SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1"

Transkript

1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SAST SASTD SAT viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins Konfederace islandských zaměstnavatelů Scottish Adult Basic Education Unit Skotská jednotka základního vzdělávání dospělých Sweriges Akademikers Centralorganisation Ústřední organizace švédských absolventů vysokých škol Single Administrative Document Jednotný administrativní dokument [EU] Scottish Association for Educational Management and Administration Skotské sdružení pro školské řízení a správu Svenska Arbetsgivareföreningen Švédská konfederace zaměstnavatelů Skills in Accessing, Finding and Reviewing Information Dovednosti v získávání přístupu k informacím, v jejich vyhledávání a posuzování (OU) [Velká Británie] Study Abroad and Foreign Students Advisers Poradci pro studium v zahraničí a pro zahraniční studenty [Amsterdam] Society for Academic Gaming and Simulation in Education and Training Společnost pro vzdělávací hry a simulace ve vzdělávání a přípravě Service Académique d Information et d Orientation Služba školské správy pro informace a orientaci [Francie] Suomen Ammattikuntien Keskusjärjestö Ústřední svaz finských odborů [Finsko] Scottish Association for Language Teaching Skotské sdružení pro vyučování jazyků System for Accessing Modular Information Systém pro přístup k modulovým informací [Skotsko] Slovak Academic Network Slovenská akademická síť Svenska akademiens ordbok Švédský akademický slovník Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Speciální program pro rozvoj zemědělství a venkova [EU] Strategic Action Programme for Interregional Cooperation Strategický akční program pro meziregionální spolupráci [EU] Swedish Agency for Research Cooperation Švédská agentura pro spolupráci ve výzkumu [Stockholm] Système d analyse des relations formation - emploi Systém analýzy vztahů mezi profesní přípravou a povoláním [Francie] Société à responsabilité limitée Společnost s ručením omezeným Utbildning för vuxna utvecklingsstörda Vzdělávání dospělých pro tělesně postižené [Švédsko] Strategic Analysis in Science and Technology Strategická analýza ve vědě a technice [EU] South African Society for Training and Development Jihoafrická společnost pro odbornou přípravu a rozvoj Scholastic Aptitude Test Test školní způsobilosti [USA] Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 SAT SAT SATRO SATURN SATURN SAVE SAVE SBA SBB SBD SBM SBNA SBO SBS SC SCAA SCAD SCAGES SCANNET SCANS SCB SCCC SCCRE SCDS SCE SCEC Standard Assessment Tasks Úkoly standardního hodnocení Standardized Aptitude Test Standardizovaný test způsobilosti [USA] Science and Technology Regional Organisation Regionální organizace vědy a techniky Satellite Distance Education in Europe Dálkové vzdělávání prostřednictvím satelitů v Evropě Europe s Open Learning Network Evropská síť otevřeného vzdělávání [Nizozemsko, Amsterodam] Schulabgängervermittlung Zprostředkovatelny pro absolventy škol [Belgie, Německy mluvící společenství] Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency Specifické akce pro výraznou energetickou účinnost [EU] Standards-Based Apprenticeship Učňovství založené na standardech [Irsko] Stiftung Berufliche Bildung Nadace profesního vzdělávání Schoolbegeleidingsdiensten Školské doprovodné služby [Nizozemsko] Site Based Management Místní samosprávné řízení School Based New Apprenticeship Nové učňovství založené na škole [Austrálie] Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Odvětvový výbor pro trh práce ve vzdělávání [Nizozemsko] Small Business Service Služba pro malé podniky [Velká Británie] Staff College Kolej pro další vzdělávání [Velká Británie] School Curriculum and Assessment Authority Úřad pro školní kurikulum a hodnocení [Anglie, Wales] Systèm communautaire d accès à la documentation Systém přístupu k dokumentaci Společenství Standing Conference of Associations for Guidance in Education Settings Stálá konference sdružení pro poradenství ve vzdělávacích zařízeních Scandinavian Network Skandinávská síť [Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko] The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills Ministrova komise pro osvojování nezbytných dovedností [USA] Statistiska centralbyrån Ústřední statistický úřad [Švédsko] Scottish Consultative Council on the Curriculum Skotská konzultační rada pro kurikulum [Edinburgh] Swiss Coordination Centre for Research in Education Švýcarské koordinační středisko pro výzkum ve vzdělávání Scottish Curriculum Development Service Služby rozvoje skotského kurikula Scottish Certificate of Education Skotské osvědčení o vzdělání Scottish Community Education Council Skotská rada pro osvětové vzdělávání 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 SCED SCEES SCET SCIL SCIP SCIP SCIS SCITT SCM SCM Sco SCONUL SCOP SCOPE SCOTCATS SCOTVEC SCQF SCPC SCPDCIHE SCPR SCRAC SCRE SCRIPT SCRIPT Standing Conference on Educational Development Stálá konference o rozvoji vzdělávání [Velká Británie] La société canadienne pour l étude de l enseignement supérieur Kanadská společnost pro studium vysokoškolského vzdělávání [Ottawa] [též CSSHE] Scottish Council for Educational Technology Skotská rada pro vzdělávací technologii Swiss Centre for Innovations in Learning Švýcarské středisko pro inovace ve vzdělávání School Curriculum Industry Partnership Partnerství mezi školou a průmyslem v oblasti kurikula [Velká Británie] Society for Computers in Psychology Společnost pro počítače v psychologii Scottish Council of Independent Schools Skotská rada nezávislých (nesubvencovaných) škol School-centred teacher training iniciative Iniciativa vzdělávání učitelů zaměřeného na školu [Velká Británie] State Certified Midwife Státně certifikovaná porodní asistentka Supply Chain Management Management zásobovacího řetězce Skotsko Society of College, National and University Libraries Společnost kolejních, národních a univerzitních knihoven [Velká Británie] Standing Conference of Principals Stálá konference ředitelů škol [Velká Británie] Software Certification on Programme in Europe Softwarová certifikace programů v Evropě Scottish Credit Accumulation and Transfer Scheme Skotský systém shromažďování kreditů a jejich přenosu Scottish Vocational Education Council Skotská rada pro odborné vzdělávání Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Service Central de Prévention de la Corruption Ústřední služba pro prevenci proti korupci [Francie] Standing Conference of Principals and Directors of Colleges and Institutes of Higher Education Stálá konference ředitelů škol, kolejí a vysokoškolských institucí Social and Community Planing Research Sociální výzkum a výzkum obecního plánování [Velká Británie] Standing Conference of Regional Advisory Councils Stálá konference regionálních poradních sborů Scottish Council for Research in Education Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání [Edinburgh] Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Koordinační služba pro pedagogický a technologický výzkum a inovace [Lucembursko] Support for Creative Independent Production Talent Podpora tvořivého, nezávislého, produktivního talentu [MEDIA] Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 Script SCT SCUAIOIP SCUBA SCUE SCUP SCUTREA SCWEIMS SDA SDA SDF SDI SDMS SDP SE SE SE SEA SEA SEAC SEAC SEB SEC SEC Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Služba pro koordinaci výzkumu a pro pedagogické a technologické inovace [Lucembursko] Student-centred learning Učení zaměřené na studenta Services Communs Universitaires d Accueil, d Information, d Orientation et d Insertion Professionnelle Společné univerzitní služby týkající se přijímání, informací, profesní orientace a vstupu do povolání Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Samostatný podvodní dýchací přístroj Standing Committee on University Entrance Stálý výbor pro přijímání na univerzitu Society for College and University Planning Společnost pro plánování kolejí a univerzit [Ann Arbor, USA] Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults Stálá konference pro univerzitní vyučování a výzkum ve vzdělávání dospělých [Velká Británie] Student-Centric Webbased Educational & Information Management System Vzdělávací a informační síťový řídící systém určený studentům [Skotsko] Service Delivery Areas Oblasti doručování služeb (fondů) [USA] Social Demand Approach Způsob zjišťování potřeby kvalifikací na základě sociální poptávky Skills Development Fund Fond pro rozvoj dovedností Selective Dissemination of Information Výběrové šíření informací Staff Development Management System Systém řízení rozvoje personálu School Development Plan Program rozvoje školy [Velká Británie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Studentereksamen Studentská zkouška [Dánsko] Švédsko Single European Act Zákon o jednotné Evropě [EU] Socialist Education Association Socialistické pedagogické sdružení Secondary Examinations and Assessment Council Rada pro středoškolské zkoušky a hodnocení School Examinations and Assessment Council Rada pro školní zkoušky a hodnocení [Anglie, Wales] Scottish Examination Board Skotský zkušební výbor Secondary Examinations Council Rada pro středoškolské zkoušky Secondary Education Commitee Výbor pro sekundární vzdělávání [Irsko] 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 SED SEDA SEDA SEDOC SEDPP SEED SEED SEEQUEL SEFI SEGEC SEGPA SEI SEL SEM SEMA SEn SEN SEN SENAI SENAR SENECA SEO SEO SEO SEP Scottish Education Department Odbor vzdělávání pro Skotsko Scottish Education Data Archive Skotský archiv údajů o vzdělávání Staff and Education Development Association Sdružení pro rozvoj personálu a vzdělávání [Cornwall, Velká Británie] Système européen de diffusion des offres et des demandes d emploi enregistrées en compensation internationale Evropský systém šíření nabídek a poptávek týkajících se zaměstnání zaregistrovaných v mezinárodním vyrovnávání Société d étude et de développement de la presse périodique Společnost pro studium a rozvoj periodického tisku [Francie] Small enterprise development Rozvoj malých podniků [program OIT] Scottish Executive Education Department Skotské exekutivní ministerstvo školství Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-Learning Udržitelné prostředí pro evaluaci kvality v e-learningu [EU] Société européenne pour la formation des ingénieurs / European Society for Engineering Education Evropská společnost pro přípravu inženýrů [Brusel] Secrétariat Général de l enseignement Catholique Generální sekretariát pro katolické vzdělávání [Belgie, Francouzské společenství] Sections d enseignements généraux et professionnels adaptés Sekce přizpůsobeného všeobecného a profesního vzdělávání [Francie] Stockholm Environment Institute Stockholmský institut pro životní prostředí Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Státní vzdělávací zařízení pro přípravu učitelů odborných škol [Dánsko] Single European Market Jednotný evropský trh [EU] Société d Encouragement aux Métiers d Arts Společnost pro podporu uměleckých řemesel [Francie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Special Educational Needs Speciální vzdělávací potřeby State Enrolled Nurse Státně zapsaná ošetřovatelka Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Národní služba pro vzdělávání učňů [Brazílie] Serviço Nacional de Formação Profissional Rural Národní služba pro odbornou přípravu v zemědělství [Brazílie] Special Exchange Network for European Cooperation Actions Odborná síť pro evropské kooperační projekty [Německo, Erlangen] Self-explanatory object Předmět vysvětlující sám sebe Senior Education Officer Vyšší školský úředník Society of Education Officers Společnost vyšších školských úředníků Self-education program Program sebevzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání 5

6 SEO SEP SEPC SER SERA SERV SES SESAM SESPROS SETA SETC SETE SEU SEU SEU SF SFA SFEFC SFC SFEU SFI SFIA SFIDE SFIVET SFO SFRD Stichting voor Economisch Onderzoek Nadace pro ekonomický výzkum [Nizozemsko] Syndicat de l'education Populaire Syndikát lidového vzdělávání Sociedad Espańola de Pedagogica Comparanda Španělská společnost pro srovnávací pedagogiku Sociaal-Economische Raad Sociálně ekonomická rada [Nizozemsko] Scottish Educational Research Association Skotské sdružení pro pedagogický výzkum Sociaal Economische Raad Vlaanderen Vlámská sociálně ekonomická rada [Belgie] Sections d éducation spécialisée Sekce speciálního vzdělávání [Francie] Stages européens en alternance dans le métiers Evropské alternační stáže v řemeslech Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale Evropský systém integrovaných statistik sociálního zabezpečení Sector Education and Training Authority Odvětvový úřad vzdělávání a přípravy [Jihoafrická republika] Système européen de transfert des crédits Evropský systém přenosu kreditů [též ECTS] Students Evaluations of Teaching Effectiveness Studentské hodnocení efektivity výuky Standards and Effectiveness Unit Oddělení standardů a efektivnosti [Velká Británie] Středoevropská univerzita Central Europe University [též CEU] Social Exclusion Unit Jednotka pro sociální vylučování Structural Funds Strukturální fondy [EU] Service de la formation des adultes Služba vzdělávání dospělých [Lucembursko] Scottish Further Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího vzdělávání (od r SFC) Scottish Further and Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího a vysokoškolského vzdělávání (od r. 2005) Scottish Further Education Unit Skotské oddělení dalšího vzdělávání Svenska för invandrare Švédština pro přistěhovalce Sea Fish Industry Authority Úřad pro průmysl zpracování mořských ryb [Velká Británie] Sistemi Formativi Innovativi in Dimensione Europa Inovační systémy profesní přípravy v evropské dimenzi Swiss Federal Institute for Vocational Education Švýcarský spolkový ústav pro odborné vzdělávání [též EHB, IFFP, IUFFP] Skolefritidsordninger Školní zařízení pro volný čas [Dánsko] [Norsko] Services régionaux de formation et développement Regionální služby pro profesní přípravu a pro rozvoj [Francie] 6 Národní ústav odborného vzdělávání

7 SFS SfSB SGA SGAB SGB SGB SGBF SGCPC SGEC SGIB SH&M SHA SHAC SHARE SHEFC SHERLOCK SHINE SHMIS SHRK SHV SI SI SIACE SIALS SIAM SIBP SIC Sozialforschungsstelle Pracoviště sociálního výzkumu [Německo, Dortmund] Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung Státní ústav pro školní pedagogiku a výzkum vzdělávání [Německo] Scottish Group Award Skotské skupinové osvědčení (za několik kurzů a jednotek) Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung Švýcarská společnost pro aplikovaný výzkum odborného vzdělávání Schweizerische Gewerkschaftsbund Švýcarský odborový svaz Sozialgesetzbuch Sociální zákoník [Německo] Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung Švýcarská společnost pro pedagogický výzkum Secrétariat général des Commissions professionnelles consultatives Generální sekretariát Poradních profesních komisí [Francie] Secrétariat Général de l Enseignemet Catholique Generální sekretariát katolického vzdělávání [Francie] Standing Group on Indicators and Benchmarks Stálá skupina pro indikátory a kritéria [EU] Stichting Hout & Meubel Nadace dřevo a nábytek [Nizozemsko] Secondary Heads Association Sdružení ředitelů středních škol The London Housing Aid Centre Londýnské středisko pro pomoc při hledání bytu Scheme of Humanitarian Assistance for Refugee Education Projekt humanitární pomoci pro vzdělávání uprchlíků Scottish Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování vysokoškolského vzdělávání (od r SFC) Programme of Training in field of ID Cards Program přípravy v oblasti identifikačních průkazů [EU] Students Helping in the Naturalization of Elders Studenti (vysokých škol) pomáhají při naturalizaci starších lidí [USA] Society of Headmasters and Headmistresses of Independent Schools Společnost ředitelů a ředitelek nezávislých škol [Velká Británie] Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz Konference rektorů švýcarských vysokých škol [též CRUS] Společnost pro hudební výchovu Slovinsko Statutory Instrument Statutární nástroj Scottish Institute of Adult and Continuing Education Skotský ústav pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Second International Adult Literacy Survey Druhý mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých Society for Industrial and Applied Mathematics Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku Schweizerisches Institut für Berufspädagogik Švýcarský ústav pro pedagogiku odborného vzdělávání [též ISPFP] Standard Industrial Classification Standardní průmyslová klasifikace (od roku 1948) [Velká Británie] Národní ústav odborného vzdělávání 7

8 SICT SIDA SIEC SIEC SIEP SIETAR SIF SIL SILO SIM SIMBA SIMS SINAPSE SIO SIP SIS SISP SISS SISS SIT SITC SITES SITV SIVAT SIVP Serviço de informação científica e técnica Vědecká a technická informační služba [Portugalsko] Swedish International Development Authority Švédský úřad pro mezinárodní rozvoj [Stockholm] Service interacadémique des examens et concours Služba pro zkoušky a přijímací konkurzy zřízená pro několik obvodů školské správy [Francie] Societé internationale pour l enseignement commercial Mezinárodní společnost pro obchodní vzdělávání [viz též ISBE] Service d information sur les études et les professions Informační služba o studiích a povoláních [Belgie] Society for Intercultural Education, Training and Research Společnost pro interkulturní vzdělávání, přípravu a výzkum [Washington D.C.; Jyväskylä, Finsko] Service d information des familles Informační služba pro rodiny [Francie] Sistema Informativo Lavoro Informační systém práce [Itálie] School/Industry Liaison Officer Úředník pro vztahy mezi školou a průmyslem Social Inclusion Measure Opatření sociálního začleňování [Irsko] Simulation der betrieblichen Arbeitswelt Simulace podnikového pracovního prostředí [Německo] Second International Mathematics Survey Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v matematice Scientific INformAion for Policy Support in Evrope Vědecké informace pro podporu politiky v Evropě (elektronická síť) Session d information et d orientation Informační a orientační seminář [Francie] School Integration Project Projekt školní integrace [Irsko] Schools Information System Informační systém pro školy [Skotsko] Stálý interdisciplinární seminář pedagogiky Scuole universitarie di specializzazione per l insegnamento superiore Specializované vysoké školy (učitelství) pro vyšší vzdělávání [Itálie] Second International Science Study Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v přírodních vědách Society of Industrial Tutors Společnost učitelů průmyslových škol Standard International Trade Classification Standardní klasifikace mezinárodního obchodu Second Information Technology in Education Study Druhý mezinárodní výzkum informačních technologií ve vzdělávání [navazuje na COMPED] Scholastech Interactive Television Školní interaktivní televize Seoul Institute for Vocational Training in Advanced Technology Soulský ústav pro profesní přípravu ve vyspělých technologiích Stages d initiation à la vie professionnelle Stáže uvádějící do profesního života [Francie] 8 Národní ústav odborného vzdělávání

9 SJNC SK SKBF SKILLNET SKIP SKOPE SKRVŠ SKU SKV SKVC SL SL SL SLA SLA SLIM SLO SME SME SME SMF SMI SMIC SML SMME Scottish Joint Negotiating Committee Skotský společný vyjednávací výbor Slovensko Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung Švýcarské koordinační středisko pro pedagogický výzkum The Skills and Enterprise Network Síť Kvalifikace a podniky [Nottingham] Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic Asssociation des bibliothécaires et des documentalistes de la République Tcheque Verband der Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik Research Centre for Skills, Knowledge and Organisation Performance Středisko pro výzkum dovedností, vědomostí a výkonnosti organizací [Velká Británie] Studentská komora Rady vysokých škol Students Chamber of the Council of Universities Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesen Sekretariát katolického školství [Belgie, německy mluvící společenství] Schweizerisch Kaufmännischer Verband Švýcarský obchodnický svaz Studiju Kokybés Vertinimo Centras / Centre for Quality Assessment in Higher Education Středisko pro hodnocení kvality ve vysokoškolském vzdělávání [Vilnius, Litva] Senior Lecturer Starší lektor Slovinsko (též SI) Sweriges lärarförbundl/lärarförbundet Švédský svaz učitelů Scottish Library Association Skotské knihovnické sdružení School-leaving age Věk absolventů školy Simplier legislation in the Internal Market Jednodušší legislativa na vnitřním trhu [EU] Stichting voor Leerplanontwikkeling Nadace pro rozvoj kurikula [Nizozemsko] Small and Medium Enterprise Malý a střední podnik Subject Matter Expert Odborník na určitou problematiku Système monétaire européen Evropský měnový systém Små och medelstora företag Malé a střední podniky [Švédsko] Salario Mínimo Interprofesional Minimální mzda ve všech odvětvích [Španělsko] Salaire minimum interprofessionnel de croissance Vývoj minimální mzdy ve všech odvětvích [Francie] Self-managed-learning Sebeřízené učení Small, Medium and Micro-enterprises Malé, střední a mikropodniky Národní ústav odborného vzdělávání 9

10 SMP SMS SMS SMU SNCP SNEC SNFMO SNPP SNUipp SÖ SOC SOC SOE SOEC SOED SOF SOFI SOHO SOICC SOKRATES SoLfA SOM SOPHIA SOS SOSIG SOST Statutory Maternity Pay Mateřský příspěvek [Velká Británie] Short Message Service Posílání krátkých (textových) zpráv viz bac SMS Standards Methodology Unit Jednotka pro metodologii standardů Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales Národní systém profesních kvalifikací [Španělsko] Secrétariat national de l enseignement catholique Národní sekretariát katolického vzdělávání [Belgie] [též NSKO] Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra Národní systém přípravy pracovních sil [Brazílie] Servicio Nacional de Promoción Profesional Národní služba pro profesionální vzestup [Paraguay] Syndicat national unifié des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs de l enseignement général des collèges Sjednocený národní odborový svaz učitelů, profesorů škol a profesorů všeobecného vzdělávání v collèges (nižších sekundárních školách) [Francie] Skolörverstyrelsen Národní rada pro vzdělávání [Švédsko] Standard Occupation Classification Standardní klasifikace zaměstnání [USA] Standard system of occupational classification Standardní systém profesní klasifikace [Velká Británie] Südosteurope Jihovýchodní Evropa Statistical Office of the European Communities Statistický úřad Evropských společenství Scottish Office Education Department Odbor vzdělávání Úřadu pro Skotsko Seat Occupancy Factor Faktor obsazenosti středisek Soziologisches Forschungsinstitut Výzkumný ústav sociologický [Německo, Göttingen] Small offices and home offices malé kanceláře a domácí kanceláře State Occupational Information Coordinating Committees Státní koordinační výbory pro profesní informace [USA] Program EU pro podporu evropského občanství Selbstorganisiertes Lernen für den Arbeitsplatz Samostatně organizované učení pro pracovní místo Stichting Opleidingen Metaal Nadace pro přípravu v kovooborech [Nizozemsko] Coordination des études femmes Koordinace studia žen Soutien Opérationnel pour le Service Volontaire Européen Operační podpora Evropské dobrovolnické služby [Belgie] Social Science Information Gateway Informační brána společenských věd Structured On-Site Training Strukturovaná profesní příprava na pracovišti [USA] 10 Národní ústav odborného vzdělávání

11 SOSU SOŠ SOU SOU SOU SOVA SPARC SPC SPEAR SPES SPF SPHE SPI SPICE SPINN SPKK SPOS SPRINT SPTU SPU SQ3R SQA SQC SQCF SQL SRA SRC Social- og sundhedsuddannelser Vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků [Dánsko] Střední odborná škola Secondary Technical School nebo Vocational Technical School Средно общо образователно училище Střední všeobecně vzdělávací škola [Bulharsko] Střední odborné učiliště Secondary Apprentice School nebo Vocational Apprentice School Sveriges offentliga utredningar Veřejné vyhlášky švédské vlády Sdružení obětí vzdělávacího apartheidu Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Koalice pro vědecké publikování a akademické zdroje Speciálně pedagogické centrum Support Programme for an European Assessment of Research Podpůrný program pro hodnocení evropského výzkumu Stimulation Plan for Economic Science Stimulační plán pro ekonomické vědy [EU] Statens Pædagogiske Forsøgscenter Státní středisko pro inovace v pedagogice [Dánsko] Social, Personal and Health Education Společenské, osobní a zdravotnické vzdělávání [Velká Británie] Servizi per l impiego Služby zaměstnanosti [Itálie] Specialization Program in International Online Education Odborný program v mezinárodním onlinovém vzdělávání [Norsko] School Project in Northern Norway Školní projekt v severním Norsku Státní pedagogická knihovna Komenského Comenius State Library of Education (od roku 2004 NPKK) Services de Psychologie et d Orientation Scolaires Služby psychologické a pedagogické orientace [Lucembursko] Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer Strategický program pro přenos inovací a technologie [EU] Средно професионално техническо училище Střední technická škola [Bulharsko] Správa přípravy učňů Management for Apprentices Vocational Training Survey, Question, Read, Recite, Review (Reading Method) Udělej si přehled, ptej se, čti, rekapituluj, zpětně kontroluj (metoda čtení) Scottish Qualifications Authority Skotský úřad pro kvalifikace Scottish Qualifications Certificate Skotský certifikát kvalifikací Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Structured Query Language Strukturovaný dotazovací jazyk (používaný v databázích) Society of Research Administrators Společnost organizátorů výzkumu [USA] Science Research Council Rada pro vědecký výzkum Národní ústav odborného vzdělávání 11

12 SREA SRHE SRIF SRN SRPL SRV SRY SS SSA SSB SSC SSDA SSH SSHRC SSII SSLS SSO SSR SSRC SSS SSV STA STAE STAM STAPS STAR STAR Service rééducatif ambulatoire Ambulantní převýchovná služba [Lucembursko] Society for Research into Higher Education Společnost pro výzkum ve vysokém školství [Londýn] Systèmes de réponse individualisée de formation Systémy individualizované odpovědi v profesní přípravě [Francie] State Registred Nurse Státně registrovaná ošetřovatelka Self-regulated personalised learning Sebeřízené personalizované učení Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Státní informační a školicí střediska [Norsko] Samarbeidrådet for yrkesopplæring Rada pro spolupráci v odborném vzdělávání [Norsko] Seguridad social Sociální zabezpečení Standard Spending Assessment Hodnocení standardních výdajů Statistik sentralbyrå Ústřední statistický úřad [Norsko] Sector Skills Council Rada pro odvětvové kvalifikace [Velká Británie] Sector Skills Development Agency Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací [Velká Británie] Social Science and Humanities Společenské a humanitní vědy Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Rada Kanady pro výzkum sociálních a humanitních věd [též CRSH] Sociétés de services en ingénierie informatique Společnosti služeb informatického inženýrství [Francie] Scottish School Leavers Survey Přehled absolventů skotských škol Schweizerische Stomatologenorganisation Švýcarská organizace stomatologů Staff Student Ratio Počet učitelů v poměru k počtu studentů Social Science Research Council Rada pro výzkum ve společenských vědách Scuola secondaria superiore Vyšší střední škola [Itálie] Statens skolor för vuxna Státní školy pro dospělé [Švédsko] Skillcentre Training Agency Agentura pro přípravu ve kvalifikačních střediscích viz bac STAE Studiegroup Authentieke Middenschool Studijní tým prvního stupně škol [Belgie, Vlámské společenství] Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Vědy a techniky fyzických a sportovních činností [Francie] Special Telecommunication Action for Regional Development Speciální telekomunikační akce pro regionální rozvoj [EU] Student Achievement in Reading Výsledky studentů ve čtení [USA] 12 Národní ústav odborného vzdělávání

13 STATEC STCW STD STEAC STEM STEP STEP STEs STI STI STIC STICS STL STM STM STOA STOPP STPA STRIDE STS STTT STW STW STWOA SU SUCE Service central de la statistique et des études économiques Centrální služba pro statistiku a ekonomické studie [Lucembursko] Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Normy odborné přípravy, certifikace a strážní služby námořníků (mezinárodní úmluva) Science and Technology for Development Věda a technika pro rozvoj [EU] Scottish Tertiary Education Advisory Council Skotský poradní orgán pro terciární vzdělání Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid Odbory pracovníků v madridském školství [Španělsko] Science and Technology for Environment Protection Věda a technika pro ochranu životního prostředí [ES] Shell Technology Enterprise Programme Program firmy Shell pro poskytování technické praxe v podnicích studentům vysokých škol [Velká Británie] Confederación de sindicatos de Trabajadores y Trabajadora de la Enseñanza Odborová konfederace pracovníků a pracovnic ve školství [Španělsko] Sciences et technologie industrielles Přírodní vědy a průmyslová technologie Scientific and Technical Information Vědecké a technické informace Sciences et Techniques de l Information et de la Communication Informační a komunikační věda a technika [Francie] Service pour la Transformation, l Innovation et le Changement Social Služba pro transformaci, inovaci a sociální změnu [Belgie] viz bac STL Science, Technology and Medicine Přírodní vědy, technika a lékařství Short-Term Memory Krátkodobá paměť Scientific and Technological Options Assessment Hodnocení vědeckých a technických možností [EU] Society of Teachers Opposed to Physical Punishment Společnost učitelů proti fyzickým trestům viz bac STPA Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe Věda a technika pro regionální inovace a rozvoj v Evropě Sections de techniciens supérieurs Sekce pro přípravu vyšších techniků [Francie] Software Tools for Technology Transfer Softwarové nástroje pro přenos technologie School-to-Work Přechod ze školy do práce [USA] Stichting voor Technische Wetenschappen Nadace pro technické vědy [Nizozemsko] School-to-Work Opportunities Act Zákon o možnostech přechodu ze školy do práce [USA] Statens Uddannelsesstøtte Státní stipendium [Dánsko] Scottish Universities Council on Entrance Rada skotských univerzit pro vstup Národní ústav odborného vzdělávání 13

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 E 3 A E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN EAP Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku Ethniko Symvoulio Pedias

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 E 3 A e-cf E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku European e-competence Framework

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 I SEE! IAA IAB IACEE IACLEA IAE IAEA IAEP IAESTE IAEVG IAF IAG IAI IAIE IAL-CISL IALS IAM IAO IAP IAP IAPS IAQ IARTEM IASC Information System on Education and Employment Informační systém o vzdělání a

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 CI CI CI CI CIA CIAF CIAT CIB CIBB CIBC CIBE CIC CIC CICIC CICT CIDA CIDE CIDE CIDEAD CIDES CIDIC CIDJ CIDOC CIDOC Central Institution Centrální škola [Skotsko] Community Initiative Iniciativa Společenství

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina je lingua franca dnešní doby. Evropská unie sice propaguje vícejazyčnost a rozmanitost, bez znalosti angličtiny se však lze jen těžko orientovat v dnešní informační

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA Open

Více

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA

Více

BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno.

BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno. B B ès L B ès S B.A.D.G.E. B2i BA BA BA BA 1 BAA BAAS BABEL BABT bac ES bac L Bac pro bac S bac S-SI bac SMS bac ST2S bac STAE bac STG bac STI bac STL bac STPA bac STT Bachelor Bakalář [Nizozemsko] Bachelier

Více

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Problematika rozvoje otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) v Evropě

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2003 2004 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o. p. s. Národní agentura programu Leonardo da Vinci Opletalova

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification zpravodaj 3 2014 2 Editorial Athény v 19. století; čtečky a tablety; kde se vzaly kešky a kdo to je metr. 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 H&G HA HAK HANDYNET HAS HASAW HAVO HBO HCBLA HCE HCEEE HCI HCITB HCM HDTV HDE HE HEA I HEF HEFCE HEFCW Histoire et géographie Dějepis a zeměpis (tematický okruh při bakalaureátu) [Francie] Hauptausschuß

Více

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003.

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. č. 3/2003 (20. března) Gender mainstreaming Tendence ve vývoji školských systémů (6) Itálie

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1. 5 Historie a současnost Fachhochschule Liechtenstein. 10 Education-line na Univerzitě v Leedsu.

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1. 5 Historie a současnost Fachhochschule Liechtenstein. 10 Education-line na Univerzitě v Leedsu. Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 1 (20. ledna) Klasifikace certifikáty zaměstnanost 3 Růst poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovních silách ve většině vyspělých zemí. Teorie lidského

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání Přechod žáků do středoškolského vzdělávání Vzdělávání ve středních školách má připravit žáky pro vstup na trh práce nebo do vysokoškolského vzdělávání. Přechod ze základní nebo nižší sekundární školy (podle

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Klíčové kompetence. Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání. Eurydice Informační síť o vzdělávání v Evropě

Klíčové kompetence. Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání. Eurydice Informační síť o vzdělávání v Evropě EURYDICE Klíčové kompetence Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání Eurydice Informační síť o vzdělávání v Evropě 1 Tuto publikaci vydává Evropské oddělení Eurydice za finanční podpory Evropské

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

zpravodaj 2 Editorial Národní knihovna Litvy; vliv angličtiny na češtinu obecně a na překlad slova stakeholder zvláště.

zpravodaj 2 Editorial Národní knihovna Litvy; vliv angličtiny na češtinu obecně a na překlad slova stakeholder zvláště. zpravodaj 10 2013 2 Editorial Národní knihovna Litvy; vliv angličtiny na češtinu obecně a na překlad slova stakeholder zvláště. 3 Z glosáře Cedefopu 22 Další část překladu termínů z glosáře. XXIV. ročník

Více

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání č. 11 Brugský proces Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Kvalifikace a mobilita v Evropské unii Evropský glosář vzdělávání Berufsbildungsbericht Tendence ve vývoji školských systémů (2) Švédsko 6

Více

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5 Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí č. 5 (20. května) Změny ve slovinském školství 3 Prodloužení povinného vzdělávání na 9 let. Rozdělení základní školy na tři tříleté cykly. Všeobecné, odborné a

Více

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu.

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu. zpravodaj 10 2006 2 Editorial Rozhodnutí Evropské komise o ustavení pracovní skupiny pro vícejazyčnost, vyhlášení roku 2007 za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 3 Skillsnet mezinárodní síť

Více