Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lukáš Roztočil Ohrožení omamnými a psychotropními látkami u vybrané skupiny chrudimské mládeže Obor/Předmět/ Katedra: Sociální pedagogika Vedoucí: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Ohrožení omamnými a psychotropními látkami u vybrané skupiny chrudimské mládeže zpracoval samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla v případě zájmu pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla zveřejněna v elektronické podobě. 27. dubna 2009 Lukáš Roztočil Poděkování: Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mi s touto prací pomáhali, jmenovitě pak panu magistru Janu Dočkalovi, který mi tuto práci ochotně a věcně konzultoval. 2

3 Úvod: Drogová scéna ve městě Chrudim Město Chrudim Rozhovor s chrudimským protidrogovým koordinátorem Rozhovor s příslušníkem východočeské protidrogové jednotky policie ČR Rozhovor s terénním pracovníkem o.s. Laxus Rozhovor s anonymním zdrojem (drogový uživatel z Chrudimě) Shrnutí kapitoly: Definice vybraných drog a jejich účinky a rizika Pervitin, metamfetamin Marihuana, cannabis, THC Alkohol, ethanol Cigarety, tabák, nikotin Závislost, syndrom závislosti Shrnutí kapitoly Zjištění názorových postojů a vztahu k omamným a psychotropním látkám u vybrané skupiny chrudimské mládeže Definování pojmu vybraná skupina chrudimské mládeže : Zpracovaný dotazník Dotazník protidrogového koordinátora Shrnutí kapitoly: Sociální síť v Chrudimi Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim Oddělení sociální prevence a práce protidrogového koordinátora pro město Chrudim Občanské sdružení Laxus Historie organizace Cíle organizace Kontaktní centrum Pardubice Terénní program Ambulantní centrum Občanské sdružení Šance pro Tebe NZDM Futur Terénní program Shrnutí kapitoly:...48 Závěr:...48 Resumé...50 Seznam použité literatury:...51 Přílohy:

4 Úvod: Téma této své práce jsem vybral ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že jsem se narodil ve městě Chrudim a považuji ho za natolik kvalitní místo k životu, že bych zde rád žil i nadále. Druhým důvodem je moje zaujetí problematikou sociální práce s mladými lidmi v oblasti prevence patologických jevů. Oblast prevence patologických jevů spojených s užíváním omamných a psychotropních látek mi pak připadá stále natolik aktuální a z toho důvodu i důležitá, že jsem se rozhodl zabývat se v této práci konkrétně touto problematikou. Jak jsem již uvedl, rád bych v oblasti města Chrudimě žil i v budoucnosti a vzhledem k tomu, že bych se také rád uplatnil ve výše zmiňovaném oboru, viděl jsem, při výběru tématu pro absolventskou práci, v tomto konkrétním tématu potenciál pro případné pracovní podklady a knowhow ve své budoucí profesní kariéře. Zda se mi to povedlo, lze posoudit na následujících stránkách. Cílem práce je zmapovat možnou míru ohrožení omamnými a psychotropními látkami u vybrané skupiny chrudimské mládeže. Dále pak zmapovat síť sociálních služeb, zabývajících se touto problematikou a zjistit, zda je tato síť dostatečná, či nikoli. Pro tyto účely jsem provedl dotazníkové šetření u vybrané skupiny chrudimské mládeže, spolu se sérií rozhovorů s pracovníky vybraných institucí zabývajících se danou problematikou a rozhovor s uživatelem drog z prostředí města Chrudimě. K dispozici mi byl poskytnut také zpracovaný dotazník protidrogového koordinátora pro město Chrudim, který prováděl dotazníkové šetření u téměř (viz níže) stejné skupiny chrudimské mládeže na podobné téma. Dále jsem pak vyhledal a zpracoval materiály z odborné literatury spolu s údaji o jednotlivých institucích a jejich činnostech, doplňujících můj výzkum. První kapitola se pokouší alespoň orientačně zmapovat chrudimskou drogovou scénu. Je zde uvedena charakteristika pojmu město Chrudim, spolu se zpracovanými rozhovory s protidrogovým koordinátorem města Chrudimě, příslušníkem protidrogové jednotky PČR pro východočeský kraj Toxitým, terénním pracovníkem o.s. Laxus a s drogovým uživatelem z Chrudimě. Druhá kapitola popisuje vybrané omamní a psychotropní látky spolu s jejich účinky a riziky plynoucími z jejich užívání. Třetí kapitola se pokouší o zjištění názorových postojů a vztahu vybrané skupiny chrudimské mládeže k omamným a psychotropním látkám. Je zde definován pojem vybraná skupina chrudimské mládeže, spolu se zpracovaným dotazníkovým šetřením. K doplnění a porovnání jsou zde uvedena též data z výše zmiňovaného dotazníku protidrogového koordinátora. Poslední kapitola pak mapuje síť sociálních služeb zabývajících se prací s mladými lidmi v oblasti prevence patologických jevů nebo prací s drogovými uživateli. 4

5 1. Drogová scéna ve městě Chrudim Zmapování drogové scény města Chrudim je pro tuto práci stěžejní. Chceme-li zjistit, jaká je míra potenciálního ohrožení omamnými a psychotropními látkami u chrudimské mládeže, je důležité se zorientovat, jakým způsobem se v Chrudimi drogy distribuují, jaká je zde dostupnost, v jaké míře jsou zde drogy rozšířeny, ale také jak je tato scéna zabezpečena ze strany institucí zabývajících se touto problematikou. Pro tento účel jsem provedl několik rozhovorů jednak s pracovníky takovýchto institucí, ale také s dlouhodobým uživatelem, který mi k rozkrytí drogové scény může poskytnout podrobnější informace oproti výše zmiňovaným pracovníkům institucí zabezpečujících sociální síť pro lidi zajímající se o drogovou problematiku, ať již jde o mladé lidi seznamující se s touto problematikou, příležitostné experimentátory, a nebo dlouhodobé uživatele Město Chrudim Pro definování pojmu město Chrudim" jsem využil materiálů poskytnutých na oficiálních stránkách města Chrudimě. Tyto informace jsou poskytnuty v sekci Návštěvník a poskytují základní informace o městě Chrudim (geomorfologické údaje, infrastruktura, administrativní členění, sociální zabezpečení apod.). Z těchto informací je čitelné nejen jak je na tom Chrudim po těchto jednotlivých stránkách, ale také jakým způsobem o sobě Chrudim podává informace tedy otevřenost vůči okolnímu světu a jak jsou pro ně jednotlivé vybrané oblasti důležité. Pro tuto práci jsem provedl výběr okruhů informací z výše zmiňovaných stránek tématicky vhodných pro zadané téma. Jde především o informace určující počty obyvatel, škol, možnosti mimoškolních aktivit a zdravotní a sociální sítě tedy informace přibližně ilustrující podmínky pro život (nejen) mladého člověka v Chrudimi. Obyvatelstvo V 60. letech 20. stol. měla Chrudim přes 15 tisíc obyvatel. V 70. a 80. letech docházelo ke stálému nárůstu počtu obyvatel, především v části Chrudim III a IV, kde je koncentrována panelová výstavba a bytové domy. Od 80. let minulého století se počet obyvatel stabilizuje, což souvisí se zastavením výstavby sídlišť a celkovou stagnací růstu populace v Československé, resp. České republice. K činil počet obyvatel

6 Nejlidnatější je část Chrudim IV s obyvateli, dále Chrudim III (7 688 obyvatel) a Chrudim II (5 460 obyvatel). Vestec, Vlčnov a Topol jsou nejmenší části města (do 300 obyvatel) s venkovským charakterem osídlení, obyvatelé se z nich postupně stěhují do centra města, za bydlením a lepším dopravním spojením. Medlešice naopak jako největší z přilehlých částí obyvatelstvo neztrácejí, trvale v nich přebývá okolo 500 lidí. 1 Struktura obyvatelstva k Počet bydlících obyvatel Z toho muži ženy Z toho muži 0 14 let ženy 0 14 let muži let ženy let muži 60 a více let ženy 60 a více let Školství 3 Ve městě je: 5 základních škol 1 speciální základní škola 1 základní umělecká škola 6 středních škol: Gymnázium Josefa Ressela (od roku 1863), Obchodní akademie (od roku 1882), Střední průmyslová škola strojnická (od roku 1951),www.sweb/spss-cr.cz; Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola (od roku 1862 a střední odborné učiliště od roku 1967) a Vyšší odborná škola, Střední 1 staženo 7. dubna tamtéž 3 tamtéž 6

7 zdravotnická škola a sociální Chrudim, SOŠ a SOU obchodu a služeb,www.sos-sou.chrudim.cz 3 soukromé školy: 1. Soukromá škola jazyků (od roku 1990), Hotelová škola Bohemia s. r. o. (od roku 1992), Jazyková škola Jany Trubákové (od roku1994) 1střední odborné učiliště Školy s větším počtem studentů ze vzdálenějších lokalit mají domovy mládeže, kde jsou studenti přes týden ubytováni. Mimoškolní činnost Ve městě působí Dům dětí a mládeže (www.ddm.xf.cz), jehož zřizovatelem je Pardubický kraj. Zabývá se pravidelnou zájmovou činností (kroužky a kluby), příležitostnou zájmovou činností (víkendové akce, přednášky, kurzy, besedy, výlety, výstavy apod.), pořádáním okresních kol postupových soutěží, vyhlašovaných pro ZŠ a SŠ MŠMT, podílem na soutěžích jiných vyhlašovatelů, prázdninovou činností (zimní a letní tábory), spontánní činností (nabídka aktivit pro veřejnost) a odbornou činností (práce s talenty). 4 Zdravotnická a sociální péče Ve městě je nemocnice, v níž je k dispozici 476 lůžek (350 nemocničních a 126 ošetřovacích léčebna dlouhodobě nemocných), 15 ordinací praktických lékařů pro dospělé, 7 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, 21 ordinací stomatologů, 4 ordinace gynekologů, 33 ordinací lékařů specialistů, 5 lékáren, 3 domy s pečovatelskou službou, 4 rehabilitace Rozhovor s chrudimským protidrogovým koordinátorem Při zpracování tohoto tématu jsem se dostal až ke chrudimskému protidrogovému koordinátorovi a sociálnímu asistentovi v jedné osobě, panu Zdeňku Jiráskovi. Je to velice sympaticky vyhlížející muž ve středních letech, který tuto práci v Chrudimi vykonává již 13 let. V rozhovoru, který jsem s ním vedl, se stručně vyjádřil k situaci protidrogové prevence v Chrudimi. Vlastní činnost protidrogového koordinátora je popsána v kapitole zabývající se zmapováním sítě sociálních služeb v Chrudimi. 4 staženo 7. dubna tamtéž 7

8 Z rozhovoru s panem Jiráskem vyplynulo, že ze strany policie o problematiku prodeje drog mladým lidem v Chrudimi není postaráno tak, jak by mělo. Podle jeho slov se o tento druh trestné činnosti státní policie příliš nezajímá a spíše to přenechává městské policii (např. problematika prodeje alkoholu mladistvým), která na takovouto činnost nemá dostatečné kapacity. V otázkách sociálních služeb zabývajících se problematikou drog a protidrogové prevence, pan Jirásek tvrdí, že situace není nijak zlá. Chrudim je podle jeho slov malé město a institucí zabývajících se alespoň okrajově touto problematikou, zde není málo. Nedostatky pan Jirásek vidí spíše v personálním zajištění, které podle něho není dostačující - co se počtu pracovníků v této oblasti týká. Dále pak vidí drobné nedostatky v současném umístění jeho kanceláře v budově MěÚ Chrudim. Podle jeho slov zaznamenal jeho úřad po přesunu sem jistý úbytek klientely. Pan Jirásek si to vysvětluje tím, že ne všichni jeho klienti jsou ochotni za ním docházet na úřad kde je velké množství lidí, úředníků a je zde zmatek. Z rozhovoru s panem Jiráskem tedy vyplynulo, že je pokrytí sítě sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence a návaznost na další služby pro drogové uživatele dostačující. Nikoli už jeho personální zajištění. Policie se o tuto problematiku příliš nezajímá, tudíž je zde postavení nestátních občanských sdružení, spolu s oddělením prevence kriminality městského úřadu Chrudim, stěžejní Rozhovor s příslušníkem východočeské protidrogové jednotky policie ČR Po rozhovoru s panem Jiráskem jsem se vydal k odborníkovi na drogovou problematiku v rámci státní policie, k panu Havelkovi. Pan Havelka je členem Toxitýmu - východočeské skupiny policistů specializujících se na ilegální činnost spojenou s výrobou, distribucí a držením nelegálních drog zřízené dne 1. září 2001 rozkazem ředitele Policie ČR správy Východočeského kraje. 6 Situace je taková, že se státní policie touto problematikou zabývá, problém je však v tom, že na to nemá potřebné kapacity. Pan Havelka je jediným(!) pracovníkem státní policie zabývajícím se protidrogovou činností pro celý chrudimský okres (již zaniklá instituce pouze ilustrativní pojmenování určující rozsah oblasti) staženo 11. dubna

9 Pan Havelka mně ani nemohl poskytnou mnoho informací ohledně činnosti státní policie v této oblasti. Souborné statistiky drogových případů nejsou pro chrudimskou oblast jako takovou zpracovávány a podle slov pana Havelky by pro tuto práci neměly větší informativní charakter z toho důvodu, že je tato trestná činnost tzv. skrytá a může pouze ilustrovat činnost policie, nikoli samotnou drogovou scénu. Na dotaz, čím se toto oddělení nejvíce zabývá, uvedl, že jde především o snahu potírat nelegální výrobu omamných a psychotropních látek jako je (převážně) např. pervitin. Na otázku, jakou měrou se zajímá policie ČR o v současné době velice rozšířenou drogu (a to hlavně mezi mladými lidmi), kterou je marihuana, odpověděl, že co se marihuany týká, jde policii především o potírání velkých pěstíren, které jsou určeny pro velkovýrobu za účelem nelegálního prodeje a zisku z něho. Oproti tomu pan Havelka naznačil, že se policie nemůže zabývat každým malopěstitelem, který si někde na zahrádce pěstuje pár kytiček. V souvislosti s touto otázkou uvedl pan Havelka také, že se v poslední době (cca několik měsíců) začínají množit ohlášení ze stran učitelů na základních a středních školách s podezřením, že se u nich ve škole marihuana vyskytuje a dokonce, že se s ní obchoduje přímo v prostorách školy. Dále také učitelé uvádějí podezření, že jejich studenti chodí na vyučování pod vlivem této drogy. Pan Havelka uvedl, že je tento fenomén sledován krátce, tudíž se nedá říci, zda jsou tato podezření podložená, či nikoli. Podle jeho slov může také jít o nějaké vnitřní nařízení z Ministerstva školství pro učitele, aby se touto problematikou více zabývali. Pan Havelka uvedl, že v současné době je podle jeho zkušeností trend v užívání drog takový, že počty lidí alespoň experimentujících s drogami stoupají a věk experimentátorů a uživatelů se snižuje. Co se dlouhodobějšího vývoje týče, podle pana Havelky se situace změnila v tom, že dříve bylo méně výrobců, kteří vyráběli tzv. ve velkém, ale dnes je situace taková, že existuje velké množství výrobců, kteří (např. pervitin) vaří podomácku v menším množství podle aktuální poptávky Rozhovor s terénním pracovníkem o.s. Laxus Další, koho jsem oslovil, byl terénní pracovník Občanského sdružení Laxus, které poskytuje sociální služby drogovým uživatelům v celém Pardubickém kraji, Tomáš. 9

10 Od Tomáše jsem se dozvěděl, že se v rámci prvního kontaktu s uživatelem zjišťuje druh drogy a způsob aplikace. Terénní pracovníci o.s. Laxus zjistili, že nejvíce jejich klientů aplikuje drogy intravenózně. To ale může být (ale také nemusí), podle Tomáše, také tím, že se při terénní práci orientují velkým dílem na intravenózní uživatele skrze službu Harm-Reduction, spočívající (nejen) ve výměně použitých injekčních stříkaček. Dále je pak, podle Tomášovi zkušenosti, nejvíce užívanou drogou bezkonkurenčně pervitin, který je snadno dostupný a levný, z důvodu relativně snadné přípravy a reálně snadného přístupu k surovinám potřebným pro takovouto výrobu. Další drogou, která je mezi chrudimskými uživateli hojně zastoupena, je marihuana. Na dotaz, zda má osobní zkušenost s někým, kdo by ho jako terénního pracovníka oslovil na ulici, protože by měl problém s užíváním marihuany, odpověděl, že takovou zkušenost prozatím nemá, protože takovýto uživatelé dojíždějí spíše do kontaktního centra o.s. Laxus v Pardubicích. Na konkrétní dotaz, jaká je v Chrudimi situace týkající se uživatelů drog, Tomáš odpověděl, že jsou počty uživatelů využívajících službu terénní sociální práce v Chrudimi relativně nízké. Ale zároveň jedním dechem dodal, že tato situace může být způsobena (s velikou pravděpodobností) tím, že je zde možnost dojíždět do blízkého kontaktního centra o.s. Laxus v Pardubicích (cca 15 km), kde mají větší záruku anonymity. Problémy s pohozenými stříkačkami, které by mohly mít potenciál patologického jevu, se v Chrudimi téměř nevyskytují. Podle Tomášových slov se pohozená, použitá stříkačka objeví v Chrudimi pouze občas a v takovém případě je o.s. Laxus domluvené s městskou policií Chrudim, která je kontaktuje a oni si pro kontaminovaný materiál přijedou. Je důležité zmínit, že ne v každém případě musí být původce pohozené stříkačky drogový uživatel. Pro srovnání uvádím statistiky, které byly pořízeny v rámci dvouletého působení terénních pracovníků. Údaje jsou z celého Pardubického kraje(!). V roce 2007 bylo vyměněno 538 jehel. Terénní pracovníci absolvovali 88 osobních kontaktů, z toho 19 výměnných. Bylo kontaktováno 11 klientů přímých, 2 sekundární (skrytí klienti) a 11 prvokontaktů. Celkem bylo v roce 2007 osloveno 50 lidí. V roce 2008 bylo vyměněno 498 setů při 83 výjezdech po celém Pardubickém kraji. Bylo navázáno 51 osobních kontaktů, z toho 31 výměnných. Bylo kontaktováno 23 klientů přímých, 27 sekundárních a 12 prvokontaktů. Celkem bylo v roce 2008 osloveno 173 lidí. 10

11 V tomto dvouletém období je patrný vzestupný trend počtu lidí využívajících službu a frekvence výměn použitých jehel. Množství vyměněných jehel při jednotlivých výměnách se oproti tomu snižuje Rozhovor s anonymním zdrojem (drogový uživatel z Chrudimě) Na doplnění této kapitoly jsem provedl rozhovor s člověkem žijícím v Chrudimi, který je dlouholetým uživatelem omamných a psychotropních látek. Budu mu říkat pan Zdroj. Pan Zdroj je téměř třicetiletý mladý muž z Chrudimě, který se pohybuje v chrudimské drogové scéně již téměř dvanáct let a je tedy dobře obeznámen nejen se současnou situací, ale také s její relativně krátkou, ale - díky nedávnému politickému vývoji (je myšlena sametová revoluce a společensko-politický vývoj po ní) v této zemi a jeho vlivu na celkové uvolnění společenské morálky a rozvoji možností - bohatou historií. Pan Zdroj se seznámil s drogami paradoxně ne v Chrudimském prostředí, ale v rámci vojenské instituce - na vojně. Zde začal užíváním heroinu. Další vývoj jeho drogové kariéry byl ovlivněn jeho vazbami na subkulturu chrudimských občanů, která má k drogám pozitivní vztah. Pan Zdroj uvedl, že co se chrudimské drogové scény týká, probíhá zde klasický model nabídky a poptávky, kdy se prodává především to, o co je největší zájem (především pervitin a marihuana) a v případě poptávky je skupina místních dealerů ochotná a schopná sehnat téměř cokoli, tzv. na objednávku. Přímo na ulici se podle jeho slov ilegální drogy prodávají spíše sporadicky, pokud vůbec - vzhledem k tomu, že je Chrudim malé město se všemi aspekty maloměsta znesnadňujícími anonymní prodávání drog v ulicích města. Drogy se v Chrudimi prodávají především v bytech, kde obvykle žije menší komunita uživatelů-dealerů a lidí jim blízkých (partneři, přátelé). Domluva funguje převážně skrze mobilní telefony přes známosti, které vědí, kde se dají drogy sehnat. Člověk, který takovéto známosti nemá, může, podle pana Zdroje, sehnat drogy v Chrudimi v určitých konkrétních podnicích, kde se pohybuje výše zmiňovaná subkultura sympatizující s drogami. Jde především o hospody, diskotéky, apod. 11

12 V letních měsících se pak tito lidé pohybují po různých hudebních festivalech, techno-karnevalech apod. Pan Zdroj uvedl, že on sám zná v Chrudimi minimálně 4-5 dealerů ilegálních drog. Podle slov pana Zdroje se v Chrudimi užívají ilegální drogy jednak na bytech, kde žije např.nějaká menší komunita (viz. výše), ale i v různých nonstopech, kde může uživatel v klidu prožít svůj drogový zážitek (v případě stimulujících drog zde může strávit celou noc), v hospodách, kde se schází výše zmiňovaná chrudimská subkultura (v takových případech jde povětšinou o užívání marihuany a jiných společenských drog). Dále se pak ilegální drogy užívají na různých akcích typu techno-párty, hudební akce apod. Nejvíce se, podle pana Zdroje, v Chrudimi užívá pervitin, marihuana, extáze, LSD ve formě tripů, lysohlávky, toluen a občasně i heroin. Tyto drogy se získávají buď přímo od chrudimských dealerů, nebo od zdroje napojeného na dealery z blízkých Pardubic (cca 15 km), nebo přímo od pardubických dealerů, kteří jsou (vzhledem k poloze Pardubic, které jsou přímo na tepně mezi Prahou a Brnem) lépe zásobeni, než Chrudimští dealeři. Pan Zdroj uvedl, že ví minimálně o dvou vařičích pervitinu přímo v Chrudimi. Na otázku, zda se v Chrudimi prodávají ilegální drogy mladistvým ve věku mezi 15-18, odpověděl pan Zdroj, že ano. Jednak jde o mladé lidi z oblasti sociálně vyloučené komunity v Chrudimi, dále pak o mladé lidi sympatizující s drogovou subkulturou. Podle slov pana Zdroje se v Chrudimi objevuje i fenomén nabízení drog mladým dívkám, za účelem snadnějšího získání si dívky pro sexuální styk. Podle slov pana Zdroje se v Chrudimi vyskytují uživatelé-bezdomovci jen sporadicky. Existuje zde malá komunita stálých chrudimských bezdomovců, ale ti užívají ilegální drogy jen nárazově, nejvíce užívají alkoholické nápoje. Požádal jsem pana Zdroje, aby v krátkosti zhodnotil vývoj chrudimské drogové scény z pohledu jedenáctiletého uživatele. Pan Zdroj uvedl, že se situace za posledních deset let změnila v tom, že jsou dnešní mladí lidé více informovaní v otázce drog, takže s drogami v dnešní době experimentují především lidé, kteří to samy chtějí a většinou již znají rizika tohoto užívání. Situace se podle něj také změnila v tom, že v dnešní době jsou drogy méně kvalitní s různými příměsemi, které dělají drogu nebezpečnější pro zdraví uživatele. 12

13 1.6. Shrnutí kapitoly: Město Chrudim je počtem svých obyvatel spíše malé město s relativně velkým počtem mladých lidí. Z oficiální nabídky mimoškolních aktivit města vyplývá, že pokud se daný mladý člověk (např.) nerad podílí na organizovaných činnostech, jakými jsou pravidelné zájmové činnosti (kroužky a kluby) nebo příležitostné zájmové činnosti (víkendové akce, přednášky, kurzy, besedy, výlety, výstavy apod.), nemá mnoho možností co podnikat (reálně je zde však více možností, které oficiální stránky města prozatím pominuly skate park, krytý bazén, kryté kluziště a další ). Podle protidrogového koordinátora města Chrudimě je zde zabezpečení sítě sociálních služeb starajících se o prevenci patologických jevů a poskytujících služby drogovým uživatelům pro potřeby města Chrudimě dostatečné, pouze lidí je málo, což potvrzuje i to, že on sám je ve svém úřadu osamocen. Stejně tak policista z protidrogového útvaru policie ČR pro město Chrudim. Personální stav pardubické pobočky o.s. Laxus je, podle mého názoru a vzhledem k počtu měst a rozlehlosti oblasti, ve které poskytují své služby, také nedostatečný (viz kapitola mapující síť sociálních služeb v Chrudimi). Podle názoru policisty z protidrogového útvaru se věk experimentátorů s drogami snižuje a jejich počet se zvyšuje. Prodej drog mladistvým potvrdil i anonymní zdroj, který se v chrudimské drogové scéně pohybuje již několik let. Podle všech dotazovaných zdrojů se v Chrudimi z dostupných (ilegálních) drog nejvíce užívá pervitin, což je vysoce návyková a z toho důvodu i nebezpečná droga. Dále jsou zde pak velmi frekventované drogy: marihuana, alkohol a cigarety. O možných rizicích a patologických jevech těchto drog pojednává další kapitola 2. Definice vybraných drog a jejich účinky a rizika Tato kapitola se zaměřuje na odborný popis jednotlivých vybraných drog, které jsou v současné době přímo aktuální pro chrudimskou drogovou scénu. Jde o stručný popis drogy, její účinky a rizika související s užíváním dané látky, podle dostupné odborné literatury. V závěru kapitoly je také uveden stručný popisek k fenoménu závislosti. 13

14 2.1. Pervitin, metamfetamin N-methyl amfetamin, látka ze skupiny amfetaminů. U nás nejrozšířenější, nejvíce užívaná stimulační droga, označovaná běžně jako pervitin (slangově piko, peří, perník, péčko). Téměř vždy také u nás vyrobená domácími vařiči z většinou volně prodejných léků, proti nachlazení obsahujících pseudoefedrin (např. Nurofen Stopgrip, Modafen, Disophrol, Rinopront, dříve Solutan), nebo ve velkém z efedrinu. Prodává se ve formě bílého prášku, někdy mírně dohněda nebo růžova zbarveného příměsí jódu použitého při výrobě. V ČR je obvykle distribuován v podobě psaníček prášek je zabalen do obdélníčku poskládaného papíru. Obvyklá dávka je 100 mg, V poslední době je metamfetamin hojně vyráběn i v jiných zemích, např. USA jako Ice nebo Holandsku pod obecným označením Speed. Tak jako v zahraničí jiné spídy speeds amfetaminy, může být mino jiné užíván jako párty droga (většinou šňupáním) namísto tablet Extáze, které jsou většinou dražší a účinkují kratší dobu; může být také podobně přidáván do u nás vyrobených tablet Extáze. Na rozdíl od Extáze jde však jednoznačně o drogu s mnohem vyšším potenciálem ke vzniku závislosti. Při chronickém užívání je většinou aplikován nitrožilně, závislý postupně opouští vzorce užívání obvyklé na house-parties. 7 Účinky a rizika Přitažlivé účinky pro uživatele jsou pocity psychické a fyzické pohody, síly a důvěry, radostná nálada až euforie, zvýšená čilost a energie, snížení pocitu hladu a únavy, redukce potřeby spánku, zvýšená výkonnost při fyzické a psychické práci (vyhledávají studenti, sportovci, a sportovkyně, řidiči, pracující v noci, vojáci atd.) Charakteristický fyzický efekt amfetaminu při nízké dávce je prohloubené dýchání a zvýšená srdeční činnost, zvýšený krevní tlak a tělesná teplota pocení, rozšíření zorniček, sucho v ústech, průjem, ztráta chuti k jídlu. Vyšší dávky zintenzivňují výše uvedené znaky a typický důsledek je hovornost, pocit síly, zvýšená bdělost, ostražitost, nespavost, změněné mínění vlivem drogy. Chronické užívání obvykle způsobuje osobnostní změny a změny chování, neobvyklé chování, vznětlivost, agresivitu občas vedoucí až k panické paranoidní psychóze (amfetaminová psychóza). Vysazení látky i uživatelů vysokých dávek nebo závislých vede k depresivní náladě, únavě, poruchám spánku a zvýšenému snění. 8 7 Kalina a kol. Mezioborový glosář, 79 8 Kalina a kol. Mezioborový glosář, 15 14

15 2.2. Marihuana, cannabis, THC V Jednotné úmluvě OSN o omamných drogách z r ( Single Convention on Narcotic Drugs ) je marihuana definována jako květové nebo plodové vrcholky cannabisové rostliny, ze kterých nebyla extrahována pryskyřice, zatímco hašiš je oddělená pryskyřice ať zpracovaná nebo čištěná, získaná z cannabisové rostliny. Cannabisová intoxikace vytváří pocity euforie, lehkosti a obvykle zvýšenou společenskost. Narušuje schopnosti řízení motorových vozidel a dalších odborných činností, narušuje krátkodobou paměť, soustředěnost, reakční čas, schopnost učení, motorickou koordinaci, hloubku vnímání, periferní vidění a vnímání času. Cannabis je někdy konzumován společně s alkoholem jejich účinky na tělo a psychiku se sčítají. Účinky a rizika Užívání cannabisu může provokovat propuknutí nebo relaps schizofrenní psychózy. Dále jsou při intoxikaci cannabisem popsány stavy náhlé úzkosti, panických stavů a akutních bludných stavů, které obvykle pominou během několika dnů. Při pravidelném kouření cannabisu jeho užívání způsobuje respirační problémy a je zde riziko onemocnění rakovinou plic. Cannabisoidy jsou rozpustné v tucích a proto jejich vyčištění (z organismu) je typicky pomalé. THC (tetrahydrocannabinol) a jeho metabolity mohou být detekovány v moči i po dobu několika týdnů po použití cannabisu. Zatímco cannabis je kontrolován Jednotnou úmluvou o omamných drogách od roku 1961, THC je kontrolováno teprve od roku 1971 na základě Úmluvy OSN o psychotropních látkách ( Convention on Psychotropic Substances ). Strany zavázané v úmluvě musí omezit užívání THC na vědecké využívání a velmi limitovat medicínské využívání. Cannabis se v současnosti terapeuticky využívá nebo zkouší v léčení glaukomu, jako prostředek proti zvracení při léčbě rakoviny chemoterapií, v pokročilých stádiích AIDS, u roztroušené sklerózy a Alzheimerovy choroby. 9 9 Kalina a kol. Mezioborový glosář,

16 2.3. Alkohol, ethanol V chemické terminologii jsou alkoholy velká skupina organických sloučenin obsahující jeden nebo více hydroxylových (-OH) skupin. Neodborný termín alkohol typicky poukazuje na ethylalkohol (ethanol). Ethanol (C2H5OH) je hlavní psychoaktivní složka alkoholického nápoje. V širším slova smyslu je termín alkohol používán jako odkaz na alkoholický nápoj. Účinky a rizika Alkohol je látka se sedativně hypnotickými účinky, podobnými jako u barbiturátů. V mnoha vyvinutých společnostech je alkohol rekreační drogou pro mnoho lidí, ale důsledkem jeho nadužívání je široká škála vážných poškození. Nepřiměřené užívání alkoholu je spojováno s poruchami v rodině, násilím, zneužíváním dětí, sexuálním násilím, silničním nehodám a řadou akutních a chronických onemocnění. Intoxikace může mít za následek otravu, dokonce smrt; dlouhodobé nadužívání vede k závislosti a organickým duševním poruchám. Pokud je alkohol užit s jinými látkami ovlivňující centrální nervový systém, např. opiáty, je zde velké riziko smrti z předávkování. Odborníci z různých zemí mají obvykle různé názory na to, jaká míra a typ užívání alkoholu již přináší riziko vážného onemocnění či poškození Cigarety, tabák, nikotin Upravené sušené listy Nikotiana Tabacum, lilkovité rostliny, která se pěstuje v mnoha zemích. Její hlavní psychoaktivní složka je nikotin. Spolu s alkoholem je tabák nejrozšířenější legálně užívaná droga. Obvykle se kouří ve formě cigaret a doutníků, také je možné ho žvýkat, polykat a šňupat (v této formě má slabě budivé účinky). Tabák, především kouřený tabák, má vysoký potenciál závislosti a je příčinou mnoha úmrtí na srdeční choroby a rakovinu plic. Tzv. pasivní kuřáky ohrožuje rakovinou plic kouření druhých lidí. Kromě nikotinu obsahuje tabákový kouř řadu dalších látek škodlivých zdraví, především dehet, kysličník uhelnatý a nitrosaminy. Ve zpracovaném tabáku lze objevit zbytky chemických látek, např. pesticidů, které rovněž poškozují zdraví Kalina a kol. Mezioborový glosář, Kalina a kol. Mezioborový glosář,

17 Účinky a rizika Nikotin Alkaloid, který je hlavní psychoaktivní látkou tabáku. Má jak stimulační, tak subjektivně uvolňující účinek. U některých osob zvyšuje bdělost a kapacitu zaměření pozornosti. U jiných snižuje úzkost a pohotovost k podráždění (iritabilitu), také snižuje chuť k jídlu. Dlouhodobé užívání nikotinu se stává kompulzivní. Odvykací syndrom se projevuje dystrofií, depresemi, nespavostí, bušením srdce, podrážděností, zhoršením koncentrace, úzkostí Dlouhodobé užívání tabákových výrobků muže způsobit nádory plic, dutiny ústní, hrtanu a močových cest, srdeční onemocnění, chronickou bronchitidu nebo rozedmu plic a jiné somatické poruchy Závislost, syndrom závislosti Závislost (dependance) a syndrom závislosti je definován v ICD-10 jako soubor behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, který se vyvíjí po opakovaném užití látky a který typicky zahrnuje následující prvky: - Silné přání užít drogu, nutkavá potřeba - Porušené ovládání při jejím užívání, ztráta volní kontroly - Přetrvávající užívání i přes škodlivé následky, neschopnost odpoutat se navzdory tělesným i duševním komplikacím - Priorizace drogy před všemi ostatními aktivitami závazky, převažující orientace na životní styl s drogou, její shánění a zotavování se z jejího účinku - Zvýšená/snížená tolerance - Odvykací stav při nedostatku či vysazení drogy Pro diagnózu závislosti je zapotřebí přítomnost minimálně tří z uvedených kritérií. Syndrom závislosti může být: pro specifickou látku, pro třídu látek nebo pro širší spektrum farmakologicky odlišných psychoaktivních substancí. Termíny závislost a syndrom závislosti mají podporu WHO, která doporučuje jejich používání místo termínu toxikománie (addiction) 13 Toxikománie, toxikoman (addiction, addict) 12 Kalina a kol. Mezioborový glosář, Kalina a kol. Mezioborový glosář,

18 Jeden z nejstarších a obvykle užívaných termínů k popisu a vysvětlení fenoménu dlouhodobého zneužívání drog. Je definován jako opakované užívání psychoaktivní látky nebo látek v míře, kdy je uživatel (toxikoman) periodicky nebo chronicky intoxikovaný, má nutkání k užití dané psychoaktivní látky, činí mu velké problémy úmyslně zastavit nebo změnit její užívání a má tendenci získat danou psychoaktivní látku téměř každým způsobem. Klíčovým indikátorem toxikománie byla obvykle zvýšená tolerance výskyt odvykacího (abstinenčního) syndromu, což zároveň patří ke kritériím závislosti stejně jako nutkavé užívání. Závislost je jinak považována za samostatnou nemoc, oslabující a postupující onemocnění založené na farmakologickém efektu drogy, pro které je jedinou léčbou úplná abstinence. S tímto pohledem se nejvíce ztotožňují svépomocné organizace jako např. Anonymní alkoholici a Anonymní toxikomané. Toxikomanie (addicion) není diagnostický termín v ICD-10, je stále široce používaný profesionály a obecně veřejností. V roce 1960 WHO doporučila, aby termín toxikománie (addiction) byl opuštěn ve prospěch termínu závislost (dependance), která může existovat v rozmanitých stupních Shrnutí kapitoly Jak je z výše citované odborné literatury viditelné, každá z uvedených drog (ať již jde o tzv. drogy měkké či tvrdé ), které jsou v drogové scéně (nejen) v Chrudimi nejrozšířenější, s sebou nese různá rizika sociálně patologických jevů pro život člověka, a to nejen při dlouhodobém užívání. Jde nejen o rizika poškození fyzického zdraví, ale také duševního zdraví, sociální situace, ekonomické situace a v konečné situaci může vést až ke smrti. Jedním z určujících symptomů dlouhodobějšího užívání jakékoli drogy je pak závislost. Ta do značné míry omezuje člověka v jeho svobodném rozhodování a konání. Na druhou stranu ale jejich užitím člověk může (kvalitní a příjemný zážitek není nikdy u konkrétního jednotlivého užití 100% jistý!) získat pocity (alespoň na okamžik), které mohou být (nemusí) příjemné a jedinečné. Záleží na každém daném jedinci, zda je ochoten tato rizika pro tento prchavý zážitek podstoupit. I proto je důležitá celistvá informovanost mladých lidí, kteří mohou být k užívání drog (např. ideově, či vlivem okolí apod.) náchylnější. V další kapitole 14 Kalina a kol. Mezioborový glosář,

19 tato práce zjišťuje, jaké názorové postoje vůči drogám zastává vybraná skupina chrudimské mládeže. 3. Zjištění názorových postojů a vztahu k omamným a psychotropním látkám u vybrané skupiny chrudimské mládeže Tato kapitola stručně popisuje vlastní výzkum prováděný na vybrané skupině chrudimské mládeže. Tento výzkum se snaží o reprezentativní zjištění názorových postojů k problematice drog u dané skupiny chrudimské mládeže, u které je riziko budoucího kontaktu s drogou výrazné (viz níže). Zároveň se také tento výzkum zajímal o způsoby trávení volného času a sociální okolí, které je pro daného jedince určující Definování pojmu vybraná skupina chrudimské mládeže : O zpracování tohoto dotazníku jsem požádal 6 klientů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Futur, kde jsem byl na své měsíční blokové praxi a 14 studentů devátého ročníku Speciální Základní školy v Chrudimi, kteří mi ochotně vyhověli. Tyto dvě skupiny jsem poté sloučil, protože se ve velké míře shodují jak věkem, tak svým sociálním statusem a minimálně 2 respondenti patří do obou těchto skupin, tedy jak do skupiny klientů NZDM Futur, tak do skupiny studentů devátého ročníku Speciální Základní školy v Chrudimi. Co se týče sociálního statusu, větší část respondentů žije v sociálně vyloučené lokalitě, což vytváří značný handicap. Zároveň je Sociální vyloučení často spojeno a projevuje se zejména (nikoli však pouze): větším potenciálem výskytu sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, narkomanie či gamblerství) 15. Takovouto lokalitou je v Chrudimi blok bytových domů v blízkosti hlavního nádraží, především pak část ulice Rooseveltova, Revoluční a její nejbližší okolí. 15 Gabal analýza sociálně vyloučených romských lokalit. Str. 9 19

20 Tuto skupinu jsem zvolil záměrně, protože představuje vzorek chrudimské populace, která je reálně ohrožena riziky patologických vlivů omamných a psychotropních látek, a to ve větší míře než mladí lidé, kteří v sociálně vyloučené lokalitě nežijí a svým statusem spadají spíše do střední třídy. Zároveň jim jejich nekvalitní vzdělání do jisté míry znemožňuje se z tohoto sociálně nevýhodného stasu vymanit a je zde velké možnost, že stejně jako jejich rodiče skončí v nějaké podobné sociálně vyloučené lokalitě a podlehnou alkoholismu, gamblerství nebo jinému druhu závislosti, který je pro tyto lokality příznačný. Sociální vyloučení Jako sociální vyloučení označujeme proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti. 16 Sociálně vyloučená lokalita Pro vysvětlení pojmu sociálně vyloučená lokalita jsem využil studie o sociálně vyloučených romských lokalitách, kterou zpracoval Gabal a kol. Skupina mnou vybrané chrudimské mládeže je sice částečně tvořena dětmi z romských rodin, ale jejich zastoupení ve skupině není tak výrazné, aby se dalo mluvit o romské skupině respondentů. Proto je pro moji práci označení romská/é nepodstatné a z tohoto důvodu v textu často ohraničeno závorkami. Jako sociálně vyloučenou romskou lokalitu označujeme prostor obývaný skupinou, a jsou sociálně vyloučeni. Na jedné straně se může jednat o jednotlivý dům, ve kterém žije několik jednotlivců či rodin, nebo celou městskou čtvrť čítající několik stovek nebo dokonce tisíc obyvatel na straně druhé. Tento prostor je jak místem, do něhož jsou vyloučení odkázáni, tak i místem, které se na jejich vyloučení podílí. Hranice této lokality mohou být jak symbolické (to, když je lokalita vnímána jako tzv. špatná adresa, hovoří se o ní jako o domu hrůzy, cikánské ulici, ghettu, Bronxu apod.), tak fyzické (je-li lokalita oddělená od ostatní obytné zástavby průmyslovou zónou, frekventovanou silnicí, vodním tokem, skládkou apod.). V obou případech si však 16 Gabal analýza sociálně vyloučených romských lokalit. Str. 9 20

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Petr Popov Evropské dny handicapu 2014, XXII. ročník Konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU Mamaison

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Obsah OBLASTI MONITORINGU...3 ZÁVĚRY MONITORINGU...4 KAPITOLA PRVNÍ: VŠEOBECNÉ ÚDAJE...8 KAPITOLA DRUHÁ: POTŘEBY A TENDENCE TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (dále VČ)...10 KAPITOLA

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 0 12 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o drogách květen 2011 Technické parametry

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života

Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života Plán zdravía kvality života V rámci komunitního plánování ve spolupráci s mnoha organizacemi odbornými partnery Zdravotní ústav, KHS, NNO, příspěvkovými

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Potřeby klientů: připomínky vítány

Potřeby klientů: připomínky vítány Potřeby klientů: připomínky vítány Evaluace služeb snižování rizik na taneční scéně Struktura příspěvku 1) Úvod 2) Východiska 3) Charakteristika programu 4) Cíle evaluace 5) Metodika evaluace 6) Analýza

Více

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý o nás Sdružení Podané ruce, o.s. - Terénní programy Brno Vznik v roce 2001 Současný tým od

Více

Mimo dosah. Tomáš Žák - AT konference - 4.6.2013

Mimo dosah. Tomáš Žák - AT konference - 4.6.2013 Mimo dosah Tomáš Žák - AT konference - 4.6.2013 O čem to mělo být?... o datech... o lidech... o trendech... o službách... o možnostech... o rizicích... o tom, co je vidět a co ne... o především o hledání...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více