Z jednání orgánû mûsta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání orgánû mûsta"

Transkript

1 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 7/ 2013 Z jednání orgánû mûsta Ani v nejteplej ím mûsíci v roce, kdy jsme koneãnû vidûli slunce na obloze déle neï 1 den, orgány mûsta nezahálely. Na 53. a 54. jednáních Rady mûsta v mimofiádném termínu, a to a se rozhodlo o vítûzi vefiejné zakázky na dodávku stroje dle projektu âist í tramberk z financí EU, programu OPÎP, byli vylouãeni uchazeãi nesplàující podmínky zadávacího fiízení a byla vypofiádána námitka nevybraného uchazeãe. V sledkem sloïitého procesu je, Ïe mûsto tramberk získá nov stroj Multikára FUMO Carrier 4 4 se zametací nástavbou Trilety MCK v cenû Kã za zhruba 750 tis.kã, které mûsto vydá na finanãní spoluúãast a administraci Ïádosti. Stroj bude slouïit k ãi tûní mûsta a sníïení pra nosti dle programu OPÎP, ale také pro potfieby Technick ch sluïeb. Na 55. jednání RM v fiádném termínu byli radní seznámeni pofiizovatelem územního plánu z MÚ Kopfiivnice, jak se vypofiádal s námitkami, konstatovali, Ïe ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje a doporuãili zastupitelûm nov Územní plán tramberka vydat. Dále se radní seznámili s oblastí sociálních vûcí, zdravotní, bytovou a prací Sboru pro obãanské záleïitosti. Na vûdomí vzali informace o nezamûstnanosti v regionu a mûstû a posoudili spolupráci mûsta s podnikateli. V ãásti majetkové a organizaãní provedli 17 úkonû, které jsou obsaïeny v usnesení, které je vefiejnû dostupné na webov ch stránkách mûsta. Radní mj. odsouhlasili pofiídit v rámci vefiejné zakázky malého rozsahu nov konvektomat pro Z tramberk a odsouhlasili vybudovat 2 moderní pfiechody pro chodce (pfied rest. Prosek a u Domu dûtí mládeïe pod Palárnou). Na oba pfiechody schválili zadávací dokumentaci a v zvu k realizaci projektu Zv ení pasivní bezpeãnosti. Radní schválili smlouvu s MSK Ostrava k získání dotace 75 tis. Kã na podporu turistického informaãního centra. Po uzávûrce tûchto N se konalo 16. zasedání Zastupitelstva mûsta v mimofiádném termínu Na pofiadu mûlo jedin bod: Vydání Územního plánu tramberka. Vûfiím, Ïe se jej podafií schválit a po vyvû ení na úfiední desce bude tento novû pofiízen ÚP platit od Zavr í se tak pûtiletá nároãná práce na schvalování tohoto v znamného dokumentu pro mûsto tramberk. Ani v létû nepfiestali na i nejvy í politiãtí pfiedstavitelé na sebe útoãit a namísto práce pro celou republiku a obãany se utápûjí v bojích o koryta a své dominantní postavení. Namísto boje s hospodáfiskou krizí a nezamûstnaností nevydávají dobré signály ani do zahraniãí. Kromû krize hospodáfiské tak tu máme je tû krizi politickou. Sami snad vidíte, Ïe na rozdíl od nich na e samospráva pracuje dûlnû a konstruktivnû a jsem si jist, Ïe tak ãiníme ne pro sebe, ale pro na e spoluobãany. Staãí pár pfiíkladû z poslední doby: schválení územního plánu, pofiízení strojû pro TS, opravené sídli tû Bafiiny, opraven DÛm dûtí a mládeïe, hradeb a Hrstkovy chaty, budování inïen rsk ch sítí (vodovod a obû kanalizace) pro lokalitu budoucích RD za farní, pfiíprava nov ch pfiechodû pro chodce a opravy prûtahu, konvektomat pro Z, dosaïení v znamn ch úspor el. energie (cca 12 %) a plynu (20 %) pro 70 majitelû bytov ch jednotek a RD, znovu zprovoznûní koupali tû s restaurací na Libotínû, ale i tfieba dûstojné oslavy DnÛ mûsta. To jsou jen nûkteré pfiípady, kdyï se odpovûdní nehádají, ale pracují a táhnou za jeden provaz. Nedûlá se to jen pro to, aby se plnil volební program, ale aby byli spokojeni obãané. Tak si vychutnejte srpen. Ing. Jan Socha, starosta mûsta

2 Podûkování Mûsto tramberk dûkuje spoleãnosti RWE Gas Storage Praha za finanãní dar ve v i Kã na projekt Obnova hradební zdi v areálu hradu Trúba a záchovná údrïba Hrstkovy chaty. Mûsto tramberk dûkuje TJ Sokol tramberk a v em dobrovoln m brigádníkûm za zprovoznûní tenisového kurtu a zvelebení venkovního areálu u tûlocviãny na Zauliãí. Podûkování Vedení mûsta tramberka a zastupitelé dûkují fiímskokatolickému správci farnosti, otci Franti ku Janotkovi za takfika 23 let obûtavé knûïské sluïby zde ve tramberku. Za to, Ïe kromû pastoraãní sluïby se postaral téï o svûfien majetek vãetnû dominant mûsta kostela sv. Jana Nepomuckého, fary i kostela sv. Katefiiny. Panu faráfii Janotkovi pfiejeme hodnû zdraví, optimismu, Ïivotní pohody a aè mûsto Městský úřad informuje Informace pro občany tramberk s lidmi dobr mi i tûmi druh mi nosí stále v srdci a vzpomíná jen na to dobré. Ing. Jan Socha, starosta mûsta Oprava kontaktû na Mûstsk úfiad ve tramberku Îivotní prostfiedí novû jméno pracovnice Mgr. Radka Krysová Mûstská policie stráïník Vladislav Pra ivka nové tel. ãíslo: Dovolená na zdravotním stfiedisku ve tramberku Oznamujeme obãanûm, Ïe zdravotní stfiedisko ve tramberku je od pondûlka do pátku uzavfieno z dûvodû ãerpání fiádné dovolené. Zubní ambulance má termín D od pondûlka do Informace o zastupujících lékafiích budou vypsány na dvefiích stfiediska. Z ãinnosti âeského ãerveného kfiíïe, místní skupiny tramberk OceÀování dárcû krve âesk ãerven kfiíï místní skupina tramberk spolu s MÚ tramberk provádí kaïdoroãnû morální oceàování bezpfiíspûvkov ch dárcû krve. Krev to je ta nejcennûj í a nejdraï í tekutina na svûtû. Ve spoleãnosti jsou takoví lidé, ktefií tuto drahocennou tekutinu darují ostatním, ktefií ji potfiebují. Dárcovství krve má v na í republice dlouholetou tradici. OceÀování dárcû krve se provádí uï od r V na em mûstû se s dárci krve setkáváme kaïd rok, abychom tak ocenili jejich humánní vztah ke spoluobãanûm a zásluïnou ãinnost pro spoleãnost. Stupnû ocenûní jsou tyto: 01 odbûr odznak Kapka krve 10 odbûrû bronzová plaketa prof. Jánského 20 odbûrû stfiíbrná plaketa prof. Jánského 40 odbûrû zlatá plaketa prof. Jánského Vyhodnocení dárcû krve 2012 Bronzová plaketa MUDr. Jánského 10 odbûrû Materová Lucie Laník Ale Skyba Radek Hromoãuková Jana Kramoli Michal Von ík Roman Stfiíbrná plaketa MUDr. Jánského 20 odbûrû âern Daniel Chovaneãek Jan Feix Miroslav Materová Lucie Zlatá plaketa MUDr. Jánského 40 odbûrû Hoffmann Miroslav Zlat kfiíï III. tfiídy 80 odbûrû Brdiãko Tomá Kabát Martin König Miroslav Ing. Lichnovsk Miroslav Zlat kfiíï I. tfiídy 160 odbûrû Îerdík Jaroslav Ing. tramberské novinky 2

3 tramberské novinky 3

4 Dovolená v knihovnû Mûstská knihovna ve tramberku upozoràuje své ãtenáfie a uïivatelé internetu, Ïe od do bude uzavfiena. (ãerpání D). PÛjãovat se znovu zaãne v pondûlí Judo Snad nejhor í leto ní v kon podali tramber tí judisté na 43. roãníku Mezinárodní velké ceny v Michalovcích (Slovensko). Úãast na této soutûïi mûla b t jakousi odmûnou za leto ní v sledky. Z pûvodní pûtice jeli nakonec pouze 2. Ti mûli navázat na své v kony, které v minulosti jejich star í kolegové tady dosáhli. Opak byl pravdou. Dalibor Pra ivka do 38 kg bûhem 10 sekund prohrál s domácím Witkowskim (0:10) a ve stejném ãase podlehl Ukrajinci Kuzminskému (0:10). Podstatnû více Městská knihovna informuje Ze sportu Společenská rubrika Rozvoz knih imobilním obãanûm úter 27. srpna Libu e Bûlunková, knihovnice MûK se ãekalo od zku enûj ího Adama Bajera do 42 kg. Francouz Convert aktivním pfiístupem pfiedãil Adama po v ech stránkách (0:10). V e se mûlo otoãit v zápase s Rohalem z Ko ic ale nestaãilo to (0:10). Oba na i zástupci obsadili ve skupinách 3. místo a byli z dal ích bojû vyfiazeni. SoutûÏ byla tradiãnû na vysoké úrovni a pro 330 závodníkû z 10 státû bylo nachystáno maximální zázemí. Pohár druïstev nakonec vybojovali závodníci z mûsta Mozdok ze severní Osetie. Josef tábl, trenér Seznam jubilantû na srpen let Barto Zdenûk 87 let Babinec Karel Boháãová Marie 86 let Burgert Antonín Kalvoda Miloslav 85 let Tyleãek Jan 84 let David Václav Hanzelka Franti ek Sochová Olga Víchová Stanislava 83 let Kfienková Helena Barto ová Ilona 82 let Nowáková Dana Vranová Julia Svobodová Marie 81 let Jakubcová Marie 80 let Bajer Karel Fojtík Lubomír Halamíková Drahomíra 75 let Vondrá ková Jarmila 70 let Ja ková Anna Gzylová Marie Blahopfiejeme Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v em jubilantûm do dal ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu. Za vedení mûsta Ing. Jan Socha a ãlenky SPOZ Narozené dûti Klára Geryková AlÏbûta Svobodová Jan tichauer Nikola Veselá Zemfieli Marie Czwiertniová Franti ek Hanzelka Alena Huvarová Eva Ple ková Josef Pokorn tramberské novinky 4

5 Kam do společnosti a za kulturou Hrad tramberk CK Vala ské království vás srdeãnû zve Slet orlû a sokolû na Trúbû O víkendu srpna se pfiijìte podívat na velkou sokolnickou akci na tramberské Trúbû. K vidûní bude spousta dravcû, pfiedvedeme ukázky pfiíletû a zku ení sokolníci vám popovídají v e, co vás bude o dravcích zajímat. Kromû toho se mûïete tû it na divadélko a taky na ermífie. A milovníci peãen ch pochoutek taky nepfiijdou zkrátka. Loutkové divadlo Perníkovka uvádí: Pohádky starého divadla Hraje se kaïdou nedûli v hod. Program na srpen 2013: âarovná pí Èalka aneb jak Ka párek pfiemohl stra ného draka Kulturní léto ve tramberku aneb poãasí navzdory Mûsto tramberk vás zve na promenádní koncert v nedûli do Národního sadu Vystoupí skvûl Stanley s Dixie street band pod vedením Stanislava Dûtského Zaãátek hod. Vstupné dobrovolné * Mûsto tramberk vás zve na promenádní koncert v nedûli do Národního sadu Vystoupí Dechová hudba Záhofiané pod vedením Bohuslava RÛãky Zaãátek hod. Vstupné dobrovolné * Mûsto tramberk vás zve na koncert v nedûli do Národního sadu SdruÏení hudebníkû dechového orchestru mûsta tramberka pod vedením Lucie MoÏné a Ale e Kubûny a Dechového orchestru mlad ch z Pfiíbora pod vedení Ivo Lacného Zaãátek hod. Vstupné dobrovolné Odpoledne se prodlouïí o spoleãenské posezení u muziky. Obãerstvení pfiipraveno. Pfiipravujeme: Mûsto tramberk a Skupina historického ermu vás srdeãnû zve ermífiské klání se starodávn m jarmarkem Burãákové slavnosti Sobota 14. záfií hod. Bohat doprovodn program vystoupení skupin historického ermu Skupina stfiedovûké hudby Rattus Rattus Historická hudební spoleãnost Camerata Dal í doprovodné akce: Dny evropského dûdictví zdarma zpfiístupnûné památky i jiná zajímavá místa mûsta tramberka. Amfiteátr Pod starou vûïí Dûtsk a studentsk divadelní soubor Pod starou vûïí sehraje divadelní pfiedstavení. Podrobn program v pfií tích novinkách. tramberské novinky 5

6 tramberské novinky 6

7 která pfiiná í sociální kontakty. Jeho matka se rozhodne léãit ho u psychoterapeuta a je nad ena, Ïe je léãba úspû ná, kdyï se Lorenzo dobrovolnû rozhodne jet na kolní lyïafisk v cvik. Chlapec ale místo cesty do hor uteãe z autobusu a schová se ve sklepním bytû, ve kterém se ukr vá i jeho star í, na heroinu závislá nevlastní sestra Olivia. Bûhem následujících dní se mezi sourozenci vyvíjí velice zvlá tní vztah, kter není ani ãistû mileneck, sourozeneck, nebo pfiátelsk, ale obûma fatálnû zasáhne do Ïivota. V hlavních rolích: Tea Falco a Jacopo Olmo Antinori. Nedûle v 18.30, vst. 59 Kã P ÍBùH MÉHO SYNA Romantické drama, 127 min., titulky, pfiístupn Svobodná matka Gemma pfiijíïdí se sv m dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. Pfied 16 lety ji museli kvûli bosensko srbské válce opustit. Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky. Pfied lety se tu zamilovala do Diega (Emile Hirsch), Pietrova otce. Tehdy zoufale touïili po dítûti, Gemmû se v ak nedafiilo otûhotnût. Spoleãnû na li fie ení, kterého Gemma poté trpce litovala. KdyÏ prchala z obléhaného mûsta, Diego se rozhodl zûstat Nyní na Gemmu ãeká minulost, která ji postaví tváfií v tváfi ztrátû milovaného manïela, ale také poznání síly lásky. V hlavní roli Penélope Cruz. SRPEN 2013 Nedûle v 18.30, vst. 59 Kã JÁ a TY Drama, 103 min., titulky, od 12 let âtrnáctilet Lorenzo nemá rád lidi. Tím pádem ani kolu a vlastnû celou fiadu dal ích vûcí, Nedûle v 18.30, vst. 59 Kã ÚNOS Thriller, 99 min., titulky, od 12 let Realisticky vyprávûn pfiíbûh muïské posádky nákladní lodi, kterou pfiepadnou somál tí piráti v Indickém oceánu. Îivoty jednotliv ch ãlenû posádky se náhle ocitají v rukách SomálcÛ a stávají se jen pfiedmûtem nelítostného vyjednávání pirátû s vládou, sídlící v Kodani. Snímek se vyznaãuje dokumentaristickou estetikou a klaustrofobnû budovanou atmosférou strachu a zvy ujícího se napûtí. NA MùSÍC ZÁ Í P IPRAVUJEME PU KY, PUKY, PIVO A PSI 7 DNÍ H ÍCHÒ MARTIN A VENU E PùNA DNÍ tramberské novinky 7

8 tramberské novinky 8

9 Inzerce tramberské novinky 9

10 FORESTÍK NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD U ČESKÉ POŠTY CO U NÁS NAJDETE: ZDRAVOU VÝŽIVU, DIA A BEZLEPKOVÉ PRODUKTY, BYLINKOVÉ, OVOCNÉ, PEČENÉ ČAJE, FROLÍKOVA KÁVA, MED A MEDOVÉ VÝROBKY, SYPANÉ OŘÍŠKY, MEDOVINA, DĚTSKÉ OBLEČENÍ FORESTÍK, LEVANDU- LOVÉ PRODUKTY, RUČNĚ VYRÁBĚNÉ HRAČKY, DÁRKOVÉ VÝROBKY, ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ PO- LŠTÁŘKŮ, POVLEČENÍ, (VZORNÍK LÁTEK NALEZNETE NA PRODEJNĚ) A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ A ORIGINÁLNÍ VĚCIČKY, KTERÉ NIKDE JINDE NENAJDETE. TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU FACEBOOK: FORESTIK VODO TOPO PLYN Zpracování cenových nabídek a poradenství zdarma. Více na nebo tel Chemij Viliam Drážné 868, Štramberk Nabízím dovoz a odvoz mal m nákladním automobilem, valník 2 4 m. Josef Petrá, tramberk, pod námûstím, mobil: VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 7/2013. Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel , Jazykové korektury Aleš Durčák. Vyrábí tiskárna Beatris.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 2/ 2003 z jednání rady Plesová sezona pomalu a jistû pfie la do finále a my se uï mûïeme pomalu a jistû tû- it na pfiedjafií a moïná, Ïe bude i slunce svítit.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 9/ 2001 z jednání rady Tak uï to mají za sebou chudáci dûti a chudáci nûktefií dospûlí také, myslím prázdniny a dovolenou. Ale optimismus je tfieba pûstovat ve

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 4/ 2002 z jednání rady Koneãnû je tu jaro. Zaãalo 20. bfiezna ve 20.16 hod. A teì uï máme pfied sebou jen a jen samé hezké vûci. Za dvefimi jsou Velikonoce, jarní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 11/ 2004 z jednání rady BlíÏí se, blíïí královna Zima. Své zvûdy nenápadnû posílá pfied definitivním nástupem na trûn. Ov em jaká bude její vláda, nikdo z nás

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Ná pozemsk pobyt se nám snaïí komplikovat kdekdo: Stát, EU, kraj, mûsto, politici, svûtová

Ná pozemsk pobyt se nám snaïí komplikovat kdekdo: Stát, EU, kraj, mûsto, politici, svûtová INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 2/2013 Ná pozemsk pobyt se nám snaïí komplikovat kdekdo: Stát, EU, kraj, mûsto, politici, svûtová krize, meteority, globální oteplování, aj. aj. âasto si jej

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 8/ 2003 z jednání rady A máme za sebou prázdniny a vût ina i dovolenou. Léto bylo takové, jaké dlouho nepamatujeme. Suché a Ïhavé, obãas k nevydrïení. Lidová

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka Mezice, malá vesnièka uprostøed Hané. Na první pohled nenápadná, skromná, bez nìjakých významných staveb èi známých míst. S jejími tøemi sty padesáti obyvateli a sto osmi domy ji mùžete objevit až na velmi

Více

PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK. vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010.

PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK. vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010. obec Leden 2010 POLEVSKO Vážení spoluobèané, PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010. V letošním roce se jak

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Ole nice 1998 2002 Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Zhodnocení volebního období let 1998 2002 Dne 13. a 14. listopadu 1998 probûhly v Ole nici volby do obecního zastupitelstva, ve kter ch kandidovaly

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 7 zastupitel Omluveni : p.tibor Hanzlík, p.libor Masa ík Ov

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Festivaly v roce 2008

Festivaly v roce 2008 Žadatel Festivaly v roce 8 účel 8 v tis. Kč Znojemský hudební festival úhrada nákladů 1 Majáles 8 Znojmo úhrada nákladů WAKE UP technické zabezpečení, honoráře Znojemský hrozen úhrada nákladů 3 DOTACE

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 10/ 2007 z jednání rady Pfiehoupli jsme se pfiímo z babího léta do du iãkového poãasí. I sníh nás postra il, zaãali jsme s pfiitápûním a teì uï jedeme naplno.

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

M ě s t o V l a c h o v o B ř e z í Z á p i s č. 7 / 2 0 1 0

M ě s t o V l a c h o v o B ř e z í Z á p i s č. 7 / 2 0 1 0 M ě s t o V l a c h o v o B ř e z í Z á p i s č. 7 / 2 0 1 0 z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Vlachově Březí, které se konalo v úterý, dne 21.12.2010 Místo konání: Městský úřad ve Vlachově

Více

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 18. 5. 2009

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 18. 5. 2009 Zápis z 29. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 18. 5. 2009 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluveni: MVDr Josef

Více

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) www.tisnov.cz Vy lo 12. 10. 2011

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) www.tisnov.cz Vy lo 12. 10. 2011 roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) Vy lo 12. 10. 2011 www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Babí léto bylo tentokrát opravdu vydafiené. A to nejen

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem Èíslo 1 5. 2. 2010 Byly ukonèeny práce na projektech rekonstrukce a pøístavby základní a mateøské školy. V rámci zmiòované rekonstrukce je plánováno ve školce pøistavit jednu tøídu s pøíslušenstvím, rozšíøit

Více

Z Á P I S 3. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. února 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 3. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. února 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 3. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. února 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

INFORMACNÍ ZPRAVODAJ

INFORMACNÍ ZPRAVODAJ INFORMACNÍ ZPRAVODAJ PRO OBCANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 41 Záøí 2010 Vá ení spoluobèané, jak zajisté víte v mìsíci øíjnu jsou pøed námi volby do zastupitelstva obce. Tak mi dovolte se ohlédnout za uplynulým

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha

Více

Na shledanou v roce 2013 Martina Pospí ilová, starostka mûsta PF 2013

Na shledanou v roce 2013 Martina Pospí ilová, starostka mûsta PF 2013 VáÏení spoluobãané, v nedûli 2. prosince jsme spoleãnû pfiivítali adventní ãas rozsvícením vánoãního stromu, poslechli si hrané i zpívané koledy od ÏákÛ ze základní umûlecké koly a poprvé se zaposlouchali

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 06.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/8928/2012/Prok Prokop Josef Telefon: 487 881 125 Počet

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE INFORMACE PRO OBČANY 1) Svoz bioodpadu byl ukončen 18.11.2013. O zahájení vývozu v jarních měsících budou občané včas informováni. 2) Dne 14. 12. 2013 ve 14 hod se koná zájezd na Drážďanské vánoční trhy.

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy konaného dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin.

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy konaného dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy konaného dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin. Přítomni: Cháma Václav, Mgr. Jan Orel, Sixta Ondřej, Ing. Vlček Richard, Šulcová Stanislava, Prchalová Alena, Dvořáková

Více

Dost bylo zimy, chtûlo by se fiíci. Ale doba,

Dost bylo zimy, chtûlo by se fiíci. Ale doba, INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 3/2013 Dost bylo zimy, chtûlo by se fiíci. Ale doba, kdy jsme poruãili vûtru de ti, je pryã a zima se nás drïí jako klí tû. âlovûk je rozmrzel nejen proto, Ïe

Více

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû 272 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 7. bfiezna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 21. 3. 2006 Pomocnou ruku nezamûstnan m podá komunitní centrum Prvního bfiezna v 17 hodin bylo oficiálnû otevfieno

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Jifií Pru a Vladimír Jiránek

Jifií Pru a Vladimír Jiránek Jifií Pru a Vladimír Jiránek 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Jifií Pru a, Vladimír Jiránek, 2010 Copyright Galileo CEE Service, âr s.r.o., 2010 ISBN 978-80-254-7065-7

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více