Výroční zpráva za rok 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2002"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7

2 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti a o návrhu na rozdělení HV 2. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením k výroční správě a zprávě o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 3. Řádná účetní závěrka k a za předchozí dvě : a) Rozvaha b) Výkaz zisků a ztrát c) Příloha k účetní závěrce včetně přehledu o peněžních tocích 4. Zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy Zprávu předkládá: představenstvo společnosti Datum sestavení:

3 Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO: o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti a o návrhu na rozdělení HV

4 Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7, IČO: o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti a o návrhu na rozdělení HV Minulý vývoj činností v roce 2002: V roce 2002 společnost pokračovala úspěšně v realizaci a prodeji produktů projektu Homolka. K byly dokončeny a klientům předány byty a tím byly splněny podmínky k podání návrhů na katastr nemovitostí u třetiny bytů na tomto projektu s tím, že dalších více než 50 % klientů mělo uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupí. Také došlo k úplnému splacení bankovního úvěru. Společnost v 08/2002 projekčně a smluvně připravila nový projekt Triangl v Praze 17 Řepích s celkem s 271 byty a kompletní infrastrukturou. Vlastní stavba byla zahájena v 09/2002. Současně byl zahájen i prodej bytů. V srpnu 2002 byla Česká republika značně postižena povodněmi, hlavní město Praha nevyjímaje. V sídle naší společnosti byl omezen provoz na 1 týden a povodeň nám nezpůsobila žádné materiální škody. Naše společnost však nemohla nereagovat na tuto mimořádnou situaci a v rámci připravovaného nového developerského projektu Triangl v Řepích byla hlavnímu městu Praha Odboru městského investora nabídnuta pomoc při realizaci náhradních bytů pro občany Prahy postižené povodněmi. Uvedený rozpracovaný projekt byl smlouvou o převodu investorských práv a kupní smlouvou prodán obci Praha a smlouvy byly podepsány koncem ledna Společnost na podzim 2002 zrealizovala nákup pozemku na další developerský projekt s názvem Kondominium Hamr v Záběhlicích Praha 10 a připravila veškeré podklady, včetně smluvních pro realizaci stavby a prodeje bytových jednotek v roce Skutečnosti v roce 2003 a předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti: Předpokládáme, že v roce 2003 dojde k úplnému ukončení projektu Homolka, který je v současné době stavebně ukončen, zbývá prodat několik posledních bytů a řeší se pouze reklamace. V tomto roce pokračujeme v realizaci a prodeji produktů developerského projektu Kondominium Hamr a prodej cca 120 bytových jednotek se v současné době vyvíjí úspěšně. Projekt je rozvržen na 2 etapy. U první předpokládáme kolaudaci v lednu roku 2004 a druhou v květnu Dále připravujeme a předpokládáme, že ve 2. polovině tohoto roku začneme realizovat ještě 1 2 developerské projekty dle jejich velikosti a rozsahu celkovým počtem bytů cca bytových jednotek. Pro rok 2004 máme taky připraveno několik projektů, z kterých budou vybrány ty nejlepší.

5 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (HV): Společnost v roce 2002 vykázala výrobní spotřebu v celkové výši tis. Kč. Výkony jsou vykázány v celkové výši tis. Kč. Z toho Tržby za prodej vlastních výrobků tvoří sumu tis. Kč a Změna stavu vnitropodnikových zásob tvoří sumu tis. Kč. Ostatní údaje jsou blíž specifikovány v Rozvaze, ve Výkazu zisku a ztráty a v příloze k účetní závěrce k Účetní závěrka za rok 2002 byla zpracována externě a po jejím prověření představenstvo nemá žádné výhrady a doporučuje valné hromadě ji schválit. HV navrhuje představenstvo rozdělit následovně: 1. tvorba rezervního fondu v zákonné výši 2. úhrada ztráty minulých let 3. převod zbytku HV na nerozdělený zisk minulých let V Praze dne Ing. Alois Wild člen představenstva HOMOLKA GROUP, a.s. Ing. Ján Král' člen představenstva HOMOLKA GROUP, a.s

6 Zpráva dozorčí rady (DR) společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO:

7 Zpráva dozorčí rady (DR) společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO: Od srpna roku 2002 pracovala dozorčí rada ve složení : Ing. Romana Vidnerová předseda Ing. Roman Wurst místopředseda Ing. Jan Bláha člen V tomto složení byla dozorčí rada zvolena na mimořádné valné hromadě, která se konala 21. srpna Valnou hromadou nebyly dozorčí radě stanoveny žádné speciální úkoly pro příští. Dozorčí rada plnila své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem, od srpna 2002 do května 2003 se sešla na 3 jednáních, kde projednávala zejména hospodaření společnosti dle čtvrtletních uzávěrek a plnění plánů rozpočtů developerských projektů. Účetní závěrka společnosti HOMOLKA GROUP a.s. byla ověřena firmou AD auditoři a daňoví poradci, a.s.., kteří potvrdili, že podle jejich stanoviska účetní závěrka řádně dokumentuje ve všech podstatných aspektech aktiva, pasiva, majetek a finanční postavení společnosti ke dni a že výsledky za ukončený rok jsou v souladu se zákonem o účetnictví. Dozorčí rada po vlastním šetření souhlasí se zjištěním auditorů. Dozorčí rada nemá žádné připomínky k výroční zprávě za r a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za r a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002, tj. s tvorbou rezervního fondu v zákonné výši, úhradou ztráty minulých let a převod zbytku HV na účet nerozděleného zisku. V Praze, dne Ing. Romana Vidnerová předseda dozorčí rady

8 Řádná účetní závěrka k a za dvě předcházející společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO:

9 Rozvaha v plném znění HOMOLKA GROUP, a. s. U Průhonu 32 Praha IČ: Označení AKTIVA Číslo řádku k k k Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Sam. movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Opravná položka k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podílové cenné pap. a podíly v pod. s rozh. vl Podílové cenné pap. a podíly v pod. s podst. vl Ost. dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozh. vlivem Pohledávky v podnicích s podst. vlivem Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát - daňové pohledávky Pohledávky v podnicích s rozh. vlivem Pohledávky v podnicích s podst. vlivem Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek Nedokončený krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích Příjmy příštích D.II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo

10 Označení PASIVA Číslo řádku k k k a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přeceň. maj. a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) B. II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikům s rozhod. vlivem Závazky k podnikům s podst. vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Závazky k podnikům s rozhod. vlivem Závazky k podnikům s podst. vlivem Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva - přech. účty pasiv C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích Výnosy příštích C.II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisová vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Ing. Alois Wild Předmět podnikání Ing. Ján Kráľ Pozn.: inženýrská činnost v investiční výstavbě akciová společnost

11 Výkaz zisku a ztráty v plném znění HOMOLKA GROUP, a. s. U Průhonu 32 Praha IČ: Označení Text Číslo Skutečnost v účetním řádku k k k a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynalož. na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony (Výroba) II Tržby za prodej vl. výr. a služ Zm. stavu vnitr.pod. zás. vlast. výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba (Výrobní spotřeba) B.1. - Spotřeba materiálu a energie B.2. - Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. - Mzdové náklady C.2. - Odm. čl. orgánů spol. a družstva C.3. - Náklady na sociální zabezpečení C.4. - Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prod. dlouh. maj. a mater F. Zůst. cena prod. dlouh. maj. a mat IV. Zúčt. rezerv a čas. rozl. p. výn G. Tvorba rez. a čas. roz.prov. nák V. Zúčt. opr. položek do prov. výn H. Zúčt. opr. položek do prov. nák VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů J. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VIII. Tržby z prod. cen. pap. a podílů K. Prodané cen. papíry a podíly IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IX.1. - Výnosy z cen. pap. a podílů v pod. ve sk Výnosy z ost. dlouh. cen. pap. a pod Výnosy z ostatního dlouh. fin. maj X. Výnosy z krátk. finančního majetku L. Náklady z finančního majetku XI. Výnosy z přecenění maj. cen. papírů M. Náklady z přecenění maj. cen. papírů XII. Zúčt. rezerv do fin. výnosů N. Tvorba rezerv na fin. náklady XIII. Zúčt. opr. pol. do fin. výnosů O. Zúčt. opr. pol. do fin. nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů R. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření

12 S. Daň z příjmů za běžnou činnost S.1. - splatná odložená * * Výsl. hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mim. činnosti U.1. - splatná odložená (+/-) * Mimořádný výsledek hospodaření W. Přev. pod. na výsl. hosp. společ.(+/-) * * * Výsledek hospodaření za úč. obd.(+/-) Výsledek hospodaření před zdaň.(+/-) Kontrolní číslo Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisová vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Ing. Alois Wild Předmět podnikání Pozn.: Ing. Ján Kráľ akciová společnost inženýrská činnost v investiční výstavbě

13 Příloha k účetní závěrce společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. k Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah přílohy I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní 1.2. Odložená daň 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 4. Pohledávky a závazky 4.1. Pohledávky podle splatnosti 4.2. Závazky podle splatnosti 4.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 4.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu zástavního a zajišťovacího práva 4.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 4.6. Ostatní pohledávka a závazky 5. Vlastní kapitál 5.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 5.2. Základní kapitál 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj. 9. Zahraniční složka

14 I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma: HOMOLKA GROUP, a.s. Sídlo: U Průhonu 1516/32, Praha 7 Právní forma: akciová společnost IČO: Předmět podnikání: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - inženýrská činnost v investiční výstavbě - zprostředkování služeb pro investiční výstavbu - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 3 živnostenského zákona/ - realitní kancelář - správa a údržba nemovitostí Datum vzniku společnosti: Zápis do OR: u Městského soudu v Praze dne 16. ledna 1998, oddíl B, vložka 5154 Základní kapitál: ,-- Kč v akciích ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,-- Kč - 18 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,-- Kč - 20 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky : Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Ke konci sledovaného účetního Ke konci minulého účetního Podíl tj. % Podíl tj. % Ivan Chlubna Vaňkova 4, Praha 9 0,66 0,66 Helena Blatná Velenická 26, Praha 4 0,66 0,66 GEOSAN GROUP a.s. U Průhonu 32, Praha 7 98,68 98,68 Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Ředitel společnosti Sekretariát ředitele Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: Funkce Příjmení Jméno Předseda představenstva Kostka Luděk Člen představenstva Ing. Wild Alois Člen představenstva Ing. Kráľ Ján Předsedkyně dozorčí rady Ing. Vidnerová Romana Místopředseda dozorčí rady Ing. Wurst Roman Člen dozorčí rady Ing. Bláha Jan Ve sledovaném došlo k následujícím změnám: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny Člen dozorčí rady JUDr. Alena Slánská Ing. Romana Vidnerová Změny v obchodním rejstříku v roce 2002: - změna sídla z Praha 5, Kroftova 1 na Praha 7, U Průhonu 1516/32, PSČ: vymazán předmět podnikání: organizační zajištění správy bytového a nebytového fondu - zapsán předmět podnikání: - správa a údržba nemovitostí

15 - inženýrská činnost v investiční výstavbě - zprostředkování služeb pro investiční výstavbu - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jednají a vůči třetím osobám společnost jejím jménem zastupují členové představenstva, a to vždy alespoň dva z nich společně. Jménem společnosti podepisují členové představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva z členů představenstva. - zapsána změna členů statutárního orgánu představenstva - vymazáni: Ivan Chlubna, r. č /1541, Helena Blatná, r. č /1759, Antonín Chlubna, r. č /032, - zapsáni: Luděk Kostka, r. č /0161, Ing. Alois Wild, r. č /021, Ing. Ján Kráľ, r. č / zapsána změna členů dozorčí rady: - vymazáni: Josef Dvořák, r.č /058, JUDr. Alena Slánská, r. č /0853, Ing. Zdeňka Kapalová, r.č /007, Markéta Olšáková, r.č /0171, - zapsáni: Ing. Romana Vidnerová, r. č /0203, Ing. Roman Wurst, r. č /1022, Ing. Jan Bláha, r. č /1459, JUDr. Alena Slánská, r. č / Obchodní společnosti, v nichž má HOMOLKA GROUP, a. s. větší než 20 % podíl na základním kapitálu (ZK) (II.2) K účetní jednotka neměla podíl na ZK jiné obchodní společnosti k Název Sídlo Výše podílu na ZK v % Výše VK Výsledek hospodaření HOMOLKA ALFA s. r. o. U Průhonu 32, Praha Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní Předchozí účetní Průměrný počet zaměstnanců 2 0 z toho řídících 1 0 Mzdové náklady (hrubé mzdy) z toho řídících Odměny ostatních členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Nebyla poskytnuta.

16 II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění (III.2.1) 1.1. Zásoby Nakoupené zásoby - společnost nenakoupila v průběhu účetního žádné zásoby Zásoby vytvořené ve vlastní režii (III.2.1.a) - nedokončená výroba je oceněna kalkulovanými vlastními náklady na úrovni přímých nákladů - výrobky vytvořené ve vlastní režií jsou oceněny kalkulovanými vlastními náklady, které tvoří přímé náklady (externí subdodávky) a výrobní a správní režií 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b) - společnost nevlastní majetek vytvořený vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí (III.2.1.c) - majetkové účasti jsou při pořízení ocenění pořizovací cenou tj. cenou požízení. K rozvahovému dni jsou majetkové účasti přeceněny metodou ekvivalence. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) Reprodukční ceny nebyly použity. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) Pozastávky subdodavatelů byly v roce 2001 účtovány na výdaje příštích, od roku 2002 jsou účtovány na účet jiné závazky. Tato změna je promítnuta i ve sloupci min. rozvahy. 4. Opravné položky k majetku (III.2.5) Opravné položky nebyly tvořeny. 5. Odpisování (III.2.6) K odpisu majetku je používáno rovnoměrné odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Od roku 2002 není hmotný a nehmotný majetek do výše ,- Kč, resp ,- Kč účtován na účtech třídy 0. Tento drobný majetek není považován za majetek a je účtován dle druhu na účty ostatní služby a spotřeba materiálu. Průměrná doba odpisování, dle vnitřního předpisu : Skupina dlouhodobého majetku K K Výpočetní technika 4 4 Automobily Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) Ve sledovaném společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

17 III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(iv.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Nebyla vyměřena Odložená daň K účetní jednotce nevznikl titul pro výpočet odložené daně. K Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Základ Daňová sazba Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek Ostatní dočasné rozdíly: Rezervy Celkem Netto 158 Z důvodu opatrnosti účetní jednotka o odložené daňové pohledávce ve výši 158 tis. Kč neúčtovala Dlouhodobé bankovní úvěry Nebyly poskytnuty Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Nebyly přijaty. 2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne účetní jednotka podepsala kupní smlouvu s Hlavním městem Praha na rozestavěné dílo obytný soubor Triangl. Dne účetní jednotka podepsala smlouvu o úplatném převodu práv a povinností investora s Hlavním městem Praha o převodu práv a povinností investora a stavebníka spojených s rozestavěným dílem obytný soubor Triangl. Dne účetní jednotka uzavřela dohodu o narovnání se společností REAL DEVELOPMENT 2001 a.s. o zrušení smluvního vztahu vyplývajícího z dodatku č. 1 ze dne Smlouvy o obchodním zastoupením, tj. realizaci prodeje bytů a nebytových prostor u Polyfunkčního objektu - Triangl. Dne účetní jednotka uzavřela dohodu o narovnání se společností GEOSAN GROUP a. s. o vyrovnání veškerých závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na akci Polyfunkční objekt Triangl ze dne ve znění platných dodatků. V průběhu března 2003 poskytla společnost půjčku společnosti ke skupině.

18 3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky Běžné minulé Běžné minulé běžné Minulé Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný DHM Nedokončený DHM 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky běžné Minulé Běžné minulé Běžné Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Jiný DNM Nedokončený DNM Minulé 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c) Nebyl pořízen Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) není 3.5. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f) Zástavní právo banky k pozemkům parc. č. 544/13, 544/50, 544/36/, 544/37, 544/47, 544/51, 544/52 v pořizovací hodnotě tis.kč, ř. č.013 Rozvahy a zástavní právo k rozestavěné budově na pozemku parc. č. 544/50. Tato zástavní práva byla v roce 2003 zrušena Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g) není

19 4. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 4.1. Pohledávky podle splatnosti (IV.3.2.a) běžné účetní minulé účetní Do splatnosti Po splatnosti 0 0 Celkem Závazky podle splatnosti (IV.3.4.a) Do splatnosti Do 30 dnů po splatnosti Do 60 dnů po splatnosti 51 0 Do 90 dnů po splatnosti 0 0 Do 180 dnů po splatnosti Do 360 dnů po splatnosti Celkem Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV.3.4.b) Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Dlužník Částka Dlužník Částka GEOSAN GROUP a. s. z obchodního styku 6 HOMOLKA ALFA s. r. o. půjčka Závazky k podniků ve skupině Běžné Minulé Věřitel Částka Věřitel Částka GEOSAN GROUP a. s. z obchodního GEOSAN GROUP a. s. z obchodního styku styku 470 GEOSAN GROUP a. s. půjčka GEOSAN GROUP a. s. půjčka Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c) není uplatňováno zástavní právo 4.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) nejsou takové závazky 4.6. Ostatní pohledávky a závazky Nejsou takové pohledávky a závazky 5. Vlastní kapitál (VK) (IV.3.3) 5.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu (IV.3.3.a,b) a) Popis změn VK K PZ zvýšení snížení KZ Základní kapitál ( účet 411) Emisní ážio ( účet 412) Rezervní fond (účet 421) Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zisk / ztráta za účetní po zdanění 159

20 K PZ Zvýšení snížení KZ Základní kapitál ( účet 411) Emisní ážio ( účet 412) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (414) Rezervní fond (účet 421) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazené ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zisk / ztráta za účetní po zdanění a) Rozdělení zisku za rok 2001 V roce 2002 Příděl do rezervního fondu Základní kapitál (IV.3.3.c) akciová společnost Běžné účetní Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Na majitele Na majitele Na majitele Minulé účetní Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Na majitele Na majitele Na majitele Rezervy (IV.3.5) V roce 2002 byla vytvořena rezerva na daň z převodu nemovitostí ve výši ,-- Kč. 7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby z prodeje výrobků Tržby ze služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob Smluvní pokuty (odstoupení od bud.kup.sml.) Úroky Tržby z prodeje hmot. majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Celkem

21 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj (IV.3.7) nebyly vynaloženy 9. Zahraniční složka dle Zákona o účetnictví 21 odst.1 písm h účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Sestaveno dne: Podpis statutárního zástupce: Ing. Alois Wild Ing. Ján Kráľ

22 Přehled o peněžních tocích k běžné účetní minulé účetní P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohl. a umořování opr.pol. k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 0 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu 0 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům 0 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 0 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti WB MILLS A.S. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více