S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo"

Transkript

1 S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů Čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma: Morava, mlékařské odbytové družstvo 2. Sídlo: Vyškov, Palánek 250/1, PSČ Čl. 2 Majetkové poměry družstva 1. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. 2. Obchodní majetek družstva tvoří souhrn majetkových hodnot věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, který je určen k podnikání družstva. 3. Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení veškerých závazků družstva. 4. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů členů družstva. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Čl. 3 Trvání družstva Čl. 4 Předmět podnikání družstva Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Čl. 5 Členský vklad 1. Základní členský vklad činí u jednoho člena 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých).

2 2. V případě potřeby může členská schůze usnesením rozhodnout o složení dalšího členského vkladu, k tomu stanoví podmínky a určí jeho výši. Členským vkladem nemůže být zemědělská půda. 3. Členský vklad se skládá vždy v penězích. Čl. 6 Vznik členství 1. Členy družstva mohou být právnické i fyzické osoby podnikající v zemědělské prvovýrobě, které vyrábějí a prodávají mléko prostřednictvím tohoto družstva. 2. Podmínkou vzniku členství je: a) Splacení základního členského vkladu a povinného členského příspěvku dle čl. 5 těchto stanov. b) Uzavření kupní smlouvy na prodej mléka minimálně na 5 let. 3. Pro získání členství je nutná písemná přihláška, která obsahuje: - Firmu, sídlo nebo bydliště, statutární orgán, IČO, DIČ, bankovní spojení. Žadatel musí uvést, že jsou mu známé stanovy, podmínky pro vznik členství a že se jim podřizuje, včetně způsobu úhrady základního členského vkladu. 4. O přijetí žadatele o členství rozhoduje představenstvo. Odmítnutí přihlášky nemusí být žadateli zdůvodněno. 5. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: a) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky schválené představenstvem b) převodem členství dnem jeho schválení představenstvem, za podmínek odst. 7 tohoto článku s těmito výjimkami: - při úmrtí člena - fyzické osoby se převádí členství podle čl. 11 stanov, - zánikem člena - právnické osoby se převádí členství na jejího právního nástupce podle čl. 12 stanov. c) jiným způsobem stanoveným zákonem. 6. Součástí členství není pracovní vztah ke družstvu. 7. Smlouva o převodu členství musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí uvést, že souhlasí s podmínkami převodu členství a stanovami družstva. Účinky převodu členství nastávají dnem schválení smlouvy o převodu členství představenstvem družstva Zánik členství v družstvu: - písemnou dohodou Čl. 7 Zánik členství

3 - vystoupením - vyloučením - převodem členství - úmrtím fyzické osoby - vstupem právnické osoby do likvidace, prohlášením konkursu na majetek člena - pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností - vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci - usnesení o nařízení exekuce - zánikem družstva Čl. 8 Písemná dohoda 1. Dohodne-li se družstvo zastoupené představenstvem a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Čl. 9 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky doručené představenstvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby šesti měsíců po doručení odhlášky představenstvu družstva. 2. Odhláška může být odvolána jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Čl. 10 Vyloučení 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena: a) porušil-li opětovně a přes výstrahu své členské povinnosti. b) byl-li člen pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu 2. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 3. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 1 písm. b) předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta dnem, kdy se družstvo dovědělo o výsledku tohoto šetření. 4. V písemném rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1, který nemůže být dodatečně měněn, členství zaniká dnem, kdy bylo nebo mohlo být doručeno rozhodnutí představenstva o vyloučení členovi.

4 5. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Členská schůze musí o odvolání rozhodnout nejpozději do třech měsíců po podání odvolání. Proti rozhodnutí členské schůze se může člen odvolat k soudu. 6. Vyloučený člen má nárok na vypořádací podíl., který je splatný do 3 měsíců od schválení účetní uzávěrky za rok, v němž k vyloučení došlo. Vyloučený člen má povinnost vypořádat své závazky vzniklé před vyloučením z porušení povinností člena ve smyslu čl. 18 stanov. Čl. 11 Úmrtí člena 1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Přechod členství na dědice je podmíněno souhlasem představenstva. 2. V případě, že dědicové možnosti členství v družstvu nevyužijí, nebo žádost o členství nebude schválena představenstvem mají nárok na vypořádací podíl. Čl. 12 Zánik právnické osoby V případě, že zaniklá právnická osoba má právního nástupce, se souhlasem představenstva může vstoupit do všech dosavadních členských práv a povinností. Čl. 13 Pozastavení členství 1. Členovi družstva, který své členské povinnosti neplní z objektivních důvodů nebo by mu při jejich plnění mohla vzniknout újma a jinak nejedná proti zájmům družstva, může být rozhodnutím představenstva pozastaveno členství v družstvu. Proti tomuto rozhodnutí představenstva se může člen odvolat k členské schůzi. 2. Člen, kterému bylo rozhodnutím představenstva pozastaveno členství a kterému byla tato skutečnost písemně oznámena, má právo se zúčastnit členské schůze a to i prostřednictvím pověřeného zástupce, ale nemá právo požívat výhod, které jsou s členstvím spojeny a jsou obsaženy v čl. 17 těchto stanov, s výjimkou písmene f). Čl. 14 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích a je roven základnímu členskému vkladu. 3. Vypořádací podíl je splatný do jednoho roku ode dne zániku členství.

5 Čl. 15 Fondy družstva 1. Členská schůze může zřídit rezervní fond, který je tvořen přídělem z čistého zisku ve výši určené členskou schůzí a o jehož použití rozhoduje představenstvo podle zásad, schválených členskou schůzí. 2. Členská schůze může zřídit zajišťovací fond, jehož zdrojem bude poplatek z každého litru prodaného mléka. Výše tohoto poplatku na návrh představenstva schvaluje členská schůze. Nedílnou součástí při zřízení zajišťovacího fondu je schválení zásad a pravidel jeho užití. Čl. 16 Rozdělení zisku a krytí ztráty 1. Družstvo používá zisk, po projednání řádné účetní závěrky členskou schůzí: a) k zákonem stanoveným daním, odvodům a poplatkům b) k úhradě ztráty minulých let c) k přidělení do fondů družstva, budou-li zřízeny d) ostatní účely 2. Zisk může zůstat nerozdělen. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. 3. Podíl člena na zisku určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy se určí podle množství litrů mléka realizovaných prostřednictvím jednotné tvorby ceny mléka. 4. O způsobu krytí ztráty družstva rozhoduje členská schůze na návrh představenstva. Ztráta družstva vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů: a) z nerozděleného zisku minulých období b) ze zisku příštích období c) fondy tvořenými ze zisku d) jiným způsobem e) Čl. 17 Základní práva členů Člen družstva má tato základní práva:

6 a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů b) volit a být volen do orgánů družstva c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informovaní d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům e) na podíl ze zisku ve výši stanovené těmito stanovami f) při zániku členství na vypořádací podíl g) na zajištění odbytu mléka prostřednictvím družstva za podmínek stanovených představenstvem 1. Člen má tyto základní povinnosti: Čl. 18 Základní povinnosti členů a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva b) vložit členský vklad c) platit družstvu provizi z každého zobchodovaného litru mléka d) dodržovat kvalitu výrobků podle státních norem e) prodávat tržní produkci mléka družstvu mimo přímý prodej f) přispívat do fondů schválených členskou schůzí 2. Družstvo může rozšířit práva i povinnosti členů dle usnesení členské schůze. 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Čl. 19 Orgány družstva 2. Do volených orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18-ti let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. 3. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu, která za ni bude jednat v orgánu družstva. Čl. 20 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členská schůze). 2. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Členská schůze se schází nejméně 1x za kalendářní rok.

7 3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise anebo představenstvo družstva. 4. Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů. 5. Do působnosti členské schůze patří zejména: a) měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat řádnou účetní závěrku a pravidla hospodaření na další rok d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty e) rozhodovat o složení dalších členských vkladů a jejich výši f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení, a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy i) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích 6. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, které si výslovně vyhradí usnesením. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů. 8. Při hlasování má člen počet hlasů, které odpovídají ročnímu objemu dodávky mléka za ukončený předcházející kalendářní rok a to vždy l hlas za každých lt této dodávky. V případě hlasování o změně stanov, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, stejně jako o rozhodnutí o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích jako finanční asistence či vydání dluhopisů, má každý člen pouze jeden hlas. Členská schůze nejprve hlasuje o návrzích představenstva. 9. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Zastupovat lze nejvýše 3 členy družstva. 10. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 11. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, předložené plné moci, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

8 Čl. 21 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo má 9 členů. 2. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva z nichž jeden je předseda nebo místopředseda. 3. Představenstvo řídí obchodní činnost družstva a rozhoduje o: - vzniku členství - zániku členství - pozastavení členství - převodech členských práv a povinností - stanovení výše provize - uděluje prokuru a všech záležitostech družstva, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva. 4. Představenstvo se schází podle potřeby nejméně 1x za dva měsíce. Musí se sejít do 10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. 6. Předseda svolává, organizuje a řídí jednání představenstva. 1. Kontrolní komise má 3 členy. Čl. 22 Kontrolní komise 2. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 3. Kontrolní komise dbá na dodržování stanov družstva všemi členy. 4. Kontrolní komise dává písemné stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 5. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. 6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 7. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který svolává, organizuje činnost a řídí jednání kontrolní komise.

9 8. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 9. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více svých členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. Čl. 23 Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 1. Funkční období členů volených orgánů družstva je čtyřleté. 2. Členové volených orgánů družstva mohou být voleni opětovně. 3. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila. 4. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 5. Člen družstva může z volené funkce odstoupit dle zákona. 6. Orgán může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Jmenovaný náhradní člen orgánu má práva a povinnosti řádného člena. Čl. 24 Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejich členů. Čl. 25 Odpovědnost za škodu a nároky družstva 1. Členové družstva odpovídají družstvu za škodu způsobenou porušením povinností člena. 2. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu. Čl. 26 Řádná účetní závěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. 2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.

10 Členové družstva se mohou seznámit s řádnou účetní závěrkou v sídle družstva. Čl. 27 Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. c) rozhodnutím soudu 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. 4. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. 5. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. 6. Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 7. Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímací družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 8. Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. 9. Pokud z rozhodnutí členské schůze nevyplývá něco jiného, účastní se člen družstva na podnikání nástupnického družstva členským vkladem ve výši, jež by odpovídala jeho nároku na likvidačním zůstatku v případě, že by družstvo likvidovalo. 10. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátoři jsou dle návrhu představenstva jmenováni členskou schůzí.

11 Čl. 28 Ustanovení závěrečná 1. Stanovy v tomto znění byly schváleny členskou schůzí, konanou dne..za přítomnosti notáře. 2. Jedná se o úplné znění stanov. Ve Vyškově dne. Předseda představenstva

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 (aktualizované znění) Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva I Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více