Vážení klienti a obchodní partneři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti a obchodní partneři,"

Transkript

1 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi poradenskými službami. Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností Chystané velké změny v legislativě s sebou přinesly kromě tolik projednávaného Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích také další zákony, které přinášejí změnu právní úpravy obchodních společností/korporací. Jedním z takovýchto dokumentů je také zákon, který by měl napomoci zvýšit transparentnost akciových společností. Již několik let je České republice zejména od ostatních států Evropské unie vyčítáno, že stále toleruje tzv. anonymní akcie, tedy akcie na majitele v listinné podobě, a tím znesnadňuje dohledat konečné vlastníky akcií. V České republice právě této výhody využívá velké množství majitelů společností, a tak je zde enormně vysoké procento akciových společností právě s tímto druhem akcií. Celkově je na tyto společnosti nahlíženo jako na potenciální nástroj k legalizaci výnosů z trestné činnosti a korupce, a tak se po velmi dlouhé době Parlament ČR v květnu 2013 usnesl na zákonu č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnost 30. června 2013, a který zpřísnil pravidla pro akciové společnosti, zejména v oblasti zneužívání vlastnických struktur. Podle tohoto zákona se od se u všech českých akciových společností mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány (tedy uložení listinných akcií u bank), na listinné akcie na jméno. S tím souvisí i změna stanov. K účinnosti této změny formy se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku, nicméně do je představenstvo takovéto akciové společnosti nutno dát stanovy do souladu a podat návrh na zápis změny formy akcií do obchodního rejstříku. Dále má podle tohoto zákona má akcionář povinnost do předložit akcie a společnosti sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů. Pokud bude akcionář s tímto krokem v prodlení, nemůže vykonávat svá akcionářská práva, ani nemá právo na dividendu. Nejpozději 3 měsíců před uplynutím lhůty pro předložení akcií společnost uveřejní výzvu k předložení stejným způsobem, jakým se svolává valná hromada. Jako datum emise je uveden den, kdy představenstvo rozhodlo o nahrazení stávajících akcií novými akciemi.

3 Další podstatnou změnou, kterou tento zákon přinesl a která je již nyní v platnosti, je změna obchodního zákoníku a to především novým 177a, který mimochodem mění zažité pravidlo, kdy smlouvy o převodu cenných papírů nemusely obsahovat ověřený podpis. To se nově mění, a od již musí být podpisy smluvních stran na každé smlouvě o převodu cenných papírů ověřeny. Nově účinek převodu cenných papírů nastává vůči společnosti dnem doručení smlouvy do společnosti. Jak vyplývá z výše uvedeného, každý majitel akciové společnosti by měl sledovat platnou legislativu a postupně se seznamovat se zákony, které již byly schváleny Parlamentem ČR a to i tehdy, kdy není zcela zřejmé, zda bude daný zákon účinný od data, které je v zákoně uvedeno. Zdroj: Jana Babůrková, Manager SMART Office & Companies, e:

4 Příjmy z duševního vlastnictví a jejich zdanění na Kypru Společnosti, daňově rezidentní na Kypru, které mají příjmy z duševního vlastnictví, si mohou uplatnit 80% odčitatelnou položku od základu daně z příjmů z duševního vlastnictví. Efektivní sazba daně pak u takového poplatníka činí 2,5 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v daňové legislativě Kypru, není doposud ustálen výklad tohoto ustanovení, což vyvolává v některých případech otázky nad možností uplatnit si toto daňové zvýhodnění. Kyperská finanční správa vydala k této problematice své vyjádření. Finanční správa komentovala dva případy příjmů z duševního vlastnictví, u kterých lze aplikovat odčitatelnou položku. Nutnou podmínkou zůstává to, že se musí jednat o nehmotný majetek držený na Kypru. V prvním případě se společnost zabývala vývojem mobilních aplikací. K vývoji těchto aplikací využívala software vyvinutý a patentovaný jinou společností. Tento patentovaný software dále modifikovala a následně přepracovala na licencované aplikace, které zaregistrovala pod svým jménem. Konečný produkt je následně distribuován (stahován) konečnými uživateli prostřednictvím webových stránek či jiných kanálů. V druhém případě se společnost podílela na vývoji softwarových aplikací, které nebyly patentovány, ale byly zaregistrovány dle kyperského zákona o duševním vlastnictví, na základě něhož byl počítačový software chráněn autorskými právy. Pokud řešíte problematiku zdanění příjmů z nehmotného majetku Vaší kyperské společnosti, nebo máte zájem o využití daňových úlev na Kypru, neváhejte se na naše odborníky kdykoliv obrátit. Zdroj: Veronika Špírková, Junior Tax Consultant, e:

5 AKCE: UKLIĎTE SI VE SVÉM IT V poslední době přibývá útoků na informační systémy. Jak zabránit těmto útokům, kde jejich snahou je poškodit Vaše obchodní zájmy nebo v horším případě zcizit citlivá data a následně je využít k vlastnímu prospěchu? Jménem divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem, a. s. Vám nabízíme ve spolupráci s naším technologickým partnerem, společností DATASENSE, provedení auditu Vašeho IT, jehož výsledkem bude návrh kroků ke zvýšení Vaší bezpečnosti a efektivity v oblasti využívání IT prostředků. Výsledkem provedeného auditu budou tyto dokumenty: Přehled současného stavu Detailní popis současného stavu ICT infrastruktury včetně doporučených operativních změn, tj. změn, které nemění celkový způsob fungování společnosti, nicméně mohou výrazně zvýšit bezpečnost celého IT prostředí nebo zvýšit jeho produktivitu. Návrh konkrétních opatření pokud budou nalezeny nedostatky současného stavu. Tento seznam bude okamžitě k využití Vašemu dodavateli IT služeb tak, aby navržené změny bylo možno neprodleně realizovat. Doporučení budoucího rozvoje Na základě výstupu z předchozí fáze, zjištěných skutečností z části auditu a dalších informací i s ohledem na vývoj celého IT trhu a trendů bude zpracován návrh doporučeného rozvoje ICT služeb. Služby v rámci prováděného auditu jsou rozděleny do tří vzájemně provázaných částí: Technologický audit Posouzení stavu komunikační infrastruktury (nejčastěji počítačové sítě LAN, WAN), včetně nasazení monitorovacího nástroje sloužícího ke zjištění stavu jednotlivých zařízení umístěných v rámci infrastruktury koncového zákazníka a zjištění stávajícího provozu v rámci stejné infrastruktury. Výsledkem bude detailní popis stávajícího designu celého prostředí až do úrovně jednotlivých prvků včetně seznamu nalezených nedostatků a návrhů k úpravám.

6 Posouzení stavu infrastruktury serverů do úrovně operačních systémů (aktuálnost operačního systému, jeho konfigurace, soulad s licenčními pravidly atd.). Externí komunikace. Posouzení stavu připojení do sítě Internet, přístupu do interní sítě zákazníka a základní kontrola bezpečnostních prvků sloužících k oddělení interní sítě zákazníka a externího prostředí. Zálohování. Kontrola infrastruktury sloužící pro účely backupu a zálohování včetně odzkoušení záchrany dat z externích zálohovacích médií. Analýza smluvních vztahů v oblasti IT Servisní smlouvy (SLA). Posouzení nastavení úrovně poskytovaných služeb externími dodavateli oproti interním požadavkům na dostupnost služeb a taktéž s ohledem na standardy v této oblasti platné. Výsledkem budou případná doporučení na úpravu úrovně SLA. Externí smluvní vztahy. V korelaci s nastaveným SLA kontrola technických parametrů uzavřených smluv s externími dodavateli a případná doporučení na úpravu smluvních vztahů. Posouzení bezpečnosti IT infrastruktury V rámci této části bude proveden monitoring interního provozu, zjištění mezer v zabezpečení infrastruktury a přístupu do ní a následné plány na obnovu prostředí po účinku škodlivého kódu či chování útočníka, a to především z technického hlediska. V případě zájmu je možné realizovat pokus o kontrolovaný průnik do prostředí zákazníka na libovolné úrovni jeho infrastruktury (interní i externí). Kontrola bezpečnostní směrnice a standardů a jejich soulad s interními předpisy společně s případnými doporučeními na změny. Průběh a potřebná součinnost Součinnost zákazníka Pro možnost přístupu k informacím a k pochopení současného stavu služeb ICT v rámci jeho prostředí bude nezbytná následující součinnost: Přístup k dokumentaci stávajícího prostředí Kontrolovaný přístup k zařízením v rámci infrastruktury zákazníka (za přítomnosti oprávněného zástupce zákazníka)

7 Odezva zákazníka na poptané informace, které budou zjišťovány kombinací dotazníků a osobních rozhovorů s členy managementu a pracovníků spravujících infrastrukturu. Pracnost a harmonogram Celá služba je rozdělena do několika částí, jednotlivé časy se mohou lišit na základě rozsahu využívaného IT ve společnosti, aktuálně zjišťovaných skutečností či v závislosti na dostupnosti informací. Standardní rozsah celého auditu s typickým průběhem lze uvést následující: Sběr informací (pro všechny výše popsané služby) 8 člověkodní Monitorování infrastruktury 4 člověkodní Kontrolní schůzky se zákazníkem 2 člověkodní Závěrečná zpráva auditu 5 člověkodní Studie budoucího rozvoje 5 člověkodní Pokud bude dodržen výše uvedený rozsah vykonaných prací, lze uvažovat s následujícími částkami za zpracování jednotlivých částí auditu: Technologický audit ,- Kč Smluvní audit ,- Kč Bezpečnostní audit ,- Kč Možnost realizace dalších doplňkových služeb Níže uvedené služby nejsou součástí auditu, jsou uvedeny spíše jako možnost další spolupráce v případě, že se Vaše společnost rozhodne implementovat některá z doporučení závěrečné zprávy. Projektový manažer - řízení projektů na všech úrovních IT prostředí zákazníka. Konzultant infrastruktury - poskytování konzultačních služeb v oblasti infrastruktury zákazníka. Konzultant aplikací - poskytování konzultačních služeb v oblasti aplikačního vybavení zákazníka. Konzultant bezpečnosti - poskytování konzultačních služeb v oblasti bezpečnosti, a to jak infrastruktury, tak procesní. Zdroj: Ing. Alena Banye, Valuation Institute Manager, e:

8 Personálie Ing. Ondřeje Havle, jmenován do pozice Director / Accounting Services Ve skupině APOGEO má na starosti komplexní řízení a rozvoj oblasti účetních služeb a s ohledem na své zkušenosti rovněž strategické řízení a oblasti služeb pro zahraniční klientelu. Klíčovými úkoly pro obě oblasti bude pro Ondřeje nastavení a aktivní realizace BD procesu pro služby outsourcingu účetnictví a mezd, nastavení systému kvality v procesu účtování a strategicky dosáhnout postavení APOGEO Accounting&Payroll jako relevantní společnosti na trhu outsourcingu účetnictví a mezd, říká Josef Jaroš, Managing Partner APOGEO. Díky svým praktickým zkušenostem z daňové správy má výborné znalosti v oblasti procesních záležitostí a postupů, mimo jiné se proto zaměřuje na zastupování klientů ve všech jednáních s finančními úřady včetně řešení sporů v daňovém řízení a při daňových kontrolách. Ve své praxi se specializuje na daň z příjmů, DPH a problematiku mezinárodního zdanění. Ing. Radka Kubšová, jmenována do pozice Senior audit consultant Ve skupině APOGEO se bude věnovat řízení a provádění auditů obchodních organizací a podniků, dále tvorbě, revize auditorských spisů a metodickému vedení práce asistentů. Svou profesní dráhu spojila od počátku s auditem, dlouhodobě působila v KPMG Česka republika na pozici Senior Audit Commercial, kde se primárně zabývala audity významných nadnárodních společností. Jsem přesvědčen, že Radka své nejsilnější stránky, kreativní myšlení a nasazení uplatní v auditorském týmu skupiny APOGEO a bude podstatně přispívat k rozvoji celé poradenské skupiny, uvedl Tomáš Brabec, Partner Audit Services. Alena Vlachová se stává dalším členem oddělení Management Consulting Alena se ve své nové roli Finančního analytika bude primárně věnovat zpracování finančních a strategických analýz, přípravě plánů a forecastů, identifikaci příležitostí a rizik, aktivní komunikaci s klienty. Své zkušenosti postupně sbírala již při studiu v Hamburgu a při VŠE, kde absolvovala odborné kurzy v oblastech oceňování podniku, oceňování nemovitostí a oceňování nehmotného majetku. Alena zahájila svou pracovní kariéru ve významných společnostech, jakými jsou například ČSOB, ČSA či Telefónica Czech Republic. Pro oddělení Consultingu je výraznou posilou a věřím, že její zájem v oblasti oceňování, bude pro skupinu APOGEO značným přínosem, říká Pavel Tůma, Business Consulting & Valuation Manager.

9 Uskutečněné akce Zbývají 2 turnaje a pak již velké finále v Mariánských Lázních! Od roku 2008 je poradenská skupina APOGEO součástí prestižní NATLAND Golf Tour. NATLAND Golf Tour 2013 Friendship Golf Masters se odehrál za slunečného počasí dne 18. července v GR Kunětická Hora. Vítězi jednotlivých HCP kategorií se stali: Kategorie 0-15 Aleš Musil Kategorie 15,1-28 Marek Tichý Kategorie 28,1-54 Roman Vrba Invitation 0-54 Pavel Pražák Dovolujeme si všem pogratulovat a těšíme se na další milé setkání! Více na

10 Připravujeme Společně s americkou univerzitou London International Graduate School připravujeme ve čtvrtek od 17h do 19h odborný seminář na téma Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích! Seminář je určen pro vlastníky firem, finanční ředitele, ekonomy a představitele finančních institucí, kteří mají zájem se dozvědět o praktických zkušenostech s touto problematikou, ale i pro studenty, absolventy London International Graduate School. Více na.

11 Kariéra Objevte svět plný příležitostí a prostoru pro seberealizaci! Velká část našeho úspěchu závisí především na našich zaměstnancích, jejich znalostech, schopnostech a pozitivnímu přístupu ke strategii, těmito faktory se odlišujeme od konkurence. APOGEO cílem je nabídnout příjemné pracovní prostředí, zajímavé finanční ohodnocení a bonusy. Více informací o volných pozicích naleznete zde:

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více