I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ IČ : Předmět podnikání (činnosti) : pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb s pojených s pronájmem II. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem nabytí bytového domu v Brně, Svatopluka Čecha 106 a,b,c,/dále jen dům/ do majetku družstva včetně pozemku/ů/, na kterém je dům postaven, jejich koupí od Statutárního města Brna/dále jen město/ a to za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů Hlavním cílem družstva po nabytí vlastnictví domu, je provedení oprav jeho společných částí s případnou finanční účastí města a následné převedení bytů v domě do vlastnictví členů družstva za účelem vypořádání finančních prostředků, které členové družstva na koupi domu poskytli v podobě svých dalších členských vkladů v družstvu Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) III. Vznik členství 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické, mající platný nájemní vztah k bytu v domě Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: --- a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky, c) převodem členství, nebo d) jiným způsobem stanoveným zákonem č. 513/1991 Sb. v pl. znění /dále jen zákon/ Za trvání družstva je podmínkou vzniku členství v družstvu na straně zájemce, mimo možnosti vzniku členství dle ustanovení stanov pod bodem 2.c) a 2.d) shora, souhlas družstva s přijetím zájemce za člena družstva na základě jeho písemné přihlášky smlouva o nájmu bytu v domě, uzavřená mezi zájemcem a družstvem splacení základního členského vkladu - splacení dalšího členského vkladu ve výši stanovené pro tento případ a účel družstvem 1

2 IV. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena, e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, h) zánikem družstva Členství fyzické osoby zaniká smrtí Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem V. Přechod a převod členství, vyloučení 1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl a který požádal družstvo o členství ) Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody o jejich převodu, nepodléhá souhlasu družstva.podpisy účastníků této dohody, musí být na této dohodě z důvodů právní jistoty, úředně ověřeny Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu, přecházejí na jejich nabyvatele ve vztahu k družstvu, dnem předložení této dohody družstvu, nebo pozdějším dnem v dohodě uvedeném. Tytéž účinky nastupují, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu svého členství na nabyvatele a písemný souhlas nabyvatele s nabytím členství ) Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo zejména v případě, když neuhradí na výzvu družstva řádně a včas svůj další členský vklad a to ani v družstvem stanovené náhradní lhůtě, která se pro tento případ a účel stanovuje dobou 10 dnů, bezprostředně následujících po dnu, ve kterém došla členu výzva družstva k úhradě dalšího členského vkladu v této náhradní lhůtě ) Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká ) Případný návrh člena na soudní přezkum rozhodnutí členské schůze, která jeho vyloučení potvrdila, nemá odkladný účinek s ohledem na nutnou ochranu právem chráněných majetkových zájmů ostatních členů družstva, kteří řádně a včas splatili své další členské vklady a příp. i jinak přispěli družstvu na zajištění kupní ceny na koupi domu a to i za vyloučeného člena. VI. Práva a povinnosti členů družstva 1. Člen družstva má právo zejména:

3 a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů družstva, c) nahlížet do seznamu členů a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu, d) podat jménem družstva žalobu o náhradu škody proti členovi orgánu družstva, podílejícího se na řízení družstva, kterou družstvu způsobil, e) na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemcem a na jehož pořízení do majetku družstva přispěl svým dalším členským vkladem a to za za zákonem stanovených podmínek, f) na uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě v případě, kdy členovi vznikne právo na její uzavření, např. převodem členských práv a povinností nebo z jiných důvodů stanovených zákonem g) vyžádat si k nahlédnutí řádnou účetní uzávěrku družstva s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat a naplňovat stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva a to zejména stran řádného splacení svého dalšího členského vkladu, b) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena, které jsou podstatné pro vedení seznamu členů, nebo skutečnosti týkající se zúčtování záloh za služby a plnění poskytovaná mu v souvislosti s užíváním bytu v domě c) řádně užívat majetek družstva a řádně platit za jeho užívání náklady s tím spojené ve výši a způsobem stanoveným družstvem d) dodržovat dobré mravy v domě a při výkonu svých nájemních práv a užívání společných částí domu, šetřit práv a právem chráněných zájmů ostatních nájemců bytů v domě e) člen družstva, jako nájemce bytu v domě, je povinen nést ze svého všechny náklady spojené s drobnými opravami a běžnou údržbou bytu s tím, že potřebu ostatních oprav v bytě, je povinen oznámit představenstvu, které o jejich možném provedení na náklad družstva, bez zbytečných odkladů rozhodne. Nebude-li souhlasit s rozhodnutím představenstva v této věci, může se odvolat k členské schůzi VII. Práva a povinnosti družstva 1. Družstvo vede seznam svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména a bydliště fyzické osoby nebo firmy a sídla právnické osoby i výši jejich členského vkladu a výši dalšího členského vkladu vč. výše, v níž byl splacen Do seznamu vyznačí družstvo všechny změny evidovaných skutečností bez zbytečných odkladů po té, co mu byly oznámeny Po nabytí domu do vlastnictví družstva, je družstvo povinno dům spravovat s péčí řádného hospodáře a zajišťovat povinnosti pronajimatele bytů v domě a řádně dbát o ochranu právem chráněných zájmů svých členů, jako nájemců a uživatelů bytů v domě s tím, že správu domu, je družstvo oprávněno zajišťovat prostřednictvím smluvního správce Právům a povinnostem členů družstva, jak jsou uvedeny výše v článku VI., odpovídají povinnosti a práva družstva vůči jeho členům

4 VIII. Základní členský vklad, další členský vklad 1. Základní členský vklad činí 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) pro fyzické i právnické osoby. Základní členský vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva/správce vkladů/ způsobem stanoveným členskou schůzí, jinak členství nevznikne Členové družstva se mohou zavázet k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na činnosti družstva Výše dalšího členského vkladu člena družstva, kterému vzniklo členství při založení družstva, bude určena takto: kupní cena domu a pozemku ze strany města, bude vydělena součtem podlahových ploch všech bytů v domě a poté vynásobena podlahovou plochou příslušného bytu, k němuž se další členský vklad váže. 4. Výše dalšího členského vkladu člena družstva, kterému by vzniklo členství za trvání družstva, bude určena způsobem stanoveným ad III./3. shora Další členský vklad je člen družstva zavázán splatit převodem na zřízený a členům družstva označený účet družstva,s identifikací variabilního symbolu v podobě rodného čísla člena družstva a to ve lhůtě k tomu určené družstvem IX. Vypořádání členského podílu 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl Vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva se vypořádá výplatou základního členského vkladu Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný po uplynutí tří měsíců bezprostředně následujících po měsíci, v němž členství zaniklo Při zániku členství v družstvu v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, nárok na výplatu vypořádacího podílu nevzniká. Účastníci dohody o převodu práv a povinností, si vypořádají nároky s tím spojené, mezi sebou X. Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo c) kontrolní komise Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let Při jednání orgánů družstva se hlasuje veřejně, neusnese-li se orgán při svém jednání jinak. Pokud zákon nestanoví jinak, vyžaduje pro platnost usnesení orgánu družstva, jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny jeho členů a souhlas většiny přítomných členů Členové prvních orgánů po založení družstva mohou být voleni jen na období nejvýše tří let. V dalším nesmí funkční období členů orgánů družstva přesáhnout pěti let, mohou být však voleni opětovně Členům představenstva a kontrolní komise přináleží za řádný výkon funkce v orgánech družstva odměna ve výši, stanovené a schválené členskou schůzí. XI. Členská schůze 1. Schůze členů družstva /dále jen členská schůze/ je nejvyšším orgánem družstva

5 2. Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, nebo kontrolní komise Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostí,ve kterých jsou byty, nebo s byty.takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva,kteří jsou nájemci bytů v nemovitosti,které se rozhodnutí týká Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila Svolání členské schůze se oznamuje členům formou pozvánky, obsahující místo, čas a program jednání členské schůze, a to 14 dnů předem s tím, že pozvánka je jim odeslána formou jejího zveřejnění vyvěšením v domě na místě k tomu určeném a obvyklém/domovní vývěska/ a vhození do bytové listovní schránky člena, případně formou osobního předání Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však do 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení 238, odst. 3 zákona a čl. XI., odst. 2 stanov Při hlasování na členské schůzi má každý člen a to vč. manželů se společným členstvím, jen jeden hlas Jednání členské schůze zahajuje a řídí předseda nebo jím určený člen statutárního orgánu. 8. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům

6 XII. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a má min. tři členy, volené členskou schůzí. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou podle zákona nebo stanov družstva vyhrazeny jinému orgánu Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva. Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva Představenstvo se schází podle potřeby a každému jeho členu náleží při jeho jednání jeden hlas. Jednání představenstva svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti pak místopředsedové představenstva Představenstvo zejména: a) svolává členskou schůzi, b) rozhoduje o přijetí či nepřijetí nových členů za trvání družstva c) rozhoduje o vyloučení člena z družstva d) zveřejňuje vyúčtování nájemného a záloh na služby a výši přeplatků nebo nedoplatků nájemců bytů v domě, e) uzavírá nájemní a jiné smlouvy, f) podepisuje prohlášení vlastníka budovy stran vymezení jednotek a společných částí domu po té, co něm bylo dle zákona rozhodnuto členskou schůzí, g) uzavírá smlouvy o převodu vlastnictví jednotek v domě do vlastnictví členů družstva. 7. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas členské schůze pro každý případ, kdy má družstvo převzít závazek, jehož hodnota převyšuje ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), případně tuto částku z titulu již existujícího závazku uhradit, s výjimkou úhrad vodného+stočného, úhrad za odběr elektrické energie, plynu, tepla a teplé vody apod.,tj. úhrad spojených se správou a provozem domu nebo s jeho koupí Členové představenstva smějí být podnikateli a členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob o obdobným předmětem činnosti XIII. Způsob jednání a podepisování za družstvo 1. Za družstvo jednají navenek předseda nebo každý z místopředsedů představenstva samostatně Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva XIV. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise je tříčlenná za předpokladu, že družstvo bude mít více než padesát členů. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí a tito si volí ze svého středu předsedu Členem kontrolní komise nemůže být člen představenstva

7 3. Kontrolní komise se schází podle potřeby a její jednání svolává předseda, nebo jím pověřený člen komise Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečných odkladů oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů Nebude-li mít družstvo více než padesát členů, bude působnost kontrolní komise plnit členská schůze a kontrolu činnosti družstva bude vykonávat členskou schůzí k tomu pověřený člen nebo více členů družstva. XV. Použití zisku 1. Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení a použití zisku, může být zisk použit prioritně k účelům : k doplnění nedělitelného fondu k úhradě závazků družstva k doplnění dalších fondů družstva k rozdělení mezi členy Pro případ rozdělení zisku mezi členy se podíl člena na zisku určí poměrem výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům ostatních členů, nerozhodne-li členská schůze družstva jinak XVI. Úhrada ztráty 1. Členové družstva neručí za závazky družstva a nemají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva O způsobu úhrady případné ztráty družstva rozhoduje členská schůze při projednání řádné účetní závěrky XVII. Nedělitelný fond 1. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond bude družstvo doplňovat z ročního čistého zisku ve výši dle rozhodnutí členské schůze družstva při projednání řádné účetní závěrky, nejméně však o 10% ročního čistého zisku, až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy O použití nedělitelného fondu za trvání družstva rozhoduje členská schůze. 7

8 XVIII. Závěrečná ustanovení 1. Družstvo je povinno vést po dobu svého trvání účetnictví dle zákona o účetnictví a sestavit za každý rok účetní závěrku O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. Zrušením družstva vstoupí družstvo do likvidace, kterou provede členskou schůzí jmenovaný likvidátor dle zákona Po likvidaci zanikne družstvo na návrh výmazem z obchodního rejstříku Skutečnosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí Bytového družstva Svatopluka Čecha 106 abc Brno V Brně dne

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více