STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH"

Transkript

1 PLATNÉ A ÚČINNÉ OD OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST II. Podnikání Záložny 01 Článek 4 01 Povolení k podnikání Záložny 01 Článek 5 01 Předmět podnikání Záložny 01 ČÁST III. Členství 02 Článek 6 02 Obecné podmínky členství v Záložně a členská práva a povinnosti s ním spojené 02 Článek 7 02 Vznik členství v Záložně 02 Článek 8 02 Seznam členů 02 Článek 9 02 Zánik členství v Záložně 02 Článek Vyloučení člena 02 Článek Vypořádací podíl 02 ČÁST IV. Vzájemná práva a povinnosti členů a Záložny 03 Článek Práva a povinnosti členů 03 Článek Práva a povinnosti Záložny 03 Článek Podmínky poskytování informací 03 ČÁST V. Členské vklady 04 Článek Základní členský vklad 04 Článek Další členský vklad 04 ČÁST VI. Orgány Záložny a řídící osoby 04 Článek Orgány Záložny 04 Článek Členská schůze 04 Článek Působnost členské schůze 05 Článek Program jednání členské schůze 05 Článek Zápis z členské schůze 05 Článek Hlasování na členské schůzi a platnost přijetí usnesení 05 Článek Náhradní členská schůze 05 Článek Dílčí členské schůze 05 Článek Představenstvo 06 Článek Kontrolní komise 06 Článek Úvěrová komise 06 Článek Převod pravomocí úvěrové komise 06 Článek Funkční období volených orgánů Záložny 07 Článek Neslučitelnost funkcí 07 Článek Ukončení výkonu funkce člena voleného orgánu 07 Článek Pravomoc a odpovědnost řídících osob 07 ČÁST VII. Hospodaření Záložny a finanční řád 07 Článek Obecné podmínky hospodaření 07 Článek Způsob použití zisku a způsob úhrady ztráty 07 Článek Fondy zřízené Záložnou 07 Článek Podmínky poskytování peněžních služeb 08 Článek Základní druhy vkladů, úvěrů, záruk a meze úročení 08 Článek Zásady zajištění úvěrů a záruk 08 ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení 08 Článek Závěrečná ustanovení 08 Článek Platnost a účinnost stanov Záložny 08 tř. Svobody 1194/12, Olomouc OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 IČ: DIČ: CZ BEZPLATNÁ INFOLINKA:

2 ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 (dále jen Záložna ) je v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ) družstvo, tedy společenství neuzavřeného počtu osob - členů, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti zejména v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSÚD ). 1.2 Záložna je právnickou osobou, která za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 1.3 Záložna musí mít minimálně 30 (třicet) členů. Na trvání Záložny nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů v Záložně, pokud je dodržen uvedený minimální počet členů. 1.4 Záložna podléhá dohledu České národní banky (dále jen ČNB ). 1.5 Záložna se v souladu se ZSÚD účastní systému pojištění pohledávek z vkladů podle části třinácté zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. 1.6 Tyto stanovy Záložny vymezují pravidla existence a činnosti Záložny a jsou přijaty v souladu se ZSÚD a ObchZ. Článek 2 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 2.1 Obchodní firma Záložny zní:. 2.2 Sídlem Záložny je Olomouc, Česká republika. 2.3 Výše zapisovaného základního kapitálu Záložny činí Kč (pět set tisíc korun českých). Článek 3 Definice pojmů 3.1 Pro účely těchto stanov Záložny se rozumí: a) členem fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky pro vznik členství v Záložně stanovené v čl. 7 těchto stanov Záložny a byla Záložnou za člena přijata; b) dalším členským vkladem další členský vklad do Záložny specifikovaný v čl. 16 těchto stanov; Je fakultativním vkladem člena Záložny sloužící ke zvyšování účasti člena na Záložně. c) fyzickou osobou lidská bytost; d) klientem fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do jednání se Záložnou ohledně zřízení členství v Záložně, uzavření smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb a produktů Záložny, nebo která je ve smluvním vztahu se Záložnou na základě takové již uzavřené smlouvy, nebo má se Záložnou jiný smluvní vztah, nebo jiná osoba, které Záložna poskytuje své služby či produkty; e) právnickou osobou společenský útvar s právní subjektivitou, tj. způsobilostí mít práva a povinnosti, jako např. obchodní společnost, družstvo, organizace, sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon; za právnickou osobu jedná orgán určený obecně závaznými právními předpisy tvořený fyzickými osobami (zpravidla statutární orgán) nebo jiný takto určený zástupce; f) VOP" platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky Záložny a případně Obchodní podmínky produktů a služeb Záložny nebo jiné obdobné dokumenty, jež Všeobecné obchodní podmínky doplňují, které v souladu s 273 ObchZ platí pro všechny smluvní vztahy vznikající mezi Záložnou na jedné straně a jejími klienty na straně druhé na základě smluv uzavřených zejména v souvislosti s poskytováním služeb a produktů Záložny, nebo vznikající v souvislosti se službami a produkty Záložny od okamžiku uzavření příslušné smlouvy mezi Záložnou a klientem; VOP jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tvoří nedílnou součást kterékoliv smlouvy či jiných ujednání mezi Záložnou a klientem za předpokladu, že na ně taková smlouva či ujednání odkazuje; g) základním členským vkladem základní členský vklad člena do Záložny specifikovaný v čl. 15 těchto stanov, jehož úhrada je jednou z podmínek členství v Záložně. ČÁST II. PODNIKÁNÍ ZÁLOŽNY Článek 4 Povolení k podnikání Záložny 4.1 Záložna je v souladu se ZSÚD oprávněna podnikat v rozsahu povolení uděleného jí ČNB, resp. jejím předchůdcem Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami, na dobu neurčitou (dále jen Povolení ). Povolení zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí Povolení nebo dnem zrušení Záložny. Článek 5 Předmět podnikání Záložny 5.1 Záložna je v souladu s Povolením v rámci svého podnikání oprávněna vykonávat tyto činnosti: a) přijímání vkladů od členů, b) poskytování úvěrů členům, c) finanční leasing pro členy, d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, e) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy, f) otvírání akreditivů pro členy, g) obstarání inkasa pro členy, h) pronájem bezpečnostních schránek členům. 5.2 Výlučně za účelem zajištění povolených činností uvedených výše v odst. (1) je Záložna oprávněna vykonávat tyto činnosti: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností uvedených výše v odst. (1), e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li ZSÚD jinak. 5.3 Výkon činností, které je Záložna oprávněna vykonávat pro své členy v rozsahu Povolení, není v souladu se ZSÚD podmíněn členstvím v Záložně pro následující subjekty: a) stát a jeho organizační složky, b) vyšší územně samosprávné celky a obce, c) právnické osoby zřízené subjekty uvedenými výše pod písm. (a) a (b), nebo ve kterých jsou stát, vyšší územní samosprávné celky nebo obce výlučnými podílníky a d) další veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. 5.4 Subjekty, pro které je Záložna v souladu se ZSÚD oprávněna vykonávat činnosti v rozsahu Povolení, i když nejsou členy Záložny, jsou povinny se řídit ustanoveními VOP. 01

3 ČÁST III. ČLENSTVÍ Článek 6 Obecné podmínky členství v Záložně a členská práva a povinnosti s ním spojené 6.1 Členem Záložny může být fyzická nebo právnická osoba. Z členství v Záložně vyplývají členská práva a povinnosti. Na přijetí za člena Záložny není právní nárok. 6.2 Členská práva a povinnosti přecházejí na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v Záložně, členství právního nástupce přechodem členských práv a povinností nevzniká. 6.3 Rozdělení členských práv a povinností člena, který zemřel nebo zanikl, při jejich přechodu na právního nástupce není přípustné. 6.4 Člen je oprávněn členská práva a povinnosti převést na jinou osobu v souladu s VOP Záložny. Jsou-li předmětem převodu pouze členská práva a povinnosti z dalšího členského vkladu, lze tato převést pouze na člena Záložny. Dohoda o převodu členských práv a povinností na nabyvatele podléhá souhlasu představenstva Záložny. Pokud v dohodě o převodu členských práv a povinností není uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel převáděná členská práva a povinnosti rozhodnutím představenstva Záložny o schválení dohody o převodu členských práv a povinností. Je-li převod členských práv a povinností podmíněn udělením předchozího souhlasu ČNB v souladu s následujícím odstavcem těchto stanov, může nabyvatel nabýt převáděná členská práva a povinnosti nejdříve dnem udělení souhlasu ČNB. Člen není oprávněn bez předchozího souhlasu představenstva zatížit svá členská práva a povinnosti. 6.5 Jestliže by převod členských práv a povinností měl za následek, že by převodem členských práv a povinností nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na Záložně nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast na Záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20%, 30% nebo 50% kvalifikované účasti, je převod členských práv a povinností podmíněn předchozím souhlasem členské schůze Záložny a udělením předchozího souhlasu ČNB. Článek 7 Vznik členství v Záložně 7.1 Členství v Záložně vzniká: a) při založení Záložny dnem jejího vzniku, b) za trvání Záložny přijetím za člena Záložny na základě podání písemné členské přihlášky, převodem členských práv a povinností nebo jiným způsobem uvedeným v obecně závazném právním předpisu. 7.2 Zájemce o členství se stane členem Záložny v případě, že jsou současně splněny tyto podmínky: a) předložení nebo doručení podepsané členské přihlášky Záložně, b) zaplacení základního členského vkladu a c) rozhodnutí představenstva Záložny nebo jím zmocněným zástupcem o přijetí za člena Záložny. 7.3 O přijetí za člena Záložny rozhoduje představenstvo Záložny, které může tuto svoji pravomoc přenést na jím zmocněného zástupce. Představenstvo Záložny nebo jím zmocněný zástupce může uchazeče o členství odmítnout, pokud nabude přesvědčení, že se jedná o nepřijatelného klienta, případně o rizikovou osobu, která by mohla ohrozit bezpečnost a stabilitu Záložny. Článek 8 Seznam členů 8.1 Záložna vede seznam všech svých členů, do kterého se zapisuje: a) jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo firmu či název, sídlo člena právnické osoby, případně ovou adresu či telefonní číslo, b) den vzniku členství, c) den splacení případných dalších členských vkladů a výši, v níž byly splaceny, a případně výše snížení dalšího členského vkladu a dny, ke kterým byly sníženy. Článek 9 Zánik členství v Záložně 9.1 Členství v Záložně zaniká: a) písemnou dohodou mezi členem a Záložnou s uvedením dne ukončení členství, b) smluvním převodem základního členského, příp. současným smluvním převodem základního a dalšího členského vkladu, c) vystoupením člena na základě písemného oznámení o vystoupení představenstvu Záložny, kdy členství zaniká uplynutím 3 (tří) měsíců od 1. (prvního) dne měsíce následujícího po doručení tohoto oznámení, d) vyloučením člena, e) prohlášením konkursu na majetek člena nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, f) vstupem člena právnické osoby do likvidace popřípadě jeho zánikem, g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, i) smrtí člena fyzické osoby, kdy dnem zániku členství je den úmrtí člena, případně den, který je jako den úmrtí člena uveden v úředním rozhodnutí, j) zánikem Záložny. Článek 10 Vyloučení člena 10.1 Člen může být vyloučen zejména, jestliže a) opětovně a přes písemné upozornění porušuje členské povinnosti a neplní své závazky vůči Záložně, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti Záložně nebo jejímu členu, c) se dopustil jednání, které je v hrubém rozporu s ZSÚD, stanovami Záložny nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, d) poškodí dobré jméno Záložny O vyloučení člena rozhoduje, pokud stanovy Záložny neurčují jinak, představenstvo Záložny. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být členovi písemně oznámeno Proti rozhodnutí o vyloučení člena má právo podat člen odvolání k členské schůzi Záložny. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se člen o tomto rozhodnutí dověděl nebo dovědět mohl, zaniká. Je-li odvolání podáno, členství zaniká dnem, kdy členská schůze Záložny rozhodla o zamítnutí odvolání. Pokud členská schůze Záložny odvolání člena vyhoví, členství nezaniká a rozhodnutí o vyloučení člena se tím ruší Člen, který se proti rozhodnutí o vyloučení odvolal, nesmí až do rozhodnutí členské schůze o jeho odvolání vykonávat členská práva a povinnosti. To však neplatí pro účast a hlasování tohoto člena na všech členských schůzích Záložny konaných do rozhodnutí členské schůze o odvolání člena. Článek 11 Vypořádací podíl 11.1 Při zániku členství za trvání Záložny, případně při snížení dalšího členského vkladu, vzniká členu nebo jeho dědici nárok na vypořádací 02

4 podíl, který je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky Záložny za účetní období, v němž členství zaniklo Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu tohoto člena v daném účetním období, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu Záložny po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu Záložny. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu Záložny po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu Záložny podle řádné účetní závěrky Záložny za rok, v němž členství zaniklo. ČÁST IV. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A ZÁLOŽNY Článek 12 Práva a povinnosti členů 12.1 Člen Záložny má právo zejména: a) účastnit se jednání členské schůze Záložny nebo písemně zmocnit jiného člena Záložny nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala, b) volit a být volen do orgánů Záložny, c) na poskytnutí úplných informací o hospodaření Záložny, zejména na předložení schválené účetní závěrky, výroční zprávy a opisu Povolení, na poskytnutí informací souvisejícími s členstvím, obsahem stanov, obchodních podmínek, jeho právy a povinnostmi z členství, podmínkami pojištění vkladů, poskytování úvěrů, d) na vydání potvrzení o členství a obsahu jeho zápisu v seznamu členů, e) na služby poskytované Záložnou na základě stanov a usnesení jejích orgánů, zejména ukládat vklady, žádat a přijímat úvěry, využívat další služby poskytované Záložnou, to vše v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě a VOP Záložny, f) na podíl na zisku Záložny a na vložení dalších členských vkladů v souladu s těmito stanovami, pokud s tím udělí souhlas členská schůze Záložny, g) při zániku členství na vypořádací podíl při dodržení podmínek daných těmito stanovami, případně další práva stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny Člen Záložny má povinnost zejména: a) vložit základní členský vklad, b) plnit řádně a včas povinnosti vyplývající z uzavřených smluvních vztahů se Záložnou a zároveň plnit řádně a včas veškeré ostatní závazky vyplývající z jiných než smluvních vztahů vůči Záložně, c) šetřit práva ostatních členů a dbát dobrého jména a prospěchu Záložny a počínat si tak, aby svým chováním při plnění povinností vůči Záložně neohrozil její funkčnost a stabilitu, d) respektovat a dodržovat rozhodnutí orgánů Záložny vydaná na základě stanov Záložny nebo v souladu s nimi, e) poskytnout Záložně své identifikační údaje, popř. doložit správnost údajů potřebnými doklady, oznámit neprodleně jakoukoliv změnu skutečností evidovaných v seznamu členů nejpozději do 2 (dvou) týdnů od takovéto změny, f) poskytnout Záložně potřebnou součinnost při plnění jejích zákonných povinností, případně další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny. Článek 13 Práva a povinnosti Záložny 13.1 Záložna má právo zejména: a) vyžadovat splacení základního členského vkladu dle stanov Záložny a případně dalších členských vkladů, pokud se člen k jejich splacení zavázal, b) nepřipustit, aby se člen, kterému ČNB pozastavila právo účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, účastnil členské schůze a hlasoval na ní, c) započíst své splatné pohledávky za členem (dlužníkem Záložny) oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu, a to i v době vydaného rozhodnutí ČNB o zákazu nakládaní vkladatelů s jejich vklady; Záložna je dále oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů, vypořádacího podílu nebo podílu na zisku Záložny členovi, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné závazky vůči Záložně, d) požadovat a vymáhat plnění povinností vyplývajících ze stanov Záložny, VOP nebo příslušných smluv uzavřených se členem, e) odmítnout poskytnout úvěr, záruku nebo přijmout vklad či poskytnout jinou službu členovi, který nesplnil podmínky dané stanovami Záložny, VOP, vnitřními předpisy Záložny nebo obecně závaznými právními předpisy, případně další práva stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny Záložna je povinna zejména: a) seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů; dojde-li ke změnám těchto skutečností, je Záložna povinna své členy o změnách včas a řádně informovat, b) poskytovat úplné informace o hospodaření Záložny a rozhodnutí jejích orgánů, zejména předložit na vyžádání účetní závěrky, výroční zprávu, opis Povolení, jakož i poskytnout jiné informace v souladu se ZSÚD a stanovami Záložny, c) přijmout od člena vklady, poskytnout členovi úvěr a poskytovat členovi další služby v souladu s předmětem podnikání Záložny, to vše při dodržení podmínek stanovených Záložnou pro přijetí vkladu, poskytnutí úvěru a poskytování dalších služeb, d) vyplatit členovi vypořádací podíl v případě ukončení členství v souladu s těmito stanovami, e) vyplatit členovi podíl na zisku Záložny nebo přijmout od člena další členský vklad v souladu s těmito stanovami, pokud tak rozhodne členská schůze Záložny, f) plnit řádně povinnosti vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s členem, g) vést evidenci všech členů a bez zbytečného odkladu provádět změny evidence osobních údajů, které byly Záložně sděleny, případně plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny. Článek 14 Podmínky poskytování informací 14.1 Záložna poskytuje svým členům informace zejména na základě a v souladu se ZSÚD, ObchZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy Záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a jeho obchodech se Záložnou, a to v souladu se ZSÚD a stanovami Záložny. Záložna, její orgány nebo její členové jsou oprávněni porušit mlčenlivost o těchto údajích a obchodech člena jen v případech, kdy tak stanoví obecně závazný právní předpis a dále v případech vymáhání splatných pohledávek v rámci právního zastoupení a případného soudního nebo rozhodčího řízení. 03

5 ČÁST V. ČLENSKÉ VKLADY Článek 15 Základní členský vklad 15.1 Výše základního členského vkladu v Záložně, který může být pouze peněžitý, je 100 Kč (jedno sto korun českých). Výše základního členského vkladu je pro každého člena Záložny stejná Základní členský vklad je splatný v den podání přihlášky za člena Záložny, s výjimkou případů zřízení členství prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, kdy je termín splacení základního členského vkladu upraven ve VOP. Článek 16 Další členský vklad 16.1 Se souhlasem členské schůze Záložny může člen vložit do základního kapitálu Záložny další členský vklad. Při dodržení podmínek stanovených ZSÚD a stanovami Záložny může člen nabýt více dalších členských vkladů Další členský vklad může být pouze peněžitý Výše dalšího členského vkladu musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského vkladu. Další členský vklad je splatný jednorázově do 90 (devadesáti) dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí Záložny, s výjimkou případů, kdy vložení dalšího členského vkladu vyžaduje předchozí souhlas ČNB Člen, který hodlá nabýt kvalifikovanou účast na Záložně nebo tuto účast zvýšit tak, že dosáhne alespoň 20 %, 30 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo se jinak stát osobou ovládající Záložnu, je povinen požádat o předchozí souhlas ČNB. Tutéž povinnost mají i osoby jednající ve shodě, pokud dojde k překročení uvedených limitů součtem účastí těchto osob Člen, který má povinnost požádat o předchozí souhlas ČNB, je povinen spolu s podáním žádosti prokázat odbornou způsobilost a důvěryhodnost dle 2a, odst. 5, písm. c ZSÚD Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 (dvanáct) měsíců ode dne jeho splacení za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti Záložně Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další členský vklad snižuje. ČÁST VI. ORGÁNY ZÁLOŽNY A ŘÍDÍCÍ OSOBY Článek 17 Orgány Záložny 17.1 Orgány Záložny jsou členská schůze a volené orgány, které zahrnují: a) představenstvo, b) kontrolní komisi a c) úvěrovou komisi (představenstvo, kontrolní a úvěrová komise dále jen společně volený orgán nebo volené orgány ) Do volených orgánů mohou být voleni jen členové starší 18 (osmnácti) let a zástupci právnických osob, kteří byli k výkonu funkce zmocněni touto právnickou osobou, která je členem. Členem voleného orgánu Záložny může být pouze osoba důvěryhodná, odborně způsobilá a zkušená Člen voleného orgánu Záložny před svým zvolením členskou schůzí do příslušné funkce písemně informuje toho, kdo jej volí o: a) své důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, b) předmětu své případné podnikatelské činnosti, c) svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává v jiných právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast, pracovní nebo obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby Člen voleného orgánu informuje Záložnu písemně o změnách, které u něj nastaly v průběhu výkonu jeho funkce Záložna je povinna do 10 (deseti) dnů ode dne zvolení člena voleného orgánu doručit ČNB žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce, včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Pokud ČNB rozhodne, že zvolený člen voleného orgánu nesplňuje podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí Záložně Do volených orgánů Záložny mohou být voleni náhradníci Členové volených orgánů Záložny jsou povinni vykonávat své funkce tak, aby neohrozili návratnost vkladů členů a její bezpečnost a stabilitu ve vztahu k hospodaření Pro platnost usnesení voleného orgánu Záložny se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů. Při hlasování ve voleném orgánu Záložny má každý člen 1 (jeden) hlas Každý volený orgán Záložny jedná podle vlastního jednacího řádu, který schvaluje členská schůze Záložny. Článek 18 Členská schůze 18.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Záložny, který se schází podle potřeby, minimálně 1x (jedenkrát) ročně Členskou schůzi svolává představenstvo Záložny, zpravidla 30 (třicet) dní před jejím konáním. Ve výjimečných případech je představenstvo Záložny oprávněno svolat členskou schůzi ve lhůtě kratší O způsobu svolání členské schůze rozhoduje představenstvo Záložny, přičemž ji může svolat jedním nebo kombinací následujících způsobů: a) zveřejněním pozvánky v českém celostátním deníku, b) zveřejněním pozvánky na oficiálních webových stránkách Záložny c) zasláním písemné pozvánky, d) zasláním pozvánky elektronicky na ovou adresu člena uvedenou v seznamu členů Záložny, e) uložením pozvánky k vyzvednutí na pobočce Záložny, f) uložením pozvánky do individualizované datové schránky člena, g) zveřejněním písemné pozvánky na pobočkách Záložny Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1 /3 (jedna třetina) členů Záložny nebo kontrolní komise Záložny. Jestliže představenstvo Záložny nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne doručení žádosti, je osoba písemně pověřená členy Záložny nebo kontrolní komisí Záložny, oprávněna svolat členskou schůzi sama Členskou schůzi Záložny, která schvaluje výroční zprávu spolu s řádnou účetní závěrkou Záložny, představenstvo Záložny svolává tak, aby se konala do 6 (šesti) měsíců po ukončení účetního období, za které je výroční zpráva Záložny vypracována. Návrh výroční zprávy Záložny musí být členům poskytnut nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání členské schůze, a to zveřejněním návrhu výroční zprávy na pobočkách Záložny, případně jeho zveřejněním na webových stránkách Záložny 04

6 18.6 Z důvodů minimalizace nákladů s pořádáním členské schůze Záložny je člen, který se hodlá zúčastnit členské schůze, povinen Záložně oznámit, že se členské schůze zúčastní osobně nebo prostřednictvím zástupce, a to nejméně 7 (sedm) dní před jejím konáním. Článek 19 Působnost členské schůze 19.1 Do působnosti členské schůze Záložny patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy volených orgánů Záložny; členská schůze může zvolit náhradního člena do voleného orgánu Záložny, náhradní člen voleného orgánu Záložny je oprávněn vykonávat svá práva a plnit povinnosti člena voleného orgánu v případě, že se uvolní v příslušném funkčním období místo člena voleného orgánu, do kterého byl jako náhradní člen zvolen; funkci člena voleného orgánu vykonává do konce funkčního období orgánu, do něhož byl jako náhradník zvolen, c) schvalovat řádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Záložny, d) schvalovat jednací řády volených orgánů Záložny, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku Záložny, popřípadě způsobu úhrady ztráty Záložny, f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu Záložny; k rozhodnutí o snížení zapisovaného základního kapitálu je nutný předchozí souhlas ČNB, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje Záložny, h) rozhodovat o zřízení fondů Záložny a o přidělování finančních prostředků do těchto fondů, i) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu; k rozhodnutí o snížení základního členského vkladu je nutný předchozí souhlas ČNB, j) rozhodovat o fúzi a rozdělení Záložny; k rozhodnutí je nutný předchozí souhlas ČNB, k) rozhodovat o změně právní formy Záložny na akciovou společnost, l) rozhodovat o zrušení Záložny Ostatní záležitosti neuvedené v předchozím odstavci těchto stanov patří do působnosti představenstva Záložny, pokud nejsou těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Záložny. Článek 20 Program jednání členské schůze 20.1 Program členské schůze Záložny určuje její svolatel s výjimkou případů, kdy představenstvo Záložny na žádost 1 /3 (jedné třetiny) členů nebo kontrolní komise Záložny zařadí jimi určenou žádost na program jednání Pokud žádost o zařazení určité záležitosti na program jednání členské schůze Záložny došla až po jejím svolání některým nebo kombinací způsobů uvedených v článku 18 odst. 3 těchto stanov, zajistí představenstvo Záložny doplnění programu jednání ve lhůtě do 10 (deseti) dnů přede dnem konání členské schůze, a to způsobem, kterým bylo oznámeno konání členské schůze. Pokud takový postup již není možný, pak lze program jednání členské schůze projednat jen tehdy, pokud se členské schůze Záložny zúčastnili všichni členové a všichni s tímto postupem souhlasí Jestliže člen hodlá na členské schůzi Záložny uplatnit protinávrhy k návrhům podle navrhovaného programu jednání uvedeného v pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Záložně nejméně 7 (sedm) dní přede dnem konání členské schůze. Členská schůze Záložny hlasuje nejdříve o návrhu, následně o protinávrhu. Článek 21 Zápis z členské schůze 21.1 O každé členské schůzi Záložny se pořizuje zápis, který obsahuje: a) datum a místo konání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování a d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných členů (presenční listina), pozvánka na členskou schůzi Záložny a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Záložna pořizuje zápis ve formě notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze, jímž se: a) mění stanovy Záložny, b) rozhoduje o zrušení Záložny s likvidací, nebo c) schvaluje smlouva o prodeji nebo nájmu podniku Záložny nebo jeho části. Článek 22 Hlasování na členské schůzi a platnost přijetí usnesení 22.1 Pro platnost usnesení členské schůze Záložny se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Požadavek na přítomnost nadpoloviční většiny členů neplatí, pokud se jedná o náhradní členskou schůzi Záložny K přijetí usnesení členské schůze je třeba v případě hlasování o fúzi nebo rozdělení Záložny souhlasu alespoň 2 /3 hlasů přítomných členů Dvojí hlasování (váha hlasů podle podílu člena na základním kapitálu Záložny a váha počtu členů, kdy každý člen má 1 hlas) je třeba k platnému přijetí rozhodnutí členské schůze Záložny o: a) vyloučení člena, b) změně stanov, c) volbě a odvolání člena kontrolní komise Záložny, d) prodeji nebo nájmu podniku Záložny nebo jeho části nebo jiných významných majetkových dispozicích, e) změně právní formy Záložny na akciovou společnost, f) fúzi a rozdělení Záložny, g) zrušení Záložny Člen s vloženým základním členským vkladem má při hlasování na členské schůzi 1 (jeden) hlas Člen s vloženým dalším členským vkladem má s výjimkou dvojího hlasování dále při hlasování na členské schůzi Záložny vždy další 1 (jeden) hlas za každý celý násobek základního členského vkladu. Článek 23 Náhradní členská schůze 23.1 Pro případ, že by členská schůze Záložny nebyla usnášení se schopná, svolává svolatel náhradní členskou schůzi Náhradní členská schůze Záložny je svolávána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Takto svolaná náhradní členská schůze Záložny může být zahájena nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce Obdobně se postupuje, byla-li členská schůze konána formou dílčích členských schůzí. Článek 24 Dílčí členské schůze 24.1 Členské schůze Záložny mohou být konány formou dílčích členských schůzí. O tom, zda členská schůze bude konána formou dílčích schůzí, rozhoduje svolatel. 05

Stanovy družstevní záložny

Stanovy družstevní záložny Stanovy družstevní záložny I. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma družstevní záložny zní "Fio, družstevní záložna", dále jen družstvo. 2. Sídlo družstva je Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47.

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY. I. Obchodní firma a sídlo: ---------------------------------------------------------------

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY. I. Obchodní firma a sídlo: --------------------------------------------------------------- STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: --------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné družstevní pojišťovny zní: Motoristická vzájemná

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2010 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti (1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK NÁVRH ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK STANOVY Část I. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více