Z jednání orgánû mûsta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání orgánû mûsta"

Transkript

1 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 7/ 2013 Z jednání orgánû mûsta Ani v nejteplej ím mûsíci v roce, kdy jsme koneãnû vidûli slunce na obloze déle neï 1 den, orgány mûsta nezahálely. Na 53. a 54. jednáních Rady mûsta v mimofiádném termínu, a to a se rozhodlo o vítûzi vefiejné zakázky na dodávku stroje dle projektu âist í tramberk z financí EU, programu OPÎP, byli vylouãeni uchazeãi nesplàující podmínky zadávacího fiízení a byla vypofiádána námitka nevybraného uchazeãe. V sledkem sloïitého procesu je, Ïe mûsto tramberk získá nov stroj Multikára FUMO Carrier 4 4 se zametací nástavbou Trilety MCK v cenû Kã za zhruba 750 tis.kã, které mûsto vydá na finanãní spoluúãast a administraci Ïádosti. Stroj bude slouïit k ãi tûní mûsta a sníïení pra nosti dle programu OPÎP, ale také pro potfieby Technick ch sluïeb. Na 55. jednání RM v fiádném termínu byli radní seznámeni pofiizovatelem územního plánu z MÚ Kopfiivnice, jak se vypofiádal s námitkami, konstatovali, Ïe ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje a doporuãili zastupitelûm nov Územní plán tramberka vydat. Dále se radní seznámili s oblastí sociálních vûcí, zdravotní, bytovou a prací Sboru pro obãanské záleïitosti. Na vûdomí vzali informace o nezamûstnanosti v regionu a mûstû a posoudili spolupráci mûsta s podnikateli. V ãásti majetkové a organizaãní provedli 17 úkonû, které jsou obsaïeny v usnesení, které je vefiejnû dostupné na webov ch stránkách mûsta. Radní mj. odsouhlasili pofiídit v rámci vefiejné zakázky malého rozsahu nov konvektomat pro Z tramberk a odsouhlasili vybudovat 2 moderní pfiechody pro chodce (pfied rest. Prosek a u Domu dûtí mládeïe pod Palárnou). Na oba pfiechody schválili zadávací dokumentaci a v zvu k realizaci projektu Zv ení pasivní bezpeãnosti. Radní schválili smlouvu s MSK Ostrava k získání dotace 75 tis. Kã na podporu turistického informaãního centra. Po uzávûrce tûchto N se konalo 16. zasedání Zastupitelstva mûsta v mimofiádném termínu Na pofiadu mûlo jedin bod: Vydání Územního plánu tramberka. Vûfiím, Ïe se jej podafií schválit a po vyvû ení na úfiední desce bude tento novû pofiízen ÚP platit od Zavr í se tak pûtiletá nároãná práce na schvalování tohoto v znamného dokumentu pro mûsto tramberk. Ani v létû nepfiestali na i nejvy í politiãtí pfiedstavitelé na sebe útoãit a namísto práce pro celou republiku a obãany se utápûjí v bojích o koryta a své dominantní postavení. Namísto boje s hospodáfiskou krizí a nezamûstnaností nevydávají dobré signály ani do zahraniãí. Kromû krize hospodáfiské tak tu máme je tû krizi politickou. Sami snad vidíte, Ïe na rozdíl od nich na e samospráva pracuje dûlnû a konstruktivnû a jsem si jist, Ïe tak ãiníme ne pro sebe, ale pro na e spoluobãany. Staãí pár pfiíkladû z poslední doby: schválení územního plánu, pofiízení strojû pro TS, opravené sídli tû Bafiiny, opraven DÛm dûtí a mládeïe, hradeb a Hrstkovy chaty, budování inïen rsk ch sítí (vodovod a obû kanalizace) pro lokalitu budoucích RD za farní, pfiíprava nov ch pfiechodû pro chodce a opravy prûtahu, konvektomat pro Z, dosaïení v znamn ch úspor el. energie (cca 12 %) a plynu (20 %) pro 70 majitelû bytov ch jednotek a RD, znovu zprovoznûní koupali tû s restaurací na Libotínû, ale i tfieba dûstojné oslavy DnÛ mûsta. To jsou jen nûkteré pfiípady, kdyï se odpovûdní nehádají, ale pracují a táhnou za jeden provaz. Nedûlá se to jen pro to, aby se plnil volební program, ale aby byli spokojeni obãané. Tak si vychutnejte srpen. Ing. Jan Socha, starosta mûsta

2 Podûkování Mûsto tramberk dûkuje spoleãnosti RWE Gas Storage Praha za finanãní dar ve v i Kã na projekt Obnova hradební zdi v areálu hradu Trúba a záchovná údrïba Hrstkovy chaty. Mûsto tramberk dûkuje TJ Sokol tramberk a v em dobrovoln m brigádníkûm za zprovoznûní tenisového kurtu a zvelebení venkovního areálu u tûlocviãny na Zauliãí. Podûkování Vedení mûsta tramberka a zastupitelé dûkují fiímskokatolickému správci farnosti, otci Franti ku Janotkovi za takfika 23 let obûtavé knûïské sluïby zde ve tramberku. Za to, Ïe kromû pastoraãní sluïby se postaral téï o svûfien majetek vãetnû dominant mûsta kostela sv. Jana Nepomuckého, fary i kostela sv. Katefiiny. Panu faráfii Janotkovi pfiejeme hodnû zdraví, optimismu, Ïivotní pohody a aè mûsto Městský úřad informuje Informace pro občany tramberk s lidmi dobr mi i tûmi druh mi nosí stále v srdci a vzpomíná jen na to dobré. Ing. Jan Socha, starosta mûsta Oprava kontaktû na Mûstsk úfiad ve tramberku Îivotní prostfiedí novû jméno pracovnice Mgr. Radka Krysová Mûstská policie stráïník Vladislav Pra ivka nové tel. ãíslo: Dovolená na zdravotním stfiedisku ve tramberku Oznamujeme obãanûm, Ïe zdravotní stfiedisko ve tramberku je od pondûlka do pátku uzavfieno z dûvodû ãerpání fiádné dovolené. Zubní ambulance má termín D od pondûlka do Informace o zastupujících lékafiích budou vypsány na dvefiích stfiediska. Z ãinnosti âeského ãerveného kfiíïe, místní skupiny tramberk OceÀování dárcû krve âesk ãerven kfiíï místní skupina tramberk spolu s MÚ tramberk provádí kaïdoroãnû morální oceàování bezpfiíspûvkov ch dárcû krve. Krev to je ta nejcennûj í a nejdraï í tekutina na svûtû. Ve spoleãnosti jsou takoví lidé, ktefií tuto drahocennou tekutinu darují ostatním, ktefií ji potfiebují. Dárcovství krve má v na í republice dlouholetou tradici. OceÀování dárcû krve se provádí uï od r V na em mûstû se s dárci krve setkáváme kaïd rok, abychom tak ocenili jejich humánní vztah ke spoluobãanûm a zásluïnou ãinnost pro spoleãnost. Stupnû ocenûní jsou tyto: 01 odbûr odznak Kapka krve 10 odbûrû bronzová plaketa prof. Jánského 20 odbûrû stfiíbrná plaketa prof. Jánského 40 odbûrû zlatá plaketa prof. Jánského Vyhodnocení dárcû krve 2012 Bronzová plaketa MUDr. Jánského 10 odbûrû Materová Lucie Laník Ale Skyba Radek Hromoãuková Jana Kramoli Michal Von ík Roman Stfiíbrná plaketa MUDr. Jánského 20 odbûrû âern Daniel Chovaneãek Jan Feix Miroslav Materová Lucie Zlatá plaketa MUDr. Jánského 40 odbûrû Hoffmann Miroslav Zlat kfiíï III. tfiídy 80 odbûrû Brdiãko Tomá Kabát Martin König Miroslav Ing. Lichnovsk Miroslav Zlat kfiíï I. tfiídy 160 odbûrû Îerdík Jaroslav Ing. tramberské novinky 2

3 tramberské novinky 3

4 Dovolená v knihovnû Mûstská knihovna ve tramberku upozoràuje své ãtenáfie a uïivatelé internetu, Ïe od do bude uzavfiena. (ãerpání D). PÛjãovat se znovu zaãne v pondûlí Judo Snad nejhor í leto ní v kon podali tramber tí judisté na 43. roãníku Mezinárodní velké ceny v Michalovcích (Slovensko). Úãast na této soutûïi mûla b t jakousi odmûnou za leto ní v sledky. Z pûvodní pûtice jeli nakonec pouze 2. Ti mûli navázat na své v kony, které v minulosti jejich star í kolegové tady dosáhli. Opak byl pravdou. Dalibor Pra ivka do 38 kg bûhem 10 sekund prohrál s domácím Witkowskim (0:10) a ve stejném ãase podlehl Ukrajinci Kuzminskému (0:10). Podstatnû více Městská knihovna informuje Ze sportu Společenská rubrika Rozvoz knih imobilním obãanûm úter 27. srpna Libu e Bûlunková, knihovnice MûK se ãekalo od zku enûj ího Adama Bajera do 42 kg. Francouz Convert aktivním pfiístupem pfiedãil Adama po v ech stránkách (0:10). V e se mûlo otoãit v zápase s Rohalem z Ko ic ale nestaãilo to (0:10). Oba na i zástupci obsadili ve skupinách 3. místo a byli z dal ích bojû vyfiazeni. SoutûÏ byla tradiãnû na vysoké úrovni a pro 330 závodníkû z 10 státû bylo nachystáno maximální zázemí. Pohár druïstev nakonec vybojovali závodníci z mûsta Mozdok ze severní Osetie. Josef tábl, trenér Seznam jubilantû na srpen let Barto Zdenûk 87 let Babinec Karel Boháãová Marie 86 let Burgert Antonín Kalvoda Miloslav 85 let Tyleãek Jan 84 let David Václav Hanzelka Franti ek Sochová Olga Víchová Stanislava 83 let Kfienková Helena Barto ová Ilona 82 let Nowáková Dana Vranová Julia Svobodová Marie 81 let Jakubcová Marie 80 let Bajer Karel Fojtík Lubomír Halamíková Drahomíra 75 let Vondrá ková Jarmila 70 let Ja ková Anna Gzylová Marie Blahopfiejeme Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v em jubilantûm do dal ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu. Za vedení mûsta Ing. Jan Socha a ãlenky SPOZ Narozené dûti Klára Geryková AlÏbûta Svobodová Jan tichauer Nikola Veselá Zemfieli Marie Czwiertniová Franti ek Hanzelka Alena Huvarová Eva Ple ková Josef Pokorn tramberské novinky 4

5 Kam do společnosti a za kulturou Hrad tramberk CK Vala ské království vás srdeãnû zve Slet orlû a sokolû na Trúbû O víkendu srpna se pfiijìte podívat na velkou sokolnickou akci na tramberské Trúbû. K vidûní bude spousta dravcû, pfiedvedeme ukázky pfiíletû a zku ení sokolníci vám popovídají v e, co vás bude o dravcích zajímat. Kromû toho se mûïete tû it na divadélko a taky na ermífie. A milovníci peãen ch pochoutek taky nepfiijdou zkrátka. Loutkové divadlo Perníkovka uvádí: Pohádky starého divadla Hraje se kaïdou nedûli v hod. Program na srpen 2013: âarovná pí Èalka aneb jak Ka párek pfiemohl stra ného draka Kulturní léto ve tramberku aneb poãasí navzdory Mûsto tramberk vás zve na promenádní koncert v nedûli do Národního sadu Vystoupí skvûl Stanley s Dixie street band pod vedením Stanislava Dûtského Zaãátek hod. Vstupné dobrovolné * Mûsto tramberk vás zve na promenádní koncert v nedûli do Národního sadu Vystoupí Dechová hudba Záhofiané pod vedením Bohuslava RÛãky Zaãátek hod. Vstupné dobrovolné * Mûsto tramberk vás zve na koncert v nedûli do Národního sadu SdruÏení hudebníkû dechového orchestru mûsta tramberka pod vedením Lucie MoÏné a Ale e Kubûny a Dechového orchestru mlad ch z Pfiíbora pod vedení Ivo Lacného Zaãátek hod. Vstupné dobrovolné Odpoledne se prodlouïí o spoleãenské posezení u muziky. Obãerstvení pfiipraveno. Pfiipravujeme: Mûsto tramberk a Skupina historického ermu vás srdeãnû zve ermífiské klání se starodávn m jarmarkem Burãákové slavnosti Sobota 14. záfií hod. Bohat doprovodn program vystoupení skupin historického ermu Skupina stfiedovûké hudby Rattus Rattus Historická hudební spoleãnost Camerata Dal í doprovodné akce: Dny evropského dûdictví zdarma zpfiístupnûné památky i jiná zajímavá místa mûsta tramberka. Amfiteátr Pod starou vûïí Dûtsk a studentsk divadelní soubor Pod starou vûïí sehraje divadelní pfiedstavení. Podrobn program v pfií tích novinkách. tramberské novinky 5

6 tramberské novinky 6

7 která pfiiná í sociální kontakty. Jeho matka se rozhodne léãit ho u psychoterapeuta a je nad ena, Ïe je léãba úspû ná, kdyï se Lorenzo dobrovolnû rozhodne jet na kolní lyïafisk v cvik. Chlapec ale místo cesty do hor uteãe z autobusu a schová se ve sklepním bytû, ve kterém se ukr vá i jeho star í, na heroinu závislá nevlastní sestra Olivia. Bûhem následujících dní se mezi sourozenci vyvíjí velice zvlá tní vztah, kter není ani ãistû mileneck, sourozeneck, nebo pfiátelsk, ale obûma fatálnû zasáhne do Ïivota. V hlavních rolích: Tea Falco a Jacopo Olmo Antinori. Nedûle v 18.30, vst. 59 Kã P ÍBùH MÉHO SYNA Romantické drama, 127 min., titulky, pfiístupn Svobodná matka Gemma pfiijíïdí se sv m dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. Pfied 16 lety ji museli kvûli bosensko srbské válce opustit. Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky. Pfied lety se tu zamilovala do Diega (Emile Hirsch), Pietrova otce. Tehdy zoufale touïili po dítûti, Gemmû se v ak nedafiilo otûhotnût. Spoleãnû na li fie ení, kterého Gemma poté trpce litovala. KdyÏ prchala z obléhaného mûsta, Diego se rozhodl zûstat Nyní na Gemmu ãeká minulost, která ji postaví tváfií v tváfi ztrátû milovaného manïela, ale také poznání síly lásky. V hlavní roli Penélope Cruz. SRPEN 2013 Nedûle v 18.30, vst. 59 Kã JÁ a TY Drama, 103 min., titulky, od 12 let âtrnáctilet Lorenzo nemá rád lidi. Tím pádem ani kolu a vlastnû celou fiadu dal ích vûcí, Nedûle v 18.30, vst. 59 Kã ÚNOS Thriller, 99 min., titulky, od 12 let Realisticky vyprávûn pfiíbûh muïské posádky nákladní lodi, kterou pfiepadnou somál tí piráti v Indickém oceánu. Îivoty jednotliv ch ãlenû posádky se náhle ocitají v rukách SomálcÛ a stávají se jen pfiedmûtem nelítostného vyjednávání pirátû s vládou, sídlící v Kodani. Snímek se vyznaãuje dokumentaristickou estetikou a klaustrofobnû budovanou atmosférou strachu a zvy ujícího se napûtí. NA MùSÍC ZÁ Í P IPRAVUJEME PU KY, PUKY, PIVO A PSI 7 DNÍ H ÍCHÒ MARTIN A VENU E PùNA DNÍ tramberské novinky 7

8 tramberské novinky 8

9 Inzerce tramberské novinky 9

10 FORESTÍK NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD U ČESKÉ POŠTY CO U NÁS NAJDETE: ZDRAVOU VÝŽIVU, DIA A BEZLEPKOVÉ PRODUKTY, BYLINKOVÉ, OVOCNÉ, PEČENÉ ČAJE, FROLÍKOVA KÁVA, MED A MEDOVÉ VÝROBKY, SYPANÉ OŘÍŠKY, MEDOVINA, DĚTSKÉ OBLEČENÍ FORESTÍK, LEVANDU- LOVÉ PRODUKTY, RUČNĚ VYRÁBĚNÉ HRAČKY, DÁRKOVÉ VÝROBKY, ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ PO- LŠTÁŘKŮ, POVLEČENÍ, (VZORNÍK LÁTEK NALEZNETE NA PRODEJNĚ) A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ A ORIGINÁLNÍ VĚCIČKY, KTERÉ NIKDE JINDE NENAJDETE. TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU FACEBOOK: FORESTIK VODO TOPO PLYN Zpracování cenových nabídek a poradenství zdarma. Více na nebo tel Chemij Viliam Drážné 868, Štramberk Nabízím dovoz a odvoz mal m nákladním automobilem, valník 2 4 m. Josef Petrá, tramberk, pod námûstím, mobil: VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 7/2013. Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel , Jazykové korektury Aleš Durčák. Vyrábí tiskárna Beatris.

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda.

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda. 255 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 20. ãervna 2005 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde do 4. ãervence Práce na novém domû pokroãily DÛm s peãovatelskou sluïbou II uï se zaãíná oblékat i z vnûj í strany do své

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více