Vliv dotací a daní na účetní závěrku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv dotací a daní na účetní závěrku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Vliv dotací a daní na účetní závěrku Bakalářská práce Ladislav Šmaicl Duben 2013

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních a ekonomických disciplín Vliv dotací a daní na účetní závěrku Bakalářská práce Autor: Ladislav Šmaicl Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jan Kolář Praha Duben 2013

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Karlových Varech, dne Ladislav Šmaicl

4 Poděkování: Děkuji vedoucímu práce Ing. Janu Kolářovi za všechny cenné rady a za podporu při zpracování práce, za jeho čas a ochotu. Také bych chtěl poděkovat své rodině, hlavně za jejich trpělivost.

5 Anotace Tato práce se zabývá vlivy dotací a daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti a zaměřuje se na společnost hospodařící v zemědělské prvovýrobě. Jsou popsány součásti účetní závěrky a jejich konstrukce, druhy výsledků hospodaření a druhy daní a dotací, včetně legislativní úpravy všech těchto součástí. Zdůrazněna je praktická aplikace dotací a daní v konkrétní společnosti. Cílem práce je nastínit specifičnost fungování dotačního a daňového systému u tohoto druhu společnosti, poukázat na moţné perspektivy dalšího vývoje hospodaření a informovat o tom, ţe bez příslušných dotací tato společnost téměř není konkurenceschopná. Klíčová slova: dotace, daně, účetní závěrka, výsledek hospodaření, zemědělská prvovýroba Annotation This paper is concerned with influences of donations, taxes on financial statement and earnings of business entity. It is oriented towardsc ompanies with primary agricultural production. Components of financial statement are described as well as procedures which explain how to assembler them and include legislative adjustments of all these components. Practical application of funding and taxes in particular companies is emphasized. The goal of this paper is to sketch out the specifics of funding and tax system functioning in one particular company, to point out possible perspective of future development of economic activities and to inform that without relevant donations, this company would be almou uncompetitive. Keywords: donations, taxes, financialstatement, earnings, primary agricultural production

6 Obsah Úvod Účetní závěrka podnikatelského subjektu Účetní závěrka jako proces sestavení závěrky Účetní závěrka a její součásti, popis a účel Výsledek hospodaření Legislativní úprava účetnictví a účetní závěrky podnikatelského subjektu Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb České účetní standardy Dotace a daně ovlivňující účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Dotace Daně Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních Zákon č. 383/2008 Sb., o odpadech Souhrnný přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu Analýza vlivu daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření vybrané společnosti Charakteristika vybrané společnosti Dotace v konkrétní společnosti Daně v konkrétní společnosti Účetní závěrka konkrétní společnosti Vliv dotací a daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek, příkladů a příloh... 57

7 Úvod Zpracování a předloţení firemní účetní závěrky je velmi důleţitým okamţikem ve fungování kaţdé společnosti, protoţe tím předkládá svoje hospodářské výsledky za hodnocené období všem zainteresovaným subjektům, ať jsou to majitelé firmy, věřitelé zejména banky, orgány státní správy nebo také zaměstnanci a další (např. odborná veřejnost, odběratelé, akcionáři ). Na základě účetní závěrky a hospodářských výsledků společnosti jsou vypláceny podíly majitelům společnosti, často odměny zaměstnancům, podle nich se také hodnotí bonita společnosti při poskytování bankovních úvěrů, záruk, eventuálně leasingů, často k nim přihlíţejí potenciální dodavatelé a odběratelé při svém rozhodování, zda mají s danou společností vůbec vstoupit do obchodního kontaktu a také slouţí státním institucím k ověření správnosti odvodů daní do státního rozpočtu. Aby mohly být výsledky jednotlivých společností objektivně porovnávány s okolím a majitelé, případní investoři nebo banky a další subjekty mohly správně rozhodovat o dalších krocích, je třeba výsledky zpracovat podle určitých pravidel a předloţit v určité formě zpracovat účetní závěrku. Tato pravidla jsou určena státem ve formě zákonů, které upravují účetnictví i jednotlivé daně a jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů. Převáţná většina pravidel byla zpracována po roce 1991 a následně jsou průběţně novelizovány (někdy i několikrát ročně). Cílem této práce je popsat, jaké daně a dotace a jakým způsobem ovlivňují účetní závěrku a výsledek hospodaření, poukázat na eventuální odlišnosti a zvláštnosti v dané společnosti, nastínit způsob účtování. Konkrétní vlivy budou rozebrány na konkrétním podnikatelském subjektu. Tímto podnikatelským subjektem je společnost, která se zabývá zemědělskou prvovýrobou (rostlinnou a ţivočišnou), kterou provozuje na farmě u Karlových Varů. Farma funguje jako ekologická farma, coţ významným způsobem ovlivňuje její postavení v systému dotací a daní. Tento podnikatelský subjekt bude dále v textu označen zjednodušeně jako společnost AGRO. 6

8 1. Účetní závěrka podnikatelského subjektu Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají potřebné informace o celkovém hospodaření společnosti a sestavují se v případech stanovených zákonem o účetnictví [1] Účetní závěrka jako proces sestavení závěrky V procesu sestavení účetní závěrky, je třeba doúčtovat veškeré operace, které souvisí s uzavřením účtů, je nutné z podkladů účetnictví stanovit základ daně a spočítat daňovou povinnost a je nutné sestavit účetní výkazy. Proces uzavírání účetních knih (závěrka) zahrnuje řadu operací, jako je například: inventarizace a zaúčtování inventarizačních rozdílů (přebytků a mank), zaúčtování kurzových rozdílů, opravných poloţek k majetku, doúčtování časového rozlišení, dohadných poloţek, tvorba rezerv, například na opravy majetku. [2] Inventarizací se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje se, zda tento zjištěný stav odpovídá tomu, co je zaúčtováno v účetnictví. Můţou nastat dvě situace v případě ţe stav reálný nesouhlasí se stavem zaúčtovaným, je třeba vzniklé rozdíly vypořádat v období, za které se inventarizace provádí a jde buď o manko, coţ je skutečný stav niţší, neţ stav v účetnictví (u rozdílu v peněţní hotovosti se manko nazývá schodek), nebo o přebytek, coţ je stav skutečný vyšší, neţ zaúčtovaný. Legislativně je inventarizace upravena zejména v paragrafu 29 a 30 zákona o účetnictví a Českým účetním standardem 007. Kurzové rozdíly vznikají ke dni uzavírání účetních knih z aktiv a závazků, které eviduje účetní jednotka v cizí měně. Účetní jednotka je povinna vést účetnictví v české měně, a proto k datu závěrky musí propočítat kurzové rozdíly těchto aktiv a závazků platným kurzem vyhlášeným ČNB k datu závěrky na českou měnu a zaúčtovat na účet finančních nákladů nebo finančních výnosů podle povahy kurzového rozdílu. Opravné položky k majetku se účtují pouze tehdy, jestliţe je inventarizací zjištěno, ţe došlo ke sníţení ocenění. Jde zejména o opravné poloţky k pohledávkám, tvořené v souladu se zákonem o rezervách [3]. V případě, ţe u pohledávek, u kterých je tvořena opravná poloţka, dojde k její úhradě, opravná poloţka se v příslušném období zruší. Vytvoření opravné 1 ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN ČESKO. Zákon č. 593 ze dne 12. března 2008 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 26, s

9 poloţky se účtuje do nákladů, její zrušení následně do výnosů. Opravné poloţky se mohou vytvářet i k jinému majetku, například k zásobám, finančnímu majetku. Jedna ze základních zásad účetnictví je, ţe náklady a výnosy se účtují do období, se kterým časově a věcně souvisí. Proto je třeba časově rozlišit ty náklady a výnosy, které se týkají budoucích nebo minulých období, a to na účtech účtové skupiny 38 přechodné účty aktiv a pasiv. Jde zejména o náklady příštích období, výnosy příštích období a výdaje příštích období a příjmy příštích období. Časové rozlišení není nutno pouţívat v případech, kde jde o nevýznamné částky, nebo se jedná o pravidelně se opakující výdaje nebo příjmy (například předplatné novin, pojištění majetku). Zásadu časové a věcné souvislosti musíme uplatnit také při tvorbě dohadných účtů aktivních a pasivních, tedy pohledávek a závazků, o kterých víme, ţe do daného období patří, ale nejsou doloţeny potřebnými doklady, například fakturami, a není známa jejich přesná výše. Hlavní rezervy, které jsou tvořeny v podnikatelských subjektech, jsou rezervy podle zákona o rezervách, a to bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravu hmotného majetku a rezervy na pěstební činnost. Tyto rezervy jsou daňově uznatelnými náklady, v případě ţe splňují náleţitosti zákona o rezervách. Dále je moţno vytvářet i rezervy ostatní, například: rezervy na garanční opravy, rezervy na daň z příjmů, rezervy na důchody a podobné závazky. Tyto rezervy nemohou být nikdy daňově účinným nákladem. Tímto způsobem uzavřené účetnictví poskytuje podklady pro výpočet daně z příjmů a její doúčtování. Účetní výsledek hospodaření zjištěný z takto uzavřených účetních knih můţe být rozdílný, oproti základu daně (dále jen ZD), ze kterého se vypočítává daň, kterou je třeba zaúčtovat ještě před sestavením výkazů účetní závěrky. Aby byl základ daně správně stanoven, je třeba provést základní typy úprav: upravit ZD o položky zvyšující účetní výsledek hospodaření, zejména o zaúčtované, ale daňově neúčinné náklady (výčet je uveden v paragrafu 25 zákona o dani z příjmů a nezaplacené povinné pojistné z mezd) a nezaúčtované, ale zdanitelné výnosy (například nepeněţní příjmy, závazky po splatnosti delší neţ 36 měsíců) [4] upravit ZD o položky snižující účetní výsledek hospodaření, hlavně o hodnotu nezaúčtovaných, ale daňově účinných nákladů (například paušální výdaj na dopravu) a zaúčtované výnosy, které nepatří do základu daně (výnos, který není předmětem daně, je od daně osvobozen, je jiţ zdaněn sráţkovou daní, byl jiţ zdaněn v minulosti, souvisí s daňově neuznatelnými náklady předchozích období) [5] 4 PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN

10 Tyto úpravy jsou prováděny v souladu s paragrafem 23,24 a 25 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Paragrafy 24 a 25 uvádějí výčet výdajů (nákladů), které jsou daňově uznatelné ( 24) a které za daňově odčitatelné uznat nelze ( 25). Jiţ v průběhu roku je tedy vhodné účtovou osnovu jednotky vytvořit tak, aby bylo co nejjednodušší při uzavírání účetních knih a vyhotovování účetní závěrky rozlišit a v daňovém přiznání vyčlenit daňově neúčinné náklady. Paragraf 23 stanovuje, z čeho se vychází při správném zjištění základu daně. Předpokladem je, ţe opět jiţ v průběhu roku účetní jednotka na analytické účty vyčleňuje příjmy, které jsou eventuálně od daně osvobozené (jsou stanoveny v 19 zákona), popřípadě nejsou předmětem daně (výčet uveden v 18 zákona). Při posuzování daňové účinnosti a neúčinnosti nákladů, je třeba vţdy zvaţovat, zda slouţí k podnikání, zda jde o náklady konkrétního subjektu, zda se týkají daného období a zda nejsou uplatněny duplicitně. Výsledkem všech výše uvedených úprav, je transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně, nebo případně daňovou ztrátu. Základ daně lze ještě před konečným výpočtem výše daňové povinnosti dále sniţovat, o odčitatelné poloţky (upraveno v paragrafu 34, 35 zákona o dani z příjmů) a jde o daňovou ztrátu z minulých let, dary splňující zákonné podmínky a odpočet na výzkum a vývoj. Po uplatnění těchto poloţek takto upravený základ daně vynásobíme sazbou daně (aktuálně 19%) a to nám dá výši daňové povinnosti. Posledním moţným přímým sníţením daňové povinnosti, je uplatnění slevy na dani z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením. Výsledná daň je doúčtována do nákladů a jsou definitivně uzavřeny účetní knihy. Uzavřené účetní knihy se zaúčtovanou daňovou povinností jsou podkladem pro výkazy účetní závěrky Účetní závěrka a její součásti, popis a účel Jak jiţ bylo uvedeno výše, samotná účetní závěrka je vyhotovení účetních výkazů z podkladů připravených závěrkou těmito finančními výkazy jsou rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát a příloha, která doplňuje a rozvádí informace obsaţené v předchozích výkazech a obsahuje informace o splatných závazcích k institucím spravujícím pojistné a daně (FÚ, ČSSZ a ZP). Účetní závěrka se sestavuje buď v plném rozsahu, nebo v zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu závěrku sestavují účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem a bez výjimky všechny akciové společnosti. Ostatní účetní jednotky mohou sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu dobrovolně, eventuálně v plném rozsahu sestavit pouze rozvahu a výkaz zisků a ztrát a přílohu v rozsahu zjednodušeném. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu sestavují ostatní účetní jednotky, pak rozvaha a výkaz zisků a ztrát zahrnují pouze poloţky, označené velkými písmeny a římskými číslicemi. 9

11 Výkazy účetní závěrky mají poskytnout srovnatelné informace, proto jejich úprava a náplň poloţek musí být jednotná, tedy upravená zákonem. Tato závazná úprava jednotlivých poloţek finančních výkazů rozvahy, výkazu zisků a ztrát je dána vyhláškou k zákonu o účetnictví [6] (viz podrobněji bod této práce). Příloha nemá povinnou strukturu, pouze vyhláška upravuje, co musí obsahovat a v jakém uspořádání. Dalšími výkazy, nepovinnými pro všechny subjekty, je přehled o peněţních tocích (cashflow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Stejně tak jako u přílohy účetní závěrky vyhláška o účetnictví [7] pouze stručně uvádí jejich uspořádání a obsahové vymezení. Přehled o peněţních tocích je pak dále samostatně upraven v rámci Českých účetních standardů. V přehledu o peněţních tocích se za peněţní prostředky povaţují peníze v hotovosti včetně cenin, peněţní prostředky na účtech a jiné peněţní ekvivalenty, jako například likvidní cenné papíry. Tento přehled sleduje pohyb peněţních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti. Peněţní toky z provozní činnosti lze vykazovat metodou přímou nebo nepřímou, u které se vychází z úprav hospodářského výsledku o nepeněţní transakce, neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích účetních období a o poloţky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností. Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni, coţ je den, ke kterému se uzavírají účetní knihy. Rozvahovým dnem je poslední den účetního období (kalendářní nebo hospodářský rok) k tomuto dni se sestavuje řádná účetní závěrka. V mimořádných situacích, jako je například kontrola, likvidace podniku, potvrzení nuceného vyrovnání, prohlášení a ukončení konkursu apod. se sestavuje mimořádná účetní závěrka a to ke dni stanovenému v 17, odst. 2 zákona o účetnictví [8]. Subjekt můţe v případech, kdy to vyţadují zvláštní právní předpisy, vyhotovovat i mezitímní účetní závěrku, a to ke dni, který není dnem rozvahovým, tedy se neuzavírají účetní knihy. Aby splnila účetní závěrka svůj účel, tedy informovanost všem dotčeným subjektům, musí být podle zákona zveřejněna v listinách obchodního rejstříku, který je veřejně přístupný všem i na internetu. Tuto povinnost stanovuje zákon o účetnictví, a mají ji účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku a účetní jednotky, kterým to stanoví zvláštní právní předpis (například politické strany a politická hnutí). 6 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

12 1.3. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření znamená v ekonomice rozdíl mezi výnosy a náklady (eventuálně příjmy a výdaji). Můţe dojít ke dvěma případům: výsledek je kladný pak mluvíme o zisku, nebo je výsledek záporný a jde o ztrátu. Výjimečně se můţe stát, ţe náklady se rovnají výnosům. Je základním ukazatelem o úrovni hospodaření společnosti, je měřítkem úspěšnosti podniku, ovlivňuje i jeho trţní hodnotu. Je i zdrojem dalšího růstu a rozvoje společnosti a je jedním z hlavních nástrojů ekonomické zainteresovanosti majitelů a vedoucích pracovníků. Z hospodářského výsledku jsou hrazeny nejen odvody státu (daně), ale také úroky investorům a dividendy vlastníkům. Výsledek hospodaření je toková veličina a sledujeme ji za určité, předem dané období. Výsledek hospodaření je také významnou veličinou, ze které lze zjistit nejenom ekonomická situace, ale dá se z něj vycházet i pro hodnocení řady ukazatelů ekonomické efektivnosti, zejména ukazatelů rentability (neboli ziskovosti) jako je například rentabilita vlastního kapitálu (zisk / vlastní kapitál). Rozlišujeme několik druhů hospodářských výsledků, podle toho, v jaké oblasti byly podnikem vytvořeny. Jde o výsledek provozní, finanční a mimořádný [9]. Provozní výsledek vzniká porovnáváním provozních nákladů (účtová skupina 50-55) a provozních výnosů (účtová skupina 60-64). Finanční výsledek hospodaření vyplyne po porovnání finančních nákladů (účtová skupina 56-57) a finančních výnosů (66). Mimořádný výsledek vzniká porovnáním mimořádných nákladů (58) a mimořádných výnosů (68). Součet provozního a finančního výsledku tvoří výsledek hospodaření z běţné činnosti, kdyţ k tomuto výsledku přičteme mimořádný hospodářský výsledek, zjistíme výsledek za společnost celkem. Dále musíme také rozlišovat hospodářský výsledek před zdaněním (hrubý účetní zisk), a po zdanění (disponibilní zisk). Pro výpočet daně je třeba výsledek hospodaření upravit o částky, které nelze uznat do nákladů a které jsou do nákladů zahrnuty, ale nepatří do nich, coţ je podrobněji popsáno v bodě 1.1. této práce. [10] Disponibilní zisk je základ, z něhoţ se na valné hromadě společnosti přidělují prostředky do jednotlivých fondů, tvořených společností povinně se ze zákona tvoří rezervní fond, dobrovolně pak mohou společnosti vytvářet řadu individuálních fondů, například ostatní statutární fondy podle potřeb podniku, jako jsou například fondy na příspěvky na rekreaci zaměstnanců, sociální fondy, fondy na tělovýchovu, apod. Vytváření statutárních fondů si upravuje sama účetní jednotka vnitropodnikovou směrnicí. 9 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN

13 1.4. Legislativní úprava účetnictví a účetní závěrky podnikatelského subjektu Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví Účetnictví podnikatelů upravuje zákon o účetnictví [11]. Tento zákon ve čtyřiceti paragrafech stručně definuje základní pojmy, náleţitosti a povinnosti účetních jednotek. Zákon upravuje předmět účetnictví, tedy o čem má být účtováno, jakým způsobem se účtuje, stanovuje základní účetní metody, které jsou společnosti povinny dodrţovat, zejména způsoby oceňování, odepisování, tvorby opravných poloţek a rezerv. V zákoně je upraveno účetní období, rozsah vedení účetnictví, náplň účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih, způsoby a druhy inventarizace a úschovu účetních záznamů. Hlavní zásadou je: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. [12] Pro potřeby účetní závěrky jsou nejdůleţitější ustanovení části třetí zákona v paragrafech Důleţité je také ustanovení 17, odst. 2 zákona, kde stanovuje, k jakému okamţiku se uzavírají účetní knihy a tedy i k jakému okamţiku se předkládá účetní závěrka. Tento okamţik se nazývá rozvahový den. Tato práce pojednává o vlivu dotací a daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření dle bodu b), tedy k poslednímu dni účetního období, coţ je konec kalendářního roku nebo u některých společností k poslednímu dni hospodářského roku. Společnosti, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou, ve většině případů vyuţívají z důvodu oboru podnikání moţnosti dané zákonem o účetnictví v 3 odstavci 2 a stanovují si za své účetní období hospodářský rok. V případě, ţe se společnost rozhodne pro hospodářský rok, nemusí o něj ţádat, je to její právo a stačí, kdyţ tento svůj záměr oznámí příslušnému správci daně nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období. Při přechodu z kalendářního na hospodářský rok nebo naopak, můţe dojít k tomu, ţe účetní období bezprostředně předcházející této změně je kratší nebo delší neţ 12 měsíců. Pak se účetní závěrka zpracovává na toto příslušné období. Dle 18 zákona o účetnictví účetní závěrku činí nedílný celek a tvoří ji rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace předešlých výkazů a obsahuje i 11 ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s

14 informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejné pojištění a daňových nedoplatků. [13] Účetní závěrka můţe zahrnovat i přehled o peněţních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Ty sestavují vybrané účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, jde tedy o akciové společnosti, které splňují minimálně jednu z podmínek a to: aktiva převyšující 40 mil. Kč, roční obrat větší neţ 80 mil. Kč, přepočtený stav zaměstnanců v účetním období vyšší neţ 50 osob. [14] U akciových společností vzniká tato povinnost při splnění jedné ze tří těchto podmínek, u ostatních společnosti pouze v případě, ţe splňují minimálně dvě ze tří výše uvedených podmínek. Pokud má společnost povinnost ověření účetní závěrky auditorem, má povinnost zveřejnit i zprávu auditora v obchodním rejstříku společně s uloţením účetní závěrky. Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny dle paragrafu 21 zveřejnit účetní závěrku v obchodním rejstříku a to v rozsahu, ve kterém byla sestavena. Účetní závěrka se zveřejňuje uloţením do sbírky listin obchodního rejstříku (upraveno 27a odst. 2, písmeno c) obchodního zákoníku). Nesplněním této povinnosti se účetní jednotky vytavují moţnosti uloţení pokuty. Pro společnosti tedy platí, ţe kaţdý rok po schválení účetní závěrky ukládá rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu, popřípadě cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Ukládání účetní závěrky do obchodního rejstříku slouţí k moţnosti informování široké veřejnosti o podnikání a výsledcích jednotlivých subjektů, protoţe obchodní rejstřík je listina veřejná. Můţe se tam tedy kdykoliv kaţdý nahlédnout a na základě uloţených účetních závěrek a informací z nich poskytovaných si ověřit jakoukoliv společnost a přizpůsobit svá rozhodování vztahující se k určité společnosti a jejímu hospodaření. Důvěryhodná není například společnost, která účetní závěrky nezveřejňuje. Velmi důleţitá je i část čtvrtá zákona o účetnictví, která řeší způsoby oceňování. Zde je stanoveno k jakému okamţiku se oceňuje (například uskutečnění účetního případu, konec rozvahového dne), jak ocenit majetek a závazky vyjádřené v cizí měně a zejména jak ocenit jednotlivé sloţky majetku a závazků. Podle tohoto zákona se oceňuje buď pořizovacími cenami (například hmotný majetek, zásoby), vlastními náklady (například majetek a zásoby vytvořené vlastní činností a příchovky zvířat), jmenovitými hodnotami (peněţní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky), popřípadě reprodukční pořizovací cenou u majetku nabytého bezúplatně, nebo v případech, kdy nelze zjistit cenu. V části páté zákona, je popsáno, kdy a jakým způsobem se provádí inventarizace majetku a závazků, jak se zjišťují skutečné stavy, jak se zaznamenávají a jak se vypořádávají. 13 ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s

15 Vyhláška č. 500/2002 Sb. Detailnější a konkrétnější postupy jak uplatňovat zákon o účetnictví jsou dány prováděcí vyhláškou o účetnictví [15], kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. [16] Tato vyhláška ve svých přílohách obsahuje také uspořádání a označování jednotlivých poloţek rozvahy, výkazu zisků a ztrát, najdeme zde směrnou účtovou osnovu. Nejdůleţitější pro tuto práci je část druhá Účetní závěrka, která přesně upravuje rozsah a způsob sestavování a obsahové vymezení poloţek jednotlivých součástí účetní závěrky. V druhé části vyhlášky č. 500/2002 Sb. Je dáno, ţe účetní závěrka zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a můţe zahrnout přehled o peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, o kterých je zmíněno výše v souvislosti s povinností jejich předkládání. O uspořádání a obsahu jednotlivých výkazů se zmíním podrobněji, protoţe se dále v práci budu zabývat náplní některých jejich poloţek. V rozvaze účetní jednotky uspořádávají poloţky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv tak, aby odpovídali příloze č. 1 vyhlášky, tedy aktiva teoreticky dle jejich likvidity, tedy schopnosti přeměnit se v hotovost od nejméně likvidního: Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek- nehmotný, hmotný a pozemky Oběţná aktiva zásoby, pohledávky dlouhodobé a krátkodobé, finanční majetek Časové rozlišení a pasiva dle původu zdroje na následující: Vlastní kapitál základní kapitál, kapitálové fondy, ostatní fondy a výsledek hospodaření minulých let Cizí zdroje rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 15 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

16 Obsahové vymezení jednotlivých poloţek rozvahy dále vyhláška upřesňuje a dost podrobně specifikuje. V rozvaze by za běţné účetní období měla být uvedena výše aktiv podle jednotlivých poloţek, neupravena o opravné poloţky a oprávky (brutto), zvlášť se uvádí výše opravných poloţek a oprávek, které se váţí k jednotlivým aktivům a zvlášť se uvádí výše aktiv sníţená o opravné poloţky a oprávky, tuto hodnotu nazýváme netto. V rozvaze (stejně tak i ve výkazu zisků a ztrát) se uvádí pro porovnání i informace o stejných poloţkách z minulého období. V aktivech rozvahy se minulé účetní období neuvádí jiţ rozepsáno na brutto, oprávky a netto, ale uvádí se jiţ částka sníţená (netto). Pokud informace z minulého období nejsou srovnatelné k období běţnému, upraví se s ohledem na jejich významnost a okomentují se v příloze. Poloţky rozvahy (i výkazu zisků a ztrát) které jsou v běţném i minulém období nulové, se neuvádějí. Ve výkazu zisků a ztrát se poloţky označují a uspořádávají v souladu s přílohou č. 2 [17] tyto vyhlášky, tedy druhově a to tak, ţe římská čísla označují poloţky výnosové a písmena poloţky nákladové, znaménkem plus a hvězdičkami jsou označeny součtové řádky výsledků z jednotlivých činností, tedy: Trţby za zboţí Náklady na prodané zboţí +obchodní marţe (rozdíl mezi I. a A., tedy zisk nebo ztráta z prodeje zboţí) Výkony trţby za vlastní výrobky, sluţby, změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Výkonová spotřeba spotřeba vstupů z vnějších zdrojů materiálu a energií a sluţeb + Přidaná hodnota (rozdíl mezi I., A., II. a B., tedy zisk nebo ztráta z vlastní činnosti po odečtení vnějších vstupů, tato hodnota je hlavní částí výsledku a měla by pokrýt zbytek provozních nákladů, realizovaných ve společnosti a vytvořit konečný provozní zisk) Osobní náklady mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného a hmotného Trţby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti Ostatní provozní výnosy 17 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Všeobecné účetní zásady

Všeobecné účetní zásady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Všeobecné účetní zásady Diplomová práce Autor: Alice Ambrozová Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Klumparová Praha Červen,

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Jana Hermanová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek Tomáš Michalík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat rozdíly při účtování

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

Účetní a daňové aspekty ÚSC. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Accounting and tax aspects of local government

Účetní a daňové aspekty ÚSC. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Accounting and tax aspects of local government Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa Účetní a daňové aspekty ÚSC Accounting and tax aspects of local government Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE V KAROSERIA, A. S

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE V KAROSERIA, A. S VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE V KAROSERIA, A. S INTERNAL

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Accounting of Small and Medium-sized Entities Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

Přechod z daňové evidence na účetnictví. Kateřina Vašková

Přechod z daňové evidence na účetnictví. Kateřina Vašková Přechod z daňové evidence na účetnictví Kateřina Vašková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je navrhnout vhodný postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatele

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví Nikola Kučerová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví.

Více

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY INTERNAL

Více

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikáni SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB The

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska Comparison of tax systems

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová Analýza daně z příjmů společnosti XY Lucie Valouchová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsou popsány základní

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více