Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s."

Transkript

1 Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti (1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. července 1992 v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a zákonem č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů. Burza vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku při Obvodním soudu pro Prahu 1 dne 24. listopadu (2) Burza je právním nástupcem zájmového sdružení Burza cenných papírů v Praze, které vzniklo uzavřením společenské smlouvy o zájmovém sdružení ze dne 29. března 1991 a bylo zapsáno do podnikového rejstříku při Obvodním soudu pro Prahu 1 dne 21. května Burza se zřizuje na dobu neurčitou. Článek 2 Doba trvání burzy Článek 3 Obchodní firma Obchodní firma zní: Burza cenných papírů Praha, a. s. V překladu zní: a) v anglickém jazyce Prague Stock Exchange b) v německém jazyce Prager Börse c) ve francouzském jazyce Bourse de Pratur Článek 4 Sídlo Sídlo burzy je Rybná 14, číslo popisné 682, Praha 1, Česká republika. (1) Předmětem podnikání burzy je Článek 5 Předmět podnikání 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 1

2 a) organizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Burzovními pravidly na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob regulovaný trh investičních nástrojů v rozsahu povolení vydaného Českou národní bankou (dále jen "ČNB"), b) zajišťovat publikování výsledků burzovních obchodů, c) poskytování služeb spočívající v poskytování informací, a to i informací týkajících se investičních nástrojů, které nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, za podmínek stanovených zákonem č. 256/2004 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ), v rozsahu povolení vydaného ČNB, d) poskytování služeb prostřednictvím jiného regulovaného, a to i zahraničního, trhu, v rozsahu povolení vydaného ČNB a v souladu se ZPKT, e) umožnit organizátorovi regulovaného trhu dle písm. d) tohoto odstavce poskytovat služby prostřednictvím svého trhu, a to v rozsahu povolení vydaného ČNB a v souladu se ZPKT, f) uskutečňovat činnosti související s organizováním regulovaného trhu g) provozovat mnohostranný obchodní systém h) provádět poradenskou, osvětovou a další činnost související s předmětem podnikání burzy uvedeným pod písm. a) až e) tohoto odstavce, který se označuje pro účely těchto stanov jako hlavní předmět podnikání, i) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, j) poskytování software, k) technicko-inženýrská činnost v oblasti informační techniky, l) školící a vzdělávací činnost, m) zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání, n) vydavatelství o) poskytovat další služby na finančním trhu podle jiných právních předpisů. (2) Ostatní druhy podnikání uvedené pod písm. g) až o) odstavce 1 burza provozuje pouze v nezbytně nutném rozsahu jako podporu hlavního předmětu podnikání. Tam, kde to ZPKT vyžaduje, musí být provedena předchozí registrace u ČNB. Článek 6 Základní kapitál (1) Základní kapitál burzy činí ,- Kč (slovy dvě stě šedesát pět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých) a byl plně splacen. (2) Základní kapitál burzy je rozdělen na kmenových akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Článek 7 Zvýšení základního kapitálu (1) Není-li stanoveno zákonem nebo dále těmito stanovami jinak, o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh burzovní komory. (2) Valná hromada může svým usnesením pověřit burzovní komoru, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada burzovní komoru zvýšením základního kapitálu pověřila. (3) Pověření podle odst. 2 lze udělit nejdéle na dobu pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. (4) Zvýšení základního kapitálu lze provést a) z vlastních zdrojů burzy, 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 2

3 b) upsáním nových akcií. (5) Zvýšení základního kapitálu provede burzovní komora v souladu s usnesením valné hromady, těmito Stanovami a úpravou obsaženou v obchodním zákoníku. Článek 8 Snížení základního kapitálu (1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh burzovní komory, není-li zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak. (2) Snížení základního kapitálu provede burzovní komora v souladu s usnesením valné hromady, těmito Stanovami a úpravou obsaženou v obchodním zákoníku. (3) Snížení základního kapitálu lze provést a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, c) upuštěním od vydání akcií. (4) Snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování. (5) Burza je povinna snížit základní kapitál zejména, nastane-li situace podle čl. 10 odst. 2 Stanov. ČÁST II AKCIE A PŘEVODY AKCIÍ Článek 9 Akcie burzy (1) Akcie burzy znějí na jméno, jsou vydány v listinné podobě a jsou převoditelné rubopisem a předáním akcie. Ke všem akciím se vztahují stejná práva. (2) Společnost může vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může kdykoliv písemně požádat burzovní komoru, aby mu vyměnila jednotlivé akcie za jednu nebo více hromadných listin nebo hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo více hromadných listin. Společnost tuto výměnu uskuteční do 3 měsíců od doručení žádosti. Článek 10 Převod akcií (1) Akcie burzy mohou být převedeny na jiné osoby jen se souhlasem burzovní komory. K platnosti vydání tohoto souhlasu se vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných členů burzovní komory. (2) Pokud burzovní komora odmítne udělit souhlas s převodem akcií burzy na jinou osobu, je burza povinna tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Takto nabyté vlastní akcie je burza povinna do tří let od nabytí prodat a nejsou-li akcie v této lhůtě prodány, je povinna vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. (3) Písemná žádost o převod akcií se podává burzovní komoře, která ji zařadí na pořad svého následujícího zasedání. (4) Obsahem žádosti je a) obchodní firma (název) a sídlo (bydliště) akcionáře - převodce, b) obchodní firma (název) a sídlo (bydliště) nabyvatele, údaje o osobách podílejících se na vedení nabyvatele, c) počet převáděných kusů akcií a cenu převáděných akcií; v případě bezúplatného převodu i znalecký posudek obsahující tržní cenu převáděných akcií, 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 3

4 d) údaje o osobách podílejících se na základním kapitálu nabyvatele, zejména jejich (obchodní) firma, sídlo (bydliště), výše podílu na základním kapitálu nabyvatele a dále údaje o osobách ekonomicky nebo personálně spojených s nabyvatelem. Za osoby ekonomicky nebo personálně spojené se považují osoby, jež se podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo kapitálu nabyvatele. (5) Burzovní komora si pro potřeby rozhodnutí o žádosti může vyžádat další informace o nabyvateli akcií burzy a osobách uvedených pod písm. d). (6) K akciím burzy nesmí být zřízeno smluvní zástavní právo. (7) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na burze nebo k ovládnutí burzy je nutný předchozí souhlas České národní banky. Pro udělení tohoto souhlasu platí 11 ZPKT obdobně. Článek 11 Zatímní listy Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií vydá burza upisovateli po skončení upisování zatímní list, který vymění za akcie po úplném splacení jmenovité hodnoty akcií, které zatímní list nahrazuje a po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zatímní list lze převést na jinou osobu za podmínek stanovených v čl. 10 pro převod akcií. Článek 12 Seznam akcionářů Burza vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje obchodní firma (jméno a příjmení), sídlo (bydliště) akcionáře, počet jeho akcií a jejich jmenovitá hodnota a změny těchto údajů. Burza je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadovanou část seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. ČÁST III Článek 13 Práva a povinnosti akcionářů (1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy. (2) Akcionář burzy má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. (3) Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se zúčastnit každý akcionář - právnická osoba statutárním orgánem, resp. členy statutárního orgánu, a akcionář - fyzická osoba osobně. Tyto osoby se mohou nechat zastoupit svými zástupci na základě písemného zmocnění. Zmocnění musí být předloženo nejpozději do zahájení valné hromady a platí jen pro tuto valnou hromadu, s tím, že v případech, kdy tato valná hromada není usnášeníschopná, platí zmocnění i pro náhradní valnou hromadu. (4) Každý akcionář má právo s udáním důvodu požádat burzovní komoru, aby zařadila některou otázku na pořad jednání valné hromady. (5) Po dobu trvání burzy, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení burzy s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. (6) Akcionář může žádat do tří měsíců od data valné hromady soud, aby vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito Stanovami. (7) Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito Stanovami. 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 4

5 Článek 14 Splácení emisního kurzu akcií (1) Při zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, způsobem a ve lhůtách stanovených valnou hromadou. (2) Nepeněžité vklady je povinen upisovatel předat burze bez odkladu od upsání akcií, pokud není v podmínkách upisování uvedeno jinak. (3) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo její části zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výší 25% p. a. Burzovní komora dále postupuje obdobně podle 177 obchodního zákoníku s tím, že náhradní lhůta k zaplacení činí ve smyslu 177 odst. 3 cit. zák. 45 dnů od doručení výzvy ke splacení. ČÁST IV ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Orgány burzy jsou a) valná hromada, b) burzovní komora, c) dozorčí rada, d) burzovní výbory. Článek 15 Orgány burzy A) VALNÁ HROMADA Článek 16 (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem burzy. (2) Všichni akcionáři burzy mají právo se zúčastnit jejího jednání, podávat na ní návrhy a požadovat vysvětlení. (3) Jednání valné hromady se dále mají právo zúčastnit členové dozorčí rady a s hlasem poradním generální ředitel burzy, i když není členem burzovní komory, a zástupce ČNB. Burza předem písemně informuje ČNB o konání valné hromady. Jednání se mohou rovněž zúčastnit členové burzovní komory, pozvaní hosté, jejichž účast na jednání valné hromady akcionáři schválí. Do působnosti valné hromady náleží a) schválení a změna Stanov, Článek 17 b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu burzy, c) volba a odvolání členů burzovní komory a dozorčí rady d) schválení řádné nebo mimořádné a konsolidované účetní závěrky, příp. i mezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty burzy a zprávy o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku, e) rozhodování o odměňování členů burzovní komory a dozorčí rady a stanovení tantiém, f) schválení zásad činnosti burzy a zásad hospodaření burzy na následující účetní období, g) rozhodnutí o zrušení, fúzi nebo rozdělení burzy za podmínky, že ČNB o tom vydá povolení, h) schválení Řádu Burzovního rozhodčího soudu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení,. 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 5

6 i) rozhodnutí o změně podoby akcií burzy, j) rozhodování o prodeji podniku nebo jeho části za podmínky, že ČNB o tom vydá povolení, k) rozhodování o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Článek 18 (1) Řádná valná hromada se svolává nejméně jednou za rok tak, aby se konala nejpozději každého roku. (2) Valnou hromadu svolává burzovní komora. Za podmínek uvedených ve Stanovách nebo v obchodním zákoníku, může valnou hromadu svolat soud nebo dozorčí rada. (3) Burzovní komora je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu a) požádá-li o to akcionář, popř. požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu burzy. Takový návrh musí obsahovat navržený pořad jednání. Návrh musí být písemný a musí být zaslán burzovní komoře doporučeným dopisem nebo jí předán proti potvrzení. Burzovní komora musí svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o svolání. Pokud burzovní komora takto nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil svolat mimořádnou valnou hromadu, jakož i ke všem úkonům s ní souvisejícím, b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí v souladu se zákonem, že ztráta burzy přesáhla hodnotu jedné poloviny základního kapitálu nebo že se burza dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení burzy a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. (4) Valná hromada je povinně svolávána dozorčí radou, jestliže to vyžadují zájmy burzy. Článek 19 (1) Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů nejpozději třicet dní před konáním valné hromady. Burzovní komora zvolí takový způsob doručení pozvánky, aby ji akcionář obdržel nejpozději 20 dnů před termínem konání řádné valné hromady. (2) Pozvánka musí obsahovat, pokud obchodní zákoník nebo tyto stanovy nestanoví jinak: a) místo, datum a hodinu konání valné hromady, b) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, c) firmu a sídlo burzy, d) pořad jednání valné hromady, e) v případě návrhu na změnu stanov charakteristiku podstaty navrhovaných změn. (3) Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka mimo náležitostí uvedených v odstavci 2 tohoto článku obsahovat i další náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. Článek 20 (1) Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu burzy. (2) Nesejde-li se do 1 hodiny po určené době zahájení valné hromady usnášeníschopný počet akcionářů, popř. jejich zmocněných zástupců, svolá burzovní komora náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolávaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení odst řádná valná hromada BCPP, a.s. 6

7 Článek 21 (1)Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh burzovní komory volbu svého předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů a to většinou hlasů přítomných akcionářů. (2) Po předložení dokladu potvrzujícího oprávnění vykonávat akcionářská práva na valné hromadě se akcionář zapíše do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu a sídlo nebo jméno a bydliště akcionáře, popř. jeho zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ho opravňují k hlasování, resp. počet hlasů spojených s těmito akciemi. Pro případ neveřejného (dále jen "tajného") hlasování se předají akcionáři rovněž hlasovací lístky s uvedením počtu hlasů. Článek 22 Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje burzovní komora do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v 188 obchodního zákoníku. Originál zápisu spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů je uchováván v archívu burzy po celou dobu jejího trvání. Článek 23 (1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo obchodní zákoník nestanoví jinak. (2) Rozhodnutí valné hromady o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu burzovní komorou podle 210 obch. zákoníku, zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření burzovní komory podle 210 obch. zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči burze proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle 160 obch. zákoníku anebo o zrušení burzy s likvidací a plánu likvidačního zůstatku, rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení burzy vyžadují dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů. Jinak platí pro hlasování na valné hromadě a její rozhodování příslušná ustanovení obchodního zákoníku. (3) O rozhodnutích podle odst. 2 musí být pořízen notářský zápis s podrobnostmi v obchodním zákoníku upravenými. (4) Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích burzovní komory. V případě, že je podán návrh nebo protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o návrhu předloženém burzovní komorou a poté o protinávrhu. Jeli podáno více protinávrhů v téže věci, hlasuje se v pořadí, v jakém byly tyto protinávrhy podány. Hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. Návrh je přijat, jakmile je odhlasován potřebnou většinou. V případě, že je navrženo hlasovat o některé otázce tajným hlasováním, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. (5) Pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada, hlasuje se nejprve o návrzích dozorčí rady a poté o podaných protinávrzích obdobně jako v odst. 4 tohoto článku. (6) Pokud valná hromada rozhoduje o návrhu, který není návrhem burzovní komory dle odst. 4 tohoto článku ani návrhem dozorčí rady dle odst. 5 tohoto článku, a k návrhu je podán protinávrh, hlasuje se nejprve o předloženém návrhu a poté o podaných protinávrzích. Jinak platí odst. 4 tohoto článku obdobně. Článek 24 (1) Je-li na pořadu jednání valné hromady volba kteréhokoliv orgánu burzy nebo jeho doplnění, je burzovní komora oprávněna předložit valné hromadě svůj návrh kandidátů do těchto orgánů. Jinak je každý akcionář oprávněn vepsat na začátku jednání valné hromady do vyložených listin pro každý orgán burzy kandidáta, kterého navrhuje. Předseda valné hromady je povinen informovat přítomné akcionáře na začátku jednání valné hromady o všech návrzích kandidátů. 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 7

8 (2) O každém kandidátu se hlasuje zvlášť. V případě, že se nepodaří zvolit všechny členy jednotlivých orgánů, volba se opakuje. Po zvolení stanoveného počtu členů orgánu volby končí. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou, pokud dala předem navrhovateli slib, že funkci v případě zvolení přijme. (3) Opětovné zvolení do všech orgánů burzy je přípustné. (4) Burzovní komora předloží valné hromadě ke schválení návrh volebního řádu, který podrobně upraví procedurální otázky volby orgánů burzy. B) BURZOVNÍ KOMORA Článek 25 (1) Burzovní komora je statutárním orgánem burzy a plní funkci představenstva. (2) Burzovní komora má tři členy. Členové burzovní komory se volí na dobu 5 let. Zvolen je ten, pro něhož byla odevzdána dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Z rozhodnutí valné hromady mohou být kdykoliv odvoláni. Odvolán je ten, pro jehož odvolání byla odevzdána dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Opětovná volba je možná. (3) Členové burzovní komory jsou voleni valnou hromadou zejména z řad akcionářů, dále z řad odborníků na problematiku kapitálového trhu, finančních investorů atd. Členem burzovní komory může být také generální ředitel burzy s tím, že není-li jejím členem, účastní se jejího zasedání s hlasem poradním. Členové burzovní komory musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas ČNB. (4) Členství v burzovní komoře zaniká zejména a) uplynutím funkčního období, b) vzdáním se funkce, c) odvoláním, d) úmrtím. (5) Člen burzovní komory se může vzdát funkce písemným prohlášením adresovaným burzovní komoře, příp. předsedovi burzovní komory, který o tom informuje ostatní členy burzovní komory na nejbližším zasedání burzovní komory. Výkon funkce člena burzovní komory zaniká dnem, kdy vzdání se funkce projednala nebo měla projednat burzovní komora. (6) V případě zániku členství v burzovní komoře podle odst. 4, je valná hromada povinna do 3 měsíců zvolit nového člena burzovní komory.v případě, že počet členů burzovní komory zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může burzovní komora jmenovat náhradní členy burzovní komory do příštího zasedání valné hromady. Při jmenování náhradního člena burzovní komory musí být rozhodnutí schváleno alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak platí 194 odst. 2 obchodního zákoníku. Článek 26 (1) Burzovní komora volí a odvolává z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy. Místopředsedové burzovní komory zastupují předsedu burzovní komory v době jeho nepřítomnosti. (2) Předseda a místopředsedové jsou znovu volitelní. (3) Předseda burzovní komory zejména: a) řídí činnost burzovní komory a podepisuje její usnesení, b) předkládá valné hromadě ke schválení návrh Řádu Burzovního rozhodčího soudu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení a jejich doplňků a změn, c) předkládá burzovní komoře ke schválení návrh Burzovních pravidel a jejich doplňků a změn. Článek 27 Do působnosti burzovní komory ve vztahu k předmětu činnosti burzy jako organizátora regulovaného trhu patří zejména 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 8

9 a) dbát, aby při činnosti burzy byla dodržována Burzovní pravidla, b) předkládat valné hromadě ke schválení Řád Burzovního rozhodčího soudu a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení, které na základě zákona spadají do působnosti valné hromady včetně jejich změn a doplňků, c) schvalovat Burzovní pravidla a jejich doplňky a změny, d) zřizovat stálé nebo dočasné burzovní výbory nebo jiné orgány, pozastavovat jejich činnost nebo je rušit a přenášet na ně části svých pravomocí v rozsahu stanoveném zákonem, e) schvalovat statuty burzovních výborů a stanovit zaměření a zásady jejich činnosti, f) jmenovat a odvolávat generálního ředitele burzy, vyhlašovat výběrové řízení pro jeho jmenování a stanovit kvalifikační požadavky pro výkon této funkce, g) rozhodovat o přijetí nových členů burzy a o pozastavení, postoupení a zániku členství, h) stanovit výši zápisného, odměn za služby poskytované burzou a odměn za zprostředkování burzovního obchodu, stanovit způsob zajištění závazků a rizik z burzovního obchodu a jejich vypořádání, i) udělovat osobám oprávnění kupovat a prodávat na burze investiční nástroje, které nejsou cennými papíry, popř. jiné nástroje kapitálového trhu a stanovit další podmínky pro udělování těchto oprávnění v souladu se z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ), přičemž uvedená oprávnění mohou být udělena současně, j) rozhodovat o žádosti o přijetí investiční nástrojů k obchodování na regulovaném trhu burzy, k) stanovit emitentům investiční nástrojů přijatých k obchodování požadavky na zveřejňování informací o výsledcích jejich hospodaření, l) schvalovat burzovní indexy, m) schvalovat harmonogram burzovních dnů, n) určovat způsob evidence burzovních obchodů a investičních nástrojů, o) stanovit výši burzovních poplatků, p) zřizovat Burzovní rozhodčí soud, q) schvalovat rozpočet Burzovního rozhodčího soudu, r) schvalovat Sazebník odměn rozhodců Burzovního rozhodčího soudu a jeho změny, s) ukládat sankce za podmínek stanovených zákonem, t) rozhodovat o zápisu osob do seznamu rozhodců Burzovního rozhodčího soudu a o vyškrtnutí z tohoto seznamu, u) vydávat Věstník burzy, v) schvalovat časový harmonogram burzovního dne 1, w) provádět ostatní rozhodnutí či opatření a činnosti, které jsou jí uloženy ZPKT a dále jinými zákony, valnou hromadou nebo nebo Burzovními pravidly. x) Burzovní komora může zmocnit příslušný burzovní výbor k rozhodování o otázkách uvedených v písm. j) a n). Článek 28 Burzovní komora plní další činnosti a funkce představenstva akciové společnosti podle obchodního zákoníku. V tomto smyslu rozhoduje o obchodním vedení a všech záležitostech burzy, pokud nejsou zákonem vyhrazeny valné hromadě. V rámci této všeobecné působnosti přísluší burzovní komoře zejména a) řídit činnost burzy v rozsahu určeném Stanovami a usneseními valné hromady, b) projednávat a schvalovat rozpočet burzy, c) zabezpečit vedení řádného účetnictví burzy, 1 Pravidla obchodování 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 9

10 d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, příp. konsolidovanou i mezitimní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztráty burzy a dále jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku ve lhůtě do za příslušné účetní období, e) předkládat valné hromadě ke schválení návrh zásad činnosti burzy, a zásad hospodaření burzy na následující účetní období, f) vyhotovit do třiceti dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě, g) udělovat souhlas s prodejem akcií burzy, h) schvalovat Jednací řád burzovní komory, i) udělovat souhlasy a pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby, pokud burza, jakožto řídící osoba, uzavřela ovládací smlouvu se řízenou osobou, a to v souladu s ovládací smlouvou a se zákonem. Článek 29 (1) Burzovní komora zasedá nejméně jednou za 2 měsíce. Svolává ji předseda nebo pověřený člen burzovní komory. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena burzovní komory je předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory povinen svolat zasedání burzovní komory do 15 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh pořadu zasedání. (2) Písemná pozvánka na zasedání musí obsahovat pořad, termín a místo zasedání a musí být doručena nejpozději 8 dní před konáním zasedání, pokud pořad a termín nebyly oznámeny na předchozím zasedání všem členům burzovní komory. V odůvodněných případech lze svolat burzovní komoru bez písemné pozvánky, telefonicky, faxem, příp. jinými elektronickými prostředky alespoň jeden den před jejím konáním. Článek 30 (1) Burzovní komora rozhoduje prostou většinou hlasů. Na zasedání musí být přítomna alespoň polovina členů burzovní komory. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedů, při projednávání Burzovních pravidel nebo jejich návrhu, návrhu Řádu burzovního rozhodčího soudu, Pravidel o nákladech rozhodčího řízení a jejich změn, při jmenování nebo odvolání generálního ředitele musí být přítomny alespoň dvě třetiny členů burzovní komory a rozhodnutí musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování burzovní komory dle článku 10 těchto stanov se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů burzovní komory. (2) Členy burzovní komory, nepřítomné na zasedání, je předseda povinen informovat o obsahu a závěrech zasedání v době co nejkratší, nejpozději však do 2 týdnů od příslušného zasedání. Zaslání protokolu ze zasedání postačuje k splnění této povinnosti. Člen burzovní komory může vznést kdykoliv požadavek na pořízení opisu, resp. fotokopie protokolu. Tomuto požadavku je předseda povinen vyhovět nejpozději do 14 dnů, nelze-li ho zajistit v kratším termínu. Článek 31 (1) Zasedání burzovní komory řídí její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. (2) O průběhu zasedání burzovní komory a o jejích rozhodnutích se pořizují protokoly podepsané předsedou burzovní komory a zapisovatelem. Pokud zasedání řídí pověřený člen burzovní komory, podepisuje také protokol ze zasedání. Měl-li některý člen odlišný názor na projednávanou otázku, musí být jeho odchylné stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do protokolu. (3) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen burzovní komory, může vyvolat hlasování mimo zasedání burzovní komory, pokud s tím předem souhlasí všichni členové burzovní komory, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo zasedání burzovní komory se vztahuje na nepřítomné členy burzovní komory, pokud burzovní komora zasedá, nebo na všechny členy burzovní komory, jestliže se zasedání burzovní komory nekoná. Hlasující členové burzovní komory se považují za přítomné. V případě, že burzovní komora nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, se z hlasování vyhotovuje zápis. 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 10

11 Článek 32 Odpovědnost členů burzovní komory (1) Členové burzovní komory jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo burze způsobit škodu, jakož i o informacích, které získají ve svém postavení a které se týkají skutečností, majících význam pro vývoj finančního trhu nebo dotýkajících se jeho jednotlivých účastníků, a to i po ukončení činnosti v burzovní komoře. Ti členové burzovní komory, kteří způsobili burze porušením právních povinností při výkonu působnosti burzovní komory škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Další důvody zproštění povinnosti mlčenlivosti stanoví ZPKT (zejména 117). (2) Členové burzovní komory, kteří odpovídají burze za škodu, ručí za závazky burzy společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen burzovní komory škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku burzy pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že burza zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů burzovní komory k náhradě škody. (3) V případě, že burza jakožto řídící osoba uzavře ovládací smlouvu s řízenou osobou, jsou členové burzovní komory, kteří jménem burzy udělují pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby, povinni postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší, jsou povinni společně a nerozdílně nahradit škodu, která z toho řízené osobě vznikne. Je-li sporné, zda tito členové burzovní komory postupovali s péčí řádného hospodáře, nesou důkazní břemeno. Za splnění tohoto závazku z náhrady škody ručí burza jakožto řídící osoba. (4) Pokud vznikne v důsledku porušení povinností členů burzovní komory dle odst. 3 tohoto článku škoda i věřitelům řízené osoby, odpovídají členové burzovní komory, kteří tuto povinnost porušili, společně a nerozdílně za škodu způsobenou věřiteli řízené osoby, pokud nárok věřitele nemůže být uspokojen z majetku řízené osoby. Burza jakožto řídící osoba ručí za tento závazek členů burzovní komory k náhradě škody. (1) Člen burzovní komory nesmí Článek 33 Zákaz konkurence a) podnikat v oboru, jež je předmětem podnikání burzy nebo obdobném oboru podnikání burzy ani vstupovat s burzou do obchodních vztahů, b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody burzy, c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. (2) Burza je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na burzu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. (3) Práva burzy podle odst. 2 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se burza o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. C) DOZORČÍ RADA Článek 34 (1) Dozorčí rada má šest členů volených valnou hromadou na dobu pěti let. Zvolen je ten, pro něhož byla odevzdána nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. (2) Má-li burza více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, jsou čtyři členové dozorčí rady voleni valnou hromadou a dva členové zaměstnanci burzy podle volebního řádu schváleného burzovní komorou. 17. řádná valná hromada BCPP, a.s. 11

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 1. července 2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 NÁVRH Stanovy společnosti A. S. ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST OLEČNOST, A. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 25 61 26 03 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s.

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. K naplnění požadavků vyplývajících ze změny právní úpravy vyhlašuje akciová společnost ABSOLUTE OIL a.s. toto úplné znění stanov. Společnost se podle 777 odst.

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Stanovy akciové společnosti "Sportovní areál Harrachov a.s." I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Sportovní areál Harrachov a. s. 2. Sídlem společnosti

Více

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s.

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s. STANOVY VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI DLE 2 ZÁKONA 134/2013 O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A O ZMĚNÁCH DALŠÍCH ZÁKONŮ. PŘIJATÉ ZMĚNY ZNĚNÍ

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK NÁVRH ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK STANOVY Část I. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) byla

Více

VEBA, textilní závody a.s.

VEBA, textilní závody a.s. S T A N O V Y akciové společnosti VEBA, textilní závody a.s. Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost byla založena podle 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í ČLÁNEK 1 Založení akciové společnosti GEPUS akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni 4.9.2014, založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více