Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) celkem

2 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

3 000. Východočeská energetika, a.s. (dále též jen společnost nebo VČE ), zabezpečuje především distribuci elektřiny a její prodej včetně poskytování podpůrných služeb všem chráněným zákazníkům ve východočeském regionu a oprávněným zákazníkům, se kterými má uzavřenou smlouvu o dodávkách elektřiny. Majetkovým vstupem ČEZ, a. s., do regionálních energetických společností se Východočeská energetika, a.s., stala od součástí Skupiny ČEZ.

4 Východočeská energetika, a.s., v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 12,5 rentabilita vlastního kapitálu čistá (%)

5 878 zisk po zdanění (mil. Kč) 1536 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.) 6196 prodej elektřiny (GWh)

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedou představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O10 O12 O14 O19 O19 O25 O34 O42 O46 O48 O52 O55 O59 O62

7 Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O65 O66 O68 O69 O70 O84 O85 O86 O87 O88 O Obsah VČE Organizační schéma společnosti k Výklad zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem *) mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání *) mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh *) mil. Kč Vlastní kapitál *) mil. Kč Základní kapitál *) mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč 1 Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 2 3 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie Konsolidovaný zisk na akcii (dle IFRS) Kč/akcie N N Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání *) % 45,8 43,9 Celková likvidita *) % 80,3 76,9 Celková zadluženost (bez rezerv) *) % 46,6 48,8 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) *) % 5,74 7,20 Fyzický počet zaměstnanců *) osob Oborové ukazatele Zásobovaná oblast km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh Počet odběrných míst celkem počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn ks *) Údaje k

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 N ,86 43,5 43,7 44,7 45,3 101,34 74,0 75,6 77,0 92,9 120,65 49,5 49,1 47,6 43,6 91,60 9,17 10,47 11,25 12,45 110, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Přehled vybraných výsledků 001. VČE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden vstoupení v platnost nového cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 26/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb, a nového cenového rozhodnutí č. 28/2003, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí, vstoupení v platnost nového Kodexu služeb společnosti, uzavření licenční smlouvy s ČEZ, a. s., na používání ochranné známky Duhová energie vznik společnosti MojeEnergie.CZ, s.r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je zpracování dat, služby databank a správa sítí, akciová společnost ČEZ se stala držitelem 98,84 % obchodního podílu ve společnosti Východočeská energetika, a.s., odkoupením 6,67 % na hlasovacích právech od společnosti D E O P v.o.s. Únor konání mimořádné valné hromady; schválení změny stanov společnosti a koncepce podnikatelské činnosti, zahájení kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu dat ve společnosti Východočeská energetika, a.s., schválení smlouvy s Nadací Duhová energie pro první pololetí roku Březen výrok auditora bez výhrad k účetní závěrce za rok 2003 dle českých účetních standardů (CAS). Duben jednání mezi zástupci společností Východočeské energetiky, a.s., a ELTODO EG, a.s., které jsou vlastníky společnosti ENEST, s.r.o., o možnostech prodeje této společnosti, účast dceřiné společnosti VČE - transformátory, s.r.o., v nabídkovém řízení k prodeji montážních dílen Středočeské energetické a.s. v Kolíně, ukončení Projektu REAS a jeho nahrazení novým, ambicióznějším Projektem VIZE Květen projednání návrhu opatření představenstva společnosti, jehož cílem je dosáhnout v rámci Skupiny ČEZ přechodu na nový finanční systém (FIS) k , vstoupení v platnost nových zákonů zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. a současně i novely obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech, zahájení přípravy projektu Implementace nového zákaznického systému CIS. Červen konání řádné valné hromady společnosti; odsouhlasení změn stanov společnosti a zvolení Jana Kanty do funkce člena dozorčí rady, odsouhlasení návrhu dlouhodobého plánu společnosti na období v souladu s koncepcí Projektu VIZE Červenec otevření nových obchodních kanceláří pro veřejnost v Hradci Králové, Pardubicích, Jičíně, Trutnově, České Třebové a Havlíčkově Brodě. Srpen výběr společnosti Ernst & Young ČR, s.r.o., na základě výběrového řízení pro provedení auditu hospodaření společnosti v období , odstoupení Františka Šůchy z funkce generálního ředitele a pověření Pavla Filipi výkonem funkce generálního ředitele od Září nabytí účinnosti vyhlášky č. 458/2004, kterou se mění forma zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaných cenných papírů, odstoupení Františka Šůchy z funkce předsedy představenstva a Michaela Schmida z funkce člena představenstva, dokončení centralizace databází zákaznického informačního systému, uzavření smlouvy č. 1 o nákupu elektřiny pro rok 2005 mezi Východočeskou energetikou, a.s., a ČEZ, a. s.

11 001. Říjen schválení záměru vyčlenit nákupní a logistické činnosti do společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., a do sekce Centralizovaný nákup společnosti ČEZ, a. s., rozhodnutím představenstva společnosti, zvolení Pavla Filipi do funkce předsedy představenstva na zasedání představenstva společnosti. Listopad Prosinec vyčlenění činností IT a TC ze společnosti Východočeská energetika, a.s., do společností ČEZData, s.r.o., a ČEZnet, a.s., které budou tuto činnost zajišťovat formou poskytovaných služeb, konání mimořádné valné hromady společnosti, svolané na žádost majoritního akcionáře; přijetí rozhodnutí o realizaci opatření, která povedou k prohloubení vazeb mezi členy Skupiny ČEZ a k optimalizaci jejich činností a odsouhlasení návrhu koncepce podnikatelské činnosti pro období , na zasedání představenstva společnosti byl jmenován do funkce generálního ředitele Pavel Filipi, do funkce technického ředitele Michael Schmid a do funkce obchodního ředitele Vladimír Vavřich s účinností od odkoupení 49 % obchodního podílu ve společnosti MojeEnergie.CZ, s.r.o., čímž se Východočeská energetika, a.s., stává jejím 100% vlastníkem, vyhlášení zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2004 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (tzv. energetický zákon), zřízení organizačních jednotek Distribuce a Obchod jako mezikroku pro přípravu právního oddělení distribuce a obchodu, Rozhodnutí jediného společníka společnosti VČE - měřicí technika, s.r.o., o schválení převodu vlastnického práva 100 % obchodního podílu na společnost ČEZ, a. s., uzavření smlouvy o zajištění komplexní dodávky elektřiny mezi Východočeskou energetikou, a.s., a ČEZ, a. s. Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden od ledna 2005 společnost přešla na nový finanční informační systém, outsorcing personálních služeb do sekce lidské zdroje pro regionální energetické společnosti a nové společnosti Skupiny ČEZ, podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti VČE - měřicí technika, s.r.o., na společnost ČEZ, a. s., za cenu 57,160 mil. Kč stanovenou na základě znaleckého posudku společnosti PROSCON, s.r.o Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy VČE Únor projednání a odsouhlasení podnikatelského plánu pro vyčlenění odečtových a elektroměrových služeb včetně zpracování dat představenstvem společnosti; vyčlenění zákaznických služeb a služeb interního auditu do samostatných společností ČEZ Měření, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., a do úseku interního auditu ČEZ, a. s., prodání 27 akcií společnosti První energetická a.s. za mil. Kč společnosti J & T FINANCE GROUP, a.s., na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů. Březen dokončení auditu účetní závěrky za rok 2004 s výrokem bez výhrad, přijetí a zveřejnění Programu opatření, v souladu s 25, odst. 3 energetického zákona, provozovatelem distribuční soustavy společností Východočeská energetika, a.s., projednání a odsouhlasení záměru založit společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., pro budoucí prodej a distribuci elektřiny.

12 Projekt VIZE 2008 vybírají se nejlepší dosažené výsledky hledají se optimální postupy dochází ke zkvalitnění zavedených procesů

13 VČE Během roku 2004 bylo v rámci Skupiny ČEZ dosaženo významných úspor v řádu stovek milionů korun.

14 Interview s předsedou představenstva Co pro vaši společnost znamenala z dlouhodobějšího pohledu změna majoritního vlastníka v loňském roce? Vlastnickým propojením pěti regionálních distribučních společností a akciové společnosti ČEZ vzniklo největší uskupení energetických subjektů v České republice. Cílem Skupiny ČEZ je stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Tyto cíle se již stávají skutečností. Svědčí o tom vlastnictví podílu v bulharské energetice, rumunské energetice a probíhající akvizice v polské energetice a pronikání dále na Balkán. Tato velkorysá expanze je pozitivním faktem právě v období integrace České republiky do Evropské unie. Začlenění VČE do Skupiny ČEZ zvýšilo její stabilitu nejen z ekonomického hlediska, ale posílilo i její pozici na postupně se liberalizujícím trhu s elektrickou energií. Probíhá již čtvrtá vlna liberalizace českého energetického trhu. Co to pro vás znamená? První leden 2002 přinesl na český energetický trh pojem liberalizovaný trh. Od tohoto dne se na základě energetického zákona stávají odběratelé takzvanými oprávněnými zákazníky, což fakticky znamená, že si mohou vybrat, od které společnosti, tedy obchodníka, nakoupí elektrickou energii. Liberalizace trhu probíhá postupně. Její dokončení se předpokládá na začátku roku 2006, kdy by měl být trh plně liberalizovaný, jinými slovy otevřený pro velkoodběratele, ale i pro domácnosti z oblasti maloodběratelů. Dalším závažným úkolem v roce 2005 je realizace nejdůležitějších kroků pro uplatnění požadavků unbundlingu, to znamená informačního, organizačního, účetního a právního oddělení distribuce elektrické energie od obchodu s elektrickou energií a dalších činností dle podmínek stanovených novelou energetického zákona. Hodně je v poslední době zmiňován Projekt VIZE Můžete nám přiblížit jeho základní cíle? Projekt VIZE 2008 se týká všech podnikatelských subjektů Skupiny ČEZ včetně mateřské akciové společnosti ČEZ, regionálních energetických společností, existujících i nově vzniklých dceřiných společností ČEZ, a. s., a dceřiných společností regionálních energetických společností. Cílem Projektu VIZE 2008 je především dokončení integrace regionálních energetických společností, která byla zahájena v roce 2003, dále rozšíření integrace na všechny společnosti ve Skupině ČEZ a výběr nejlepších postupů, abychom zkvalitnili dosažené výsledky. Projekt se strategicky zaměřuje především na obchod s elektrickou energií, distribuci elektrické energie a řídicí činnosti Skupiny ČEZ, jakými jsou například řízení rizik, finance, controlling, komunikace, správa majetkových účastí, regulace nebo lidské zdroje a na podpůrné činnosti Skupiny ČEZ informační technologie, telekomunikace, nákup a správu majetku. Co si slibujete od Projektu VIZE 2008 především a jaký je jeho aktuální přínos pro VČE? V rámci Projektu VIZE 2008 se stále vybírají nejlepší dosažené výsledky, hledají se optimální postupy a jednoznačně dochází ke zkvalitnění vybraných procesů. Právě realizací těch nejlepších, praxí ověřených postupů a aplikováním nového podnikatelského modelu bylo během roku 2004 dosaženo prvních významných úspor, a to v řádu několika stovek milionů korun. V dalších letech se očekává, že integrační úsilí Skupiny ČEZ přinese především další významný růst úspory nákladů. Mohl byste zhodnotit dosažené hospodářské výsledky v porovnání s předchozím obdobím? A jste s nimi spokojen? VČE dosáhla v roce 2004 nárůstu čistého zisku o 21,75 procent. Výsledek je pro nás potvrzením celkového pozitivního dlouhodobého vývoje ve společnosti, započatého již v roce Podařilo se nám dodržet jeden z hlavních cílů společnosti zefektivňování řízení vnitřních procesů podle definované strategie vývoje ekonomických výsledků. Je to potěšitelné vyústění dlouhodobé nelehké práce vedení společnosti a jejích zaměstnanců. Hospodářské výsledky za rok 2004 dokazují, že VČE je stabilní a perspektivní společností, která neustále zvyšuje svoji výkonnost a významně modernizuje své procesy. Dovolte mi na závěr ještě poděkovat zákazníkům naší společnosti za přízeň, zaměstnancům VČE za jejich výbornou práci, která přispěla k dosažení vynikajících výsledků, a partnerům a akcionářům za vstřícnou spolupráci. Pavel Filipi předseda představenstva a generální ředitel

15 VČE Interview s předsedou představenstva 001.

16 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Libor KIČMER správní ředitel Co mělo největší vliv na činnost vašeho úseku v roce 2004 a jak jste se s novými úkoly vypořádali? Na činnost správního úseku mělo zcela zásadní dopad strategické rozhodnutí v rámci Skupiny ČEZ o založení budoucích dceřiných společností včetně určení jejich sídel. Ve správním úseku jsme více než půl roku připravovali vyčlenění činností IS a IT do společnosti ČEZData, s.r.o., telekomunikačních činností do společnosti ČEZnet, a.s., a činností odboru lidských zdrojů pod centrálu ČEZ, a. s. Na tomto procesu se podílela většina pracovníků uvedených útvarů. Jsem rád, že se záměr podařilo úspěšně realizovat, a to bez negativních dopadů na vykonávání činností. Za to patří všem spolupracovníkům upřímné poděkování. Michael SCHMID technický ředitel Jakých významných událostí ve vašem úseku v uplynulém roce si nejvíce ceníte? Vysoce si cením toho, že zákazníci napájení z distribuční sítě VČE mohli zaznamenat výrazné zlepšení plynulosti dodávky. Dostupnost sítě se nám podařilo meziročně zlepšit o 25 procent, a to zejména organizačními opatřeními a zavedením systému práce pod napětím bez nutnosti vypínání distribučního zařízení. Významným krokem bylo vytvoření nové efektivní procesní struktury, zvýšení podílu automatizovaných a dálkově ovládaných zařízení v distribuční soustavě a zahájení pilotního projektu Výjezdy z domova, od kterého si slibujeme snížení nákladů. Potvrzením správnosti nastoupené cesty je opakované obhájení certifikátu managementu jakosti ISO 90001:2000 pro proces provozování distribuční soustavy.

17 Lubomír ŠTĚPÁN finanční ředitel Jaký konkrétní dopad měly změny v legislativě například v oblasti informatiky a jak se tyto úkoly řeší ve Skupině ČEZ? Legislativní změny v oblasti energetiky a spolupráce v rámci Skupiny ČEZ si v roce 2004 mimo jiné vynutily zásadní změny informačních systémů společnosti. Jejich podstatnou částí je finanční informační systém založený na řešení SAP pro utility. Finanční úsek se podílel na upgradu systému SAP na nejnovější verzi s cílem podpořit všechny procesní změny ve společnosti a vyhovět všem externím požadavkům. Zároveň se řada našich zaměstnanců významnou měrou podílela na tvorbě korporátního řešení finančního informačního systému ve Skupině ČEZ, které by vyhovovalo veškerým budoucím požadavkům. Klíčovým úspěchem byla implementace tohoto řešení ve VČE v rekordně krátké době, a to vše při zajištění běžné činnosti a podpoře velmi rychlých procesních změn. Myslím, že za výsledky a pracovní nasazení v uplynulém roce si zaměstnanci úseku zaslouží skutečné uznání. Vladimír VAVŘICH obchodní ředitel VČE Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Mohl byste charakterizovat změny, které přinesl rok 2004 pro zákazníky VČE? Pozměňovacím návrhem Parlamentu České republiky ze dne 25. června 2003, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sbírky, došlo k urychlení liberalizace trhu s elektřinou. Z pozměňovacího návrhu vyplývá, že oprávněnými zákazníky jsou od 1. ledna 2004 všichni koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby. Na základě změny základní sazby DPH z 22 procent na 19 procent vydal Energetický regulační úřad nová cenová rozhodnutí pro odběratele kategorií maloodběr podnikatelé a maloodběr obyvatelstvo, platná od 1. května Na základě těchto rozhodnutí došlo ke snížení tarifních cen o výše uvedený rozdíl v DPH. Významnou změnou pro naše zákazníky je zvýšení počtu kontaktních míst. Od 1. července 2004 mohou zákazníci vyřizovat své požadavky v šesti obchodních kancelářích a u devíti smluvních partnerů, kteří na základě smlouvy o obchodním zastoupení poskytují pro VČE služby obchodního charakteru, řeší požadavky na distribuci elektřiny a vykonávají poradenskou činnost. V loňském roce jsme opět zaznamenali nárůst počtu zákazníků, kteří řeší své požadavky prostřednictvím telefonu nebo naší internetové aplikace. V průběhu celého roku jsme se připravovali na čtvrtou vlnu liberalizace trhu s elektrickou energií. Od 1. ledna 2005 si tak mohou zákazníci pro své podnikatelské odběry zvolit libovolného dodavatele elektřiny.

18 Orgány společnosti a její management Představenstvo společnosti Pavel Filipi (* 1953) předseda představenstva od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium Systémové řízení v energetice. Od do byl technickým ředitelem Východočeské energetiky, a.s. Libor Kičmer (* 1956) místopředseda představenstva od Absolvent Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně a postgraduálního studia Jaderné elektrárny na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1993 absolvoval tříměsíční rozvojový manažerský program na britské University of Central Lancashire a v roce 2002 ukončil studium MBA na Prague International Business School. Lubomír Štěpán (* 1955) člen představenstva od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, oboru technická kybernetika, a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, oboru bankovnictví. Vladimír Vavřich (* 1967) člen představenstva od Absolvent České zemědělské univerzity v Praze. V roce 1999 ukončil studium MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při Vysoké škole ekonomické v Praze. Od je obchodním ředitelem Východočeské energetiky, a.s. Seznam členů představenstva, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Michael Schmid (* 1960) člen představenstva od do Absolvent Elektrotechnické fakulty Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, oboru konstrukce strojů, postgraduálního studia Rozvoj teplárenství a certifikovaných kurzů zaměřených na oceňování podniků a strategický marketing. František Šůcha (* 1949) předseda představenstva od do Výkonné vedení společnosti Pavel Filipi (* 1953) generální ředitel od Libor Kičmer (* 1956) správní ředitel od Michael Schmid (* 1960) technický ředitel od Lubomír Štěpán (*1955) finanční ředitel od Vladimír Vavřich (* 1967) obchodní ředitel od Osobní údaje jsou uvedeny u jejich funkcí v představenstvu společnosti. Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 František Šůcha (* 1949) generální ředitel od do

19 Dozorčí rada Vladimír Černý (* 1948) předseda dozorčí rady od Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako vedoucí oddělení fúze a akvizice. Miloš Ečer (* 1954) místopředseda dozorčí rady od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je vedoucím sekce prodejů majetku a restitucí Fondu národního majetku České republiky. Zdeněk Haman (* 1948) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Je zaměstnán jako technik sítí vn a nn, specialista a koordinátor ve společnosti Východočeská energetika, a.s. Ladislav Hanuš (* 1948) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední ekonomické školy v Hradci Králové. Je zaměstnancem Východočeské energetiky, a.s. V současné době je uvolněn pro výkon funkce předsedy Výboru sdružení základních organizací odborového svazu energetiků. Ivan Hink (* 1950) člen dozorčí rady od Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím právní sekce Fondu národního majetku České republiky Orgány společnosti a její management SME Jan Kanta (* 1966) člen dozorčí rady od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, oboru elektroenergetika. Od je zaměstnán ve společnosti ČEZ, a. s., jako ředitel sekce Pravidla trhu. Od do byl generálním ředitelem Středočeské energetické a.s. Pavel Kraják (* 1953) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Pracuje ve společnosti Východočeská energetika, a.s., ve funkci vedoucího odboru Integrované řízení kvality distribuční soustavy. Luboš Mádle (* 1940) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Nyní v důchodu. Ivan Novák (* 1958) člen dozorčí rady od Absolvent Jaderné a fyzikálně-inženýrské fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Je zaměstnán ve společnosti ČEZ, a. s., na pozici vedoucího oddělení strategie. Miloš Růža (* 1958) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Pracuje ve společnosti Východočeská energetika, a.s., jako hlavní technik řízení přenosové soustavy a specialista vn. Zdeněk Uhlíř (* 1945) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Je zaměstnán jako vedoucí ekonomické sekce politické strany ČSSD. Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Henning Probst (* 1957) člen dozorčí rady od do Jaroslav Bydžovský (* 1943) člen dozorčí rady od do

20 Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům představenstva upravuje Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená mezi společností a členem představenstva, kterou schvaluje dozorčí rada. Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům dozorčí rady upravuje Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou schvaluje valná hromada. Na základě uvedených smluv jsou členům orgánů společnosti poskytována tato plnění: pevná odměna člena představenstva a dozorčí rady vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce; tantiéma poskytuje se členům představenstva a dozorčí rady na základě rozhodnutí valné hromady. Výše tantiémy jednotlivým členům představenstva je určena dozorčí radou (pokud o jejím rozdělení nerozhodla valná hromada akcionářů přímo); osobní automobil člen představenstva a dozorčí rady má nárok na jeho poskytnutí pro služební a soukromé použití za podmínek, které jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena z příjmů. V případě, že člen představenstva k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady související s jeho použitím pro služební cesty hrazeny společností v souladu s právními předpisy. Členu dozorčí rady může být poskytnut osobní automobil pouze k výkonu funkce; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch člena představenstva a člena dozorčí rady: úrazové pojištění k pokrytí následků způsobených úrazem, který člen představenstva utrpěl při výkonu této funkce nebo v přímé souvislosti s ní; pojištění odpovědnosti za škody způsobené společnosti nebo třetím osobám při výkonu funkce člena představenstva; životní kapitálové pojištění pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti, který je členem představenstva zdaňován k datu plnění; cestovní náhrady členu představenstva a dozorčí rady je při pracovní cestě poskytováno stravné dle zákona o cestovních náhradách. Ostatní výdaje jsou poskytovány v doložené výši; členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a jsou jeho zaměstnanci, se v souladu s ustanovením 73 odst. 3 zákoníku práce odměna neposkytuje. To platí i v případě zaměstnanců Fondu národního majetku České republiky v souladu s ustanovením 16 a 17 zákona č. 171/1991 Sb. Uvedeným členům dozorčí rady společnost neposkytuje ani další požitky, které právní řád poskytnout nedovoluje. Principy odměňování výkonného vedení společnosti Podmínky odměňování jednotlivých členů výkonného vedení společnosti jsou upraveny v manažerské smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování: základní měsíční mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda se vyplácí za odpracovanou dobu včetně práce přesčas; roční odměny přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy a je závislá na plnění předem stanovených kritérií. Maximální výše roční odměny je stanovena procentem z roční základní mzdy (součet základních měsíčních mezd v daném kalendářním roce). Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci generální ředitel a generálnímu řediteli představenstvo společnosti a dozorčí rada; osobního automobilu na jeho poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo pro služební i soukromé použití za podmínek, které jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady související s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy;

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

vce 30.4.2004 12:02 Stránka 99 Východočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003

vce 30.4.2004 12:02 Stránka 99 Východočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 vce 30.4.2004 12:02 Stránka 99 Východočeská energetika, a.s. Výroční zpráva 2003 vce 30.4.2004 12:03 Stránka 100 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma Pražská energetika, a. s.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více