100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Červenec 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím červencového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd, včetně outsourcingu mezd Personální agendy, zejména outsourcingu personálních služeb Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Bohumír Buchta Marketing Manager T / E /

2 Nové zákoníky čeká novelizace Některé novinky v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích jsou nejasné, vyplatí se sledovat činnost Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu spravedlnosti (KANCL). Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), a zákon o obchodních korporacích, 90/2012 Sb. (dále jen ZOK), které jsou účinné už od , přinášejí řadu diskutovaných změn. NOZ dodává do české legislativy zejména nový právní institut, tzv. svěřenský fond, který byl přejat do tuzemské legislativy ze zahraničí. Podstatou fondu je vyčlenění určité části majetku zakladatele fondu, který tento zakladatel svěří do správy zvolené osobě (svěřenský správce). Správce ale nebude reálným vlastníkem i přesto, že bude vykonávat vlastnická práva k majetku svěřenského fondu a bude zapsán i ve veřejných rejstřících. Majetek svěřenského fondu tedy nebude vlastnit ani zakladatel fondu, ani jeho správce fondu. Proto nám vzniká otázka, zda by toto svěření fondu nemělo podléhat dani z nabytí nemovitých věcí. Odpověď na ni lze očekávat v nejbližších týdnech a měsících, protože řada svěřenských fondů již vznikla a majetek je do nich vkládán. Nový občanský zákoník dále uvádí nepříliš šťastnou formulaci, že vyžaduje-li právní jednání zvláštní formu (notářského zápisu), plná moc k zastoupení na takovém právním jednání musí mít tutéž formu. Tato skutečnost by ale znamenala, že při zastupování zahraničního společníka na valné hromadě by zplnomocnění třetí osoby v rámci valné hromady naprosto postrádalo smysl. Přičemž Expertní skupina KANCL raději posléze uvedla, že plná moc k zastoupení na valné hromadě, členské schůzi družstva či jiného orgánu právnické osoby ani k rozhodnutí za jediného společníka nemusí být udělena formou notářského zápisu. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přináší také pozitivní změny do procesu oceňování společností a jejich aktiv. V porovnání se zrušeným obchodním zákoníkem odpadají některé povinnosti při zpracování znaleckého posudku znalcem nebo znaleckým ústavem, a dochází tak ke zjednodušení procesu zpracování znaleckého posudku. Znalec či znalecký ústav již nemusejí být jmenováni pro zpracování znaleckého posudku soudem.

3 Nově je zpracovatel vybrán přímo společností (zakladatelem) bez podání návrhu na jmenování znalce soudem. Tento krok ušetří firmě administrativní náklady v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku. Nová právní úprava klade větší důraz na ochranu práv minoritních společníků a akcionářů a upravuje jejich možnosti kontrolovat hospodaření společnosti. V případě poškození jejich práv popisuje, jak se domáhat vypořádání, protiplnění nebo požadovat odkup jejich podílu za přiměřenou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. Například byla-li uzavřena ve společnosti smlouva bez zákonem požadovaného doložení znaleckého posudku nebo v rozporu s ním, ZOK uvádí, že strana, které vznikla takovýmto jednáním újma, má nárok na vypořádání dle protiplnění uvedeného ve znaleckém posudku. Dle nové legislativy musí před soudem prokázat péči řádného hospodáře zpravidla daný člen orgánu obchodní korporace. Prokazování, že nedošlo k podstatnému zhoršení postavení jednoho ze společníků, je v souladu s novým ZOK až na výjimky také na straně ovládající osoby. Pokud tedy dochází ve společnosti k rozhodování o realizaci neobvyklé či majetkově významné transakce, je vhodné zvážit zpracování znaleckého posudku jako prvku právní ochrany v podobě důkazního břemene v rámci případných budoucích sporů. A to i v případě, že zpracování znaleckého posudku není explicitně vymezeno zákonem. Dalším problematickým tématem, se kterým se podnikatelská veřejnost potýká, je výkon funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu v pracovním poměru. ZOK totiž ekvivalent současného pověření obchodním vedením neobsahuje, ale výkon funkce v pracovním poměru ani výslovně nezakazuje. Dle některých názorů tento souběh možný nebude, nicméně podle odborné veřejnosti a právníků, jejichž názory byly prezentovány na řadě školení, je souběh výkonu funkce statutárního orgánu se zaměstnaneckým poměrem možný, avšak výkon funkce by se neměl co do obsahové náplně krýt s tím, co spadá do náplně pracovního poměru. V budoucnu nás zřejmě čeká řada novelizací těchto nových zákonů. Bude tedy zapotřebí bedlivě sledovat činnost Expertní skupiny KANCL, která má na starost podávání i sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva a judikatury. Autor: Vítězslav Hruška, Partner poradenské skupiny APOGEO, Zdroj: Týdeník EURO

4 Setkání české a slovenské Kobry Minulý týden upozornila finanční správa na schůzi české a slovenské Kobry, která se uskutečnila Cílem bylo předání zkušeností ohledně fungování slovenské sestry zejména nastavení legislativy a další procesní kroky. Vznik české Kobry byl doprovázen mnoha pochybnostmi, přesto byla podepsána mezirezortní smlouva, která má zaručovat součinnost jednotlivých složek. Na chodu tohoto projektu se má podílet Policie ČR, celní správa a finanční správa. Již nyní mají vytipované transakce. Tento projekt navazuje na hlavní cíle současné vlády, a to na zefektivnění výběru daní, což by mělo vést ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Kobra se má zaměřit zejména na potírání trestných činů v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Problémy nastávají například u pohonných hmot při příhraničním obchodu, kdy se znepřehlední režim zboží a následně si pachatelé nárokují nadměrné odpočty. Na Slovensku působí Kobra již dva roky a podařilo se jí odkrýt například tajný tunel na hranicích s Ukrajinou, kterým se pašoval tabák, nebo podvody s daní z přidané hodnoty. Další možnou inspirací může být i účtenková loterie. Nezbývá tedy než počkat na výsledky české Kobry, které jsou očekávány koncem tohoto roku. Kontakt: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader,

5 Jak efektivně jsou vybíráni dodavatelé informačních technologií v malých a středních společnostech? Výběr dodavatelů pro oblasti informačních technologií se realizuje u malých a středních firem většinou prostřednictvím vedoucích oddělení IT, pokud existenci takového oddělení velikost společnosti umožňuje, případně prostřednictvím jiného vedoucího pracovníka, který má oblast informačních technologií ve společnosti na starost. Proces nákupu hardware, ICT služeb i licencí je často zúžen na výběr známého dodavatele, který nabídku připraví na základě osobních jednání s pověřeným vedoucím pracovníkem nákupčím. Při takto provedeném nákupu zpravidla není využito všech možností trhu tak, aby byl zajištěn výběr dodavatele, který společnosti dodá za požadovanou cenu nejkvalitnější službu či produkt. V některých případech dochází dokonce k výběru dodavatele, který nabízí dražší srovnatelnou službu, a to z důvodu osobních vazeb nákupčího na dodavatele či osobního prospěchu nákupčího v případě, že je nákupčím interní pracovník společnosti. Na rozdíl od nekontrolovaného výběru dodavatele by měl standardně provedený nákupní proces zahrnovat několik základních kroků: Identifikaci a specifikaci požadavku nákupu pro nákupčího. Pokyn zahájit nákupní proces pro nákupčího. Analýzu trhu, tvorbu seznamu možných dodavatelů. Vypracování poptávkového dokumentu. I. kolo výběrového řízení rozeslání poptávkového dokumentu, zodpovězení dotazů, osobní setkání pro upřesnění poptávky. Ověření referencí, prezentace uchazečů. Užší výběr uchazečů. II. kolo výběrového řízení s dodáním návrhu smlouvy. Finální výběr dodavatele. Uzavření smlouvy a realizaci dodávky. Monitoring a hodnocení dodávky.

6 Každý nákupní proces je individuální, tudíž není nezbytné například pro nákup nevýznamné služby realizovat veškeré uvedené kroky. Toto by měl vždy při nákupu jednotlivých komodit zvážit sám nákupčí a následně doporučit, jak v konkrétních případech v průběhu nákupního procesu postupovat. Pokud bude nákupčím interní pracovník společnosti, měl by spolupracovat v rámci jednotlivých kroků s oddělením, kde vznikl požadavek na nákup. Pokud bude nákup dané služby zajišťovat externě využívaný nákupčí, jeho jednotlivé kroky by měly být konzultovány a schváleny kompetentní osobou ze strany společnosti. Samozřejmostí v nákupním procesu by měla být ze strany nákupčího příprava detailního rozboru nabídek s jeho doporučeními, a to pro snadnější rozhodování ze strany společnosti o výběru dodavatele v rámci II. kola výběrového řízení. Nákupčí by se měl také ideálně podílet na zpracování návrhu smlouvy o dodávce ze strany společnosti, tak aby odpovídala specifikaci dodávané služby a aby byla smluvně zajištěna kvalita a termín dodávky dané služby. Úkolem externě sjednaného nákupčího bývá zpravidla také následné monitorování průběhu dodávky a spolu se společností řešení veškerých nesrovnalostí, které neodpovídají nabídce a uzavřené smlouvě. Autor: Adolf Lebeda, konzultant divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., nabízí v rámci portfolia služeb divize informačních a komunikačních technologií konzultační služby expertů při realizaci výběrových řízení v oblasti ICT. Disponujeme také pracovníky, kteří jsou schopni zajistit roli nezávislého externího nákupčího pro výběr dodavatele v oblasti informačních technologií, a to jak v krátkém, tak dlouhém časovém horizontu. Tito pracovníci nejsou závislí na žádném z dodavatelů ICT, jejich zájmem je pouze uspokojit klientovy požadavky pro výběr nejlepšího dodavatele. V případě využití služeb externího nákupčího je honorář za službu stanoven jako procento z úspor, které společnost na základě provedení výběrového řízení dosáhne. Kontakt: Pavel Tůma, Business Consulting & Valuation Manager,

7 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. VÝHODY / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GARANCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jan KoťátKo Partner Accounting Services, tel.: , KONĚVOVA 2660/141, PRAHA 3

8 Anonymní akcie má stále skoro polovina akciových společností. Hrozí jim likvidace. Anonymní akcie má v Česku stále přes 11 tisíc firem. To je sice méně než v březnu, ale stále se jedná o více než 44 procent akciových společností. Vyplývá to ze statistiky poradenské firmy Bisnode. Zákon, který ruší anonymní akcie, platí od ledna a dnes uplyne půlroční lhůta, během které se mu akcionáři měli přizpůsobit. Firmy, které normě nevyhoví, může soud poslat do likvidace. Firmy musejí své anonymní akcie zaknihovat u Centrálního depozitáře, imobilizovat, tedy fyzicky uschovat u banky, nebo transformovat na listinné akcie na jméno. Z našich statistik je zřejmé, že podnikatelé, aby vyhověli novému zákonu, nejčastěji mění formu akcií z doručitele na jméno a ponechávají listinnou podobu, uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Majitelé firem, které se zákonu dosud nepřizpůsobily, anonymní akcie podle Bisnode zřejmě přemění až v okamžiku, kdy budou chtít se svou společností nějak nakládat. Například prodat obchodní podíl nebo vyplatit dividendy. Odhadujeme, že nezanedbatelná část firem s anonymními akciemi nebyla primárně určena pro podnikání, ale k držení majetkových podílů, nebo jde o mrtvé schránky, často s nedohledatelnými kontaktními osobami, dodala Štěpánová. Z praxe podle manažerky společnosti Smart Office & Companies Jany Babůrkové vyplývá, že mnohé akciové společnosti řešily situaci na poslední chvíli. V případě, že by akciové společnosti své vlastnické vztahy neupravily, mohl by soud přistoupit k jejich zrušení likvidací. To ale zatím nehrozí, spíše je nejprve vyzve k nápravě, dodala. Akciové společnosti podle formy a podoby akcií Počet březen 2014 Podíl březen 2014 (v procentech) Počet červen 2014 Podíl červen 2014 (v procentech) Firmy s akciemi na jméno , ,22 Firmy s akciemi na majitele (doručitele) , ,82 Firmy s akciemi na jméno i na majitele 306 1, ,12 Zdroj: Bisnode

9 Všichni držitelé akcií na majitele se musejí do konce června nechat zapsat do seznamu akcionářů. Pokud tak neučiní, nebudou moci vykonávat svá akcionářská práva. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku, akcionáři, který akcie na majitele společnosti k výměně nepředložil, právo na dividendu nevznikne, uvedl advokát ze společnosti PwC Legal Ondřej Plánička. Hospodářská komora požaduje, aby zákonná lhůta pro přizpůsobení zakladatelských dokumentů vzrostla na pět let. Prezident komory Vladimír Dlouhý v pátek dojednal s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou (ANO) alespoň to, že soudy nebudou v nejbližších měsících trestat firmy, které nestihnou potřebnou revizi smluv. Zdroj: Zprávy.E15.cz

10 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci OUTSOURCING PERSONÁLNÍCH SLUŽEB OutsOurcing personálních služeb Outsourcing personálních služeb ApOgeO group Vám zajistí nastavení personálních procesů, které přispějí k dosažení cílů ve Vaší společnosti, umožní se soustředit na Váš core business, zjednoduší Vaší personální agendu a sníží Vaše náklady. V rámci portfolia nabízených služeb si můžete vybrat řešení přesně na míru dle Vašich provozních potřeb. Outsourcing personálních služeb ApOgeO group komplexní personální služby pod jednou střechou využívá dlouholeté zkušenosti v oblasti poradenství z českého prostředí a různých oborů. výhody / zajistíme pro Vás komplexní služby personální agendy (včetně možnosti využití outsourcingu mzdové agendy); / snížíme Vaše náklady na personál, školení, pracovní místo a programové vybavení, zvýšíme jejich transparentnost a zároveň zvýšíme efektivitu pracovních procesů; / poskytneme komplexní služby v oblasti náboru zaměstnanců zacílení inzerce, obsah inzerátu, vedení pohovorů, volba inzertního místa s ohledem na cenu a efektivitu, znalostní a praktické testy pro usnadnění výběru, executive search služby; / posoudíme náklady a rizika v oblasti řízení lidských zdrojů; / zajistíme veškerou komunikaci s úřady státní správy (agenda bezpečnosti práce a pracovně lékařské péče, řešení a evidence mateřských a rodičovských dovolených, aj ); / upravíme, či vytvoříme programy a plány odměňování; / spravujeme zaměstnanecké benefity; / vytvoříme strategie a akční plány pro oblast vzdělávání a rozvoje; / ochráníme osobní data Vašich zaměstnanců a současně zamezíme šíření citlivých informací mezi zaměstnanci; / pravidelně aktualizujeme Váš informační systém; / pomůžeme vzhůru Vašemu personálnímu marketingu. Záruky / snížení Vašich nákladů na personální oddělení a administrativní zátěže; / precizního pokrytí personální agendy; / pojištění proti riziku vzniklému v rámci chybné komunikace se státní správou, či legislativních změn; / individuálního přístupu k Vám i Vašim zaměstnancům. Pro bližší informace kontaktujte: Mgr. Jan Závora HR Manager, tel.: , KONĚVOVA 2660/141, PRAHA 3

11 Vedení účtu na dva roky zdarma pro všechny ready-made společnosti SMART Companies Využijte jedinečné nabídky díky spolupráci s Českou spořitelnou, a.s., a získejte ke své nové či již zakoupené ready-made společnosti od SMART Companies vedení účtu na dva roky zdarma. Po dobu dvou let získáte podnikatelské konto Klasik České spořitelny a vybrané služby na dva roky zdarma: Vedení účtu a měsíční elektronické výpisy. Internetové bankovnictví a mobilní banku. Mezinárodní bezkontaktní kartu. Deset tuzemských elektronických transakcí měsíčně. Kontokorent až do výše Kč v rámci účtu jako bezpečnou rezervu na nečekané výdaje. Vklady hotovosti v pobočce. V případě svého zájmu neváhejte kontaktovat tým SMART Companies. Tým SMART Companies T / E /

12 Ready-made a. s. založené v roce 2011 za Kč Využijte časově omezené akce a kupte si v červenci ready-made akciovou společnost založenou v roce 2011 za Kč! V období od do nabízíme ready-made akciové společnosti založené v roce 2011 za výjimečnou cenu Kč + DPH. K ceně převáděné společnosti jsou připočítávány již pouze výdaje spojené s převodem společnosti přesný přehled naleznete ZDE. V případě svého zájmu neváhejte kontaktovat tým SMART Companies. Tým SMART Companies T / E /

13 Svět APOGEO APOGEO Group podporuje nejmladší lyžaře Harranti ne, to není hanlivý název pro zlobivé děti, ale naprostý opak tréninkové středisko závodního lyžování, které vede děti k dnes tak důležité činnosti sportu. Celým názvem HARRANTI Ski Team Harrachov je tréninkové středisko závodního lyžování v Harrachově, založené v roce Společnost APOGEO Group pomáhá v rámci svých CSR aktivit ke komplexní sportovní přípravě dětí již od 4 let, a to právě prostřednictvím Harrantů. A co že to vlastně Harranti dělají? Sportovní příprava probíhá celoročně ve dvou tréninkových blocích zimním a letním. S dětmi je každý rok absolvováno letní soustředění zaměřené na všesportovní přípravu, ale i podzimní soustředění na ledovci. Hlavním cílem je přivést děti k závodnímu sjezdovému lyžování a dotáhnout to až na samý vrchol, zejména ten sportovní. Tréninkovou přípravu zajišťují vysoce kvalifikovaní trenéři a instruktoři lyžařské školy Classic Ski School, která je členem Asociace profesionálních učitelů lyžování APUL. Pomozte i Vy k rozvoji nejmladších lyžařů více informací naleznete na

14 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Tradiční lahůdky v moderním pojetí Prodejna lahůdek bistro kavárna denně od 9:00 do 20:00 (so, ne do 19:00) Stálý jídelní lístek dle sezóny Lákavé denní menu Paukertova snídaně / brunch Domácí výrobky Jan Paukert paštiky, rilette, roastbeef Dárkové koše Jan Paukert pro všechny příležitosti Známe své dodavatele Zakázková výroba Každý den čerstvé lahůdky chlebíčky saláty dezerty uzeniny mléčné výrobky domácí pekárna Jan Paukert lahůdkářství s.r.o., Národní 981/17, Praha 1

15 ANO_INZ_modra.pdf 2 08/07/14 15:58 C M Y CM MY CY CMY PRÁZDNINOVÁ TOP SAZBA TERMÍNOVANÝCH VKLADŮ K SEBERTE SI SVŮJ MEDOVÝ VÝNOS Bezpečně uložíte své peníze Výhodně je u nás zhodnotíte Získáte přístup k dalším výhodám 5,6 % za 2 roky

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

speciál Partneři přílohy audit, daně

speciál Partneři přílohy audit, daně Partneři přílohy II/III Povinnost. Od letošního roku se povinnost podat daňové přiznání elektronicky nově vztahuje na všechny majitele datových schránek bez výjimky. Povinnost zřídit si datovou schránku

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Červen 2015 Vážení klienti, obchodní partneři, do Vašich rukou se dostává již druhé letní vydání našeho časopisu APOGEO News. Z příjemných věcí uvádím především to, že poradenská skupina APOGEO

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy akciové společnosti,

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS ZÁLOŽNA CREDITAS PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s regionální

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více