Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MV Spolugestor MPO a další resorty, RVKIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MV Spolugestor MPO a další resorty, RVKIS"

Transkript

1 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MV Spolugestor MPO a další resorty, RVKIS Zahájení projektu 20 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika projektu Projekt je zaměřen na systematizaci a měřitelné zlepšení fungování veřejné správy v České republice. Je to totiž právě neefektivita veřejných institucí, která dlouhodobě negativně ovlivňuje konkurenceschopnost ČR. Projekt navazuje na stávající projekty a další aktivity MV realizované v období (Základní registry veřejné správy Registr práv a povinností, procesní modelování agend, katalog působností orgánů veřejné moci) a předpokládá realizaci další etapy pasportizace agend a katalogu služeb ve veřejné správě a jejich postupnou systematizaci do funkčně souvisejících celků. Cílem je i případné odstranění dublujících se či zbytečných agend. Součástí projektu jsou také návrhy, jak využít sdílená centra ke zvýšení efektivity a dosažení úspor ve veřejné sféře. Projekt dále představuje některé dílčí reformy, které by měly přispět k optimalizaci procesů vykonávaných v rámci veřejné správy s cílem zvýšit profesionalitu a produktivitu ve veřejné správě. Jednotlivé kroky projektu předpokládají změny zákonů a organizační změny uvnitř jednotlivých úřadů. Popis stávající situace, důvody řešení Analýza agend a služeb Jak naznačují data OECD, v ČR je veřejná správa vykonávána nepříliš efektivním způsobem. V současné době neexistuje žádný ucelený přehled o tom, co vlastně veřejná správa vykonává, ani propracovaná koncepce toho, co a jakým způsobem má veřejná správa vlastně zajišťovat. Jednotlivé agendy veřejné správy jsou často realizovány nekoncepčně a živelně, jsou ve vleku protichůdných, stále se měnících politických priorit a v zajetí resortismu. Dochází pouze k pomalým a dílčím optimalizacím mnohdy bez jakékoliv mezirezortní koordinace nebo propracovanější koncepce. Z toho důvodu je v prvé řadě potřeba provést rozsáhlou analýzu současných agend a služeb veřejné správy a zmapovat rozsah a způsob jejich zajištění. Teprve na základě této analýzy bude možné přijmout koncepční opatření k realizaci vhodné optimalizace. Nicméně analýza agend není jediným systematickým krokem, který je třeba v rámci reformy veřejné správy podniknout. Z hlediska občanů, podnikatelů a dalších subjektů jsou daleko důležitější než agendy veřejné správy její služby, které poskytuje subjektům mimo ni. Tyto projekty, z nichž jeden se rozpracovává na MV (analýza agend) a jeden na MPO (pilotní projekt analýza služeb), je třeba v zájmu efektivity koordinovat. Pro ilustraci rozdílu mezi agendou a službou lze uvést následující příklad: MPO má dle kompetenčního zákona ( 3 odst. ) na starosti mj. c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu, d) věci malých a Government at Glance 2009 a 20

2 středních podniků a pro věci živností a f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií. Kombinací činností prováděných MPO v rámci jednotlivých agend vznikají např. služby portálu BusinessInfo.cz pro podnikatele. Analýza agend a služeb by měla poskytnout podrobnější pohled na produktivitu ve veřejné správě a měla by sloužit jako významný podklad pro následnou restrukturalizaci veřejné správy. Katalog veřejných služeb Pomocí katalogu veřejných služeb bude možné snížit náklady na služby veřejné správy a zkvalitnit jejich poskytování občanům a firmám. Katalog usnadní rozhodování o optimalizaci prostředků investovaných do veřejné správy a umožní standardizaci a zkvalitnění jejích služeb. 2,3 Katalogy standardů jsou obecně vhodným nástrojem při řízení jakýchkoliv veřejných služeb. Konkrétně jsou již např. využívány ve zdravotnictví (diskuse o standardu a nadstandardu) nebo v oblasti školství. Na základě katalogu veřejných služeb by dotčené služby veřejné správy měly být efektivně monitorovány. Pro jednotlivé služby by byly nadefinovány Key Perfomance Indicators (KPI) klíčové ukazatele produktivity, které by sloužily jako důležitá měřítka pro posuzování míry produktivity práce. Tyto ukazatele by také umožňovaly hodnocení veřejné správy podle kvality (nákladů, rychlosti) služeb. Kontrola nákladů by měla být realizována prostřednictvím státní pokladny nebo samostatné účetní analytiky. Souběžně s katalogem by bylo vhodné vytvořit návrh způsobů řízení organizací, týmů a jednotlivců. Právní úprava postavení úředníků (zákon o úřednících) S restrukturalizací veřejné správy souvisí rovněž právní úprava postavení úředníků. V současné době se připravuje zákon o úřednících, který by se na rozdíl od služebního zákona z roku 2002 měl vztahovat i na úředníky územně samosprávných celků. Právní úprava by tak sjednocovala tyto dvě skupiny úředníků pod jednu střechu. Nyní je pracovní činnost státních zaměstnanců upravena pouze zákoníkem práce a úředníci územně samosprávných celků se řídí odlišným speciálním režimem. Na rozdíl od původně navrhovaného služebního zákona by nově připravovaný zákon o úřednících měl více odpovídat soudobým světovým trendům (systém založený spíše na meritním než kariérním principu). Celkově by měl realističtěji odpovídat současné praxi. Např. by se měl velkou měrou inspirovat praktickými zkušenostmi s aplikací stávajícího zákona o úřednících územně samosprávných celků. Zákon o úřednících má garantovat zejména odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. Zákon o úřednících a právní úprava postavení úředníků obecně by měla odrážet výsledky analýzy agend a služeb jimi poskytovaných. Připravovaná úprava by měla 2 Při procesu optimalizace procesů veřejné správy je třeba vidět stát jako jednu entitu, která jak procesy správy svých zdrojů, tak procesy komunikace se svými klienty vykonává pouze jednou nebo jednotně. Také z pohledu klientů existuje stát pouze jeden bariéry mezi resorty jsou zcela umělé, byť historicky velmi vžité. Procesy (služby) státu je třeba posuzovat podle jejich vhodnosti a možnosti provozovat jednotně nebo individuálně, dále místně, regionálně nebo centrálně. 3 Obsah katalogu by mohl být např. následjucí: cíle služby, způsob zajištění služby a odpovědné osoby, uživatelé a jejich počet (KPI Key Performance Indicators očekávaný vs. skutečný počet uživatelů, jejich spokojenost), standardní proces služby včetně standardů pro vstupy a výstupy služby a dobu služby, vazba na zákony, předpisy, nástroje vymahatelnosti dle zákona, SLA (service level agreement) služby (jde li o službu outsourcovanou nebo sdílenou), provazby na ostatní služby veřejné správy (definice, kompatibilita apod.), cashflow služby, náklady a výnosy (se specifikací plátců a příjemců), kontrolní mechanismy včetně výše uvedného systému KPI, jehož prostřednictvím bude měřeno naplňování cílů poskytované služby (kvalitativní i kvantitativní metriky), definice standardů při poskytování dané služby. 2

3 zároveň počítat s rozdělením činností veřejné správy do funkčně uspořádaných celků (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti Back, Mid a Front office). 4 Tato úprava by měla zároveň vytvořit prostor pro existenci manažerského a projektového řízení v rámci veřejné správy. Systematizace agend a služeb veřejné správy do funkčně souvisejících celků (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti) Podpůrné činnosti (Back office) jsou v zásadě administrativní a technické činnosti, jejichž prostřednictvím je zajišťován chod instituce. V rámci veřejných institucí lze za podpůrné služby považovat např. činnosti mzdové účtárny, zajištění některých služeb IT, údržby a technické správy budov apod. Základním jednotícím znakem všech těchto činností je, že se jejich vykonavatelé nedostávají do kontaktu s klienty. Z toho důvodu vyžadují jiný systém řízení (governance). Podpůrné činnosti bývají často v rámci úspor přesouvány do center sdílených služeb, která by například umožnila snížit počty pracovníků na činnostech, jež se paralelně provádí na více úřadech (mzdové účtárny, personální oddělení, IT apod.). Hlavní činnosti (Mid office) jsou součástí veřejné správy, která by měla zohledňovat názor voličů projevený v demokratických volbách, tj. zohledňovat politické rozhodování o činnosti daného resortu. Hlavní činnosti by měly být oblastí projektového managementu vzhledem k tomu, že se jedná v zásadě o práci na projektech vyplývajících z volebních programů v rámci čtyřletých volebních cyklů. Hlavní činnosti by měly mít vlastní objem rozpočtů (rozhodování ohledně vlastních prostředků) a vlastní systém obsazování pozic, aby na něj mohl být navázán systém MFR (Management For Results) tj. sada indikátorů, které budou ve vztahu k veřejnosti a podnikům ukazovat měřitelné naplňování stanovených politických cílů v daném resortu. Hlavní činnosti by měly být oblastí, v níž by se soustředila rozhodovací pravomoc dané instituce s jasně definovanou osobní odpovědností rozhodováním pověřených osob, což je hlavní aspekt, v němž se Hlavní činnosti odlišují od servisních a dlouhodobých činností (Podpůrné činnosti) nebo od pobočkových služeb (Obslužné činnosti). V rámci Hlavních činností by měl existovat prostor pro implementaci projektového a manažerského řízení všude tam, kde se jeho zavedení ukáže jako vhodné. Zavedení projektového a manažerského řízení by mělo do veřejné správy alespoň na omezenou dobu přilákat úspěšné manažery a odborníky z praxe. Tito lidé by díky projektovému řízení mohli oficiálně zastávat pozice s jasně definovanou osobní odpovědností a vystoupit tak z davu často anonymních poradců. Projektové řízení má potenciál stát se prestižní záležitostí, či až must have referencí v profesním životopise úspěšných manažerů nebo renomovaných odborníků. Obslužné činnosti (Front office) jsou v zásadě klasickými službami na pobočce (podobně jako pobočkové služby u bank, pojišťoven apod.), kde dochází ke kontaktu mezi úředníkem a klientem. Řízení těchto služeb by mělo odpovídat klasickému nastavení v soukromém sektoru (KPI, jednotný přístup k většině služeb na jakékoliv pobočce apod.). V rámci snižování korupčních rizik by osoby působící v rámci Obslužných činností neměly být těmi, kdo přímo rozhoduje, např. o vydání povolení apod. 5 4 Rozdělení činností do těchto funkčních celků by se mělo týkat státní správy. V případě, že se tento systémový přístup v praxi osvědčí, lze uvažovat o jeho rozšíření i na oblast veřejné správy vykonávané v rámci územní samosprávy. 5 Podobně jako v bance o udělení úvěru rozhoduje oddělení rizik, které vesměs není v kontaktu s klientem. 3

4 Centra sdílených služeb Značná část Podpůrných činností (jako např. komoditní IT služby, účetnictví, mzdy apod.) jsou ve veřejné správě vykonávány multiplicitně. To vede k vysokým nákladům a nemožnosti efektivní centralizace provozu služeb, monitoringu a controllingu. Využitím moderních metod organizace práce, které jsou již řadu let používány v soukromém sektoru nebo ve veřejných sektorech jiných zemí (viz např. Rakousko, Holandsko, Kanada), lze tyto náklady snížit a současně zajistit efektivní fungování podpůrných činností pro výkon veřejné správy. Stát může identifikovat řadu činností z oblasti vlastní správy (Podpůrné činnosti) i z oblasti výkonu veřejných služeb (Obslužné činnosti), kde je potenciál k dosažení úspor zavedením konceptu Center sdílených služeb a to jak v jedné úrovni hierarchie (například jednotné kontaktní centrum pro všechny organizační složky jednoho ministerstva), tak i přes více úrovní hierarchie (jedno centrum výpočtu a výplaty mezd zaměstnancům státu, jedno centrum správy všech pohledávek a závazků klientů státu vůči státu apod.) za všechny rezorty najednou. Systém řízení lidských zdrojů a vzdělávání Pro kompletní reformu a zejména profesionalizaci veřejné správy je nezbytné, aby i systém řízení lidských zdrojů (HR management) byl nastaven adekvátně rozdělení činností do výše popsaných funkčních celků. Tomu by měl odpovídat i systém vzdělávání pro úředníky. Systém řízení lidských zdrojů by měl poskytovat možnosti dalšího studia a stáží v rámci prestižních vzdělávacích programů (např. projekt FastStream) 6 a zároveň umožňovat zapojení vysoce kvalifikovaných profesionálů ze soukromého sektoru do veřejné správy (propojení se systémem manažerského a projektového řízení). Upořádání činností veřejné správy do věcně a funkčně definovaných celků umožní lépe nastavit systém vyvozování osobní odpovědnosti. Z hlediska efektivního zajištění poskytování služeb je vhodné, aby každý úřad měl jednoznačně daný a zveřejněný organizační řád s jasně danou odpovědností za rozhodnutí učiněná při výkonu veřejné správy. Příklad ze zahraničí Koncepční přístup k měření produktivity veřejného sektoru je znám z praxe některých států. Např. ve Velké Británii Statistický úřad pravidelně zveřejňuje zprávu o produktivitě v celé veřejné správě i jejích vybraných složkách. 7 Koncepční přístup má také tradici ve skandinávských zemích, jejichž ekonomiky vykazují vysokou míru konkurenceschopnosti. Pravidelné restrukturalizace založené na měření produktivity se však realizují i v Rakousku nebo na Novém Zélandu. 6 Studentský FastStream by představoval systém výběru talentovaných studentů pro absolvování stáže ve veřejné správě. Pro studentský FastStream je potřeba vybírat studenty především podle jejich schopnosti přemýšlet, nasazení, dlouhodobého potenciálu či vysoké motivace pro práci ve veřejné správě. Naopak by se systém měl vyvarovat přílišných formálních omezení na obory/úroveň vysokoškolského vzdělání, pokud studenti splňují základní kritéria. Výběr by na druhou stranu měl být dostatečně striktní, aby jím prošli jen ti nejlepší studenti. FastStream by se neměl stát odkladištěm politiků či jejich dětí, kteří by tak byli snadno katapultováni do vlivnějších pozic státní správy. Výhodou pro uchazeče by mohly být stáže FastStream již v průběhu studia, či zadávání bakalářských nebo magisterských diplomových prací, jež by zpracovávaným tématem spadaly do okruhu činnosti veřejné správy. Takový systém stáží by měl zajistit přístup mladých talentovaných lidí do veřejné správy. V konečném důsledku by měl přispět k posílení prestiže práce v rámci veřejné správy a upevnění vazby mezi mladými talenty a veřejnou správou. V případě implementace systému FastStream je třeba uvažovat i o efektivním nastavení systému odměňování a obecně zabezpečení činnosti jeho absolventů. 4

5 Centra sdílených služeb a informací byla efektivně uplatněna v Nizozemí, Dánsku, Finsku, Švédsku nebo Kanadě, kde bylo jejich prostřednictvím dosaženo významné úspory nákladů na tyto služby. Příkladem efektivního nasazení výše uvedeného konceptu je projekt centralizace řízení lidských zdrojů (HR) pro dvanáct ministerstev v Holandsku (www.p direkt.nl). Z jednoho místa jsou poskytovány HR služby všem dvanácti ministerstvům. Projekt ušetřil za tři roky 250 mil. EUR a 50% z původního počtu pracovníků. Centra sdílených služeb fungují i v Kanadě nebo v USA. Ve Velké Británii či Singapuru existuje tzv. systém FastStream, jenž představuje platformu, skrze niž lze rekrutovat, zaučovat a zaměstnávat na centrálních úřadech státní správy talentované mladé lidi, kteří nedávno ukončili své vysokoškolské studium. Systém prestižních vzdělávacích programů a stáží pro úředníky veřejné správy existuje např. i v Bavorsku nebo v USA. K reformě veřejné správy a srovnání systémů, kterými byla provedena v různých vyspělých zemích, existuje celá řada dokumentů OECD např. série Value for Money in Government. Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota Přehledný systém agend/služeb veřejné správy, (identifikace agend a služeb, které by mohl efektivněji provádět soukromý sektor, jejich ocenění a převedení na soukromý sektor, 8 odstranění překrývajících se agend/služeb) Realizace katalogu agend a služeb, odstranění vícenásobně prováděných agend a služeb, snížení nákladů veřejné správy Úspora nákladů, zvýšení produktivity, transparence veřejné správy Nastavení KPI a ukazatelů produktivity pro jednotlivé typy služeb a jejich implementace Systém KPI a dalších ukazatelů Plnění cílů nastavených pro KPI Rozdělení činností do funkčně vymezených celků (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti) funkční struktura veřejné správy (včetně souvisejících změn organizačních řádů, platových a mzdových tabulek apod.) Provedení analýzy a počty institucí, kde rozdělení funguje Provedení analýzy a počty institucí, kde rozdělení funguje Vytvoření sdílených center 9 Restrukturalizace činností do sdílených center Snížení nákladů, zvýšení produktivity 8 Lze realizovat pouze u těch agend, kde se ukáže nákladově efektivnější (včetně nákladů kontroly a transakčních nákladů) jejich převedení na soukromý sektor. 9 Tam, kde to bude vyhodnoceno jako vhodné. 5

6 Restrukturalizace systému vzdělávání pro Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti profesionálnější veřejní zaměstnanci Zavedení prestižních vzdělávacích programů a stáží pro úředníky veřejné správy Zvýšení efektivity systému vzdělávání Posílení motivace úředníků veřejné správy a zvyšování jejich profesionální kvalifikace Zvýšení produktivity Zvýšení produktivity a profesionality Zavedení projektu FastStream a dalších inciativ k zapojení vysoce kvalifikované pracovní síly ze soukromého sektoru do činnosti veřejné správy (Hlavní činnosti) Zavedení projektů Zvýšení produktivity, transfer znalostí Zvýšení prestiže veřejné správy, důvěry veřejnosti v úředníky a veřejné instituce Žebříčky vnímání prestiže a důvěryhodnosti úředníků a důvěry ve veřejné instituce Zlepšení vnímání důvěryhodnosti úředníků a zvýšení důvěry ve veřejné instituce Hlavní dotčené skupiny Podnikatelská veřejnost Vyjasnění odpovědnosti, úprava postavení, zlepšení systému vzdělávání Veřejnost Klientský přístup veřejné správy, úspora nákladů na činnost veřejné správy Finanční dopady V řádech stovek milionů Kč celkem, úspory v řádech miliard Kč Popis realizace projektu V prvé řadě je potřeba provést rozsáhlou analýzu současných agend a služeb (k rozdílu mezi agendou a službou viz výše) zajišťovaných veřejnou správou, na jejímž základě by bylo možné získat ucelený přehled o stávajícím stavu. Klíčové je zde určit jednotlivé agendy/služby a pro každou stanovit měřitelné a hodnotitelné standardy výkonu veřejné správy (tzv. KPI Key Performance Indicators). Po získání celkového obrazu bude možné identifikovat agendy a služby, jejichž výkon by bylo efektivnější přenechat soukromému sektoru (včetně ocenění nákladů přesunu a vyhodnocení). V rámci segmentu, který by měl být svěřen veřejnému sektoru, je nutné odstranit agendy, které se zbytečně překrývají (duplicity, multiplicity). Následně by měly být určeny konkrétní instituce a mechanismy, jejichž prostřednictvím by měly být tyto agendy zajištěny. Vzhledem k tomu, že reforma veřejné správy je otázkou dlouhodobé, systematické a velmi rozsáhlé práce, jeví se jako vhodné její jednotlivé kroky testovat v pilotní podobě na některých institucích a jejich podřízených organizacích. Například analýza služeb se již v současné době provádí na MPO, analýza agend se připravuje na MV. Provedení pilotních variant analýz agend a služeb (např. pilotně MV, MPO, MF a MPSV) by mělo být využito jako podkladový materiál (vygenerování nejvhodnější metodologie) pro celkovou analýzu a následnou realizaci reformy veřejné správy. V této oblasti je důležitá koordinace mezi rezorty zejména mezi MV a MPO. 6

7 Při provádění následné restrukturalizace je v souladu s principem efektivní a profesionální veřejné správy vysoce žádoucí uspořádat jednotlivé činnosti do standardního sytému Podpůrné činnosti (činnosti v zákulisí mzdové účtárny, zajištění IT služeb, provoz budov zajištění nákupů, činnosti, které instituce veřejné správy provádějí pro jiné instituce veřejné správy apod.) a Obslužné činnosti (činnosti, u nichž se veřejná instituce setkává s klienty tzn. přepážková činnost, vydávání osvědčení, komunikace s veřejností, webové stránky apod.). Specifické činnosti, které jsou vázány na politické rozhodování a manažerské vedení, by měly spadat pod Hlavní činnosti. Hodnotitelné standardy výkonu KPI by následně sloužily k průběžnému získání zpětné vazby o míře produktivity práce v daných agendách. KPI by byly navázány na veřejné rozpočty. V návaznosti na restrukturalizaci institucí by měla probíhat reforma systému vzdělávání úředníků veřejných institucí tak, aby vzdělávání odpovídalo pozici v rámci funkčního rozdělení (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti). Součástí vzdělávacích projektů a profesionalizace veřejné správy by mohlo být i pilotní zavádění projektů spolupráce veřejné správy a profesionálů ze soukromého sektoru (např. v rámci Hlavních činností) a projekty s cílem zatraktivnit veřejnou správu pro talentované studenty, kteří zatím směřují spíše do soukromé sféry (projekt FastStream). Podobně by měly existovat i sofistikované metody vzdělávání pro úředníky veřejné správy, které by např. mohly zahrnovat stáže nebo možnosti studia na prestižních vzdělávacích programech (v ČR i v zahraničí). V oblasti Podpůrných činností se pak dá v návaznosti na výše popsanou restrukturalizaci veřejné správy uvažovat o vytvoření sdílených center služeb, například v oblasti IT, mezd, personálního oddělení apod. Opět i v případě sdílených center je třeba nejprve vyhodnotit, kde mají tato centra smysl a zda jejich zavedením dojde k úsporám. Výstupy projektu Analýza agend/služeb a jejich uspořádání do věcně a funkčně propojených kategorií (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti). Katalog služeb, systémy kontroly a monitoringu výkonu služby, systém KPI (a standardů) pro jednotlivé typy služeb, zavedení/zrušení/úprava služby a pravidel s ní souvisejících, změna legislativy související se službami (pokud to bude vhodné). Zavedení systému pravidelného měření produktivity (KPI) v jednotlivých složkách veřejné správy. Zvýšení produktivity veřejné správy a zlepšení jejího obrazu v očích veřejnosti (subjektivní indexy). Větší zapojení profesionálů i talentovaných absolventů do činnosti veřejné správy. Optimalizace systému vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě. Implementace reformy veřejné správy (včetně KPI a jejich vazby na veřejné rozpočty). Většina projektů nejprve v pilotní podobě a následně v podobě komplexního projektu. Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis Analýza služeb MPO pilotní projekt 04/20 06/20 MPO Analýza služeb poskytovaných občanům ze strany MPO a jeho podřízených složek Pilotní projekt analýzy služeb veřejné správy na několika vybraných službách (institucích např. MPO, MV, MPSV a MF), vytvoření a ověření metodiky, tvorby katalogu a metodiky monitoringu a hodnocení služeb MPO, MV, MPSV, MF Pilotní projekt analýzy služeb na vybraných institucích 7

8 Vyhodnocení výsledků pilotních projektů a závěrů z nich pro komplexní analýzu, roll out pilotního řešení na další služby, případně i agendy veřejné správy MV a další veřejné instituce Využití poznatků z pilotního projektu pro komplexní analýzu agend a služeb Zákon o úřednících MV Sjednocení úpravy postavení úředníků ve veřejné správě Analýza agend ve veřejné správě komplexní projekt MV Analýza agend ve veřejné správě komplexní analýza Analýza služeb ve veřejné správě komplexní projekt MV Identifikace služeb poskytovaných veřejnou správou Analýza a pilotní projekt zavedení sdílených center do veřejné správy MV, MF Pilotní projekt možností fungování sdílených center Koncepce financování sdílených služeb napříč státní správou MF, MV Projekty budou hrazeny na bázi využití, tj. institucemi, které dané agendy využívají Implementace center sdílených služeb (tam, kde bude vhodná) Rezorty Zavedení center sdílených služeb v české veřejné správě Identifikace agend (služeb) pro Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti (včetně KPI) pilotní projekt MPO, MV, MPSV, MF Rozdělení agend (služeb) dle jejich věcného a funkčního charakteru včetně nastavení KPI Implementace funkčního rozdělení na Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti (včetně KPI) pilotní projekt MPO, MV, MPSV, MF Restrukturalizace úřadu, nastavení a kontrola produktivity Úprava relevantních předpisů a organizačních řádů tak, aby bylo možné implementovat reformu veřejné správy MV, rezorty V návaznosti na závěry pilotního projektu provést novely a úpravy předpisů tak, aby odpovídala budoucí struktuře klientsky orientované veřejné správy 0 Návaznost na úkol MV dle Strategie vlády v boji proti korupci na období let 20 a 202 ( Protikorupční strategie ). Reforma odměňování, kompetence, postavení apod. 8

9 Identifikace agend (služeb) pro Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti (včetně KPI) komplexní projekt Implementace funkčního rozdělení činností (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti) včetně KPI komplexní projekt MV Rozdělení agend (služeb) dle jejich věcného a funkčního charakteru včetně nastavení KPI MV Restrukturalizace veřejné správy, nastavení a kontrola produktivity Optimalizace systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy (včetně stáží a prestižních programů vzdělávání pro nejtalentovanější úředníky) MV, MPSV Vzdělávání úředníků adekvátní postupné restrukturalizaci veřejné správy Analýza možností zapojení vysoce kvalifikovaných odborníků a absolventů ze soukromé sféry do veřejné správy (FastStream) pilotní projekt MPO Přehled možností, jak transferovat zkušenosti z akademického a soukromého sektoru do veřejné správy Implementace FastStream pilotní projekt MPO Implementace projektu kvalifikovaní absolventi Hlavní činnosti (projektové řízení na dobu určitou) 9

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Policy paper Transparency International Česká republika Praha, červen 2012 Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Transparency International

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 1. 1 Současný stav... 2 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY

STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY J.Voříšek, O.Novotný a kol. září 2010 ICT a konkurenceschopnost ČR Stránka 1 OBSAH A.1 ÚVOD... 3 A.2 RÁMEC ŘÍZENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více