SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1"

Transkript

1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SAST SASTD SAT viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins Konfederace islandských zaměstnavatelů Scottish Adult Basic Education Unit Skotská jednotka základního vzdělávání dospělých Sweriges Akademikers Centralorganisation Ústřední organizace švédských absolventů vysokých škol Single Administrative Document Jednotný administrativní dokument [EU] Scottish Association for Educational Management and Administration Skotské sdružení pro školské řízení a správu Svenska Arbetsgivareföreningen Švédská konfederace zaměstnavatelů Skills in Accessing, Finding and Reviewing Information Dovednosti v získávání přístupu k informacím, v jejich vyhledávání a posuzování (OU) [Velká Británie] Study Abroad and Foreign Students Advisers Poradci pro studium v zahraničí a pro zahraniční studenty [Amsterdam] Society for Academic Gaming and Simulation in Education and Training Společnost pro vzdělávací hry a simulace ve vzdělávání a přípravě Service Académique d Information et d Orientation Služba školské správy pro informace a orientaci [Francie] Suomen Ammattikuntien Keskusjärjestö Ústřední svaz finských odborů [Finsko] Scottish Association for Language Teaching Skotské sdružení pro vyučování jazyků System for Accessing Modular Information Systém pro přístup k modulovým informací [Skotsko] Slovak Academic Network Slovenská akademická síť Svenska akademiens ordbok Švédský akademický slovník Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Speciální program pro rozvoj zemědělství a venkova [EU] Strategic Action Programme for Interregional Cooperation Strategický akční program pro meziregionální spolupráci [EU] Swedish Agency for Research Cooperation Švédská agentura pro spolupráci ve výzkumu [Stockholm] Système d analyse des relations formation - emploi Systém analýzy vztahů mezi profesní přípravou a povoláním [Francie] Société à responsabilité limitée Společnost s ručením omezeným Utbildning för vuxna utvecklingsstörda Vzdělávání dospělých pro tělesně postižené [Švédsko] Strategic Analysis in Science and Technology Strategická analýza ve vědě a technice [EU] South African Society for Training and Development Jihoafrická společnost pro odbornou přípravu a rozvoj Scholastic Aptitude Test Test školní způsobilosti [USA] Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 SAT SAT SATRO SATURN SATURN SAVE SAVE SBA SBB SBD SBM SBNA SBO SBS SC SCAA SCAD SCAGES SCANNET SCANS SCB SCCC SCCRE SCDS SCE SCEC Standard Assessment Tasks Úkoly standardního hodnocení Standardized Aptitude Test Standardizovaný test způsobilosti [USA] Science and Technology Regional Organisation Regionální organizace vědy a techniky Satellite Distance Education in Europe Dálkové vzdělávání prostřednictvím satelitů v Evropě Europe s Open Learning Network Evropská síť otevřeného vzdělávání [Nizozemsko, Amsterodam] Schulabgängervermittlung Zprostředkovatelny pro absolventy škol [Belgie, Německy mluvící společenství] Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency Specifické akce pro výraznou energetickou účinnost [EU] Standards-Based Apprenticeship Učňovství založené na standardech [Irsko] Stiftung Berufliche Bildung Nadace profesního vzdělávání Schoolbegeleidingsdiensten Školské doprovodné služby [Nizozemsko] Site Based Management Místní samosprávné řízení School Based New Apprenticeship Nové učňovství založené na škole [Austrálie] Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Odvětvový výbor pro trh práce ve vzdělávání [Nizozemsko] Small Business Service Služba pro malé podniky [Velká Británie] Staff College Kolej pro další vzdělávání [Velká Británie] School Curriculum and Assessment Authority Úřad pro školní kurikulum a hodnocení [Anglie, Wales] Systèm communautaire d accès à la documentation Systém přístupu k dokumentaci Společenství Standing Conference of Associations for Guidance in Education Settings Stálá konference sdružení pro poradenství ve vzdělávacích zařízeních Scandinavian Network Skandinávská síť [Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko] The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills Ministrova komise pro osvojování nezbytných dovedností [USA] Statistiska centralbyrån Ústřední statistický úřad [Švédsko] Scottish Consultative Council on the Curriculum Skotská konzultační rada pro kurikulum [Edinburgh] Swiss Coordination Centre for Research in Education Švýcarské koordinační středisko pro výzkum ve vzdělávání Scottish Curriculum Development Service Služby rozvoje skotského kurikula Scottish Certificate of Education Skotské osvědčení o vzdělání Scottish Community Education Council Skotská rada pro osvětové vzdělávání 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 SCED SCEES SCET SCIL SCIP SCIP SCIS SCITT SCM SCM Sco SCONUL SCOP SCOPE SCOTCATS SCOTVEC SCQF SCPC SCPDCIHE SCPR SCRAC SCRE SCRIPT SCRIPT Standing Conference on Educational Development Stálá konference o rozvoji vzdělávání [Velká Británie] La société canadienne pour l étude de l enseignement supérieur Kanadská společnost pro studium vysokoškolského vzdělávání [Ottawa] [též CSSHE] Scottish Council for Educational Technology Skotská rada pro vzdělávací technologii Swiss Centre for Innovations in Learning Švýcarské středisko pro inovace ve vzdělávání School Curriculum Industry Partnership Partnerství mezi školou a průmyslem v oblasti kurikula [Velká Británie] Society for Computers in Psychology Společnost pro počítače v psychologii Scottish Council of Independent Schools Skotská rada nezávislých (nesubvencovaných) škol School-centred teacher training iniciative Iniciativa vzdělávání učitelů zaměřeného na školu [Velká Británie] State Certified Midwife Státně certifikovaná porodní asistentka Supply Chain Management Management zásobovacího řetězce Skotsko Society of College, National and University Libraries Společnost kolejních, národních a univerzitních knihoven [Velká Británie] Standing Conference of Principals Stálá konference ředitelů škol [Velká Británie] Software Certification on Programme in Europe Softwarová certifikace programů v Evropě Scottish Credit Accumulation and Transfer Scheme Skotský systém shromažďování kreditů a jejich přenosu Scottish Vocational Education Council Skotská rada pro odborné vzdělávání Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Service Central de Prévention de la Corruption Ústřední služba pro prevenci proti korupci [Francie] Standing Conference of Principals and Directors of Colleges and Institutes of Higher Education Stálá konference ředitelů škol, kolejí a vysokoškolských institucí Social and Community Planing Research Sociální výzkum a výzkum obecního plánování [Velká Británie] Standing Conference of Regional Advisory Councils Stálá konference regionálních poradních sborů Scottish Council for Research in Education Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání [Edinburgh] Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Koordinační služba pro pedagogický a technologický výzkum a inovace [Lucembursko] Support for Creative Independent Production Talent Podpora tvořivého, nezávislého, produktivního talentu [MEDIA] Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 Script SCT SCUAIOIP SCUBA SCUE SCUP SCUTREA SCWEIMS SDA SDA SDF SDI SDMS SDP SE SE SE SEA SEA SEAC SEAC SEB SEC SEC Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Služba pro koordinaci výzkumu a pro pedagogické a technologické inovace [Lucembursko] Student-centred learning Učení zaměřené na studenta Services Communs Universitaires d Accueil, d Information, d Orientation et d Insertion Professionnelle Společné univerzitní služby týkající se přijímání, informací, profesní orientace a vstupu do povolání Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Samostatný podvodní dýchací přístroj Standing Committee on University Entrance Stálý výbor pro přijímání na univerzitu Society for College and University Planning Společnost pro plánování kolejí a univerzit [Ann Arbor, USA] Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults Stálá konference pro univerzitní vyučování a výzkum ve vzdělávání dospělých [Velká Británie] Student-Centric Webbased Educational & Information Management System Vzdělávací a informační síťový řídící systém určený studentům [Skotsko] Service Delivery Areas Oblasti doručování služeb (fondů) [USA] Social Demand Approach Způsob zjišťování potřeby kvalifikací na základě sociální poptávky Skills Development Fund Fond pro rozvoj dovedností Selective Dissemination of Information Výběrové šíření informací Staff Development Management System Systém řízení rozvoje personálu School Development Plan Program rozvoje školy [Velká Británie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Studentereksamen Studentská zkouška [Dánsko] Švédsko Single European Act Zákon o jednotné Evropě [EU] Socialist Education Association Socialistické pedagogické sdružení Secondary Examinations and Assessment Council Rada pro středoškolské zkoušky a hodnocení School Examinations and Assessment Council Rada pro školní zkoušky a hodnocení [Anglie, Wales] Scottish Examination Board Skotský zkušební výbor Secondary Examinations Council Rada pro středoškolské zkoušky Secondary Education Commitee Výbor pro sekundární vzdělávání [Irsko] 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 SED SEDA SEDA SEDOC SEDPP SEED SEED SEEQUEL SEFI SEGEC SEGPA SEI SEL SEM SEMA SEn SEN SEN SENAI SENAR SENECA SEO SEO SEO SEP Scottish Education Department Odbor vzdělávání pro Skotsko Scottish Education Data Archive Skotský archiv údajů o vzdělávání Staff and Education Development Association Sdružení pro rozvoj personálu a vzdělávání [Cornwall, Velká Británie] Système européen de diffusion des offres et des demandes d emploi enregistrées en compensation internationale Evropský systém šíření nabídek a poptávek týkajících se zaměstnání zaregistrovaných v mezinárodním vyrovnávání Société d étude et de développement de la presse périodique Společnost pro studium a rozvoj periodického tisku [Francie] Small enterprise development Rozvoj malých podniků [program OIT] Scottish Executive Education Department Skotské exekutivní ministerstvo školství Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-Learning Udržitelné prostředí pro evaluaci kvality v e-learningu [EU] Société européenne pour la formation des ingénieurs / European Society for Engineering Education Evropská společnost pro přípravu inženýrů [Brusel] Secrétariat Général de l enseignement Catholique Generální sekretariát pro katolické vzdělávání [Belgie, Francouzské společenství] Sections d enseignements généraux et professionnels adaptés Sekce přizpůsobeného všeobecného a profesního vzdělávání [Francie] Stockholm Environment Institute Stockholmský institut pro životní prostředí Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Státní vzdělávací zařízení pro přípravu učitelů odborných škol [Dánsko] Single European Market Jednotný evropský trh [EU] Société d Encouragement aux Métiers d Arts Společnost pro podporu uměleckých řemesel [Francie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Special Educational Needs Speciální vzdělávací potřeby State Enrolled Nurse Státně zapsaná ošetřovatelka Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Národní služba pro vzdělávání učňů [Brazílie] Serviço Nacional de Formação Profissional Rural Národní služba pro odbornou přípravu v zemědělství [Brazílie] Special Exchange Network for European Cooperation Actions Odborná síť pro evropské kooperační projekty [Německo, Erlangen] Self-explanatory object Předmět vysvětlující sám sebe Senior Education Officer Vyšší školský úředník Society of Education Officers Společnost vyšších školských úředníků Self-education program Program sebevzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání 5

6 SEO SEP SEPC SER SERA SERV SES SESAM SESPROS SETA SETC SETE SEU SEU SEU SF SFA SFEFC SFC SFEU SFI SFIA SFIDE SFIVET SFO SFRD Stichting voor Economisch Onderzoek Nadace pro ekonomický výzkum [Nizozemsko] Syndicat de l'education Populaire Syndikát lidového vzdělávání Sociedad Espańola de Pedagogica Comparanda Španělská společnost pro srovnávací pedagogiku Sociaal-Economische Raad Sociálně ekonomická rada [Nizozemsko] Scottish Educational Research Association Skotské sdružení pro pedagogický výzkum Sociaal Economische Raad Vlaanderen Vlámská sociálně ekonomická rada [Belgie] Sections d éducation spécialisée Sekce speciálního vzdělávání [Francie] Stages européens en alternance dans le métiers Evropské alternační stáže v řemeslech Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale Evropský systém integrovaných statistik sociálního zabezpečení Sector Education and Training Authority Odvětvový úřad vzdělávání a přípravy [Jihoafrická republika] Système européen de transfert des crédits Evropský systém přenosu kreditů [též ECTS] Students Evaluations of Teaching Effectiveness Studentské hodnocení efektivity výuky Standards and Effectiveness Unit Oddělení standardů a efektivnosti [Velká Británie] Středoevropská univerzita Central Europe University [též CEU] Social Exclusion Unit Jednotka pro sociální vylučování Structural Funds Strukturální fondy [EU] Service de la formation des adultes Služba vzdělávání dospělých [Lucembursko] Scottish Further Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího vzdělávání (od r SFC) Scottish Further and Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího a vysokoškolského vzdělávání (od r. 2005) Scottish Further Education Unit Skotské oddělení dalšího vzdělávání Svenska för invandrare Švédština pro přistěhovalce Sea Fish Industry Authority Úřad pro průmysl zpracování mořských ryb [Velká Británie] Sistemi Formativi Innovativi in Dimensione Europa Inovační systémy profesní přípravy v evropské dimenzi Swiss Federal Institute for Vocational Education Švýcarský spolkový ústav pro odborné vzdělávání [též EHB, IFFP, IUFFP] Skolefritidsordninger Školní zařízení pro volný čas [Dánsko] [Norsko] Services régionaux de formation et développement Regionální služby pro profesní přípravu a pro rozvoj [Francie] 6 Národní ústav odborného vzdělávání

7 SFS SfSB SGA SGAB SGB SGB SGBF SGCPC SGEC SGIB SH&M SHA SHAC SHARE SHEFC SHERLOCK SHINE SHMIS SHRK SHV SI SI SIACE SIALS SIAM SIBP SIC Sozialforschungsstelle Pracoviště sociálního výzkumu [Německo, Dortmund] Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung Státní ústav pro školní pedagogiku a výzkum vzdělávání [Německo] Scottish Group Award Skotské skupinové osvědčení (za několik kurzů a jednotek) Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung Švýcarská společnost pro aplikovaný výzkum odborného vzdělávání Schweizerische Gewerkschaftsbund Švýcarský odborový svaz Sozialgesetzbuch Sociální zákoník [Německo] Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung Švýcarská společnost pro pedagogický výzkum Secrétariat général des Commissions professionnelles consultatives Generální sekretariát Poradních profesních komisí [Francie] Secrétariat Général de l Enseignemet Catholique Generální sekretariát katolického vzdělávání [Francie] Standing Group on Indicators and Benchmarks Stálá skupina pro indikátory a kritéria [EU] Stichting Hout & Meubel Nadace dřevo a nábytek [Nizozemsko] Secondary Heads Association Sdružení ředitelů středních škol The London Housing Aid Centre Londýnské středisko pro pomoc při hledání bytu Scheme of Humanitarian Assistance for Refugee Education Projekt humanitární pomoci pro vzdělávání uprchlíků Scottish Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování vysokoškolského vzdělávání (od r SFC) Programme of Training in field of ID Cards Program přípravy v oblasti identifikačních průkazů [EU] Students Helping in the Naturalization of Elders Studenti (vysokých škol) pomáhají při naturalizaci starších lidí [USA] Society of Headmasters and Headmistresses of Independent Schools Společnost ředitelů a ředitelek nezávislých škol [Velká Británie] Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz Konference rektorů švýcarských vysokých škol [též CRUS] Společnost pro hudební výchovu Slovinsko Statutory Instrument Statutární nástroj Scottish Institute of Adult and Continuing Education Skotský ústav pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Second International Adult Literacy Survey Druhý mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých Society for Industrial and Applied Mathematics Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku Schweizerisches Institut für Berufspädagogik Švýcarský ústav pro pedagogiku odborného vzdělávání [též ISPFP] Standard Industrial Classification Standardní průmyslová klasifikace (od roku 1948) [Velká Británie] Národní ústav odborného vzdělávání 7

8 SICT SIDA SIEC SIEC SIEP SIETAR SIF SIL SILO SIM SIMBA SIMS SINAPSE SIO SIP SIS SISP SISS SISS SIT SITC SITES SITV SIVAT SIVP Serviço de informação científica e técnica Vědecká a technická informační služba [Portugalsko] Swedish International Development Authority Švédský úřad pro mezinárodní rozvoj [Stockholm] Service interacadémique des examens et concours Služba pro zkoušky a přijímací konkurzy zřízená pro několik obvodů školské správy [Francie] Societé internationale pour l enseignement commercial Mezinárodní společnost pro obchodní vzdělávání [viz též ISBE] Service d information sur les études et les professions Informační služba o studiích a povoláních [Belgie] Society for Intercultural Education, Training and Research Společnost pro interkulturní vzdělávání, přípravu a výzkum [Washington D.C.; Jyväskylä, Finsko] Service d information des familles Informační služba pro rodiny [Francie] Sistema Informativo Lavoro Informační systém práce [Itálie] School/Industry Liaison Officer Úředník pro vztahy mezi školou a průmyslem Social Inclusion Measure Opatření sociálního začleňování [Irsko] Simulation der betrieblichen Arbeitswelt Simulace podnikového pracovního prostředí [Německo] Second International Mathematics Survey Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v matematice Scientific INformAion for Policy Support in Evrope Vědecké informace pro podporu politiky v Evropě (elektronická síť) Session d information et d orientation Informační a orientační seminář [Francie] School Integration Project Projekt školní integrace [Irsko] Schools Information System Informační systém pro školy [Skotsko] Stálý interdisciplinární seminář pedagogiky Scuole universitarie di specializzazione per l insegnamento superiore Specializované vysoké školy (učitelství) pro vyšší vzdělávání [Itálie] Second International Science Study Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v přírodních vědách Society of Industrial Tutors Společnost učitelů průmyslových škol Standard International Trade Classification Standardní klasifikace mezinárodního obchodu Second Information Technology in Education Study Druhý mezinárodní výzkum informačních technologií ve vzdělávání [navazuje na COMPED] Scholastech Interactive Television Školní interaktivní televize Seoul Institute for Vocational Training in Advanced Technology Soulský ústav pro profesní přípravu ve vyspělých technologiích Stages d initiation à la vie professionnelle Stáže uvádějící do profesního života [Francie] 8 Národní ústav odborného vzdělávání

9 SJNC SK SKBF SKILLNET SKIP SKOPE SKRVŠ SKU SKV SKVC SL SL SL SLA SLA SLIM SLO SME SME SME SMF SMI SMIC SML SMME Scottish Joint Negotiating Committee Skotský společný vyjednávací výbor Slovensko Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung Švýcarské koordinační středisko pro pedagogický výzkum The Skills and Enterprise Network Síť Kvalifikace a podniky [Nottingham] Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic Asssociation des bibliothécaires et des documentalistes de la République Tcheque Verband der Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik Research Centre for Skills, Knowledge and Organisation Performance Středisko pro výzkum dovedností, vědomostí a výkonnosti organizací [Velká Británie] Studentská komora Rady vysokých škol Students Chamber of the Council of Universities Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesen Sekretariát katolického školství [Belgie, německy mluvící společenství] Schweizerisch Kaufmännischer Verband Švýcarský obchodnický svaz Studiju Kokybés Vertinimo Centras / Centre for Quality Assessment in Higher Education Středisko pro hodnocení kvality ve vysokoškolském vzdělávání [Vilnius, Litva] Senior Lecturer Starší lektor Slovinsko (též SI) Sweriges lärarförbundl/lärarförbundet Švédský svaz učitelů Scottish Library Association Skotské knihovnické sdružení School-leaving age Věk absolventů školy Simplier legislation in the Internal Market Jednodušší legislativa na vnitřním trhu [EU] Stichting voor Leerplanontwikkeling Nadace pro rozvoj kurikula [Nizozemsko] Small and Medium Enterprise Malý a střední podnik Subject Matter Expert Odborník na určitou problematiku Système monétaire européen Evropský měnový systém Små och medelstora företag Malé a střední podniky [Švédsko] Salario Mínimo Interprofesional Minimální mzda ve všech odvětvích [Španělsko] Salaire minimum interprofessionnel de croissance Vývoj minimální mzdy ve všech odvětvích [Francie] Self-managed-learning Sebeřízené učení Small, Medium and Micro-enterprises Malé, střední a mikropodniky Národní ústav odborného vzdělávání 9

10 SMP SMS SMS SMU SNCP SNEC SNFMO SNPP SNUipp SÖ SOC SOC SOE SOEC SOED SOF SOFI SOHO SOICC SOKRATES SoLfA SOM SOPHIA SOS SOSIG SOST Statutory Maternity Pay Mateřský příspěvek [Velká Británie] Short Message Service Posílání krátkých (textových) zpráv viz bac SMS Standards Methodology Unit Jednotka pro metodologii standardů Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales Národní systém profesních kvalifikací [Španělsko] Secrétariat national de l enseignement catholique Národní sekretariát katolického vzdělávání [Belgie] [též NSKO] Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra Národní systém přípravy pracovních sil [Brazílie] Servicio Nacional de Promoción Profesional Národní služba pro profesionální vzestup [Paraguay] Syndicat national unifié des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs de l enseignement général des collèges Sjednocený národní odborový svaz učitelů, profesorů škol a profesorů všeobecného vzdělávání v collèges (nižších sekundárních školách) [Francie] Skolörverstyrelsen Národní rada pro vzdělávání [Švédsko] Standard Occupation Classification Standardní klasifikace zaměstnání [USA] Standard system of occupational classification Standardní systém profesní klasifikace [Velká Británie] Südosteurope Jihovýchodní Evropa Statistical Office of the European Communities Statistický úřad Evropských společenství Scottish Office Education Department Odbor vzdělávání Úřadu pro Skotsko Seat Occupancy Factor Faktor obsazenosti středisek Soziologisches Forschungsinstitut Výzkumný ústav sociologický [Německo, Göttingen] Small offices and home offices malé kanceláře a domácí kanceláře State Occupational Information Coordinating Committees Státní koordinační výbory pro profesní informace [USA] Program EU pro podporu evropského občanství Selbstorganisiertes Lernen für den Arbeitsplatz Samostatně organizované učení pro pracovní místo Stichting Opleidingen Metaal Nadace pro přípravu v kovooborech [Nizozemsko] Coordination des études femmes Koordinace studia žen Soutien Opérationnel pour le Service Volontaire Européen Operační podpora Evropské dobrovolnické služby [Belgie] Social Science Information Gateway Informační brána společenských věd Structured On-Site Training Strukturovaná profesní příprava na pracovišti [USA] 10 Národní ústav odborného vzdělávání

11 SOSU SOŠ SOU SOU SOU SOVA SPARC SPC SPEAR SPES SPF SPHE SPI SPICE SPINN SPKK SPOS SPRINT SPTU SPU SQ3R SQA SQC SQCF SQL SRA SRC Social- og sundhedsuddannelser Vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků [Dánsko] Střední odborná škola Secondary Technical School nebo Vocational Technical School Средно общо образователно училище Střední všeobecně vzdělávací škola [Bulharsko] Střední odborné učiliště Secondary Apprentice School nebo Vocational Apprentice School Sveriges offentliga utredningar Veřejné vyhlášky švédské vlády Sdružení obětí vzdělávacího apartheidu Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Koalice pro vědecké publikování a akademické zdroje Speciálně pedagogické centrum Support Programme for an European Assessment of Research Podpůrný program pro hodnocení evropského výzkumu Stimulation Plan for Economic Science Stimulační plán pro ekonomické vědy [EU] Statens Pædagogiske Forsøgscenter Státní středisko pro inovace v pedagogice [Dánsko] Social, Personal and Health Education Společenské, osobní a zdravotnické vzdělávání [Velká Británie] Servizi per l impiego Služby zaměstnanosti [Itálie] Specialization Program in International Online Education Odborný program v mezinárodním onlinovém vzdělávání [Norsko] School Project in Northern Norway Školní projekt v severním Norsku Státní pedagogická knihovna Komenského Comenius State Library of Education (od roku 2004 NPKK) Services de Psychologie et d Orientation Scolaires Služby psychologické a pedagogické orientace [Lucembursko] Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer Strategický program pro přenos inovací a technologie [EU] Средно професионално техническо училище Střední technická škola [Bulharsko] Správa přípravy učňů Management for Apprentices Vocational Training Survey, Question, Read, Recite, Review (Reading Method) Udělej si přehled, ptej se, čti, rekapituluj, zpětně kontroluj (metoda čtení) Scottish Qualifications Authority Skotský úřad pro kvalifikace Scottish Qualifications Certificate Skotský certifikát kvalifikací Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Structured Query Language Strukturovaný dotazovací jazyk (používaný v databázích) Society of Research Administrators Společnost organizátorů výzkumu [USA] Science Research Council Rada pro vědecký výzkum Národní ústav odborného vzdělávání 11

12 SREA SRHE SRIF SRN SRPL SRV SRY SS SSA SSB SSC SSDA SSH SSHRC SSII SSLS SSO SSR SSRC SSS SSV STA STAE STAM STAPS STAR STAR Service rééducatif ambulatoire Ambulantní převýchovná služba [Lucembursko] Society for Research into Higher Education Společnost pro výzkum ve vysokém školství [Londýn] Systèmes de réponse individualisée de formation Systémy individualizované odpovědi v profesní přípravě [Francie] State Registred Nurse Státně registrovaná ošetřovatelka Self-regulated personalised learning Sebeřízené personalizované učení Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Státní informační a školicí střediska [Norsko] Samarbeidrådet for yrkesopplæring Rada pro spolupráci v odborném vzdělávání [Norsko] Seguridad social Sociální zabezpečení Standard Spending Assessment Hodnocení standardních výdajů Statistik sentralbyrå Ústřední statistický úřad [Norsko] Sector Skills Council Rada pro odvětvové kvalifikace [Velká Británie] Sector Skills Development Agency Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací [Velká Británie] Social Science and Humanities Společenské a humanitní vědy Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Rada Kanady pro výzkum sociálních a humanitních věd [též CRSH] Sociétés de services en ingénierie informatique Společnosti služeb informatického inženýrství [Francie] Scottish School Leavers Survey Přehled absolventů skotských škol Schweizerische Stomatologenorganisation Švýcarská organizace stomatologů Staff Student Ratio Počet učitelů v poměru k počtu studentů Social Science Research Council Rada pro výzkum ve společenských vědách Scuola secondaria superiore Vyšší střední škola [Itálie] Statens skolor för vuxna Státní školy pro dospělé [Švédsko] Skillcentre Training Agency Agentura pro přípravu ve kvalifikačních střediscích viz bac STAE Studiegroup Authentieke Middenschool Studijní tým prvního stupně škol [Belgie, Vlámské společenství] Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Vědy a techniky fyzických a sportovních činností [Francie] Special Telecommunication Action for Regional Development Speciální telekomunikační akce pro regionální rozvoj [EU] Student Achievement in Reading Výsledky studentů ve čtení [USA] 12 Národní ústav odborného vzdělávání

13 STATEC STCW STD STEAC STEM STEP STEP STEs STI STI STIC STICS STL STM STM STOA STOPP STPA STRIDE STS STTT STW STW STWOA SU SUCE Service central de la statistique et des études économiques Centrální služba pro statistiku a ekonomické studie [Lucembursko] Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Normy odborné přípravy, certifikace a strážní služby námořníků (mezinárodní úmluva) Science and Technology for Development Věda a technika pro rozvoj [EU] Scottish Tertiary Education Advisory Council Skotský poradní orgán pro terciární vzdělání Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid Odbory pracovníků v madridském školství [Španělsko] Science and Technology for Environment Protection Věda a technika pro ochranu životního prostředí [ES] Shell Technology Enterprise Programme Program firmy Shell pro poskytování technické praxe v podnicích studentům vysokých škol [Velká Británie] Confederación de sindicatos de Trabajadores y Trabajadora de la Enseñanza Odborová konfederace pracovníků a pracovnic ve školství [Španělsko] Sciences et technologie industrielles Přírodní vědy a průmyslová technologie Scientific and Technical Information Vědecké a technické informace Sciences et Techniques de l Information et de la Communication Informační a komunikační věda a technika [Francie] Service pour la Transformation, l Innovation et le Changement Social Služba pro transformaci, inovaci a sociální změnu [Belgie] viz bac STL Science, Technology and Medicine Přírodní vědy, technika a lékařství Short-Term Memory Krátkodobá paměť Scientific and Technological Options Assessment Hodnocení vědeckých a technických možností [EU] Society of Teachers Opposed to Physical Punishment Společnost učitelů proti fyzickým trestům viz bac STPA Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe Věda a technika pro regionální inovace a rozvoj v Evropě Sections de techniciens supérieurs Sekce pro přípravu vyšších techniků [Francie] Software Tools for Technology Transfer Softwarové nástroje pro přenos technologie School-to-Work Přechod ze školy do práce [USA] Stichting voor Technische Wetenschappen Nadace pro technické vědy [Nizozemsko] School-to-Work Opportunities Act Zákon o možnostech přechodu ze školy do práce [USA] Statens Uddannelsesstøtte Státní stipendium [Dánsko] Scottish Universities Council on Entrance Rada skotských univerzit pro vstup Národní ústav odborného vzdělávání 13

14 SUFI SUFW SULF SUNY SVB SVE SVEB SVGB SVO SVP SVQ SVR SVS SVT SVTC SVU SWAP SweSAT SwIT SWOT SWS SYO SYPS SYSDEM SYSTRAN SZW Scottish University for Industry Skotská univerzita pro průmysl Sächschises Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e.v. Saský podnik pro přeškolování a další vzdělávání Drážďany Scottish union learning fund Skotský odborový vzdělávací fond State University of New York Státní newyorská univerzita Schweizerischer Verband für Berufsberatung Švýcarský svaz pro profesní poradenství [též ASOSP] Landelijk studie- on ontwikkelingscentrum voor de volwasseneneducatie Národní středisko pro studium a rozvoj vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung Švýcarské sdružení pro vzdělávání dospělých [též FSEA] Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische beroepen Nadace zdravotně-technické odborné přípravy [Nizozemsko] Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs Nadace pro pedagogický výzkum [Nizozemsko] Středisko vzdělávací politiky Education Policy Centre (zal. 1994) [Pedagogická fakulta UK v Praze] Scottish Vocational Qualifications Skotské profesní kvalifikace Sachverständigenrat Rada expertů [Německo] Strategic Value Selling Prodávání strategické hodnoty [Německo] Sciences et vie de la terre Přírodní vědy a život země Scottish Virtual Teacher s Centre Skotské virtuální středisko pro učitele Statens Voksenuddannelsesstøtte Státní podpor pro dospělé ve vzdělávání [Dánsko] Scottish Wider Access Programme Skotský program širšího přístupu Swedish Scholastic Aptitude Test Švédský test školních schopností Sweden Information Technology Švédská informační technologie Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis Analýza silných stránek, slabých stránek, možností a ohrožení Semesterwochenstuden Počet hodin (vyučovacího předmětu) v týdnu za semestr Studie- och yrkesorientering Studijní a profesní poradenství [Švédsko] Scottish Young People Survey Skotský přehled o mládeži System of Documentation on Employment / Système Européenne de Documentation sur l Emploi Systém dokumentace o zaměstnání System Translation Automatický překlad Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Ministerstvo sociálních věcí [Nizozemsko] 14 Národní ústav odborného vzdělávání

15 SZfH ŠIOV ŠMOK Schweizerische Zentralstelle für Hochschulwesen Švýcarské ústředí pro vysoké školství [též OCUS] Štátny inštitút odborného vzdelávania State Vocational Education Institute Staatliches Institut für Berufsbildung Státní ústav odborného vzdělávání [Slovensko] Školy moderních koncepcí Národní ústav odborného vzdělávání 15

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Konference AVŠP, Kutná Hora, 1. - 2. 10. 2015 Studijní pobyt v Paříži 7. 12. červen 2015

Více

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství 1998 č. 10-12 příloha Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Odborné vzdělávání ve Spojeném království

Odborné vzdělávání ve Spojeném království Odborné vzdělávání ve Spojeném království Příloha únorového Zpravodaje obsahovala popis systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP) ve Spojeném království, který byl převážně zpracován podle stejnojmenné

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Co dělat d pro lepší odborné vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference Škola ve firmě,, firma ve škole: Odborné vzdělávání vize, trendy, budoucnost

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací?

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Mgr. Richard Hubl VALTICE 2012, XV. MEZINÁRODNÍ

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Zlatuše Novotná 13. března 2012 Program 1. Souvislosti 2. Cíle, historie a struktura 3. Specifické programy 4. Typy projektů 5. Shrnutí 2 1) Souvislosti

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation. Liberec 19.9.2013

PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation. Liberec 19.9.2013 1 PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation Proactive Innovation Support for SME s in the Corridor from the Baltic to the Mediterranean Sea Aktivnější inovační podpora pro malé a střední

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise Struktury systémů vzdělávání, profesní přípravy,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více