Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou"

Transkript

1 Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou dne ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti rozhodlo na své schůzi svolat na dnešní den řádnou valnou hromadu naší akciové společnosti s programem uvedeným na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku, hospodářský výsledek a jeho rozdělení za uplynulý rok Nejprve bych vás rád seznámil s činností představenstva naší společnosti, které se vyjma minulé valné hromady sešlo, projednalo aktuální výsledky hospodaření, rozhodlo o investicích a jiných zásadních otázkách celkem 3 x. Na schůze představenstva byla zvána i předsedkyně dozorčí rady. První jednání po valné hromadě se konalo po uzavření účetnictví za první tři kvartály. Tedy v době, kdy se již začíná poměrně přesně formovat výsledek hospodaření za daný kalendářní rok. Toto jednání se uskutečnilo Zde byla podána podrobná informace o dosavadních naturálních výsledcích živočišné výroby v průběhu roku. Představenstvo dostalo rovněž konečnou informaci o výnosech a produkci rostlinné výroby. Zároveň pak informaci o průběhu zakládání nové sklizně. Ekonom seznámil přítomné s uzávěrkou k Konstatovány byly uskutečněné investice, byl schválen plán investic na rok 2015, který je kromě pozemků omezen na výstavbu mléčné farmy Svídnice. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva a ekonoma jednáním ohledně financování mléčné farmy Svídnice. Představenstvo schválilo investiční úvěr na postřikovač a těžký polní traktor ve výši ,- Kč se dvouletou splatností. Byla podána zpráva o prodeji nemovitostí v Přestavlkách. V novém kalendářním roce 2015 se představenstvo sešlo Zde byla podána konečná zpráva o naturálních výsledcích živočišné výroby, Chlenské uzeniny a bioplynové stanici. Představenstvo bylo informováno o realizaci naší jediné tržní plodiny řepky. Členové představenstva byli rovněž seznámeni s kompletním přehledem investic za uplynulý rok. Ekonom seznámil přítomné s rozvahou a výkazem zisků a ztrát za rok Schváleno bylo provozní financování, plat a prémie ředitele. Schválen byl investiční úvěr na výstavbu

2 mléčné farmy Svídnice. Projednáno bylo rovněž znění smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů, které dnešní valná hromada bude schvalovat. Na zasedání ředitel seznámil přítomné s aktuálními naturálními výsledky. Ekonom následně seznámil přítomné se zprávou auditorské firmy DTG Audit s.r.o., která provedla audit naší společnosti s kladným výsledkem. Valné hromadě bylo doporučeno schválit předloženou účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku v roce Představenstvo rovněž doporučilo valné hromadě schválit smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů, schválilo hospodářské záměry pro rok 2015 a svolalo na dnešní den valnou hromadu. Po informacích o práci představenstva za uplynulé období přistoupím k hodnocení hospodářských aktivit jednotlivých výrobních jednotek v uplynulém kalendářním roce ZOPOS Přestavlky a.s. v roce 2014 hospodařil na 1916 ha, z čehož bylo cca 488 ha trvale travnatých pozemků. Průběh počasí nebyl ani v roce 2014 dobrý a společně s významnou poruchou stěžejního stroje pro rostlinnou výrobu postřikovače negativně ovlivnil její výsledky. Nástup jara byl více než raný, nicméně následoval zejména pro kukuřici opět velice chladný květen. Následně naši oblast a naše povodí velmi významně zasáhly přívalové deště, které způsobily komplikace nejen nám zemědělcům. Časný nástup jara po mírné zimě se rázem přeměnil v poměrně opožděný ročník vyjádřený pozdním zakončením žní a pomalým dozráváním kukuřice. Nepřízeň počasí se projevila i významným zásahem krup většiny našich pozemků, kde byly zaznamenány významné škody především na kukuřici. Zde byly ztráty místně i 50 %. Průběh počasí vyhovoval naopak travním porostům, kde jsme zaznamenali rekordní produkci. Obiloviny což byla ozimá pšenice, ozimý ječmen a doplňkově také oves jsme pěstovali téměř na stejné výměře jako v loňském roce a to na 618,61 ha. Celkem bylo sklizeno 3844,11 t zrna to je asi jenom o 85,65 tuny více než v roce Průměrně to dělalo 6,21 tun/ha. Porosty byly dobře a včas založeny, dobře přezimovaly, byly vesměs dobře zapojeny, ale negativní roli v konečném výnosu sehrál nepříznivý konec jara a porucha postřikovače. U hlavní obiloviny ozimé pšenice, kterou jsme pěstovali na 392,19 ha, jsme dosáhli výnosu 6,61 t/ha. Výnos byl tedy o 3 q vyšší než v minulé sezóně. Ječmen ozimý jsme pěstovali na výměře 226,42 ha při průměrném výnosu 5,53 t/ha tj. o 1,6 t/ha více. U ječmene jsme byli opět zklamáni. Především pak po tom, jak pěkně vypadal na podzim. Jako okrajovou plodinu na některých souvratích jsme měli oves, který jsme použili jako dietetickou složku krmení pro plemenná prasata. Kvalita sklizených obilovin byla slušná. Všechny sklizené obiloviny byly použity jako surovina pro výrobu krmných směsí pro naše zvířata. Vzhledem k poměrně vysokým stavům zvířat, nižší produkci ječmene a jeho vysokém zastoupení v krmných směsích pro prasata jsme ještě dokoupili 219,066 tun ječmene za 4 450,- Kč/t od ZD Štědrá Tutleky. Dále jsme ze surovin dokoupili 10,02 tun ovsa za 4 200,- Kč/t a 300,453 tun sóji za Kč/t. Pro potřeby drobného prodeje a krmení telat jsme zakoupili 11,92

3 tun kukuřice za 4 900,- Kč/t. Cena obilí v průběhu roku klesala, což bylo podpořeno celorepublikově velice slušnou úrodou. Cena na konci roku padla až pod 4 000,- Kč/t. U ječmene je cena v tuto chvíli pod 3 500,- Kč/t. Na drobný prodej bylo prodáno 102,61 tun (96,95 tun). Plynulou výrobu nejen v rostlinné výrobě nadále brzdí a obtěžuje nekonečná fronta kontrol státních úřadů. Dále pak celá řada většinou nesmyslných formulářů, které jsme pod hrozbou vysokých pokut nuceni vyplňovat, místo efektivní a smysluplné práce. Jedinou naší tržní plodinou byla řepka olejka. Pěstování řepky se nám v roce 2014 vydařilo ještě lépe než v předešlém roce. Řepku jsme pěstovali na 202 ha a vyprodukovali jsme 902,78 (799,39 v roce 2013) tun řepkového semene při průměrném hektarovém výnosu 4,47 t/ha. V roce 2013 jsme měli řepku na 202,54 ha a výnos byl 3,95 t/ha. Nárůst výnosu byl přes 13 %, produkce pak byla 103,4 tun vyšší. Vlastní realizaci řepky jsme odložili až na počátek roku Zde jsme realizovali veškerou produkci za ,- Kč/t, což považujeme s ohledem na vývoj ceny po žních za velice slušnou cenu. Po žních se cena blížila k 8 000,- Kč/t semene. Asi 100 tun produkce bylo v průběhu roku zpracováno doma a z důvodu 100 % využití tuku jako energetického zdroje pro prasata kompletně použito do našich krmných směsí. Součástí krmných směsí tedy byly jak pokrutiny, tak i řepkový olej. Jako tradičně jsme v malé míře pěstovali i brambory pro drobný podej samosběrem na výměře cca 6 ha. Sklidili jsme 227,06 tun brambor, v roce 2013 to bylo 204,35 tun. Bohužel jsme však část úrody museli z důvodu nedostatečné poptávky zaorat. Stále pěstujeme odrůdu Adéla, která má mezi tradičními zákazníky velice dobrou odezvu. Největší výměru našich luk a polí tvoří krmné plodiny tj. krmné plodiny reprezentované kukuřicí, vojtěškou, žitem sklizeným na zeleno, oves GPS, travní směsi pěstované na orné půdě a rozsáhlá výměra trvalých travnatých porostů. Veškerou objemnou píci konzervujeme. Největší výměru pícnin tvoří trvalé travní porosty na 488 ha a cca 130 ha travních porostů na orné půdě. Jak jsem již naznačil, tak sklizeň travních senáží byla výborná, odpovídající zvýšené péči o trvalé travní porosty. Již produkce z první seče odpovídala téměř celkové produkci za předchozí rok Celkem bylo sklizeno tun travní senáže, což bylo o 75 % více než v minulé sezóně. Tehdy bylo sklizeno tun. Výnosově se vydařily všechny tři seče, přičemž kvalita vyrobeného krmení byla až na drobné výjimky dobrá. To platilo překvapivě i pro třetí seč, která byla dokončena počátkem listopadu. Zde se prokázalo, že v kontextu dostatečné vláhy se zvýšená péče o louky dokáže vrátit v kvalitě a kvantitě sklizené hmoty. Nemalá část travních porostů umístěná na orné půdě plní rovněž funkci protierozních pásů, přerušovačů spádnic. Zde upřednostňujeme využití dočasných pásů dle konkrétní hlavní plodiny na bloku před nesmyslným nenávratným převáděním pozemků do kultury trvalý travní porost. Do čehož jsou hloupě naše státní úřady tlačeny evropskou legislativou a hlavně zájmy našich západních sousedů, kterým tento proces dává prostor pro rozšíření jejich výroby a odbytu produkce tun

4 travní senáže bylo v průběhu roku 2014 zpracováno v bioplynové stanici a větší část byla použita pro krmení skotu. Způsob konzervace aplikace konzervačních přípravků a zakrývání byl držen na vysokém standardu, který byl v minulých letech nastaven. Ztráty tak byly jen minimální. Část té nejkvalitnější produkce travních senáží byla uskladněna ve vacích. Část luk jsme samozřejmě sušili, přičemž byla produkce zajištěna z první seče. Především z lokality Stradiny jsme sklidili 187 tun sena do hranatých balíků, zbylých 127 tun bylo sklizeno jako volně ložené pro potřeby střediska v Borovnici. Celkem bylo tedy sklizeno 314 tun sena, oproti loňským 279 tunám. Pro potřeby doplnění strukturální složky krmení a hlavně stlaní jsme sklidili opět dostatečné množství slámy, které bylo opět téměř balíků. Část slámy byla také ponechána na poli. Dotaci dusíkatých látek do našich krmných dávek, pro především vysokoprodukční dojnice, zajišťuje mimo travních senáží vojtěšková senáž. Zde se nám dařilo méně. Mnohdy nám slibně vyhlížející sklizeň zhatila nepřízeň počasí.. V roce 2014 jsme převážně zavakovali 1677 tun vojtěškové senáže. Rok před tím to bylo 2001 tun. Pokles produkce tedy o 324 tun. Jak už bylo zmíněno, tak z důvodu kvalitního uskladnění a minimalizace ztrát uskladňujeme téměř veškerou sklizeň vojtěšky do vaků. Žito na siláž bylo založeno na 100 ha. Zde se i přes o 50 ha menší plochu podařilo produkci hmoty navýšit na tun silážované hmoty. Předchozí rok byla produkce 2647 tun. Na 40 ha výměry byla následně ještě založena kukuřice a meziporostní období jsme využili pro hnojení statkovými hnojivy. Zbytek ploch byl s podsevem. V roce 2014 byla pro bioplynovou stanici použita téměř celá produkce žita. Poslední velice důležitou plodinou pro výživu skotu a bioplynovou stanici je samozřejmě kukuřice. Tu jsme v loňském roce oseli na 369 ha. Na 300 ha byla zaseta bez meziplodiny a na zbytku výměry byla zaseta po sklizni žita. I přes včasné založení všech porostů zůstala produkce za očekáváním. Opakoval se studený a vlhký květen. Dále pak došlo k již zmiňovaným ztrátám způsobenými kroupami na počátku srpna. Pozitivní bylo, že i nejvíce zasažené porosty dokázaly dozrát a i přesto, že produkce hmoty byla i více než poloviční, tak poskytla poměrně slušnou produkci energií bez většího napadení plísněmi. Kvalitu sklizené hmoty lze hodnotit celkově jako nadprůměrnou. Stále významnějším škůdcem nejen kukuřice zůstávají divoká prasata. Škody způsobené prasaty se za současné legislativy zdají být neřešitelným problémem a je úkolem našich nevládních organizací, aby se zasadily patřičné změny legislativy, především povolení sofistikovanějších způsobů lovu. Produkce sklizené hmoty byla tun, což je o tun více než v roce Spotřeba kukuřičné siláže se téměř rovným dílem rozdělila mezi potřeby chovu skotu a potřeby bioplynové stanice. Kvalita skladování odpovídala vysokým standardům uplatněných u všech objemných krmiv. Poslední krmnou plodinou byl oves použitý jako krycí plodina pro obnovu travních porostů. Ovsa sklizeného v mléčně - voskové zralosti jsme sklidili 751

5 tun. Tedy téměř stejné množství jako v roce Veškerý oves byl využit pro potřeby bioplynové stanice. Kromě výše uvedeného jsme v roce 2014 opět zařadili jako letní meziplodinu svazenku vratičolistou. Zde sledujeme především dva efekty. Jednak obohacení půdy o organickou hmotu a také její provzdušnění a zvětšení kapilarity pro účinnější vsakování dešťové vody. Zlepšené půdních podmínek se snažíme zajistit i zařazením podrývání půdního profilu. To by bylo vše, co se týče naší rostlinné výroby, jejíž produkce je podřízená především živočišné výrobě a bioplynové stanici. Nyní přistoupím k hodnocení výsledků naší živočišné výroby, jejíž produkty zajišťují pravidelné financování našeho provozu a tvoří rozhodující tržby naší firmy. Pravidelným příjmem jsou tržby za mléko. V hodnoceném roce jsme do mlékárny dodali litrů mléka, což je meziroční nárůst dodávky o 2,7 %, protože v roce 2013 bylo dodáno litrů syrového kravského mléka. Tento nárůst objemu dodávek mléka do mlékárny není jen výsledkem zlepšené užitkovosti, ale vysokých a stabilních stavů dojnic. Základní stádo dojnic čítalo k kusů dojnic. To je o 2 kusy méně než k poslednímu dni předcházejícího roku 587. Stavy dojnic jsme tedy v posledních dvou letech zvedli cca o 40 ks proti dlouhodobému průměru naší firmy. Co se týče užitkovosti vyjádřené na kus a den, tak ta byla ve sledovaném období 18,61 l/ks/den. Oproti 17,6 l/ks/den v roce Na stále vysoké úrovni se držel parametr kvality mléka a % tržnosti. Co se týká celkových tržeb za mléko, tak tam jsme zaznamenali významný nárůst. Zachoval se tedy pozitivní trend, který trvá od roku 2009, což byl rok pro mléko katastrofální a v mnohých případech i likvidační. Tržby v hodnoceném roce byly na rekordní výši to je ,- Kč. Tržby za mléko byly v roce Kč. Jde tedy o navýšení tržeb o ,- Kč. V dvouletém horizontu pak dokonce o ,- Kč. Vyjádřeno procentuálně je to velmi pěkných 13,5 %. Průměrná realizační cena roku 2014 byla 9,42 Kč/l mléka, oproti ceně 8,53 Kč/l mléka v roce I přes tuto výbornou cenu nemůžeme být ve sledovaném roce se zpeněžením v Opočenské mlékárně úplně spokojeni. Naše mlékárna je oproti ostatním cenově bohužel o něco málo níže. Nicméně již dnes je jasné, že pro mléko po nejúspěšnějším roku v historii naší firmy bude následovat rok velmi obtížný nejen pro sektor mléka. Cena je v tuto chvíli již o 20 % nižší než průměr roku Mlékárny při cenovém vyjednávání argumentují neskutečným tlakem obchodních řetězců na snížení ceny, celosvětovým přebytkem zásob mléčných výrobků a nezájmem našeho státu podpořit těžké chvíle tohoto odvětví intervenčními nákupy nebo jiným nástrojem chránicím naše producenty. Bohužel jako velice relevantní se zdají být hlasy, že současná situace na evropském trhu vyhovuje agrárně silným zemím jako SRN, které vidí v krizi příležitost pro získání nových trhů. To vše je podtrženo ukončením systému mléčných kvót k Mléko realizujeme stále přes

6 uskupení některých producentů mléka v Rychnovském a Náchodském okrese výhradně do Bohemilk a.s. Opočno ze skupiny Interlacto, jak už jsem zmínil. Nyní přistupme k hodnocení dalších kategorií skotu, kde uplatňujeme uzavřený obrat stáda a veškerá telata zastavujeme do vlastního chovu. V odchovu telat jsme měli ztráty 6,49 %. Do tohoto čísla jsou započteny i ztráty zmetáním. Ztráty telat nás však nyní trápí a zabýváme se jejich snížením. K tomuto by měl přispět i nový systém ustájení telat včetně zřízení noční směny, která bude mít za úkol především kontrolu telení. Celkem se v roce 2014 narodilo 647 kusů telat, zatímco v roce 2013 to bylo 664 kusů. Telata do 6 měsíců nám přirůstala 920 gramů/den, mladý skot OMD Chleny 820g/den, jalovice OMD Svídnice 640 g/d. Stavy těchto kategorií jsme měli ke konci roku následující telata na kravínech 130 ks, mladý dobytek v OMD Chleny 402 ks, jalovice v OMD Svídnice 345 ks a býci ve výkrmu ve Lhotách u P. 243 ks. Podobně jako v předchozím roce se nám i v hodnoceném roce podařilo prodat významné množství mladého dobytka a zajistit tím významnou položku tržeb pro chov skotu. Celkově bylo prodáno 163 ks chovného dobytka za ,- Kč. V roce předchozím bylo prodáno 145 ks za ,- Kč. Jedná se o důležitý podpůrný prvek produkce mléka. Další pravidelný přísun hotových peněz z chovu skotu nám zajišťuje výkrm býků. Zde došlo k mírnému navýšení ceny na 46,92 Kč/kg, oproti ceně 45,60 Kč/kg živé hmotnosti v roce Bylo dosaženo celkových tržeb ,- Kč. V roce 2013 to bylo Kč. Realizováno bylo 222kusů, oproti 288 kusů v roce Menší tržby souvisejí především s prodejem mladého dobytka tak, abychom zbytečně nepřeplňovali stáje a jatečné býky mohli porážet ve vyšší váze zajišťující lepší rentabilitu provozu. To je vyjádřeno zvýšením realizační váhy z 669,78 kg/ks na 727,13 Kg/ks živé hmotnosti. Téměř veškerý prodej býků byl realizován přes Masokombinát Polička. V současné době je cena mezi 49-50,- Kč/kg ž.hm a mladé hovězí je tedy v současné chvíli jediná živočišná komodita, která nezažívá v tuto dobu prudký pokles realizační ceny. Prodáno nebo zrealizováno přes naši výrobnu bylo 152 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. V roce 2013 bylo prodáno 165 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. Nižší počet prodaných krav je rovněž výsledkem zlepšené brakace. 38 kusů krav bylo zpracováno v naší výrobně ve Chlenech a zbytek byl prodán. Z odchovu jalovic bylo prodáno 27 ks jatečných jalovic za ,- Kč. Všechny byly zpracovány naší výrobnou. V roce 2013 bylo prodáno 48 kusů jatečných jalovic za ,- Kč. Dalším naším významným odvětvím je stále chov prasat, u kterého začal již v září 2014 prudký pokles ceny, který je vedle moru prasat hlavně důsledkem ruského embarga. Tedy přebytkem jatečných prasat na evropském trhu z důvodu dnes již rok a půl dlouhého přerušení dovozu vepřového do Ruska. Zde přesně platí pravidlo, že za rozhodnutí těch nahoře platí ti dole. Základní stádo prasnic na konci roku byl 395 kusů o 14 méně než rok předtím. Z důvodu zvyšující se užitkovosti bylo nutné stavy základního stáda redukovat pro zajištění kontinuity v dalších navazujících provozech. Bylo dosaženo užitkovosti 29,66 ks/selat/prasnici a rok to je o více jak 2 sele více než v předešlém období.

7 Celkem bylo za rok odchováno kusů. To je o ks selat více. I u prasat je jedním ze základních kamenů úspěšného chovu uzavřený obrat stáda. Část selat jde přes odchov plemenných prasniček na obnovu stáda. V hodnoceném roce bylo 9524 kusů prodáno do masozpracujících závodů, 1315 kusů realizováno přes výrobnu Chlenské uzeniny, 280 kusů prodáno na drobný prodej a novou položkou byl prodej selat v množství kusů. Hlavními našimi odběrateli jsou Jatky Přerov, Masokombinát Polička a v roce 2014 rovněž Jatky Otice. Přírůstek prasat ve výkrmu byl 830 gramů/den/kus, což je trochu méně než v předešlém roce. Ztráty byly lehce nad 1 %. Spotřeba krmiva činila 2,94 kg/ ks/kg přírůstku. Stavy jednotlivých kategorií k byly následující ks selat pod prasnicemi, ks selat v předvýkrmu, 144 ks plemenných prasniček, 48 ks zapuštěných prasniček, 3162 ks prasat ve výkrmu, 395 ks prasnic základního stáda a 8 kanců, kteří po většinu zajišťovali produkci inseminačních dávek do užitkového chovu z naší inseminační stanice. Stavy prasat jsou tedy o něco větší než v minulém roce. Pokud máme hodnotit vlastní realizaci, tak ta byla i přes prudký propad cen v posledním kvartále v průměru poměrně slušná. V roce 2014 jsme dosáhli průměrné realizační ceny 33,66 Kč/kg ž. hm.. V roce 2013 jsme dosáhli realizační ceny 34,31 kč/kg ž.hm., což znamená pokles 0,70 Kč/kg ž.hm... Celkové tržby dosažené za prodej jatečných prasat pak opravdu mírně stouply z loňských ,- Kč na ,- Kč/kg ž.hm.. Vzestup tržeb tedy o ,- Kč. Bohužel již dnes je jasné, že růst tržeb od roku 2010 je minulostí a v letošním roce zaznamenáváme prudký pád. Nejvyšší ceny bylo dosaženo v červenci, kdy jsme realizovali za 37,10 Kč/kg ž.hm (vrchol roku 2013 byl 38,51 Kč/kg ž.hm.). Potom nastal negativní trend, který na konci roku vyústil v cenu 28,94 Kč/kg ž.hm. a bohužel po novém roce pokračoval až pod hranici 28,- Kč/kg. Nyní sice cena mírně stoupla, ale je hluboko pod současnými výrobními náklady. Pozitivní je vzrůstající export vepřového do Číny a Jižní Koreje, ale obávám se, že v případě prodlužující se ruské krize, bude jen obtížné udržet produkci vepřového v České republice na stávající úrovni. A to jsme již pod hranicí 50 % soběstačnosti. Bohužel ani ještě daleko nižší soběstačnost při současné uplatňované politice nezajistí zbývajícím českým producentům vepřového odpovídající rentabilitu. Z nákladových položek lze hodnotit pozitivně výrazné snížení ceny elektrické energie pro rok 2014, což platí i pro letošní rok, pro který došlo k dalšímu snížení ceny elektrické energie. Jako pozitivní lze hodnotit i zvýšení alokace dotace na ozdravení chovu prasat asi o 0,55 Kč/kg realizace. Nezastupitelnou roli pro fungování naší živočišné výroby má stále naše výrobna krmných směsí, která do značné míry tlumí náklady na krmné směsi. Zde bylo vyrobeno 5 651,785 tun krmných směsí (5265,618 tun krmných směsí v roce 2013). Zpracováno bylo 3022 t pšenice, t ječmene, 398,51 tun sójového extrahovaného šrotu, 211,42 t extrudované sóji, 148,77 t lihovarských výpalků, 326,24 tun řepkového extrahovaného šrotu, 89,82 tun řepkových expeler, 41,41 t cukrovarských řízků, 26,04 tun ovsa, 9,52 t krmné soli a 239,023

8 t premixů. V návaznosti na míchárnu provozujeme rovněž extrudační linku na sóju a lisovnu řepky ve velmi omezené míře. Již stabilní součástí naší firmy byla bioplynová stanice Svídnice, i když se v roce 2014 objevily i závažnější závady na technologii výroby elektřiny. Celkové tržby byly opět součtem třech položek tj. zeleného bonusu, prodeje silové elektřiny a přefakturace energie do ostatních provozů střediska ve Svídnici, které BPS zásobuje elektrickou energií. Mimo to zajišťuje BPS významné úspory díky využití odpadního tepla. V roce 2014 jsme využití tepla rozšířili o dosoušení komodit teplým vzduchem a o myčku strojů, kde teplem vytápíme a využíváme ho jako zdroj energie pro TUV. V rozšíření využití tepla pokračujeme i v letošním roce, kdy s BPS úzce souvisí rozbíhající se investice do mléčné farmy Svídnice, která využití tepla a vlastní el. energie ještě rozšíří. Zelený bonus byl pro rok 2014 stanoven Energetickým regulačním úřadem na úrovni Kč/MWh ( Kč/MWh v roce 2013) a cena silové energie klesla z Kč/MWh na 965 Kč/MWh. Z lokální spotřeby ve vlastních provozech pak platíme tzv. regulované platby za námi vyrobenou i námi spotřebovanou energii. Vlastní spotřeba do technologického procesu byla 5,65 %. Celkové tržby byly Kč, oproti ,- Kč v roce Pokles je způsobený změnou legislativy ex-post, která nám nařizuje vypočítávat a odečítat podíl energie vyrobený z neobnovitelných zdrojů. To nás připravilo cca o 4 % tržeb. Dále pak nutnými odstávkami z důvodu opravy zařízení. I v tomto oboru podnikání se na nás valí neskutečné množství legislativních požadavků. V bioplynové stanici bylo zpracováno tun kukuřičné siláže, 3096 tun senáže, tun siláže ovsa a žita 70 tun odpadu z posklizňové linky, 266 tun skrývky, tun hnoje a tun kejdy. Další nezemědělskou činností naší firmy je provoz výrobny uzenin Chlenská uzenina. I v roce 2014 byl odbyt naší masné výroby postaven především na vlastních prodejnách. Pokud se týká tržeb, tak ty byly ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. Mírný pokles tedy o 0,7 %. Provoz však neustále čelí problémům, které byly zmíněny v minulosti a stále trvají. Poměrně zásadní událostí, která se v roce 2014 odehrála, byl prodej našich nemovitostí v Přestavlkách. Tedy bývalé AB budovy a objektu dílen, které jsme v minulosti z větší části pronajímali. Po poměrně dlouhé době, kdy se kupce nedařilo najít, se v jednu chvíli objevili dokonce tři zájemci o tyto nemovitosti. Především pak o dílnu. Vše jsme jako celek prodali za ,- Kč firmě AGROSERVIS Záměl s.r.o., se kterou spolupracujeme. Tímto byl také ukončen restrukturalizační proces a dnes máme na jednom místě v zrekonstruovaném areálu v Krchlebách, jak útvar RV, údržbu ŽV, sklad ND a administrativní část společnosti. Pozitivní výsledky tohoto procesu jsou výrazně viditelné v úspoře nákladů a hlavně v benefitech vyplývajících ze zlepšené organizace práce. Pronájmy nemovitostí se tak omezily pouze na pronájem zdejšího pohostinství paní Šaldové a části starého kravína ve Chlenech panu Kamilu

9 Matějkovi. Vzhledem k inkasovaným částkám se jedná pouze o zanedbatelnou část našich tržeb. Nyní bych se zmínil o realizovaných investicích v roce Zrealizována byla investice do myčky strojů ve Svídnici za ,- Kč, dosoušení komodit ve Svídnici za ,- Kč, do skladu osiv v Krchlebách jsme investovali ,- Kč, zakoupeny byly dva traktory New Holland T4.85 za ,- Kč, cisterna na vodu pro postřikovač za ,- Kč, osobní vůz mazda za ,- Kč, bourací kladivo za ,- Kč, udírna MAUTING za ,- Kč. Nakoupeno bylo 39,57 ha půdy za ,- Kč. Dále jsme investovali do souboru strojů, na které se nám podařilo získat dotaci ze SFŽP. Jednalo se o kompaktor o záběru 10 m FARMET, kejdovač s hadicovým adaptérem Zunhammer 18,5 m3 a pluh EUROPA sedmiradličný, celkově za ,- Kč. Přičemž ,- Kč tvořila dotace. Spoluúčast ve výši ,- Kč byla stejně jako všechny výše zmíněné investice hrazena z vlastních zdrojů. V roce 2014 jsme neuzavřeli žádný nový investiční úvěr. V druhé polovině roku jsme ještě pořídili traktor John Deere 8335R za ,- Kč a postřikovač TECNOMA za ,- Kč. Zde jsme z vlastních zdrojů hradili v roce ,- Kč. Zbývající částka ve výši ,- Kč byla na počátku roku 2015 uhrazena krátkodobým investičním úvěrem s dvouletou splatností. Na splátky starších investičních úvěrů jsme vynaložili ,- Kč. Realizovány byly i další drobnější opravy. V souvislosti s investicemi je třeba dodat, že v rámci investic jsme tři stroje vybavili GPS navigacemi pro aplikaci precizního zemědělství s cílem úspory nákladů, zvýšení produktivity práce a šetrného přístupu k životnímu prostředí. GPS navigací je vybaven postřikovač, traktor John Deere pro potřeby přípravy půdy na setí a traktor aplikující průmyslová hnojiva. Významnou nákladovou položkou celé firmy jsou mzdové náklady. Ty byly ve výši ,- Kč Z toho hrubé mzdy tvořily ,- Kč a odvody na zdravotním a pojistném činily ,- Kč. Na penzijní připojištění jsme zaměstnancům přispěli v celkové výši ,- Kč. Meziroční navýšení mzdových nákladů bylo o 3,96 %. v absolutní částce o ,- Kč více. Průměrný počet přepočtených pracovníků klesl o 2 pracovníky. A byl 89. Na nájemné z půdy, které jsme měli pronajato cca 1609,34 ha, bylo v roce 2014 vydáno ,- Kč. V minulém roce to bylo ,- Kč Na dani z nemovitosti jsme buďto přímo nebo formou přípočtu nájemného z půdy odvedli celkem ,- Kč- Kč ( daň z nemovitosti ,- Kč + přípočet ,- Kč ) Na dani z nabytí nemovitých věcí za nakoupené pozemky jsme odvedli ,- Kč. Majetkové poměry naší akciové společnosti byly k následující: základní kapitál tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tj tis. Kč

10 0 aktiva činí tis. Kč tj tis. Kč pasiva činí tis. Kč tj tis. Kč cizí zdroje (cizí pasiva) tis. Kč tj tis. Kč V cizích zdrojích je potom zahrnuta tzv. odložená daň sumárně za minulá léta v celkové hodnotě 175 tis. Kč (vychází z rozdílu účetních a daňových odpisů), krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Jejich stav je následující. V roce hodnoceném finanční situace nevyžadovala za dlouhá léta využití krátkodobého provozního úvěru, proto jejich stav byl o ,- Kč nižší než v loňském roce a byl tedy na nulové hodnotě. Úvěry střednědobé a dlouhodobé na pořízení investic jsme k tomuto datu měli tis. Kč oproti loňským tis. Kč, což je oproti předchozímu roku o tis. Kč méně. Celkově se nám podařilo úvěrové zatížení snížit o ,- Kč. To je jistě pozitivní hlavně s ohledem na letošní špatně se vyvíjející se rok a na rozbíhající se investici do mléčné farmy Svídnice, která se neobejde bez investičního úvěru ve výši ,- Kč. K úvěrům je třeba dodat, že na starší investiční úvěry čerpáme podporu z PGRLF. Veškeré úvěry jsme spláceli v dohodnutých termínech. Jak už z předchozího hodnocení vyplynulo, tak ekonomika hospodaření byla v hodnoceném roce za několik posledních let nejlepší, čemuž odpovídá dosažený zisk po zdanění ve výši ,- Kč a s cash-flow jsme neměli v průběhu roku problémy. Do státní kasy byla odvedena daň z příjmu ve výši ,- Kč. Je tedy zřejmé, že pokud sečteme všechny daně a poplatky, které odvádíme do státní kasy, dospějeme minimálně k částce, kterou jsme inkasovali od státu na dotacích nebo lépe řečeno na kompenzacích za to, že se potravinové suroviny prodávají pod jejich skutečnou výrobní hodnotou s cílem sociálního smíru ve společnosti. Jasně z toho vyplývá, že dobře fungující zemědělství není pro stát přítěží, ale naopak dobrým článkem národního hospodářství, které dokáže poskytnout i poměrně dost pracovních příležitostí. Pokud jsem se zmínil o dotacích, tak ty jsme v letošním roce inkasovali ve výši ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. V některých dotačních titulech jsme byli opět díky rozhodnutí vlády resp. ministerstva kráceni. Pokud se týče naší majetkové účasti v jiných společnostech, tak držíme rozhodující 40 % podíl akcií ve společnosti POLI Přestavlky a.s., která provozuje posklizňovou linku a sila, a kde zajišťujeme našimi zaměstnanci provoz. Jsme členy mlékařského odbytového družstva Podorlicko, kde jsme jedním z 12-ti členů. Úkolem MOD je silnější vyjednávací pozice vůči mlékárnám. Mimo to jsme za účelem využití jednoho dotačního titulu založili dceřinou společnost ZOPOS Reality s.r.o.. K záměru však nakonec nedošlo a jedná se o společnost bez činnosti. Tedy ready made společnost. V kontextu všech těchto skutečností posuzovalo průběžně představenstvo výsledek hospodaření a shodlo se na prioritní nutnosti směřovaní finančních prostředků na nákup pozemků a i na opětovné valorizaci nájemného od Zároveň se rozhodlo vyčlenit prostředky i na výplatu dividend v částce významně vyšší než v loňském roce

11 1 Výkony jsme dosáhli ve výši tis. Kč, (což je o tis. Kč více oproti roku 2013), zisk účetní byl tis. Kč, což je o tis. Kč více. Daň z příjmu splatná ,- Kč. Jak již bylo zmíněno představenstvo společnosti projednalo hospodaření, tvorbu hospodářského výsledku a seznámilo se s auditem, který provedl nezávislý auditor. Navrhuje proto dnešní valné hromadě v souladu s příslušnými zákony o účetnictví a daních, přijmout za základ dalšího rozhodování výše uvedený zisk a ten v souladu s potřebou tvorby zdrojů rozdělit takto: příděl rezervnímu fondu ,-Kč příděl FKSP 0,- Kč dividendy ,- Kč nerozdělený hospodářský výsledek ,- Kč zisk účetní po dopočtu odložené daně ,- Kč Dotací FKSP není v letošním roce potřeba, neboť na tomto účtu figuruje dostatečná částka na výdaje z tohoto fondu plynoucí. Tímto jsem vyčerpal informace k roku Počátek roku 2015 byl silně ovlivněn nejistotou, která souvisela se stále se odkládajícím uzavřením nových dotačních pravidel nového programovacího období I přesto, že nové programovací období začalo již v loňském roce, my jsme ještě v březnu letošního roku, tedy necelý měsíc před termínem podávání jednotných žádostí, ještě neznali podmínky a pravidla. Některé podstatné dokumenty byly vydány dokonce až po uzavření příjmu žádosti. A to je bohužel obraz produktivity práce našich a evropských zkostnatělých a stále se bobtnajících státních úřadů. Výsledkem jsou mnohdy nařízení, nad kterými zůstává selský rozum stát, což je výsledkem toho, že na úřadech sedí lidé bez praktických zkušeností a se silně zkresleným názorem o reálných obrazech běžného podnikání a zemědělství. Při jednání s úřady však musíme tiše trpět pod hrozbou následných odplat. Příprava nového programovacího období se dlouhé roky nesla v proklamacích zvýšené podpory živočišné výroby poskytující zásadní podíl pracovních příležitostí v zemědělství. A i když k určitým změnám došlo, tak je vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a situaci na současném trhu, nepovažuji za dostatečné. Bohužel všechny podpory jsou založeny, více než na praktickém řešení, na papírování. Z důvodu velké administrativní zátěže bylo rovněž v novém programovacím období odstoupeno od odečítání mzdových nákladů od dotačních stropů. Tedy od toho, co by opět podpořilo hlavně živočišnou výrobu. Co je však velice alarmující, jak bohužel bývá pravidlem, tak po roku hojném, kterým rok 2014 byl, přichází rok recese. To jsem však již naznačil v hodnocení jednotlivých komodit. Ceny vepřového se propadly o 20 %, cena mléka je v současné chvíli rovněž o 20 % níže oproti průměrné ceně loňského roku. Došlo k mírnému snížení realizace za silovou elektřinu z BPS. Naproti tomu nám náklady rostou. Stouply ceny hnojiv i pesticidů, přetrvává neskutečný tlak nejen spekulantů na půdu a je nutno zajistit alespoň mírný růst mezd. Stoupá i cena nových, ale méně

12 2 spolehlivých strojů. To jsou všechno faktory, které predikují významně horší výsledek hospodaření než výsledek dosažený v námi hodnoceném roce. Musíme doufat, že situace v Rusku se vyřeší, že se situace na trhu změní a že začne reagovat i náš stát, tak jako reagují jiné evropské státy, se kterými jsme na jednom nejednotném evropském trhu. I přes současnou špatnou situaci na trhu s mlékem tomuto sektoru z dlouhodobého pohledu věříme i s ohledem na studii DG Agri, která predikuje růst produkce mléka u připravených farmářů ve vyspělých evropských zemích. A mezi připravené farmáře se chceme řadit i my, a proto jsme v letošním roce 2015 započali investici, kterou jsme téměř dva roky připravovali. To je komplexní řešení mléčné farmy ve Svídnici. Zde vyroste produkční hala pro 445 ks, hala pro rozdoj a suchostojné pro 150 ks, novostavba dojírny, bude zrekonstruované zázemí, prostor pro telata v mléčné výživě, porodna a vyroste ještě jedna skladovací jímka na digestát nebo kejdu. Toto všechno společně s nezbytnou infrastrukturou bude čítat investici v objemu ,- Kč. Toto bychom rádi zrealizovali do půlky roku Čeká nás tedy nelehký úkol, na jehož konci by měla být jedna z nejmodernějších nejkomplexněji řešených mléčných farem v ČR. Z pohledu výrobních záměrů chceme pokračovat v trendu, který jsme praktikovali již v předchozích třech letech. Úroveň živočišné výroby by měla zůstat na stejné úrovni. Rostlinná výroba bude dále podřízena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanici. Realizovat budeme zřejmě jen řepku. Pokračovat budeme v obnově trvalých travních porostů. Výhled na úrodu je zatím vcelku dobrý. Na straně nákladů nás, vedle již zmíněných, trápí hlavně vysoká potřeba a cena náhradních dílů na moderní stroje. Životnost nových strojů je bohužel špatná, což je obecný trend, se kterým se neradi smiřujeme, ale je patrný v domácnosti každého z nás. V souvislosti s již zmíněným tlakem spekulantů na nákup půdy bych Vás rád požádal a připomenul, abyste jejich tlaku ani nikoho jiného nepodléhali, a v případě zájmu či potřeby Vaše pozemky prodat, kontaktovali nás. Na nabídku prodat pozemky reagujeme rychle a pružně s ohledem na požadavky prodávajícího. A troufám si říct, že ve všech případech jsme v případě jednání schopni nabídnout nejlepší cenu za nabízené pozemky. Pro tento případ nás prosím informujte i v případě informace o zájmu pozemky prodat nějaké jiné osobě. Budeme vytvářet předpoklady, abychom dosáhli co nejpříznivějších hospodářských výsledků. Naše snaha je směrovat hospodaření do zisku tak, abychom jej vytvořili ve výši tis. Kč. Pokud bude z hospodaření roku 2015 vytvořen zisk v této předpokládané výši, měl by být podle názoru představenstva rozdělen takto: příděl rezervnímu fondu Kč příděl FKSP 0 Kč dividendy Kč

13 3 nerozděl. hosp. výsledek Kč Představenstvo doporučuje dnešní valné hromadě tyto záměry hospodaření a.s. pro rok 2015 přijmout. Vážení akcionáři, předložená výroční zpráva měla Vás akcionáře firmy ZOPOS Přestavlky a.s. podrobně a pravdivě informovat o hospodářské činnosti a stavu majetku. To, myslím obsahem této zprávy bylo a můžu zodpovědně říct, že vedení společnosti vedlo naši organizaci se snahou využívat majetek co nejefektivněji a nejúčelněji v rámci nastavených podmínek v daném ekonomickém prostoru a čase. Nyní je na Vás akcionářích, abyste uvedené skutečnosti vyhodnotili a posoudili. Pokud však máte k hospodářské činnosti nějaké otázky, tak jsem já i ostatní členové představenstva v průběhu diskuse k dispozici. Vzhledem k tomu, že letošní rok je zlomový i proto, že z důvodu odchodu do starobního důchodu opouštějí řady někteří členové vedení naší firmy, kteří se významně podíleli na rozvoji této společnosti od samého jejího počátku, tak mi dovolte, abych jim co nejsrdečněji poděkoval za vše, co pro značku ZOPOS Přestavlky a.s. dodnes udělali. Dík samozřejmě patří i ostatním zaměstnancům, kteří v posledních letech odešli do zaslouženého důchodu. Těm co je nahrazují přeji rovněž hodně úspěchu, touhy posunout firmu o něco dál a hlavně odhodlání čelit mnohým nepříjemným věcem, se kterými bohužel naše podnikání souvisí. I nadále je samozřejmě mým cílem vést tuto organizaci s cílem maximální efektivity při dodržení požadavků na setrvalé životní prostředí. Od svých nejbližších spolupracovníků očekávám aktivitu, loajalitu a inovaci. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahovala celou řadu informací a dat, které je obtížné si najednou zapamatovat, tak připomínám, že tato výroční zpráva bude umístěna na našich webových stránkách Zcela závěrem mi ještě dovolte, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Zároveň bych rád poděkoval členům orgánů společnosti za jejich činnost. Do dalšího hospodářského roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho podnikatelských úspěchů. V Krchlebách dne Ing. Zbyněk Myšák předseda představenstva ZOPOS Přestavlky a.s.

14 4

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou dne 25.4.2014 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou dne 17.6.2011 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl: Váženi akcionáři, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou předsedy představenstva firmy Horal, akciová společnost, Hláska na jednání Valné hromady společnosti konané dne 14.6.2014 v Prorubkách.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1 úvodní strana 2 obsah 3 základní údaje o společnosti 4-5 majetková struktura a management společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Základní údaje v tis. Kč

Základní údaje v tis. Kč Výroční zpráva Annual Report 2014 Text P-D REFRACTORIES CZ a. s. Foto: archiv P-D REFRACTORIES CZ a. s. CHAS-MT s.r.o. Moravská Třebová 04/2015 Obsah Základní údaje...5 Řídící orgány a.s....6 Úvodní slovo...7

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.283-11/2012 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I M G M a. s. Objednatel : IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 Účel posudku: Odhad

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu V Praze dne 4. 3. 2009 Předkládá stínový ministr zemědělství Mgr. Michal Hašek ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2009 P-D Refractories CZ a. s. 2 Text P-D REFRACTORIES CZ a. s. Foto: archiv P-D REFRACTORIES CZ a. s. CHAS Moravská Třebová 05/2010 Obsah Summary 3 Obsah Základní údaje...5

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více