Vliv dotací a daní na účetní závěrku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv dotací a daní na účetní závěrku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Vliv dotací a daní na účetní závěrku Bakalářská práce Ladislav Šmaicl Duben 2013

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních a ekonomických disciplín Vliv dotací a daní na účetní závěrku Bakalářská práce Autor: Ladislav Šmaicl Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jan Kolář Praha Duben 2013

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Karlových Varech, dne Ladislav Šmaicl

4 Poděkování: Děkuji vedoucímu práce Ing. Janu Kolářovi za všechny cenné rady a za podporu při zpracování práce, za jeho čas a ochotu. Také bych chtěl poděkovat své rodině, hlavně za jejich trpělivost.

5 Anotace Tato práce se zabývá vlivy dotací a daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti a zaměřuje se na společnost hospodařící v zemědělské prvovýrobě. Jsou popsány součásti účetní závěrky a jejich konstrukce, druhy výsledků hospodaření a druhy daní a dotací, včetně legislativní úpravy všech těchto součástí. Zdůrazněna je praktická aplikace dotací a daní v konkrétní společnosti. Cílem práce je nastínit specifičnost fungování dotačního a daňového systému u tohoto druhu společnosti, poukázat na moţné perspektivy dalšího vývoje hospodaření a informovat o tom, ţe bez příslušných dotací tato společnost téměř není konkurenceschopná. Klíčová slova: dotace, daně, účetní závěrka, výsledek hospodaření, zemědělská prvovýroba Annotation This paper is concerned with influences of donations, taxes on financial statement and earnings of business entity. It is oriented towardsc ompanies with primary agricultural production. Components of financial statement are described as well as procedures which explain how to assembler them and include legislative adjustments of all these components. Practical application of funding and taxes in particular companies is emphasized. The goal of this paper is to sketch out the specifics of funding and tax system functioning in one particular company, to point out possible perspective of future development of economic activities and to inform that without relevant donations, this company would be almou uncompetitive. Keywords: donations, taxes, financialstatement, earnings, primary agricultural production

6 Obsah Úvod Účetní závěrka podnikatelského subjektu Účetní závěrka jako proces sestavení závěrky Účetní závěrka a její součásti, popis a účel Výsledek hospodaření Legislativní úprava účetnictví a účetní závěrky podnikatelského subjektu Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb České účetní standardy Dotace a daně ovlivňující účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Dotace Daně Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních Zákon č. 383/2008 Sb., o odpadech Souhrnný přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu Analýza vlivu daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření vybrané společnosti Charakteristika vybrané společnosti Dotace v konkrétní společnosti Daně v konkrétní společnosti Účetní závěrka konkrétní společnosti Vliv dotací a daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek, příkladů a příloh... 57

7 Úvod Zpracování a předloţení firemní účetní závěrky je velmi důleţitým okamţikem ve fungování kaţdé společnosti, protoţe tím předkládá svoje hospodářské výsledky za hodnocené období všem zainteresovaným subjektům, ať jsou to majitelé firmy, věřitelé zejména banky, orgány státní správy nebo také zaměstnanci a další (např. odborná veřejnost, odběratelé, akcionáři ). Na základě účetní závěrky a hospodářských výsledků společnosti jsou vypláceny podíly majitelům společnosti, často odměny zaměstnancům, podle nich se také hodnotí bonita společnosti při poskytování bankovních úvěrů, záruk, eventuálně leasingů, často k nim přihlíţejí potenciální dodavatelé a odběratelé při svém rozhodování, zda mají s danou společností vůbec vstoupit do obchodního kontaktu a také slouţí státním institucím k ověření správnosti odvodů daní do státního rozpočtu. Aby mohly být výsledky jednotlivých společností objektivně porovnávány s okolím a majitelé, případní investoři nebo banky a další subjekty mohly správně rozhodovat o dalších krocích, je třeba výsledky zpracovat podle určitých pravidel a předloţit v určité formě zpracovat účetní závěrku. Tato pravidla jsou určena státem ve formě zákonů, které upravují účetnictví i jednotlivé daně a jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů. Převáţná většina pravidel byla zpracována po roce 1991 a následně jsou průběţně novelizovány (někdy i několikrát ročně). Cílem této práce je popsat, jaké daně a dotace a jakým způsobem ovlivňují účetní závěrku a výsledek hospodaření, poukázat na eventuální odlišnosti a zvláštnosti v dané společnosti, nastínit způsob účtování. Konkrétní vlivy budou rozebrány na konkrétním podnikatelském subjektu. Tímto podnikatelským subjektem je společnost, která se zabývá zemědělskou prvovýrobou (rostlinnou a ţivočišnou), kterou provozuje na farmě u Karlových Varů. Farma funguje jako ekologická farma, coţ významným způsobem ovlivňuje její postavení v systému dotací a daní. Tento podnikatelský subjekt bude dále v textu označen zjednodušeně jako společnost AGRO. 6

8 1. Účetní závěrka podnikatelského subjektu Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají potřebné informace o celkovém hospodaření společnosti a sestavují se v případech stanovených zákonem o účetnictví [1] Účetní závěrka jako proces sestavení závěrky V procesu sestavení účetní závěrky, je třeba doúčtovat veškeré operace, které souvisí s uzavřením účtů, je nutné z podkladů účetnictví stanovit základ daně a spočítat daňovou povinnost a je nutné sestavit účetní výkazy. Proces uzavírání účetních knih (závěrka) zahrnuje řadu operací, jako je například: inventarizace a zaúčtování inventarizačních rozdílů (přebytků a mank), zaúčtování kurzových rozdílů, opravných poloţek k majetku, doúčtování časového rozlišení, dohadných poloţek, tvorba rezerv, například na opravy majetku. [2] Inventarizací se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje se, zda tento zjištěný stav odpovídá tomu, co je zaúčtováno v účetnictví. Můţou nastat dvě situace v případě ţe stav reálný nesouhlasí se stavem zaúčtovaným, je třeba vzniklé rozdíly vypořádat v období, za které se inventarizace provádí a jde buď o manko, coţ je skutečný stav niţší, neţ stav v účetnictví (u rozdílu v peněţní hotovosti se manko nazývá schodek), nebo o přebytek, coţ je stav skutečný vyšší, neţ zaúčtovaný. Legislativně je inventarizace upravena zejména v paragrafu 29 a 30 zákona o účetnictví a Českým účetním standardem 007. Kurzové rozdíly vznikají ke dni uzavírání účetních knih z aktiv a závazků, které eviduje účetní jednotka v cizí měně. Účetní jednotka je povinna vést účetnictví v české měně, a proto k datu závěrky musí propočítat kurzové rozdíly těchto aktiv a závazků platným kurzem vyhlášeným ČNB k datu závěrky na českou měnu a zaúčtovat na účet finančních nákladů nebo finančních výnosů podle povahy kurzového rozdílu. Opravné položky k majetku se účtují pouze tehdy, jestliţe je inventarizací zjištěno, ţe došlo ke sníţení ocenění. Jde zejména o opravné poloţky k pohledávkám, tvořené v souladu se zákonem o rezervách [3]. V případě, ţe u pohledávek, u kterých je tvořena opravná poloţka, dojde k její úhradě, opravná poloţka se v příslušném období zruší. Vytvoření opravné 1 ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN ČESKO. Zákon č. 593 ze dne 12. března 2008 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 26, s

9 poloţky se účtuje do nákladů, její zrušení následně do výnosů. Opravné poloţky se mohou vytvářet i k jinému majetku, například k zásobám, finančnímu majetku. Jedna ze základních zásad účetnictví je, ţe náklady a výnosy se účtují do období, se kterým časově a věcně souvisí. Proto je třeba časově rozlišit ty náklady a výnosy, které se týkají budoucích nebo minulých období, a to na účtech účtové skupiny 38 přechodné účty aktiv a pasiv. Jde zejména o náklady příštích období, výnosy příštích období a výdaje příštích období a příjmy příštích období. Časové rozlišení není nutno pouţívat v případech, kde jde o nevýznamné částky, nebo se jedná o pravidelně se opakující výdaje nebo příjmy (například předplatné novin, pojištění majetku). Zásadu časové a věcné souvislosti musíme uplatnit také při tvorbě dohadných účtů aktivních a pasivních, tedy pohledávek a závazků, o kterých víme, ţe do daného období patří, ale nejsou doloţeny potřebnými doklady, například fakturami, a není známa jejich přesná výše. Hlavní rezervy, které jsou tvořeny v podnikatelských subjektech, jsou rezervy podle zákona o rezervách, a to bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravu hmotného majetku a rezervy na pěstební činnost. Tyto rezervy jsou daňově uznatelnými náklady, v případě ţe splňují náleţitosti zákona o rezervách. Dále je moţno vytvářet i rezervy ostatní, například: rezervy na garanční opravy, rezervy na daň z příjmů, rezervy na důchody a podobné závazky. Tyto rezervy nemohou být nikdy daňově účinným nákladem. Tímto způsobem uzavřené účetnictví poskytuje podklady pro výpočet daně z příjmů a její doúčtování. Účetní výsledek hospodaření zjištěný z takto uzavřených účetních knih můţe být rozdílný, oproti základu daně (dále jen ZD), ze kterého se vypočítává daň, kterou je třeba zaúčtovat ještě před sestavením výkazů účetní závěrky. Aby byl základ daně správně stanoven, je třeba provést základní typy úprav: upravit ZD o položky zvyšující účetní výsledek hospodaření, zejména o zaúčtované, ale daňově neúčinné náklady (výčet je uveden v paragrafu 25 zákona o dani z příjmů a nezaplacené povinné pojistné z mezd) a nezaúčtované, ale zdanitelné výnosy (například nepeněţní příjmy, závazky po splatnosti delší neţ 36 měsíců) [4] upravit ZD o položky snižující účetní výsledek hospodaření, hlavně o hodnotu nezaúčtovaných, ale daňově účinných nákladů (například paušální výdaj na dopravu) a zaúčtované výnosy, které nepatří do základu daně (výnos, který není předmětem daně, je od daně osvobozen, je jiţ zdaněn sráţkovou daní, byl jiţ zdaněn v minulosti, souvisí s daňově neuznatelnými náklady předchozích období) [5] 4 PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN

10 Tyto úpravy jsou prováděny v souladu s paragrafem 23,24 a 25 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Paragrafy 24 a 25 uvádějí výčet výdajů (nákladů), které jsou daňově uznatelné ( 24) a které za daňově odčitatelné uznat nelze ( 25). Jiţ v průběhu roku je tedy vhodné účtovou osnovu jednotky vytvořit tak, aby bylo co nejjednodušší při uzavírání účetních knih a vyhotovování účetní závěrky rozlišit a v daňovém přiznání vyčlenit daňově neúčinné náklady. Paragraf 23 stanovuje, z čeho se vychází při správném zjištění základu daně. Předpokladem je, ţe opět jiţ v průběhu roku účetní jednotka na analytické účty vyčleňuje příjmy, které jsou eventuálně od daně osvobozené (jsou stanoveny v 19 zákona), popřípadě nejsou předmětem daně (výčet uveden v 18 zákona). Při posuzování daňové účinnosti a neúčinnosti nákladů, je třeba vţdy zvaţovat, zda slouţí k podnikání, zda jde o náklady konkrétního subjektu, zda se týkají daného období a zda nejsou uplatněny duplicitně. Výsledkem všech výše uvedených úprav, je transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně, nebo případně daňovou ztrátu. Základ daně lze ještě před konečným výpočtem výše daňové povinnosti dále sniţovat, o odčitatelné poloţky (upraveno v paragrafu 34, 35 zákona o dani z příjmů) a jde o daňovou ztrátu z minulých let, dary splňující zákonné podmínky a odpočet na výzkum a vývoj. Po uplatnění těchto poloţek takto upravený základ daně vynásobíme sazbou daně (aktuálně 19%) a to nám dá výši daňové povinnosti. Posledním moţným přímým sníţením daňové povinnosti, je uplatnění slevy na dani z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením. Výsledná daň je doúčtována do nákladů a jsou definitivně uzavřeny účetní knihy. Uzavřené účetní knihy se zaúčtovanou daňovou povinností jsou podkladem pro výkazy účetní závěrky Účetní závěrka a její součásti, popis a účel Jak jiţ bylo uvedeno výše, samotná účetní závěrka je vyhotovení účetních výkazů z podkladů připravených závěrkou těmito finančními výkazy jsou rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát a příloha, která doplňuje a rozvádí informace obsaţené v předchozích výkazech a obsahuje informace o splatných závazcích k institucím spravujícím pojistné a daně (FÚ, ČSSZ a ZP). Účetní závěrka se sestavuje buď v plném rozsahu, nebo v zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu závěrku sestavují účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem a bez výjimky všechny akciové společnosti. Ostatní účetní jednotky mohou sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu dobrovolně, eventuálně v plném rozsahu sestavit pouze rozvahu a výkaz zisků a ztrát a přílohu v rozsahu zjednodušeném. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu sestavují ostatní účetní jednotky, pak rozvaha a výkaz zisků a ztrát zahrnují pouze poloţky, označené velkými písmeny a římskými číslicemi. 9

11 Výkazy účetní závěrky mají poskytnout srovnatelné informace, proto jejich úprava a náplň poloţek musí být jednotná, tedy upravená zákonem. Tato závazná úprava jednotlivých poloţek finančních výkazů rozvahy, výkazu zisků a ztrát je dána vyhláškou k zákonu o účetnictví [6] (viz podrobněji bod této práce). Příloha nemá povinnou strukturu, pouze vyhláška upravuje, co musí obsahovat a v jakém uspořádání. Dalšími výkazy, nepovinnými pro všechny subjekty, je přehled o peněţních tocích (cashflow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Stejně tak jako u přílohy účetní závěrky vyhláška o účetnictví [7] pouze stručně uvádí jejich uspořádání a obsahové vymezení. Přehled o peněţních tocích je pak dále samostatně upraven v rámci Českých účetních standardů. V přehledu o peněţních tocích se za peněţní prostředky povaţují peníze v hotovosti včetně cenin, peněţní prostředky na účtech a jiné peněţní ekvivalenty, jako například likvidní cenné papíry. Tento přehled sleduje pohyb peněţních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti. Peněţní toky z provozní činnosti lze vykazovat metodou přímou nebo nepřímou, u které se vychází z úprav hospodářského výsledku o nepeněţní transakce, neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích účetních období a o poloţky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností. Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni, coţ je den, ke kterému se uzavírají účetní knihy. Rozvahovým dnem je poslední den účetního období (kalendářní nebo hospodářský rok) k tomuto dni se sestavuje řádná účetní závěrka. V mimořádných situacích, jako je například kontrola, likvidace podniku, potvrzení nuceného vyrovnání, prohlášení a ukončení konkursu apod. se sestavuje mimořádná účetní závěrka a to ke dni stanovenému v 17, odst. 2 zákona o účetnictví [8]. Subjekt můţe v případech, kdy to vyţadují zvláštní právní předpisy, vyhotovovat i mezitímní účetní závěrku, a to ke dni, který není dnem rozvahovým, tedy se neuzavírají účetní knihy. Aby splnila účetní závěrka svůj účel, tedy informovanost všem dotčeným subjektům, musí být podle zákona zveřejněna v listinách obchodního rejstříku, který je veřejně přístupný všem i na internetu. Tuto povinnost stanovuje zákon o účetnictví, a mají ji účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku a účetní jednotky, kterým to stanoví zvláštní právní předpis (například politické strany a politická hnutí). 6 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

12 1.3. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření znamená v ekonomice rozdíl mezi výnosy a náklady (eventuálně příjmy a výdaji). Můţe dojít ke dvěma případům: výsledek je kladný pak mluvíme o zisku, nebo je výsledek záporný a jde o ztrátu. Výjimečně se můţe stát, ţe náklady se rovnají výnosům. Je základním ukazatelem o úrovni hospodaření společnosti, je měřítkem úspěšnosti podniku, ovlivňuje i jeho trţní hodnotu. Je i zdrojem dalšího růstu a rozvoje společnosti a je jedním z hlavních nástrojů ekonomické zainteresovanosti majitelů a vedoucích pracovníků. Z hospodářského výsledku jsou hrazeny nejen odvody státu (daně), ale také úroky investorům a dividendy vlastníkům. Výsledek hospodaření je toková veličina a sledujeme ji za určité, předem dané období. Výsledek hospodaření je také významnou veličinou, ze které lze zjistit nejenom ekonomická situace, ale dá se z něj vycházet i pro hodnocení řady ukazatelů ekonomické efektivnosti, zejména ukazatelů rentability (neboli ziskovosti) jako je například rentabilita vlastního kapitálu (zisk / vlastní kapitál). Rozlišujeme několik druhů hospodářských výsledků, podle toho, v jaké oblasti byly podnikem vytvořeny. Jde o výsledek provozní, finanční a mimořádný [9]. Provozní výsledek vzniká porovnáváním provozních nákladů (účtová skupina 50-55) a provozních výnosů (účtová skupina 60-64). Finanční výsledek hospodaření vyplyne po porovnání finančních nákladů (účtová skupina 56-57) a finančních výnosů (66). Mimořádný výsledek vzniká porovnáním mimořádných nákladů (58) a mimořádných výnosů (68). Součet provozního a finančního výsledku tvoří výsledek hospodaření z běţné činnosti, kdyţ k tomuto výsledku přičteme mimořádný hospodářský výsledek, zjistíme výsledek za společnost celkem. Dále musíme také rozlišovat hospodářský výsledek před zdaněním (hrubý účetní zisk), a po zdanění (disponibilní zisk). Pro výpočet daně je třeba výsledek hospodaření upravit o částky, které nelze uznat do nákladů a které jsou do nákladů zahrnuty, ale nepatří do nich, coţ je podrobněji popsáno v bodě 1.1. této práce. [10] Disponibilní zisk je základ, z něhoţ se na valné hromadě společnosti přidělují prostředky do jednotlivých fondů, tvořených společností povinně se ze zákona tvoří rezervní fond, dobrovolně pak mohou společnosti vytvářet řadu individuálních fondů, například ostatní statutární fondy podle potřeb podniku, jako jsou například fondy na příspěvky na rekreaci zaměstnanců, sociální fondy, fondy na tělovýchovu, apod. Vytváření statutárních fondů si upravuje sama účetní jednotka vnitropodnikovou směrnicí. 9 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ;. Účetnictví (VOX). ISBN

13 1.4. Legislativní úprava účetnictví a účetní závěrky podnikatelského subjektu Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví Účetnictví podnikatelů upravuje zákon o účetnictví [11]. Tento zákon ve čtyřiceti paragrafech stručně definuje základní pojmy, náleţitosti a povinnosti účetních jednotek. Zákon upravuje předmět účetnictví, tedy o čem má být účtováno, jakým způsobem se účtuje, stanovuje základní účetní metody, které jsou společnosti povinny dodrţovat, zejména způsoby oceňování, odepisování, tvorby opravných poloţek a rezerv. V zákoně je upraveno účetní období, rozsah vedení účetnictví, náplň účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih, způsoby a druhy inventarizace a úschovu účetních záznamů. Hlavní zásadou je: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. [12] Pro potřeby účetní závěrky jsou nejdůleţitější ustanovení části třetí zákona v paragrafech Důleţité je také ustanovení 17, odst. 2 zákona, kde stanovuje, k jakému okamţiku se uzavírají účetní knihy a tedy i k jakému okamţiku se předkládá účetní závěrka. Tento okamţik se nazývá rozvahový den. Tato práce pojednává o vlivu dotací a daní na účetní závěrku a výsledek hospodaření dle bodu b), tedy k poslednímu dni účetního období, coţ je konec kalendářního roku nebo u některých společností k poslednímu dni hospodářského roku. Společnosti, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou, ve většině případů vyuţívají z důvodu oboru podnikání moţnosti dané zákonem o účetnictví v 3 odstavci 2 a stanovují si za své účetní období hospodářský rok. V případě, ţe se společnost rozhodne pro hospodářský rok, nemusí o něj ţádat, je to její právo a stačí, kdyţ tento svůj záměr oznámí příslušnému správci daně nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období. Při přechodu z kalendářního na hospodářský rok nebo naopak, můţe dojít k tomu, ţe účetní období bezprostředně předcházející této změně je kratší nebo delší neţ 12 měsíců. Pak se účetní závěrka zpracovává na toto příslušné období. Dle 18 zákona o účetnictví účetní závěrku činí nedílný celek a tvoří ji rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace předešlých výkazů a obsahuje i 11 ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s

14 informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejné pojištění a daňových nedoplatků. [13] Účetní závěrka můţe zahrnovat i přehled o peněţních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Ty sestavují vybrané účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, jde tedy o akciové společnosti, které splňují minimálně jednu z podmínek a to: aktiva převyšující 40 mil. Kč, roční obrat větší neţ 80 mil. Kč, přepočtený stav zaměstnanců v účetním období vyšší neţ 50 osob. [14] U akciových společností vzniká tato povinnost při splnění jedné ze tří těchto podmínek, u ostatních společnosti pouze v případě, ţe splňují minimálně dvě ze tří výše uvedených podmínek. Pokud má společnost povinnost ověření účetní závěrky auditorem, má povinnost zveřejnit i zprávu auditora v obchodním rejstříku společně s uloţením účetní závěrky. Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny dle paragrafu 21 zveřejnit účetní závěrku v obchodním rejstříku a to v rozsahu, ve kterém byla sestavena. Účetní závěrka se zveřejňuje uloţením do sbírky listin obchodního rejstříku (upraveno 27a odst. 2, písmeno c) obchodního zákoníku). Nesplněním této povinnosti se účetní jednotky vytavují moţnosti uloţení pokuty. Pro společnosti tedy platí, ţe kaţdý rok po schválení účetní závěrky ukládá rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu, popřípadě cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Ukládání účetní závěrky do obchodního rejstříku slouţí k moţnosti informování široké veřejnosti o podnikání a výsledcích jednotlivých subjektů, protoţe obchodní rejstřík je listina veřejná. Můţe se tam tedy kdykoliv kaţdý nahlédnout a na základě uloţených účetních závěrek a informací z nich poskytovaných si ověřit jakoukoliv společnost a přizpůsobit svá rozhodování vztahující se k určité společnosti a jejímu hospodaření. Důvěryhodná není například společnost, která účetní závěrky nezveřejňuje. Velmi důleţitá je i část čtvrtá zákona o účetnictví, která řeší způsoby oceňování. Zde je stanoveno k jakému okamţiku se oceňuje (například uskutečnění účetního případu, konec rozvahového dne), jak ocenit majetek a závazky vyjádřené v cizí měně a zejména jak ocenit jednotlivé sloţky majetku a závazků. Podle tohoto zákona se oceňuje buď pořizovacími cenami (například hmotný majetek, zásoby), vlastními náklady (například majetek a zásoby vytvořené vlastní činností a příchovky zvířat), jmenovitými hodnotami (peněţní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky), popřípadě reprodukční pořizovací cenou u majetku nabytého bezúplatně, nebo v případech, kdy nelze zjistit cenu. V části páté zákona, je popsáno, kdy a jakým způsobem se provádí inventarizace majetku a závazků, jak se zjišťují skutečné stavy, jak se zaznamenávají a jak se vypořádávají. 13 ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s

15 Vyhláška č. 500/2002 Sb. Detailnější a konkrétnější postupy jak uplatňovat zákon o účetnictví jsou dány prováděcí vyhláškou o účetnictví [15], kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. [16] Tato vyhláška ve svých přílohách obsahuje také uspořádání a označování jednotlivých poloţek rozvahy, výkazu zisků a ztrát, najdeme zde směrnou účtovou osnovu. Nejdůleţitější pro tuto práci je část druhá Účetní závěrka, která přesně upravuje rozsah a způsob sestavování a obsahové vymezení poloţek jednotlivých součástí účetní závěrky. V druhé části vyhlášky č. 500/2002 Sb. Je dáno, ţe účetní závěrka zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a můţe zahrnout přehled o peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, o kterých je zmíněno výše v souvislosti s povinností jejich předkládání. O uspořádání a obsahu jednotlivých výkazů se zmíním podrobněji, protoţe se dále v práci budu zabývat náplní některých jejich poloţek. V rozvaze účetní jednotky uspořádávají poloţky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv tak, aby odpovídali příloze č. 1 vyhlášky, tedy aktiva teoreticky dle jejich likvidity, tedy schopnosti přeměnit se v hotovost od nejméně likvidního: Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek- nehmotný, hmotný a pozemky Oběţná aktiva zásoby, pohledávky dlouhodobé a krátkodobé, finanční majetek Časové rozlišení a pasiva dle původu zdroje na následující: Vlastní kapitál základní kapitál, kapitálové fondy, ostatní fondy a výsledek hospodaření minulých let Cizí zdroje rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 15 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

16 Obsahové vymezení jednotlivých poloţek rozvahy dále vyhláška upřesňuje a dost podrobně specifikuje. V rozvaze by za běţné účetní období měla být uvedena výše aktiv podle jednotlivých poloţek, neupravena o opravné poloţky a oprávky (brutto), zvlášť se uvádí výše opravných poloţek a oprávek, které se váţí k jednotlivým aktivům a zvlášť se uvádí výše aktiv sníţená o opravné poloţky a oprávky, tuto hodnotu nazýváme netto. V rozvaze (stejně tak i ve výkazu zisků a ztrát) se uvádí pro porovnání i informace o stejných poloţkách z minulého období. V aktivech rozvahy se minulé účetní období neuvádí jiţ rozepsáno na brutto, oprávky a netto, ale uvádí se jiţ částka sníţená (netto). Pokud informace z minulého období nejsou srovnatelné k období běţnému, upraví se s ohledem na jejich významnost a okomentují se v příloze. Poloţky rozvahy (i výkazu zisků a ztrát) které jsou v běţném i minulém období nulové, se neuvádějí. Ve výkazu zisků a ztrát se poloţky označují a uspořádávají v souladu s přílohou č. 2 [17] tyto vyhlášky, tedy druhově a to tak, ţe římská čísla označují poloţky výnosové a písmena poloţky nákladové, znaménkem plus a hvězdičkami jsou označeny součtové řádky výsledků z jednotlivých činností, tedy: Trţby za zboţí Náklady na prodané zboţí +obchodní marţe (rozdíl mezi I. a A., tedy zisk nebo ztráta z prodeje zboţí) Výkony trţby za vlastní výrobky, sluţby, změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Výkonová spotřeba spotřeba vstupů z vnějších zdrojů materiálu a energií a sluţeb + Přidaná hodnota (rozdíl mezi I., A., II. a B., tedy zisk nebo ztráta z vlastní činnosti po odečtení vnějších vstupů, tato hodnota je hlavní částí výsledku a měla by pokrýt zbytek provozních nákladů, realizovaných ve společnosti a vytvořit konečný provozní zisk) Osobní náklady mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného a hmotného Trţby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti Ostatní provozní výnosy 17 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

17 Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů *Provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi přidanou hodnotou, trţbami za prodaný majetek a materiál a všemi ostatními provozními náklady a provozními výnosy Trţby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku podíly v ovládaných a řízených osobách, dlouhodobé cenné papíry Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady na přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běţnou činnost splatná a odloţená ** Výsledek hospodaření za běţnou činnost součet provozního a finančního výsledku hospodaření Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti- splatná a odloţená Mimořádný výsledek hospodaření 16

18 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) ***Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Příloha k účetní závěrce nemá zákonem danou detailní úpravu tak jako rozvaha a výkaz zisků a ztrát, ale vyhláška stanovuje, co by příloha měla obsahovat. Záleţí pak na samotné účetní jednotce, jak moc dopodrobna rozvine jednotlivé informace, které uvede. V příloze by účetní jednotky měly v souladu s 39 vyhlášky o účetnictví [18] uvést základní informace o účetní jednotce, tedy název, sídlo, datum vzniku a také o osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na rozhodování v dané účetní jednotce o vlastnících a výši jejich vkladů v procentech a o statutárních orgánech (jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady). Příloha by měla uvádět, jaké změny byly v účetní jednotce v uplynulém období realizovány, ať uţ se týkaly okolností zapisovaných v obchodním rejstříku nebo i jiných zásadních změn. Neměla by chybět informace o případných dceřiných společnostech s uvedením podílu na jejich základním jmění. V příloze by měly být uvedeny také dohody mezi společníky, které umoţňují některému ze společníků výkon rozhodovacích práv a případně uzavřené ovládací smlouvy. Příloha by měla obsahovat průměrný přepočtený počet zaměstnanců v účetním období, kolik z celkového počtu zaměstnanců je členem řídících orgánů a také výši osobních nákladů na zaměstnance s vyčleněním, kolik z toho bylo vynaloţeno na členy řídících orgánů. Zvlášť by měly být uvedeny výše odměn členům statutárních a jiných orgánů společnosti, měly by být v příloze uvedeny i výše půjček, úvěrů a ostatních peněţních a nepeněţních plnění společností v jejich prospěch, včetně uvedení výše úrokové sazby a hlavních podmínek. Vyhláška poţaduje tyto údaje v souhrnné výši a ne jmenovitě, protoţe tím ţe je příloha zveřejňována ve veřejně přístupném obchodním rejstříku a dostupná kaţdému k nahlédnutí, řada významných politicky činných osob by nemusela uvítat zveřejnění těchto informací u řady velkých společností. Další část přílohy by měla obsahovat popis zásad a pouţitých účetních metod pouţívaných účetní jednotkou, pouţívané způsoby oceňování a odepisování, tedy například způsob účtování spotřeby materiálu (A nebo B), způsob odepisování (rovnoměrný, zrychlený), způsob oceňování poloţek v cizí měně (kurz pevný, pohyblivý) atd. Vyhláška také stručně upravuje obsah přehledu o peněţních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. V případě ţe účetní jednotka zpracovává cash-flow, je její povinností uvést 18 ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

19 v příloze buď poloţky které zahrnuje do peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů, anebo zásadu pro určování obsahu těchto poloţek. Peněţní toky ze všech činností, se v cash-flow uvádí bez veškerých kompenzací. Protoţe vyhláška 500 ve svojí příloze neřeší strukturu cashflow, tak jako řeší strukturu rozvahy a výsledovky, je její struktura řešena v Českém účetním standardu č. 23, který uvádí moţné řešení nepřímou metodou. Vychází se ze zisku, který se dále upravuje o nepeněţní operace. Ve třetí části vyhlášky 500 je zmiňována směrná účtová osnova, která tvoří přílohu č. 4 vyhlášky. Ve čtvrté části vyhlášky jsou popsané pouţívané účetní metody, zejména způsoby oceňování majetku, zásob, cenných papírů, derivátů, metody odepisování, vzájemného zúčtování, kurzových rozdílů a další V poslední části řeší vyhláška č. 500/2002 Sb. postupy a metody konsolidace České účetní standardy Pravidla, kterými se podnikatelské subjekty musí řídit při vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky, představují České účetní standardy ČÚS [19]. Jde vlastně o normu, vydanou za účelem dosaţení souladu při pouţití účetních metod daných výše uvedenými právními normami (zákon o účetnictví [20], vyhláška o účetnictví [21] a další vyhlášky 501, 502, 503, 504). Dodrţování českých účetních standardů se povaţuje za dodrţování účetních metod, stručně daných zákonem o účetnictví. Právě tyto standardy a jim nadřazené právní normy tím zajišťují, ţe vedení účetnictví je jednoznačně upraveno a to, ţe účetní závěrky různých podnikatelských subjektů budou srovnatelné pro potřeby vnitřního i vnějšího prostředí. V jednotlivých standardech jsou např. postupy účtování upraveny pro konkrétní účtové skupiny předepsané vyhláškou 500/2002 Sb. (příloha č.4 vyhlášky). Standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Je 23, a to: 001 Účty a zásady účtování na účtech Stanovuje moţnost zavádění a doporučené členění analytických účtů, dále je zde upravena náplň na podrozvahových účtech, je přesně popsána definice okamţiku uskutečnění účetního případu, tedy okamţiku, ke kterému jednotka provádí účetní zápisy. V posledním bodě tento standard řeší moţnost a organizaci vnitropodnikového účetnictví. 19 Ministerstvo Finanční. Finanční zpravodaj /1/2003, s ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 107, s ČESKO. Vyhláška č. 500 ze dne 5. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 174, s

20 002 Otevírání a uzavírání účetních knih Popisuje přesný postup účtování při otevírání a uzavírání účetních knih. 003 Odloţená daň Vysvětluje princip a popisuje základní postupy účtování o odloţené dani, která je upravena vyhláškou č. 500/2002 Sb. v 59. Jsou zde vysvětleny základní principy a podstata odloţené daňové povinnosti, coţ v předešlých normách chybí. 004 Rezervy Zde je upřesněna náplň jednotlivých poloţek bodu B.I. rozvahy, na základě jakého pohledu se jednotlivé rezervy do poloţek začleňují, jak se rezervy tvoří a jak se o nich účtuje. 005 Opravné poloţky Popisují obsah a postup vytváření a účtování u opravných poloţek tedy přechodnému sníţení majetku. 006 Kurzové rozdíly Vymezují obsah poloţky kurzové rozdíly a je zde upřesněno zejména, co se rozumí uskutečněním účetního případu pro okamţik zaúčtování kurzového rozdílu, kdy kurzové rozdíly nevznikají a jak se o nich účtuje. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob Zde je upřesněno, co je a není manko, jak dále posuzovat inventarizační rozdíly a jak o nich účtovat podle jejich jednotlivých druhů, jak přistupovat k moţnosti vzájemné kompenzace mank a přebytků. 008 Operace s cennými papíry a podíly Zde najdeme, jak účtovat o jednotlivých cenných papírech podle jejich druhů, jak účtovat o změně hodnot cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou a jak účtovat o úrokovém výnosu. 009 Deriváty Tento standard pouze stručně komentuje, kde je upraveno obsahové vymezení a postupy účtování pro tuto skupinu aktiv. 010 Zvláštní operace s pohledávkami Tato sekce byla zrušena 011 Operace s podnikem Upravují postupy účtování při přeměnách společností, tedy při fúzích, rozdělení, změnách právní formy a převodech jmění na společníka (samotné přeměny upravuje zvláštní zákon), dále o postupech účtování při prodeji podniku, nebo jeho části a při nájmu podniku, nebo jeho části. 012 Změny vlastního kapitálu Zde je popsán postup účtování při vzniku a likvidaci společnosti, při zvyšování či sniţování základního kapitálu společnosti tedy akciových společností, společností s ručením omezeným a druţstev. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Popisuje detailní členění rozvahové poloţky aktiv B dlouhodobý majetek, stanovuje způsoby oceňování, odepisování a postupy účtování jeho jednotlivých druhů. Dále je zde stanoveno, jaké analytické a podrozvahové účty je třeba vést a co na nich sledovat. 19

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více