Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí."

Transkript

1 Mezinárodní zdanění 1. Úvod Mezinárodní dvojí zdanění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Typová struktura smlouvy Přehled ustanovení smlouvy Vyloučení dvojího zdanění podle českých právních předpisů a podle MS Zajištění daně Daňové subjekty s mezinárodním prvkem Použitá literatura: Úvod Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí. 2. Mezinárodní dvojí zdanění Mezinárodním dvojím zdaněním rozumíme současné zdanění příjmů nebo majetku u téhož poplatníka ve dvou nebo více státech. Tím by docházelo k nadměrnému daňovému zatížení a zároveň k nepříznivému působení na rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů. Dvojí, popř. vícenásobné zdanění nastává tehdy, kdy se stejný předmět daně podrobuje dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou či obdobnou daní. Příčiny vzniku dvojího zdanění vycházejí ze střetu dvou či více daňových systémů. Dvojí zdanění je nežádoucí, jelikož demotivuje osoby k podnikáním na území jiných států snížením čistého zisku. Těmto negativním jevům by měly zamezit tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ). Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění modifikují ustanovení národních daňových předpisů, jsou nadřazeny národním zákonům, nemohou však stanovit daňovou povinnost nad rozsah vnitrostátních daňových předpisů. Stránka 1 z 9

2 3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou nadřazeny národním zákonům. Platnosti nabývají ratifikací a publikací ve Sbírce mezinárodních smluv. Vyhlášením se smlouva stává podle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu a zároveň má přednost před zákonem. Princip priority dodržování daňových smluv je zakotven i přímo v zákoně o daních z příjmů, a to v 37: Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Základem smluv o zamezení dvojího zdanění je tzv. vzorová smlouva OECD. Vzorová smlouva určuje pro smluvní státy základní pravidlo, na jehož základě se v konkrétních dohodách mezi jednotlivými státy rozhoduje, který ze států má přednost ve výběru daně z příjmů poplatníka a který z nich se naopak příjmů vzdá. V současnosti se uplatňují dvě modelové konvence pro uzavírání těchto smluv: Model OECD, podle nějž jsou sjednávány smlouvy mezi vyspělými zeměmi. Právo zdanit příjem poplatníka je ponecháno státu, jehož je poplatník rezidentem. Model OSN, podle kterého jsou uzavírány smlouvy s rozvojovými zeměmi. Na jejich základě jsou daňové výnosy ponechány rozvojovým zemím, neboť právo zdanit příjem je ponecháno státu zdroje příjmu poplatníka. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mívají obdobnou strukturu, neboť vycházejí ze vzorových smluv doporučených OECD a OSN. USA mají zvláštní typ smlouvy, neboť uplatňují princip zdanění podle občanství, nikoli podle rezidentství. Vzorovou smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku (OECD Model Tax Convention) přijalo OECD v roce Smlouva byla několikrát aktualizována, naposledy v roce Základním principem pro přiřazení příjmů konkrétnímu státu je princip země rezidentury. Tato země má právo na zdanění celosvětových příjmů. Výhody plynoucí ze smlouvy s určitým státem lze uplatnit bez rizika pouze tehdy, jestliže poplatník předloží tzv. potvrzení o daňovém domicilu, čímž doloží, že je daňovým rezidentem určitého státu. Potvrzení vydává na požádání příslušný správce daně. Stránka 2 z 9

3 4. Typová struktura smlouvy Struktura uzavřených smluv je velmi podobná, protože se při jejich uzavírání strany řídí vzorovými smlouvami doporučenými mezinárodními organizacemi. Rozdíly mohou být jednak v číslování článků, protože se některé sloučí, nebo v obsahu článků, tj. v konkrétních úlevách pro poplatníky. 5. Přehled ustanovení smlouvy Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6-21 Článek 22 Článek 23 Článek informací, Článek Osoby, na které se smlouva vztahuje Daně, na které se smlouva vztahuje Všeobecné definice Rezident Stálá provozovna Zdanění příjmů (např. příjmy z nemovitého majetku, zisky podniků, sdružené podniky, dividendy, úroky, licenční poplatky, zcizení majetku, příjmy ze zaměstnání, tantiémy, umělci a sportovci, penze, studenti, ostatní) Majetek Metody vyloučení dvojího zdanění Speciální ustanovení (např. zásada rovného zacházení, výměna pomoc při výběru daní, územní působnost) Závěrečná ustanovení 6. Vyloučení dvojího zdanění podle českých právních předpisů a podle MS Dvojí zdanění omezuje zájem daňových nerezidentů o ekonomické aktivity na území státu zdroje příjmů. Hodnocení budoucího daňového zatížení patří k základním rozhodovacím kritériím zahraničních investorů. Dvojí zdanění není ani zájmem státu rezidenta, protože omezuje investice a vede k uzavírání a následnému zaostávání národní ekonomiky. Jednostrannými opatřeními stát rezidenta omezuje dvojí zdanění ve svých vlastních daňových zákonech. Dvoustrannými opatřeními jsou SZDZ, v kterých se určují přesná kritéria, podle kterých se právo na zdanění vyhradí buď jen jednomu ze smluvních států, Stránka 3 z 9

4 nebo se přizná omezené právo na zdanění daňových nerezidentů státu zdroje, čímž dojde k dohodě o rozdělení daňového výnosu mezi smluvní státy. Z technického hlediska jde v praxi o tři základní metody opatření k dvojímu zdanění: 1) zápočet daně, zápočet prostý, zápočet úplný, 2) vynětí příjmů ze zdanění, metoda úplného vynětí metoda vynětí s výhradou progrese, 3) zahrnutí zaplacené daně v zahraničí do daňově odčitatelných nákladů. Ad 1) Zápočet daně (Credit systém). Ve státě, v němž má poplatník daňový domicil, je povinen zahrnout do zdanění veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, ať byly dosaženy kdekoli. Metoda zápočtu daně mu umožňuje, aby daň vypočtenou z celosvětových příjmů snížil o daň, kterou zaplatil v zahraničí v souladu se SZDZ a v souladu s daňovými předpisy státu zdroje. Mezinárodní praxe rozeznává dvě metody zápočtu Prostý zápočet (Ordinary credit). Tato metoda vylučuje, aby příliš vysoké zdanění ve státě zdroje nadměrně snižovalo daňový výnos státu rezidenta. Předpokládá zahrnutí zahraničního příjmu do daňového základu a započtení daně zaplacené v zahraničí. Tento zápočet však limituje poměrnou výší daně, která by na příslušný zahraniční příjem připadala z celkové daňové povinnosti poplatníka. Jestliže celková vypočtená daň přestavuje určité procento z celkových příjmů, nelze na zahraniční příjem započítat vyšší procento daně, i když byla ve státě zdroje taková daň skutečně zaplacena Úplný zápočet (Full credit). V ČR je aplikován především v souvislosti s postupem zdanění úroků podle směrnice Rady č. 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor úrokového charakteru. V ZDP je toto ustanovení upraveno v 38f odst. 10. Stránka 4 z 9

5 Ujednání o úplném zápočtu zavazuje smluvní státy, aby navzájem akceptovaly celou daň zaplacenou z určitého příjmu ve státě zdroje. Ad 2) Metoda vynětí příjmů (Exemption). Tato metoda vynětí příjmů dosažených v zahraničí, se vyskytuje spíše ve starších SZDZ např. SRN, Rakousko. Zásadně se přitom neuplatňuje vůči příjmům z dividend, úroků a licenčních poplatků. V novějších SZDZ se metoda vynětí nepoužívá vůbec a na všechny smlouvy se aplikuje výhradně metoda prostého zápočtu. Podstatou metody vynětí je to, že stát rezidenta určité příjmy dosažené ve státě zdroje nepodrobí žádnému zdanění Vynětí úplné (Full exemption). Příjem ze zdroje v zahraničí se vůbec nebere v úvahu při zdanění dalších příjmů v zemi rezidenta Vynětí s výhradou progrese (Exemption with progression), zahrnuje prvek solidárního zdanění vyšších příjmů. Tato metoda je uplatňována u všech států, se kterými je sjednána. Výhrada progrese znamená to, že se sice ve státě rezidenta vyjímaný příjem do základu daně skutečně nezahrne, ale při stanovení míry zdanění ostatních příjmů se k němu přihlédne. Podle způsobu, jakým se k zahraničním příjmům přihlédne, rozlišujeme tzv. metodu vrchního dílku (top slicing) a metodu zprůměrování (averaging). Metoda vrchního dílku není v právním řádu ČR ani v uzavřených smlouvách používána. Metoda vynětí s výhradou progrese cestou zprůměrování je pro daňové poplatníky výhodnější. Vypočítá se průměrné daňové zatížení připadající na celosvětové zdanitelné příjmy poplatníka a takto zjištěné procento daně se použije pro výpočet daně z příjmů tuzemských. Ad 3) Daň zaplacená v zahraničí jako náklad snižující základ daně. Zahrnutí daně do nákladů je třeba považovat pouze za způsob, jak dvojnásobné zdanění zmírnit. Do nákladů nelze zahrnout daň, která byla v zahraničí zaplacena v případě, že se podle SZDZ vztahuje k příjmům, které podléhají metodě vynětí tak, jak to vyplývá z ustanovení 24 odst. 2 písm. ch) ZDP. Podle tohoto ustanovení lze Stránka 5 z 9

6 daň zahrnout nákladů pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle 38f. Tuto problematiku řeší také 25 odst. 1 písm. i) ZDP, podle kterého nejsou daňově uznatelnými náklady výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy. Do nákladů nelze zahrnout ani daň, která byla v zahraničí zaplacena v rozporu se SZDZ. O tom, která metoda se použije pro eliminaci dvojího mezinárodního zdanění příjmů poplatníka, nerozhoduje poplatník sám, ale zákon. Záleží přitom na tom, zda existuje či neexistuje smlouva p zamezení dvojího zdanění a o jaký příjem se jedná. 7. Zajištění daně Zajištění daně je nástroj, kterým stát zabezpečuje prostřednictvím plátce daně splnění daňových povinností zahraničních osob, kterým vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů v ČR. Úprava zajištění daně není obsahem mezinárodních smluv, jelikož jde o jednostranné opatření s cílem zamezit fiskální nekázni daňových rezidentů. Není metodou vyloučení či zmírnění dvojího zdanění, ale postupem, kterým si státy snaží zdanění příjmů daňových nerezidentů pojistit a vyhnout se tak jejich dvojímu nezdanění. Podle 38e ZDP plátce snižuje úhrady nerezidentům o částku, kterou poukáže na účet místně příslušného správce daně. Zajištění daně se provádí u příjmů daňových nerezidentů, které se zdaňují na základě podaného daňového přiznání a které zároveň nepodléhají dani z příjmů sražené zvláštní sazbou daně podle 36 ZDP. Plátce provádí zajištění daně pod vlastní majetkovou odpovědností a tím je vyjádřena státem přenesená odpovědnost za výběr daně. Zajištění daně se nevztahuje na příjmy osob, které jsou daňovými rezidenty některého z členských států EU nebo EHP, a dále na případy, kdy je záloha na daň Stránka 6 z 9

7 srážena podle 38h ZDP. Plátce příjmů si musí ověřit, že se o daňového rezidenta těchto států skutečně jedná. Zajištění daně má charakter úhrady záloh, ale protože je plátce sráží z příjmů poplatníka, bývá často chybně zaměňováno se srážkovou daní, která však představuje konečné zdanění. Zajištění daně se podle 38e odst. 1 a 2 ZDP provádí pouze ze zdanitelných příjmů. Důležité je znění příslušné SZDZ, která České republice nemusí přiznat právo na zdanění příslušného příjmu. Pokud plátce zjistí, že vyplácí daňovému nerezidentovi příjem, který u něj bude od daně osvobozený, povinnost zajišťovat nevznikne. Povinnost zajišťovat daň odpadá u většiny států, se kterými má ČR uzavřenu SZDZ, jelikož podle čl. 13 těchto smluv příjem nerezidenta z prodeje majetkových podílů nepodléhá v ČR zdanění. 8. Daňové subjekty s mezinárodním prvkem Smlouvy o zamezení dvojího zdanění rozlišují u právnických i fyzických osob tzv. daňové tuzemce daňové rezidenty a daňové cizozemce daňové nerezidenty. Daňový rezident určitého státu je poplatník s neomezenou (celosvětovou) daňovou povinností vůči tomuto státu. O daňovém rezidentovi starší SZDZ a odborná literatura hovoří také jako o osobě s daňovým domicilem v určitém státě. Za daňového rezidenta fyzickou osobu považuje ZDP v 2 osobu, která má na území České republiky své bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, tj. alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce. Daňové rezidenty právnické osoby definuje ZDP v 17 odst. 3 jako poplatníky, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení. Stanovit rezidentství sídla právnické osoby v praxi větší problémy nepřináší, jelikož sídlo podléhá registrační povinnosti, údaje jsou veřejně přístupné a sídlo je proto snadno prokazatelné. Určení místa vedení společnosti je v praxi složitější. Podle zákona se místem vedení rozumí adresa místa, ze kterého je právnická osoba řízena. Stránka 7 z 9

8 Vzhledem k možné různé interpretaci tohoto pojmu, vydalo Ministerstvo financí v roce 2000 sdělení, jak na místo vedení pohlížet. Mělo by se jednat o místo, kde jsou skutečně prováděna klíčová a řídící rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna. Místo vedení je obvykle místem, kde ředitel společnosti nebo skupina představitelů (např. správní rada) přijímá svá rozhodnutí. Obecněji je lze definovat jako místo, kde je formulována a odkud je nařizována praktická politika podniku, a kde se také běžně nachází přiměřené věcné a personální vybavení pro takovou činnost. Právnické osoby mají ve SZDZ určen daňový domicil podle sídla, tedy prakticky shodně s 17 ZDP. Rozdíl je v tom, že formální sídlo nehraje prakticky žádnou roli. Modelová smlouva OECD k tomu v čl. 4 odst. 3 uvádí: Jestliže podle ustanovení odstavce 1 osoba jiná než fyzická je rezidentem obou smluvních států, bude se předpokládat, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém je sídlo jejího skutečného vedení. V Plzni Mgr. Bc- Jiří Bystřický, QBÚ Stránka 8 z 9

9 9. Použitá literatura: KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 3. vydání. Olomouc: ANAG, s.r.o., s. ISBN SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy: 100 otázek a odpovědí z praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Vydání první. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Wolters Kluwer, OECD, KDP, SKDP. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Praha: Wolters Kluwer ČR, červenec s. ISBN Ministerstvo financí. Sdělení: k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník". In Finanční zpravodaj č. 1/ , Č. j. 251/ /2000, s Stránka 9 z 9

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty dvojího zdanění Zpracoval: David Novotný Plzeň, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí

Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí Poplatník daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, který je rezidentem ČR, má daňovou povinnost nejen z příjmů plynoucích ze zdrojů

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Mezinárodní zdanění. Jarmila Fojtíková

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Mezinárodní zdanění. Jarmila Fojtíková MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Mezinárodní zdanění Jarmila Fojtíková Brno 2012 Autor: Ing. Jarmila Fojtíková Lektoroval: ISBN 978-80-210-XXXX-X OBSAH 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍHO

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NEREZIDENTŮ (FO A PO) Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NEREZIDENTŮ (FO A PO) Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NEREZIDENTŮ (FO A PO) Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Diplomová práce Bc. Lucie Horáková Duben 2008-1 - Prohlášení Prohlašuji,

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Slučitelnost ZDP s právem ES. Zápis z jednání z 14. července 2003, 13.00 MF ČR, Lazarská 7, Praha 1

Slučitelnost ZDP s právem ES. Zápis z jednání z 14. července 2003, 13.00 MF ČR, Lazarská 7, Praha 1 Slučitelnost ZDP s právem ES Zápis z jednání z 14. července 2003, 13.00 MF ČR, Lazarská 7, Praha 1 MF ČR: KDP ČR: Pro: Milena Hrdinková, Marcel Pitterling, Josef Hladký, Jan Košatka, Aleš Zbořil, Petr

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Lenka Pazderová OBSAH I. Daňové rezidentství II. III. IV. Zdroj příjmů Zdanění příjmů plynoucích nerezidentům ze zdrojů v ČR Zdanění příjmů

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VLASTIMIL SOJKA Mezinárodní zdanění příjmů Smlouvy o zamezení

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Projekt zdanění příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU. Bc. Zdeňka Lamborová

Projekt zdanění příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU. Bc. Zdeňka Lamborová Projekt zdanění příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU Bc. Zdeňka Lamborová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Daň z příjmu fyzických osob základní informace III/2 VY_32_INOVACE_37 2 Název školy

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

ANOTACE ANNOTATION KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

ANOTACE ANNOTATION KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodních daňových vztahů. Pojednává o obecném pozadí této oblasti, tj. o vnitrostátních daňových předpisech, v návaznosti na smlouvy o zamezení

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VLASTIMIL SOJKA Mezinárodní zdanění příjmů Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů Vzor citace:

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více