Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou"

Transkript

1 Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou dne ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti rozhodlo na své schůzi svolat na dnešní den řádnou valnou hromadu naší akciové společnosti s programem uvedeným na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku, hospodářský výsledek a jeho rozdělení za uplynulý rok Nejprve bych vás rád seznámil s činností představenstva naší společnosti, které se vyjma minulé valné hromady sešlo, projednalo aktuální výsledky hospodaření, rozhodlo o investicích a jiných zásadních otázkách celkem 3 x. Na schůze představenstva byla zvána i předsedkyně dozorčí rady. První jednání po valné hromadě se konalo po uzavření účetnictví za první tři kvartály. Tedy v době, kdy se již začíná poměrně přesně formovat výsledek hospodaření za daný kalendářní rok. Toto jednání se uskutečnilo Zde byla podána podrobná informace o dosavadních naturálních výsledcích živočišné výroby v průběhu roku. Představenstvo dostalo rovněž konečnou informaci o výnosech a produkci rostlinné výroby. Zároveň pak informaci o průběhu zakládání nové sklizně. Ekonom seznámil přítomné s uzávěrkou k Konstatovány byly uskutečněné investice, byl schválen plán investic na rok 2015, který je kromě pozemků omezen na výstavbu mléčné farmy Svídnice. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva a ekonoma jednáním ohledně financování mléčné farmy Svídnice. Představenstvo schválilo investiční úvěr na postřikovač a těžký polní traktor ve výši ,- Kč se dvouletou splatností. Byla podána zpráva o prodeji nemovitostí v Přestavlkách. V novém kalendářním roce 2015 se představenstvo sešlo Zde byla podána konečná zpráva o naturálních výsledcích živočišné výroby, Chlenské uzeniny a bioplynové stanici. Představenstvo bylo informováno o realizaci naší jediné tržní plodiny řepky. Členové představenstva byli rovněž seznámeni s kompletním přehledem investic za uplynulý rok. Ekonom seznámil přítomné s rozvahou a výkazem zisků a ztrát za rok Schváleno bylo provozní financování, plat a prémie ředitele. Schválen byl investiční úvěr na výstavbu

2 mléčné farmy Svídnice. Projednáno bylo rovněž znění smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů, které dnešní valná hromada bude schvalovat. Na zasedání ředitel seznámil přítomné s aktuálními naturálními výsledky. Ekonom následně seznámil přítomné se zprávou auditorské firmy DTG Audit s.r.o., která provedla audit naší společnosti s kladným výsledkem. Valné hromadě bylo doporučeno schválit předloženou účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku v roce Představenstvo rovněž doporučilo valné hromadě schválit smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů, schválilo hospodářské záměry pro rok 2015 a svolalo na dnešní den valnou hromadu. Po informacích o práci představenstva za uplynulé období přistoupím k hodnocení hospodářských aktivit jednotlivých výrobních jednotek v uplynulém kalendářním roce ZOPOS Přestavlky a.s. v roce 2014 hospodařil na 1916 ha, z čehož bylo cca 488 ha trvale travnatých pozemků. Průběh počasí nebyl ani v roce 2014 dobrý a společně s významnou poruchou stěžejního stroje pro rostlinnou výrobu postřikovače negativně ovlivnil její výsledky. Nástup jara byl více než raný, nicméně následoval zejména pro kukuřici opět velice chladný květen. Následně naši oblast a naše povodí velmi významně zasáhly přívalové deště, které způsobily komplikace nejen nám zemědělcům. Časný nástup jara po mírné zimě se rázem přeměnil v poměrně opožděný ročník vyjádřený pozdním zakončením žní a pomalým dozráváním kukuřice. Nepřízeň počasí se projevila i významným zásahem krup většiny našich pozemků, kde byly zaznamenány významné škody především na kukuřici. Zde byly ztráty místně i 50 %. Průběh počasí vyhovoval naopak travním porostům, kde jsme zaznamenali rekordní produkci. Obiloviny což byla ozimá pšenice, ozimý ječmen a doplňkově také oves jsme pěstovali téměř na stejné výměře jako v loňském roce a to na 618,61 ha. Celkem bylo sklizeno 3844,11 t zrna to je asi jenom o 85,65 tuny více než v roce Průměrně to dělalo 6,21 tun/ha. Porosty byly dobře a včas založeny, dobře přezimovaly, byly vesměs dobře zapojeny, ale negativní roli v konečném výnosu sehrál nepříznivý konec jara a porucha postřikovače. U hlavní obiloviny ozimé pšenice, kterou jsme pěstovali na 392,19 ha, jsme dosáhli výnosu 6,61 t/ha. Výnos byl tedy o 3 q vyšší než v minulé sezóně. Ječmen ozimý jsme pěstovali na výměře 226,42 ha při průměrném výnosu 5,53 t/ha tj. o 1,6 t/ha více. U ječmene jsme byli opět zklamáni. Především pak po tom, jak pěkně vypadal na podzim. Jako okrajovou plodinu na některých souvratích jsme měli oves, který jsme použili jako dietetickou složku krmení pro plemenná prasata. Kvalita sklizených obilovin byla slušná. Všechny sklizené obiloviny byly použity jako surovina pro výrobu krmných směsí pro naše zvířata. Vzhledem k poměrně vysokým stavům zvířat, nižší produkci ječmene a jeho vysokém zastoupení v krmných směsích pro prasata jsme ještě dokoupili 219,066 tun ječmene za 4 450,- Kč/t od ZD Štědrá Tutleky. Dále jsme ze surovin dokoupili 10,02 tun ovsa za 4 200,- Kč/t a 300,453 tun sóji za Kč/t. Pro potřeby drobného prodeje a krmení telat jsme zakoupili 11,92

3 tun kukuřice za 4 900,- Kč/t. Cena obilí v průběhu roku klesala, což bylo podpořeno celorepublikově velice slušnou úrodou. Cena na konci roku padla až pod 4 000,- Kč/t. U ječmene je cena v tuto chvíli pod 3 500,- Kč/t. Na drobný prodej bylo prodáno 102,61 tun (96,95 tun). Plynulou výrobu nejen v rostlinné výrobě nadále brzdí a obtěžuje nekonečná fronta kontrol státních úřadů. Dále pak celá řada většinou nesmyslných formulářů, které jsme pod hrozbou vysokých pokut nuceni vyplňovat, místo efektivní a smysluplné práce. Jedinou naší tržní plodinou byla řepka olejka. Pěstování řepky se nám v roce 2014 vydařilo ještě lépe než v předešlém roce. Řepku jsme pěstovali na 202 ha a vyprodukovali jsme 902,78 (799,39 v roce 2013) tun řepkového semene při průměrném hektarovém výnosu 4,47 t/ha. V roce 2013 jsme měli řepku na 202,54 ha a výnos byl 3,95 t/ha. Nárůst výnosu byl přes 13 %, produkce pak byla 103,4 tun vyšší. Vlastní realizaci řepky jsme odložili až na počátek roku Zde jsme realizovali veškerou produkci za ,- Kč/t, což považujeme s ohledem na vývoj ceny po žních za velice slušnou cenu. Po žních se cena blížila k 8 000,- Kč/t semene. Asi 100 tun produkce bylo v průběhu roku zpracováno doma a z důvodu 100 % využití tuku jako energetického zdroje pro prasata kompletně použito do našich krmných směsí. Součástí krmných směsí tedy byly jak pokrutiny, tak i řepkový olej. Jako tradičně jsme v malé míře pěstovali i brambory pro drobný podej samosběrem na výměře cca 6 ha. Sklidili jsme 227,06 tun brambor, v roce 2013 to bylo 204,35 tun. Bohužel jsme však část úrody museli z důvodu nedostatečné poptávky zaorat. Stále pěstujeme odrůdu Adéla, která má mezi tradičními zákazníky velice dobrou odezvu. Největší výměru našich luk a polí tvoří krmné plodiny tj. krmné plodiny reprezentované kukuřicí, vojtěškou, žitem sklizeným na zeleno, oves GPS, travní směsi pěstované na orné půdě a rozsáhlá výměra trvalých travnatých porostů. Veškerou objemnou píci konzervujeme. Největší výměru pícnin tvoří trvalé travní porosty na 488 ha a cca 130 ha travních porostů na orné půdě. Jak jsem již naznačil, tak sklizeň travních senáží byla výborná, odpovídající zvýšené péči o trvalé travní porosty. Již produkce z první seče odpovídala téměř celkové produkci za předchozí rok Celkem bylo sklizeno tun travní senáže, což bylo o 75 % více než v minulé sezóně. Tehdy bylo sklizeno tun. Výnosově se vydařily všechny tři seče, přičemž kvalita vyrobeného krmení byla až na drobné výjimky dobrá. To platilo překvapivě i pro třetí seč, která byla dokončena počátkem listopadu. Zde se prokázalo, že v kontextu dostatečné vláhy se zvýšená péče o louky dokáže vrátit v kvalitě a kvantitě sklizené hmoty. Nemalá část travních porostů umístěná na orné půdě plní rovněž funkci protierozních pásů, přerušovačů spádnic. Zde upřednostňujeme využití dočasných pásů dle konkrétní hlavní plodiny na bloku před nesmyslným nenávratným převáděním pozemků do kultury trvalý travní porost. Do čehož jsou hloupě naše státní úřady tlačeny evropskou legislativou a hlavně zájmy našich západních sousedů, kterým tento proces dává prostor pro rozšíření jejich výroby a odbytu produkce tun

4 travní senáže bylo v průběhu roku 2014 zpracováno v bioplynové stanici a větší část byla použita pro krmení skotu. Způsob konzervace aplikace konzervačních přípravků a zakrývání byl držen na vysokém standardu, který byl v minulých letech nastaven. Ztráty tak byly jen minimální. Část té nejkvalitnější produkce travních senáží byla uskladněna ve vacích. Část luk jsme samozřejmě sušili, přičemž byla produkce zajištěna z první seče. Především z lokality Stradiny jsme sklidili 187 tun sena do hranatých balíků, zbylých 127 tun bylo sklizeno jako volně ložené pro potřeby střediska v Borovnici. Celkem bylo tedy sklizeno 314 tun sena, oproti loňským 279 tunám. Pro potřeby doplnění strukturální složky krmení a hlavně stlaní jsme sklidili opět dostatečné množství slámy, které bylo opět téměř balíků. Část slámy byla také ponechána na poli. Dotaci dusíkatých látek do našich krmných dávek, pro především vysokoprodukční dojnice, zajišťuje mimo travních senáží vojtěšková senáž. Zde se nám dařilo méně. Mnohdy nám slibně vyhlížející sklizeň zhatila nepřízeň počasí.. V roce 2014 jsme převážně zavakovali 1677 tun vojtěškové senáže. Rok před tím to bylo 2001 tun. Pokles produkce tedy o 324 tun. Jak už bylo zmíněno, tak z důvodu kvalitního uskladnění a minimalizace ztrát uskladňujeme téměř veškerou sklizeň vojtěšky do vaků. Žito na siláž bylo založeno na 100 ha. Zde se i přes o 50 ha menší plochu podařilo produkci hmoty navýšit na tun silážované hmoty. Předchozí rok byla produkce 2647 tun. Na 40 ha výměry byla následně ještě založena kukuřice a meziporostní období jsme využili pro hnojení statkovými hnojivy. Zbytek ploch byl s podsevem. V roce 2014 byla pro bioplynovou stanici použita téměř celá produkce žita. Poslední velice důležitou plodinou pro výživu skotu a bioplynovou stanici je samozřejmě kukuřice. Tu jsme v loňském roce oseli na 369 ha. Na 300 ha byla zaseta bez meziplodiny a na zbytku výměry byla zaseta po sklizni žita. I přes včasné založení všech porostů zůstala produkce za očekáváním. Opakoval se studený a vlhký květen. Dále pak došlo k již zmiňovaným ztrátám způsobenými kroupami na počátku srpna. Pozitivní bylo, že i nejvíce zasažené porosty dokázaly dozrát a i přesto, že produkce hmoty byla i více než poloviční, tak poskytla poměrně slušnou produkci energií bez většího napadení plísněmi. Kvalitu sklizené hmoty lze hodnotit celkově jako nadprůměrnou. Stále významnějším škůdcem nejen kukuřice zůstávají divoká prasata. Škody způsobené prasaty se za současné legislativy zdají být neřešitelným problémem a je úkolem našich nevládních organizací, aby se zasadily patřičné změny legislativy, především povolení sofistikovanějších způsobů lovu. Produkce sklizené hmoty byla tun, což je o tun více než v roce Spotřeba kukuřičné siláže se téměř rovným dílem rozdělila mezi potřeby chovu skotu a potřeby bioplynové stanice. Kvalita skladování odpovídala vysokým standardům uplatněných u všech objemných krmiv. Poslední krmnou plodinou byl oves použitý jako krycí plodina pro obnovu travních porostů. Ovsa sklizeného v mléčně - voskové zralosti jsme sklidili 751

5 tun. Tedy téměř stejné množství jako v roce Veškerý oves byl využit pro potřeby bioplynové stanice. Kromě výše uvedeného jsme v roce 2014 opět zařadili jako letní meziplodinu svazenku vratičolistou. Zde sledujeme především dva efekty. Jednak obohacení půdy o organickou hmotu a také její provzdušnění a zvětšení kapilarity pro účinnější vsakování dešťové vody. Zlepšené půdních podmínek se snažíme zajistit i zařazením podrývání půdního profilu. To by bylo vše, co se týče naší rostlinné výroby, jejíž produkce je podřízená především živočišné výrobě a bioplynové stanici. Nyní přistoupím k hodnocení výsledků naší živočišné výroby, jejíž produkty zajišťují pravidelné financování našeho provozu a tvoří rozhodující tržby naší firmy. Pravidelným příjmem jsou tržby za mléko. V hodnoceném roce jsme do mlékárny dodali litrů mléka, což je meziroční nárůst dodávky o 2,7 %, protože v roce 2013 bylo dodáno litrů syrového kravského mléka. Tento nárůst objemu dodávek mléka do mlékárny není jen výsledkem zlepšené užitkovosti, ale vysokých a stabilních stavů dojnic. Základní stádo dojnic čítalo k kusů dojnic. To je o 2 kusy méně než k poslednímu dni předcházejícího roku 587. Stavy dojnic jsme tedy v posledních dvou letech zvedli cca o 40 ks proti dlouhodobému průměru naší firmy. Co se týče užitkovosti vyjádřené na kus a den, tak ta byla ve sledovaném období 18,61 l/ks/den. Oproti 17,6 l/ks/den v roce Na stále vysoké úrovni se držel parametr kvality mléka a % tržnosti. Co se týká celkových tržeb za mléko, tak tam jsme zaznamenali významný nárůst. Zachoval se tedy pozitivní trend, který trvá od roku 2009, což byl rok pro mléko katastrofální a v mnohých případech i likvidační. Tržby v hodnoceném roce byly na rekordní výši to je ,- Kč. Tržby za mléko byly v roce Kč. Jde tedy o navýšení tržeb o ,- Kč. V dvouletém horizontu pak dokonce o ,- Kč. Vyjádřeno procentuálně je to velmi pěkných 13,5 %. Průměrná realizační cena roku 2014 byla 9,42 Kč/l mléka, oproti ceně 8,53 Kč/l mléka v roce I přes tuto výbornou cenu nemůžeme být ve sledovaném roce se zpeněžením v Opočenské mlékárně úplně spokojeni. Naše mlékárna je oproti ostatním cenově bohužel o něco málo níže. Nicméně již dnes je jasné, že pro mléko po nejúspěšnějším roku v historii naší firmy bude následovat rok velmi obtížný nejen pro sektor mléka. Cena je v tuto chvíli již o 20 % nižší než průměr roku Mlékárny při cenovém vyjednávání argumentují neskutečným tlakem obchodních řetězců na snížení ceny, celosvětovým přebytkem zásob mléčných výrobků a nezájmem našeho státu podpořit těžké chvíle tohoto odvětví intervenčními nákupy nebo jiným nástrojem chránicím naše producenty. Bohužel jako velice relevantní se zdají být hlasy, že současná situace na evropském trhu vyhovuje agrárně silným zemím jako SRN, které vidí v krizi příležitost pro získání nových trhů. To vše je podtrženo ukončením systému mléčných kvót k Mléko realizujeme stále přes

6 uskupení některých producentů mléka v Rychnovském a Náchodském okrese výhradně do Bohemilk a.s. Opočno ze skupiny Interlacto, jak už jsem zmínil. Nyní přistupme k hodnocení dalších kategorií skotu, kde uplatňujeme uzavřený obrat stáda a veškerá telata zastavujeme do vlastního chovu. V odchovu telat jsme měli ztráty 6,49 %. Do tohoto čísla jsou započteny i ztráty zmetáním. Ztráty telat nás však nyní trápí a zabýváme se jejich snížením. K tomuto by měl přispět i nový systém ustájení telat včetně zřízení noční směny, která bude mít za úkol především kontrolu telení. Celkem se v roce 2014 narodilo 647 kusů telat, zatímco v roce 2013 to bylo 664 kusů. Telata do 6 měsíců nám přirůstala 920 gramů/den, mladý skot OMD Chleny 820g/den, jalovice OMD Svídnice 640 g/d. Stavy těchto kategorií jsme měli ke konci roku následující telata na kravínech 130 ks, mladý dobytek v OMD Chleny 402 ks, jalovice v OMD Svídnice 345 ks a býci ve výkrmu ve Lhotách u P. 243 ks. Podobně jako v předchozím roce se nám i v hodnoceném roce podařilo prodat významné množství mladého dobytka a zajistit tím významnou položku tržeb pro chov skotu. Celkově bylo prodáno 163 ks chovného dobytka za ,- Kč. V roce předchozím bylo prodáno 145 ks za ,- Kč. Jedná se o důležitý podpůrný prvek produkce mléka. Další pravidelný přísun hotových peněz z chovu skotu nám zajišťuje výkrm býků. Zde došlo k mírnému navýšení ceny na 46,92 Kč/kg, oproti ceně 45,60 Kč/kg živé hmotnosti v roce Bylo dosaženo celkových tržeb ,- Kč. V roce 2013 to bylo Kč. Realizováno bylo 222kusů, oproti 288 kusů v roce Menší tržby souvisejí především s prodejem mladého dobytka tak, abychom zbytečně nepřeplňovali stáje a jatečné býky mohli porážet ve vyšší váze zajišťující lepší rentabilitu provozu. To je vyjádřeno zvýšením realizační váhy z 669,78 kg/ks na 727,13 Kg/ks živé hmotnosti. Téměř veškerý prodej býků byl realizován přes Masokombinát Polička. V současné době je cena mezi 49-50,- Kč/kg ž.hm a mladé hovězí je tedy v současné chvíli jediná živočišná komodita, která nezažívá v tuto dobu prudký pokles realizační ceny. Prodáno nebo zrealizováno přes naši výrobnu bylo 152 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. V roce 2013 bylo prodáno 165 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. Nižší počet prodaných krav je rovněž výsledkem zlepšené brakace. 38 kusů krav bylo zpracováno v naší výrobně ve Chlenech a zbytek byl prodán. Z odchovu jalovic bylo prodáno 27 ks jatečných jalovic za ,- Kč. Všechny byly zpracovány naší výrobnou. V roce 2013 bylo prodáno 48 kusů jatečných jalovic za ,- Kč. Dalším naším významným odvětvím je stále chov prasat, u kterého začal již v září 2014 prudký pokles ceny, který je vedle moru prasat hlavně důsledkem ruského embarga. Tedy přebytkem jatečných prasat na evropském trhu z důvodu dnes již rok a půl dlouhého přerušení dovozu vepřového do Ruska. Zde přesně platí pravidlo, že za rozhodnutí těch nahoře platí ti dole. Základní stádo prasnic na konci roku byl 395 kusů o 14 méně než rok předtím. Z důvodu zvyšující se užitkovosti bylo nutné stavy základního stáda redukovat pro zajištění kontinuity v dalších navazujících provozech. Bylo dosaženo užitkovosti 29,66 ks/selat/prasnici a rok to je o více jak 2 sele více než v předešlém období.

7 Celkem bylo za rok odchováno kusů. To je o ks selat více. I u prasat je jedním ze základních kamenů úspěšného chovu uzavřený obrat stáda. Část selat jde přes odchov plemenných prasniček na obnovu stáda. V hodnoceném roce bylo 9524 kusů prodáno do masozpracujících závodů, 1315 kusů realizováno přes výrobnu Chlenské uzeniny, 280 kusů prodáno na drobný prodej a novou položkou byl prodej selat v množství kusů. Hlavními našimi odběrateli jsou Jatky Přerov, Masokombinát Polička a v roce 2014 rovněž Jatky Otice. Přírůstek prasat ve výkrmu byl 830 gramů/den/kus, což je trochu méně než v předešlém roce. Ztráty byly lehce nad 1 %. Spotřeba krmiva činila 2,94 kg/ ks/kg přírůstku. Stavy jednotlivých kategorií k byly následující ks selat pod prasnicemi, ks selat v předvýkrmu, 144 ks plemenných prasniček, 48 ks zapuštěných prasniček, 3162 ks prasat ve výkrmu, 395 ks prasnic základního stáda a 8 kanců, kteří po většinu zajišťovali produkci inseminačních dávek do užitkového chovu z naší inseminační stanice. Stavy prasat jsou tedy o něco větší než v minulém roce. Pokud máme hodnotit vlastní realizaci, tak ta byla i přes prudký propad cen v posledním kvartále v průměru poměrně slušná. V roce 2014 jsme dosáhli průměrné realizační ceny 33,66 Kč/kg ž. hm.. V roce 2013 jsme dosáhli realizační ceny 34,31 kč/kg ž.hm., což znamená pokles 0,70 Kč/kg ž.hm... Celkové tržby dosažené za prodej jatečných prasat pak opravdu mírně stouply z loňských ,- Kč na ,- Kč/kg ž.hm.. Vzestup tržeb tedy o ,- Kč. Bohužel již dnes je jasné, že růst tržeb od roku 2010 je minulostí a v letošním roce zaznamenáváme prudký pád. Nejvyšší ceny bylo dosaženo v červenci, kdy jsme realizovali za 37,10 Kč/kg ž.hm (vrchol roku 2013 byl 38,51 Kč/kg ž.hm.). Potom nastal negativní trend, který na konci roku vyústil v cenu 28,94 Kč/kg ž.hm. a bohužel po novém roce pokračoval až pod hranici 28,- Kč/kg. Nyní sice cena mírně stoupla, ale je hluboko pod současnými výrobními náklady. Pozitivní je vzrůstající export vepřového do Číny a Jižní Koreje, ale obávám se, že v případě prodlužující se ruské krize, bude jen obtížné udržet produkci vepřového v České republice na stávající úrovni. A to jsme již pod hranicí 50 % soběstačnosti. Bohužel ani ještě daleko nižší soběstačnost při současné uplatňované politice nezajistí zbývajícím českým producentům vepřového odpovídající rentabilitu. Z nákladových položek lze hodnotit pozitivně výrazné snížení ceny elektrické energie pro rok 2014, což platí i pro letošní rok, pro který došlo k dalšímu snížení ceny elektrické energie. Jako pozitivní lze hodnotit i zvýšení alokace dotace na ozdravení chovu prasat asi o 0,55 Kč/kg realizace. Nezastupitelnou roli pro fungování naší živočišné výroby má stále naše výrobna krmných směsí, která do značné míry tlumí náklady na krmné směsi. Zde bylo vyrobeno 5 651,785 tun krmných směsí (5265,618 tun krmných směsí v roce 2013). Zpracováno bylo 3022 t pšenice, t ječmene, 398,51 tun sójového extrahovaného šrotu, 211,42 t extrudované sóji, 148,77 t lihovarských výpalků, 326,24 tun řepkového extrahovaného šrotu, 89,82 tun řepkových expeler, 41,41 t cukrovarských řízků, 26,04 tun ovsa, 9,52 t krmné soli a 239,023

8 t premixů. V návaznosti na míchárnu provozujeme rovněž extrudační linku na sóju a lisovnu řepky ve velmi omezené míře. Již stabilní součástí naší firmy byla bioplynová stanice Svídnice, i když se v roce 2014 objevily i závažnější závady na technologii výroby elektřiny. Celkové tržby byly opět součtem třech položek tj. zeleného bonusu, prodeje silové elektřiny a přefakturace energie do ostatních provozů střediska ve Svídnici, které BPS zásobuje elektrickou energií. Mimo to zajišťuje BPS významné úspory díky využití odpadního tepla. V roce 2014 jsme využití tepla rozšířili o dosoušení komodit teplým vzduchem a o myčku strojů, kde teplem vytápíme a využíváme ho jako zdroj energie pro TUV. V rozšíření využití tepla pokračujeme i v letošním roce, kdy s BPS úzce souvisí rozbíhající se investice do mléčné farmy Svídnice, která využití tepla a vlastní el. energie ještě rozšíří. Zelený bonus byl pro rok 2014 stanoven Energetickým regulačním úřadem na úrovni Kč/MWh ( Kč/MWh v roce 2013) a cena silové energie klesla z Kč/MWh na 965 Kč/MWh. Z lokální spotřeby ve vlastních provozech pak platíme tzv. regulované platby za námi vyrobenou i námi spotřebovanou energii. Vlastní spotřeba do technologického procesu byla 5,65 %. Celkové tržby byly Kč, oproti ,- Kč v roce Pokles je způsobený změnou legislativy ex-post, která nám nařizuje vypočítávat a odečítat podíl energie vyrobený z neobnovitelných zdrojů. To nás připravilo cca o 4 % tržeb. Dále pak nutnými odstávkami z důvodu opravy zařízení. I v tomto oboru podnikání se na nás valí neskutečné množství legislativních požadavků. V bioplynové stanici bylo zpracováno tun kukuřičné siláže, 3096 tun senáže, tun siláže ovsa a žita 70 tun odpadu z posklizňové linky, 266 tun skrývky, tun hnoje a tun kejdy. Další nezemědělskou činností naší firmy je provoz výrobny uzenin Chlenská uzenina. I v roce 2014 byl odbyt naší masné výroby postaven především na vlastních prodejnách. Pokud se týká tržeb, tak ty byly ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. Mírný pokles tedy o 0,7 %. Provoz však neustále čelí problémům, které byly zmíněny v minulosti a stále trvají. Poměrně zásadní událostí, která se v roce 2014 odehrála, byl prodej našich nemovitostí v Přestavlkách. Tedy bývalé AB budovy a objektu dílen, které jsme v minulosti z větší části pronajímali. Po poměrně dlouhé době, kdy se kupce nedařilo najít, se v jednu chvíli objevili dokonce tři zájemci o tyto nemovitosti. Především pak o dílnu. Vše jsme jako celek prodali za ,- Kč firmě AGROSERVIS Záměl s.r.o., se kterou spolupracujeme. Tímto byl také ukončen restrukturalizační proces a dnes máme na jednom místě v zrekonstruovaném areálu v Krchlebách, jak útvar RV, údržbu ŽV, sklad ND a administrativní část společnosti. Pozitivní výsledky tohoto procesu jsou výrazně viditelné v úspoře nákladů a hlavně v benefitech vyplývajících ze zlepšené organizace práce. Pronájmy nemovitostí se tak omezily pouze na pronájem zdejšího pohostinství paní Šaldové a části starého kravína ve Chlenech panu Kamilu

9 Matějkovi. Vzhledem k inkasovaným částkám se jedná pouze o zanedbatelnou část našich tržeb. Nyní bych se zmínil o realizovaných investicích v roce Zrealizována byla investice do myčky strojů ve Svídnici za ,- Kč, dosoušení komodit ve Svídnici za ,- Kč, do skladu osiv v Krchlebách jsme investovali ,- Kč, zakoupeny byly dva traktory New Holland T4.85 za ,- Kč, cisterna na vodu pro postřikovač za ,- Kč, osobní vůz mazda za ,- Kč, bourací kladivo za ,- Kč, udírna MAUTING za ,- Kč. Nakoupeno bylo 39,57 ha půdy za ,- Kč. Dále jsme investovali do souboru strojů, na které se nám podařilo získat dotaci ze SFŽP. Jednalo se o kompaktor o záběru 10 m FARMET, kejdovač s hadicovým adaptérem Zunhammer 18,5 m3 a pluh EUROPA sedmiradličný, celkově za ,- Kč. Přičemž ,- Kč tvořila dotace. Spoluúčast ve výši ,- Kč byla stejně jako všechny výše zmíněné investice hrazena z vlastních zdrojů. V roce 2014 jsme neuzavřeli žádný nový investiční úvěr. V druhé polovině roku jsme ještě pořídili traktor John Deere 8335R za ,- Kč a postřikovač TECNOMA za ,- Kč. Zde jsme z vlastních zdrojů hradili v roce ,- Kč. Zbývající částka ve výši ,- Kč byla na počátku roku 2015 uhrazena krátkodobým investičním úvěrem s dvouletou splatností. Na splátky starších investičních úvěrů jsme vynaložili ,- Kč. Realizovány byly i další drobnější opravy. V souvislosti s investicemi je třeba dodat, že v rámci investic jsme tři stroje vybavili GPS navigacemi pro aplikaci precizního zemědělství s cílem úspory nákladů, zvýšení produktivity práce a šetrného přístupu k životnímu prostředí. GPS navigací je vybaven postřikovač, traktor John Deere pro potřeby přípravy půdy na setí a traktor aplikující průmyslová hnojiva. Významnou nákladovou položkou celé firmy jsou mzdové náklady. Ty byly ve výši ,- Kč Z toho hrubé mzdy tvořily ,- Kč a odvody na zdravotním a pojistném činily ,- Kč. Na penzijní připojištění jsme zaměstnancům přispěli v celkové výši ,- Kč. Meziroční navýšení mzdových nákladů bylo o 3,96 %. v absolutní částce o ,- Kč více. Průměrný počet přepočtených pracovníků klesl o 2 pracovníky. A byl 89. Na nájemné z půdy, které jsme měli pronajato cca 1609,34 ha, bylo v roce 2014 vydáno ,- Kč. V minulém roce to bylo ,- Kč Na dani z nemovitosti jsme buďto přímo nebo formou přípočtu nájemného z půdy odvedli celkem ,- Kč- Kč ( daň z nemovitosti ,- Kč + přípočet ,- Kč ) Na dani z nabytí nemovitých věcí za nakoupené pozemky jsme odvedli ,- Kč. Majetkové poměry naší akciové společnosti byly k následující: základní kapitál tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tj tis. Kč

10 0 aktiva činí tis. Kč tj tis. Kč pasiva činí tis. Kč tj tis. Kč cizí zdroje (cizí pasiva) tis. Kč tj tis. Kč V cizích zdrojích je potom zahrnuta tzv. odložená daň sumárně za minulá léta v celkové hodnotě 175 tis. Kč (vychází z rozdílu účetních a daňových odpisů), krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Jejich stav je následující. V roce hodnoceném finanční situace nevyžadovala za dlouhá léta využití krátkodobého provozního úvěru, proto jejich stav byl o ,- Kč nižší než v loňském roce a byl tedy na nulové hodnotě. Úvěry střednědobé a dlouhodobé na pořízení investic jsme k tomuto datu měli tis. Kč oproti loňským tis. Kč, což je oproti předchozímu roku o tis. Kč méně. Celkově se nám podařilo úvěrové zatížení snížit o ,- Kč. To je jistě pozitivní hlavně s ohledem na letošní špatně se vyvíjející se rok a na rozbíhající se investici do mléčné farmy Svídnice, která se neobejde bez investičního úvěru ve výši ,- Kč. K úvěrům je třeba dodat, že na starší investiční úvěry čerpáme podporu z PGRLF. Veškeré úvěry jsme spláceli v dohodnutých termínech. Jak už z předchozího hodnocení vyplynulo, tak ekonomika hospodaření byla v hodnoceném roce za několik posledních let nejlepší, čemuž odpovídá dosažený zisk po zdanění ve výši ,- Kč a s cash-flow jsme neměli v průběhu roku problémy. Do státní kasy byla odvedena daň z příjmu ve výši ,- Kč. Je tedy zřejmé, že pokud sečteme všechny daně a poplatky, které odvádíme do státní kasy, dospějeme minimálně k částce, kterou jsme inkasovali od státu na dotacích nebo lépe řečeno na kompenzacích za to, že se potravinové suroviny prodávají pod jejich skutečnou výrobní hodnotou s cílem sociálního smíru ve společnosti. Jasně z toho vyplývá, že dobře fungující zemědělství není pro stát přítěží, ale naopak dobrým článkem národního hospodářství, které dokáže poskytnout i poměrně dost pracovních příležitostí. Pokud jsem se zmínil o dotacích, tak ty jsme v letošním roce inkasovali ve výši ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. V některých dotačních titulech jsme byli opět díky rozhodnutí vlády resp. ministerstva kráceni. Pokud se týče naší majetkové účasti v jiných společnostech, tak držíme rozhodující 40 % podíl akcií ve společnosti POLI Přestavlky a.s., která provozuje posklizňovou linku a sila, a kde zajišťujeme našimi zaměstnanci provoz. Jsme členy mlékařského odbytového družstva Podorlicko, kde jsme jedním z 12-ti členů. Úkolem MOD je silnější vyjednávací pozice vůči mlékárnám. Mimo to jsme za účelem využití jednoho dotačního titulu založili dceřinou společnost ZOPOS Reality s.r.o.. K záměru však nakonec nedošlo a jedná se o společnost bez činnosti. Tedy ready made společnost. V kontextu všech těchto skutečností posuzovalo průběžně představenstvo výsledek hospodaření a shodlo se na prioritní nutnosti směřovaní finančních prostředků na nákup pozemků a i na opětovné valorizaci nájemného od Zároveň se rozhodlo vyčlenit prostředky i na výplatu dividend v částce významně vyšší než v loňském roce

11 1 Výkony jsme dosáhli ve výši tis. Kč, (což je o tis. Kč více oproti roku 2013), zisk účetní byl tis. Kč, což je o tis. Kč více. Daň z příjmu splatná ,- Kč. Jak již bylo zmíněno představenstvo společnosti projednalo hospodaření, tvorbu hospodářského výsledku a seznámilo se s auditem, který provedl nezávislý auditor. Navrhuje proto dnešní valné hromadě v souladu s příslušnými zákony o účetnictví a daních, přijmout za základ dalšího rozhodování výše uvedený zisk a ten v souladu s potřebou tvorby zdrojů rozdělit takto: příděl rezervnímu fondu ,-Kč příděl FKSP 0,- Kč dividendy ,- Kč nerozdělený hospodářský výsledek ,- Kč zisk účetní po dopočtu odložené daně ,- Kč Dotací FKSP není v letošním roce potřeba, neboť na tomto účtu figuruje dostatečná částka na výdaje z tohoto fondu plynoucí. Tímto jsem vyčerpal informace k roku Počátek roku 2015 byl silně ovlivněn nejistotou, která souvisela se stále se odkládajícím uzavřením nových dotačních pravidel nového programovacího období I přesto, že nové programovací období začalo již v loňském roce, my jsme ještě v březnu letošního roku, tedy necelý měsíc před termínem podávání jednotných žádostí, ještě neznali podmínky a pravidla. Některé podstatné dokumenty byly vydány dokonce až po uzavření příjmu žádosti. A to je bohužel obraz produktivity práce našich a evropských zkostnatělých a stále se bobtnajících státních úřadů. Výsledkem jsou mnohdy nařízení, nad kterými zůstává selský rozum stát, což je výsledkem toho, že na úřadech sedí lidé bez praktických zkušeností a se silně zkresleným názorem o reálných obrazech běžného podnikání a zemědělství. Při jednání s úřady však musíme tiše trpět pod hrozbou následných odplat. Příprava nového programovacího období se dlouhé roky nesla v proklamacích zvýšené podpory živočišné výroby poskytující zásadní podíl pracovních příležitostí v zemědělství. A i když k určitým změnám došlo, tak je vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a situaci na současném trhu, nepovažuji za dostatečné. Bohužel všechny podpory jsou založeny, více než na praktickém řešení, na papírování. Z důvodu velké administrativní zátěže bylo rovněž v novém programovacím období odstoupeno od odečítání mzdových nákladů od dotačních stropů. Tedy od toho, co by opět podpořilo hlavně živočišnou výrobu. Co je však velice alarmující, jak bohužel bývá pravidlem, tak po roku hojném, kterým rok 2014 byl, přichází rok recese. To jsem však již naznačil v hodnocení jednotlivých komodit. Ceny vepřového se propadly o 20 %, cena mléka je v současné chvíli rovněž o 20 % níže oproti průměrné ceně loňského roku. Došlo k mírnému snížení realizace za silovou elektřinu z BPS. Naproti tomu nám náklady rostou. Stouply ceny hnojiv i pesticidů, přetrvává neskutečný tlak nejen spekulantů na půdu a je nutno zajistit alespoň mírný růst mezd. Stoupá i cena nových, ale méně

12 2 spolehlivých strojů. To jsou všechno faktory, které predikují významně horší výsledek hospodaření než výsledek dosažený v námi hodnoceném roce. Musíme doufat, že situace v Rusku se vyřeší, že se situace na trhu změní a že začne reagovat i náš stát, tak jako reagují jiné evropské státy, se kterými jsme na jednom nejednotném evropském trhu. I přes současnou špatnou situaci na trhu s mlékem tomuto sektoru z dlouhodobého pohledu věříme i s ohledem na studii DG Agri, která predikuje růst produkce mléka u připravených farmářů ve vyspělých evropských zemích. A mezi připravené farmáře se chceme řadit i my, a proto jsme v letošním roce 2015 započali investici, kterou jsme téměř dva roky připravovali. To je komplexní řešení mléčné farmy ve Svídnici. Zde vyroste produkční hala pro 445 ks, hala pro rozdoj a suchostojné pro 150 ks, novostavba dojírny, bude zrekonstruované zázemí, prostor pro telata v mléčné výživě, porodna a vyroste ještě jedna skladovací jímka na digestát nebo kejdu. Toto všechno společně s nezbytnou infrastrukturou bude čítat investici v objemu ,- Kč. Toto bychom rádi zrealizovali do půlky roku Čeká nás tedy nelehký úkol, na jehož konci by měla být jedna z nejmodernějších nejkomplexněji řešených mléčných farem v ČR. Z pohledu výrobních záměrů chceme pokračovat v trendu, který jsme praktikovali již v předchozích třech letech. Úroveň živočišné výroby by měla zůstat na stejné úrovni. Rostlinná výroba bude dále podřízena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanici. Realizovat budeme zřejmě jen řepku. Pokračovat budeme v obnově trvalých travních porostů. Výhled na úrodu je zatím vcelku dobrý. Na straně nákladů nás, vedle již zmíněných, trápí hlavně vysoká potřeba a cena náhradních dílů na moderní stroje. Životnost nových strojů je bohužel špatná, což je obecný trend, se kterým se neradi smiřujeme, ale je patrný v domácnosti každého z nás. V souvislosti s již zmíněným tlakem spekulantů na nákup půdy bych Vás rád požádal a připomenul, abyste jejich tlaku ani nikoho jiného nepodléhali, a v případě zájmu či potřeby Vaše pozemky prodat, kontaktovali nás. Na nabídku prodat pozemky reagujeme rychle a pružně s ohledem na požadavky prodávajícího. A troufám si říct, že ve všech případech jsme v případě jednání schopni nabídnout nejlepší cenu za nabízené pozemky. Pro tento případ nás prosím informujte i v případě informace o zájmu pozemky prodat nějaké jiné osobě. Budeme vytvářet předpoklady, abychom dosáhli co nejpříznivějších hospodářských výsledků. Naše snaha je směrovat hospodaření do zisku tak, abychom jej vytvořili ve výši tis. Kč. Pokud bude z hospodaření roku 2015 vytvořen zisk v této předpokládané výši, měl by být podle názoru představenstva rozdělen takto: příděl rezervnímu fondu Kč příděl FKSP 0 Kč dividendy Kč

13 3 nerozděl. hosp. výsledek Kč Představenstvo doporučuje dnešní valné hromadě tyto záměry hospodaření a.s. pro rok 2015 přijmout. Vážení akcionáři, předložená výroční zpráva měla Vás akcionáře firmy ZOPOS Přestavlky a.s. podrobně a pravdivě informovat o hospodářské činnosti a stavu majetku. To, myslím obsahem této zprávy bylo a můžu zodpovědně říct, že vedení společnosti vedlo naši organizaci se snahou využívat majetek co nejefektivněji a nejúčelněji v rámci nastavených podmínek v daném ekonomickém prostoru a čase. Nyní je na Vás akcionářích, abyste uvedené skutečnosti vyhodnotili a posoudili. Pokud však máte k hospodářské činnosti nějaké otázky, tak jsem já i ostatní členové představenstva v průběhu diskuse k dispozici. Vzhledem k tomu, že letošní rok je zlomový i proto, že z důvodu odchodu do starobního důchodu opouštějí řady někteří členové vedení naší firmy, kteří se významně podíleli na rozvoji této společnosti od samého jejího počátku, tak mi dovolte, abych jim co nejsrdečněji poděkoval za vše, co pro značku ZOPOS Přestavlky a.s. dodnes udělali. Dík samozřejmě patří i ostatním zaměstnancům, kteří v posledních letech odešli do zaslouženého důchodu. Těm co je nahrazují přeji rovněž hodně úspěchu, touhy posunout firmu o něco dál a hlavně odhodlání čelit mnohým nepříjemným věcem, se kterými bohužel naše podnikání souvisí. I nadále je samozřejmě mým cílem vést tuto organizaci s cílem maximální efektivity při dodržení požadavků na setrvalé životní prostředí. Od svých nejbližších spolupracovníků očekávám aktivitu, loajalitu a inovaci. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahovala celou řadu informací a dat, které je obtížné si najednou zapamatovat, tak připomínám, že tato výroční zpráva bude umístěna na našich webových stránkách Zcela závěrem mi ještě dovolte, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Zároveň bych rád poděkoval členům orgánů společnosti za jejich činnost. Do dalšího hospodářského roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho podnikatelských úspěchů. V Krchlebách dne Ing. Zbyněk Myšák předseda představenstva ZOPOS Přestavlky a.s.

14 4

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou dne 25.4.2014 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou dne 24.5.2013 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou dne 22.5.2009 ve Chlenech Představenstvo naší akciové

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1 V Litovli srpen 2005 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 5 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Příloha k účetním výkazům

Příloha k účetním výkazům AGRA Deštná, a.s., 378 25 Deštná 311, okr. Jindřichův Hradec Příloha k účetním výkazům v plném rozsahu k 31. 12. 2013 Rok měsíc IČ 2013 12 25172735 I. Obecné údaje Název obchodní jméno: AGRA Deštná, a.s.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou dne 17.6.2011 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva. Výroční zpráva AGRO Zlechov, a.s. za účetní období roku 2013 1. Představení společnosti Obchodní jméno : AGRO Zlechov, a.s. Sídlo : Školní 119, 687 10 Zlechov IČO : 25 34 60 75 Založena : 31. července

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013

P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013 1 P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013 Údaje přílohy jsou sestaveny z údajů účetních písemností a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici a jsou uvedeny v tisících Kč. I. OBECNÉ

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění)

Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění) Obsah výroční zprávy: Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění) I. Základní identifikační údaje účetní jednotky. II. Zveřejňované

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015

Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015 Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015 Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o. Ing. Miloš Franc Lukáš Hašek Petr Kučera Koordinátor výroby Hlavní agronom Technik rostlinné výroby Ing.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Moravská zemědělská, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2013. Moravská zemědělská, akciová společnost Výroční zpráva za rok 213 Moravská zemědělská, akciová společnost Obsah: str. 1. Výroční zpráva za rok 213 3 a) základní údaje b) údaje o základním kapitálu c) složení představenstva a dozorčí rady k 31.12.213

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013

Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013 Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013 Představení firmy : Název fy: ZD Klučov - Lhota, družstvo Sídlo fy: Klučov 52, okr. Třebíč, PSČ 675 52 IČ: 001 39 807 Právní forma: Družstvo Zápsáno

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více