Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí."

Transkript

1 Mezinárodní zdanění 1. Úvod Mezinárodní dvojí zdanění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Typová struktura smlouvy Přehled ustanovení smlouvy Vyloučení dvojího zdanění podle českých právních předpisů a podle MS Zajištění daně Daňové subjekty s mezinárodním prvkem Použitá literatura: Úvod Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí. 2. Mezinárodní dvojí zdanění Mezinárodním dvojím zdaněním rozumíme současné zdanění příjmů nebo majetku u téhož poplatníka ve dvou nebo více státech. Tím by docházelo k nadměrnému daňovému zatížení a zároveň k nepříznivému působení na rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů. Dvojí, popř. vícenásobné zdanění nastává tehdy, kdy se stejný předmět daně podrobuje dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou či obdobnou daní. Příčiny vzniku dvojího zdanění vycházejí ze střetu dvou či více daňových systémů. Dvojí zdanění je nežádoucí, jelikož demotivuje osoby k podnikáním na území jiných států snížením čistého zisku. Těmto negativním jevům by měly zamezit tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ). Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění modifikují ustanovení národních daňových předpisů, jsou nadřazeny národním zákonům, nemohou však stanovit daňovou povinnost nad rozsah vnitrostátních daňových předpisů. Stránka 1 z 9

2 3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou nadřazeny národním zákonům. Platnosti nabývají ratifikací a publikací ve Sbírce mezinárodních smluv. Vyhlášením se smlouva stává podle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu a zároveň má přednost před zákonem. Princip priority dodržování daňových smluv je zakotven i přímo v zákoně o daních z příjmů, a to v 37: Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Základem smluv o zamezení dvojího zdanění je tzv. vzorová smlouva OECD. Vzorová smlouva určuje pro smluvní státy základní pravidlo, na jehož základě se v konkrétních dohodách mezi jednotlivými státy rozhoduje, který ze států má přednost ve výběru daně z příjmů poplatníka a který z nich se naopak příjmů vzdá. V současnosti se uplatňují dvě modelové konvence pro uzavírání těchto smluv: Model OECD, podle nějž jsou sjednávány smlouvy mezi vyspělými zeměmi. Právo zdanit příjem poplatníka je ponecháno státu, jehož je poplatník rezidentem. Model OSN, podle kterého jsou uzavírány smlouvy s rozvojovými zeměmi. Na jejich základě jsou daňové výnosy ponechány rozvojovým zemím, neboť právo zdanit příjem je ponecháno státu zdroje příjmu poplatníka. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mívají obdobnou strukturu, neboť vycházejí ze vzorových smluv doporučených OECD a OSN. USA mají zvláštní typ smlouvy, neboť uplatňují princip zdanění podle občanství, nikoli podle rezidentství. Vzorovou smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku (OECD Model Tax Convention) přijalo OECD v roce Smlouva byla několikrát aktualizována, naposledy v roce Základním principem pro přiřazení příjmů konkrétnímu státu je princip země rezidentury. Tato země má právo na zdanění celosvětových příjmů. Výhody plynoucí ze smlouvy s určitým státem lze uplatnit bez rizika pouze tehdy, jestliže poplatník předloží tzv. potvrzení o daňovém domicilu, čímž doloží, že je daňovým rezidentem určitého státu. Potvrzení vydává na požádání příslušný správce daně. Stránka 2 z 9

3 4. Typová struktura smlouvy Struktura uzavřených smluv je velmi podobná, protože se při jejich uzavírání strany řídí vzorovými smlouvami doporučenými mezinárodními organizacemi. Rozdíly mohou být jednak v číslování článků, protože se některé sloučí, nebo v obsahu článků, tj. v konkrétních úlevách pro poplatníky. 5. Přehled ustanovení smlouvy Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6-21 Článek 22 Článek 23 Článek informací, Článek Osoby, na které se smlouva vztahuje Daně, na které se smlouva vztahuje Všeobecné definice Rezident Stálá provozovna Zdanění příjmů (např. příjmy z nemovitého majetku, zisky podniků, sdružené podniky, dividendy, úroky, licenční poplatky, zcizení majetku, příjmy ze zaměstnání, tantiémy, umělci a sportovci, penze, studenti, ostatní) Majetek Metody vyloučení dvojího zdanění Speciální ustanovení (např. zásada rovného zacházení, výměna pomoc při výběru daní, územní působnost) Závěrečná ustanovení 6. Vyloučení dvojího zdanění podle českých právních předpisů a podle MS Dvojí zdanění omezuje zájem daňových nerezidentů o ekonomické aktivity na území státu zdroje příjmů. Hodnocení budoucího daňového zatížení patří k základním rozhodovacím kritériím zahraničních investorů. Dvojí zdanění není ani zájmem státu rezidenta, protože omezuje investice a vede k uzavírání a následnému zaostávání národní ekonomiky. Jednostrannými opatřeními stát rezidenta omezuje dvojí zdanění ve svých vlastních daňových zákonech. Dvoustrannými opatřeními jsou SZDZ, v kterých se určují přesná kritéria, podle kterých se právo na zdanění vyhradí buď jen jednomu ze smluvních států, Stránka 3 z 9

4 nebo se přizná omezené právo na zdanění daňových nerezidentů státu zdroje, čímž dojde k dohodě o rozdělení daňového výnosu mezi smluvní státy. Z technického hlediska jde v praxi o tři základní metody opatření k dvojímu zdanění: 1) zápočet daně, zápočet prostý, zápočet úplný, 2) vynětí příjmů ze zdanění, metoda úplného vynětí metoda vynětí s výhradou progrese, 3) zahrnutí zaplacené daně v zahraničí do daňově odčitatelných nákladů. Ad 1) Zápočet daně (Credit systém). Ve státě, v němž má poplatník daňový domicil, je povinen zahrnout do zdanění veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, ať byly dosaženy kdekoli. Metoda zápočtu daně mu umožňuje, aby daň vypočtenou z celosvětových příjmů snížil o daň, kterou zaplatil v zahraničí v souladu se SZDZ a v souladu s daňovými předpisy státu zdroje. Mezinárodní praxe rozeznává dvě metody zápočtu Prostý zápočet (Ordinary credit). Tato metoda vylučuje, aby příliš vysoké zdanění ve státě zdroje nadměrně snižovalo daňový výnos státu rezidenta. Předpokládá zahrnutí zahraničního příjmu do daňového základu a započtení daně zaplacené v zahraničí. Tento zápočet však limituje poměrnou výší daně, která by na příslušný zahraniční příjem připadala z celkové daňové povinnosti poplatníka. Jestliže celková vypočtená daň přestavuje určité procento z celkových příjmů, nelze na zahraniční příjem započítat vyšší procento daně, i když byla ve státě zdroje taková daň skutečně zaplacena Úplný zápočet (Full credit). V ČR je aplikován především v souvislosti s postupem zdanění úroků podle směrnice Rady č. 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor úrokového charakteru. V ZDP je toto ustanovení upraveno v 38f odst. 10. Stránka 4 z 9

5 Ujednání o úplném zápočtu zavazuje smluvní státy, aby navzájem akceptovaly celou daň zaplacenou z určitého příjmu ve státě zdroje. Ad 2) Metoda vynětí příjmů (Exemption). Tato metoda vynětí příjmů dosažených v zahraničí, se vyskytuje spíše ve starších SZDZ např. SRN, Rakousko. Zásadně se přitom neuplatňuje vůči příjmům z dividend, úroků a licenčních poplatků. V novějších SZDZ se metoda vynětí nepoužívá vůbec a na všechny smlouvy se aplikuje výhradně metoda prostého zápočtu. Podstatou metody vynětí je to, že stát rezidenta určité příjmy dosažené ve státě zdroje nepodrobí žádnému zdanění Vynětí úplné (Full exemption). Příjem ze zdroje v zahraničí se vůbec nebere v úvahu při zdanění dalších příjmů v zemi rezidenta Vynětí s výhradou progrese (Exemption with progression), zahrnuje prvek solidárního zdanění vyšších příjmů. Tato metoda je uplatňována u všech států, se kterými je sjednána. Výhrada progrese znamená to, že se sice ve státě rezidenta vyjímaný příjem do základu daně skutečně nezahrne, ale při stanovení míry zdanění ostatních příjmů se k němu přihlédne. Podle způsobu, jakým se k zahraničním příjmům přihlédne, rozlišujeme tzv. metodu vrchního dílku (top slicing) a metodu zprůměrování (averaging). Metoda vrchního dílku není v právním řádu ČR ani v uzavřených smlouvách používána. Metoda vynětí s výhradou progrese cestou zprůměrování je pro daňové poplatníky výhodnější. Vypočítá se průměrné daňové zatížení připadající na celosvětové zdanitelné příjmy poplatníka a takto zjištěné procento daně se použije pro výpočet daně z příjmů tuzemských. Ad 3) Daň zaplacená v zahraničí jako náklad snižující základ daně. Zahrnutí daně do nákladů je třeba považovat pouze za způsob, jak dvojnásobné zdanění zmírnit. Do nákladů nelze zahrnout daň, která byla v zahraničí zaplacena v případě, že se podle SZDZ vztahuje k příjmům, které podléhají metodě vynětí tak, jak to vyplývá z ustanovení 24 odst. 2 písm. ch) ZDP. Podle tohoto ustanovení lze Stránka 5 z 9

6 daň zahrnout nákladů pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle 38f. Tuto problematiku řeší také 25 odst. 1 písm. i) ZDP, podle kterého nejsou daňově uznatelnými náklady výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy. Do nákladů nelze zahrnout ani daň, která byla v zahraničí zaplacena v rozporu se SZDZ. O tom, která metoda se použije pro eliminaci dvojího mezinárodního zdanění příjmů poplatníka, nerozhoduje poplatník sám, ale zákon. Záleží přitom na tom, zda existuje či neexistuje smlouva p zamezení dvojího zdanění a o jaký příjem se jedná. 7. Zajištění daně Zajištění daně je nástroj, kterým stát zabezpečuje prostřednictvím plátce daně splnění daňových povinností zahraničních osob, kterým vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů v ČR. Úprava zajištění daně není obsahem mezinárodních smluv, jelikož jde o jednostranné opatření s cílem zamezit fiskální nekázni daňových rezidentů. Není metodou vyloučení či zmírnění dvojího zdanění, ale postupem, kterým si státy snaží zdanění příjmů daňových nerezidentů pojistit a vyhnout se tak jejich dvojímu nezdanění. Podle 38e ZDP plátce snižuje úhrady nerezidentům o částku, kterou poukáže na účet místně příslušného správce daně. Zajištění daně se provádí u příjmů daňových nerezidentů, které se zdaňují na základě podaného daňového přiznání a které zároveň nepodléhají dani z příjmů sražené zvláštní sazbou daně podle 36 ZDP. Plátce provádí zajištění daně pod vlastní majetkovou odpovědností a tím je vyjádřena státem přenesená odpovědnost za výběr daně. Zajištění daně se nevztahuje na příjmy osob, které jsou daňovými rezidenty některého z členských států EU nebo EHP, a dále na případy, kdy je záloha na daň Stránka 6 z 9

7 srážena podle 38h ZDP. Plátce příjmů si musí ověřit, že se o daňového rezidenta těchto států skutečně jedná. Zajištění daně má charakter úhrady záloh, ale protože je plátce sráží z příjmů poplatníka, bývá často chybně zaměňováno se srážkovou daní, která však představuje konečné zdanění. Zajištění daně se podle 38e odst. 1 a 2 ZDP provádí pouze ze zdanitelných příjmů. Důležité je znění příslušné SZDZ, která České republice nemusí přiznat právo na zdanění příslušného příjmu. Pokud plátce zjistí, že vyplácí daňovému nerezidentovi příjem, který u něj bude od daně osvobozený, povinnost zajišťovat nevznikne. Povinnost zajišťovat daň odpadá u většiny států, se kterými má ČR uzavřenu SZDZ, jelikož podle čl. 13 těchto smluv příjem nerezidenta z prodeje majetkových podílů nepodléhá v ČR zdanění. 8. Daňové subjekty s mezinárodním prvkem Smlouvy o zamezení dvojího zdanění rozlišují u právnických i fyzických osob tzv. daňové tuzemce daňové rezidenty a daňové cizozemce daňové nerezidenty. Daňový rezident určitého státu je poplatník s neomezenou (celosvětovou) daňovou povinností vůči tomuto státu. O daňovém rezidentovi starší SZDZ a odborná literatura hovoří také jako o osobě s daňovým domicilem v určitém státě. Za daňového rezidenta fyzickou osobu považuje ZDP v 2 osobu, která má na území České republiky své bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, tj. alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce. Daňové rezidenty právnické osoby definuje ZDP v 17 odst. 3 jako poplatníky, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení. Stanovit rezidentství sídla právnické osoby v praxi větší problémy nepřináší, jelikož sídlo podléhá registrační povinnosti, údaje jsou veřejně přístupné a sídlo je proto snadno prokazatelné. Určení místa vedení společnosti je v praxi složitější. Podle zákona se místem vedení rozumí adresa místa, ze kterého je právnická osoba řízena. Stránka 7 z 9

8 Vzhledem k možné různé interpretaci tohoto pojmu, vydalo Ministerstvo financí v roce 2000 sdělení, jak na místo vedení pohlížet. Mělo by se jednat o místo, kde jsou skutečně prováděna klíčová a řídící rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna. Místo vedení je obvykle místem, kde ředitel společnosti nebo skupina představitelů (např. správní rada) přijímá svá rozhodnutí. Obecněji je lze definovat jako místo, kde je formulována a odkud je nařizována praktická politika podniku, a kde se také běžně nachází přiměřené věcné a personální vybavení pro takovou činnost. Právnické osoby mají ve SZDZ určen daňový domicil podle sídla, tedy prakticky shodně s 17 ZDP. Rozdíl je v tom, že formální sídlo nehraje prakticky žádnou roli. Modelová smlouva OECD k tomu v čl. 4 odst. 3 uvádí: Jestliže podle ustanovení odstavce 1 osoba jiná než fyzická je rezidentem obou smluvních států, bude se předpokládat, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém je sídlo jejího skutečného vedení. V Plzni Mgr. Bc- Jiří Bystřický, QBÚ Stránka 8 z 9

9 9. Použitá literatura: KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 3. vydání. Olomouc: ANAG, s.r.o., s. ISBN SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy: 100 otázek a odpovědí z praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Vydání první. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Wolters Kluwer, OECD, KDP, SKDP. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Praha: Wolters Kluwer ČR, červenec s. ISBN Ministerstvo financí. Sdělení: k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník". In Finanční zpravodaj č. 1/ , Č. j. 251/ /2000, s Stránka 9 z 9

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17)

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) Daňová rezidence Určení rezidence Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) 1) poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území

Více

VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ

VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ PETRA SCHILLEROVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita Abstrakt Mezinárodní dvojí zdanění má od vnitrostátního odlišnou povahu. Jeho vznik není úmyslem

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU PETRA SCHILLEROVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Dvojí zdanění se definuje jak situace,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku APLIKACE SMLOUVY

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění

Více

SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ MEZI ČR A NIZOZEMÍM A JEJÍ APLIKACE

SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ MEZI ČR A NIZOZEMÍM A JEJÍ APLIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ MEZI ČR A NIZOZEMÍM

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty dvojího zdanění Zpracoval: David Novotný Plzeň, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 187 10. funkční období 187 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Více

MEZINÁRODNÍ A VNITROSTÁTNÍ ASPEKTY DVOJÍHO ZDANĚNÍ

MEZINÁRODNÍ A VNITROSTÁTNÍ ASPEKTY DVOJÍHO ZDANĚNÍ Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Mgr. Ing. Veronika Doležalová MEZINÁRODNÍ A VNITROSTÁTNÍ ASPEKTY DVOJÍHO ZDANĚNÍ Rigorózní práce Vedoucí rigorózní práce: JUDr. Petr Novotný Katedra: finančního

Více

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ (JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 2015)

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ (JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 2015) MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ (JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 2015) Mezinárodní hospodářská spolupráce mezinárodní ekonomické vztahy (ale také vztahy další kulturní, sociální, politické) vedou k aplikaci daní ve

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Katedra finančního práva a finanční vědy

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Katedra finančního práva a finanční vědy Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra finančního práva a finanční vědy Mezinárodní a vnitrostátní aspekty dvojího zdanění Diplomová práce Autor: Michal Levý Vedoucí práce: JUDr. Petr Novotný,

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Abstrakt Abstract Klíčová slova Key words

Abstrakt Abstract Klíčová slova Key words Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR, konkrétně pasivních příjmů - dividend, úroků a licenčních poplatků. Cílem je sestavit návod jak postupovat

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Mezinárodní aspekty zdanění příjmů

Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Právní základ Všeobecná vzorová dohoda OECD k odstranění dvojího zdanění příjmů a majetku cíl: odstranit dvojí zdanění jako překážku volného hospodářského pohybu nejde

Více

Komparace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění

Komparace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Komparace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr David,

Více

Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí

Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí Poplatník daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, který je rezidentem ČR, má daňovou povinnost nejen z příjmů plynoucích ze zdrojů

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Mezinárodní zdanění. Jarmila Fojtíková

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Mezinárodní zdanění. Jarmila Fojtíková MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Mezinárodní zdanění Jarmila Fojtíková Brno 2012 Autor: Ing. Jarmila Fojtíková Lektoroval: ISBN 978-80-210-XXXX-X OBSAH 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍHO

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ /

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ / Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/ 86 838/2009-393 Pokyn D 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami V rámci zákona

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z NÁJMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z NÁJMU V ČESKÉ REPUBLICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z NÁJMU V ČESKÉ REPUBLICE TAXATION

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NEREZIDENTŮ (FO A PO) Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NEREZIDENTŮ (FO A PO) Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NEREZIDENTŮ (FO A PO) Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Diplomová práce Bc. Lucie Horáková Duben 2008-1 - Prohlášení Prohlašuji,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PROVOZUJÍCÍCH SPORT JAKO SVÉ POVOLÁNÍ

PRÁVNÍ ASPEKTY ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PROVOZUJÍCÍCH SPORT JAKO SVÉ POVOLÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Autor práce (diplomant) Robin Štork PRÁVNÍ ASPEKTY ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PROVOZUJÍCÍCH SPORT JAKO SVÉ POVOLÁNÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Slučitelnost ZDP s právem ES. Zápis z jednání z 14. července 2003, 13.00 MF ČR, Lazarská 7, Praha 1

Slučitelnost ZDP s právem ES. Zápis z jednání z 14. července 2003, 13.00 MF ČR, Lazarská 7, Praha 1 Slučitelnost ZDP s právem ES Zápis z jednání z 14. července 2003, 13.00 MF ČR, Lazarská 7, Praha 1 MF ČR: KDP ČR: Pro: Milena Hrdinková, Marcel Pitterling, Josef Hladký, Jan Košatka, Aleš Zbořil, Petr

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem 25.2.2015 Ostrava Japonský systém zdanění DPPO Celková

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Lenka Pazderová OBSAH I. Daňové rezidentství II. III. IV. Zdroj příjmů Zdanění příjmů plynoucích nerezidentům ze zdrojů v ČR Zdanění příjmů

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Zdanění bank a pojišťoven. Zdanění penzijních fondů. Cíl: Seznámit studenty se základní problematikou zdanění bank a

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

MEZINÁRODNÍ ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ DAŇOVÉHO REZIDENTA ČR DOSAHUJÍCÍHO PŘÍJMU Z IRSKA

MEZINÁRODNÍ ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ DAŇOVÉHO REZIDENTA ČR DOSAHUJÍCÍHO PŘÍJMU Z IRSKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ DAŇOVÉHO REZIDENTA

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VLASTIMIL SOJKA Mezinárodní zdanění příjmů Smlouvy o zamezení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PLYNOUCÍCH

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více