Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha"

Transkript

1 Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení projektû na praktick ch pfiíkladech s MS PROJECT listopad 2004, hotel Holiday Inn Prague Congress Centre Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Pfiedná ející Lenka Bláhová, âeská poji Èovna, a.s. Ing. Rostislav Levíãek, M.A., T-Mobile Czech Republic, a.s. Pavel PivoÀka, Eurotel, spol. s r.o. Ing. Mgr. Zdenûk Radil, DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V. Ing. Pavel Reich, PA CONSULTING GROUP s.r.o. Ing. Karel Hyndrák Partnefii akce

2 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! O své zku enosti se s Vámi podûlí: Ing. Rostislav Levíãek, M.A., T-Mobile Czech Republic, a.s. (3. 11.; 0 ) Ing. Pavel Reich, PA CONSULTING GROUP s.r.o. (4. 11.; ) Ing. Mgr. Zdenûk Radil, DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V. (4. 11.; ) Lenka Bláhová, âeská poji Èovna, a.s. (4. 11.; ) Pfiidaná hodnota pro Vás: V mûna zku eností a diskuse s kolegy a pfiedná ejícími pfiímo z praxe Praktické tipy a rady pro Vá profesionální projektov management Diskusní atmosféra semináfie, pfiípadové studie a pfiíklady z praxe 1. den 2. den Pfiedpoklady úspû ného projektu Vazba projektu na celkovou strategii firmy, v znam sponzora projektu Formulace úãelu, cíle a rozsahu a jeho vliv na úspûch projektu Role a odpovûdnost dal ích orgánû v organizaci projektu V znam kvalitního projektového t mu a kompetentního manaïera projektu Stage and gate proces jako nástroj pro fiízení a kontrolu projektû V znam projektové dokumentace Faktory úspûchu v multiprojektovém prostfiedí Klíãové aspekty projektového plánování Definování strategie projektu a vazba na celkovou strategii firmy V znam studie proveditelnosti a metody její tvorby Metody vyhodnocování pfiínosû projektû v praxi MoÏnosti fiízení rizik a plánování rezerv ve fázi pfiípravy projektu Otevfiení projektu Jak pfiedcházet neúspûchûm anal za, fie ení a vãasné rozpoznání problémû Typické pfiíãiny problémû v projektech Kreativní fie ení problémû Systematická anal za problémû, jejich vãasné rozpoznání Dosáhnûte efektivní spolupráce v ech zúãastnûn ch! Role a tfiecí plochy stakeholderû projektu: zadavatel, sponzor, projektov manaïer, projektov t m Tajemství úspû né spolupráce na projektu Osobnost projektového manaïera poïadavky, kompetence Prodejte projekt vzbuìte nad ení, motivujte, pfiesvûdãte Komunikace a fiízení konfliktû na projektu Risk management v prûbûhu projektového fiízení Úloha plánování projektu v fiízení rizik ízení rizik jako nejlep í zpûsob pfiedcházení nepfiíjemn m pfiekvapením Postupy fiízení rizik v rûzn ch fázích projektu Vyhodnocení, identifikace a kvantifikace rizik Proaktivní a reaktivní opatfiení k fiízení rizik Plán rezerv Kritické faktory úspûchu fiízení rizik Konkrétní nástroje pro fiízení projektov ch rizik Risk Checklist Prioritizace rizik Zaji tûní rizik diskuzní materiál Realizace a fiízení prûbûhu projektu, controlling projektu Struktura a organizace projektu Projektová grémia, SET s, kontrolní schûzky PrÛbûÏná kontrola pokroku projektu, verifikace odchylek proti plánu Sledování a fiízení termínû a nákladû ízení kvality projektu a zmûn projektu ízení smluvních vztahû, koordinace subjektû v procesu fiízení Hodnocení dílãích etap a návrhy úprav, správná projektová dokumentace

3 listopad 2004, hotel Holiday Inn Prague Congress Centre Plánování a fiízení projektû na praktick ch pfiíkladech s MS PROJECT O své zku enosti se s Vámi podûlí: Ing. Karel Hyndrák Pfiidaná hodnota pro Vás: Klíãové otázky v oblasti plánování a fiízení projektû jsou fie eny formou pfiípadov ch studií s pouïitím Microsoft Projectu OkamÏitá zpûtná vazba od lektora Maximální orientace na praktickou vyuïitelnost informací 1. den 2. den Úvod do problematiky projektového fiízení Projekt versus rutina, organizaãní struktury projektového fiízení Îivotní cyklus projektu a úkoly úãastníkû v jednotliv ch fázích Nástroje projektového fiízení Logick rámec, rozhodovací stromy, metoda kritické cesty Pfiíprava a realizace projektu Plán projektu úkoly, náklady, zdroje, pfiifiazení zdrojû, multiprojekty, rizika, anal za PERT Sledování prûbûhu projektu kontrolní schûzky, fiízení ãasu, zdrojû a nákladû PoÏadavky jakosti âsn ISO , hodnotová anal za (EVA) Plán a fiízení realizace projektu s pouïitím Microsoft Projectu Microsoft Project Klient krátk pfiehled Projektové ablony, pouïívání formuláfiû a postupû platn ch v EU Principy práce skupiny (virtuální firma) , server e ení pfiípadov ch studií s pomocí Microsoft Project 2003 Professional Jednoduchá pfiípadová studie k metodû kritické cesty, prezentace projektu a ladûní hodnot Pfiípadová studie ke stûhování firmy plán sloïitûj ího projektu, omezení úkolû SloÏitûj í pfiípadová studie napodobující skuteãné podnikání a vyjednávání o cenû úkoly, náklady, ãasové rozli ení nákladû, Cash Flow, vytûïování zdrojû, ladûní zisku Kompletní pfiípadová studie na pevn koneãn termín náklady, kalendáfie, ladûní na pevn termín, sledování realizace, práce s ãasov mi rezervami, vyhodnocení, anal za vytvofiené hodnoty Pfiípadová studie fie ící ãtyfii soubûïnû bûïící projekty multiprojekty, externí vazby, fond zdrojû, oprávnûní zasahovat do projektû Pfiípadová studie ke spolupráci Microsoft Projectu s jin mi programy Microsoft Office hypertextové odkazy, tabulky, záloïky, poznámky a prezentace Pfiípadová studie k vlastní úpravû vzhledu obrazovek sestavy, vlastní pole, prûbûïná grafická prezentace odchylek od plánu, signální systémy Návrh vlastního projektu s nápomocí lektora Práce projektového t mu na u Nastavení zpûsobu spolupráce, pfiíprava projektu a odsouhlasování jednotliv ch pfiifiazení Sledování realizace projektu, vyhodnocení projektu a sepsání zku eností a testament projektu Pfiíprava práce projektového t mu na serveru Zvlá tnosti instalace a vytvofiení OLAP krychlí Administrace serveru pfiístupy, oprávnûní, nastavení zobrazení, úãty, verze Nastavení Windows Sharepoint Services, nastavení Project Web Access Globální ablona organizace, Fond zdrojû organizace

4 Práce projektového t mu na serveru Úkoly, zdroje, pfiifiazení, multiprojekty, publikování plánu na server Centrum projektû, Centrum zdrojû Sledování prûbûhu realizace projektu Obûh dokumentû na WSS Rizika, Dokumenty, Problémy Anal zy, modely, globální náhrady zdrojû, verze projektû e ení pfiípadov ch studií s pomocí Microsoft Office Project Server 2003 Jednoduchá pfiípadová studie k pfiípravû serveru na spolupráci t mu oprávnûní, globální ablona, pravidla automatické práce Kompletní plán projektu úkoly, zdroje, náklady, vloïené projekty, externí uïivatelé, rizika Multiprojekt nûkolik projektû paralelnû probíhajících specifika serveru Projekty správy (Administrative Projects) odpadlá doba, reïie, kapacita zdrojû Kompletní pfiípadová studie mezi dvûma pevn mi termíny náklady, kalendáfie, ladûní, pfiesãasy, sledování realizace, práce s ãasov mi rezervami, vyhodnocení, anal za vytvofiené hodnoty, anal zy portfolia, verze, modely Návrh vlastního projektu s nápomocí lektora Dojmy úãastníkû na ich akcí: Racionalita, úãelnost, vstfiícn a pfiirozen pfiístup lektorû, pfiíjemné prostfiedí. Ing. Mojmír Res, âeskomoravská záruãní a rozvojová banka a.s. poboãka Brno (Fit pro vedení projektû, ãerven 2002) Dobrá organizace, otevfiená komunikace úãastníkû s cílem vymûnit si zku enosti, nízk poãet úãastníkû umoïàující komunikaci Roman Pe ta, âesk TELECOM, a.s. (Multi-project management v praxi, listopad 2003) Prostfiedí, kvalita lektorû, praktické pfiíklady od lektorû i úãastníkû... Ing. Petr Pûniãka, Cutisin, s.r.o. (Profesionální plánování, fiízení a controlling projektû, duben 2004) OceÀuji, Ïe kolení je zaloïeno na dialogu úãastníkû a pfiedná ejícího... Zdenûk Trejbal, EC HARRIS s.r.o. (Profesionální plánování, fiízení a controlling projektû, duben 2004) i INTERNÍ KOLENÍ Velice rádi Vám k tûmto a dal ím tématûm pfiipravíme interní kolení pfiímo na míru. Pro dal í informace nás prosím kontaktujte: tel.: , fax:

5 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí O své zku enosti se s Vámi podûlí: Ing. Rostislav Levíãek, M.A., T-Mobile Czech Republic, a.s. ( ; 0 ) Ing. Pavel Reich, PA CONSULTING GROUP s.r.o. ( ; ) Pavel PivoÀka, EUROTEL, spol. s r.o. ( ; 0 ) Pfiidaná hodnota pro Vás: Praktické zku enosti s multi-project managementem Impulsy pro aktivní fiízení multiprojektového prostfiedí Diskuse s pfiedná ejícími a kolegy a v mûna zku eností 1. den Specifika multiprojektového prostfiedí Projekt jako nástroj pro fie ení souãasn ch v zev na trzích Charakteristiky multiprojektového prostfiedí a vazba na zpûsob organizace firmy Portfolio projektû, sdílení zdrojû a fiízení priorit V znam procesu a standardû pro fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí Specifické orgány projektového fiízení v multiprojektovém prostfiedí Multiprojektové plánování Podstata multiprojektového plánování, kroky plánovacího procesu ZpÛsoby anal zy a plánování projektû v praxi V znam a zpûsoby fiízení rizik pfii pfiípravû a vyhodnocování projektû v multiprojektovém prostfiedí Tvorba project-portfolia a jeho fiízení DÛvody pro tvorbu portfolia, struktura firemních projektû Metody tfiídûní, v bûru a upfiednostnûní projektû Porovnání efektivity jednotliv ch projektû, stanovení priorit projektû ízení rizik projektového portfolia Urãení závislostí mezi projekty V znam stanovení termínû a ãasov ch priorit v rámci portfolia Specifická rizika project-portfolia, multiprojektové plánování zdrojû VyuÏití metody Critical chain v multiprojektovém prostfiedí Charakteristika CC a jeho moïnosti v praxi Teorie omezení v multiprojektovém prostfiedí past fiízení projektû PouÏití CC v praxi v multiprojektování, v hody metody CC 2. den Efektivní implementace Enterprise Project Managementu Motto: Instalací nejlep ího textového editoru se z vás Shakespeare nikdy nestane! Od fiízení firemních projektû k fiízení firmy pomocí projektû Klasifikace projektû, typy projektov ch kanceláfií, definování efektivního nasazení v praxi, urãení zodpovûdností Nástroje pro zaji tûní efektivního vyuïívání zdrojû v souladu s firemní strategií a prioritami projektû Pfiípadová studie fie ení multiprojektového fiízení na pfiíkladu spoleãnosti Eurotel

6 9. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha FONDY EU pro prûmyslové podniky (MSP z regionû mimo Prahu) 10. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Workshop: Úspû n projekt od my lenky po realizaci! VáÏené dámy a pánové, ráda bych Vás upozornila na právû pfiipravované opakování úspû né odborné konference, zamûfiené na ãerpání finanãních prostfiedkû z fondû EU, kterou pofiádáme ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Úãastníci budou mít moïnost setkat se pfiímo nejen s tvûrci operaãních programû, ale i se zástupci pfiedních ãesk ch agentur, které se pfiímo zab vají zpracováním projektû spolufinancovan ch ze strukturálních fondû Evropské unie. Na konferenci úãastníci získají nejaktuálnûj í informace a zku enosti s dotaãními tituly a pfiedkládan mi projekty. V rámci panelové diskuse bude velk prostor pro konkrétní dotazy a úãastníci získají konkrétní informace právû pro jejich projekty! Tû ím se na setkání s Vámi! S pfiátelsk m pozdravem Olga Holá Conference Specialist Klíãová témata: PodpÛrné operaãní programy EU v âr Operaãní programy vhodné zejména pro prûmyslové podniky Operaãní program PrÛmysl a podnikání Projekty z jin ch operaãních programû vhodné pro prûmyslové podniky Zdroje informací o projektech = inspirace k Va im vlastním projektûm Financování projektû Multiplikace efektu projektu vhodn m modelem financování Modelové projekty a úspû né pfiíklady z praxe Individuální zodpovídání Va ich dotazû ohlednû projektû experty Key Speakers: Ing. Radomil Novák, generální fieditel, CzechInvest JUDr. Ing. Bfietislav Grégr, fieditel odboru strukturálních fondû, MPO Vystoupí: Ing. Du an Fibingr, pfiedseda Prodotaãní komory âr; Ing. Jan Havránek, CEO RAVEN Consulting, a.s.; Ing. Petr Slab, námûstek v konného fieditele pro marketing na centrále KB, Komerãní banka a.s.; Ing. Petr Zahradník, vedoucí kanceláfie pro EU, âeská spofiitelna, a.s. a dal í... více informací naleznete na

7 O své zku enosti se podûlí Lenka Bláhová Absolvovala Stfiední kolu sociálnû právní a celou svoji profesionální ãinnost zamûfiila do oblasti personálního fiízení a lidsk ch zdrojû. Od roku 1991 pracuje v âeské poji Èovnû a.s. v oblasti lidsk ch zdrojû ato na pozicích fiízení personálních ãinností v regionu. Vytváfiela také metodiku v oblasti lidsk ch zdrojû. Vûnovala se specializaci v fiízení lidsk ch zdrojû a i praktickému provedení centralizace personálních procesû v âp. V souãasné dobû vede od loàského roku v rámci projektu Transformace oblast lidsk ch zdrojû. Je také lektorkou v oblasti vzdûlávání dospûl ch a spolupracuje s poradensk mi firmami v âr. Svoje dlouholeté praktické zku enosti z oblasti lidsk ch zdrojû si nyní ovûfiuje s teorií pfii studiu vysoké koly. Ing. Karel Hyndrák Absolvent âvut FEL se specializací na ekonomiku a fiízení. PÛsobil v oblasti expertiz, plánování a realizace velk ch energetick ch staveb. V letech pracoval jako poradce pro zahraniãní investory. V programu zahraniãní pomoci Phare se podílel na podpofie malého a stfiedního podnikání, posléze byl fieditelem investiãního programu pfieshraniãní spolupráce. Od roku 1996 pûsobí jako nezávisl poradce a lektor v oblasti marketingu a projektového fiízení. Testuje plánovací softwary. Je autorem nûkolika knih k Microsoft Projectu. Ing. Rostislav Levíãek, M.A. Absolvent V E v Praze, obor mezinárodní obchod, univerzit UCD Dublin a RUCA Antverpy, obor mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomická integrace. Od roku 1997 pûsobí ve spoleãnosti T-Mobile Czech Republic. Podílel se na projektech v oblasti marketingu a CRM a jako specialista marketingov ch anal z na projektech pfiípravy a implementace cenov ch programû a cen nov ch sluïeb. Od roku 2000 pracoval jako specialista projektového fiízení a manaïer projektové kanceláfie, spoluvytváfiel jednotnou projektovou metodiku, pfiipravoval a realizoval kolení projektov ch manaïerû aúãastnil se a vedl celopodnikové a mezinárodní projekty. Od roku 2003 je fieditelem úsekového controlingu. Pavel PivoÀka v letech pracoval jako obchodník a reklamní pracovník mj. pro Investiãní fond podnikatelû. V letech pûsobil jako systémov analytik ve firmû VW-GEDAS mbh, Mladá Boleslav. V roce 1998 nastoupil jako projektov manaïer do spoleãnosti kofin s.r.o., Praha. Od roku 2000 pracuje ve spoleãnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., v souãasné dobû jako manaïer PMO (Project management methodology/directives), kde je zodpovûdn za projektové portfolio (cca 80 projektû roãnû). Na ESI & George Washington University získal Master s Certificate in Project Management, absolvoval ãetná kolení u tuzemsk ch kolících agentur, zvlá tû se zamûfiením na informaãní technologie a projektov management. Ing. Mgr. Zdenûk Radil Vystudoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze a právo na Karlovû univerzitû. Svou kariéru odstartoval v âeské národní bance, poté pûsobil jako Head of Risk Management v âeském Telecomu a AliaChemu. V obou spoleãnostech se podílel na projektech zaloïení a rozkvûtu oddûlení Risk managementu. V roce 1998 nastoupil do spoleãnosti Alcatel na pozici tresurera se zodpovûdností za fiízení projektu zaloïení regionálního centra pro fiízení treasury aktivit pro oblast stfiední a v chodní Evropy. V souãasné dobû pûsobí ve spoleãnosti DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V. jako manager, kde se vûnuje pfiedev ím fiízení projektû v oblasti treasury managementu, financí a optimalizaci nákladû. Ing. Pavel Reich Vystudoval obor AS a celou svou profesní kariéru pracoval na rûzn ch pozicích pfii vyvíjení rozsáhl ch systémû IT. Pro el také fiadou kurzû projektového fiízení u nás i v zahraniãí a je ãlenem âssi. V letech 1995 aï 2000 pracoval v ãeské poboãce spoleãnosti Logica nejdfiíve jako projektov manaïer, pozdûji na pozici operaãního manaïera odpovídajícího za v echny projekty z oblasti telekomunikací provádûné ãeskou poboãkou firmy. V této pozici rozvíjel systém controllingu a mûfiení na projektech a jejich fiízení rizik a rezerv. Od r pracuje v ãeské poboãce poradenské firmy PA Consulting Group, kde odpovídá za projektové fiízení. Bûhem své kariéry pracoval v rûzn ch funkcích na fiadû projektû z oblasti finanãnictví, telekomunikací a po ty u nás i v jin ch zemích západní i v chodní Evropy.

8 Pfiihlá ka Pfiihlásit se mûïete na nebo okopírovat tuto stranu a vyplnûnou ji zaslat em, faxem ãi po tou na na i adresu. Firma Adresa DIâ Osoba zodpovûdná za vzdûlávání top vision s. r. o. Tel.: Fax: Blanická Praha 2 Web: Po obdrïení pfiihlá ky za leme do pûti dnû potvrzení pfiihlá ky a zálohovou fakturu. Osoba zodpovûdná za fakturaci Jméno a pfiíjmení Funkce Telefon Fax Závaznû se pfiihla uji na: Projektov management pro profesionály Plánování a fiízení projektû na praktick ch pfiíkladech s MS PROJECT Multi-project management v praxi Datum a podpis Jméno a pfiíjmení Funkce Telefon Fax Datum a podpis Závaznû se pfiihla uji na: Projektov management pro profesionály Plánování a fiízení projektû na praktick ch pfiíkladech s MS PROJECT Multi-project management v praxi Pro klienty ze Slovenska: Prohla uji, Ïe na e spoleãnost nemá v âeské republice organizaãní sloïku (fakturovaná ãástka tak bude bez DPH). Úãastnick poplatek: 1. semináfi ,- Kã + 19% DPH 2. semináfi ,- Kã + 19% DPH 3. semináfi ,- Kã + 19% DPH 10% slevu získáte v pfiípadû pfiihlá ení: 2 a více úãastníkû na akci do 5 t dnû pfied konáním akce na 3 a více semináfiû pro jednoho úãastníka Místa konání: Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre Na Pankráci 15/1684, Praha 4 Tel.: Fax: Hotel Crowne Plaza Koulova 15, Praha 6 Tel.: Fax: Storno podmínky a rezervace hotelu: Úãast na semináfii je moïná pouze po zaplacení úãastnického poplatku. Úãastnick poplatek zahrnuje náklady na semináfi, podklady ke kaïdému semináfii, obûd, obãerstvení bûhem dopolední a odpolední pfiestávky a konferenãní set. V pfiípadû odhlá ení v prûbûhu 14 dní pfied konáním akce získáte zpût 50% ceny semináfie, pfii odhlá ení 3 a ménû dnû pfied konáním semináfie ãi pfii neúãasti bez odhlá ení Vám bohuïel platbu za training nemûïeme vrátit. Samozfiejmû je moïné pfievést úãast na semináfii na kolegu / kolegyni. Pofiadatel si v pfiípadû váïn ch dûvodû vyhrazuje právo na zmûnu programu. Náklady na ubytování v místû konání akce nejsou v cenû úãastnického poplatku zahrnuty, av ak jako úãastník akce top vision máte na ubytování slevu. Rezervaci pokoje a hotelov úãet projednejte laskavû pfiímo s hotelem.

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více