22/ ПЪЛЕН ПРОТОКОЛ НА РАЗИСКВАНИЯТА POSĖDŽIO STENOGRAMA ACTA LITERAL DE LOS DEBATES AZ ÜLÉSEK SZÓ SZERINTI JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22/23.04.2009 2004-2009 ПЪЛЕН ПРОТОКОЛ НА РАЗИСКВАНИЯТА POSĖDŽIO STENOGRAMA ACTA LITERAL DE LOS DEBATES AZ ÜLÉSEK SZÓ SZERINTI JEGYZŐKÖNYVE"

Transkript

1 ПЪЛЕН ПРОТОКОЛ НА РАЗИСКВАНИЯТА ACTA LITERAL DE LOS DEBATES DOSLOVNÝ ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ FULDSTÆNDIGT FORHANDLINGSREFERAT AUSFÜHRLICHE SITZUNGSBERICHTE ISTUNGI STENOGRAMM ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ VERBATIM REPORT OF PROCEEDINGS COMPTE RENDU IN EXTENSO DES DÉBATS TUARASCÁIL FOCAL AR FHOCAL NA N-IMEACHTAÍ RESOCONTO INTEGRALE DELLE DISCUSSIONI DEBAŠU STENOGRAMMA POSĖDŽIO STENOGRAMA AZ ÜLÉSEK SZÓ SZERINTI JEGYZŐKÖNYVE RAPPORTI VERBATIM VOLLEDIG VERSLAG VAN DE VERGADERINGEN PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD RELATO INTEGRAL DOS DEBATES STENOGRAMA DEZBATERILOR DOSLOVNÝ ZÁPIS Z ROKOVANIA DOBESEDNI ZAPISI RAZPRAV SANATARKAT ISTUNTOSELOSTUKSET FULLSTÄNDIGT FÖRHANDLINGSREFERAT Приложение - Anexo - Příloha - Bilag - Anlage - Lisa - Παράρτημα Annex - Annexe -Larscríbhinn - Allegato - Pielikums - Priedas - Melléklet Anness - Bijlage -Załącznik - Anexo -Anexa -Príloha- Priloga - Liite - Bilaga 22/ Неокончателно издание - Edición provisional - Prozatímní vydání - Foreløbig udgave - Vorläufige Ausgabe Esialgne versioon - Προσωρινή έκδοση - Provisional edition - Edition provisoire - Eagrán Sealadach - Edizione provvisoria Pagaidu versija - Negalutinė redakcija - Ideiglenes kiadás - Edizzjoni proviżorja - Voorlopige uitgave - Wydanie tymczasowe Edição provisória - Ediţie provizorie - Predbežné vydanie - Začasna verzija - Väliaikainen versio - Preliminär utgåva

2

3 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори) - ANEXO (Respuestas escritas) - PŘÍLOHA (Písemné odpovědi) - BILAG (Skriftlige svar) - ANLAGE (Schriftliche Antworten) - LISA (Kirjalikud vastused) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις) - ANNEX (Written answers) - ANNEXE (Réponses écrites) - ALLEGATO (Risposte scritte) - PIELIKUMS (Rakstiskās atbildes) - PRIEDAS (Atsakymai raštu) - MELLÉKLET (Írásbeli válaszok) - ANNESS (Tweġiba bil-miktub) - BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden) - ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne) - ANEXO (Respostas escritas) - ANEXĂ - PRÍLOHA (Písomné odpovede) - PRILOGA (Pisni odgovori) - LIITE (Kirjalliset vastaukset) - BILAGA (Skriftliga svar) QUESTIONS AU CONSEIL (La Présidence en exercice du Conseil de l'union européenne est seule responsable de ces réponses) QUESTIONS TO THE COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers) Question no 11 by Claude Moraes (H-0148/09) Subject: The EU's response to the financial and economic crisis The current global financial crisis and economic slowdown is a serious test for Europe, requiring a coordinated and effective response. In recognition of this, at the December 2008 European Council meeting, agreement on the European Economic Recovery Plan was reached. What role has the EU played in responding to the ongoing crisis, particularly in the face of accusations that Member States are taking the lead on their own? How have EU institutions such as the European Investment Bank and European Central Bank, and EU financial programmes such as the European Social Fund and Structural Funds been involved in the EU recovery plan, particularly in terms of helping those hit hardest by the crisis? Is the Council satisfied that European citizens perceive the EU's response as being an effective one? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Na svém zasedání ve dnech 11. a 12. prosince 2008 odsouhlasila Evropská rada plán evropské hospodářské obnovy, který v listopadu předložila Komise. Plán obsahuje okamžitá rozpočtová opatření dosahující 200 miliard EUR, která tvoří jednak opatření na úrovni Společenství ve výši 30 miliard EUR, a jednak vnitrostátní opatření v hodnotě 170 miliard EUR. Vedle těchto opatření je tu ještě řada prioritních činností, které má Evropské společenství uskutečnit v rámci Lisabonské strategie a jejichž cílem je přizpůsobit ekonomiky EU dlouhodobým výzvám, zvýšit potenciální růst a provést strukturální reformy. Rada ECOFIN vždy kladla velký důraz na úzkou koordinaci kroků podnikaných členskými státy jako odpověď na současnou hospodářskou situaci, ať v rámci kroků na podporu finančního sektoru, kdy bylo zapotřebí brát v úvahu možné přeshraniční efekty těchto opatření (viz závěry Rady ECOFIN ze 7. listopadu 2008), nebo v případě fiskálních stimulů (viz např. závěry Rady ECOFIN z 2. prosince 2008), jejichž koordinace je nezbytná pro zabezpečení většího dopadu na ekonomiku EU a významnějšího posílení důvěry na trzích.

4 Evropská rada na svém zasedání 19. a 20. března 2009 ocenila způsob, jakým byl implementován Plán obnovy: celková výše rozpočtové podpory, zahrnující diskreční opatření vlád i efekty automatických stabilizátorů ekonomik, dosáhla 3,3 % HDP EU (přes 400 mld. EUR), což přispěje k vytváření nových investic, podpoře poptávky a tvorbě nových pracovních míst a nasměrování EU k nízkouhlíkové ekonomice. Samotné efekty těchto opatření se však v ekonomice projeví až s jistým časovým odstupem. Pokud jde o opatření na úrovni Společenství, Evropská rada na svém prosincovém zasedání podpořila myšlenku rychlých opatření Evropského sociálního fondu na podporu zaměstnanosti, zejména ve prospěch nejohroženějších skupin obyvatelstva. Tato opatření by mohla zahrnovat zvýšení zálohových plateb a zjednodušení postupů. Evropská rada rovněž vyzvala ke zjednodušení postupů a rychlejšímu provádění programů financovaných ze strukturálních fondů za účelem posílení investic do infrastruktury a v oblasti energetické účinnosti. V souladu s tím jsou připravovány některé úpravy existující legislativy. V první řadě bychom měli zmínit návrh nařízení Rady (ES) č. 284/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti., pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení Tento návrh by měl zrychlit přístup k finančním zdrojům. Za druhé, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení, by měl umožnit všem členským státům zvýšit investice v této oblasti. A nakonec, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF. Jeho cílem je zjednodušení administrativních postupů a rozšíření okruhu financovaných projektů. Na svém neformálním zasedání dne 1. března 2009 hlavy států nebo předsedové vlád také zdůraznili význam opatření, jež mají zvrátit negativní dopad finanční krize na zaměstnanost a jež plynou z využití existujících nástrojů, jako je Evropský sociální fond. Na svém zasedání ve dnech 19. a 20. března 2009 vyjádřila Evropská rada důvěru ve schopnost EU řešit finanční a hospodářskou krizi. Posoudila významná fiskální stimulační opatření, která jsou v současnosti v hospodářství EU zaváděna (více než 400 miliard EUR), zdůraznila, že zásadní součástí evropské strategie hospodářské obnovy je společné jednání a koordinace a že Evropa učiní vše, co je nezbytné k obnovení růstu. Zdůraznila dále úlohu, kterou má v úsilí o zkrácení a zmírnění recese v Evropě jednotný trh. Vyzdvihla potřebu obnovit úvěrové toky podnikům a domácnostem a shodla se na urychlení dohody o dosud projednávaných legislativních návrzích týkajících se finančního sektoru. V červnu přijme Evropská rada první rozhodnutí k posílení regulace finančního sektoru EU a dohledu nad ním, která budou vycházet z návrhů Komise v návaznosti na důkladné projednání zprávy skupiny vedené Jacquesem de Larosièrem v Radě. Na základě vlastních zkušeností EU a jejího přání přispět významným způsobem k utváření budoucího mezinárodního řízení finančního sektoru Evropská rada stanovila postoj Unie v souvislosti se summitem skupiny G-20, který se konal dne 2. dubna v Londýně. Evropská rada rovněž uvítala pokrok dosažený zejména v otázce zálohových plateb ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, dohodu o dobrovolném uplatňování snížených sazeb DPH i opatření Evropské investiční banky určená na stimulaci možností financování malých a středních podniků a vyzvala k urychlenému dosažení dohody o revizi Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Předsednictví souhlasí s tím, že obecná důvěra v opatření EU na potírání hospodářské krize je nezbytná a bude i nadále situaci monitorovat. Instituce EU jsou odhodlané řešit stávající problémy, jedná se zejména o zabezpečení dostatečného objemu úvěrů firmám i domácnostem a obnovení všeobecné důvěry na trzích. Întrebarea nr. 12 a doamnei Silvia-Adriana Ţicău (H-0151/09) Subiect: Măsuri de stimulare a îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor Pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice este nevoie de instrumente de stimulare specifice, cum ar fi: scăderea taxei pe valoarea adăugată pentru servicii şi produse specifice, creşterea procentului din FEDER utilizat pentru investiţii în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe, crearea unui fond european pentru eficienţa energetică şi energii regenerabile. UE şi-a propus obiectivul de %. În COM(2008)0800, referitoare la Planul european de redresare economică, erau prevăzute 5 miliarde de euro pentru eficienţa energetică a clădirilor. În propunerea de

5 regulament COM(2009)0035 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică nu se regăsesc măsuri specifice pentru proiecte privind performanţa energetică a clădirilor. Aş dori să întreb Consiliul care sunt măsurile de stimulare a îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor, inclusiv posibilitatea înfiinţării unui fond european pentru eficienţa energetică şi energii regenerabile şi creşterea de la 3 la 15% a procentului din FEDER utilizat pentru investiţii în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe. Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Rada se stejně jako paní poslankyně domnívá, že energetická účinnost budov je významná pro dosažení cíle, který si Společenství stanovilo v oblasti zvyšování energetické účinnosti i v dalších oblastech, jako je snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování bezpečnosti dodávek; na budovy totiž připadá zhruba 40 % spotřeby energie ve Společenství. Ve svých závěrech ze dne 2. března tohoto roku Rada upozornila zejména na opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti budov, jako například podpora zelených technologií, vývoj energeticky účinných výrobních systémů a materiálů, tržní nástroje pro energetickou účinnost, změny operačních programů strukturálních fondů a inovativní modely financování. Je třeba uvést, že opatření, která jsou v současné době prováděna na podporu energetické účinnosti budov, byla stanovena na základě stávajících právních předpisů Společenství, především směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov 1. Komise předložila dne 17. listopadu 2008 Radě návrh přepracovaného znění této směrnice; vážená paní poslankyně je zpravodajkou tohoto návrhu. Rada věnuje tomuto návrhu, který je součástí balíčku v oblasti energetické účinnosti, velkou pozornost. Zpráva o pokroku týkající se čtyř legislativních návrhů v oblasti energetické účinnosti bude Radě předložena v červnu. Pokud jde o záležitosti uvedené v druhé části otázky, Rada ve svých závěrech ze dne 19. února 2009 připomněla a znovu potvrdila závazek týkající se cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a v oblasti energetické účinnosti, jak byly stanoveny na zasedání Evropské rady v březnu roku 2007, a připomněla a potvrdila i dohodu dosaženou v prosinci roku 2008 ohledně balíčku opatření v oblasti změny klimatu a energetiky. Rada zdůraznila nutnost krátkodobých a dlouhodobých prioritních opatření. V této souvislosti uvedla, že významným prvkem akčního plánu v oblasti energetické politiky pro Evropu po roce 2010 by měl být rozvoj nízkouhlíkových a energeticky účinných systémů. Rada proto vyzvala Komisi, aby určila nezbytná legislativní i nelegislativní opatření a vhodné finanční zdroje a vypracovala iniciativu pro financování udržitelné energetiky; cílem této iniciativy, která bude společným projektem Komise a Evropské investiční banky, bude zmobilizovat z kapitálových trhů rozsáhlé finanční zdroje pro investice, přičemž bude třeba zohlednit příslušný odborný posudek Evropské banky pro obnovu a rozvoj a dalších mezinárodních finančních institucí. Pokud jde o otázku zvýšení podílu EFRR určeného pro investice v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách ze 3 na 15%, je důležitou skutečností, že celkový objem možných investic do energické účinnosti a obnovitelných zdrojů v obytných budovách byl zvýšen ze 3 na 4 % celkové alokace EFRR jako výsledek dohody na Radě 2. Tento limit byl po složitých vyjednáváních odsouhlasen všemi členskými státy na úrovni COREPERu (v prosinci 2008) jako kompromis a následně schválen Evropským parlamentem v prvním čtení (v dubnu 2009). Podle vyjádření expertů z oblasti strukturálních opatření představuje tento strop dostatečný finanční prostor pro účinné zvýšení energetické efektivity v části stávajícího bytového fondu s cílem podpory sociální soudržnosti. K tomu je nutné doplnit, že pro členské země, které vstoupily do EU 1. května 2004 a později, umožňuje EFRR ještě využít další možnosti, a to až 2 % celkové alokace tohoto fondu, na zlepšení prostředí v oblastech, ve kterých dochází nebo by mohlo docházet k fyzickému chátrání staveb a sociálnímu vyloučení. Mezi uznatelné náklady patří i energeticky úsporné investice do stávajícího bytového fondu v těchto lokalitách. Nová opatření umožňující podporu bydlení ze strany EU jsou co se týče limitů zcela relevantní a dostatečná a jsou vítána. Na závěr je nutno uvést, že tato část plánu obnovy bude pravděpodobně přijata v následujících týdnech. 1 Úř. věst. L 1, , s Viz návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (KOM(2008)0838 C6-0473/ /0245(COD) ze dne 2. dubna 2009).

6 Subject: Enforcement of legislation Question no 13 by Chris Davies (H-0153/09) Will the Council state at which meetings of ministers during 2008 the subject of enforcing and applying existing legislation was tabled, and what will be the next meeting at which ministers will discuss the subject? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Rada by chtěla pana poslance upozornit na skutečnost, že podle článku 211 prvního odstavce, první odrážky smlouvy o ES patří zajištění provádění právních předpisů Společenství ve všech členských státech mezi povinnosti Evropské komise. Pan poslanec proto může nahlédnout do nejnovější výroční zprávy o monitorování provádění práva Společenství (2007), kterou Evropská komise předložila Evropskému parlamentu dne 18. listopadu Rada by rovněž chtěla pana poslance upozornit na články 220, 226, 227 a 234 Smlouvy o ES týkající se pravomoci Evropského soudního dvora. Projednávat prosazování a uplatňování stávajících právních předpisů proto není primárním úkolem Rady. S ohledem na výše uvedené Komise Radu pravidelně informuje o aktuálním stavu provádění směrnic týkajících se vnitřního trhu do vnitrostátních právních předpisů a o probíhajících řízení pro nesplnění povinnosti. Rada tyto informace (tzv. přehled výsledků o vnitřním trhu) obdržela dne 25. února a 25. září 2008 a také nedávno dne 5. března Pokud jde o konkrétnější téma, jímž je společná rybářská politika, mohu pana poslance rovněž informovat, že v návaznosti na zvláštní zprávu č. 7 Účetního dvora o systémech kontroly, inspekcí a sankcí týkajících se pravidel zachování rybolovných zdrojů Společenství projednali příslušní ministři dne 18. února 2008 v rámci neformálního zasedání problematiku kontrol a prosazování pravidel v této oblasti. Betreft: Situatie in Tibet Vraag nr. 14 van Frank Vanhecke (H-0159/09) Op 10 maart 2009 is het vijftig jaar geleden dat de Dalai Lama zijn land ontvluchtte. Volgens het internationaal publiekrecht kan een staat gedurende tientallen jaren blijven bestaan, ondanks de annexatie door een bezetter. De niet-erkenning van de illegaliteit door derde landen is daarbij zeer belangrijk. Zo gaven de meeste westerse landen nooit hun formele erkenning aan de illegale annexatie van de Baltische staten door de Sovjetunie. In 1991 stelden deze republieken dat ze dezelfde staten waren als de staten die in het interbellum hadden bestaan (beginsel van juridische continuïteit) en dat ze dus geen nieuwe staten waren. Dit werd ook door de toenmalige EG in haar verklaring van 27 augustus 1991 erkend. Vindt de Raad dat de bezetting en annexatie van Tibet in strijd is met het Volkenrecht? Vindt de Raad de vijftigste verjaardag van de vlucht van de Dalai Lama geen aangewezen tijdstip om het beginsel van de juridische continuïteit van Tibet te ondersteunen, om verdwijning van de Tibetaanse staat te voorkomen? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Dokument KOM (2008) 777 v konečném znění. Dokumenty SEC(2008) 76, SEC(2008) 2275 a SEC(2009) 134 v konečném znění.

7 Otázka uznávání třetích zemí je záležitostí každého členského státu. Rada proto k této otázce nezaujímá žádný postoj. Otázkou Tibetu se jinak Rada zabývá zejména v rámci politiky v oblasti lidských práv. EU vede dialog o lidských právech (jehož cíle byly stanoveny v závěrech Rady o Číně z let 2001 a 2004) v rámci komplexního partnerství s Čínou, kde pravidelně otázku lidských práv v souvislosti s Tibetem nastoluje. Otázku lidských práv rovněž vznáší na zasedáních v rámci politického dialogu a na dalších zasedáních na vysoké úrovni a bude tak nadále činit. Dne 19. března 2008 vydalo předsednictví jménem EU veřejné prohlášení, ve kterém EU vyzvala ke zdrženlivosti, apelovala na čínskou vládu, aby řešila problémy Tibeťanů v souvislosti s otázkou lidských práv, a vyzvala čínské orgány a dalajlamu a jeho zástupce, aby zahájili věcný a konstruktivní dialog v zájmu dosažení udržitelného řešení, které by bylo přijatelné pro všechny a plně by respektovalo tibetskou kulturu, náboženství a identitu. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 17. března 2009 učinilo předsednictví jménem EU prohlášení, v němž opětovně zdůraznilo, že v Číně, včetně Tibetu, by mělo být umožněno všem, kdo si to přejí, vyjádřit pokojnou cestou své názory bez obav z represí. V rámci všeobecného pravidelného přezkumu formulovalo několik členských států EU doporučení ohledně Tibetu, která byla určena představitelům čínské vlády. Θέμα: Ερώτηση αρ. 15 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0162/09) Επαπειλούμενη ύφεση στη ΝΑ Ευρώπη και επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία Πρόσφατες αναλύσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης προβλέπουν σημαντική επιβράδυνση στη ΝΑ Ευρώπη, επισημαίνοντας ιδίως τον κίνδυνο αδυναμίας αποπληρωμής δανείων από καταναλωτές και επιχειρήσεις. Έχουν καταγραφεί ήδη επακόλουθες επιπτώσεις στην οικονομία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων των σημαντικών επενδύσεων από δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τράπεζες στη ΝΑ Ευρώπη, και ποια συλλογικά μέτρα πιστεύει η Προεδρία ότι πρέπει να ληφθούν; Κρίνει σκόπιμη την εκπόνηση μέτρων στήριξης των τραπεζών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης -στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας- από κοινού με τις χώρες αυτές και ενδεχομένως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια επιπλέον μέτρα διατίθεται να λάβει η Προεδρία προκειμένου να διαφυλαχθούν ιδίως οι στρατηγικοί στόχοι της ενταξιακής πορείας των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων χωρών προς ένταξη στα Βαλκάνια; Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Celosvětová recese má na země jihovýchodní Evropy obzvláště tvrdý dopad. Všechny tyto země se musí vypořádávat s vyššími náklady na refinancování, nižšími fiskálními příjmy, slabšími toky přímých zahraničních investic a menšími převody pracovních příjmů ze zahraničí. Některé země jsou však zasaženy silněji než jiné. Jedním z důležitých faktorů v této souvislosti je, v jakém rozsahu přijaly domácnosti a podniky půjčky v jiné než národní měně, jejichž obsluha však probíhá v národní měně. Jelikož řada měn zemí jihovýchodní Evropy oslabila, je pro dlužníky stále těžší své závazky dodržet a v některých případech dokonce museli přestat své půjčky splácet. Předsednictví si je velmi dobře vědomo uvedeného problému a v rámci posledního zasedání ministrů zahraničí (Gymnich) konaného ve dnech 27. a 28. března 2009 v Hluboké nad Vltavou byla pracovní snídaně náměstka předsedy vlády pro evropské záležitosti, Alexandra Vondry, s ministry zahraničí zemí západního Balkánu věnována hospodářské situaci v daném regionu. EU přijala řadu opatření na podporu hospodářské a sociální konsolidace v jihovýchodní Evropě a ke zmírnění negativních dopadů světové finanční a hospodářské krize. Konkrétní opatření zahrnují výrazný nárůst míry půjček pro všechny sektory, trvalé snahy o posílení likvidity v bankovním sektoru, navýšení podpory prostřednictvím balíčku reakce na krizi v rámci nástroje předvstupní pomoci a zvýšení úsilí o koordinaci mezi Evropskou komisí a mezinárodními finančními institucemi v souvislosti s investičním rámcem pro západní Balkán.

8 Komise vytvořila balíček reakce na krizi v hodnotě 120 milionů EUR umožňující mobilizaci 500 milionů EUR v půjčkách od mezinárodních finančních institucí. Opatření jsou zaměřena na energetickou účinnost a podporu malých a středních podniků. Realizace by měla začít letos v září. Evropská investiční banka kromě toho podpořila úsilí Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj v souvislosti s refinancováním bankovního sektoru ve střední a jihovýchodní Evropě, včetně usnadňování koordinace mezi hostitelskými a domovskými orgány dohledu a regulace. Za účelem refinancování bankovního sektoru dají v průběhu roku 2009 mezinárodní finanční instituce zemím západního Balkánu a Turecku k dispozici úvěrové facility ve výši 5,5 miliardy EUR. Z jejich celkové hodnoty poskytne 2 miliardy EUR Evropská investiční banka, zbytek zajistí mezinárodní finanční instituce. K většímu objemu půjček dceřiným společnostem v jihovýchodní Evropě by měly přispět i zvýšené půjčky bankám v Evropské unii v rámci plánu evropské hospodářské obnovy. Na svém březnovém zasedání navíc Evropská rada uvítala záměr Komise navrhnout zdvojnásobení limitu podpůrného systému Unie na pomoc platebním bilancím na 50 miliard EUR. Rada opětovně vyjádřila plnou podporu evropské perspektivě západního Balkánu, jejímž konečným cílem je členství v Evropské unii, pokud tyto země splní nezbytné podmínky a požadavky. Nelze dopustit, aby současná celosvětová finanční a hospodářská krize tuto perspektivu narušila. Rada je toho názoru, že stávající nástroje, systémy a postupy jsou přiměřené, nicméně bude situaci neustále sledovat a zajistí, aby všechny země, které se dočasně ocitly v ekonomické nerovnováze, získaly vhodnou pomoc. V zájmu dosažení maximální úrovně doplňkovosti a vzájemné provázanosti opatření je v tomto ohledu naprosto zásadní, aby byly řádně koordinovány všechny nástroje a prostředky, které jsou k dispozici. Θέμα: Ερώτηση αρ. 16 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0166/09) Εξελίξεις στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε κείμενο 6 σημείων σχετικά με την αναδιάρθρωση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κόσοβο (UNMIK), που αφορά σε ζητήματα κράτους δικαίου, τελωνείων, δικαιοσύνης, μεταφορών και υποδομών, διαχείρισης συνόρων και προστασίας της σερβικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς κρίνει το σχέδιο το Συμβούλιο της ΕΕ; Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από τη Σερβία, αλλά όχι από το Κόσοβο, προτίθεται να αναλάβει δράση για να αποδεχτούν το κείμενο και οι δύο πλευρές; Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η ανάπτυξη κοινού δικτύου τελωνειακών ελέγχων που σχεδιάζουν η Αλβανία και το Κόσοβο, σχετίζεται με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ; Σε τί συνίσταται το δίκτυο τελωνειακών ελέγχων Αλβανίας - Κοσόβου Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Dne 24. listopadu 2008 předložil generální tajemník OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 svou pravidelnou čtvrtletní zprávu o plnění mandátu mise UNMIK. Tato zpráva obsahuje mimo jiné hodnocení pokroku učiněného v dialogu mezi misí UNMIK a Bělehradem/Prištinou o šesti oblastech popsaných ve zprávě, tj. o oblasti policie, cel, justice, dopravy a infrastruktury, hranic a srbského kulturního dědictví. Generální tajemník OSN ve své zprávě uvádí, že srbská vláda výsledky dialogu uvedené ve zprávě přijala, zatímco orgány v Prištině vyjádřily s těmito výsledky jasný nesouhlas. Rada ke zprávě generálního tajemníka OSN nezaujala stanovisko. Rada si není vědoma žádného návrhu týkajícího se společné sítě celních kontrol mezi Albánii a Kosovem.

9 Question no 17 by Kathy Sinnott (H-0167/09) Subject: The effect of the economic crisis on the vulnerable Despite the current difficult economic climate, it is important that vulnerable groups in our society such as carers, the elderly, people with disabilities and children, are not the first to suffer. Can the Council provide assurances that it will continue with the active inclusion of disadvantaged groups as a priority under its six-month work plan? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Rada sdílí s paní poslankyní zájem na potřebě vypracovat koordinované reakce politik, které budou řešit přímý sociální dopad krize, zejména na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Tyto priority byly stanoveny ve společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění a v dokumentu o klíčových otázkách, jež Rada přijala dne 9. března 2009 a předložila jarnímu zasedání Evropské rady. V době, kdy se blíží cílový rok Lisabonské strategie schválené v roce 2000 a uvážíme-li současný hospodářský kontext, je ještě více třeba přijmout silný politický závazek směřující k dosažení společných cílů sociální ochrany a sociálního začlenění za současného respektování pravomocí členských států. Společná zpráva zdůraznila, že je třeba povzbudit členské státy v jejich úsilí o provádění ucelených strategií pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení dětí, včetně přístupné a cenově dostupné kvalitní péče o děti. Je nutné trvale usilovat o řešení bezdomovectví coby mimořádně závažné formy vyloučení a podporovat sociální začlenění migrujících osob. Zvláštní pozornost je třeba věnovat obzvláště tomu, že se mohou objevit nové rizikové skupiny, např. mladí pracovníci a osoby vstupující na trh práce, a také nová rizika. Všechny tyto úvahy budou opětovně potvrzeny vyhlášením roku 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Question no 18 by Johan Van Hecke (H-0170/09) Subject: Financial assistance for Special Court of Sierra Leone The Special Court of Sierra Leone (SCSL) is facing serious challenges in making appropriate arrangements for the persons that have already been convicted or are still facing trial. As it is currently inconceivable from a political, security and institutional point of view for those convicted to serve their sentences in Sierra Leone itself, an alternative solution must be found if the efforts of the international community to effectively implement the fight against impunity are not to be undermined. Certain African States have the political will and the institutional capacity to enforce the sentences of those convicted in accordance with international standards, but lack the financial means to do so without international support. Can the Member States provide additional financial assistance to the SCSL so that those convicted by the SCSL can serve their sentences in those African States that have the capacity to enforce sentences in accordance with international standards, but lack the financial means to do so? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Zvláštní soud pro Sierru Leone je financován z dobrovolných příspěvků mezinárodního společenství. Dne 11. března 2009 byl příslušný přípravný orgán Rady informován zástupcem vedoucího soudní kanceláře Zvláštního soudu pro Sierru Leone o aktuální situaci tohoto soudu. Přípravný orgán vzal na vědomí okamžitou žádost o částku 6 milionů USD a chybějící

10 prostředky v objemu 31 milionů USD, které soud potřebuje na dokončení svého mandátu. Dosavadní činnost Zvláštního soudu pro Sierru Leone byla hodnocena kladně. O případných příspěvcích na další financování zvláštního soudu rozhodují jednotlivé členské státy EU. Od zahájení činnosti zvláštního soudu přispěly členské státy EU celkovou částkou převyšující 78 milionů USD. Evropská komise navíc přispěla prostředky v celkové výši 2,5 milionu EUR a rozhodla se rovněž přispět dodatečnou částkou 1 milionu EUR prostřednictvím 10. Evropského rozvojového fondu. Celkem tak zvláštní soud od mezinárodního společenství (včetně EU) obdržel příspěvky ve výši téměř 160 milionů USD. Interrogazione n. 19 dell'on. Luisa Morgantini (H-0176/09) Oggetto: Demolizione di 88 unità residenziali a Gerusalemme Est La Municipalità di Gerusalemme ha deciso la demolizione di 88 unità residenziali, incluse 114 case abitate da circa 1500 residenti palestinesi del Quartiere al-bustan a Silwan Gerusalemme Est. Altre famiglie palestinesi hanno ricevuto nuovi ordini di demolizione e di evacuazione nel quartiere di Abbasieh e nel Campo profughi di Shu fat, portando a 179 il numero totale delle case palestinesi che dovranno essere demolite. Secondo B'Tselem, le autorità israeliane hanno demolito circa 350 case a Gerusalemme Est dal Secondo Peace Now almeno nuove unità abitative israeliane saranno costruite in tutta la West Bank. Venti scrittori e ricercatori Israeliani tra cui Amos Oz e David Grossman- hanno chiesto di revocare le ordinanze, perché tali politiche violano i più elementari diritti umani. Persino un rapporto confidenziale dell'ue dichiara che "Israel's actions in and around Jerusalem constitute one of the most acute challenges to Israeli-Palestinian peace-making". Non pensa il Consiglio di dover agire per fermare queste politiche, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sospensione dell'accordo euro-mediterraneo di associazione con Israele, sulla base dell'articolo 2 di tale accordo? Non pensa il Consiglio che questi fatti costituiscano una ragione sufficiente per congelare il processo di "upgrading" delle relazioni con Israele? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Rada je hluboce znepokojena hrozbou demolice 90 domů ve čtvrti al-bustán/silván v blízkosti Starého Města ve východním Jeruzalémě a vydáním oznámení o nuceném vystěhování několika palestinských rodin. Předsednictví tyto obavy předneslo jménem Evropské unie izraelským úřadům a připomnělo jim jejich závazky vyplývající z cestovní mapy a mezinárodního práva. Rovněž vyzvalo Izrael, aby vydávání těchto oznámení ihned pozastavil. Předsednictví tyto obavy rovněž zveřejnilo prostřednictvím prohlášení k oběma otázkám. Evropská unie a Izrael rozvíjely po několik let vzájemné vztahy v mnoha oblastech. Je jasné, že další prohloubení vztahů se bude odvíjet v závislosti na společných zájmech a cílech, které zahrnují zejména vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu dosažením rozumného řešení na základě existence dvou států žijících vedle sebe v míru a bezpečí. Předsednictví dalo Izraeli při několika příležitostech jasně najevo, že pokračující izraelské činnosti ve východním Jeruzalémě a jeho okolí do značné míry brání dosažení pokroku v mírovém procesu a ohrožují vyhlídky na životaschopný palestinský stát.

11 Betrifft: Kosovo-Mission EULEX Anfrage Nr. 20 von Bernd Posselt (H-0178/09) Wie bewertet der Rat den aktuellen Vorbereitungsstand der EU-Rechtsstaatsmission EULEX, einschließlich ihrer Stationierung in der nordkosovarischen Region von Mitrovica, unter politischen, administrativen, finanziellen und juristischen Gesichtspunkten? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Poté, co bylo dne 9. prosince 2008 úspěšně dosaženo počáteční operační schopnosti mise na celém území Kosova v početním stavu odpovídajícím misi UNMIK, pokračovalo rozmisťování personálu mise EULEX a dne 6. dubna 2009 byla vyhlášena plná operační schopnost. Mise v současné době čítá asi rozmístěných mezinárodních pracovníků, přičemž plný početní stav sil by měl být přibližně členů personálu. Zastoupeno je 25 členských států a k misi přispívá také 6 třetích států (USA, Norsko, Turecko, Chorvatsko, Švýcarsko a Kanada). Příslušníci mise jsou v souladu s plánovacími dokumenty umístěni u všech svých místních protějšků na příslušných ministerstvech, na policejních stanicích, u soudů a na státních zastupitelstvích, v nápravných zařízeních a v dalších vybraných správních orgánech, například u finančních a celních orgánů. Rozmístění mise umožňuje od prosince účinné plnění jejího mandátu, a to nejen díky provádění úkolů v oblasti monitorování a poskytování odborného vedení a poradenství, ale i díky plnění výkonného mandátu mise. V rámci tohoto mandátu mise úspěšně plní úkoly týkající se bezpečnosti, například rozmístěním svých formovaných policejních jednotek a integrovaných policejních jednotek (FPU/IPU) jakožto prvku druhé bezpečnostní reakce, a to vše včas a v početním stavu odpovídajícím bezprostřednímu ohrožení, jež bylo aktuální v období kolem Nového roku. Mise rovněž od prvního dne zajišťuje účinnou přítomnost na policejních stanicích v severní části, na přechodech 1 a 31 (gates 1 a 31) a u soudu v Mitrovici. Od mise UNMIK převzala dohled nad všemi operačními činnostmi v oblasti právního státu, které probíhají v severní části. Každý den je na severu rozmisťováno 120 členů personálu mise EULEX, což zahrnuje: nepřetržitou přítomnost celních poradců na přechodech 1 a 31 (shromažďování obchodních údajů, které jsou sdělovány orgánům v Bělehradu a Prištině); vedle přítomnosti těchto celních poradců je na uvedených přechodech zajištěna nepřetržitá přítomnost poradců z řad příslušníků pohraničních složek monitorujících situaci a rovněž příslušníků zvláštních policejních složek (IPU); zhruba 15 policejních poradců na čtyřech policejních stanicích v severní části; viditelná policejní přítomnost je prostřednictvím zvláštních policejních hlídek (IPU) zajištěna i v Mitrovici a u tamního soudu; tyto hlídky mají za úkol doprovázet a ochraňovat sedm soudců a státních zástupců mise EULEX činných u soudu v Mitrovici společně s několika právníky. Tito soudci a státní zástupci mise EULEX začali vést trestní řízení a rozhodovat v prostorách soudu, a to zejména v souvislosti s nedávnými událostmi. Nevyskytly se zprávy o žádné významné bezpečnostní události, která by byla přímo namířena proti misi, a v rámci mise probíhá konsolidace a stabilizace její přítomnosti, na niž brzy naváže plnohodnotné provádění jejího mandátu. Pokud jde o právní rámec, upřesňuje se v současnosti, zejména pokud jde o severní část, že mise bude fungovat na základě jednotného právního a celního rámce založeného na konsolidaci a rozvoji platných právních předpisů uplatňovaných místními orgány. Mise má před sebou sice důležité úkoly, jako je zejména zajištění opětovné integrace místního personálu soudu v Mitrovici, jakož i opětovné integrace zhruba 300 kosovských srbských policistů jižně od řeky Ibar, kteří nejsou ve službě od 17. února, na základě aktuálního stavu mise se nicméně lze domnívat, že úspěšné provedení jejího mandátu na území Kosova bude možné. Přípravy na misi EULEX by nemohly být úspěšné bez zřízení plánovacího týmu EU, jenž má svůj vlastní rozpočet, jehož prostřednictvím bylo možné financovat rozmístění značného počtu personálu potřebného pro fázi plánování, jakož i počáteční zajištění samotné mise. Vzhledem k opožděnému rozmístění nebude třeba v prvním roce mise využít všechny

12 finanční prostředky ve výši 205 milionů EUR, které byly zahrnuty do společné akce z února roku 2008; současný rozpočet mise EULEX ve výši 120 milionů EUR bude dostačující pro pokrytí nákladů mise do léta roku Pokud jde o administrativní stránku, rozvoj mise EULEX čelil významným problémům vzhledem k nejistotě v souvislosti s převzetím vybavení a prostor mise UNMIK, jakož i vzhledem ke zpožděním v dodávce obrněných vozidel ze strany rámcového kontraktora. Splnění logistických potřeb mise ztížila také skutečnost, že EULEX je první civilní mise v rámci EBOP, které byl udělen výkonný mandát, jakož i citlivá politická situace v severním Kosovu. Většinu těchto problémů se však nyní již podařilo překonat. Question no 21 by Lambert van Nistelrooij (H-0182/09) Subject: EU and Member States' research budgets Currently, 85% of European public research funding is spent nationally without any transnational collaboration between programmes or competition between researchers from different Member States. National programmes often unnecessarily duplicate each other or lack the scope and depth required to make a significant impact on these major challenges. National research on major societal challenges such as renewable energies, climate change or brain diseases will have more impact if efforts are combined at the European level. Does the Council agree that combining the national programmes into a joint research agenda could provide the critical mass needed to achieve just that, to the benefit of European citizens? Does the Council think that Joint Programming by Member States and the Commission of the setting up of Article 169 initiatives is the answer to the fear of duplication of research efforts throughout the 27 Member States? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Rada souhlasí s tím, že otázky, které pan poslanec nadnesl, jsou významné, a opakovaně zdůraznila, že je důležité, aby Evropské společenství a členské státy více koordinovaly své činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, a zajistily tak vzájemnou návaznost politik členských států a politik Společenství. V této souvislosti Rada v závěrech ze svého zasedání konaného ve dnech 1. a 2. prosince 2008 týkajících se společného plánování ve výzkumu v Evropě jako odpovědi na významné společenské změny vyzdvihla významnou úlohu rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický rozvoj a souvisejících nástrojů, jako jsou ERA-NET, ERA-NET+ a příslušné iniciativy podle článku 169 Smlouvy o ES, při mobilizaci vědeckých a finančních zdrojů členských států za účelem provádění iniciativ společného zájmu v oblasti výzkumu a vývoje. Kromě toho Rada uznává význam stávajících činností zaměřených na koordinování programů prováděných národními agenturami a výzkumnými organizacemi ve více členských státech i na regionální úrovni, mezinárodními organizacemi, jakož i prostřednictvím přeshraničních a mezivládních iniciativ v této oblasti (EUREKA, COST). Rada rovněž členské státy vyzvala, aby případně zvážily zvýšení otevřenosti svých vnitrostátních programů. Na zmíněném zasedání ve dnech 1. a 2. prosince 2008 Rada přijala závěry o společném plánování, ve kterých vyzvala členské státy, aby zřídily tzv. skupinu na vysoké úrovni pro společné plánování, jejímž úkolem je identifikovat témata, která by měla být předmětem společného plánování v reakci na hlavní společenské výzvy. V dokumentu o klíčových otázkách v oblasti konkurenceschopnosti a inovací, který Rada přijala dne 5. března a předložila jarnímu zasedání Evropské rady, byly členské státy vyzvány ke spolupráci s touto skupinou na vysoké úrovni, aby bylo možné určit hlavní společenské výzvy a řešit je v rámci společného plánování. Témata by měla být aktivně rozvíjena v konzultaci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami tak, aby Rada mohla takové iniciativy přijmout nejpozději v roce 2010.

13 Objet: Question n 22 de Marie Anne Isler Béguin (H-0185/09) Exploitation de l'uranium au Niger Au Nord Niger, des entreprises européennes exploitent l'uranium. Le Niger fait partie des pays les moins avancés. Pourtant, ses populations ne retirent aucun bénéfice des activités. Au contraire, l'exploitation de l'uranium conduit à un désastre sanitaire et environnemental: les mines ont des niveaux de radioactivité élevés et les déchets des exploitations constituent une menace sanitaire pour les populations installées dans les parages. De plus, les nappes phréatiques ont été asséchées pour exploiter les gisements. L'UE doit veiller à la responsabilité des entreprises européennes implantées en Afrique. Quelle est l'approche du Conseil pour que la santé des populations locales ainsi que la préservation des nappes phréatiques soient respectées par les exploitants d'uranium européens au Niger? Le Conseil peut-il s'assurer que les populations locales bénéficient des retombées économiques de l'exploitation minière, en particulier par les accords commerciaux liant l'ue au Niger? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku EU a Niger vedou prostřednictvím fóra souhrnný politický dialog na základě článku 8 dohody z Cotonou. První zasedání tohoto dialogu se konalo dne 17. března 2009 na ministerstvu Nigeru pro zahraniční věci a spolupráci. Některými klíčovými body tohoto dialogu, na nichž se obě strany dohodly, jsou hospodářská a sociální situace (včetně procesu snižování chudoby a sociálního rozvoje, ekonomického růstu, výživy a boje proti korupci), řádná správa věcí veřejných a základní práva, demokratizace, jakož i regionální a subregionální začlenění (včetně ekonomického rozvoje a infrastruktury). Dialog pokračuje a do konce českého předsednictví jsou plánována další zasedání zaměřená především na přípravu nadcházejících voleb. Dialog podle článku 8 je však rovněž vhodným fórem pro řešení otázek vznesených poslanci Evropského parlamentu, včetně uplatňování zásad iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu, k níž se Niger připojil v roce Ve strategickém dokumentu pro Niger (10. ERF) je uvedeno, že před koncem roku 2006 nigerská vláda potvrdila svůj záměr stanovit prostřednictvím revize těžebního zákona, že 10 % poplatku za těžbu se přidělí ve prospěch místního rozvoje regionů zasažených těžbou. EU prostřednictvím programu Sysmin poskytuje v rámci 9. ERF příspěvek ve výši 35 milionů EUR určený mimo jiné na zlepšení pracovních podmínek a ochrany při práci v těžebním odvětví. EU navíc v současnosti projednává souhrnný plán, se zvláštním důrazem na aspekty bezpečnosti a rozvoje, jehož cílem je řešit spolu se zeměmi regionu, mezi něž patří i Niger, závažné problémy, jimž tyto země čelí. V této souvislosti budou podrobněji analyzovány socioekonomické podmínky obyvatelstva na severu země. Angående: Fråga nr 23 från Jens Holm (H-0187/09) Förhandlingsmandat för Acta Enligt förhandlingsmandatet (directives pour la négociation d'un accord commercial plurilatéral de lutte contre la contrefacon) till kommissionen daterat den 26 mars 2008 ska en grupp, Immaterialrättsgruppen (le groupe Propriété intellectuelle), knytas till förhandlingarna om Acta. Detta enligt uppgifter i svenska medier (bl.a. Dagens Nyheter och Europaportalen) som citerar ur förhandlingsmandatet. Vilka ska ingå i denna grupp? Vänligen meddela alla aktörer (personer, företag, civilorganisationer). Finns det andra expertgrupper eller andra konsultativa grupper som är kopplade till Actaförhandlingarna? Vilka ingår i dessa grupper?

14 Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku V oblasti společné obchodní politiky vede Komise jednání na základě mandátu stanoveného Radou při konzultaci se zvláštním výborem, který Rada jmenuje, aby byl Komisi při plnění tohoto úkolu nápomocen. Znění mandátu dohodnutého Radou není veřejné, zachování důvěrnosti je nutné pro účinná jednání. Konzultovaným orgánem Rady je zpravidla Výbor článku 133. Otázkou dohody ACTA se zabývají také další pracovní skupiny Rady, včetně Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví. Přípravné orgány Rady jsou tvořeny zástupci vlád členských států. Jejich jména a kontaktní údaje jsou uvedeny na seznamech, které sestavuje a vede generální sekretariát Rady. Pokud jde o přístup k tomuto druhu dokumentů, použijí se podmínky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/ Většinu návrhů pořadů jednání těchto orgánů lze nalézt prostřednictvím veřejného rejstříku Rady. Pokud jde o účast veřejnosti, politikou Komise je vést v zájmu transparentnosti veřejná jednání se stranami, jejichž účast není nijak omezena. Totéž platí pokud jde o účast členských států. Subject: Milk prices Question no 24 by James Nicholson (H-0191/09) Considering that milk prices have been below the cost of production for a long period, what proposals does the Council intend to put forward in order to inject confidence back into the industry? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Rada sdílí s panem poslancem obavy týkající se obtížné situace na trhu s mlékem. Po nebývalém období rekordních cen mléka a mléčných výrobků v roce 2007 a na počátku roku 2008 se evropští producenti nyní musí vyrovnat se situací, kdy jsou trhy slabé a nejisté a vyznačují se prudkým poklesem světových cen mléčných výrobků. V rámci zasedání Rady konaného 23. března proběhla rozsáhlá výměna názorů na obtížnou situaci, v níž se trh s mlékem nachází, a vzala na vědomí předložené memorandum, které podpořila řada delegací. V této souvislosti lze připomenout, že právní rámec upravující fungování trhu s mlékem a mléčnými výrobky se v průběhu posledních dvou let značně změnil poté, co Rada v září roku 2007 přijala tzv. minibalíček pro odvětví mléka,, od 1. dubna 2008 se zvýšily vnitrostátní kvóty pro mléko o 2 % a v lednu roku 2009 byl přijat balíček s názvem Kontrola stavu. Tento nový právní rámec byl stanoven s ohledem na dlouhodobou konkurenceschopnost evropských producentů. Konjunkturální tržní efekty musí být kompenzovány stávajícími nástroji v rámci opatření na podporu trhu. V tomto ohledu si je pan poslanec jistě vědom toho, že Komise již přijala opatření na podporu trhu, zahrnující vedle zavedení podpory pro soukromé skladování másla a intervencí pro máslo a sušené odtučněné mléko i opětovné zavedení vývozních náhrad pro všechny mléčné výrobky. Komise Radu o aktuální situaci na trhu s mlékem pravidelně informuje. Další návrhy v této záležitosti musí předložit Radě Komise. V tomto ohledu vyjádřila Komise svou připravenost posoudit možnosti pro rozšíření škály mléčných výrobků, na které lze poskytovat podporu v rámci režimu distribuce mléka do škol. Uvedla však, že není připravena znovu zahájit diskusi o balíčku týkajícím se kontroly stavu. 5 Úř. věst. L 145, , s. 43.

15 Θέμα: Ερώτηση αρ. 25 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0195/09) Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά του Σουδάν Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει προβεί τους πρώτους μήνες του 2009 σε τρεις αεροπορικές επιδρομές κατά υποτιθέμενων στόχων στο Σουδάν που μετέφεραν οπλισμό προς τη Λωρίδα της Γάζας. Οι επιθέσεις αυτές έπληξαν και βύθισαν ένα πλοίο και φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία μετέφεραν λαθρομετανάστες κι όχι οπλισμό, ενώ προκάλεσαν και θύματα ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό του Σουδάν. Ερωτάται το Συμβούλιο αν έχει γνώση των γεγονότων και αν καταδικάζει τις επιθέσεις αυτές του Ισραήλ που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο. Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Rada se řídí zásadou nevyjadřovat se k nepotvrzeným zprávám médií, mezi něž patří i zprávy o blíže neurčeném leteckém útoku ve východním Súdánu v lednu tohoto roku, na které pan poslanec upozornil ve své otázce. Θέμα: Ερώτηση αρ. 26 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0201/09) Καταδίκη δανών πολιτών με την κατηγορία ενίσχυσης τρομοκρατικών οργανώσεων Πριν λίγες μέρες, το ανώτατο δικαστήριο της Δανίας, καταδίκασε 6 πολίτες της χώρας, με την κατηγορία της ενίσχυσης «τρομοκρατικών» οργανώσεων, επειδή είχαν σχέσεις με την εταιρεία «Fighters and Lovers», η οποία τύπωνε μπλουζάκια με το λογότυπο των FARC της Κολομβίας και του PFLP της Παλαιστίνης. Η δίωξη κατά των πολιτών αυτών ασκήθηκε ύστερα από ευθεία παρέμβαση της κυβέρνησης της Κολομβίας προς αυτήν της Δανίας. Οι καταδικασθέντες προσέφυγαν ήδη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πώς τοποθετείται το Συμβούλιο στην προκλητική παρέμβαση της κυβέρνησης της Κολομβίας για τη δίωξη πολιτών της Ε.Ε.; Σκοπεύει να καταργήσει τη λεγόμενη «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία που έχει θεσπίσει και ιδιαίτερα την απαράδεκτη "μαύρη" λίστα "τρομοκρατικών" οργανώσεων που έχει συντάξει, στην οποία περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες λαϊκές απελευθερωτικές οργανώσεις, ώστε να παύσουν τέτοιου είδους διώξεις πολιτών, οι οποίες παραβιάζουν βάναυσα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, όπως αυτό της αλληλεγγύης στους λαούς που αγωνίζονται; Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Radě nepřísluší komentovat rozhodnutí vynesené soudem členského státu. Rada připomíná, že podle čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP je seznam osob a subjektů, na které se vztahují zvláštní opatření k boji proti terorismu, předmětem pravidelného prověřování, a to nejméně jednou za šest měsíců.

16 Question no 27 by Britta Thomsen (H-0203/09) Subject: Conclusion by the European Community of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol What is the schedule for the conclusion of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities by the European Community? Will the conclusion of the Optional Protocol coincide with the conclusion of the Convention? If not, which countries are delaying the process and why, and how will this be remedied? What is the position of the Council concerning the list of Community competencies suggested by the Commission in the proposal for a Council decision on the conclusion of the Convention by the European Community? How does the Presidency cooperate with the European organisations representing persons with disabilities in the work on the conclusion of the Convention? Tato odpověď, kterou připravilo předsednictví a jež nezavazuje Radu ani její členy, nebyla přednesena ústně v době vyhrazené pro otázky Radě na dílčím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v dubnu roku Návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím se Rada v současné době zabývá. Pokud jde o uzavření opčního protokolu a výčet pravomocí Společenství uvedený v návrhu Komise, postoj Rady nebyl dosud schválen. V duchu svého motta Evropa bez bariér pozvalo předsednictví na své akce všechny zástupce osob se zdravotním postižením. Pod záštitou předsednictví se konala řada akcí pořádaných organizacemi osob se zdravotním postižením. K těmto akcím patřilo zasedání rady Evropského fóra zdravotně postižených, které se konalo v Praze ve dnech 28. února až 1. března Nadcházející mezinárodní konference s názvem Evropou bez bariér, kterou koncem dubna uspořádá česká Národní rada osob se zdravotním postižením, se bude konat pod záštitou ministra práce a sociálních věcí České republiky Petra Nečase. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením bude v každém případě jedním z bodů pořadu jednání konference. Úzká spolupráce se zástupci evropských organizací osob se zdravotním postižením začala již při přípravě návrhu uvedené úmluvy a dostane se jí zajisté nového impulsu poté, co bude úmluva ratifikována a bude zahájeno její provádění. Druhá zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro oblast zdravotních postižení, která se týká provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, bude předána Radě ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v červnu roku Dokument bude obsahovat informace o aktuální situaci v provádění uvedené úmluvy z hlediska členských států, Evropské komise a zástupců občanské společnosti.

17 QUESTIONS A LA COMMISSION QUESTIONS TO THE COMMISSION Question no 35 by Jim Allister (H-0177/09) Subject: Block Exemption Regulation What kind of impact assessment has been conducted of the implications of the abolition of the Block Exemption Regulation (1400/ ) for motorists and car repair agencies? In particular, will the latter face additional costs as a result of more restricted access to information and supplies, which could be monopolised by larger players? The Commission adopted an Evaluation Report on the motor vehicle block exemption Regulation 7 in May In this report, the Commission underlined that access to technical information and alternative sources of spare parts are essential for independent repairers to compete with authorised dealer networks. We believe competition in the automotive aftermarket is essential for ensuring consumer choice and reliable repair services at affordable prices. The Commission is currently reviewing several options, and is taking into account views expressed in a public consultation we have conducted, and we are ready to ensure an appropriate regime for motor vehicle distribution and servicing remains in place once the current Block Exemption expires in May No decision about the Commission's preferred policy has been taken yet. However, any future framework should safeguard repairers' access to technical information and to alternative sources of spare parts. It should also be noted that notwithstanding the future policy in the competition framework, detailed provisions on access to information for independent operators are introduced by Regulations 715/2007 and 692/2008 on the type-approval of Euro 5 and Euro 6 light-duty vehicles. Euro VI legislation on the type-approval of heavy-duty vehicles, currently in the final stage of adoption by the Council, imposes similar requirements, for which the Commission is preparing implementing legislation. Betrifft: Adulte Stammzellen Anfrage Nr. 39 von Bernd Posselt (H-0179/09) Wie beurteilt die Kommission den aktuellen Stand der Forschung mit adulten Stammzellen, welche Projekte auf diesem Gebiet fördert sie, und teilt sie die Auffassung des Fragestellers, dass sich damit die Förderung der ethisch inakzeptablen Forschung mit embryonalen Stammzellen erübrigt? Adult stem cell research is an active field, which is advancing in a dynamic way as new knowledge becomes available, and where Europe has a strong presence. Adult stem cells form the basis for some treatments already in the clinic, such as bone marrow transplantation for leukaemia and repair treatments for bone injury; and recently, European scientists implanted the first tissue engineered trachea, which had been made with the use of the patient's own stem cells. The EU has funded adult stem cell research in successive Research Framework Programmes, including in the current Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities ( ) (FP7). Following the first two calls for proposals under the Health priority of FP7, the EU is funding 8 projects involving therapeutic use of adult stem cells (table attached). Together, these projects represent an EU contribution of around 41 million; further projects cannot be excluded in the future. 6 7 OJ L 203, , p. 30. Evaluation Report on the Operation of Regulation (EC) n 1400/2002 concerning motor vehicle distribution and servicing

18 The Commission is aware that the scientific community indicates human embryonic stem cells as a potential source for regenerative medicine and tissue replacement after injury or disease, particularly when adult cells are unsuitable or unavailable. Human embryonic stem cells are a reference standard for judging quality and usefulness of other types of cells. Research on human embryonic stem cells and adult stem cells needs to continue in parallel and many EU projects compare cells from different sources. All sources of stem cells are part of a research effort to expand our knowledge of how cells function, what fails in disease, and how the first stages of human development occur. It is this combined knowledge that will ultimately generate safe and effective therapies. Following its institutional remit, the Commission manages FP7 as adopted in co-decision by the Parliament and the Council, where research involving the use of human embryonic stem cells is eligible for EU funding under strict ethics conditions. All EU research proposals involving human embryonic stem cells are subject to double ethical review, at national (or local) level as well as at European level, and are submitted to a Member State Regulatory Committee, guaranteeing that projects that come through the system are sound ethically and scientifically. The European Group on Ethics of science and new technologies has issued an Opinion on the ethics review of FP7 human embryonic stem cell projects following President Barroso's request 8. EU Projects using adult stem cells (Calls 1 and 2 Health programme FP7) Name OPTISTEM CASCADE STAR-T REK NEUROSTEMCELL CARDIOCELL INFARCT THERAPY STEMEXPAND PURSTEM Title Optimisiation of stem cell therapy for clinical trials of degenerative skin and muscle diseases Cultivated adult stem cells as alternative for damaged tissue Set-up and comparison of multiple stem cell approaches for kidney repair European consortium for stem cell therapy for neurodegenerative diseases Development of cardiomyocyte replacement strategy for the clinic Therapy after heart infarct: prevention of reperfusion injury and repair by stem cell transfer Stem cell expansion expansion and engraftment of haematopoietic and mesenchymal stem cells Utilisation of the mesenchymal stem cell receptome for rational development of uniform, serum-free culture conditions and tools for cell characterisation Question no 40 by Lambert van Nistelrooij (H-0183/09) Subject: EU and Member States' research budgets Currently, 85% of European public research funding is spent nationally without any transnational collaboration between programmes or competition between researchers from different Member States. National programmes often unnecessarily duplicate each other or lack the scope and depth required to make a significant impact on these major challenges. National research on major societal challenges such as renewable energies, climate change or brain diseases will have more impact if efforts are combined at the European level. Does the Commission agree that combining the national programmes into a joint research agenda could provide the critical mass needed to achieve just that, to the benefit of European citizens? Does the Commission think that Joint Programming by Member States and the Commission of the setting up of Article 169 initiatives is the answer to the fear of duplication of research efforts throughout the 27 Member States? The EU is facing challenges today that no single state or region can address alone. Think about the need to tackle food shortages, and climate and energy crises. No Member State can address these challenges efficiently alone - we need joint and coordinated action at European, if not global, level. 8

19 Yet today barely 15 % of European publicly financed civil R&D is financed in partnership and coordinated between Member States, either in the Community Framework Programme or in inter-governmental partnerships such as ESA, CERN or EUREKA - the remaining 85% of the European public research funding is defined and spent at national level. The share of research activities which is jointly defined or implemented remains insufficient lacks strategic focus as well as the scale and scope to address effectively the common challenges of our time. That is why there is a need to work more closely together and why the Commission presented the Communication on Joint Programming in research 9. Joint Programming is about making research in Europe more strategic, more focused and more effective. Joint Programming is not about the Commission taking control of national research programmes and budgets. It is about setting up partnerships between Member States and about making the best use of resources - money and brains. It is based on Member States getting together to develop common visions how to address major societal challenges and to define and implement Strategic Research Agendas. Regarding the second question on avoiding duplication of research efforts, it needs to be said that some duplication of efforts can be good, if different research teams compete for the same objective. However, in certain areas, hundreds of similar projects are funded and reviewed independently by several countries. The aim of Joint Programming is about creating a process which brings more strategy and coordination in the panoply of available instruments. It is about more efficient and more effective use of national money. Member States have nominated representatives to a high level group on Joint Programming, to jointly identify priority topics for future Joint Programming activities. The Commission expects this process to be finalised before the end of Joint Programming is a Member-States-led process, but of course, the Commission is there to support and identify possible value-added vis-à-vis its own instruments, notably 7 th Framework Programme, to maximise the effects of any joint investment of national resources. On the relation between Joint Programming and Article 169 initiatives it has to be understood that Joint Programming is a process which lies upstream of any decision with regard to the choice and combination of appropriate instruments and resources (either national or at Community level) that are necessary for implementation. The shared vision, the common research agenda and the proportionate commitment of competent authorities are the heart of this process, which may lead to Joint Programming Initiatives that are very different in nature. While Joint Programming builds on the experience of ERA-NETs (cooperation between similar R&D programmes of Member States) and on Article 169 initiatives (a common programme on specific topic), it goes beyond these by adding an element of foresight, of strategic programme planning and of aligning various national and regional resources to achieve common objectives. Of course an Article 169 initiative or a European Research Infrastructure or any other instrument of FP7 could be part of implementation of a Joint Programming, but it is mainly about aligning and putting together national resources. Joint Programming has an enormous potential in the European research landscape and can change the way in which research is thought about and carried out. In that sense, it is a test case for the ERA 2020 vision. Question no 43 by Jim Higgins (H-0157/09) Subject: Initiatives in Communicating Europe Could the Commission indicate if it would be favourably disposed to the idea of creating an annual prize for citizens who have created new ways in which to break down the barriers between the institutions and the people of the EU? Such a scheme could provide an incentive for numerous small- and large-scale schemes that are aimed at promoting information about the work of the EU and MEPs to create a greater flow of information with a localised interest taken into account. The Commission would like to draw the attention of the Honourable Member to the initiative already taken by the European Economic and Social Committee to grant a prize to organized civil society, rewarding or encouraging concrete achievements or initiatives which significantly contribute to promoting of European identity and integration. 9

20 While the Commission encourages and supports new and innovative schemes to break down barriers between the EU institutions and citizens, notably, through its ongoing "Debate Europe" initiative, it is not persuaded that establishing a new, similar prize would be the most appropriate instrument. Pregunta nº 44 formulada por Maria Badia i Cutchet (H-0190/09): Asunto: Comunicación sectorializada ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo Según el Eurobarómetro de otoño de 2008, sólo el 16 % del electorado sabe que habrá elecciones en junio del 2009 al Parlamento Europeo, dato que muestra que la política de comunicación lanzada por la Comisión desde 2005 no es completa y que quizás no ha destinado los recursos suficientes a impulsar el mensaje de manera local y regional, en lugar de a través de la creación de nuevos canales europeos. Teniendo en cuenta el advenimiento de los comicios electorales, y la utilidad del voto ciudadano en el contexto de crisis mundial y de una necesaria acción global coordinada entre las uniones regionales globales y los países con un papel preponderante en el escenario internacional del presente, tiene previsto la Comisión articular campañas dirigidas a sectores específicos de la población, por ejemplo, jóvenes, ancianos, agricultores, mujeres, profesionales, etc. para incitar al voto al conjunto de los 375 millones de electores de los 27 Estados Miembros de la Unión? Cuál ha demostrado ser, hasta ahora, la mejor manera de conectar con nuevos públicos, en particular los jóvenes? Cuál es la fórmula preferida de colaboración de las otras instituciones y, sobre todo, de los gobiernos nacionales y regionales? The Commission supports and complements the communication efforts of the Parliament and national authorities by carrying out thematic, awareness-raising activities of various kinds at both European and local levels. Significant communication work is being organised jointly, but there is also scope for each party's own actions. Messages by the Commission focus on the EU as a whole and demonstrate what exactly the EU has achieved in policy areas of direct relevance to the life of citizens. They highlight the real added value of collective action at the European level, and demonstrate that there are issues that cannot be tackled by a Member State alone (climate change and environment, consumer safety and health, immigration policy, terrorism threats, safe supply of energy etc). The awareness-raising activities address all Member States and all voting age citizens. Whilst respecting the overall uniformity of the activities, the identification of the themes and the messages has been tailored to the specific situation of each Member State. Nevertheless, most people would like to see the focus on economic issues affecting everyday life (unemployment, growth, purchasing power). There is also considerable interest in security and climate change related issues. However, according to the latest Eurobarometer (carried out in October/November 2008) 26% of the electorate was aware of the timing of the European Parliament (EP) elections, and only 30% indicated an intention to vote. Therefore, targeted action is needed to reach social groups with low level of interest and willingness to participate. These groups vary somewhat from country to country but generally include young people, women, and people with lower level of education. The Commission deploys communication tools favoured by citizens, including the AV media (radio and TV), and the internet. TV and radio clips will illustrate the priority topics of the EP elections. A multimedia action targeting young people will aim at getting young people to cast their vote. In addition, the Commission (in cooperation with the European Centre for Journalism) supports a blogging project involving 81 young journalists from EU-27 on EP elections issues 10. Many activities have been devolved to target women electorate: Eurobarometer 11 on women's perception of the EU, brochure 12 explaining areas of EU activities of particular interest to women, a press pack 13 for journalists, seminars for editors of women magazines and events, including the celebration of the International Women's Day

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky C/03/80 Lucemburk 9. října 003 1845/03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Dohled nad fondy EU : Prevence korupce a podvodů ve fondech EU LITVA

Dohled nad fondy EU : Prevence korupce a podvodů ve fondech EU LITVA Dohled nad fondy EU : Prevence korupce a podvodů ve fondech EU LITVA This is part of the project supported by the European Union Programme Hercule II (2007-2013). This programme is implemented by the European

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více