Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí."

Transkript

1 Mezinárodní zdanění 1. Úvod Mezinárodní dvojí zdanění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Typová struktura smlouvy Přehled ustanovení smlouvy Vyloučení dvojího zdanění podle českých právních předpisů a podle MS Zajištění daně Daňové subjekty s mezinárodním prvkem Použitá literatura: Úvod Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí. 2. Mezinárodní dvojí zdanění Mezinárodním dvojím zdaněním rozumíme současné zdanění příjmů nebo majetku u téhož poplatníka ve dvou nebo více státech. Tím by docházelo k nadměrnému daňovému zatížení a zároveň k nepříznivému působení na rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů. Dvojí, popř. vícenásobné zdanění nastává tehdy, kdy se stejný předmět daně podrobuje dvojnásobnému či vícenásobnému zdanění stejnou či obdobnou daní. Příčiny vzniku dvojího zdanění vycházejí ze střetu dvou či více daňových systémů. Dvojí zdanění je nežádoucí, jelikož demotivuje osoby k podnikáním na území jiných států snížením čistého zisku. Těmto negativním jevům by měly zamezit tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ). Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění modifikují ustanovení národních daňových předpisů, jsou nadřazeny národním zákonům, nemohou však stanovit daňovou povinnost nad rozsah vnitrostátních daňových předpisů. Stránka 1 z 9

2 3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou nadřazeny národním zákonům. Platnosti nabývají ratifikací a publikací ve Sbírce mezinárodních smluv. Vyhlášením se smlouva stává podle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu a zároveň má přednost před zákonem. Princip priority dodržování daňových smluv je zakotven i přímo v zákoně o daních z příjmů, a to v 37: Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Základem smluv o zamezení dvojího zdanění je tzv. vzorová smlouva OECD. Vzorová smlouva určuje pro smluvní státy základní pravidlo, na jehož základě se v konkrétních dohodách mezi jednotlivými státy rozhoduje, který ze států má přednost ve výběru daně z příjmů poplatníka a který z nich se naopak příjmů vzdá. V současnosti se uplatňují dvě modelové konvence pro uzavírání těchto smluv: Model OECD, podle nějž jsou sjednávány smlouvy mezi vyspělými zeměmi. Právo zdanit příjem poplatníka je ponecháno státu, jehož je poplatník rezidentem. Model OSN, podle kterého jsou uzavírány smlouvy s rozvojovými zeměmi. Na jejich základě jsou daňové výnosy ponechány rozvojovým zemím, neboť právo zdanit příjem je ponecháno státu zdroje příjmu poplatníka. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mívají obdobnou strukturu, neboť vycházejí ze vzorových smluv doporučených OECD a OSN. USA mají zvláštní typ smlouvy, neboť uplatňují princip zdanění podle občanství, nikoli podle rezidentství. Vzorovou smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku (OECD Model Tax Convention) přijalo OECD v roce Smlouva byla několikrát aktualizována, naposledy v roce Základním principem pro přiřazení příjmů konkrétnímu státu je princip země rezidentury. Tato země má právo na zdanění celosvětových příjmů. Výhody plynoucí ze smlouvy s určitým státem lze uplatnit bez rizika pouze tehdy, jestliže poplatník předloží tzv. potvrzení o daňovém domicilu, čímž doloží, že je daňovým rezidentem určitého státu. Potvrzení vydává na požádání příslušný správce daně. Stránka 2 z 9

3 4. Typová struktura smlouvy Struktura uzavřených smluv je velmi podobná, protože se při jejich uzavírání strany řídí vzorovými smlouvami doporučenými mezinárodními organizacemi. Rozdíly mohou být jednak v číslování článků, protože se některé sloučí, nebo v obsahu článků, tj. v konkrétních úlevách pro poplatníky. 5. Přehled ustanovení smlouvy Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6-21 Článek 22 Článek 23 Článek informací, Článek Osoby, na které se smlouva vztahuje Daně, na které se smlouva vztahuje Všeobecné definice Rezident Stálá provozovna Zdanění příjmů (např. příjmy z nemovitého majetku, zisky podniků, sdružené podniky, dividendy, úroky, licenční poplatky, zcizení majetku, příjmy ze zaměstnání, tantiémy, umělci a sportovci, penze, studenti, ostatní) Majetek Metody vyloučení dvojího zdanění Speciální ustanovení (např. zásada rovného zacházení, výměna pomoc při výběru daní, územní působnost) Závěrečná ustanovení 6. Vyloučení dvojího zdanění podle českých právních předpisů a podle MS Dvojí zdanění omezuje zájem daňových nerezidentů o ekonomické aktivity na území státu zdroje příjmů. Hodnocení budoucího daňového zatížení patří k základním rozhodovacím kritériím zahraničních investorů. Dvojí zdanění není ani zájmem státu rezidenta, protože omezuje investice a vede k uzavírání a následnému zaostávání národní ekonomiky. Jednostrannými opatřeními stát rezidenta omezuje dvojí zdanění ve svých vlastních daňových zákonech. Dvoustrannými opatřeními jsou SZDZ, v kterých se určují přesná kritéria, podle kterých se právo na zdanění vyhradí buď jen jednomu ze smluvních států, Stránka 3 z 9

4 nebo se přizná omezené právo na zdanění daňových nerezidentů státu zdroje, čímž dojde k dohodě o rozdělení daňového výnosu mezi smluvní státy. Z technického hlediska jde v praxi o tři základní metody opatření k dvojímu zdanění: 1) zápočet daně, zápočet prostý, zápočet úplný, 2) vynětí příjmů ze zdanění, metoda úplného vynětí metoda vynětí s výhradou progrese, 3) zahrnutí zaplacené daně v zahraničí do daňově odčitatelných nákladů. Ad 1) Zápočet daně (Credit systém). Ve státě, v němž má poplatník daňový domicil, je povinen zahrnout do zdanění veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, ať byly dosaženy kdekoli. Metoda zápočtu daně mu umožňuje, aby daň vypočtenou z celosvětových příjmů snížil o daň, kterou zaplatil v zahraničí v souladu se SZDZ a v souladu s daňovými předpisy státu zdroje. Mezinárodní praxe rozeznává dvě metody zápočtu Prostý zápočet (Ordinary credit). Tato metoda vylučuje, aby příliš vysoké zdanění ve státě zdroje nadměrně snižovalo daňový výnos státu rezidenta. Předpokládá zahrnutí zahraničního příjmu do daňového základu a započtení daně zaplacené v zahraničí. Tento zápočet však limituje poměrnou výší daně, která by na příslušný zahraniční příjem připadala z celkové daňové povinnosti poplatníka. Jestliže celková vypočtená daň přestavuje určité procento z celkových příjmů, nelze na zahraniční příjem započítat vyšší procento daně, i když byla ve státě zdroje taková daň skutečně zaplacena Úplný zápočet (Full credit). V ČR je aplikován především v souvislosti s postupem zdanění úroků podle směrnice Rady č. 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor úrokového charakteru. V ZDP je toto ustanovení upraveno v 38f odst. 10. Stránka 4 z 9

5 Ujednání o úplném zápočtu zavazuje smluvní státy, aby navzájem akceptovaly celou daň zaplacenou z určitého příjmu ve státě zdroje. Ad 2) Metoda vynětí příjmů (Exemption). Tato metoda vynětí příjmů dosažených v zahraničí, se vyskytuje spíše ve starších SZDZ např. SRN, Rakousko. Zásadně se přitom neuplatňuje vůči příjmům z dividend, úroků a licenčních poplatků. V novějších SZDZ se metoda vynětí nepoužívá vůbec a na všechny smlouvy se aplikuje výhradně metoda prostého zápočtu. Podstatou metody vynětí je to, že stát rezidenta určité příjmy dosažené ve státě zdroje nepodrobí žádnému zdanění Vynětí úplné (Full exemption). Příjem ze zdroje v zahraničí se vůbec nebere v úvahu při zdanění dalších příjmů v zemi rezidenta Vynětí s výhradou progrese (Exemption with progression), zahrnuje prvek solidárního zdanění vyšších příjmů. Tato metoda je uplatňována u všech států, se kterými je sjednána. Výhrada progrese znamená to, že se sice ve státě rezidenta vyjímaný příjem do základu daně skutečně nezahrne, ale při stanovení míry zdanění ostatních příjmů se k němu přihlédne. Podle způsobu, jakým se k zahraničním příjmům přihlédne, rozlišujeme tzv. metodu vrchního dílku (top slicing) a metodu zprůměrování (averaging). Metoda vrchního dílku není v právním řádu ČR ani v uzavřených smlouvách používána. Metoda vynětí s výhradou progrese cestou zprůměrování je pro daňové poplatníky výhodnější. Vypočítá se průměrné daňové zatížení připadající na celosvětové zdanitelné příjmy poplatníka a takto zjištěné procento daně se použije pro výpočet daně z příjmů tuzemských. Ad 3) Daň zaplacená v zahraničí jako náklad snižující základ daně. Zahrnutí daně do nákladů je třeba považovat pouze za způsob, jak dvojnásobné zdanění zmírnit. Do nákladů nelze zahrnout daň, která byla v zahraničí zaplacena v případě, že se podle SZDZ vztahuje k příjmům, které podléhají metodě vynětí tak, jak to vyplývá z ustanovení 24 odst. 2 písm. ch) ZDP. Podle tohoto ustanovení lze Stránka 5 z 9

6 daň zahrnout nákladů pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle 38f. Tuto problematiku řeší také 25 odst. 1 písm. i) ZDP, podle kterého nejsou daňově uznatelnými náklady výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy. Do nákladů nelze zahrnout ani daň, která byla v zahraničí zaplacena v rozporu se SZDZ. O tom, která metoda se použije pro eliminaci dvojího mezinárodního zdanění příjmů poplatníka, nerozhoduje poplatník sám, ale zákon. Záleží přitom na tom, zda existuje či neexistuje smlouva p zamezení dvojího zdanění a o jaký příjem se jedná. 7. Zajištění daně Zajištění daně je nástroj, kterým stát zabezpečuje prostřednictvím plátce daně splnění daňových povinností zahraničních osob, kterým vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů v ČR. Úprava zajištění daně není obsahem mezinárodních smluv, jelikož jde o jednostranné opatření s cílem zamezit fiskální nekázni daňových rezidentů. Není metodou vyloučení či zmírnění dvojího zdanění, ale postupem, kterým si státy snaží zdanění příjmů daňových nerezidentů pojistit a vyhnout se tak jejich dvojímu nezdanění. Podle 38e ZDP plátce snižuje úhrady nerezidentům o částku, kterou poukáže na účet místně příslušného správce daně. Zajištění daně se provádí u příjmů daňových nerezidentů, které se zdaňují na základě podaného daňového přiznání a které zároveň nepodléhají dani z příjmů sražené zvláštní sazbou daně podle 36 ZDP. Plátce provádí zajištění daně pod vlastní majetkovou odpovědností a tím je vyjádřena státem přenesená odpovědnost za výběr daně. Zajištění daně se nevztahuje na příjmy osob, které jsou daňovými rezidenty některého z členských států EU nebo EHP, a dále na případy, kdy je záloha na daň Stránka 6 z 9

7 srážena podle 38h ZDP. Plátce příjmů si musí ověřit, že se o daňového rezidenta těchto států skutečně jedná. Zajištění daně má charakter úhrady záloh, ale protože je plátce sráží z příjmů poplatníka, bývá často chybně zaměňováno se srážkovou daní, která však představuje konečné zdanění. Zajištění daně se podle 38e odst. 1 a 2 ZDP provádí pouze ze zdanitelných příjmů. Důležité je znění příslušné SZDZ, která České republice nemusí přiznat právo na zdanění příslušného příjmu. Pokud plátce zjistí, že vyplácí daňovému nerezidentovi příjem, který u něj bude od daně osvobozený, povinnost zajišťovat nevznikne. Povinnost zajišťovat daň odpadá u většiny států, se kterými má ČR uzavřenu SZDZ, jelikož podle čl. 13 těchto smluv příjem nerezidenta z prodeje majetkových podílů nepodléhá v ČR zdanění. 8. Daňové subjekty s mezinárodním prvkem Smlouvy o zamezení dvojího zdanění rozlišují u právnických i fyzických osob tzv. daňové tuzemce daňové rezidenty a daňové cizozemce daňové nerezidenty. Daňový rezident určitého státu je poplatník s neomezenou (celosvětovou) daňovou povinností vůči tomuto státu. O daňovém rezidentovi starší SZDZ a odborná literatura hovoří také jako o osobě s daňovým domicilem v určitém státě. Za daňového rezidenta fyzickou osobu považuje ZDP v 2 osobu, která má na území České republiky své bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, tj. alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce. Daňové rezidenty právnické osoby definuje ZDP v 17 odst. 3 jako poplatníky, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení. Stanovit rezidentství sídla právnické osoby v praxi větší problémy nepřináší, jelikož sídlo podléhá registrační povinnosti, údaje jsou veřejně přístupné a sídlo je proto snadno prokazatelné. Určení místa vedení společnosti je v praxi složitější. Podle zákona se místem vedení rozumí adresa místa, ze kterého je právnická osoba řízena. Stránka 7 z 9

8 Vzhledem k možné různé interpretaci tohoto pojmu, vydalo Ministerstvo financí v roce 2000 sdělení, jak na místo vedení pohlížet. Mělo by se jednat o místo, kde jsou skutečně prováděna klíčová a řídící rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna. Místo vedení je obvykle místem, kde ředitel společnosti nebo skupina představitelů (např. správní rada) přijímá svá rozhodnutí. Obecněji je lze definovat jako místo, kde je formulována a odkud je nařizována praktická politika podniku, a kde se také běžně nachází přiměřené věcné a personální vybavení pro takovou činnost. Právnické osoby mají ve SZDZ určen daňový domicil podle sídla, tedy prakticky shodně s 17 ZDP. Rozdíl je v tom, že formální sídlo nehraje prakticky žádnou roli. Modelová smlouva OECD k tomu v čl. 4 odst. 3 uvádí: Jestliže podle ustanovení odstavce 1 osoba jiná než fyzická je rezidentem obou smluvních států, bude se předpokládat, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém je sídlo jejího skutečného vedení. V Plzni Mgr. Bc- Jiří Bystřický, QBÚ Stránka 8 z 9

9 9. Použitá literatura: KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 3. vydání. Olomouc: ANAG, s.r.o., s. ISBN SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy: 100 otázek a odpovědí z praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Vydání první. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Wolters Kluwer, OECD, KDP, SKDP. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Praha: Wolters Kluwer ČR, červenec s. ISBN Ministerstvo financí. Sdělení: k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník". In Finanční zpravodaj č. 1/ , Č. j. 251/ /2000, s Stránka 9 z 9

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí Bc. Kamila Fridrichová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce má za cíl nastínit projekt

Více

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ smlouvy o zamezení dvojího zdanění určení rezidence způsoby vybírání daně příjmy zahraničních osob příjmy rezidentů smlouva se Slovenskem včetně komentáře

Více

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX OPTIMIZATION

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX

Více

2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Úvod ÚVOD Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepatří mezi zákony, které by byly jasné již po pouhém přečtení jeho jednotlivých ustanovení. Ani po jeho posledních novelách

Více

Podnikové strategie a mezinárodní obchod

Podnikové strategie a mezinárodní obchod Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Podnikové strategie a mezinárodní obchod název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. číslo: CZ.1.07/3.2.06/03.0027 autor: Klub E. S. rozvoj-usteckeho-regionu@seznam.cz

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

PŘEKÁŽKY MOBILITY V OBLASTI KULTURY

PŘEKÁŽKY MOBILITY V OBLASTI KULTURY PŘEKÁŽKY MOBILITY V OBLASTI KULTURY Zpracování a editace dílčích kapitol: Pavla Petrová, Institut umění Divadelní ústav, Praha, 2010 Osnova: I. Úvod ke studii... 4 II. Popis stavu... 5 II.1. Mobilita obecně...

Více

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek,

Více

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Ministerstvo financí Odbor 39

Ministerstvo financí Odbor 39 Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 829/2009-393 Pokyn D - 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny Za

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční vedení podniku DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU srpen 2013 I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daň z příjmů je ve Slovenské republice upravena zákonem č. 595/2003 Z.Z., o dani z príjmov (http://www.szk.sk/legislativa/zakon-o-dani-z-prijmov/).

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16.2.2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16.2.2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16.2.2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: Projednání jednotlivých bodů

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více