Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou"

Transkript

1 Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou dne ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti rozhodlo na své schůzi svolat na dnešní den řádnou valnou hromadu naší akciové společnosti s programem uvedeným na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku, hospodářský výsledek a jeho rozdělení za uplynulý rok Nejprve bych vás rád seznámil s činností představenstva naší společnosti, které se vyjma minulé valné hromady sešlo, projednalo aktuální výsledky hospodaření, rozhodlo o investicích a jiných zásadních otázkách celkem 3 x. Na schůze představenstva byla zvána i předsedkyně dozorčí rady. První jednání po valné hromadě se konalo po uzavření účetnictví za první tři kvartály. Tedy v době, kdy se již začíná poměrně přesně formovat výsledek hospodaření za daný kalendářní rok. Toto jednání se uskutečnilo Zde byla podána podrobná informace o dosavadních naturálních výsledcích živočišné výroby v průběhu roku. Představenstvo dostalo rovněž konečnou informaci o výnosech a produkci rostlinné výroby. Zároveň pak informaci o průběhu zakládání nové sklizně. Ekonom seznámil přítomné s uzávěrkou k Konstatovány byly uskutečněné investice, byl schválen plán investic na rok 2015, který je kromě pozemků omezen na výstavbu mléčné farmy Svídnice. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva a ekonoma jednáním ohledně financování mléčné farmy Svídnice. Představenstvo schválilo investiční úvěr na postřikovač a těžký polní traktor ve výši ,- Kč se dvouletou splatností. Byla podána zpráva o prodeji nemovitostí v Přestavlkách. V novém kalendářním roce 2015 se představenstvo sešlo Zde byla podána konečná zpráva o naturálních výsledcích živočišné výroby, Chlenské uzeniny a bioplynové stanici. Představenstvo bylo informováno o realizaci naší jediné tržní plodiny řepky. Členové představenstva byli rovněž seznámeni s kompletním přehledem investic za uplynulý rok. Ekonom seznámil přítomné s rozvahou a výkazem zisků a ztrát za rok Schváleno bylo provozní financování, plat a prémie ředitele. Schválen byl investiční úvěr na výstavbu

2 mléčné farmy Svídnice. Projednáno bylo rovněž znění smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů, které dnešní valná hromada bude schvalovat. Na zasedání ředitel seznámil přítomné s aktuálními naturálními výsledky. Ekonom následně seznámil přítomné se zprávou auditorské firmy DTG Audit s.r.o., která provedla audit naší společnosti s kladným výsledkem. Valné hromadě bylo doporučeno schválit předloženou účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku v roce Představenstvo rovněž doporučilo valné hromadě schválit smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů, schválilo hospodářské záměry pro rok 2015 a svolalo na dnešní den valnou hromadu. Po informacích o práci představenstva za uplynulé období přistoupím k hodnocení hospodářských aktivit jednotlivých výrobních jednotek v uplynulém kalendářním roce ZOPOS Přestavlky a.s. v roce 2014 hospodařil na 1916 ha, z čehož bylo cca 488 ha trvale travnatých pozemků. Průběh počasí nebyl ani v roce 2014 dobrý a společně s významnou poruchou stěžejního stroje pro rostlinnou výrobu postřikovače negativně ovlivnil její výsledky. Nástup jara byl více než raný, nicméně následoval zejména pro kukuřici opět velice chladný květen. Následně naši oblast a naše povodí velmi významně zasáhly přívalové deště, které způsobily komplikace nejen nám zemědělcům. Časný nástup jara po mírné zimě se rázem přeměnil v poměrně opožděný ročník vyjádřený pozdním zakončením žní a pomalým dozráváním kukuřice. Nepřízeň počasí se projevila i významným zásahem krup většiny našich pozemků, kde byly zaznamenány významné škody především na kukuřici. Zde byly ztráty místně i 50 %. Průběh počasí vyhovoval naopak travním porostům, kde jsme zaznamenali rekordní produkci. Obiloviny což byla ozimá pšenice, ozimý ječmen a doplňkově také oves jsme pěstovali téměř na stejné výměře jako v loňském roce a to na 618,61 ha. Celkem bylo sklizeno 3844,11 t zrna to je asi jenom o 85,65 tuny více než v roce Průměrně to dělalo 6,21 tun/ha. Porosty byly dobře a včas založeny, dobře přezimovaly, byly vesměs dobře zapojeny, ale negativní roli v konečném výnosu sehrál nepříznivý konec jara a porucha postřikovače. U hlavní obiloviny ozimé pšenice, kterou jsme pěstovali na 392,19 ha, jsme dosáhli výnosu 6,61 t/ha. Výnos byl tedy o 3 q vyšší než v minulé sezóně. Ječmen ozimý jsme pěstovali na výměře 226,42 ha při průměrném výnosu 5,53 t/ha tj. o 1,6 t/ha více. U ječmene jsme byli opět zklamáni. Především pak po tom, jak pěkně vypadal na podzim. Jako okrajovou plodinu na některých souvratích jsme měli oves, který jsme použili jako dietetickou složku krmení pro plemenná prasata. Kvalita sklizených obilovin byla slušná. Všechny sklizené obiloviny byly použity jako surovina pro výrobu krmných směsí pro naše zvířata. Vzhledem k poměrně vysokým stavům zvířat, nižší produkci ječmene a jeho vysokém zastoupení v krmných směsích pro prasata jsme ještě dokoupili 219,066 tun ječmene za 4 450,- Kč/t od ZD Štědrá Tutleky. Dále jsme ze surovin dokoupili 10,02 tun ovsa za 4 200,- Kč/t a 300,453 tun sóji za Kč/t. Pro potřeby drobného prodeje a krmení telat jsme zakoupili 11,92

3 tun kukuřice za 4 900,- Kč/t. Cena obilí v průběhu roku klesala, což bylo podpořeno celorepublikově velice slušnou úrodou. Cena na konci roku padla až pod 4 000,- Kč/t. U ječmene je cena v tuto chvíli pod 3 500,- Kč/t. Na drobný prodej bylo prodáno 102,61 tun (96,95 tun). Plynulou výrobu nejen v rostlinné výrobě nadále brzdí a obtěžuje nekonečná fronta kontrol státních úřadů. Dále pak celá řada většinou nesmyslných formulářů, které jsme pod hrozbou vysokých pokut nuceni vyplňovat, místo efektivní a smysluplné práce. Jedinou naší tržní plodinou byla řepka olejka. Pěstování řepky se nám v roce 2014 vydařilo ještě lépe než v předešlém roce. Řepku jsme pěstovali na 202 ha a vyprodukovali jsme 902,78 (799,39 v roce 2013) tun řepkového semene při průměrném hektarovém výnosu 4,47 t/ha. V roce 2013 jsme měli řepku na 202,54 ha a výnos byl 3,95 t/ha. Nárůst výnosu byl přes 13 %, produkce pak byla 103,4 tun vyšší. Vlastní realizaci řepky jsme odložili až na počátek roku Zde jsme realizovali veškerou produkci za ,- Kč/t, což považujeme s ohledem na vývoj ceny po žních za velice slušnou cenu. Po žních se cena blížila k 8 000,- Kč/t semene. Asi 100 tun produkce bylo v průběhu roku zpracováno doma a z důvodu 100 % využití tuku jako energetického zdroje pro prasata kompletně použito do našich krmných směsí. Součástí krmných směsí tedy byly jak pokrutiny, tak i řepkový olej. Jako tradičně jsme v malé míře pěstovali i brambory pro drobný podej samosběrem na výměře cca 6 ha. Sklidili jsme 227,06 tun brambor, v roce 2013 to bylo 204,35 tun. Bohužel jsme však část úrody museli z důvodu nedostatečné poptávky zaorat. Stále pěstujeme odrůdu Adéla, která má mezi tradičními zákazníky velice dobrou odezvu. Největší výměru našich luk a polí tvoří krmné plodiny tj. krmné plodiny reprezentované kukuřicí, vojtěškou, žitem sklizeným na zeleno, oves GPS, travní směsi pěstované na orné půdě a rozsáhlá výměra trvalých travnatých porostů. Veškerou objemnou píci konzervujeme. Největší výměru pícnin tvoří trvalé travní porosty na 488 ha a cca 130 ha travních porostů na orné půdě. Jak jsem již naznačil, tak sklizeň travních senáží byla výborná, odpovídající zvýšené péči o trvalé travní porosty. Již produkce z první seče odpovídala téměř celkové produkci za předchozí rok Celkem bylo sklizeno tun travní senáže, což bylo o 75 % více než v minulé sezóně. Tehdy bylo sklizeno tun. Výnosově se vydařily všechny tři seče, přičemž kvalita vyrobeného krmení byla až na drobné výjimky dobrá. To platilo překvapivě i pro třetí seč, která byla dokončena počátkem listopadu. Zde se prokázalo, že v kontextu dostatečné vláhy se zvýšená péče o louky dokáže vrátit v kvalitě a kvantitě sklizené hmoty. Nemalá část travních porostů umístěná na orné půdě plní rovněž funkci protierozních pásů, přerušovačů spádnic. Zde upřednostňujeme využití dočasných pásů dle konkrétní hlavní plodiny na bloku před nesmyslným nenávratným převáděním pozemků do kultury trvalý travní porost. Do čehož jsou hloupě naše státní úřady tlačeny evropskou legislativou a hlavně zájmy našich západních sousedů, kterým tento proces dává prostor pro rozšíření jejich výroby a odbytu produkce tun

4 travní senáže bylo v průběhu roku 2014 zpracováno v bioplynové stanici a větší část byla použita pro krmení skotu. Způsob konzervace aplikace konzervačních přípravků a zakrývání byl držen na vysokém standardu, který byl v minulých letech nastaven. Ztráty tak byly jen minimální. Část té nejkvalitnější produkce travních senáží byla uskladněna ve vacích. Část luk jsme samozřejmě sušili, přičemž byla produkce zajištěna z první seče. Především z lokality Stradiny jsme sklidili 187 tun sena do hranatých balíků, zbylých 127 tun bylo sklizeno jako volně ložené pro potřeby střediska v Borovnici. Celkem bylo tedy sklizeno 314 tun sena, oproti loňským 279 tunám. Pro potřeby doplnění strukturální složky krmení a hlavně stlaní jsme sklidili opět dostatečné množství slámy, které bylo opět téměř balíků. Část slámy byla také ponechána na poli. Dotaci dusíkatých látek do našich krmných dávek, pro především vysokoprodukční dojnice, zajišťuje mimo travních senáží vojtěšková senáž. Zde se nám dařilo méně. Mnohdy nám slibně vyhlížející sklizeň zhatila nepřízeň počasí.. V roce 2014 jsme převážně zavakovali 1677 tun vojtěškové senáže. Rok před tím to bylo 2001 tun. Pokles produkce tedy o 324 tun. Jak už bylo zmíněno, tak z důvodu kvalitního uskladnění a minimalizace ztrát uskladňujeme téměř veškerou sklizeň vojtěšky do vaků. Žito na siláž bylo založeno na 100 ha. Zde se i přes o 50 ha menší plochu podařilo produkci hmoty navýšit na tun silážované hmoty. Předchozí rok byla produkce 2647 tun. Na 40 ha výměry byla následně ještě založena kukuřice a meziporostní období jsme využili pro hnojení statkovými hnojivy. Zbytek ploch byl s podsevem. V roce 2014 byla pro bioplynovou stanici použita téměř celá produkce žita. Poslední velice důležitou plodinou pro výživu skotu a bioplynovou stanici je samozřejmě kukuřice. Tu jsme v loňském roce oseli na 369 ha. Na 300 ha byla zaseta bez meziplodiny a na zbytku výměry byla zaseta po sklizni žita. I přes včasné založení všech porostů zůstala produkce za očekáváním. Opakoval se studený a vlhký květen. Dále pak došlo k již zmiňovaným ztrátám způsobenými kroupami na počátku srpna. Pozitivní bylo, že i nejvíce zasažené porosty dokázaly dozrát a i přesto, že produkce hmoty byla i více než poloviční, tak poskytla poměrně slušnou produkci energií bez většího napadení plísněmi. Kvalitu sklizené hmoty lze hodnotit celkově jako nadprůměrnou. Stále významnějším škůdcem nejen kukuřice zůstávají divoká prasata. Škody způsobené prasaty se za současné legislativy zdají být neřešitelným problémem a je úkolem našich nevládních organizací, aby se zasadily patřičné změny legislativy, především povolení sofistikovanějších způsobů lovu. Produkce sklizené hmoty byla tun, což je o tun více než v roce Spotřeba kukuřičné siláže se téměř rovným dílem rozdělila mezi potřeby chovu skotu a potřeby bioplynové stanice. Kvalita skladování odpovídala vysokým standardům uplatněných u všech objemných krmiv. Poslední krmnou plodinou byl oves použitý jako krycí plodina pro obnovu travních porostů. Ovsa sklizeného v mléčně - voskové zralosti jsme sklidili 751

5 tun. Tedy téměř stejné množství jako v roce Veškerý oves byl využit pro potřeby bioplynové stanice. Kromě výše uvedeného jsme v roce 2014 opět zařadili jako letní meziplodinu svazenku vratičolistou. Zde sledujeme především dva efekty. Jednak obohacení půdy o organickou hmotu a také její provzdušnění a zvětšení kapilarity pro účinnější vsakování dešťové vody. Zlepšené půdních podmínek se snažíme zajistit i zařazením podrývání půdního profilu. To by bylo vše, co se týče naší rostlinné výroby, jejíž produkce je podřízená především živočišné výrobě a bioplynové stanici. Nyní přistoupím k hodnocení výsledků naší živočišné výroby, jejíž produkty zajišťují pravidelné financování našeho provozu a tvoří rozhodující tržby naší firmy. Pravidelným příjmem jsou tržby za mléko. V hodnoceném roce jsme do mlékárny dodali litrů mléka, což je meziroční nárůst dodávky o 2,7 %, protože v roce 2013 bylo dodáno litrů syrového kravského mléka. Tento nárůst objemu dodávek mléka do mlékárny není jen výsledkem zlepšené užitkovosti, ale vysokých a stabilních stavů dojnic. Základní stádo dojnic čítalo k kusů dojnic. To je o 2 kusy méně než k poslednímu dni předcházejícího roku 587. Stavy dojnic jsme tedy v posledních dvou letech zvedli cca o 40 ks proti dlouhodobému průměru naší firmy. Co se týče užitkovosti vyjádřené na kus a den, tak ta byla ve sledovaném období 18,61 l/ks/den. Oproti 17,6 l/ks/den v roce Na stále vysoké úrovni se držel parametr kvality mléka a % tržnosti. Co se týká celkových tržeb za mléko, tak tam jsme zaznamenali významný nárůst. Zachoval se tedy pozitivní trend, který trvá od roku 2009, což byl rok pro mléko katastrofální a v mnohých případech i likvidační. Tržby v hodnoceném roce byly na rekordní výši to je ,- Kč. Tržby za mléko byly v roce Kč. Jde tedy o navýšení tržeb o ,- Kč. V dvouletém horizontu pak dokonce o ,- Kč. Vyjádřeno procentuálně je to velmi pěkných 13,5 %. Průměrná realizační cena roku 2014 byla 9,42 Kč/l mléka, oproti ceně 8,53 Kč/l mléka v roce I přes tuto výbornou cenu nemůžeme být ve sledovaném roce se zpeněžením v Opočenské mlékárně úplně spokojeni. Naše mlékárna je oproti ostatním cenově bohužel o něco málo níže. Nicméně již dnes je jasné, že pro mléko po nejúspěšnějším roku v historii naší firmy bude následovat rok velmi obtížný nejen pro sektor mléka. Cena je v tuto chvíli již o 20 % nižší než průměr roku Mlékárny při cenovém vyjednávání argumentují neskutečným tlakem obchodních řetězců na snížení ceny, celosvětovým přebytkem zásob mléčných výrobků a nezájmem našeho státu podpořit těžké chvíle tohoto odvětví intervenčními nákupy nebo jiným nástrojem chránicím naše producenty. Bohužel jako velice relevantní se zdají být hlasy, že současná situace na evropském trhu vyhovuje agrárně silným zemím jako SRN, které vidí v krizi příležitost pro získání nových trhů. To vše je podtrženo ukončením systému mléčných kvót k Mléko realizujeme stále přes

6 uskupení některých producentů mléka v Rychnovském a Náchodském okrese výhradně do Bohemilk a.s. Opočno ze skupiny Interlacto, jak už jsem zmínil. Nyní přistupme k hodnocení dalších kategorií skotu, kde uplatňujeme uzavřený obrat stáda a veškerá telata zastavujeme do vlastního chovu. V odchovu telat jsme měli ztráty 6,49 %. Do tohoto čísla jsou započteny i ztráty zmetáním. Ztráty telat nás však nyní trápí a zabýváme se jejich snížením. K tomuto by měl přispět i nový systém ustájení telat včetně zřízení noční směny, která bude mít za úkol především kontrolu telení. Celkem se v roce 2014 narodilo 647 kusů telat, zatímco v roce 2013 to bylo 664 kusů. Telata do 6 měsíců nám přirůstala 920 gramů/den, mladý skot OMD Chleny 820g/den, jalovice OMD Svídnice 640 g/d. Stavy těchto kategorií jsme měli ke konci roku následující telata na kravínech 130 ks, mladý dobytek v OMD Chleny 402 ks, jalovice v OMD Svídnice 345 ks a býci ve výkrmu ve Lhotách u P. 243 ks. Podobně jako v předchozím roce se nám i v hodnoceném roce podařilo prodat významné množství mladého dobytka a zajistit tím významnou položku tržeb pro chov skotu. Celkově bylo prodáno 163 ks chovného dobytka za ,- Kč. V roce předchozím bylo prodáno 145 ks za ,- Kč. Jedná se o důležitý podpůrný prvek produkce mléka. Další pravidelný přísun hotových peněz z chovu skotu nám zajišťuje výkrm býků. Zde došlo k mírnému navýšení ceny na 46,92 Kč/kg, oproti ceně 45,60 Kč/kg živé hmotnosti v roce Bylo dosaženo celkových tržeb ,- Kč. V roce 2013 to bylo Kč. Realizováno bylo 222kusů, oproti 288 kusů v roce Menší tržby souvisejí především s prodejem mladého dobytka tak, abychom zbytečně nepřeplňovali stáje a jatečné býky mohli porážet ve vyšší váze zajišťující lepší rentabilitu provozu. To je vyjádřeno zvýšením realizační váhy z 669,78 kg/ks na 727,13 Kg/ks živé hmotnosti. Téměř veškerý prodej býků byl realizován přes Masokombinát Polička. V současné době je cena mezi 49-50,- Kč/kg ž.hm a mladé hovězí je tedy v současné chvíli jediná živočišná komodita, která nezažívá v tuto dobu prudký pokles realizační ceny. Prodáno nebo zrealizováno přes naši výrobnu bylo 152 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. V roce 2013 bylo prodáno 165 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. Nižší počet prodaných krav je rovněž výsledkem zlepšené brakace. 38 kusů krav bylo zpracováno v naší výrobně ve Chlenech a zbytek byl prodán. Z odchovu jalovic bylo prodáno 27 ks jatečných jalovic za ,- Kč. Všechny byly zpracovány naší výrobnou. V roce 2013 bylo prodáno 48 kusů jatečných jalovic za ,- Kč. Dalším naším významným odvětvím je stále chov prasat, u kterého začal již v září 2014 prudký pokles ceny, který je vedle moru prasat hlavně důsledkem ruského embarga. Tedy přebytkem jatečných prasat na evropském trhu z důvodu dnes již rok a půl dlouhého přerušení dovozu vepřového do Ruska. Zde přesně platí pravidlo, že za rozhodnutí těch nahoře platí ti dole. Základní stádo prasnic na konci roku byl 395 kusů o 14 méně než rok předtím. Z důvodu zvyšující se užitkovosti bylo nutné stavy základního stáda redukovat pro zajištění kontinuity v dalších navazujících provozech. Bylo dosaženo užitkovosti 29,66 ks/selat/prasnici a rok to je o více jak 2 sele více než v předešlém období.

7 Celkem bylo za rok odchováno kusů. To je o ks selat více. I u prasat je jedním ze základních kamenů úspěšného chovu uzavřený obrat stáda. Část selat jde přes odchov plemenných prasniček na obnovu stáda. V hodnoceném roce bylo 9524 kusů prodáno do masozpracujících závodů, 1315 kusů realizováno přes výrobnu Chlenské uzeniny, 280 kusů prodáno na drobný prodej a novou položkou byl prodej selat v množství kusů. Hlavními našimi odběrateli jsou Jatky Přerov, Masokombinát Polička a v roce 2014 rovněž Jatky Otice. Přírůstek prasat ve výkrmu byl 830 gramů/den/kus, což je trochu méně než v předešlém roce. Ztráty byly lehce nad 1 %. Spotřeba krmiva činila 2,94 kg/ ks/kg přírůstku. Stavy jednotlivých kategorií k byly následující ks selat pod prasnicemi, ks selat v předvýkrmu, 144 ks plemenných prasniček, 48 ks zapuštěných prasniček, 3162 ks prasat ve výkrmu, 395 ks prasnic základního stáda a 8 kanců, kteří po většinu zajišťovali produkci inseminačních dávek do užitkového chovu z naší inseminační stanice. Stavy prasat jsou tedy o něco větší než v minulém roce. Pokud máme hodnotit vlastní realizaci, tak ta byla i přes prudký propad cen v posledním kvartále v průměru poměrně slušná. V roce 2014 jsme dosáhli průměrné realizační ceny 33,66 Kč/kg ž. hm.. V roce 2013 jsme dosáhli realizační ceny 34,31 kč/kg ž.hm., což znamená pokles 0,70 Kč/kg ž.hm... Celkové tržby dosažené za prodej jatečných prasat pak opravdu mírně stouply z loňských ,- Kč na ,- Kč/kg ž.hm.. Vzestup tržeb tedy o ,- Kč. Bohužel již dnes je jasné, že růst tržeb od roku 2010 je minulostí a v letošním roce zaznamenáváme prudký pád. Nejvyšší ceny bylo dosaženo v červenci, kdy jsme realizovali za 37,10 Kč/kg ž.hm (vrchol roku 2013 byl 38,51 Kč/kg ž.hm.). Potom nastal negativní trend, který na konci roku vyústil v cenu 28,94 Kč/kg ž.hm. a bohužel po novém roce pokračoval až pod hranici 28,- Kč/kg. Nyní sice cena mírně stoupla, ale je hluboko pod současnými výrobními náklady. Pozitivní je vzrůstající export vepřového do Číny a Jižní Koreje, ale obávám se, že v případě prodlužující se ruské krize, bude jen obtížné udržet produkci vepřového v České republice na stávající úrovni. A to jsme již pod hranicí 50 % soběstačnosti. Bohužel ani ještě daleko nižší soběstačnost při současné uplatňované politice nezajistí zbývajícím českým producentům vepřového odpovídající rentabilitu. Z nákladových položek lze hodnotit pozitivně výrazné snížení ceny elektrické energie pro rok 2014, což platí i pro letošní rok, pro který došlo k dalšímu snížení ceny elektrické energie. Jako pozitivní lze hodnotit i zvýšení alokace dotace na ozdravení chovu prasat asi o 0,55 Kč/kg realizace. Nezastupitelnou roli pro fungování naší živočišné výroby má stále naše výrobna krmných směsí, která do značné míry tlumí náklady na krmné směsi. Zde bylo vyrobeno 5 651,785 tun krmných směsí (5265,618 tun krmných směsí v roce 2013). Zpracováno bylo 3022 t pšenice, t ječmene, 398,51 tun sójového extrahovaného šrotu, 211,42 t extrudované sóji, 148,77 t lihovarských výpalků, 326,24 tun řepkového extrahovaného šrotu, 89,82 tun řepkových expeler, 41,41 t cukrovarských řízků, 26,04 tun ovsa, 9,52 t krmné soli a 239,023

8 t premixů. V návaznosti na míchárnu provozujeme rovněž extrudační linku na sóju a lisovnu řepky ve velmi omezené míře. Již stabilní součástí naší firmy byla bioplynová stanice Svídnice, i když se v roce 2014 objevily i závažnější závady na technologii výroby elektřiny. Celkové tržby byly opět součtem třech položek tj. zeleného bonusu, prodeje silové elektřiny a přefakturace energie do ostatních provozů střediska ve Svídnici, které BPS zásobuje elektrickou energií. Mimo to zajišťuje BPS významné úspory díky využití odpadního tepla. V roce 2014 jsme využití tepla rozšířili o dosoušení komodit teplým vzduchem a o myčku strojů, kde teplem vytápíme a využíváme ho jako zdroj energie pro TUV. V rozšíření využití tepla pokračujeme i v letošním roce, kdy s BPS úzce souvisí rozbíhající se investice do mléčné farmy Svídnice, která využití tepla a vlastní el. energie ještě rozšíří. Zelený bonus byl pro rok 2014 stanoven Energetickým regulačním úřadem na úrovni Kč/MWh ( Kč/MWh v roce 2013) a cena silové energie klesla z Kč/MWh na 965 Kč/MWh. Z lokální spotřeby ve vlastních provozech pak platíme tzv. regulované platby za námi vyrobenou i námi spotřebovanou energii. Vlastní spotřeba do technologického procesu byla 5,65 %. Celkové tržby byly Kč, oproti ,- Kč v roce Pokles je způsobený změnou legislativy ex-post, která nám nařizuje vypočítávat a odečítat podíl energie vyrobený z neobnovitelných zdrojů. To nás připravilo cca o 4 % tržeb. Dále pak nutnými odstávkami z důvodu opravy zařízení. I v tomto oboru podnikání se na nás valí neskutečné množství legislativních požadavků. V bioplynové stanici bylo zpracováno tun kukuřičné siláže, 3096 tun senáže, tun siláže ovsa a žita 70 tun odpadu z posklizňové linky, 266 tun skrývky, tun hnoje a tun kejdy. Další nezemědělskou činností naší firmy je provoz výrobny uzenin Chlenská uzenina. I v roce 2014 byl odbyt naší masné výroby postaven především na vlastních prodejnách. Pokud se týká tržeb, tak ty byly ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. Mírný pokles tedy o 0,7 %. Provoz však neustále čelí problémům, které byly zmíněny v minulosti a stále trvají. Poměrně zásadní událostí, která se v roce 2014 odehrála, byl prodej našich nemovitostí v Přestavlkách. Tedy bývalé AB budovy a objektu dílen, které jsme v minulosti z větší části pronajímali. Po poměrně dlouhé době, kdy se kupce nedařilo najít, se v jednu chvíli objevili dokonce tři zájemci o tyto nemovitosti. Především pak o dílnu. Vše jsme jako celek prodali za ,- Kč firmě AGROSERVIS Záměl s.r.o., se kterou spolupracujeme. Tímto byl také ukončen restrukturalizační proces a dnes máme na jednom místě v zrekonstruovaném areálu v Krchlebách, jak útvar RV, údržbu ŽV, sklad ND a administrativní část společnosti. Pozitivní výsledky tohoto procesu jsou výrazně viditelné v úspoře nákladů a hlavně v benefitech vyplývajících ze zlepšené organizace práce. Pronájmy nemovitostí se tak omezily pouze na pronájem zdejšího pohostinství paní Šaldové a části starého kravína ve Chlenech panu Kamilu

9 Matějkovi. Vzhledem k inkasovaným částkám se jedná pouze o zanedbatelnou část našich tržeb. Nyní bych se zmínil o realizovaných investicích v roce Zrealizována byla investice do myčky strojů ve Svídnici za ,- Kč, dosoušení komodit ve Svídnici za ,- Kč, do skladu osiv v Krchlebách jsme investovali ,- Kč, zakoupeny byly dva traktory New Holland T4.85 za ,- Kč, cisterna na vodu pro postřikovač za ,- Kč, osobní vůz mazda za ,- Kč, bourací kladivo za ,- Kč, udírna MAUTING za ,- Kč. Nakoupeno bylo 39,57 ha půdy za ,- Kč. Dále jsme investovali do souboru strojů, na které se nám podařilo získat dotaci ze SFŽP. Jednalo se o kompaktor o záběru 10 m FARMET, kejdovač s hadicovým adaptérem Zunhammer 18,5 m3 a pluh EUROPA sedmiradličný, celkově za ,- Kč. Přičemž ,- Kč tvořila dotace. Spoluúčast ve výši ,- Kč byla stejně jako všechny výše zmíněné investice hrazena z vlastních zdrojů. V roce 2014 jsme neuzavřeli žádný nový investiční úvěr. V druhé polovině roku jsme ještě pořídili traktor John Deere 8335R za ,- Kč a postřikovač TECNOMA za ,- Kč. Zde jsme z vlastních zdrojů hradili v roce ,- Kč. Zbývající částka ve výši ,- Kč byla na počátku roku 2015 uhrazena krátkodobým investičním úvěrem s dvouletou splatností. Na splátky starších investičních úvěrů jsme vynaložili ,- Kč. Realizovány byly i další drobnější opravy. V souvislosti s investicemi je třeba dodat, že v rámci investic jsme tři stroje vybavili GPS navigacemi pro aplikaci precizního zemědělství s cílem úspory nákladů, zvýšení produktivity práce a šetrného přístupu k životnímu prostředí. GPS navigací je vybaven postřikovač, traktor John Deere pro potřeby přípravy půdy na setí a traktor aplikující průmyslová hnojiva. Významnou nákladovou položkou celé firmy jsou mzdové náklady. Ty byly ve výši ,- Kč Z toho hrubé mzdy tvořily ,- Kč a odvody na zdravotním a pojistném činily ,- Kč. Na penzijní připojištění jsme zaměstnancům přispěli v celkové výši ,- Kč. Meziroční navýšení mzdových nákladů bylo o 3,96 %. v absolutní částce o ,- Kč více. Průměrný počet přepočtených pracovníků klesl o 2 pracovníky. A byl 89. Na nájemné z půdy, které jsme měli pronajato cca 1609,34 ha, bylo v roce 2014 vydáno ,- Kč. V minulém roce to bylo ,- Kč Na dani z nemovitosti jsme buďto přímo nebo formou přípočtu nájemného z půdy odvedli celkem ,- Kč- Kč ( daň z nemovitosti ,- Kč + přípočet ,- Kč ) Na dani z nabytí nemovitých věcí za nakoupené pozemky jsme odvedli ,- Kč. Majetkové poměry naší akciové společnosti byly k následující: základní kapitál tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tj tis. Kč

10 0 aktiva činí tis. Kč tj tis. Kč pasiva činí tis. Kč tj tis. Kč cizí zdroje (cizí pasiva) tis. Kč tj tis. Kč V cizích zdrojích je potom zahrnuta tzv. odložená daň sumárně za minulá léta v celkové hodnotě 175 tis. Kč (vychází z rozdílu účetních a daňových odpisů), krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Jejich stav je následující. V roce hodnoceném finanční situace nevyžadovala za dlouhá léta využití krátkodobého provozního úvěru, proto jejich stav byl o ,- Kč nižší než v loňském roce a byl tedy na nulové hodnotě. Úvěry střednědobé a dlouhodobé na pořízení investic jsme k tomuto datu měli tis. Kč oproti loňským tis. Kč, což je oproti předchozímu roku o tis. Kč méně. Celkově se nám podařilo úvěrové zatížení snížit o ,- Kč. To je jistě pozitivní hlavně s ohledem na letošní špatně se vyvíjející se rok a na rozbíhající se investici do mléčné farmy Svídnice, která se neobejde bez investičního úvěru ve výši ,- Kč. K úvěrům je třeba dodat, že na starší investiční úvěry čerpáme podporu z PGRLF. Veškeré úvěry jsme spláceli v dohodnutých termínech. Jak už z předchozího hodnocení vyplynulo, tak ekonomika hospodaření byla v hodnoceném roce za několik posledních let nejlepší, čemuž odpovídá dosažený zisk po zdanění ve výši ,- Kč a s cash-flow jsme neměli v průběhu roku problémy. Do státní kasy byla odvedena daň z příjmu ve výši ,- Kč. Je tedy zřejmé, že pokud sečteme všechny daně a poplatky, které odvádíme do státní kasy, dospějeme minimálně k částce, kterou jsme inkasovali od státu na dotacích nebo lépe řečeno na kompenzacích za to, že se potravinové suroviny prodávají pod jejich skutečnou výrobní hodnotou s cílem sociálního smíru ve společnosti. Jasně z toho vyplývá, že dobře fungující zemědělství není pro stát přítěží, ale naopak dobrým článkem národního hospodářství, které dokáže poskytnout i poměrně dost pracovních příležitostí. Pokud jsem se zmínil o dotacích, tak ty jsme v letošním roce inkasovali ve výši ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. V některých dotačních titulech jsme byli opět díky rozhodnutí vlády resp. ministerstva kráceni. Pokud se týče naší majetkové účasti v jiných společnostech, tak držíme rozhodující 40 % podíl akcií ve společnosti POLI Přestavlky a.s., která provozuje posklizňovou linku a sila, a kde zajišťujeme našimi zaměstnanci provoz. Jsme členy mlékařského odbytového družstva Podorlicko, kde jsme jedním z 12-ti členů. Úkolem MOD je silnější vyjednávací pozice vůči mlékárnám. Mimo to jsme za účelem využití jednoho dotačního titulu založili dceřinou společnost ZOPOS Reality s.r.o.. K záměru však nakonec nedošlo a jedná se o společnost bez činnosti. Tedy ready made společnost. V kontextu všech těchto skutečností posuzovalo průběžně představenstvo výsledek hospodaření a shodlo se na prioritní nutnosti směřovaní finančních prostředků na nákup pozemků a i na opětovné valorizaci nájemného od Zároveň se rozhodlo vyčlenit prostředky i na výplatu dividend v částce významně vyšší než v loňském roce

11 1 Výkony jsme dosáhli ve výši tis. Kč, (což je o tis. Kč více oproti roku 2013), zisk účetní byl tis. Kč, což je o tis. Kč více. Daň z příjmu splatná ,- Kč. Jak již bylo zmíněno představenstvo společnosti projednalo hospodaření, tvorbu hospodářského výsledku a seznámilo se s auditem, který provedl nezávislý auditor. Navrhuje proto dnešní valné hromadě v souladu s příslušnými zákony o účetnictví a daních, přijmout za základ dalšího rozhodování výše uvedený zisk a ten v souladu s potřebou tvorby zdrojů rozdělit takto: příděl rezervnímu fondu ,-Kč příděl FKSP 0,- Kč dividendy ,- Kč nerozdělený hospodářský výsledek ,- Kč zisk účetní po dopočtu odložené daně ,- Kč Dotací FKSP není v letošním roce potřeba, neboť na tomto účtu figuruje dostatečná částka na výdaje z tohoto fondu plynoucí. Tímto jsem vyčerpal informace k roku Počátek roku 2015 byl silně ovlivněn nejistotou, která souvisela se stále se odkládajícím uzavřením nových dotačních pravidel nového programovacího období I přesto, že nové programovací období začalo již v loňském roce, my jsme ještě v březnu letošního roku, tedy necelý měsíc před termínem podávání jednotných žádostí, ještě neznali podmínky a pravidla. Některé podstatné dokumenty byly vydány dokonce až po uzavření příjmu žádosti. A to je bohužel obraz produktivity práce našich a evropských zkostnatělých a stále se bobtnajících státních úřadů. Výsledkem jsou mnohdy nařízení, nad kterými zůstává selský rozum stát, což je výsledkem toho, že na úřadech sedí lidé bez praktických zkušeností a se silně zkresleným názorem o reálných obrazech běžného podnikání a zemědělství. Při jednání s úřady však musíme tiše trpět pod hrozbou následných odplat. Příprava nového programovacího období se dlouhé roky nesla v proklamacích zvýšené podpory živočišné výroby poskytující zásadní podíl pracovních příležitostí v zemědělství. A i když k určitým změnám došlo, tak je vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a situaci na současném trhu, nepovažuji za dostatečné. Bohužel všechny podpory jsou založeny, více než na praktickém řešení, na papírování. Z důvodu velké administrativní zátěže bylo rovněž v novém programovacím období odstoupeno od odečítání mzdových nákladů od dotačních stropů. Tedy od toho, co by opět podpořilo hlavně živočišnou výrobu. Co je však velice alarmující, jak bohužel bývá pravidlem, tak po roku hojném, kterým rok 2014 byl, přichází rok recese. To jsem však již naznačil v hodnocení jednotlivých komodit. Ceny vepřového se propadly o 20 %, cena mléka je v současné chvíli rovněž o 20 % níže oproti průměrné ceně loňského roku. Došlo k mírnému snížení realizace za silovou elektřinu z BPS. Naproti tomu nám náklady rostou. Stouply ceny hnojiv i pesticidů, přetrvává neskutečný tlak nejen spekulantů na půdu a je nutno zajistit alespoň mírný růst mezd. Stoupá i cena nových, ale méně

12 2 spolehlivých strojů. To jsou všechno faktory, které predikují významně horší výsledek hospodaření než výsledek dosažený v námi hodnoceném roce. Musíme doufat, že situace v Rusku se vyřeší, že se situace na trhu změní a že začne reagovat i náš stát, tak jako reagují jiné evropské státy, se kterými jsme na jednom nejednotném evropském trhu. I přes současnou špatnou situaci na trhu s mlékem tomuto sektoru z dlouhodobého pohledu věříme i s ohledem na studii DG Agri, která predikuje růst produkce mléka u připravených farmářů ve vyspělých evropských zemích. A mezi připravené farmáře se chceme řadit i my, a proto jsme v letošním roce 2015 započali investici, kterou jsme téměř dva roky připravovali. To je komplexní řešení mléčné farmy ve Svídnici. Zde vyroste produkční hala pro 445 ks, hala pro rozdoj a suchostojné pro 150 ks, novostavba dojírny, bude zrekonstruované zázemí, prostor pro telata v mléčné výživě, porodna a vyroste ještě jedna skladovací jímka na digestát nebo kejdu. Toto všechno společně s nezbytnou infrastrukturou bude čítat investici v objemu ,- Kč. Toto bychom rádi zrealizovali do půlky roku Čeká nás tedy nelehký úkol, na jehož konci by měla být jedna z nejmodernějších nejkomplexněji řešených mléčných farem v ČR. Z pohledu výrobních záměrů chceme pokračovat v trendu, který jsme praktikovali již v předchozích třech letech. Úroveň živočišné výroby by měla zůstat na stejné úrovni. Rostlinná výroba bude dále podřízena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanici. Realizovat budeme zřejmě jen řepku. Pokračovat budeme v obnově trvalých travních porostů. Výhled na úrodu je zatím vcelku dobrý. Na straně nákladů nás, vedle již zmíněných, trápí hlavně vysoká potřeba a cena náhradních dílů na moderní stroje. Životnost nových strojů je bohužel špatná, což je obecný trend, se kterým se neradi smiřujeme, ale je patrný v domácnosti každého z nás. V souvislosti s již zmíněným tlakem spekulantů na nákup půdy bych Vás rád požádal a připomenul, abyste jejich tlaku ani nikoho jiného nepodléhali, a v případě zájmu či potřeby Vaše pozemky prodat, kontaktovali nás. Na nabídku prodat pozemky reagujeme rychle a pružně s ohledem na požadavky prodávajícího. A troufám si říct, že ve všech případech jsme v případě jednání schopni nabídnout nejlepší cenu za nabízené pozemky. Pro tento případ nás prosím informujte i v případě informace o zájmu pozemky prodat nějaké jiné osobě. Budeme vytvářet předpoklady, abychom dosáhli co nejpříznivějších hospodářských výsledků. Naše snaha je směrovat hospodaření do zisku tak, abychom jej vytvořili ve výši tis. Kč. Pokud bude z hospodaření roku 2015 vytvořen zisk v této předpokládané výši, měl by být podle názoru představenstva rozdělen takto: příděl rezervnímu fondu Kč příděl FKSP 0 Kč dividendy Kč

13 3 nerozděl. hosp. výsledek Kč Představenstvo doporučuje dnešní valné hromadě tyto záměry hospodaření a.s. pro rok 2015 přijmout. Vážení akcionáři, předložená výroční zpráva měla Vás akcionáře firmy ZOPOS Přestavlky a.s. podrobně a pravdivě informovat o hospodářské činnosti a stavu majetku. To, myslím obsahem této zprávy bylo a můžu zodpovědně říct, že vedení společnosti vedlo naši organizaci se snahou využívat majetek co nejefektivněji a nejúčelněji v rámci nastavených podmínek v daném ekonomickém prostoru a čase. Nyní je na Vás akcionářích, abyste uvedené skutečnosti vyhodnotili a posoudili. Pokud však máte k hospodářské činnosti nějaké otázky, tak jsem já i ostatní členové představenstva v průběhu diskuse k dispozici. Vzhledem k tomu, že letošní rok je zlomový i proto, že z důvodu odchodu do starobního důchodu opouštějí řady někteří členové vedení naší firmy, kteří se významně podíleli na rozvoji této společnosti od samého jejího počátku, tak mi dovolte, abych jim co nejsrdečněji poděkoval za vše, co pro značku ZOPOS Přestavlky a.s. dodnes udělali. Dík samozřejmě patří i ostatním zaměstnancům, kteří v posledních letech odešli do zaslouženého důchodu. Těm co je nahrazují přeji rovněž hodně úspěchu, touhy posunout firmu o něco dál a hlavně odhodlání čelit mnohým nepříjemným věcem, se kterými bohužel naše podnikání souvisí. I nadále je samozřejmě mým cílem vést tuto organizaci s cílem maximální efektivity při dodržení požadavků na setrvalé životní prostředí. Od svých nejbližších spolupracovníků očekávám aktivitu, loajalitu a inovaci. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahovala celou řadu informací a dat, které je obtížné si najednou zapamatovat, tak připomínám, že tato výroční zpráva bude umístěna na našich webových stránkách Zcela závěrem mi ještě dovolte, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Zároveň bych rád poděkoval členům orgánů společnosti za jejich činnost. Do dalšího hospodářského roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho podnikatelských úspěchů. V Krchlebách dne Ing. Zbyněk Myšák předseda představenstva ZOPOS Přestavlky a.s.

14 4

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou dne 25.4.2014 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou dne 24.5.2013 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti za rok 2013 Valná hromada se koná 20. 6. 2014 od 13.00 hodin v sále pohostinství ve Velkém Újezdě. Prezence od 12.30 hodin. Program jednání:

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 MYDLÁŘKA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 MYDLÁŘKA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 MYDLÁŘKA a.s. 1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝROBNÍCH A FINANČNÍCH

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou dne 22.5.2009 ve Chlenech Představenstvo naší akciové

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014 Březen/ 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014 1. Základní údaje o akciové společnosti 2. Profil společnosti 3. Statutární a dozorčí

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1 V Litovli srpen 2005 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 5 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014

Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014 Agro Záblatí, a.s. se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČO: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. Rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 Rozbor hospodaření společnosti

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. Společnost Bohuňov, a.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. Společnost Bohuňov, a.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Společnost Bohuňov, a.s., se sídlem Bohuňov 40, okres Žďár nad Sázavou PSČ: 593 01, identifikační číslo 25317652, spisová značka B. 2171 vedená u rejstříkového soudu v Brně ÚČETNÍ

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2009 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2009 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2009 pro valnou hromadu konanou dne 21.5.2010 ve Chlenech Představenstvo naší akciové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E s e s í d l e m v P R A V O N Í N Ě z a r o k 2 0 1 3 Struktura půdního fondu ha stav k 1. 3. 2014 Druh Pravonín Vyšetice Celkem podnik

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Zápis ze řádné valné hromady konané 24. června 2015 v zasedací místnosti společnosti Loučeň čp. 52

Zápis ze řádné valné hromady konané 24. června 2015 v zasedací místnosti společnosti Loučeň čp. 52 AGRI Loučeň, a.s. Loučeň 52 IČO: 25140418 OR MS Praha B 4810 Zápis ze řádné valné hromady konané 24. června 2015 v zasedací místnosti společnosti Loučeň čp. 52 Celkový počet hlasů: 20000 Přítomno hlasů:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a Vážení, v roce 2007 oslaví naše firma 15 let od svého založení. Toto výročí bude jistě důvodem k oslavě, ale pojďme teď společně nahlédnout do uplynulých 14 let z pohledu investic a v závěru proveďme bilanci

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více