Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola. MILLS, s.r.o. Čelákovice SEXUALITA SENIORŮ. Sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola. MILLS, s.r.o. Čelákovice SEXUALITA SENIORŮ. Sociální práce"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice SEXUALITA SENIORŮ Sociální práce Vypracovala: Tereza Hojdyszová Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Čelákovice, 2010

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Sexualita seniorů vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/200 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne Tereza Hojdyszová 2

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala ThDr. et Mgr. Ladislavě Marešové za vedení absolventské práce, za cenné rady, připomínky a podporu, kterou mi po dobu psaní této práce poskytovala. Velký dík patří také všem respondentům, kteří mi obětovali svůj čas a byli ochotni se podělit o svoje zkušenosti a názory. 3

4 Obsah Úvod Cíle práce Hlavní cíl Vedlejší cíle Teoretická část Stáří a stárnutí Stáří Období raného stáří Období pravého stáří Stárnutí Biologické stárnutí Psychické stárnutí Sociální stárnutí Sexualita, stárnutí a související změny Sexualita Změny sexuality u mužů Změny sexuality u žen Muži v přechodu Menopauza u žen Sexuální dysfunkce ve stáří Sexuální dysfunkce u mužů Sexuální dysfunkce u žen Léčba sexuálních dysfunkcí Léčba sexuálních dysfunkcí u mužů Léčba sexuálních dysfunkcí u žen Význam partnera ve stáří Proměny vztahu Proměny hodnot a potřeb Intimní sblížení Osamělí jedinci Smrt jednoho z partnerů Nové partnerství starších lidí Praktická část Vymezení problému Hypotézy Metody použité při šetření Výsledky Výsledky rozhovorů se seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Diskuze Závěr Bibliografie Summary Přílohy

5 Úvod Jako téma mé absolventské práce jsem si zvolila sexualitu seniorů. Myslím si, že toto téma je v naší společnosti hodně opomíjené, ba i tabuizované. Přitom by si jistě zasloužilo mnohem více pozornosti, protože sexualita ve stáří je téma, které velmi ovlivňuje život starších lidí, proto patří do konceptu úspěšného stárnutí. O seniorské problematice bylo napsáno mnoho knih a odborných článků. Častými tématy jsou různá onemocnění, potřeby seniorů nebo adaptace v ústavních zařízeních. Ale co sexualita lidí ve stáří? Někomu se může zdát toto téma neobvyklé nebo téma, které by se vůbec nemělo rozebírat. Já bych však chtěla veřejnosti přiblížit, že sexualita probíhá i v pokročilejším stáří a není to ojedinělý úkaz. Mnozí si představují, že po dovršení určitého věku, veškerá sexuální touha opadne. Chtěla bych dokázat, že tomu tak není, že i lidé ve starším věku si mohou užívat zdravého intimního života. Sexualita je důvěrný problém v mládí, natož v době kdy má za sebou člověk mnoho zkušeností. Sexualita je přirozenou součástí života každého jedince, provází ho od vzniku až po zánik. Vlastní sexualita je pro nás tak běžná, že nás ani nenapadne do jaké míry ovlivňuje náš život. Jako hlavní cíl mé absolventské práce jsem si stanovila zjistit, jak sami senioři prožívají svojí sexualitu. Myslím si, že v tomto dokazování mi pomohou rozhovory se seniory a vyhodnocení dotazníků. Chtěla bych vytvořit přátelskou atmosféru, aby se senioři nebáli nebo nestyděli podělit o své vlastní zážitky a pocity. V mé absolventské práci bych nejdříve chtěla přiblížit v teoretických kapitolách pojmy jako stáří, stárnutí a sexualita. Zmapovat všechny faktory, které na sexualitu ve stáří mají vliv. Poté bych se ráda věnovala změnám, kterým se lidské tělo v průběhu stárnutí nevyhne. I když menopauza přichází v mladším věku než seniorském, myslím, že je to jeden z důkazů stárnutí těla a má velký vliv na ženskou sexualitu. V praktické části mé absolventské práce bych se chtěla věnovat sexualitě s využitím rozhovorů a dotazníků. 5

6 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Zjistit, jak senioři prožívají svojí sexualitu s důrazem na jejich vlastní pocity. 1.2 Vedlejší cíle Nastudovat kvalitní odbornou literaturu Vypracovat teoretické kapitoly práce Najít vhodné klienty pro rozhovor o sexualitě Sestavit dotazník Oslovit dostatek respondentů pro vyplnění dotazníku 6

7 2 Teoretická část 2.1 Stáří a stárnutí Stáří Toto období lidského života přináší nadhled, klid, relativní svobodu a moudrost, často pocit naplnění života. Nicméně přináší také úbytek energie, hromadění ztrát a nezbytnou změnu osobnosti člověka, která spěje k jejímu konci. [VÁGNEROVÁ, 2007] Rozlišujeme chronologický věk, který je počítán od data narození a nemusí souhlasit s věkem biologickým. Druhým pojmem je věk biologický. Tento věk odpovídá skutečnému stavu lidského organismu po stránce biologické, psychické a sociální. Jestliže chceme hodnotit člověka, měli bychom více hledět na věk funkční nežli na chronologický. Poslední pojem je sociální stáří. Označuje změny životního stylu nebo role, kterou člověk vykonává. [PONDĚLÍČEK,1987, s. 13] Stáří můžeme rozdělit do několika etap. WHO (Světová zdravotnická organizace) vymezila nástup stáří v 60 letech. Období raného stáří je nazývána etapa mezi 60 a 74 lety. Období pravého stáří nebo také období vlastního stáří je interval od 75 do 89 let. Dlouhověkost je nazývána doba od 90 let. [www.who.cz, 7] Období raného stáří Dle teorie psychosociálního vývoje je hlavním úkolem období raného stáří přijmout svůj vlastní život jako celek, který měl určitý smysl se svými úspěchy i neúspěchy. Jestliže starší člověk hodnotí svůj život pozitivně, lépe přijme jeho konec. Podmínky pro dosažení integrity se svým životem lze shrnout v několika bodech: Pravdivost ke své osobě. Již není nutné nic předstírat. Smíření s vlastním životem. 7

8 Stabilizace a generalizace. Nabyté zkušenosti pomáhají mít nadhled nad životem. Kontinuita. [VÁGNEROVÁ, 2007 s. 299] Stáří přináší větší svobodu v rozhodování o sobě a svém životním programu. Starší člověk již nepotřebuje být zaměřen na výkon, který byl nedílnou součástí jeho pracovního procesu. Může začít realizovat své dosud nenaplněné vnitřní potřeby. Cílem bilancování starších lidí je také potřeba nalézt smysl zbývajícího života. Bohužel časová omezenost hodně ovlivňuje rozhodování. [VÁGNEROVÁ,2007] Postoj současné společnosti ke stáří je spíše negativního charakteru. Tuto tendenci podporují média, která dávají společnosti obraz mladého, krásného a svěžího jedince, jako ideální. Proto vše, co takové není, je pro konzumní společnost něco nepřípustného či podřadného. Během stárnutí dochází k přibývání četnosti nemocných lidí. Základním znakem nemocnosti starších lidí je polymorbidita, což znamená, že trpí větším počtem různých, většinou chronických, onemocnění. Ve stáří také dochází ke změně kognitivních funkcí, ale jejich zhoršení není rovnoměrné. [PONDĚLÍČEK, 1987] Období pravého stáří Nástup období pravého stáří se uvádí po 75. roce života. V tomto období se setkáváme s nárůstem tělesných problémů a mentálním úpadkem. Starším lidem se zachovávají schopnosti, které využívali po celý život. Na jedné straně existují lidé, kteří jsou oceňováni kvůli své moudrosti a nadhledu, na druhé straně je početná skupina seniorů, která je silně poznamenána psychickými a somatickými úpadky. [VÁGNEROVÁ, 2007] Kvalita života v této fázi stáří a pocit pohody s ní spjatý, je velmi individuální. Obecně platí, že postupně spíše klesá, problémem je udržet si tento pocit pohody. Lze ho u seniorů dosáhnout zejména : Udržením nezbytné autonomie a soběstačnosti. Udržení nebo znovuvytvoření sociálních kontaktů a vztahů 8

9 Udržení přijatelného osobního významu a sebeúcty [VÁGNEROVÁ, 2007, s.399] Tyto hodnoty závisí na zvládnutí různých ztrát, kterých může být v tomto věku mnoho. Nejtěžšími zátěžovými situacemi v tomto věku jsou nemoc, úmrtí partnera, zhoršení zdravotního stavu, ztráta soukromí, způsobená zejména vynucenou změnou životního stylu, který je spojen s hospitalizací či přemístěním do domova s pečovatelskou službou, domova seniorů nebo LDN. Pokles soběstačnosti vede k závislosti na ostatních lidech, což může seniory stresovat. Typickým projevem stáří je zhoršení zdravotního stavu. Starý člověk nyní řeší naprosto rozdílné problémy, než dřív, je více zaměstnán stále obtížnějším zvládání svého vlastního života. Pro kvalitu života seniora není rozhodující přítomná nemoc, ale stupeň funkčního postižení, který z něho plyne. [VÁGNEROVÁ, 2007] Velkým problémem pozdního stáří bývá izolovanost, ze které se časem může vyvinout osamělost. Osamělost je však individuální pocit, kterým může člověk trpět, i když jeho situace zdaleka není taková, jakou on ji cítí. Velkým tématem tohoto období stáří je nezvratný obraz nastávající smrti a umírání. Spíše jde o strach z utrpení, než ze samotného faktu, že člověk již nebude mezi živými. Umírání lze chápat jako završení celého života, avšak hledání smyslu smrti je velmi náročné jako hledání smyslu života. [ VÁGNEROVÁ, 2007 ] Stárnutí Stárnutí (senescence) je proces, který probíhá v čase a zahrnuje biologické, psychické a sociální procesy, které nezvratně vedou k zániku organizmu. Výsledný stav se nazývá stáří. [PONDĚLÍČEK,1987] Biologické stárnutí Proces tělesného úpadku je individuální a variabilní. Obvykle je biologické stárnutí ovlivněno genetickými dispozicemi a vnějšími faktory. V průběhu stáří dochází ke zhoršování tělesných funkcí. [VÁGNEROVÁ,2007] 9

10 Na první pohled je starý člověk nápadný změnou svého vzhledu. Na obličeji jsou výrazné vrásky a rýhy, klesající víčka. Vlasy jsou zešedlé, či zažloutlé. U mužů se často setkáváme s ubýváním vlasů na skráních a temeně hlavy. Biologické změny velmi postihují pohybový aparát. Mění se postoj celého těla a chůze. Dochází k omezení kloubní pohyblivosti a počtu svalových vláken. Dýchací soustava zajišťuje již jen menší přívod kyslíku než dříve. Srdce ztrácí svou sílu, trávicí systém je neblaze ovlivněn užíváním léků. Dochází k zácpě, nadýmání či průjmům. Mění se funkce tělesné regulace teploty. Projevuje se zimomřivostí nebo snížením adaptace na změnu teploty. Kostra starého člověka začíná být křehčí. Častěji dochází ke zlomeninám kostí, osteoporóze. Pro starého člověka bývají nejvíce stresující změny smyslového vnímání, zvláště z hlediska sociálně komunikačního. Nejčastěji dochází k postižením těchto smyslů: Zrak největší problém se zaostřováním na různé vzdálenosti. Změna vnímání barev, starší lidé vidí barvy v nažloutlejších odstínech. Zmenšuje se zorné pole. Sluch sluch celkově oslabuje. Nedoslýchavost, šelesty. Chuť s věkem ubývají chuťové pohárky. Čich u zdravých starších lidí neslábne, je ovlivněn až nemocí. Hmat věkem dochází k zvrásnění a rýhování kůže, tím pádem i ke změně intenzity hmatu. Starý člověk potřebuje větší stimulaci kůže, aby byl dotek zaregistrován. [STUART-HAMILTON, 1999 ] Psychické stárnutí Změny v psychické oblasti jsou podmíněny biologickým faktorem a jinými psychosociálními vlivy. Během stárnutí dochází ke zpomalení psychické činnosti, zhoršování pozornosti a paměti. V průběhu stárnutí dochází k nerovnoměrnému úbytku rozumových schopností, největší pokles je zřejmý v oblasti vrozená inteligence, zatímco naučené funkce přetrvávají déle. [VÁGNEROVÁ, 2007] Stárnutí má velký vliv na kognitivní funkce. Pro seniory je větším problémem přijímat nové podněty. Snižuje se adaptabilita, flexibilita, ale zvyšuje se fixace a integrace. 10

11 Paměť je postižena zvláště v oblasti ukládání nových informací, typické je snížení vštípivosti a výbavnosti. Učení starších lidí je zdlouhavější a obtížnější. Pozornost se zhoršuje. Starší lidé reagují pomaleji, dopouštějí se chyb. Nedoukážou se soustředit na více podnětů. Rozumové schopnosti se v průběhu stáří proměňují, tato proměna je ovlivněna indivuduálně. Proces proměny je velmi závislý na dědičných dispozicích. [VÁGNEROVÁ, 2007] V období stáří dochází k velkému formování osobnosti. Záleží na tom, jak je jedinec schopný reagovat na změny, které mu stáří přináší. U staršího člověka se ve stáří zvýrazňují osobnostní rysy, které byli dříve potlačovány nebo kompenzovány jinými vlastnostmi. [PONDĚLÍČEK,1987] Emoční prožívání se v průběhu raného stáří celkově uklidňuje, klesá intenzita a frekvence emocí. Může narůstat emoční dráždivost. [ VÁGNEROVÁ, 2007] Sociální stárnutí Během stárnutí dochází k postupným diferencovaným proměnám sociálních dovedností. Tento proces se může chápat též jako desocializace. Tento proces je individuální, záleží na každém jedinci, jak se dokáže přizpůsobit změnám, které přicházejí spolu se stárnutím. Největším problémem bývá odchod do důchodu a ztráta denní rutiny. Sociální stárnutí se prožívá na několika rovinách : Rodina nejvýznamější sociální skupina. Zahrnuje partnera, děti, vnoučata, sourozence. Přátelé, známí ze sousedství Díky těmto kontaktům si starší člověk udržuje sociální dovednosti, které nevyužívá ve své rodině. Společenství obyvatel určité instituce Sdílí společně nový styl života a teritorium. Mohou se zde vytvářet hlubší vztahy. [VÁGNEROVÁ, 2007, s. 350] Staří lidé chtějí žít v blízkosti svých dětí, ale přitom si zachovat vlastní soukromí a nezávislost, což se dá identifikovat jako intimita s odstupem. Intenzivní sociální kontakty mohou seniory vyčerpávat, dochází k izolaci od společnosti, která může vyústit až ve stařecký privativismus, kdy se senior brání kontaktu a uniká do svého vlastního světa, kde zůstává zcela sám v sociální izolaci. [PONDĚLÍČEK,1987] 11

12 2.2 Sexualita, stárnutí a související změny Sexualita Sexualita není pouze pohlavní styk. Zvláště ve stáří mohou být vzájemné doteky, držení za ruce a autoerotika více vzrušující než kdykoliv předtím. Důležité jsou vzpomínky, sny a fantazie. Z tohoto pohledu sex nikdy nekončí, jedině smrtí. [www.gyne.cz, 1] I v pokročilejším věku je sexualita přirozenou součástí života. Sexualitu ovlivňuje nejen ve stáří mnoho faktorů. Výkyvy či selhání sexuální výkonnosti nebo prožívání, jsou většinou důsledek psychického stresu, nejistoty či očekávaného negativního zážitku. [VÁGNEROVÁ, 2007] Média zobrazují sex jako záležitost pouze mladých, štíhlých lidí. Staří lidé nejsou podporováni ve zdravém sexuálním životě, s tím je spojená obava sexuálně aktivních seniorů, že dělají něco neslušného, zakázaného a nechutného. [STUART-HAMILTON, 1999] Sexuální aktivita u seniorů je obecně závislá na úrovni aktivity v období rané dospělosti. Ovšem síla sexuálního pudu se liší u jednotlivců individuálně, proto je chybné se domnívat, že může existovat nějaká správná úroveň aktivity nebo že je sexuální aktivita nutná pro to, aby člověk dosáhnul spokojeného stáří. [STUART- HAMILTON, 1999] Starší člověk potřebuje ke svému vzrušení delší čas, tělesnou i psychickou pohodu a jistotu, že je partnerem absolutně akceptován. Sexuální potřeby jsou obecně méně intenzivní, vzrušení i vyvrcholení je slabší než byly dříve. Sexuální či erotický kontakt je prospěšný pro život seniora. Zvyšuje sebevědomí, sebeúctu, uvolňuje napětí a úzkost, stimuluje a dodává tělesnou i duševní svěžest. [VÁGNEROVÁ, 2007] Dlouholetý a rovněž stárnoucí partner, je na jednu stranu jistě určitý stereotyp a není inspirující. Ovšem na druhou stranu představa nového, atraktivnějšího partnera je stresující. Muže trápí, že nejsou tak sexuálně výkonní jako dřív a bojí se případného selhání. U žen je největší problém ztráta atraktivnosti a nedostatečné obratnosti. Často se stává, že pár není schopen o těchto problémech mluvit, proto nemohou najít oboustranně uspokojující východisko. [VÁGNEROVÁ, 2007] Atraktivita je důležitým faktorem k navázání sexuálního vztahu i u seniorů. Ženy, které mají stálého partnera a pravidelný sexuální styk, často vypadají atraktivněji. Dle

13 mých zkušeností je hlavní faktorem, že tyto ženy jsou motivovány, aby o sebe dbaly a staraly se o svůj zevnějšek kvůli partnerovi. Seniorky, které jsou již sexuálně neaktivní, se často zanedbávají, s výmluvou, že nemají důvod se o sebe starat. Nová partnerství starších lidí mají z počátku pouze platonickou podobu, je to způsobeno tím, že stárnoucí lidé ztrácejí sexuální spontánnost. Nabývá prožitková složka, hlavní je pocit kontaktu, souznění a vzájemné blízkosti. [VÁGNEROVÁ, 2007] Důležitým aspektem partnerského vztahu je intimita, která se nyní projevuje jinak než dřív. V tomto věku je důležitá jistota, blízkost, sdílení života a vzájemná důvěra. Potřeba blízkosti je naplňována už pouhou přítomností partnera. [VÁGNEROVÁ, 2007] Ženy v seniorském věku hledají obtížněji nového sexuálního partnera. Ženy se dožívají průměrně vyššího věku, proto je jejich výběr ve vyšších věkových kategoriích omezen. V moderním světě může stárnoucím lidem s nedostatkem možností k navázání sexuálního vztahu, posloužit internet. Mohou využívat všech forem virtuálního sexu. Dle výzkumů, seniorů, kteří využívají internet na navázání sexuálních známostí, přibývá. [www.gyne.cz, 1] Změny sexuality u mužů Mužská sexuální výkonnost není trvalá vlastnost, podléhá změnám v čase, různým vnitřním i vnějším vlivům. Sexuální aktivita s věkem pomalu klesá. Prožitek horší sexuální výkonnosti je pro stárnoucího muže nepříjemný až traumatizující. [www.sexuologickaspolecnost.cz, 6] Mužská sexuální aktivita je značně závislá na hormonálním zásobení. Termínem andropauza se označuje podmíněný pokles produkce mužského pohlavního hormonu testosteronu. Andropauza nepředstavuje tak významný předěl v životě muže, jako menopauza u žen. [VÁGNEROVÁ, 2007] Hladina testosteronu se u stárnoucích mužů mění. Dochází ke zmenšení objemu ejakulační tekutiny, ovšem ke zplození dítěte toto množství stačí. [VÁGNEROVÁ, 2007] Testosteron zvyšuje sexuální vzrušivost. Závisí na něm druhotné pohlavní znaky, tedy typickou mužskou tělesnou stavbu, řídkou kštici, husté vousy a typicky mužské ochlupení. Hlavním zdrojem testosteronu jsou pohlavní žlázy, varlata. [www.sexuologickaspolecnost.cz, 6] 13

14 K udržení apetence a přijatelné erekce stačí i nízká hladina testosteronu. Přesto dochází k výrazným změnám. Staršímu muži trvá rozvoj erekce šestkrát déle než ve dvaceti letech. [VÁGNEROVÁ, 2007] Mužská sexuální aktivita se nachází na vrcholu okolo 20tého roku a poté již dochází k poklesu. Světová zdravotnická organizace uvádí, že obsah množství spermií u mužů se stále snižuje. Zatímco v roce 1940 měl průměrný muž v 1 mm3 110 milionů spermií, v roce 1990 je toto množství pouze 66 milionů spermií. Zmenšuje se nejenom počet spermií, ale také množství ejakulátu. V roce 1940 měl průměrný muž obsah ejakulátu 3,5 ml, ale v roce 1990 tento obsah klesl na 2,4 ml a méně. [www.who.cz, 7] Společné stárnutí často nabízí určité alibi pro pozvolné či úplné ukončení sexuálního života. Pomalé vyhasínání touhy většinou vyhovuje oběma, problémy však nastanou při neochotě jednoho či naléhání druhého partnera. Dle nejrůznějších výzkumů přibývá s věkem mužů, kteří z různých důvodů přestali s partnerskými pohlavními styky. Ve věku nad 60 let je takových mužů v populaci okolo 15%. Jako hlavní příčinu své sexuální nečinnosti uvádí sexuální poruchy či zdravotní potíže. [www.sexuologickaspolecnost.cz, 6] Změny sexuality u žen Ženská sexualita je mnohem komplexnější a složitější než sexualita mužská. Vrchol sexuálního života žen bývá okolo 40tého roku. Mnoho žen mívá po menopauze problémy s lubrikací, začnou přibývat na váze a mohou mít různé nepříjemné tělesné pocity. Aby žena dosáhla uspokojivého sexuálního zážitku, potřebuje být v psychické pohodě, vyrovnaná s vlastním tělem. U žen je velmi důležitá psychická úroveň. Patří do ní vztahy s manžely, milenci, dlouholeté neshody, nevyřešené konflikty, nesplněná přání, nevěry, vztahy s dětmi, nálada, strach i smutky. Pokles sexuální atraktivity ženy trápí, časem se s ní vyrovnají. [PONDĚLÍČEK, 1987] Hodnoty, předsudky a postoje také do značné míry určují kvalitu sexuálního života. Sociálními předsudky trpí ve větší míře ženy. Starší muž s mladší ženou nebudí mnoho pozornosti. Ženy, které si najdou mladšího partnera se setkávají s nepochopením ze strany svých blízkých i okolí. Myslím si však, že v dnešní splečnosti již tyto předsudky z větší části opadly a partnerství ženy s mladším mužem je tolerováno. 14

15 Starší ženy pociťují změny ve svém sexuálním životě. Doba nástupu sexuálního vzrušení se prodlužuje. Zvlhčení pochvy není tak rychlé a mnohdy dostatečné. Orgastický prožitek bývá kratší a jeho intenzita slábne. Všeobecné zvýšení svalového napětí, jako odpověď na sexuální podráždění, je u starších žen menší. Dochází také k ztenčení poševní sliznice, zkrácení vagíny a k jejímu zúžení. U menstruujících žen měří průměrně 7 8 cm do délky a asi 2 cm do šířky. U žen po menopauze se změní vaginální délka asi na 4,5 6 cm a 1 1,5 do šířky. Kromě zkrácení a zúžení ztrácí vagína i svou roztažitelnost. [www.gyne.cz, 1] Nepříjemné tělesné pocity lze vyřešit hormonálně substituční léčbou či léčbou antidepresivy. Při nedostatečné vaginální lubrikaci lze použít vhodný komerční lubrikant Muži v přechodu Andropauza, neboli také mužský přechod, je odborně označován zkratkou PADAM (z anglické zkratky Partial Androgen Deficiency of Aging Male). Je to soubor příznaků, jejichž příčinou je snížená hladina mužského pohlavního hormonu testosteronu v krvi. PADAM je syndromem stárnoucího muže, přesný věk není určen, nejčastěji muži začínají pociťovat tyto příznaky po čtyřicátém roce věku. Jedná se většinou o pocit únavy, podrážděnost, deprese, pocit smutku, ztrátu zájmu a další psychické obtíže. [www.andrologie.cz, 5] Při nedostatku testosteronu se mohou objevit sexuální potíže, jako poruchy erekce spojené s poruchami ejakulace, snížení vzrušivosti nebo chuti k pohlavnímu styku. Tyto potíže mají následně za důsledek prohloubení psychických potíží a mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy. [VÁGNEROVÁ, 2007] Ne každá sexuální porucha je vždy způsobena sníženou hladinou testosteronu a je proto důležité vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Obtížemi spojenými s andropauzou se zabývají zejména sexuologové, endokrinologové a urologové. Na rozdíl od žen si muži velmi neradi přiznávají problémy sexuálního druhu. Mnoho mužů ani neví, že jej může trápit obdoba ženského klimakteria. Spousta mužů se snaží řešit problémy, které se v tomto období objeví pomocí úniků, například druhou mízou, nebo také alkoholismem. Výsledkem je často jen značné zhoršení a zkomplikování celé situace. Jako vhodné a jednoduché řešení by se mohlo jevit podávání hormonu testosteronu, ovšem při tomto druhu léčby se mohou 15

16 vyskytnout určitá omezení, a proto tento způsob není běžný. V dnešní době je možné vyzkoušet i pomoc ve formě potravinových doplňků. [ORZECHOWSKI, 1995] Je důležité, aby si muži uvědomili, že i oni mohou mít svůj přechod, že není nutné se za tyto obtíže stydět Menopauza u žen Menopauza nebo-li klimakterium provází ženy v období od 45 do 60 let věku. Nástup menopauzy je tedy období střední nebo starší dospělosti. Avšak ovlivňuje sexuální život ženy jak v období nástupu hormonálních změn, tak i v seniorském věku. Proto si myslím, že menopauze je důležitým tématem, i pokud jde o sexualitu seniorů. Klimakterium je důležitým biologickým mezníkem v životě ženy. Ženský reproduktivní systém se začíná měnit již po 40. roce věku, do fáze menopauzy se dostává okolo 50. roku věku. Menopauza je změnou očekávanou, je součástí normálního vývoje ženy, ale přesto může na stárnoucí ženu působit jako stresová situace, se kterou se bude muset vyrovnat. [JENÍČEK, 2004] Dochází k úbytku ženského pohlavního hormonu estrogenu, tím k poklesu frekvence menstruace. Menstruační cyklus ztrácí svoji pravidelnost, prodlužuje se a nakonec ustane. Tento proces trvá přibližně 3 5 let, označuje se pojmem perimenopauza. Pojem menopauza označuje definitivní konec menstruace, kdy žena přestává být plodná a tím u ní může dojít k pocitu znehodnocení její ženské role. [VÁGNEROVÁ, 2007] Pokles hladiny ženských hormonů doprovázejí další tělesné a psychické změny. V období menopauzy a perimenopuzy jsou obvyklé i návaly horka, pocení, únava, závratě, dušnost, bolest hlavy, noční pocení a nespavost. Tyto reakce vznikají jako odpověď organismu na změny hladiny estrogenu. [VÁGNEROVÁ, 2007] V představě společnosti se ženě v klimakteriu mění psychika, zevnějšek, roste nervozita, podrážděnost, schopnost sebeovládání. Tato představa je však do určité míry mýtem. Nepříjemnými symptomy menopauzy trpí pouze 25% žen. [VÁGNEROVÁ 2007 ] V období menopauzy je kvalitní partnerský vztah velmi důležitým faktorem pro sexualitu, pro sebevědomí a sebejistotu ženy. Je prokázáno, že ženy, které v období perimenopauzy, mají ještě své děti doma, prožívají tuto změnu mnohem lépe. Úbytek 16

17 ženských hormonů může způsobovat bolest, pálení nebo svědění při pohlavním styku. [JENÍČEK, 2004] Sexualitu lze ovlivnit hormonální léčbou. Ta dokáže vyřešit problémy jako suchost sliznice, ztenčení poševního epitelu nebo bolest při pohlavním styku. Ženy mohou využít také nehormonální léčbu. Ta zahrnuje především různé lubrikanty a psychofarmaka. [www.gyne.cz, 1] 17

18 2.3 Sexuální dysfunkce ve stáří Sexuální dysfunkce zahrnují stavy, kdy se jedinec nemůže podílet na své sexuální aktivitě v takovém měřítku, jaký by si přál. Poruchy mohou mít trvalý charakter nebo mohou vznikat jen v určitém období sexuálního života. Mohou se objevovat za všech okolností nebo je může vyvolat určitý podnět. [www.zdravcentra.cz, 8] Sexuální dysfunkce u mužů a) Nízká sexuální apetence - U mužů se s nízkou sexuální apetencí setkáváme velmi zřídka. Projevuje se sníženou frekvencí vyhledávání sexuálních stimulů. Nedostatek sexuální touhy, sexuální slast nebo vzrušení se nevylučuje. [HIRSCHMAN, 1998] b) Poruchy erekce - Porucha erektivity je nejčastější dysfunkcí se kterou se starší muži setkávají. Pokud se nedostaví žádná erekce po delší dobu přes veškeré pokusy, v medicíně se mluví o impotenci nebo také erektivní dysfunkci. [ZVĚŘINA, 2003] Impotence nepostihuje pouze samotného muže, ale pokud žije v partnerském vztahu, oba partnery stejnou měrou. Ovlivňuje partnerský vztah a může způsobit i jeho zánik. Ve většině případů stačí změnit sexuální praktiky, snížit požadavky na výkon a začít s jinými formami sexuální stimulace. [HIRSCHER,1998] Příčiny mohou být psychické, deprese, partnerský sexuální nesoulad či organické s lokální, cévní nebo nervovou příčinou. Životní prostředí, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, stres, žaludeční vředy, nemoci srdce, užívání léků a drog nebo nadměrná spotřeba alkoholu má také na erekci velký vliv. [HIRSCHER, 1998] c) Poruchy ejakulace - Poruchami ejakulace často trpí muži po 50. roce života. U některých dochází k nepříjemné, až bolestivé spontánní erekci v nočních hodinách. Objem semenné tekutiny, která je uvolněna při ejakulaci se u stárnoucího muže snižuje a dochází k tzv. suchému orgasmu. Starší muži

19 potřebují více času, aby byli schopni ejakulovat. Poruchy ejakulace nejsou častým onemocněním, avšak s postupem věku se jejich výskyt zvyšuje. [www.andrologie.cz, 4] Muži mohou trpět různými formami poruch ejakulace. Starší muže může sužovat : Anejakulace je úplná ztráta ejakulace. Anorgasmie je neschopnost dosáhnout orgasmu. Retardovaná ejakulace muž potřebuje k orgasmu abnormální stimulaci ztopořeného penisu. Předčasná ejakulace je rychlé a nezadržitelné vybavení ejakulačního reflexu. Bolestivá ejakulace je většinou získanou dysfunkcí. Může být způsobena překážkou v ejakulatorním systému. [www.andrologie.cz, 5] Sexuální dysfunkce u žen a) Nízký zájem o sex ( nízká sexuální apetence ) Nízká sexuální apetence je porucha, která je většinou u žen způsobená různými tělesnými, partnerskými, duševními či sociálními problémy. Po menopauze se u žen může projevit nízká apetence díky nedostatečné hladině hormonu estrogenu. U žen mohou tento stav také ovlivňovat různá onemocnění, jako jsou nádory prsu, rodidel, diabetes. [ ZVĚŘINA, 2003] b) Nízká sexuální vzrušivost ( frigidita ) - Nejčastěji se však tento problém vyskytuje u žen po menopauze, což je důsledek nedostatku estrogenu. Ženy trpí nedostatečným zduřením genitálu během pohlavního styku. Žena není schopna dosáhnout dostatečného sexuálního vzrušení, trpí problémy s lubrikací. [www.andrologie.cz, 5] c) Poruchy orgasmu u žen - Ženský orgasmus je zranitelnější a velmi závislý na psychické a fyzické pohodě než orgasmus mužský. Klimakterium nebo užívání antidepresiv ovlivňuje ženský orgasmus. [ZVĚŘINA, 2003] d) Dyspareunie a algopareunie - Ženy v menopauze mohou během pohlavního styku pociťovat jistý dyskomfort při koitálních pohybech penisu. Mohou jim 19

20 způsobovat nepříjemné pocity (dyspareunie) až bolest (algopareunie). [ZVĚŘINA, 2003] Léčba sexuálních dysfunkcí Léčba sexuálních dysfunkcí u mužů 1) Tablety tyto léky prodlužují dobu, než hladké svalstvo penisu ochabne. Pro dosažení výsledku je nutná sexuální stimulace. Tyto medikamenty neovlivňují sexuální touhu, ejakulaci ani orgasmus. Nejznámějším tabletovým lékem je VIAGRA od firmy Pfizer. V České republice je dostupná od roku Užívá se přibližně hodinu před předpokládaným sexuálním stykem. Účinek se projeví většinou do minut a přetrvá 4 5 hodin. Viagru lze zakoupit v lékárně na předpis. Než muž požije Viagru, měl by se nechat vyšetřit svým lékařem, který diagnostikuje poruchu erekce. [HIRSCHMAN, 1998] 2) Injekční léčba tato léčebná metoda spočívá v aplikaci vazoaktivních látek do jednoho z topořivých těles penisu. Erekce se dostaví po 5 15 minutách a bez sexuální stimulace, erekce přetrvá minut. [www.andrologie.cz, 5] 3) Podtlakové erektory pro tuto léčbu není nutné znát příčinu sexuální dysfunkce. Tuto léčbu lze provádět u všech typů poruch. Penis je vsunut do plastového válce, ze kterého se vývěvou odsává vzduch. Tím vznikne podtlak, který žene krev do topořivých těles penisu a pasivně vznikne erekce. Aby krev z penisu předčasně neunikala, je na kořen penisu nasazen kroužek, který musí být po 30 minutách odstraněn, aby nevzniklo poškození tkáně. [www.andrologie.cz, 5] 4) Chirurgická léčba v dnešní době je mnoho neinvazivních metod léčby erekce, proto chirurgických zákroků ubývá. [www.andrologie.cz, 5] 20

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory Doporučený

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Stručná charakteristika Poslání projektu

Stručná charakteristika Poslání projektu Stručná charakteristika V průběhu projektu budeme poskytovat rodičům a blízkým osobám informace z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, práva a sociální problematiky, které jsou nezbytné

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE

5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE 5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE info@predcasna-ejakulace.cz Autor: Martin Uhlári - blog www.predcasna-ejakulace.cz 01.09.2013 v Praze Všechna práva vyhrazena. Autor: Martin Uhlári 1 1. Pár slov

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více