I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod"

Transkript

1 Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k dispozici dvacet normativních dokumentů. Jen první část pro pozemní stavby obsahuje dvanáct materiálů ČSN EN až ČSN EN Větší množství textů pro stavební nosné ocelové konstrukce je dáno jejich průmyslovou výrobou, uplatněním v průmyslových a technologických konstrukcích, nízkou hmotností, která umožňuje snadnou dopravu, a tradiční pozicí oceli mezi obchodovatelnými komoditami. Evropské návrhové normy pro ocelové stavební konstrukce jsou rozděleny na: ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.3: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.4: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.5: Boulení stěn; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.8: Navrhování styčníků; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.9: Únava; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.11: Navrhování ocelových tažených prvků; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 2: Ocelové mosty; účinnost od

2 Úvod ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 3.1: Stožáry, komíny Stožáry; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 3.2: Stožáry, komíny Komíny; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 4.1: Zásobníky; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 4.2: Nádrže; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 4.3: Potrubí; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 5: Piloty a štětové stěny; účinnost od ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 6: Jeřábové dráhy; účinnost od

3 Č lenění textu norem 2 Členění textu norem Evropské návrhové normy eurokódy začínají národní předmluvou, která v České republice upravuje podmínky pro používání normy, závaznost národně stanovených parametrů, aktualizuje citované normy a předpisy a končí národní přílohou (NP), která uvádí národně stanovené parametry, doplňující informace a ustanovení platná pro Českou republiku. Jednotlivé dokumenty jsou děleny na kapitoly, které jsou pro všechny eurokódy navrženy v jednotném schématu a vybaveny přílohami. V této kapitole je úplný obsah kapitol uveden u ČSN EN U popisu struktury dalších dokumentů jsou vypsány pouze nadpisy kapitol, které se liší, a příloh. ČSN EN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Národní úvod 1 Všeobecně 2 Zásady navrhování 3 Materiály 4 Trvanlivost 5 Analýza konstrukce 6 Mezní stavy únosnosti 7 Mezní stavy použitelnosti Přílohy A, B Interakční součinitele pro tlak s ohybem Příloha AB Doplňková návrhová ustanovení Příloha BB Vzpěr částí konstrukcí pozemních staveb Národní příloha ČSN EN Navrhování konstrukcí na účinky požáru 4 Navrhování konstrukcí na účinky požáru Příloha A Deformační zpevnění uhlíkové oceli při zvýšených teplotách Příloha B Přenos tepla do venkovních ocelových konstrukcí Příloha C Korozivzdorná ocel Příloha D Styčníky Příloha E Průřezy třídy 4 ČSN EN Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 8 Navrhování spojů 9 Navrhování pomocí zkoušek 10 Zvláštní ustanovení pro vaznice, kazety a plošné profily Příloha A Zkušební postupy Příloha B Trvanlivost spojovacích prostředků Příloha C Průřezové konstanty pro tenkostěnné průřezy 12

4 Č lenění textu norem Příloha D Smíšená metoda účinných šířek a účinných tlouštěk pro jednostranně podepřené části Příloha E Zjednodušený návrh vaznic ČSN EN Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 6 Navrhování spojů 7 Navrhování pomocí zkoušek 8 Únava 9 Odolnost na účinky požáru Příloha A Trvanlivost Příloha B Mechanické zpevnění korozivzdorných ocelí Příloha C Modelování materiálových vlastností ČSN EN Boulení stěn 3 Smykové ochabnutí při návrhu nosníku 4 Účinky boulení stěn vlivem normálových napětí v mezním stavu únosnosti 5 Únosnost ve smyku 6 Únosnost na příčné síly 7 Interakce 8 Boulení od ohybu pásnic 9 Výztuhy a podrobnosti 10 Metoda redukovaných napětí Příloha A Výpočet kritických napětí pro vyztužené stěny Příloha B Nepravidelné prvky Příloha C Analýzy metodou konečných prvků (MKP) Příloha D Svařované nosníky s tvarovanými stojinami Příloha E Alternativní metody ke stanovení účinného průřezu ČSN EN Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí 4 Mezní stavy únosnosti ocelových skořepin 5 Vnitřní síly a napětí ve skořepinách 6 Mezní stav plasticity (LS1) 7 Mezní stav cyklické plastifikace (LS2) 8 Mezní stav boulení (LS3) 9 Mezní stav únavy (LS4) Příloha A Teorie membránových napětí ve skořepinách Příloha B Další vztahy pro plastickou únosnost Příloha C Vztahy pro lineární pružná membránová a ohybová napětí Příloha D Vztahy pro výpočet napětí při boulení 13

5 Č lenění textu norem ČSN EN Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 7 Únava 8 Mezní stav použitelnosti Příloha A Druhy analýz pro návrh deskostěnových konstrukcí Příloha B Vnitřní napětí nevyztužených obdélníkových desek podle teorie malých průhybů Příloha C Vnitřní napětí nevyztužených obdélníkových desek podle teorie velkých průhybů ČSN EN Navrhování styčníků 3 Šroubové, nýtové a čepové spoje 4 Svarové spoje 5 Analýza, klasifikace a modelování 6 Styčníky průřezů H nebo I 7 Styčníky dutých průřezů ČSN EN Únava 3 Metody hodnocení 4 Napětí od únavového zatížení 5 Výpočet napětí 6 Výpočet rozkmitů napětí 7 Únavová pevnost 8 Posouzení na únavu Příloha A Určení parametrů únavového zatížení a postup ověření únavové pevnosti Příloha B Hodnocení odolnosti proti únavě metodou extrapolovaných jmenovitých napětí ČSN EN Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 2 Volba materiálu s ohledem na lomovou houževnatost 3 Volba materiálu s ohledem na lamelární praskavost ČSN EN Navrhování ocelových tažených prvků 4 Trvanlivost drátů, lan a pramenů 9 Únava Příloha A Tažené prvky požadavky na výrobky Příloha B Doprava, skladování, manipulace Příloha C Vysvětlivky ČSN EN Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S Doplňující pravidla k EN až EN Doplňující pravidla k EN až EN

6 Č lenění textu norem ČSN EN Ocelové mosty 8 Spojovací prostředky, svary, přípoje a spoje 9 Posouzení na únavu 10 Navrhování pomocí zkoušek Příloha A Technické specifikace pro ložiska Příloha B Technické specifikace pro mostní závěry na mostech pozemních komunikací Příloha C Doporučení pro konstrukční detaily ocelových mostovek Příloha D Vzpěrné délky mostních prvků a předpoklady pro geometrické imperfekce Příloha E Kombinace lokálních účinků kol a pneumatik a globálního zatížení dopravou na mostech pozemních komunikací ČSN EN Stožáry 8 Navrhování pomocí zkoušek 9 Únava Příloha A Diferenciace spolehlivosti a dílčí součinitele zatížení Příloha B Modelování klimatických zatížení Příloha C Zatížení námrazou a kombinace námrazy s větrem Příloha D Kotevní lana, tlumiče, izolátory, příslušenství a ostatní prvky Příloha E Přetržení kotevního lana Příloha F Provádění Příloha G Vzpěr prvků stožárů Příloha H Vzpěrná délka a štíhlost prvků ČSN EN Komíny 8 Navrhování pomocí zkoušek 9 Únava Příloha A Diferenciace spolehlivosti a dílčí součinitele zatížení Příloha B Aerodynamická a tlumicí zařízení Příloha C Odolnost proti únavě a požadavky na kvalitu Příloha D Navrhování pomocí zkoušek Příloha E Provádění ČSN EN Zásobníky 4 Zásady analýzy konstrukce 5 Navrhování válcových stěn 6 Navrhování kuželových výsypek 7 Navrhování kruhových kuželových střešních konstrukcí 8 Navrhování přechodových spojů a podporových prstencových nosníků 9 Navrhování pravoúhlých zásobníků a zásobníků s rovinnými stěnami 15

7 Č lenění textu norem Příloha A Zjednodušená pravidla pro kruhové zásobníky ve třídě významu 1 Příloha B Vztahy pro membránová napětí v kuželových výsypkách Příloha C Rozdělení tlaku větru na konstrukci kruhových zásobníků ČSN EN Nádrže 4 Zásady analýzy konstrukce 5 Navrhování válcových stěn 6 Navrhování kuželových výpustí 7 Navrhování kruhových střešních konstrukcí 8 Navrhování přechodových spojů u dna skořepiny a podporových prstencových nosníků 9 Navrhování pravoúhlých nádrží s rovinnými stěnami 10 Návrhové požadavky na výrobu a montáž 11 Zjednodušený návrh Příloha A Zatížení nádrží ČSN EN Potrubí 4 Zatížení 5 Analýza 6 Návrh potrubí vzhledem k výrobě a montáži Příloha A Analýza únosnosti, deformací, napětí a poměrných přetvoření potrubí uloženého v zemi Příloha B Bibliografie k národním normám a pokyny pro navrhování Příloha C Bibliografie ČSN EN Piloty a štětové stěny 5 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy použitelnosti 7 Kotvy, převázky, rozpěry a spoje 8 Provádění Příloha A Tenkostěnné ocelové štětovnice Příloha B Zkoušení tenkostěnných ocelových štětovnic Příloha C Návod pro navrhování ocelových štětovnic Příloha D Primární prvky kombinovaných stěn ČSN EN Jeřábové dráhy 8 Spojovací prostředky, svary, přípoje nosníku jeřábové dráhy na přenos vodorovných sil od jeřábů a kolejnice 9 Posouzení na únavu Příloha A Alternativní metoda posouzení klopení 16

8 Č lenění textu norem Z obsahu norem není při zběžném pohledu patrné, že metodika zkoušení ocelových konstrukcí je shrnuta v dokumentu ČSN EN v kapitole 9 Navrhování pomocí zkoušek a v příloze A Zkušební postupy nejen pro tenkostěnné, ale i pro ostatní ocelové stavební konstrukce. Zkoušení konstrukcí se věnuje i kapitola 7 Navrhování pomocí zkoušek v ČSN EN , kapitola 10 v ČSN EN Ocelové mosty a příloha E Navrhování pomocí zkoušek v ČSN EN Globální analýze konstrukcí je obvykle věnována pátá kapitola návrhových evropských norem. Problematika pokročilého numerického modelování konstrukcí metodou konečných prvků MKP, včetně zajištění požadované spolehlivosti, je popsána v příloze C Analýzy metodou konečných prvků (MKP) v ČSN EN Na styčníky ocelových stavebních konstrukcí je zaměřen dokument ČSN EN Problematika spojů je řešena i v kapitole 7 Kotvy, převázky, rozpěry a spoje dokumentů v ČSN EN Při proměnném zatížení ocelových konstrukcí je třeba uvažovat s jejich únavovou životností. Problematika únavy je shrnuta v ČSN EN Pro jednotlivé konstrukce je rozpracována v kapitole 9 Mezní stav únavy (LS4) v ČSN EN , kapitole 9 Únava v ČSN EN , kapitole 9 v ČSN EN Ocelové mosty, kapitole 9 Únava v ČSN EN , kapitole 9 Únava ČSN EN a kapitole 9 Posouzení na únavu v ČSN EN Návrh konstrukce výrazně ovlivňuje její výroba. Problematice provádění ocelových konstrukcí jsou věnovány dokumenty ČSN EN Požadavky na posouzení shody konstrukčních částí a ČSN EN Technické požadavky pro ocelové konstrukce. Předpokládá se, že při revizi evropských návrhových norem budou části těchto norem věnované zatřídění do výrobních tříd převedeny do norem návrhových. Zvláštnosti v provádění ocelových technologických konstrukcí jsou rozpracovány v příloze F Provádění v ČSN EN , příloze E Provádění v ČSN EN a kapitole 8 Provádění v ČSN EN

9 Dílč í souč initele spolehlivosti 3 Dílčí součinitele spolehlivosti Při stanovení spolehlivosti stavebních ocelových konstrukcí podle koncepce dané ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí a po převzetí doporučených dílčích součinitelů spolehlivosti zatížení podle ČSN EN 1991 se ukázalo, že kvalita ocelí a produktů pro ocelové konstrukce umožňuje zavést pro základní posouzení součinitel γ M0 = 1,00. Dílčí součinitele spolehlivosti pro materiál jsou uvedeny v jednotlivých normách. Jejich hodnoty pro jednotlivé země EU jsou definovány v Národních přílohách (NP). Pro Českou republiku byly převzaty ve všech případech hodnoty doporučené. Zavedené dílčí součinitele spolehlivosti materiálu a jejich hodnoty doporučené v textu NP jsou pro dokumenty ČSN EN až ČSN EN uvedeny dále v textu. ČSN EN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu γ Mi jsou uvedeny v NP k čl. 6.1(1) následovně: únosnost průřezů kterékoliv třídy γ M0 = 1,00; únosnost průřezů při posuzování stability prutů γ M1 = 1,00; únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu γ M2 = 1,25. ČSN EN Navrhování konstrukcí na účinky požáru Pro mechanické vlastnosti oceli je v NP k čl. 2.3(1) uvedeno γ M,fi = 1,0. Pro teplotní vlastnosti oceli je v NP k čl. 2.3(2) uvedeno γ M,fi = 1,0. ČSN EN Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu γ Mi jsou uvedeny v NP k čl. 2(3)P pro mezní stavy únosnosti: únosnost průřezů nadměrným zplastizováním, včetně lokálního boulení a distorzního vzpěru γ M0 = 1,00; únosnost prvků a plošných profilů, u nichž ke kolapsu dojde celkovým vzpěrem γ M1 = 1,00; únosnost průřezu oslabeného dírami pro spojovací prostředky γ M2 = 1,25. Dále jsou uvedeny dílčí součinitele: v NP k čl. 2(5) Pro ověření mezního stavu použitelnosti γ M,ser. = 1,00; v NP k čl. 8.3 (5) pro výpočet návrhové únosnosti mechanických prostředků γ M2 = 1,25; v NP k čl.8.3(5) pro výpočet návrhových únosností bodových svarů γ M2 = 1,25; v NP k čl (4) pro výpočet návrhové únosnosti přeplátovaného svaru γ M2 = 1,25. ČSN EN Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti γ M jsou uvedeny v NP k tab. 5.1: únosnost průřezů v tahu a prostém tlaku, včetně lokálního boulení γ M0 =1,10; únosnost průřezů při posuzování stability prutů γ M1 = 1,10; 18

10 Dílč í souč initele spolehlivosti únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu a únosnost šroubů, nýtů, svarů, čepů a ložiskových desek γ M2 = 1,25. ČSN EN Boulení stěn Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány. ČSN EN Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí Dílčí součinitel únosnosti při únavě γ Mf se podle NP k čl (2) v ČR stanoví podle ČSN EN , tab. 3.1, nejméně však γ Mf = 1,1. ČSN EN Deskostěnové konstrukce příčně zatížené Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány. ČSN EN Navrhování styčníků Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti γ M jsou uvedeny v NP k tab. 2.1 normy: únosnost šroubů, nýtů, čepů, svarů, plechů v otlačení γ M2 = 1,25; únosnost při prokluzu v mezním stavu únosnosti (kategorie C) γ M3 = 1,25; únosnost při prokluzu v mezním stavu použitelnosti (kategorie B) γ M3,ser = 1,10; únosnost injektovaných šroubů γ M4 = 1,00; únosnost styčníků příhradových nosníků z prutů uzavřeného průřezu γ M5 = 1,00; únosnost čepů v mezním stavu použitelnosti γ M6,ser = 1,00; předepnuté vysokopevnostní šrouby γ M7 = 1,10. ČSN EN Únava Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti únavové pevnosti γ Mf jsou uvedeny v NP k tab. 4.1 normy: pro metodu hodnocení přípustná poškození a mírné důsledky porušení γ Mf = 1,00; pro metodu hodnocení přípustná poškození a závažné důsledky porušení γ Mf = 1,15; pro metodu hodnocení bezpečný život a mírné důsledky porušení γ Mf = 1,15; pro metodu hodnocení bezpečný život a závažné důsledky porušení γ Mf = 1,35. ČSN EN Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány. ČSN EN Navrhování ocelových tažených prvků Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti stálých zatížení jsou uvedeny v NP k čl (1) hodnotami: γ G = 1,10 pro krátké časové období (pouze několik hodin) pro instalaci prvního pramene do pramenného lana; γ G = 1,20 pro instalaci dalších pramenů; γ G = 1,00 pro příznivé účinky. 19

11 Dílč í souč initele spolehlivosti Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti návrhové únosnosti v tahu jsou uvedeny v NP k tab Závisí na tom, zda jsou nebo nejsou použita zařízení na koncích lana pro redukci ohybových momentů od natočení lana: je-li navrženo zařízení pro minimalizaci ohybových napětí u kotvení γ R = 0,90; není-li navrženo zařízení pro minimalizaci ohybových napětí u kotvení γ R = 1,00. Dílčí součinitel spolehlivosti tření γ M,fr je v NP k čl (1) stanoven hodnotou γ M,fr = 1,65. ČSN EN Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 V čl (2) je uvedena hodnota dílčího součinitele únosnosti oslabeného průřezu pro oceli pevnostní třídy vyšší než S 460 až do S 700 γ M12, která je v NP stanovena hodnotou γ M12 = γ M2 = 1,25. 20

12 Normy pro provádě ní Č SN EN Normy pro provádění ČSN EN 1090 Návrhové normy jsou úzce spjaty jak s evropskými normami pro výrobky a předpisy pro Evropské technické schválení ETAG, viz tak s normami pro výrobu. Pro stavební ocelové konstrukce jsou pro provádění k dispozici dvě následující normy. ČSN EN Požadavky na posouzení shody konstrukčních částí, která je členěna následovně: 1 Rozsah 2 Normativní odkazy 3 Termíny, definice a zkratky 4 Požadavky 5 Metody ověřování 6 Ověřování shody 7 Klasifikace a značení Příloha A Směrnice pro přípravu ustanovení pro komponenty Příloha B Hodnocení kontroly výroby v dílně Příloha ZA Odstavce evropských norem, zabývající se ustanoveními Evropské unie o stavebních výrobcích ČSN EN Technické požadavky pro ocelové konstrukce má následující obsah: 1 Rozsah 2 Normativní odkazy 3 Definice 4 Specifikace a dokumentace 5 Základní výrobky 6 Výroba 7 Svařování 8 Mechanické spoje 9 Montáž 10 Povrchová úprava 11 Geometrické úchylky 12 Kontrola, zkoušení a opravy Příloha A Další informace, výběr požadavků pro výrobní třídy Příloha B Návod na stanovení výrobních skupin Příloha C Kontrolní seznam obsahu plánu kvality Příloha D Mechanické spojovací prostředky pro plechy Příloha E Svařované styčníky uzavřených profilů 21

13 Normy pro provádě ní Č SN EN 1090 Příloha F Metody svařování tenkostěnných ocelových komponent Příloha G Zkoušky pro stanovení součinitele prokluzu Příloha H Použití deformovatelných přímých indikátorů tahu ve tvaru podložek Příloha J Injektované šrouby s šestiúhelníkovou hlavou Příloha K Ochrana proti korozi Příloha L Geometrické tolerance Příloha M Návod na vývojový diagram pro stanovení popisu postupu svařování Příloha N Metoda postupné kontroly spojovacích prostředků Příloha O Zkoušení pro stanovení krouticího momentu předepnutých šroubů při pracovních podmínkách 22

14 Hodnocení stávajících konstrukcí podle Č SN ISO Hodnocení stávajících konstrukcí podle ČSN ISO V srpnu 2005 vyšla norma ČSN ISO Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí. Norma vychází z koncepce mezních stavů a metody dílčích součinitelů a navazuje na ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí a ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. Norma uvádí mezinárodně platné postupy pro hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí z různých stavebních materiálů a rovněž poskytuje obecné pokyny pro návrh opravy nebo modernizaci konstrukce. Norma obsahuje osm informativních příloh, které vysvětlují a doplňují jednotlivé předchozí kapitoly. Významnou částí normy s praktickým dopadem je šest národních příloh, které úzce navazují na ČSN Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. Text normy je stručný. Jednotlivé kapitoly vymezují hlavní činnosti, které jsou nezbytné pro hodnocení konstrukcí a jejich spolehlivosti, nebo charakterizují materiálové vlastnosti. Podrobnější vysvětlení je obsaženo v informativních přílohách. Norma se člení na tyto kapitoly: Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny a definice 4 Obecný systém hodnocení 5 Údaje pro hodnocení 6 Analýza konstrukce 7 Ověřování 8 Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti 9 Opatření 10 Zpráva 11 Posudek a rozhodnutí Příloha A Hierarchie termínů Příloha B Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí Příloha C Aktualizace měřených veličin Příloha D Zkoušení statických a dynamických vlastností konstrukcí Příloha E Hodnocení časově závislé spolehlivosti Příloha F Směrná úroveň spolehlivosti Příloha G Struktura zprávy Příloha H Návrh modernizace Šest informativních národních příloh napomáhá praktickému užití normy. Přílohy uvádějí některé doplňující pojmy, pokyny a návaznosti na obvyklé české postupy, dále zjednodušené způsoby pro praktické hodnocení vzorků materiálu z existující konstrukce a možné postupy pro opravy a zesilování konstrukcí: Příloha NA Doplňující pokyny k obecným zásadám hodnocení existujících konstrukcí Příloha NB Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů 23

15 Hodnocení stávajících konstrukcí podle Č SN ISO Příloha NC Hodnocení existujících betonových konstrukcí Příloha ND Hodnocení existujících litinových, ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí Příloha NE Hodnocení existujících dřevěných a spřažených dřevobetonových konstrukcí Příloha NF Hodnocení existujících zděných konstrukcí Národní příloha ND Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených ocelobetonových konstrukcí uvádí obecné zásady pro stanovení charakteristických vlastností ocelí z různých časových období, zejména meze kluzu a postup pro stanovení vlastností litiny. Na základě známých hodnot podle teorie dovolených namáhání umožňuje příloha stanovit návrhové charakteristiky oceli. V příloze jsou tabelovány hodnoty dovolených namáhání litiny, oceli a spojovacích prostředků, které se užívaly před navrhováním podle mezních stavů. Poslední odstavec zobecňuje zásady pro zesilování a modernizaci prvků konstrukce. 24

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN 1090 Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Struktura pro navrhování ocelových konstrukcí EN 1990 Zásady EN 1991 zatížení EN Materiál

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Tahová zkouška. Obsah přednášky. Výroba ocelových konstrukcí. Opakování. Mezní stavy Normy pro navrhování

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Tahová zkouška. Obsah přednášky. Výroba ocelových konstrukcí. Opakování. Mezní stavy Normy pro navrhování Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

04.02.a.b. 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: číslo technického návodu

04.02.a.b. 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY.a.b http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace červen 2018

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace červen 2018 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace červen 2018 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. Kloknerův ústav ČVUT v Praze Přednáška pro veřejnost Hodnocení existujících

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno

Více

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Složení Ocel - slitina železa a dalších prvků - nejdůležitější je uhlík - nekujná železa > 2,14 % C (litina) - kujná železa < 2,14% C Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Nežádoucí prvky: P, S, O 2,

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace Konstrukční formy Prvky kovových konstrukcí tyčové plošné Podle namáhání pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace Spojování prvků konstrukčně - svary, šrouby, (nýty) staticky - posuny,

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30; 91.080.10 Únor 2009 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce ČSN EN 1999-1-1 73 1501 Eurocode 9: Design of aluminium structures

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí Konstrukční formy Prvky kovových konstrukcí tyčové plošné Podle namáhání pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace Spojování prvků konstrukčně - svary, šrouby, (nýty) staticky - klouby,

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015 Petr Kuklík Obsah: Komise v oboru dřevěných konstrukcí Přehled platných norem v oboru

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Stabilita ocelových stěn

Stabilita ocelových stěn Stabilita ocelových stěn Prof. Josef Macháček B 623 1. Úvod, poučení z havárií konstrukcí. Klasifikace průřezů. 2. Základy teorie boulení. Lineární teorie boulení stěn. Rozdíl v chování prutů a stěn. Imperfekce

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Normativní podklady: ČSN 73 14 01 Navrhování ocelových konstrukcí (původní již neplatná norma nahrazená Eurokódem) ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí Jana Marková a Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze Úvod ISO 13822 (ČSN 73 0038) Národní přílohy NA až NF Příklady Obsah mezinárodní normy ISO 13822

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. rantišek Wald, CSc., místnost B 632

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak. 00001 Definujte mechanické napětí a uved te jednotky. 00002 Definujte normálové napětí a uved te jednotky. 00003 Definujte tečné (tangenciální, smykové) napětí a uved te jednotky. 00004 Definujte absolutní

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. 7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. Technologie šroubování Šrouby pro OK Materiál: š. do plechu 4.6 (f ub = 400 MPa, f yb = 0,6 400 = 40 MPa) uhlíkové oceli 4.8 5.6

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více