Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU"

Transkript

1 Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU

2 1. Úvod Voln pohyb osob patfií mezi ãtyfii základní svobody, na kter ch je Evropská unie (EU) zaloïena. Cílem EU je totiï odstranûní pfiekáïek volného pohybu osob, sluïeb, zboïí a kapitálu. KaÏd státní pfiíslu ník ãlenského státu EU mûïe bez diskriminace vykonávat své povolání, poskytovat sluïby nebo podnikat v jiném ãlenském státû EU. Z dûvodû ochrany vefiejného zájmu v ak státy stanovují podmínky pro v kon nûkter ch ãinností (napfi. vzdûlání, praxe, bezúhonnost). Tyto podmínky se v jednotliv ch ãlensk ch státech li í. Bez zásahu EU by osoba, která je oprávnûna vykonávat urãité povolání v jednom ãlenském státû a která chce vykonávat stejnou ãinnost v jiném, byla nucena splnit v podstatû dvû sady poïadavkû - domovského i hostitelského státu. To by v ak mohlo b t obtíïné, protoïe poïadavky pro v kon povolání ãlenské státy stanovují na základû sv ch národních vzdûlávacích systémû. Ty v ak v rámci EU nejsou sladûné, a tudíï se velmi li í. Proto EU pfiijala opatfiení, která tento rozdíl pfiekonávají a usnadàují obãanûm mobilitu. Nejv znamnûj í opatfiení zaji Èuje vzájemné uznávání odborn ch kvalifikací. Jeho základním principem je, Ïe jestliïe nûkdo získá jednou kvalifikaci v domácím ãlenském státû, mûl by mít svou kvalifikaci uznanou také i v ostatních, a tudíï by mûl b t oprávnûn pracovat nebo podnikat i zde. 1

3 2. Profesní a akademické uznávání Pro úãely pochopení uznávání odborn ch kvalifikací je nutné si vysvûtlit nûkteré dûleïité pojmy: akademické uznávání, profesní uznávání, regulované povolání, neregulované povolání, oborové smûrnice a smûrnice obecného systému. Tyto pojmy pomohou pochopit ãásti 5. a 6. (str. 5 aï 9), které objasàují, jak má postupovat státní pfiíslu ník ãlenského státu EU, kdyï chce vykonávat své povolání v jiném ãlenském státû EU. Profesní a akademické uznávání je nutné rozli ovat. ProtoÏe se li í jejich cíl, li í se i postup uznávání. Profesní uznávání se zamûfiuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby. Tyto znalosti a schopnosti se prokazují dokladem o vzdûlání a odborné pfiípravû, dokladem o skuteãném v konu dané ãinnosti (dokladem o praxi) nebo jin mi doklady. Na konci postupu profesního uznávání je rozhodnutí, zda má dotyãná osoba dostateãné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání. Souãástí rozhodnutí mûïe b t i uznání titulu nebo profesního oznaãení. Smlouva o zaloïení Evropského spoleãenství (dále Smlouva ES) umoïàuje vydávat smûrnice upravující vzájemné uznávání diplomû, osvûdãení a jin ch dokladû o kvalifikaci. Akademické uznávání je uznávání diplomû, kvalifikací nebo ãástí studijních programû jednoho (domácího nebo cizího) vzdûlávacího zafiízení jin m za úãelem pfiijetí do dal ího studia (napfi. uznání maturity jako pfiedpokladu pro pfiijetí ke studiu na vysoké kole). Souãástí akademického uznání mûïe b t i uznání akademické hodnosti nebo titulu. V rámci akademického uznávání se ãasto podrobnû porovnávají studijní programy. Smlouva ES oblast akademického uznávání neupravuje, pouze v ãlánku, kter se vûnuje oblasti vzdûlávání, fiíká mimo jiné, Ïe ãinnost EU: je zamûfiena na podporu mobility studentû a uãitelû, mezi jin mi podporou uznávání akademick ch diplomû a zapoãtení doby studia. ZároveÀ v ak fiíká, Ïe EU respektuje odpovûdnost ãlensk ch státû za obsah v uky a za organizaci vzdûlávacích systémû. Akademické uznávání je tak ponecháno v rukou jednotliv ch ãlensk ch státû a neexistuje evropsk systém akademického uznávání. Vstupem âr do EU se tento druh uznávání nezmûní, a to ani v âr ani v jin ch ãlensk ch státech. 3. Regulované povolání a ãinnost Regulovan m povoláním nebo ãinností (dále jenom regulované povolání ) se rozumí taková ãinnost, pro jejichï v kon jsou právními pfiedpisy ãlenského státu EU pfiedepsány urãité poïadavky, bez jejichï splnûní nemûïe osoba toto povolání vykonávat (napfi. stupeà a obor vzdûlání, praxe, bezúhonnost, zdravotní zpûsobilost). Která povolání jsou regulovaná v jednotliv ch ãlensk ch státech, si stanovují tyto státy samy. Proto také kaïd ãlensk stát reguluje jin poãet, má jin rozsah této regulace a u kaïdého povolání se poïadavky li í. Napfi. skandinávské státy regulují velmi malé mnoïství povolání, naopak dal í skupina státû, kam patfií Nûmecko, Rakousko i âeská republika, regulují velké mnoïství povolání (nûkolik stovek). Naprostá vût ina ãlensk ch státû reguluje zdravotnická povolání, pedagogická povolání a povolání v technické oblasti. V âr se napfi. regulují ãinnosti v oblasti dopravy, zdravotnické ãinnosti, pedagogická povolání, povolání rostlinolékafie a dal í 2 3

4 ãinnosti v zemûdûlství a ochranû Ïivotního prostfiedí, v echny Ïivnosti, ãinnost patentového zástupce, provádûní obnovy kulturních památek, povolání zprostfiedkovatele práce, topiãe, odpalovaãe ohàostrojû atd.. Povolání, která nejsou regulována, mûïe kaïd vykonávat volnû bez splnûní jak chkoliv podmínek. JestliÏe v ãlenském státû EU mûïe urãité povolání vykonávat kter koliv obãan daného státu, mûïe ho také vykonávat kter koliv obãan jiného ãlenského státu. Pfiíkladem takové ãinnosti je napfi. uklízeãka, novináfi, sekretáfi/ka apod., které Ïádné ãlenské státy neregulují. Na neregulovaná povolání se níïe popsané smûrnice nevztahují. 4. Smûrnice o uznávání odborn ch kvalifikací Za úãelem zjednodu ení volného pohybu osob vydala unie smûrnice o uznávání odborn ch kvalifikací. Smûrnice jsou závazné pro v echny ãlenské státy. oborové smûrnice (nûkdy také sektorové), vydány jednotlivû pro nûkterá povolání, zejména ve zdravotnictví. obecného systému vzájemného uznávání odborn ch kvalifikací, pouïívané na regulovaná povolání, která nejsou pokryta jin mi smûrnicemi. V echny tyto smûrnice: platí pro státní pfiíslu níky ãlensk ch státû EU (po nejen pro 15 star ch ãlensk ch státû EU, ale také pro státy novû pfiistupující tj.: âeskou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Loty sko, Maìarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko), Evropského hospodáfiského prostoru (dále jen EHP), coï znamená, Ïe se vztahují i na státní pfiíslu níky Islandu, Lichten tejnska a Norska. Od ãervna 2002 se vztahují také na obãany v carské konfederace. se t kají ãinností osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch i zamûstnancû. se nevztahují na ãinnosti ve vefiejné správû, které jsou spojeny s ochranou obecn ch zájmû ãlenského státu (napfi. soudní a daàová správa, armáda, policie). 5.1 Oborové smûrnice Oborové smûrnice byly vydány pro povolání: lékafi, zubní lékafi, farmaceut, veterinární lékafi, v eobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, architekt a právník. Spoleãn m rysem vût iny (v jimkou jsou smûrnice pro povolání architekta a právníka) tûchto smûrnic je harmonizace minimálního obsahu studia (obsah a délka studia). Tato harmonizace umoïàuje prakticky automatické vzájemné uznávání diplomû, osvûdãení a dokladû o vzdûlání. JestliÏe vzdûlání pfiipravující pro v e uvedená povolání, splàuje podmínky stanovené ve smûrnici, je název diplomu, vysvûdãení nebo jiného dokladu o ukonãení takového vzdûlání vloïen do textu smûrnice. Pro drïitele takového dokladu o vzdûlání to znamená, Ïe se jeho kvalifikace automaticky uznává. Musí v ak o toto uznání poïádat. 4 5

5 5.2 Smûrnice obecného systému Obecn systém vzájemného uznávání odborné kvalifikace je tvofien tfiemi základními smûrnicemi: - Smûrnice Rady 89/48/EHS o obecné úpravû pro uznávání vysoko kolsk ch diplomû udûlen ch po ukonãení nejménû tfiíletého odborného vzdûlání, která upravuje uznávání odborné kvalifikace získané po nejménû tfiíletém vysoko kolském studiu, - Smûrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému uznávání odborného vzdûlávání, která doplàuje smûrnici 89/48/EHS, která upravuje uznávání odborné kvalifikace získané studiem po získání úplného stfiedního vzdûlání, které je nejménû jednoleté (nepfiesahuje v ak tfii roky) a - Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES stanovující mechanismus pro uznávání kvalifikací ohlednû odborn ch ãinností zahrnut ch smûrnicemi o liberalizaci a o pfiechodn ch opatfieních a doplàující obecné systémy pro uznávání kvalifikací, která upravuje uznávání odborné kvalifikace získané odbornou pfiípravou nebo praxí. Tyto smûrnice jsou novelizovány fiadou dal ích smûrnic, které zejména mûní pfiílohu C smûrnice ã. 92/51/EHS. Pfiíloha C je seznamem alternativního vzdûlání pro urãitá regulovaná povolání, která sice formálnû nesplàují podmínku jednoho aï tfiíletého vzdûlání po získání úplného stfiedního vzdûlání, ale jednotlivé ãlenské státy odûvodnily Evropské komisi, Ïe toto vzdûlání dovoluje vykonávat ãinnosti se stejnou mírou odpovûdnosti. Smûrnice obecného systému vzájemného uznávání odborn ch kvalifikací se vztahují na ta regulovaná povolání, která nejsou pokryta jin mi smûrnicemi. Tyto smûrnice neharmonizují kvalifikaãní poïadavky jednotliv ch ãlen- sk ch státû pro jednotlivá povolání. A na rozdíl od oborov ch smûrnic neharmonizují ani vzdûlávání a odbornou pfiípravu pro povolání. Podstatou obecného systému vzájemného uznávání profesních kvalifikací je vzájemná dûvûra mezi ãlensk mi státy. Na základû tohoto systému uznávají ãlenské státy kvalifikace, které se vzdûláním a praxí podstatnû neodli ují od jejich národních poïadavkû. DÛvûfiují tedy ãlenskému státu, kde dotyãná osoba získala kvalifikaci a byla tím oprávnûná vykonávat urãité regulované povolání, Ïe tento ãlensk stát nestanovil pfiíli mûkké podmínky a nedopustil, aby regulované povolání vykonávala osoba nedostateãnû kvalifikovaná, která by mohla zpûsobit v konem povolání kody (aè jiï zdravotní, bezpeãnostní nebo na Ïivotním prostfiedí). Obecn systém vzájemného uznávání odborn ch kvalifikací se uplatní pouze tehdy, je-li uchazeã plnû kvalifikován vykonávat dotãené regulované povolání nebo ãinnost ve svém domovském státû nebo ve státû, odkud pfiichází, nebo jestliïe uï tam toto povolání vykonával (a je jedno zda lo o regulované nebo neregulované povolání). Pokud chce Ïadatel vykonávat povolání, které je v hostitelském ãlenském státû regulované, ale v domovském státû Ïadatele regulované nebylo (tj. kaïd jej mûïe vykonávat volnû), mûïe uznávací orgán poïadovat, aby Ïadatel prokázal, Ïe pfiedmûtné povolání vykonával nejménû dva roky v pfiedchozích deseti letech. JestliÏe existují podstatné rozdíly mezi kvalifikací získanou v jednom ãlenském státû a poïadavky jiného ãlenského státu, mûïe tento jin - hostitelsk ãlensk stát poïadovat, aby Ïadatel: 6 7

6 1. pfiedloïil doklad o odborné zku enosti (praxi) v urãité délce, (- pokud je vzdûlání nebo pfiíprava Ïadatele minimálnû o 1 rok krat í, neï se poïaduje v hostitelském ãlenském státû) nebo 2. podstoupil rozdílovou zkou ku nebo adaptaãní období, (- pokud existují podstatné rozdíly ve vzdûlání.) V naprosté vût inû pfiípadû má Ïadatel právo vybrat si mezi sloïením rozdílové zkou ky a provedením adaptaãního období. V jimky z tohoto práva musí ãlenské státy projednat s Evropskou komisí a teprve po souhlasu Evropské komise je lze uplatnit. koordinaãní skupiny, v jejímï ãele stojí zástupce Evropské komise. Koordinátor podporuje jednotné pouïití obecného systému vzájemného uznávání odborn ch kvalifikací pro v echna dotãená povolání ve svém ãlenském státû. 6. Státní pfiíslu ník âr chce vykonávat povolání v jiném ãlenském státû Obãané âr, ktefií chtûjí vykonávat regulované povolání v jiném ãlenském státû neï je âr, by se mûli obracet prostfiednictvím národních koordinátorû jednotliv ch ãlensk ch státû (viz níïe - ãást 9) na pfiíslu né uznávací orgány v tûchto státech. Rozdílová zkou ka nebo také zkou ka zpûsobilosti hodnotí odborné znalosti Ïadatele. Rozsah zkou ky musí zohledàovat, Ïe Ïadatel je odborník ve svém domovském státû. Zkou ka se skládá z pfiedmûtû vybran ch ze seznamu, jejichï znalost vyïaduje povolání v hostitelském státû a jejichï znalost není doloïena Ïádn m dokladem o kvalifikaci Ïadatele. Seznam tûchto pfiedmûtû vypracuje odpovûdn orgán na základû srovnání poïadovaného vzdûlání a vzdûlání, které má Ïadatel. Zkou ka hodnotí schopnosti Ïadatele, a jeho kompetenci vykonávat urãité povolání. Adaptaãní období znamená v kon regulovaného povolání v hostitelském ãlenském státû pod dohledem odpovûdné osoby, která je sama plnû kvalifikována pro v kon tohoto povolání. Na závûr adaptaãního období odpovûdná osoba zhodnotí jeho prûbûh. Na základû smûrnic obecného systému jmenuje kaïd ãlensk stát osobu - národního koordinátora, kter je ãlenem Pfied tím si v ak Ïadatel musí zodpovûdût otázky: - do jakého ãlenského státu chce a - jaké povolání chce vykonávat? S pomocí národního koordinátora ve vybraném ãlenském státû (nebo jím doporuãeného úfiadu) zjistí, zda - je toto povolání v ãlenském státû regulované Není-li regulované, mûïe toto povolání vykonávat bez dal- ích oprávnûní (stejnû jako státní pfiíslu níci daného ãlenského státu). Zda bude toto povolání vykonávat, závisí v ak na ochotû potenciálního zamûstnavatele ho zamûstnat. Je-li regulované a jde o povolání podle oborov ch smûrnic (tj. lékafi, zubní lékafi, farmaceut, veterinární lékafi, v eobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, architekt), musí poïádat o uznání své odborné kvalifikace pfiíslu n uznávací orgán. Kvalifikace se mu automaticky uzná. U advokátû je situace jiná: zahraniãní advokát je oprávnûn 8 9

7 poskytovat právní sluïby jen v oblasti práva státu, kde získal oprávnûní k poskytování právních sluïeb a v mezinárodním právu. Uznávací orgány se v jednotliv ch ãlensk ch státech li í. Obecnû se v ak dá fiíci, Ïe za povolání veterinárního lékafie je odpovûdné Ministerstvo zemûdûlství, za zdravotnická povolání Ministerstvo zdravotnictví, za povolání architekta obdoba ãeského Ministerstva pro místní rozvoj. V nûkter ch státech, kde mají profesní organizace silné postavení (napfi. Velká Británie nebo Irsko), je tímto odpovûdn m orgánem právû pfiíslu ná profesní organizace. Je-li regulované a nejde-li o povolání podle oborov ch smûrnic, musí poïádat o uznání své odborné kvalifikace. Pfii podávání Ïádosti o uznání odborné kvalifikace a pfii urãení relevantního uznávacího orgánu pomûïe národní koordinátor v dotãeném ãlenském státû. Îadatel podá svou Ïádost o uznání odborné kvalifikace pro v kon konkrétního regulovaného povolání v hostitelském ãlenském státû. Tuto Ïádost doplní poïadovan mi pfiílohami (originály nebo kopiemi dokladû o vzdûlání, praxi, v pisem z rejstfiíku trestû a jejich pfieklady, Ïivnostensk m oprávnûním atd.). Rozsah a obsah pfiíloh se mûïe stát od státu a povolání od povolání li it. Îádost podá u pfiíslu ného uznávacího orgánu. Uznávací orgán zkontroluje, zda je Ïádost kompletní. Pokud není, poïádá o doplnûní. Od okamïiku podání kompletní Ïádosti bûïí lhûta pro její vyfiízení, která mûïe b t maximálnû 120 dní (tj. 4 mûsíce). Uznávací orgán v této lhûtû buì: - uzná odbornou kvalifikaci Ïadatele, nebo - pfied uznáním odborné kvalifikace poïádá Ïadatele, aby pfiedloïil doklad o praxi v urãité délce nebo podstoupil rozdílovou zkou ku ãi adaptaãní období, nebo - Ïádost o uznání odborné kvalifikace zamítne (napfi. v pfiípadû, Ïe Ïadatel neprokázal, Ïe mûïe dotãenou ãinnost vykonávat ve svém domovském ãlenském státû). Îadatel má právo se proti rozhodnutí uznávacího orgánu odvolat. Odvolací orgán se stát od státu li í. Za Ïádost o uznání odborné kvalifikace mûïe uznávací orgán vybírat poplatky, jejichï v e v ak musí odpovídat vykonané práci uznávacího orgánu. Uznání odborné kvalifikace Ïadatele nezakládá právní nárok na zamûstnání. ZáleÏí na konkrétní situaci na trhu práce a na ochotû potenciálního zamûstnavatele jej zamûstnat (kontakty na uznávací orgány v ãásti 8). 7. Státní pfiíslu ník jiného ãlenského státu chce vykonávat povolání v âr Zde si Ïadatel musí zodpovûdût tyto otázky: - jaké povolání chce vykonávat? - je toto povolání v âr regulované? - zjistí na Ministerstvu kolství, mládeïe a tûlov chovy, které je ústfiedním správním úfiadem odpovûdn m za koordinaci správních ãinností v oblasti uznávání odborné kvalifikace, nebo na jeho internetov ch stránkách ( Není-li regulované, mûïe toto povolání vykonávat bez dal ího oprávnûní (stejnû jako ostatní státní pfiíslu níci âr). Zda bude toto povolání vykonávat, závisí na ochotû potenciálního zamûstnavatele jej zamûstnat. Je-li regulované a jde-li o povolání podle oborov ch smûrnic (tj. lékafi, zubní lékafi, farmaceut, veterinární lékafi, v eobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, 10 11

8 architekt), musí poïádat o uznání své odborné kvalifikace uznávací orgán, kter m je pro zdravotnická povolání Ministerstvo zdravotnictví, pro veterinární lékafie âeská komora veterinárních lékafiû a pro architekta âeská komora architektû. Kvalifikace se mu automaticky uzná. U advokátû je situace jiná: zahraniãní advokát je oprávnûn poskytovat právní sluïby jen v oblasti práva státu, kde získal oprávnûní k poskytování právních sluïeb a v mezinárodním právu. Uznávacím orgánem je âeská advokátní komora. Úprava povolání podle oborov ch smûrnic v âr Povolání lékafie, zubního lékafie a farmaceuta je upraveno v zákonu ã. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné zpûsobilosti a specializované zpûsobilosti k v konu zdravotnického povolání lékafie, zubního lékafie a farmaceuta. Povolání v eobecné zdravotní sestry a porodní asistentky je upraveno v zákonu ã. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání zpûsobilosti k v konu nelékafisk ch zdravotnick ch povolání a k v konu ãinnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péãe a o zmûnû nûkter ch souvisejících zákonû (zákon o nelékafisk ch zdravotnick ch povoláních). âinnost advokátû je upravena zákonem ã. 85/1996 Sb. o advokacii ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. âinnost architektû je upravena zákonem âeské národní rady ã. 360/1992 Sb. o v konu povolání autorizovan ch architektû a o v konu povolání autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. âinnost veterinárních lékafiû je upravena zákonem ã. 166/1999 Sb. o veterinární péãi a o zmûnû nûkter ch souvisejících zákonû (veterinární zákon) a zákon âeské národní rady ã. 381/1991 Sb. o Komofie veterinárních lékafiû âeské republiky, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Je-li regulované a nejde-li o povolání podle oborov ch smûrnic, musí poïádat o uznání své odborné kvalifikace u relevantního uznávacího orgánu. Uznávacím orgánem, oprávnûn m rozhodnout v konkrétní vûci o uznání odborné kvalifikace, je ústfiední správní úfiad âr, do jehoï pûsobnosti regulovaná ãinnost náleïí nebo jehoï pûsobnost je regulované ãinnosti nejbliï í. V pfiípadû, Ïe uchazeã hodlá vykonávat regulovanou ãinnost jako podnikatel ve formû Ïivnosti nebo jako odpovûdn zástupce drïitele Ïivnostenského oprávnûní, je uznávacím orgánem Ministerstvo prûmyslu a obchodu. V pfiípadû, Ïe o oprávnûní vykonávat regulovanou ãinnost rozhoduje podle zvlá tního právního pfiedpisu profesní komora, je uznávacím orgánem tato komora. Uznávání odborn ch kvalifikací za úãelem v konu regulovaného povolání podle smûrnice obecného systému je upraveno zákonem ã.18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpûsobilosti státních pfiíslu níkû ãlensk ch státû Evropské unie a o zmûnû nûkter ch zákonû (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Tento zákon upravuje postup uznávání odborn ch kvalifikací ÏadatelÛstátních pfiíslu níkû ãlensk ch státû EU (vãetnû âr), EHP a v carska, ktefií chtûjí vykonávat v âr regulované povolání nebo ãinnost. Uznání odborné kvalifikace Ïadatele nezakládá právní nárok na zamûstnání. Opût bude záleïet na konkrétní situaci na trhu práce a na ochotû potenciálního zamûstnavatele jej zamûstnat

9 8. Informaãní místa 9. âasto kladené otázky Funkci informaãního místa pro obecn systém uznávání odborné kvalifikace, a to jak pro ãeské státní pfiíslu níky, ktefií mají zájem o uznání své odborné kvalifikace v jiném ãlenském státû, tak pro obãany ãlensk ch státû, ktefií chtûjí svou odbornou kvalifikaci uznat v âr, plní Ministerstvo kolství, mládeïe a tûlov chovy ve spolupráci s Ministerstvem prûmyslu a obchodu (oblast Ïivností). Informaãním místem Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy je jeho odbor evropské integrace. ada informací je na webové stránce Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy ( Dal í informace lze nalezt na internetovém portálu EURES ( Informaãní místo mûïe zodpovídat obecné otázky. S ohledem na velké mnoïství státû, ve kter ch se od uplatàuje úprava uznávání odborné kvalifikace (29 státû), a s ohledem na velké mnoïství regulovan ch povolání a ãinností, jejichï rozsah se navíc prûbûïnû mûní, informaãní místo není schopné zodpovídat konkrétní dotazy typu: Jsem elektrotechnik a chci pracovat ve panûlsku. Jak mi bude moje kvalifikace uznána?, neboè uznávání odborné kvalifikace je vïdy individuální a neposuzuje se pouze získané vzdûlání, ale také praxe a jiné pfiedpoklady konkrétního Ïadatele. Kontakty na jednotlivá informaãní místa v ãlensk ch státech lze nalézt na následující internetové adrese: /docs/contact-points/info-points_en.pdf. Na nû se lze obracet s dotazy na moïnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním ãlenském státû EU, tj. zda je urãité povolání regulované a jak úfiad je pfiíslu n m uznávacím orgánem. Bude maturita sloïená v âeské republice roku 2005 uznávána po celé EU? viz ãást Akademické a profesní uznávání. Studuji lékafiskou fakultu PlzeÀské univerzity, bude mi diplom uznán v EU? viz ãást Akademické a profesní uznávání a ãást Sektorové smûrnice Jaké podmínky jsou dohodnuty po vstupu do EU v uznáváni vysoko kolského vzdûlání a diplomû v ãlensk ch státech? viz ãást Akademické a profesní uznávání. Jak se zmûní vzdûlávání zdravotníkû po vstupu âr do EU, napfi. jak budou zmûnûny názvy zdravotních pracovníkû jako jsou dietní sestry, do jaké platové kategorie budou po vystudovaní diplomované dietní sestry spadat a zda bude nutné si je tû doplnit vzdûlání? âr musela zmûnit vzdûlávání zdravotníkû pouze u povolání upraven ch oborov mi smûrnicemi - viz ãást Oborové smûrnice. Zmûna názvû zdravotních pracovníkû, zafiazení do platové kategorie a nutnost doplnûní vzdûlání je vnitrostátní vûcí âr (viz ãást Státní pfiíslu ník ãlenského státu chce vykonávat povolání v âr, druhá odráïka). Musí zdravotní sestra nostrifikovat v Rakousku po vstupu âr do EU? Je-li mínûna v eobecná zdravotní sestra upravená oborovou smûrnicí a míní-li se nostrifikací akademické uznávání, pak ne - viz ãást Oborové smûrnice

10 Pokud bych chtûla v EU pracovat jako inspektorka v potravináfiství nebo v zkumu pro potraviny a v âr mi byl udûlen titul MVDr., budou mi studium a titul uznány, i kdyï jsem bûhem studia nemûla dostatek povinné praxe, abych mohla provádût vefiejnou praxi jako veterinární lékafika? JestliÏe vás titul MVDr. opravàuje k v konu ãinnosti inspektora v potravináfiství nebo v potravináfiském v zkumu v âr, pak pfii va í odborné kvalifikaci musí uznávací orgány v ãlenském státû pouïít smûrnice obecného systému vzájemného uznávání. Dále viz ãást Smûrnice obecného systému a ãást Státní pfiíslu ník âr chce vykonávat povolání v jiném ãlenském státû. Jaké podmínky musí nyní ve státech EU splàovat podnikatel (Ïivnostník) pro podnikání v úãetnictví (úãetní sluïby jin m subjektûm)? Jednotlivé ãlenské státy EU si samostatnû stanovují podmínky v konu regulovan ch povolání a ãinností. Dále viz ãást Regulovaná povolání a ãinnosti a ãást Informaãní místa (internetová stránka s kontakty na informaãní místa ãlensk ch státû) Jsem elektrotechnik a chci pracovat ve panûlsku. Jak je to s uznáním mojí kvalifikace? viz ãást Smûrnice obecného systému. 16

11 Evropská komise Informaãní centrum Evropské unie

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Příloha č. 19 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ V RÁMCI EU Seminář 2016 AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ Uznání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce (zahraniční) jinou vzdělávací

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 9. ãervna 2010 O B S A H 3. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

Rozhodování dovolacího soudu v civilních vûcech po koncepãní zmûnû institutu dovolání1

Rozhodování dovolacího soudu v civilních vûcech po koncepãní zmûnû institutu dovolání1 JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 22 Rozhodování dovolacího soudu v civilních vûcech po koncepãní zmûnû institutu dovolání1 22 MGR. ANTONÍN STANISLAV,2 DOKTORAND PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO,

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

PRÁVNÍ KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE. kolektiv autorû, Poradna pro obãanství / Obãanská a lidská práva

PRÁVNÍ KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE. kolektiv autorû, Poradna pro obãanství / Obãanská a lidská práva PRÁVNÍ KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE kolektiv autorû, Poradna pro obãanství / Obãanská a lidská práva Poradna pro obãanství / Obãanská a lidská práva SenováÏné námûstí 24 116 47 Praha 1 tel./fax.:

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

opravného daàového dokladu si mohl uplatnit nárok na odpoãet této ãástky od státu. Plátce dodavatel pfiiznání podle 103 a daà státu doplatil.

opravného daàového dokladu si mohl uplatnit nárok na odpoãet této ãástky od státu. Plátce dodavatel pfiiznání podle 103 a daà státu doplatil. DPH AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 19. ledna 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 2/2009 NOVELA ZÁKONA

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

Reklama na léãivé pfiípravky a právo (2. ãást)

Reklama na léãivé pfiípravky a právo (2. ãást) Léky a právo Reklama na léãivé pfiípravky a právo (2. ãást) PharmDr. Mgr. Jan Žamboch; JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba Autofii pûsobí jako konzultanti v oblasti farmaceutického prûmyslu. Souhrn Žamboch J,

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2000 VáÏení pfiátelé, pokud jste sledovali v roãní zprávy vydávané v uplynul ch letech V eobecnou zdravotní poji Èovnou âeské republiky, nemohlo Vám

Více

âlánky Mezinárodní zdanûní fyzick ch osob s pfiíjmy ze závislé ãinnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU

âlánky Mezinárodní zdanûní fyzick ch osob s pfiíjmy ze závislé ãinnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 3 âlánky Mezinárodní zdanûní fyzick ch osob s pfiíjmy ze závislé ãinnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU MGR. ING. KAREL BRYCHTA, PH.D., ÚSTAV FINANCÍ,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více