STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH"

Transkript

1 PLATNÉ A ÚČINNÉ OD OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST II. Podnikání Záložny 01 Článek 4 01 Povolení k podnikání Záložny 01 Článek 5 01 Předmět podnikání Záložny 01 ČÁST III. Členství 02 Článek 6 02 Obecné podmínky členství v Záložně a členská práva a povinnosti s ním spojené 02 Článek 7 02 Vznik členství v Záložně 02 Článek 8 02 Seznam členů 02 Článek 9 02 Zánik členství v Záložně 02 Článek Vyloučení člena 02 Článek Vypořádací podíl 02 ČÁST IV. Vzájemná práva a povinnosti členů a Záložny 03 Článek Práva a povinnosti členů 03 Článek Práva a povinnosti Záložny 03 Článek Podmínky poskytování informací 03 ČÁST V. Členské vklady 04 Článek Základní členský vklad 04 Článek Další členský vklad 04 ČÁST VI. Orgány Záložny a řídící osoby 04 Článek Orgány Záložny 04 Článek Členská schůze 04 Článek Působnost členské schůze 05 Článek Program jednání členské schůze 05 Článek Zápis z členské schůze 05 Článek Hlasování na členské schůzi a platnost přijetí usnesení 05 Článek Náhradní členská schůze 05 Článek Dílčí členské schůze 05 Článek Představenstvo 06 Článek Kontrolní komise 06 Článek Úvěrová komise 06 Článek Převod pravomocí úvěrové komise 06 Článek Funkční období volených orgánů Záložny 07 Článek Neslučitelnost funkcí 07 Článek Ukončení výkonu funkce člena voleného orgánu 07 Článek Pravomoc a odpovědnost řídících osob 07 ČÁST VII. Hospodaření Záložny a finanční řád 07 Článek Obecné podmínky hospodaření 07 Článek Způsob použití zisku a způsob úhrady ztráty 07 Článek Fondy zřízené Záložnou 07 Článek Podmínky poskytování peněžních služeb 08 Článek Základní druhy vkladů, úvěrů, záruk a meze úročení 08 Článek Zásady zajištění úvěrů a záruk 08 ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení 08 Článek Závěrečná ustanovení 08 Článek Platnost a účinnost stanov Záložny 08 tř. Svobody 1194/12, Olomouc OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 IČ: DIČ: CZ BEZPLATNÁ INFOLINKA:

2 ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 (dále jen Záložna ) je v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ) družstvo, tedy společenství neuzavřeného počtu osob - členů, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti zejména v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSÚD ). 1.2 Záložna je právnickou osobou, která za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 1.3 Záložna musí mít minimálně 30 (třicet) členů. Na trvání Záložny nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů v Záložně, pokud je dodržen uvedený minimální počet členů. 1.4 Záložna podléhá dohledu České národní banky (dále jen ČNB ). 1.5 Záložna se v souladu se ZSÚD účastní systému pojištění pohledávek z vkladů podle části třinácté zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. 1.6 Tyto stanovy Záložny vymezují pravidla existence a činnosti Záložny a jsou přijaty v souladu se ZSÚD a ObchZ. Článek 2 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 2.1 Obchodní firma Záložny zní:. 2.2 Sídlem Záložny je Olomouc, Česká republika. 2.3 Výše zapisovaného základního kapitálu Záložny činí Kč (pět set tisíc korun českých). Článek 3 Definice pojmů 3.1 Pro účely těchto stanov Záložny se rozumí: a) členem fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky pro vznik členství v Záložně stanovené v čl. 7 těchto stanov Záložny a byla Záložnou za člena přijata; b) dalším členským vkladem další členský vklad do Záložny specifikovaný v čl. 16 těchto stanov; Je fakultativním vkladem člena Záložny sloužící ke zvyšování účasti člena na Záložně. c) fyzickou osobou lidská bytost; d) klientem fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do jednání se Záložnou ohledně zřízení členství v Záložně, uzavření smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb a produktů Záložny, nebo která je ve smluvním vztahu se Záložnou na základě takové již uzavřené smlouvy, nebo má se Záložnou jiný smluvní vztah, nebo jiná osoba, které Záložna poskytuje své služby či produkty; e) právnickou osobou společenský útvar s právní subjektivitou, tj. způsobilostí mít práva a povinnosti, jako např. obchodní společnost, družstvo, organizace, sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon; za právnickou osobu jedná orgán určený obecně závaznými právními předpisy tvořený fyzickými osobami (zpravidla statutární orgán) nebo jiný takto určený zástupce; f) VOP" platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky Záložny a případně Obchodní podmínky produktů a služeb Záložny nebo jiné obdobné dokumenty, jež Všeobecné obchodní podmínky doplňují, které v souladu s 273 ObchZ platí pro všechny smluvní vztahy vznikající mezi Záložnou na jedné straně a jejími klienty na straně druhé na základě smluv uzavřených zejména v souvislosti s poskytováním služeb a produktů Záložny, nebo vznikající v souvislosti se službami a produkty Záložny od okamžiku uzavření příslušné smlouvy mezi Záložnou a klientem; VOP jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tvoří nedílnou součást kterékoliv smlouvy či jiných ujednání mezi Záložnou a klientem za předpokladu, že na ně taková smlouva či ujednání odkazuje; g) základním členským vkladem základní členský vklad člena do Záložny specifikovaný v čl. 15 těchto stanov, jehož úhrada je jednou z podmínek členství v Záložně. ČÁST II. PODNIKÁNÍ ZÁLOŽNY Článek 4 Povolení k podnikání Záložny 4.1 Záložna je v souladu se ZSÚD oprávněna podnikat v rozsahu povolení uděleného jí ČNB, resp. jejím předchůdcem Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami, na dobu neurčitou (dále jen Povolení ). Povolení zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí Povolení nebo dnem zrušení Záložny. Článek 5 Předmět podnikání Záložny 5.1 Záložna je v souladu s Povolením v rámci svého podnikání oprávněna vykonávat tyto činnosti: a) přijímání vkladů od členů, b) poskytování úvěrů členům, c) finanční leasing pro členy, d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, e) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy, f) otvírání akreditivů pro členy, g) obstarání inkasa pro členy, h) pronájem bezpečnostních schránek členům. 5.2 Výlučně za účelem zajištění povolených činností uvedených výše v odst. (1) je Záložna oprávněna vykonávat tyto činnosti: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností uvedených výše v odst. (1), e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li ZSÚD jinak. 5.3 Výkon činností, které je Záložna oprávněna vykonávat pro své členy v rozsahu Povolení, není v souladu se ZSÚD podmíněn členstvím v Záložně pro následující subjekty: a) stát a jeho organizační složky, b) vyšší územně samosprávné celky a obce, c) právnické osoby zřízené subjekty uvedenými výše pod písm. (a) a (b), nebo ve kterých jsou stát, vyšší územní samosprávné celky nebo obce výlučnými podílníky a d) další veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. 5.4 Subjekty, pro které je Záložna v souladu se ZSÚD oprávněna vykonávat činnosti v rozsahu Povolení, i když nejsou členy Záložny, jsou povinny se řídit ustanoveními VOP. 01

3 ČÁST III. ČLENSTVÍ Článek 6 Obecné podmínky členství v Záložně a členská práva a povinnosti s ním spojené 6.1 Členem Záložny může být fyzická nebo právnická osoba. Z členství v Záložně vyplývají členská práva a povinnosti. Na přijetí za člena Záložny není právní nárok. 6.2 Členská práva a povinnosti přecházejí na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v Záložně, členství právního nástupce přechodem členských práv a povinností nevzniká. 6.3 Rozdělení členských práv a povinností člena, který zemřel nebo zanikl, při jejich přechodu na právního nástupce není přípustné. 6.4 Člen je oprávněn členská práva a povinnosti převést na jinou osobu v souladu s VOP Záložny. Jsou-li předmětem převodu pouze členská práva a povinnosti z dalšího členského vkladu, lze tato převést pouze na člena Záložny. Dohoda o převodu členských práv a povinností na nabyvatele podléhá souhlasu představenstva Záložny. Pokud v dohodě o převodu členských práv a povinností není uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel převáděná členská práva a povinnosti rozhodnutím představenstva Záložny o schválení dohody o převodu členských práv a povinností. Je-li převod členských práv a povinností podmíněn udělením předchozího souhlasu ČNB v souladu s následujícím odstavcem těchto stanov, může nabyvatel nabýt převáděná členská práva a povinnosti nejdříve dnem udělení souhlasu ČNB. Člen není oprávněn bez předchozího souhlasu představenstva zatížit svá členská práva a povinnosti. 6.5 Jestliže by převod členských práv a povinností měl za následek, že by převodem členských práv a povinností nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na Záložně nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast na Záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20%, 30% nebo 50% kvalifikované účasti, je převod členských práv a povinností podmíněn předchozím souhlasem členské schůze Záložny a udělením předchozího souhlasu ČNB. Článek 7 Vznik členství v Záložně 7.1 Členství v Záložně vzniká: a) při založení Záložny dnem jejího vzniku, b) za trvání Záložny přijetím za člena Záložny na základě podání písemné členské přihlášky, převodem členských práv a povinností nebo jiným způsobem uvedeným v obecně závazném právním předpisu. 7.2 Zájemce o členství se stane členem Záložny v případě, že jsou současně splněny tyto podmínky: a) předložení nebo doručení podepsané členské přihlášky Záložně, b) zaplacení základního členského vkladu a c) rozhodnutí představenstva Záložny nebo jím zmocněným zástupcem o přijetí za člena Záložny. 7.3 O přijetí za člena Záložny rozhoduje představenstvo Záložny, které může tuto svoji pravomoc přenést na jím zmocněného zástupce. Představenstvo Záložny nebo jím zmocněný zástupce může uchazeče o členství odmítnout, pokud nabude přesvědčení, že se jedná o nepřijatelného klienta, případně o rizikovou osobu, která by mohla ohrozit bezpečnost a stabilitu Záložny. Článek 8 Seznam členů 8.1 Záložna vede seznam všech svých členů, do kterého se zapisuje: a) jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo firmu či název, sídlo člena právnické osoby, případně ovou adresu či telefonní číslo, b) den vzniku členství, c) den splacení případných dalších členských vkladů a výši, v níž byly splaceny, a případně výše snížení dalšího členského vkladu a dny, ke kterým byly sníženy. Článek 9 Zánik členství v Záložně 9.1 Členství v Záložně zaniká: a) písemnou dohodou mezi členem a Záložnou s uvedením dne ukončení členství, b) smluvním převodem základního členského, příp. současným smluvním převodem základního a dalšího členského vkladu, c) vystoupením člena na základě písemného oznámení o vystoupení představenstvu Záložny, kdy členství zaniká uplynutím 3 (tří) měsíců od 1. (prvního) dne měsíce následujícího po doručení tohoto oznámení, d) vyloučením člena, e) prohlášením konkursu na majetek člena nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, f) vstupem člena právnické osoby do likvidace popřípadě jeho zánikem, g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, i) smrtí člena fyzické osoby, kdy dnem zániku členství je den úmrtí člena, případně den, který je jako den úmrtí člena uveden v úředním rozhodnutí, j) zánikem Záložny. Článek 10 Vyloučení člena 10.1 Člen může být vyloučen zejména, jestliže a) opětovně a přes písemné upozornění porušuje členské povinnosti a neplní své závazky vůči Záložně, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti Záložně nebo jejímu členu, c) se dopustil jednání, které je v hrubém rozporu s ZSÚD, stanovami Záložny nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, d) poškodí dobré jméno Záložny O vyloučení člena rozhoduje, pokud stanovy Záložny neurčují jinak, představenstvo Záložny. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být členovi písemně oznámeno Proti rozhodnutí o vyloučení člena má právo podat člen odvolání k členské schůzi Záložny. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se člen o tomto rozhodnutí dověděl nebo dovědět mohl, zaniká. Je-li odvolání podáno, členství zaniká dnem, kdy členská schůze Záložny rozhodla o zamítnutí odvolání. Pokud členská schůze Záložny odvolání člena vyhoví, členství nezaniká a rozhodnutí o vyloučení člena se tím ruší Člen, který se proti rozhodnutí o vyloučení odvolal, nesmí až do rozhodnutí členské schůze o jeho odvolání vykonávat členská práva a povinnosti. To však neplatí pro účast a hlasování tohoto člena na všech členských schůzích Záložny konaných do rozhodnutí členské schůze o odvolání člena. Článek 11 Vypořádací podíl 11.1 Při zániku členství za trvání Záložny, případně při snížení dalšího členského vkladu, vzniká členu nebo jeho dědici nárok na vypořádací 02

4 podíl, který je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky Záložny za účetní období, v němž členství zaniklo Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu tohoto člena v daném účetním období, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu Záložny po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu Záložny. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu Záložny po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu Záložny podle řádné účetní závěrky Záložny za rok, v němž členství zaniklo. ČÁST IV. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A ZÁLOŽNY Článek 12 Práva a povinnosti členů 12.1 Člen Záložny má právo zejména: a) účastnit se jednání členské schůze Záložny nebo písemně zmocnit jiného člena Záložny nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala, b) volit a být volen do orgánů Záložny, c) na poskytnutí úplných informací o hospodaření Záložny, zejména na předložení schválené účetní závěrky, výroční zprávy a opisu Povolení, na poskytnutí informací souvisejícími s členstvím, obsahem stanov, obchodních podmínek, jeho právy a povinnostmi z členství, podmínkami pojištění vkladů, poskytování úvěrů, d) na vydání potvrzení o členství a obsahu jeho zápisu v seznamu členů, e) na služby poskytované Záložnou na základě stanov a usnesení jejích orgánů, zejména ukládat vklady, žádat a přijímat úvěry, využívat další služby poskytované Záložnou, to vše v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě a VOP Záložny, f) na podíl na zisku Záložny a na vložení dalších členských vkladů v souladu s těmito stanovami, pokud s tím udělí souhlas členská schůze Záložny, g) při zániku členství na vypořádací podíl při dodržení podmínek daných těmito stanovami, případně další práva stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny Člen Záložny má povinnost zejména: a) vložit základní členský vklad, b) plnit řádně a včas povinnosti vyplývající z uzavřených smluvních vztahů se Záložnou a zároveň plnit řádně a včas veškeré ostatní závazky vyplývající z jiných než smluvních vztahů vůči Záložně, c) šetřit práva ostatních členů a dbát dobrého jména a prospěchu Záložny a počínat si tak, aby svým chováním při plnění povinností vůči Záložně neohrozil její funkčnost a stabilitu, d) respektovat a dodržovat rozhodnutí orgánů Záložny vydaná na základě stanov Záložny nebo v souladu s nimi, e) poskytnout Záložně své identifikační údaje, popř. doložit správnost údajů potřebnými doklady, oznámit neprodleně jakoukoliv změnu skutečností evidovaných v seznamu členů nejpozději do 2 (dvou) týdnů od takovéto změny, f) poskytnout Záložně potřebnou součinnost při plnění jejích zákonných povinností, případně další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny. Článek 13 Práva a povinnosti Záložny 13.1 Záložna má právo zejména: a) vyžadovat splacení základního členského vkladu dle stanov Záložny a případně dalších členských vkladů, pokud se člen k jejich splacení zavázal, b) nepřipustit, aby se člen, kterému ČNB pozastavila právo účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, účastnil členské schůze a hlasoval na ní, c) započíst své splatné pohledávky za členem (dlužníkem Záložny) oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu, a to i v době vydaného rozhodnutí ČNB o zákazu nakládaní vkladatelů s jejich vklady; Záložna je dále oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů, vypořádacího podílu nebo podílu na zisku Záložny členovi, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné závazky vůči Záložně, d) požadovat a vymáhat plnění povinností vyplývajících ze stanov Záložny, VOP nebo příslušných smluv uzavřených se členem, e) odmítnout poskytnout úvěr, záruku nebo přijmout vklad či poskytnout jinou službu členovi, který nesplnil podmínky dané stanovami Záložny, VOP, vnitřními předpisy Záložny nebo obecně závaznými právními předpisy, případně další práva stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny Záložna je povinna zejména: a) seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů; dojde-li ke změnám těchto skutečností, je Záložna povinna své členy o změnách včas a řádně informovat, b) poskytovat úplné informace o hospodaření Záložny a rozhodnutí jejích orgánů, zejména předložit na vyžádání účetní závěrky, výroční zprávu, opis Povolení, jakož i poskytnout jiné informace v souladu se ZSÚD a stanovami Záložny, c) přijmout od člena vklady, poskytnout členovi úvěr a poskytovat členovi další služby v souladu s předmětem podnikání Záložny, to vše při dodržení podmínek stanovených Záložnou pro přijetí vkladu, poskytnutí úvěru a poskytování dalších služeb, d) vyplatit členovi vypořádací podíl v případě ukončení členství v souladu s těmito stanovami, e) vyplatit členovi podíl na zisku Záložny nebo přijmout od člena další členský vklad v souladu s těmito stanovami, pokud tak rozhodne členská schůze Záložny, f) plnit řádně povinnosti vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s členem, g) vést evidenci všech členů a bez zbytečného odkladu provádět změny evidence osobních údajů, které byly Záložně sděleny, případně plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny. Článek 14 Podmínky poskytování informací 14.1 Záložna poskytuje svým členům informace zejména na základě a v souladu se ZSÚD, ObchZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy Záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a jeho obchodech se Záložnou, a to v souladu se ZSÚD a stanovami Záložny. Záložna, její orgány nebo její členové jsou oprávněni porušit mlčenlivost o těchto údajích a obchodech člena jen v případech, kdy tak stanoví obecně závazný právní předpis a dále v případech vymáhání splatných pohledávek v rámci právního zastoupení a případného soudního nebo rozhodčího řízení. 03

5 ČÁST V. ČLENSKÉ VKLADY Článek 15 Základní členský vklad 15.1 Výše základního členského vkladu v Záložně, který může být pouze peněžitý, je 100 Kč (jedno sto korun českých). Výše základního členského vkladu je pro každého člena Záložny stejná Základní členský vklad je splatný v den podání přihlášky za člena Záložny, s výjimkou případů zřízení členství prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, kdy je termín splacení základního členského vkladu upraven ve VOP. Článek 16 Další členský vklad 16.1 Se souhlasem členské schůze Záložny může člen vložit do základního kapitálu Záložny další členský vklad. Při dodržení podmínek stanovených ZSÚD a stanovami Záložny může člen nabýt více dalších členských vkladů Další členský vklad může být pouze peněžitý Výše dalšího členského vkladu musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského vkladu. Další členský vklad je splatný jednorázově do 90 (devadesáti) dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí Záložny, s výjimkou případů, kdy vložení dalšího členského vkladu vyžaduje předchozí souhlas ČNB Člen, který hodlá nabýt kvalifikovanou účast na Záložně nebo tuto účast zvýšit tak, že dosáhne alespoň 20 %, 30 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo se jinak stát osobou ovládající Záložnu, je povinen požádat o předchozí souhlas ČNB. Tutéž povinnost mají i osoby jednající ve shodě, pokud dojde k překročení uvedených limitů součtem účastí těchto osob Člen, který má povinnost požádat o předchozí souhlas ČNB, je povinen spolu s podáním žádosti prokázat odbornou způsobilost a důvěryhodnost dle 2a, odst. 5, písm. c ZSÚD Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 (dvanáct) měsíců ode dne jeho splacení za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti Záložně Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další členský vklad snižuje. ČÁST VI. ORGÁNY ZÁLOŽNY A ŘÍDÍCÍ OSOBY Článek 17 Orgány Záložny 17.1 Orgány Záložny jsou členská schůze a volené orgány, které zahrnují: a) představenstvo, b) kontrolní komisi a c) úvěrovou komisi (představenstvo, kontrolní a úvěrová komise dále jen společně volený orgán nebo volené orgány ) Do volených orgánů mohou být voleni jen členové starší 18 (osmnácti) let a zástupci právnických osob, kteří byli k výkonu funkce zmocněni touto právnickou osobou, která je členem. Členem voleného orgánu Záložny může být pouze osoba důvěryhodná, odborně způsobilá a zkušená Člen voleného orgánu Záložny před svým zvolením členskou schůzí do příslušné funkce písemně informuje toho, kdo jej volí o: a) své důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, b) předmětu své případné podnikatelské činnosti, c) svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává v jiných právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast, pracovní nebo obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby Člen voleného orgánu informuje Záložnu písemně o změnách, které u něj nastaly v průběhu výkonu jeho funkce Záložna je povinna do 10 (deseti) dnů ode dne zvolení člena voleného orgánu doručit ČNB žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce, včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Pokud ČNB rozhodne, že zvolený člen voleného orgánu nesplňuje podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí Záložně Do volených orgánů Záložny mohou být voleni náhradníci Členové volených orgánů Záložny jsou povinni vykonávat své funkce tak, aby neohrozili návratnost vkladů členů a její bezpečnost a stabilitu ve vztahu k hospodaření Pro platnost usnesení voleného orgánu Záložny se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů. Při hlasování ve voleném orgánu Záložny má každý člen 1 (jeden) hlas Každý volený orgán Záložny jedná podle vlastního jednacího řádu, který schvaluje členská schůze Záložny. Článek 18 Členská schůze 18.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Záložny, který se schází podle potřeby, minimálně 1x (jedenkrát) ročně Členskou schůzi svolává představenstvo Záložny, zpravidla 30 (třicet) dní před jejím konáním. Ve výjimečných případech je představenstvo Záložny oprávněno svolat členskou schůzi ve lhůtě kratší O způsobu svolání členské schůze rozhoduje představenstvo Záložny, přičemž ji může svolat jedním nebo kombinací následujících způsobů: a) zveřejněním pozvánky v českém celostátním deníku, b) zveřejněním pozvánky na oficiálních webových stránkách Záložny c) zasláním písemné pozvánky, d) zasláním pozvánky elektronicky na ovou adresu člena uvedenou v seznamu členů Záložny, e) uložením pozvánky k vyzvednutí na pobočce Záložny, f) uložením pozvánky do individualizované datové schránky člena, g) zveřejněním písemné pozvánky na pobočkách Záložny Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1 /3 (jedna třetina) členů Záložny nebo kontrolní komise Záložny. Jestliže představenstvo Záložny nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne doručení žádosti, je osoba písemně pověřená členy Záložny nebo kontrolní komisí Záložny, oprávněna svolat členskou schůzi sama Členskou schůzi Záložny, která schvaluje výroční zprávu spolu s řádnou účetní závěrkou Záložny, představenstvo Záložny svolává tak, aby se konala do 6 (šesti) měsíců po ukončení účetního období, za které je výroční zpráva Záložny vypracována. Návrh výroční zprávy Záložny musí být členům poskytnut nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání členské schůze, a to zveřejněním návrhu výroční zprávy na pobočkách Záložny, případně jeho zveřejněním na webových stránkách Záložny 04

6 18.6 Z důvodů minimalizace nákladů s pořádáním členské schůze Záložny je člen, který se hodlá zúčastnit členské schůze, povinen Záložně oznámit, že se členské schůze zúčastní osobně nebo prostřednictvím zástupce, a to nejméně 7 (sedm) dní před jejím konáním. Článek 19 Působnost členské schůze 19.1 Do působnosti členské schůze Záložny patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy volených orgánů Záložny; členská schůze může zvolit náhradního člena do voleného orgánu Záložny, náhradní člen voleného orgánu Záložny je oprávněn vykonávat svá práva a plnit povinnosti člena voleného orgánu v případě, že se uvolní v příslušném funkčním období místo člena voleného orgánu, do kterého byl jako náhradní člen zvolen; funkci člena voleného orgánu vykonává do konce funkčního období orgánu, do něhož byl jako náhradník zvolen, c) schvalovat řádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Záložny, d) schvalovat jednací řády volených orgánů Záložny, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku Záložny, popřípadě způsobu úhrady ztráty Záložny, f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu Záložny; k rozhodnutí o snížení zapisovaného základního kapitálu je nutný předchozí souhlas ČNB, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje Záložny, h) rozhodovat o zřízení fondů Záložny a o přidělování finančních prostředků do těchto fondů, i) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu; k rozhodnutí o snížení základního členského vkladu je nutný předchozí souhlas ČNB, j) rozhodovat o fúzi a rozdělení Záložny; k rozhodnutí je nutný předchozí souhlas ČNB, k) rozhodovat o změně právní formy Záložny na akciovou společnost, l) rozhodovat o zrušení Záložny Ostatní záležitosti neuvedené v předchozím odstavci těchto stanov patří do působnosti představenstva Záložny, pokud nejsou těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Záložny. Článek 20 Program jednání členské schůze 20.1 Program členské schůze Záložny určuje její svolatel s výjimkou případů, kdy představenstvo Záložny na žádost 1 /3 (jedné třetiny) členů nebo kontrolní komise Záložny zařadí jimi určenou žádost na program jednání Pokud žádost o zařazení určité záležitosti na program jednání členské schůze Záložny došla až po jejím svolání některým nebo kombinací způsobů uvedených v článku 18 odst. 3 těchto stanov, zajistí představenstvo Záložny doplnění programu jednání ve lhůtě do 10 (deseti) dnů přede dnem konání členské schůze, a to způsobem, kterým bylo oznámeno konání členské schůze. Pokud takový postup již není možný, pak lze program jednání členské schůze projednat jen tehdy, pokud se členské schůze Záložny zúčastnili všichni členové a všichni s tímto postupem souhlasí Jestliže člen hodlá na členské schůzi Záložny uplatnit protinávrhy k návrhům podle navrhovaného programu jednání uvedeného v pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Záložně nejméně 7 (sedm) dní přede dnem konání členské schůze. Členská schůze Záložny hlasuje nejdříve o návrhu, následně o protinávrhu. Článek 21 Zápis z členské schůze 21.1 O každé členské schůzi Záložny se pořizuje zápis, který obsahuje: a) datum a místo konání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování a d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných členů (presenční listina), pozvánka na členskou schůzi Záložny a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Záložna pořizuje zápis ve formě notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze, jímž se: a) mění stanovy Záložny, b) rozhoduje o zrušení Záložny s likvidací, nebo c) schvaluje smlouva o prodeji nebo nájmu podniku Záložny nebo jeho části. Článek 22 Hlasování na členské schůzi a platnost přijetí usnesení 22.1 Pro platnost usnesení členské schůze Záložny se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Požadavek na přítomnost nadpoloviční většiny členů neplatí, pokud se jedná o náhradní členskou schůzi Záložny K přijetí usnesení členské schůze je třeba v případě hlasování o fúzi nebo rozdělení Záložny souhlasu alespoň 2 /3 hlasů přítomných členů Dvojí hlasování (váha hlasů podle podílu člena na základním kapitálu Záložny a váha počtu členů, kdy každý člen má 1 hlas) je třeba k platnému přijetí rozhodnutí členské schůze Záložny o: a) vyloučení člena, b) změně stanov, c) volbě a odvolání člena kontrolní komise Záložny, d) prodeji nebo nájmu podniku Záložny nebo jeho části nebo jiných významných majetkových dispozicích, e) změně právní formy Záložny na akciovou společnost, f) fúzi a rozdělení Záložny, g) zrušení Záložny Člen s vloženým základním členským vkladem má při hlasování na členské schůzi 1 (jeden) hlas Člen s vloženým dalším členským vkladem má s výjimkou dvojího hlasování dále při hlasování na členské schůzi Záložny vždy další 1 (jeden) hlas za každý celý násobek základního členského vkladu. Článek 23 Náhradní členská schůze 23.1 Pro případ, že by členská schůze Záložny nebyla usnášení se schopná, svolává svolatel náhradní členskou schůzi Náhradní členská schůze Záložny je svolávána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Takto svolaná náhradní členská schůze Záložny může být zahájena nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce Obdobně se postupuje, byla-li členská schůze konána formou dílčích členských schůzí. Článek 24 Dílčí členské schůze 24.1 Členské schůze Záložny mohou být konány formou dílčích členských schůzí. O tom, zda členská schůze bude konána formou dílčích schůzí, rozhoduje svolatel. 05

7 24.2 Při rozhodování se sčítají hlasy, odevzdané na všech dílčích členských schůzích Záložny Dílčí členské schůze Záložny nemohou rozhodovat o: a) zániku Záložny, b) fúzi, rozdělení nebo o jiném zrušení Záložny, c) o změně právní formy Záložny na akciovou společnost, d) prodeji nebo nájmu podniku Záložny nebo jeho části. Článek 25 Představenstvo 25.1 Představenstvo je statutárním orgánem Záložny Představenstvo Záložny řídí činnost Záložny a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu Záložny. Představenstvo Záložny zejména rozhoduje: a) na návrh úvěrové komise o úročení vkladů a úvěrů, b) o poskytnutí úvěru jiné družstevní záložně nebo bance, c) o přijetí úvěru od jiné družstevní záložny nebo banky, d) o přijetí vkladu od jiné družstevní záložny nebo banky, e) o obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z poskytování služeb členům, f) o obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, g) o poplatcích za činnosti a služby poskytované členům, h) o stanovení pravidel řídícího a kontrolního systému Záložny, i) o schválení zásad a pravidel pro činnost úvěrové komise Záložny, j) o odměnách volených orgánů v souladu se zásadami odměňování stanovenými kontrolní komisí Představenstvo Záložny plní usnesení členské schůze Záložny a zodpovídá jí za svou činnost Za představenstvo Záložny jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo Záložny, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň 2 (dvou) členů představenstva Záložny Představenstvo Záložny má 3 (tři) členy. Ze svých členů volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva Záložny. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním předsedy může být pověřen i člen představenstva. Předseda organizuje a řídí činnost a jednání představenstva Záložny Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně 4x (čtyřikrát) ročně. Představenstvo Záložny se musí sejít do 10 (deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise Záložny, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků Představenstvo Záložny může jednat a rozhodovat pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí Představenstvo vypracuje výroční zprávu a předkládá ji spolu s řádnou účetní závěrkou ke schválení členské schůzi. Článek 26 Kontrolní komise 26.1 Kontrolní komise Záložny je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Záložny a projednávat stížnosti členů. Je odpovědná pouze členské schůzi Záložny a je nezávislá na ostatních orgánech Záložny Kontrolní komise Záložny má 3 (tři) členy volené členskou schůzí Záložny. Ze svých řad volí předsedu, který řídí a organizuje její činnost Schází se podle potřeby, nejméně jednou za 3 (tři) měsíce Kontrolní komise Záložny může jednat a rozhodovat pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím všichni členové kontrolní komise souhlasí Vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Záložny Kontrolní komise Záložny je oprávněna vyžadovat si u představenstva Záložny jakékoli informace o hospodaření Záložny. Představenstvo Záložny je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi Záložny všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení Záložny a jejích členů. Totéž platí i ve vztahu ke generálnímu řediteli a úvěrové komisi Záložny Kontrolní komise Záložny stanoví zásady odměňování členů představenstva Záložny a vnitřního auditora Záložny a schvaluje souhrnné zásady odměňování vybraných skupin zaměstnanců a členů volených orgánů Záložny, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil Záložny Kontrolní komise Záložny se vyjadřuje k osobě vnitřního auditora Záložny z pohledu důvěryhodnosti a odborné způsobilosti Kontrolní komise Záložny může navrhnout představenstvu Záložny změny VOP Kontrolní komise Záložny upozorňuje představenstvo Záložny na zjištěné nedostatky a vyžaduje sjednání nápravy Souhlas kontrolní komise Záložny se vyžaduje k uzavření smlouvy, na základě které Záložna nabývá majetek nebo majetek zcizuje, a přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu 1 (jednoho) účetního období 1 /3 (jednu třetinu) vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky Záložny Kontrolní komise Záložny má další působnost danou ZSÚD případně dalšími obecně závaznými právními předpisy. Článek 27 Úvěrová komise 27.1 Úvěrová komise Záložny má 3 (tři) členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí a organizuje její činnost Úvěrová komise Záložny se schází podle potřeby, nejméně 3x (třikrát) za kalendářní čtvrtletí. Úvěrová komise Záložny může jednat a rozhodovat pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím všichni členové úvěrové komise souhlasí Úvěrová komise Záložny rozhoduje o: a) poskytování úvěrů členům, b) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy a c) zajištění úvěrů Úvěrová komise Záložny navrhuje představenstvu změny VOP, zejména navrhuje změny úročení vkladů a úvěrů Úvěrová komise Záložny se řídí rozhodnutími představenstva Záložny. Činnost úvěrové komise se řídí stanovami, vnitřními předpisy, obecně závaznými právními předpisy a jednacím řádem úvěrové komise. Článek 28 Převod pravomocí úvěrové komise 28.1 Úvěrová komise je oprávněna s předchozím souhlasem představenstva Záložny převést část výkonu svých pravomocí na jiné členy Záložny, a to tím, že pověří tyto členy Záložny formou písemného pověření, ve kterém vymezí rozsah převáděných pravomocí a dobu, na kterou je toto pověření uděleno. Pověřený člen Záložny odpovídá za řádný výkon činnosti úvěrové komise. Převod pravomocí je úvěrová komise oprávněna kdykoliv zrušit. Zrušení je platné od okamžiku, kdy se o něm člen Záložny, 06

8 na kterého byly převedeny pravomoci, dozví. Převodem části výkonu pravomocí není dotčena odpovědnost členů úvěrové komise stanovená obecně závaznými právními předpisy. Článek 29 Funkční období volených orgánů Záložny 29.1 Funkční období všech členů volených orgánů Záložny činí 3 (tři) roky Členové volených orgánů Záložny mohou být voleni opětovně. Článek 30 Neslučitelnost funkcí 30.1 Funkce člena představenstva, člena kontrolní komise, člena úvěrové komise a osoby pověřené výkonem vnitřního auditu v Záložně jsou vzájemně neslučitelné Výkon funkce člena voleného orgánu Záložny je neslučitelný s výkonem funkce člena voleného orgánu jiné družstevní záložny, s pracovním nebo obdobným poměrem v jiné družstevní záložně Člen představenstva Záložny nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem Člen kontrolní komise a úvěrové komise Záložny nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti. Článek 31 Ukončení výkonu funkce člena voleného orgánu 31.1 Výkon funkce člena voleného orgánu Záložny zaniká: a) skončením jeho funkčního období, b) smrtí, c) odvoláním z funkce, kdy výkon funkce končí dnem odvolání z funkce členskou schůzí, d) odstoupením z funkce: i. člen voleného orgánu Záložny, který hodlá ze své funkce odstoupit, oznámí svůj záměr volenému orgánu Záložny, jehož je členem, ii. příslušný volený orgán Záložny projedná odstoupení na nej bližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl, nejpozději však do 3 (tří) měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného voleného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 3 (tří) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li tento volený orgán na její žádost jiný okamžik zániku funkce Dnem ukončení výkonu funkce člena voleného orgánu a za podmínky, že bude schválen ČNB, nastupuje na uvolněné místo náhradník podle stanoveného pořadí Není-li náhradník zvolen, může volený orgán Záložny povolat (kooptovat) zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena voleného orgánu. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. Článek 32 Pravomoc a odpovědnost řídících osob 32.1 Představenstvo může jmenovat a odvolávat generálního ředitele, který organizuje a řídí běžnou činnost Záložny. Funkce generálního ředitele a člena představenstva jsou slučitelné. Generální ředitel a další členové vrcholného vedení musí být odborně způsobilí, důvěryhodní a zkušení ve smyslu ZSÚD Generální ředitel a další členové vrcholného vedení Záložny jsou odpovědni za: a) realizaci celkové strategie Záložny, b) udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání, včetně jednoznačného vymezení odpovědností a pravomocí, c) udržování řídícího a kontrolního systému Záložny, d) udržování účinného a efektivního systému sdílení informací Představenstvo Záložny může rozhodnout, na které další osoby zařazené na výkonné řídící funkce v rámci organizačního uspořádání se vztahuje naplnění požadavku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti. ČÁST VII. HOSPODAŘENÍ ZÁLOŽNY A FINANČNÍ ŘÁD Článek 33 Obecné podmínky hospodaření Záložna hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími její podnikání a zveřejňuje výsledky svého hospodaření zejména v souladu se ZSÚD, případně v souladu s jinými obecně závaznými právními předpisy. Článek 34 Způsob použití zisku a způsob úhrady ztráty 34.1 O nakládání se ziskem Záložny po jeho zdanění rozhoduje na návrh představenstva Záložny členská schůze Záložny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami při schvalování řádné účetní závěrky Záložny, ve které je tento zisk vyčíslen Zisk Záložny po jeho zdanění může být použit k: a) přidělení do fondů zřízených Záložnou, b) vyplacení vypořádacích podílů, c) rozdělení mezi členy formou podílů na zisku Záložny, d) vyplacení odměn ze zisku členům volených orgánů Záložny, e) převedení na účet nerozděleného zisku Záložny z minulých let Podíl člena na zisku Záložny je stanoven poměrem výše členského vkladu, včetně dalších členských vkladů, k souhrnu všech členských vkladů všech členů k rozvahovému dni řádné účetní závěrky Záložny O způsobu úhrady ztráty Záložny rozhoduje na návrh představenstva Záložny členská schůze Záložny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami při schvalování řádné účetní závěrky Záložny, ve které je tato ztráta vyčíslena Ztráta Záložny může být uhrazena z: a) rizikového fondu Záložny, b) rezervního fondu Záložny, či c) nerozděleného zisku Záložny z minulých let Rozdělení zisku nebo krytí ztráty Záložny provede představenstvo Záložny do 30 (třiceti) dnů ode dne konání členské schůze, která schválila řádnou účetní závěrku, z níž zisk nebo ztráta vyplynula. Článek 35 Fondy zřízené Záložnou 35.1 Záložna má v souladu se ZSÚD zřízeny tyto fondy, a to minimálně ve výši požadované ZSÚD: a) rizikový fond, který slouží ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk, b) rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát a výkyvů hospodaření Záložny O výši přídělů peněžních prostředků do zřízených fondů rozhoduje na návrh představenstva Záložny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Záložny členská schůze Záložny. 07

9 35.3 O čerpání peněžních prostředků ze zřízených fondů rozhoduje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Záložny představenstvo Záložny, pokud stanovy Záložny, případně obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak O případném zřízení dalších fondů Záložny rozhodne na návrh představenstva Záložny členská schůze Záložny. Článek 36 Podmínky poskytování peněžních služeb 36.1 Záložna je oprávněna poskytovat peněžní služby v rámci Povolení v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. Konkrétní podmínky poskytování peněžních služeb Záložnou jsou obsaženy zejména ve VOP. Rozhodnutí o jakýchkoli změnách VOP patří do kompetence představenstva Záložny Základními podmínkami pro poskytování peněžních služeb Záložnou jsou: a) efektivnost a hospodárnost služeb poskytovaných Záložnou, b) zlepšení kvality a rozsahu služeb poskytovaných Záložnou, c) zajištění konkurenceschopnosti a stability Záložny. Článek 37 Základní druhy vkladů, úvěrů, záruk a meze úročení 37.1 Záložna vede tyto základní druhy vkladů: a) vklady na platebních účtech bez výpovědní lhůty, b) vklady na platebních účtech s výpovědní lhůtou, c) vklady na dobu určitou na vkladových účtech, které nejsou platebními účty Vklady jsou Záložnou úročeny v závislosti na druhu vkladu, míře využívání služeb Záložny, vývoji hospodaření Záložny a úrokových sazeb v bankách působících na území České republiky, případně na vývoji jiných podstatných ukazatelů majících vliv na stabilitu, rozvoj či konkurenceschopnost Záložny, a to od 0 % p.a. až do 30 (třiceti) násobku aktuální diskontní sazby vyhlašované ČNB. Představenstvo Záložny může na návrh úvěrové komise stanovit u vkladů individuální úrokové sazby Záložna poskytuje účelové i neúčelové, krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé, investiční, provozní či spotřebitelské, termínované či kontokorentní úvěry, a to jak právnickým, tak fyzickým osobám Úvěry jsou úročeny zejména v závislosti na druhu poskytovaného úvěru, míře využívání služeb Záložny, vývoji hospodaření Záložny a úrokových sazeb v bankách působících na území České republiky, případně na vývoji jiných podstatných ukazatelů majících vliv na stabilitu, rozvoj či konkurenceschopnost Záložny, a to od aktuální diskontní sazby vyhlašované ČNB + 1,5 % až do 100 (jedno sto) násobku aktuální diskontní sazby vyhlašované ČNB. V mimořádných a odůvodněných případech může představenstvo Záložny na návrh úvěrové komise Záložny stanovit u poskytovaných úvěrů individuální úrokové sazby Záložna poskytuje za své členy, fyzické i právnické osoby, záruky ve formě bankovních záruk, a to jak platebních tak neplatebních. Výše závazkové provize za poskytnutí bankovní záruky je stanovena v závislosti na druhu poskytované bankovní záruky a obdobně na dalších okolnostech uvedených v předchozím odstavci těchto stanov. Článek 38 Zásady zajištění úvěrů a záruk 38.1 U každého úvěru či záruky poskytované Záložnou je požadováno zajištění. O formě a výši zajištění rozhoduje úvěrová komise. Postupuje přitom v souladu s vnitřními předpisy Záložny a obecně závaznými právními předpisy Úvěr či záruku lze zajistit zejména: a) zástavním právem k nemovitostem, movitým věcem, cenným papírům, obchodnímu podílu ve společnosti, pohledávkám apod., b) ručením, bankovní zárukou, c) směnkou (blankosměnkou), d) zajišťovacím postoupením pohledávek, e) dalšími způsoby zajištění v souladu s obecně závaznými právními předpisy, f) kombinací výše uvedených. ČÁST VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 39 Závěrečná ustanovení 39.1 Vztahy těmito stanovami Záložny neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZSÚD, a pokud nejsou upraveny tam, řídí se ustanoveními ObchZ, případně jinými obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k podnikání Záložny Záložna může vztahy neupravené těmito stanovami Záložny, případně vztahy upravené v těchto stanovách Záložny pouze v obecné rovině, podrobně upravovat ve vnitřních předpisech či jiných interních dokumentech Záložny. Vnitřní předpisy či jiné interní dokumenty Záložny musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami Záložny. O přijetí vnitřních předpisů či jiných interních dokumentů Záložny rozhoduje a tyto schvaluje představenstvo Záložny, případně jiné osoby k tomu představenstvem Záložny zmocněné. Článek 40 Platnost a účinnost stanov Záložny Tyto stanovy Záložny jsou platné a účinné od , tedy ode dne jejich přijetí členskou schůzí Záložny konanou ve stejný den. Tyto stanovy Záložny v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí stanovy Záložny, které se ke dni platnosti a účinnosti těchto stanov Záložny ruší. V Olomouci dne Daniel Skarpíšek, v.r. předseda představenstva Kamil Rataj, v.r. místopředseda představenstva 08

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Úplné znění Stanov VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA s účinností od 11. 2. 2010

Úplné znění Stanov VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA s účinností od 11. 2. 2010 Úplné znění Stanov VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA s účinností od 11. 2. 2010 I. Firma a sídlo 1. Obchodní firma družstevní záložny bude znít: VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA, dále jen Družstvo. 2. Sídlem Družstva

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni../

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni../ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni../ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více