Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM ze dne Vyhodnocení a aktualizace k schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín usnesením č. ZM ze dne

2 OBSAH: strana ÚVOD 3 STRATEGICKÁ VIZE A GLOBÁLNÍ CÍLE 5 EKONOMICKÉ MOŽNOSTI MĚSTA 6 AKČNÍ PLÁNY 9 Podmínky pro podnikání 10 Doprava a technická infrastruktura 18 Kvalita života 31 Turistický průmysl 53 PŘÍLOHY: č. 1 Problematická místa v Děčíně Jako podklad pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Děčína byly zpracovány tyto dílčí dokumenty: - ANALÝZY SWOT - PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - PROFIL MĚSTA DĚČÍNA

3 ÚVOD V červnu roku 2000 byl zahájen proces strategického plánování rozvoje města Děčína, který byl založen na hledání shody o budoucnosti města mezi představiteli mnoha různých institucí ve městě. K práci na strategickém plánu rozvoje města byli přizváni zástupci velkých podniků, místních podnikatelů, představitelé škol a státní správy, členové zastupitelstva a zástupci dalších institucí. Představitelé shora jmenovaných institucí pak tvořili Komisi pro strategický rozvoj města Děčína (dále jen Komise). Ing. Rudolf Vrabec, ředitel společnosti Kabelovna Děčín byl požádán, aby komisi předsedal. Při zpracování strategického plánu asistovala Komisi poradenská společnost Berman Group. V rámci první fáze projektu, která trvala přibližně dva měsíce a zabývala se analýzou místních podmínek, připravila Agentura pro regionální rozvoj Euroregionu Labe (ARREL) Profil města Děčína, který obsahuje informace o obyvatelstvu, o místní ekonomice a podnikatelském prostředí, o infrastruktuře, o stavu životního prostředí, o podmínkách pro bydlení, o školských, sportovních a kulturních zařízeních, atd. Profil Děčína shrnuje údaje o městě, jeho nejbližším okolí a o okresu Děčín a na jejich základě analyzuje postavení města Děčína i jeho vnitřní podmínky. Na zpracování Profilu města se podílelo mnoho místních institucí a úřadů, jako např. Okresní úřad, odbory úřadu města, Úřad práce, Školský úřad, ČSÚ. Profil města je přiložen k tomuto plánu jako Příloha C. Členové Komise se dále v rámci zpracování analýzy prostředí osobně zúčastnili rozhovorů s představiteli a zástupci největších zaměstnavatelských subjektů z průmyslového sektoru i sektoru obchodu a služeb v Děčíně, aby zjistili, jaký je jejich postoj k městu a jaké jsou jejich plány do budoucna. Analýza výsledků tohoto Průzkumu podnikatelského prostředí je obsažena v Příloze B. V září 2000 byla zahájena další fáze projektu. Komise na základě analýzy prostředí rozhodla o Kritických oblastech, jimiž se bude strategický plán rozvoje města Děčína zabývat. Tyto kritické oblasti jsou čtyři a jejich zaměření je následující: (1) Podmínky pro podnikání, (2) Doprava a technická infrastruktura, (3) Kvalita života a konečně (4) Turistický průmysl. Pro tyto kritické oblasti zpracovala Komise rozdělená do dvou subkomisí analýzy SWOT. Subkomise měly za úkol analyzovat silné a slabé stránky města z hlediska uvedených kritických oblastí a posoudit, v jaké konkurenční pozici se město nachází vůči ostatním městům České republiky. Konkurenceschopnost města byla rovněž zahrnuta do vnější analýzy, která se zabývala vnějšími hrozbami a příležitostmi pro město Děčín. Zprávy obou subkomisí pro analýzu SWOT jsou přiloženy k tomuto dokumentu jako Příloha A. Současně se zpracováním analýzy SWOT byla ustavena třetí subkomise, která se zabývala navržením Strategické vize. Strategickou vizi, která je představou dlouhodobé budoucnosti města, projednala a schválila Komise. Strategická vize je představou o žádoucí a současně možné budoucnosti Děčína a jednotlivé části strategického plánu směřují k jejímu naplnění. Komise se poté rozdělila do čtyř pracovních skupin, které odděleně pro každou kritickou oblast provedly analýzu současného stavu a dohodly se na tom, jaké kroky musí město, podniky, vzdělávací a ostatní instituce učinit, aby nastalo v těchto oblastech zlepšení. Pracovní skupiny se skládaly ze členů Komise, zástupců města, okresního i ostatních úřadů a dalších jednotlivců, kteří jako specialisté poskytli projektu svou kreativitu, zkušenosti i znalosti. Zastoupené organizace i jednotlivci ovšem představují také významné kompetence, finanční, materiální, organizační a lidské zdroje, které budou nezbytné pro úspěšnou realizaci tohoto 3

4 plánu. Pracovní skupiny se sešly třikrát v průběhu října až prosince 2000, aby vytvořily Akční plány sestávající ze záměrů, cílů a strategií, které řeší problematiku daných kritických oblastí. Pro každou kritickou oblast byl vypracován jeden akční plán a tyto akční plány ve svém souhrnu představují jádro strategického plánu rozvoje města Děčína. Strategický plán rozvoje města je velice ambiciózní, ale současně reálný a realistický a obsahuje vedle dlouhodobých záměrů i zcela konkrétní krátkodobé kroky, které povedou k jejich dosažení. Plán klade důraz na vytvoření trvalého partnerství mezi městem a podnikatelskou veřejností a na realizaci komplexního programu ekonomického rozvoje pro město. V průběhu realizace vznikne mnoho dílčích materiálů, databází, společných projektů a dalších aktivit vedoucích ke zlepšení podnikatelského prostředí a kvality života obyvatel Děčína. Z celého procesu plánování v Děčíně a z výsledného strategického plánu plyne několik důležitých závěrů. Za prvé, politická reprezentace města a místní podniky cítí zodpovědnost za budoucnost města a jsou ochotni věnovat svůj čas a jiné zdroje k tomu, aby společně realizovali změny, které povedou takovým směrem, který bude příznivý pro město a jeho obyvatele, a které zajistí městu další rozvoj. Za druhé, jak ve městě, tak mimo něj, existují zdroje, které mohou být při dobré organizaci využity tak, aby řešily nejzávažnější problémy města. K zajištění toho, aby byly záměry plánu skutečně naplněny, však bude zapotřebí spolupráce, vůle a zapojení všech občanů města. Za třetí, jednotlivá témata strategického plánu, tak jak jsou popsána v akčních plánech, jsou vzájemně těsně provázána a jednotlivé činnosti nemohou být realizovány izolovaně. Strategický plán je celek, který přinese výsledný očekávaný efekt pouze v případě, budou-li představitelé a instituce ve městě při jeho realizaci spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně podporovat. Plán byl přijat Komisí pro strategický rozvoj na její schůzi 10. ledna Realizace bude zahájena okamžitě po schválení volenými orgány města. Úspěch realizace bude záležet na neustávající zodpovědnosti těch, kteří se účastnili celého procesu jako členové Komise a pracovních skupin a ostatních, kteří budou mít příležitost se na realizaci této vize budoucnosti města podílet. Komise pro strategický rozvoj doporučila, aby řízením realizace byl pověřena Komise pro řízení realizace, složená z představitelů soukromého a veřejného sektoru, jehož úkolem bude sledovat plnění všech konkrétních projektů (cílů) plánu. V roce byl tento Strategický plán rozvoje města Děčína za účasti všech odborů městského úřadu a Okresní hospodářské komory Děčín zaktualizován a jako dokument názvu Strategický plán rozvoje města Děčín II byl předložen dne ke schválení Radě Města Děčín. Po té byl projednán v Zastupitelstvu Města Děčín, které tento dokument usnesením č. ZM ze dne schválilo jako základní rozvojový dokument města, který nahrazuje Strategický plán rozvoje města Děčína, schválený zastupitelstvem města dne

5 Strategická vize: Děčín bude významným severočeským městem, využívajícím svoji výhodnou polohu a přírodní podmínky, a rozvíjejícím tradici sepětí dopravy, průmyslu a cestovního ruchu. Děčín bude poskytovat svým obyvatelům a návštěvníkům kvalitní a lákavé prostředí a aktivní spolupráce s partnery na obou stranách hranice bude využívat pro posílení svého postavení v široce chápaném Česko-Saském pohraničním prostoru. Poloha Děčína je v rámci České republiky jedinečná, protože kombinuje hospodářsky výhodné podmínky, dané příhraničním významem dopravního uzlu, blízkostí a velice snadnou dostupností velkých center na obou stranách hranice, s přírodními krásami, které jsou svým rozsahem a charakterem ve střední Evropě neopakovatelné. Děčín tak představuje sepětí živé průmyslové tradice a zvlášť přitažlivého a relativně zachovalého přírodního prostředí v těsném zázemí zastavěného území města. Rozvoj města bude v dlouhodobém pohledu tyto základní charakteristiky respektovat a bude posilovat průmyslově-dopravní funkce i využívání přírodního potenciálu tak, aby se tyto dvě oblasti vzájemně doplňovaly. To znamená, že hospodářský růst se bude orientovat na vyspělé technologie a výrobní služby, které minimálně zatěžují životní prostředí a současně bude uvážlivě využívat a chránit jedinečné přírodní podmínky. Zvláštní charakter města ve spojení s jeho pohraniční polohou a blízkostí velkých regionálních center (Ústí nad Labem a Drážďany) představuje příležitost pro kvalitativní přeměnu a růst města a pro zvýšení jeho atraktivity jako střediska mezinárodní spolupráce regionální úrovně. Globální cíle: A. Podmínky pro podnikání: Město bude systematicky pracovat na revitalizaci starých průmyslových ploch a vytvářet podmínky pro přilákání nových investic v oblasti vyspělých technologií, výrob a služeb a bude usilovat o zvýšení podílu zaměstnanosti v terciéru. B. Doprava a technická infrastruktura: Děčín bude usilovat o udržení pozice významného multimediálního dopravního uzlu a zlepšovat podmínky pro rozvoj služeb v dopravě. Město bude dále zvyšovat svoji prostupnost pro vnitřní dopravu a trvale zlepšovat kvalitu technické infrastruktury na svém území. C. Kvalita života: Děčín je odhodlán stát se fungující komunitou vzdělaných lidí spjatých s městem, ve kterém žijí, stabilizovat svou populaci a vytvářet podmínky pro růst a zakořenění středního stavu. D. Turistický průmysl: Děčín významně zvýší podíl turistického průmyslu v místní ekonomice. Stane se cílem a zázemím turistů přicházejících na Děčínsko a hlavním poskytovatelem služeb cestovního ruchu s důrazem na jejich vysokou kvalitu. Město zlepší svoji image a bude aktivně spolupracovat se soukromým sektorem a institucemi. 5

6 Ekonomické možnosti města při financování úkolů strategického plánu Nezbytnou podmínkou pro zajištění realizace strategického plánu je posouzení výhledu ekonomických možností města. Výchozím materiálem pro posouzení reálnosti některých úkolů strategického plánu z hlediska finančních možností byl Rozpočtový výhled města Děčín na rok , který byl projednán v zastupitelstvu města dne a v měsíci červnu 2004 následně aktualizován. V současné době v souvislosti s přípravou Koncepčního dokumentu pro čerpání finančních prostředků z fondů EU (Integrovaného plánu rozvoje města Děčín) byl firmou RAVEN Consulting, a.s. vypracován rozpočtový výhled na období Tento dokument projednalo zastupitelstvo města dne V r činily rozpočtové příjmy města 1 193,3 mil. Kč, rozpočtové výdaje 1 086,3 mil. Kč. Rozhodující pro posouzení výše zdrojů města v v nejbližším období je výše daňových příjmů a výše dotací. Tyto dva ukazatele tvoří z celkových příjmů města cca 78 %. K plánování těchto příjmů je třeba znát systém jejich získávání do rozpočtu města. Struktura příjmů města v r (v tis. Kč) Struktura příjmů města 28% 19% 3% 50% Daňové Nedaňové Kapitálové Transfery Daňové příjmy jsou dle platné legislativy převáděny městu podle zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům. Rozpočtové určení daní je mechanismus, kterým se v České republice rozdělují výnosy některých daní mezi státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí. Je to mechanismus, který zásadním způsobem ovlivňuje příjmovou základnu obcí, avšak obce nemohou bezprostředně výnos těchto zdrojů ovlivnit. Jediným ovlivnitelným ukazatelem je počet obyvatel a od něho se odvíjející koeficient velikostní kategorie obcí. Pro město Děčín je rozhodující, aby si udrželo počet obyvatel nad , resp. kategorii obyvatel. Pro posouzení prognózy těchto příjmů je rozhodující, zda se uvažuje se zásadní změnou tohoto mechanismu (v poslední době byla daná problematika diskutovaná, došlo k jistým mírným změnám) a dále pak samotný vývoj ekonomiky státu. Objemově představují tyto příjmy v rozpočtu města 550 mil. Kč a jejich stabilita, resp. přiměřený růst by měl dávat záruku v rozpočtování na příslušný rozpočtový rok. Samostatnou součásti daňových příjmů jsou místní poplatky, které představují v rozpočtu města cca 45 mil. Kč. Tyto poplatky jsou získávány na základě rozhodnutí zastupitelstva města o zavedení poplatku obecně závaznou vyhláškou. Z hlediska získávání těchto příjmů je třeba konstatovat, že jiné poplatky, než které jsou specifikovány v zákoně o místních poplatcích, 6

7 obec zavést nemůže a naopak je jen na rozhodnutí zastupitelstva, zda využije možností v zákoně a tyto zavede. Dotace, které jsou obcím poskytovány ze státního rozpočtu na základě schváleného zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok představují cca 334 mil. Kč. Město zabezpečuje z těchto dotací zejména výplatu dávek sociálního zabezpečení a dále jsou to příspěvky na dofinancování provozních výdajů v základních a mateřských školách a příspěvek na výkon státní správy. Dalším okruhem příjmů města je oblast nedaňových příjmů a kapitálových příjmů. V současné době mají tyto příjmy v rozpočtu města klesající tendenci. Kapitálové příjmy zahrnují prodej majetku, který byl již z velké části odprodán. V oblasti nedaňových příjmů se jedná o příjmy z nájemného a služeb s ním spojených a s ohledem na privatizaci majetku jsou již minimální. Ostatní příjmy v rámci nedaňových příjmů tvoří pokuty a různé příjmy nahodilého charakteru (vratky, pojistné plnění a další) a tyto představují rovněž nevýznamné objemy. Shrnutím struktury příjmů města lze konstatovat, že převážná část příjmů města je v současné době získávána na základě zákonů bez přímé motivace obcí. Jedná se o daňové příjmy a dotace, které dosahují výše cca 930 mil. Kč, tj. 78 % celkových příjmů města a jsou nejvýznamnějšími zdroji v rozpočtu města. Objem rozpočtu města v příjmové části se v posledních obdobích pohybuje v rozmezí mil. Kč. Z uvedených zdrojových možností města lze plánovat tudíž výdaje města. Tyto představují v současné době cca mil. Kč, z toho provozní (běžné) výdaje činí 978 mil. Kč a kapitálové výdaje 108 mil. Kč. Skutečností je, že další významné finanční prostředky jsou vynakládány do velkých oprav v rámci provozních výdajů - cca 69 mil. Kč. V současné době je prioritou města, na základě získání dotace z Regionálního operačního programu Severozápad pro Integrovaný plán rozvoje města Děčín zóna Centrum ve výši cca 562 mil. Kč, zajistit spolufinancování konkrétních projektů, které vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města. S ohledem na potřebu jejich předfinancování, schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 750 mil. Kč. Lze tedy předpokládat, že v horizontu příštích cca 10ti let bude město z volných finančních prostředků splácet přijatý úvěr a další potřeby města v oblasti investičních výdajů včetně velkých oprav pak bude prioritně financovat v závislosti na získání dotačních titulů. K dalším možnostem zvýšení investičních aktivit města patří i hledání úspor na straně běžných výdajů, a proto je třeba se každoročně v rámci návrhu rozpočtu na příslušný rozpočtový rok zabývat reálnými předpoklady na straně příjmů a následně pak možnostmi financování provozních potřeb a naplňování jednotlivých úkolů strategického plánu. 7

8 Akční plány pro kritické oblasti: PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KVALITA ŽIVOTA TURISTICKÝ PRŮMYSL Úvod Strategický plán ekonomického rozvoje je záležitostí společné volby založené na dosažení konsensu nejvýznamnějších reprezentantů ekonomického života města. Plán je postaven na principu koncentrace úsilí do prioritních oblastí rozvoje a na výběru takových aktivit a projektů, které nejefektivněji přispějí k dalšímu rozvoji města. Akční plány byly zpracovávány v pracovních skupinách, sestavených ze členů Komise pro strategický rozvoj a doplněných místními specialisty a dalšími jednotlivci se zkušenostmi nebo kompetencemi v daných oblastech. Realizace jednotlivých akčních plánů povede ke zlepšení ve vybraných oblastech, které Komise pro strategický rozvoj vybrala jakožto nejdůležitější pro budoucnost města Děčína. Kritické oblasti jsou čtyři: Podmínky pro podnikání, Doprava a technická infrastruktura, Kvalita života a Turistický průmysl. Strategický plán rozvoje města Děčína složený z jednotlivých akčních plánů se soustřeďuje na tři oblasti dalšího ekonomického rozvoje na malé a střední podnikání, na získání dalších investic, ať už zahraničních nebo z místních podniků a na cestovní ruch a jeho přetvoření do životaschopného a dlouhodobě rostoucího odvětví místní ekonomiky. Vedle těchto základních stavebních kamenů dalšího růstu se plán zaměřuje na zlepšení podmínek, které budou růst umožňovat. Především se jedná o zlepšení životních podmínek obyvatel, aby bylo možné dosáhnout stabilizace stávající populace a aby se podpořil příliv vzdělané a kvalifikované pracovní síly z okolí. Pro rozvoj průmyslu je důležité také napojení města na dopravní tahy a stálé vylepšování dopravních podmínek na území Děčína. Nakonec, zejména s ohledem na umožnění dalších investic, se plán zaměřuje na posílení a zlepšení technické infrastruktury, v první řadě v průmyslových zónách a územích, ale v souvislostí se zlepšováním kvality života i v obytných částech města. Přestože je nosným tématem strategického plánu jako celku především rozvoj ekonomiky, je Děčíně nutné zdůraznit potřebu ohledů a respektování místních přírodních podmínek. Město Děčín je výjimečné tím, jak v jeho těsné blízkosti a mnohdy přímo na administrativním území města, se kombinují jinde neopakovatelné přírodní zajímavosti s kulturními památkami. Na území města se střetávají Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří, v blízkosti města se nachází Národní pak České Švýcarsko. Tyto přírodní podmínky činí město Děčín jedinečným. Proto je základní podmínkou každého akčního plánu respektování místních zvláštností, přírodních a kulturních hodnot a důsledná ochrana všech výjimečných prvků krajiny. Přírodní a kulturní prostředí města Děčína a jeho okolí představuje cenný zdroj, jehož využití má smysl pouze tehdy pokud se tím nenaruší jeho používání dalšími generacemi. 8

9 Kritický bod A/ Podmínky pro podnikání Záměr A.I. Zlepšit informační a komunikační struktury a systém informační podpory pro podnikání v Děčíně. Cíl A.I.1 Komunikace s podnikateli OHK ve spolupráci s městem bude kvartálně organizovat setkávání představitelů města, malých a středních podniků a velkých firem s cílem vzájemně se informovat o záměrech, potřebách a problémech. 3 setkání podnikatelů a představitelů města ročně Okresní hospodářská komora Děčín ve spolupráci s městem Děčín průběžně - 3 x do roka V roce 2008 byla uspořádána dvě setkání s podnikateli města k diskuzi o aktuálních problémech podnikatelské veřejnosti. Většiny ostatních akcí OHK Děčín a akcí, dotýkajících se podnikatelů, se zúčastňují členové rady města a odborní pracovníci magistrátu. Pokračuje spolupráce s oddělením živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín s Okresní hospodářskou komorou Děčín (dále jen OHK). Pracovník tohoto oddělení je zván OHK na semináře, které jsou mimo jiné pořádány pro zájemce o podnikání dle živnostenského zákona. Tyto semináře se konají cca 5 x do roka a účastníci jsou seznamováni s problematikou při zahájení a v průběhu podnikatelské činnosti. Zasedání představenstva OHK Děčín se zúčastňují vedoucí či zástupci odborů města, jejichž činnost souvisí s podnikatelskými aktivitami a rozvojem města, členové představenstva jsou v průběžném kontaktu s odbory magistrátu, aby jednali ve prospěch podmínek pro podnikání ve městě. Oddělení živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín vykonává v rámci své činnosti mimo jiné i poradenskou a konzultační činnost pro podnikatele. Představitelé Okresní hospodářské komory a Magistrátu města Děčína se setkávají také při své činnosti v Okresní hospodářské a sociální radě okresu Děčín, při spolupráci na Integrovaném plánu rozvoje města Děčín a přípravě investičních veletrhů (v roce 2008: URBIS INVEST Brno, EXPO REAL Mnichov). Cíl A.I.2. Instalace hospodářské výstavy Vytypovat vhodné prostory pro instalaci stálé výstavy podnikatelských aktivit zvláště malých a středních podnikatelů. Hlavní garant : stálá výstava podnikatelských aktivit Okresní hospodářská komora Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města 9

10 rok 2008 Strategický plán rozvoje města Děčín II O stálou výstavu, za níž by nájemné bylo dotováno zúčastněnými firmami, nebyl projeven v uplynulém období zájem. Ve své režii tedy OHK Děčín provozuje v budově ČVUT Děčín několik panelů ve vstupní hale, které jsou podnikatelům k dispozici, avšak nejsou nijak výrazně využívány z důvodu nízkého zájmu o tuto službu. Atraktivnější prostory jsou podmíněny, bohužel, nájemným. Cíl A.I.3 Vybudování školícího střediska pro manažery malého a středního podnikání (MSP) OHK vybuduje školící středisko pro manažery MSP. školící středisko pro manažery MSP Okresní hospodářská komora Děčín květen 2005 prosinec 2009 Záměr zřízení střediska v soukromém objektu nedaleko Zámeckého rybníka byl rozpracován, ale je podmíněn přiznáním dotace z příslušného programu Strukturálních fondů EU. Jakkoliv objekt slouží již několika podnikatelským subjektům, je vše dosud na zcela komerční bázi a výhodnost a ojedinělost nelze shledat. Vzhledem k tomu, že znění programů, které přicházely v úvahu k žádosti o dotaci, bylo upraveno v neprospěch provozovatele nemovitosti, je nutno hledat jiné zdroje k realizaci záměru. Cíl.A.I.4. Publikační činnost ve prospěch podnikatelské veřejnosti Okresní hospodářská komora Děčín bude průběžně v regionálním tisku a v tiskovinách Magistrátu města Děčín zveřejňovat aktuální informace pro podnikatelskou veřejnost a pro zájemce o zahájení vlastní podnikatelské činnosti. pravidelná rubrika v tiskovinách Magistrátu města Děčín věnující se novinkám a změnám z oblasti podnikatelské legislativy a dotačních titulů. Okresní hospodářská komora Děčín průběžně v souladu s periodicitou tiskovin. V uplynulém období byla zajištěna edice pravidelné rubriky s informacemi pro exportéry v regionálním soukromém týdeníku. Rovněž byl každý týden rozesílán členům Okresní hospodářské komory časopis, který je zaměřen výhradně na podnikatelské aktivity. V roce 2008 bylo vydáno 10 čísel tohoto časopisu, jehož náklad je zcela v režii úřadu Okresní hospodářské komory. Tato tiskovina je rovněž k dispozici na OR MM Děčín. Také elektronicky byla podnikatelská veřejnost informována o aktualitách v oblasti podnikání, o změnách v legislativě či o nabídkách a poptávkách. 10

11 V místním tisku byly vždy avizovány akce organizované hospodářskou komorou ve prospěch podnikatelů (školení, kurzy, semináře a další). Záměr A.II. Zpřístupnit průmyslové objekty a plochy pro nové investice velkých a malých firem, vytvořit nové průmyslové zóny. Cíl A.II.1 Registr pozemků a ploch Město vytvoří registr volných či potenciálně dostupných a nebo v současnosti nevyužívaných pozemků a ploch, zahájí přípravu a na základě potřeb místních podniků bude zprostředkovat jejich další využití. dokument v elektronické podobě, obsahující detailní technický popis pozemků a objektů. odbor rozvoje průběžně Databáze je průběžně doplňována. Na základě schváleného územního plánu byla zpracována databáze pozemků, na kterých jsou umístěny veřejně prospěšné stavby. Tyto pozemky získává město Děčín od Pozemkového fondu ČR bezúplatně. Informace o dostupných pozemcích jsou k dispozici na investičních veletrzích (Brno, Mnichov), databáze CzechInvest. Cíl A.II.2 Nová průmyslová zóna Město zahájí přípravné práce a do roku 2010 vytvoří průmyslovou zónu buď na území Děčína či v jeho okolí, pro přilákání zahraničních investic a pro rozšíření místních podniků. technickými sítěmi zainvestovaná průmyslová zóna v rozsahu 2x5 ha. odbor rozvoje Dolní Oldřichov 2009 Křešice Průmyslová zóna Dolní Oldřichov (p.p.č. 863/9 k.ú. Horní Oldřichov) - Odbor místního hospodářství a majetku města evidoval v roce 2007 dvě žádosti o odkup části pozemku. V roce 2007 byla dokončena studie možného napojení na dopravní síť města. Na základě žádostí OMH předloží materiál do jednání rady a zastupitelstva města k rozhodnutí o způsobu prodeje. -Je schválena usnesením zastupitelstva města č. ZM ze dne k prodeji Ústeckému kraji kupní smlouva není dosud uzavřena. 11

12 Průmyslová zóna Křešice byla projednána a schválena v zastupitelstvu města dne Zastupitelstvo města dne svým usnesením č schválilo prodej dvou pozemků společnosti SG Development, s.r.o. Praha 1, pro stavbu průmyslového areálu Loděnice dle projektu České loděnice a.s., Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co Ltd. a Vítkovice, a.s.. Kupní smlouva byla podepsána s podmínkou vrácení vzájemného plnění smluvních stran v případě, že nebude vydáno pravomocné stavební povolení do 60 měsíců ode dne vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Zpracovávaná 3. změna Územního plánu města Děčín, která zahrnuje průmyslovou zónu v celém rozsahu (původně menší plocha) tak, aby bylo území připraveno pro vstup investora, je v současné době ve stádiu konceptu vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA). Dokončení změny závisí na dalších jednáních investora změny, České loděnice, a udělení výjimky v záplavovém území. Cíl A.II.3 Revitalizace starých průmyslových ploch Město ve spolupráci s vlastníky a na základě průzkumu, který provede informační centrum OHK, vybere a bude iniciovat dokončení revitalizace dvou průmyslových ploch do roku revitalizace 2 ploch - A. Krokova ulice, B.Staré Město odbor rozvoje postupně - do r.2010 (zlepšení dopravního přístupu; revitalizační etapy zlepšení technické infrastruktury, příprava ploch a objektů pro další investory) Lokalita A: ul. Krokova I. etapa zlepšení dopravního přístupu je zrealizovaná. Lokalita B: St.Město Sempra, Wefa Bohemia, Revitalizace starých průmyslových ploch a objektů v těchto lokalitách postupně probíhá. Byla vyhotovena PD na rekonstrukci ul. Březová, která má zlepšit dopravní přístupnost této lokality. V roce 2007 proběhla výměna pozemků. Bylo vydáno územní rozhodnutí, upravuje se PD ke stavebnímu povolení dle jeho podmínek a následně bude zažádáno o stavební povolení. Záměr A.III. Zpřístupnit průmyslové objekty a plochy pro nové investice velkých a malých firem, vytvořit nové průmyslové zóny. Cíl A.III.1 Informace pro investory OHK připraví propagační materiály pro investory, s důrazem na stávající objekty a plochy a ve spolupráci s vlastníky zahájí nabídku ploch zahraničním investorům. připravené a cíleně "umísťované" (např. i přímým rozesíláním) informační brožury, letáky, strukturovaná internetová stránka věnovaná investicím na Děčínsku, presentace města na CD Okresní hospodářská komora Děčín průběžně 12

13 Databáze je udržována aktuální pouze v elektronické podobě, Úřad Okresní hospodářské komory neshledal katalog jako vhodný prodejní artikl a je vysoce nepravděpodobné, že by investice do tištěné podoby byla rentabilní. Bez dotace není možné tuto zrealizovat, v tomto případě bude databáze pouze v elektronické podobě. Cíl A.III.2 Marketing investičních příležitostí Město ve spolupráci s OHK a CzechInvestem připraví a začne realizovat marketingovou strategii pro získání zahraničních investic v návaznosti na vytvoření průmyslových ploch/zón či jejich revitalizaci. jednání s 30 investory ročně, získání jednoho investora ročně Okresní hospodářská komora Děčín průběžně Změna dotačních podmínek ze strany agentury CzechInvest způsobila téměř nerealizovatelnost pobídkových aktivit pro potenciální příchozí investory Okresní hospodářskou komorou Děčín. I přesto bylo však v roce 2008 jednáno o zahájení podnikání v Děčíně s cca 20 subjekty již aktivními a cca s 50 začínajícími zájemci o podnikání. Ve městě zahájilo svou činnost cca 6 drobných subjektů (maloobchod, pohostinství, truhlářství, kadeřnictví), které byly podpořeny činností a poradenstvím Okresní hospodářské komory Děčín. Cíl A.III.3 Zprovoznění osobní vodní dopravy v Děčíně OHK ve spolupráci s Městem, s provozovateli osobní vodní dopravy a s podnikatelskou sférou připraví podmínky pro vznik osobní vodní dopravy v Děčíně. zprovozněná osobní vodní doprava v Děčíně od června 2005 Okresní hospodářská komora Děčín, odbor rozvoje Pro sezónu roku 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele lodi. Na základě tohoto výběrového řízení provozovala lodní dopravu Labská plavební společnost s.r.o., zastoupená Ing. M. Komrskou. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Město Děčín poskytlo dotaci ve výši ,- Kč na sezónu roku Lodní doprava byla provozována na trase Děčín - Hřensko a zpět. V této sezóně bylo přepraveno cca pasažérů. Zájem byl veliký z celých Čech a Moravy i ze zahraničí (zejména ze Slovenska a Polska). Na základě špatných klimatických podmínek (sucho, nízký stav vody) byl provoz lodi značně omezován. Záměr A.IV. Zajistit kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu pro nové investory Cíl A.IV.1 Analýza i pro kvalifikační rozvoj stávajících struktury firem. Úřad práce ve spolupráci s OHK a školským úřadem (jeho nástupcem) zajistí zpracování analýzy kvalifikační struktury pracovní síly a jejích změn v Děčíně a současně i potřeb zaměstnavatelů. 13

14 podrobné informace o pracovní síle (z hlediska její profesní/oborové struktury) a potřeb podniků. Kombinované využití více zdrojů informací. Úřad práce Děčín prosinec Při neexistujícím zpracování údajů ČSÚ pro potřeby okresů a měst lze o kvalifikační struktuře hovořit pouze dle odvozených skutečností. Vývoj je obdobný v celém Ústeckém kraji. Počet lidí bez vzdělání stagnuje, počet vyučených klesá a zvyšuje se počet osob s maturitou. Znepokojující je fakt, že počet obyvatel bez vzdělání neklesá. Zde se projevuje nevhodná sociální politika v tom, že ve slabých sociálních rodinách se děti místo vyučení posílají do evidence ÚP. Stále trvá problém s počtem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, kde jsme silně pod republikovým průměrem (ČR 8,9 % obyvatel, okres Děčín 4,5 % obyvatel). Hospodářský růst znamená zejména výrazný pokles počtu nezaměstnaných do 25 let, tedy i absolventů škol a učilišť. Přetrvává ovšem problém s uplatněním absolventů v oboru studia. Velká část z nich našla práci po škole díky rekvalifikaci. Rozborem hlášených volných míst a obsazováním těchto míst je zřejmé, že trvá stálý nedostatek vyučených osob v černých učebních oborech, jako jsou obráběč kovů, obsluha CNC strojů, zámečník atd. Další poptávané profese jsou především šičky, svářeči a sezónně i zedníci. Je také vyžadována profese řidiče kamionové dopravy, pro kterou ale není zajištěn odpovídající studijní obor. Úřad práce se snaží ovlivňovat školy k rozvoji výuky nedostatkových profesí. Vývoj počtu nezaměstnaných v Děčíně po měsících od ledna 2001 do prosince Podrobný rozbor nezaměstnanosti po obcích je možný od ledna roku Pro Děčín je tak možné sledovat cyklický vývoj nezaměstnanosti, kdy zpravidla na jaře a v létě počet nezaměstnaných mírně klesá, naopak přes zimu roste. Trvalý růst nezaměstnanosti je možné sledovat od roku 1990 až do roku 2004, kdy byl v únoru nejvyšší počet nezaměstnaných, a to 4307 osob. Koncem roku 2004 počty lidí v evidenci klesají, poměrně výrazný pokles je vysledován po roce 2006 do současné doby, kdy je ve městě nejméně nezaměstnaných za zhruba 10 let. Pro rok 2009 očekáváme zhoršení situace. 14

15 Od roku 2004 umožňuje databáze OK-práce některé typy rozborů a údajů pro jednotlivé obce. Vývoj nezaměstnanosti v Děčíně celkem 1 2 2a 3 3a 4 4a 5 5a ,59% ,54% ,20% ,90% ,86% ,50% ,47% ,96% ,69% Vysvětlivky: Celkem počet nezaměstnaných k danému datu. 1 míra nezaměstnanosti 2 počet nezaměstnaných se základním vzděláním - 2a) v % k celkovému počtu 3 nezaměstnaní do 25 let - 3a) v % k celkovému počtu 4 nezaměstnaní starší 50 let - 4a) v % k celkovému počtu 5 nezaměstnaní v evidenci ÚP déle než rok - 5a) v % k celkovému počtu - Z rozboru statistických údajů pro město Děčín plyne, že hlavní skupinou nezaměstnaných jsou lidé se základním vzděláním. Kvalifikační stupeň Základní + praktické Nižší střední Nižší střední odborné Střední odborné vyučen Střední nebo střední odborné bez maturity ÚSV ÚSO z maturitou (vyučení) ÚSO z maturitou (bez vyučení) Vyšší odborné Bakalářské Vysokoškolské Údaje vychází z databáze ÚP Děčín 15

16 Cíl A.IV.2 Výchova podnikatelských subjektů Úřad práce Děčín a Okresní hospodářská komora Děčín bude průběžně realizovat rekvalifikační kurzy pro začínající podnikatele, s důrazem na podnikatelské subjekty v regionu Děčín. realizace akreditovaného kurzu, včetně návazné pomoci pro čerpání zvýhodněných půjček a dotací, následná pomoc při přípravě podnikatelských záměrů pro potřeby bankovních domů. Okresní hospodářská komora Děčín a Úřad práce Děčín průběžně Úřadem OHK byla návazně na tato školení poskytována služba pro žadatele o zvýhodněné půjčky určené pouze pro začínající podnikatele. V rámci této služby jim byla poskytována asistence s přípravou žádostí a povinných příloh. V roce 2008 bylo realizováno 6 kurzů pro začínající podnikatele z města Děčín a blízkého okolí. Jeden kurz byl uskutečněn v Rumburku pro potřeby místních zájemců. Kurzy měly úspěch a z celkových cca 60 školených lidí zahájilo cca 30 podnikatelskou činnost. Úřadem OHK byla po celý rok 2008 návazně na tato školení poskytována služba pro žadatele o zvýhodněné půjčky určené pouze pro začínající podnikatele, a to i přesto, že jediný dotační titul pro tuto kategorii byl v průběhu roku 2008 pozastaven. V rámci této služby jim byla poskytována asistence s přípravou žádostí a povinných příloh. Kritická oblast B. Doprava a technická infrastruktura Záměr B.I. Zlepšit napojení Děčína na evropskou silniční síť. Cíl B.I.1 Přeložka Děčín Knínice Město bude prosazovat přeložku silnice I/13 Děčín - Knínice mezi obyvateli Děčína a povede další vyjednávání se správou CHKO České středohoří s cílem dosažení konsenzu. rozhodnutí o stavbě, vydané stavební povolení odbor rozvoje, odbor místního hospodářství a majetku města, odbor stavební úřad výhled 2010, termín kontroly průběžně 1 x ročně. Trasa přípojky silnice I/13 jako dálničního přivaděče z Děčína na dálnici D8, vedoucí údolím Chrochvického potoka, je v Územním plánu města Děčín vedena jako územní rezerva, která nebyla projednána a schválena. 16

17 Toto řešení bylo součástí dopravního variantního řešení zpracovaného konceptu Územního plánu velkého územního celku, který byl v roce 2006 krajským úřadem sice projednán ale nebylo k němu schváleno souborné stanovisko. Uvažováno je i s druhou trasou, vedoucí v koridoru železniční tratě č. 132 Děčín Nový Oldřichov. Její možné využití je však závislé na provozování tratě, o kterém se v současné době znovu jedná na úrovni kraje a ministerstev. Obě trasy byly posouzeny ve dvou variantách z hlediska vlivu na životní prostředí ( EIA ). Na základě stanoviska, vydaného Ministerstvem životního prostředí, byl za realizovatelný uznán pouze úsek Modrá D8 trasy vedoucí údolím Chrochvického potoka. V současné době projednává KÚ ÚK dle nového stavebního zákona návrh Zásad územního rozvoje, kde jsou obě tyto varianty znovu zvažovány. V případě výběru jedné z tras bude tato varianta formou změny územního plánu zapracována do územně plánovací dokumentace města Děčín. Cíl B.I.2 Děčín Březiny Město napomůže získání pozemků a zahájí přípravu přeložky silnice I/13 Děčín - Březiny a Ředitelství silnic a dálnic, správa Chomutov zahájí její realizaci v návaznosti na kroky města Děčína a vlastní přípravu projektu. výhled 2010 realizace 2 km silnice v uvedeném úseku odbor rozvoje, odbor místního hospodářství a majetku města Přeložka silnice I/13 Děčín - Březiny je v Územním plánu města Děčín navržena a byla i součástí variantního dopravního řešení zpracovaného konceptu Územního plánu velkého územního celku, který byl v roce 2006 krajským úřadem sice projednán ale nebylo k němu schváleno souborné stanovisko. Ředitelstvím silnic a dálnic byla její reálnost prověřována v širší návaznosti dopravní spojení se Šluknovským výběžkem, byla zpracovávána studie proveditelnosti. V současné době je tato trasa projednávána v rámci návrhu Zásad územního rozvoje, jejichž pořizovatelem je krajský úřad. Realizace trasy je závislá na výsledku tohoto projednání. Cíl B.I.3 Děčín Vilsnice Ředitelství silnic a dálnic, správa Chomutov v součinnosti s městem zahájí přípravu a realizaci propojení přeložek silnice I/13 přímo na území Děčína. stavební povolení a realizovaná silnice. odbor rozvoje, odbor správních činností a živnostenský úřad, odbor stavební úřad zahájení stavby v r.2009 Stavební úřad vydal souhlas podle 15 SZ pro specielní stavební úřad pro stavbu dne Proběhlo stavební řízení, akce je připravena k realizaci s dofinancováním z Operačního programu Doprava ze Strukturálních fondů Evropské unie (SF EU-OPD). Stavbu bude 17

18 realizovat Ředitelství silnic a dálnic, správa Chomutov. Stavba by pak proběhla v termínech 05/2009 až 10/2010. Cíl B.I.4 Folknářská spojka Město ve spolupráci s místními podniky prosadí Folknářskou spojku do rozvojových záměrů kraje s cílem zpřístupnit nové rozvojové plochy města. vybudování komunikace odbor rozvoje, odbor místního hospodářství a majetku města, odbor stavební úřad prosazení spojky od r. 2004, realizace spojky - výhled 2010 Trasa je navržena v Územním plánu města Děčín jako veřejně prospěšná stavba, o její realizaci však není rozhodnuto. V rámci zpracování návrhu 2. změny Územního plánu města Děčín byla prověřena reálnost tohoto návrhu, zdali návrh v územním plánu ponechat nebo vyjmout. Samotná realizace, která je velmi nákladná, by potom závisela na finančních možnostech města, neboť navržená silnice má statut místní komunikace. V rámci projednání 2. změny bylo krajským úřadem do doby vydání Zásad územního rozvoje jako vyšší územně plánovací dokumentace, doporučeno tento návrh v Územním plánu města Děčín ponechat. Záměr B.II. Cíl B.II.1 Zlepšit vzájemné propojení různých druhů dopravy, usnadnit přístup k dopravním a průmyslovým areálům a zlepšit splavnost Nábřežní Labe v zóny dolním toku. Cíl B.II.1. Nábřežní zóny Město definuje způsob využívání nábřeží z hlediska možných budoucích "rekreačních" či naopak "výrobních" funkcí. studie na využití nábřeží odbor rozvoje, odbor místního hospodářství a majetku města průběžně Pravobřežní zóna je připravena v řadě studií a projektů (LAPLO, cyklistická stezka, Park). Nájemní smlouva s obč. sdružením Respektuj mě na pronájem plochy za účelem výstavby Adrenalin parku byla zrušena, nyní je v jednání nový nájemní vztah bude uzavřena nájemní smlouva s RACING TEAM PENCO za účelem využití v rámci rozvoje sportu a turismu. Úpravy labského nábřeží v úseku od železničního mostu po Tyršův most jsou součástí Krajinářsko architektonické studie rehabilitace areálu zámeckého parku a zámeckých zahrad v Děčíně. Levobřežní zóna se týká především úpravy v okolí restaurace U přístavu. V roce 2006 byla realizována výstavba parku s dětským hřištěm za pomoci Nadace ČEZ. Vybudování odpočinkové zóny pro obyvatele i návštěvníky města a zajištění kvalitního prostoru pro odpočinek zatraktivnilo tyto prostory. 18

19 Do majetku města byl získán pozemek p.č. 403/4 k.ú. Podmokly (bývalé parkoviště), na který vyúsťuje plánovaný sjezd z lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostě (součást mezinárodní cyklotrasy č.2 Labská cyklotrasa). V záměrech města je i výstavba Panoramatického výtahu na Pastýřskou stěnu, Děčín IV, který zpřístupní lokalitu na Pastýřské stěně a rozšíří nabídku pro návštěvníky i obyvatele našeho města. V r byla podána žádost o dotaci na vybudování panoramatického výtahu do Regionálního operačního programu Severozápad. Žádost nebyla podpořena. V roce 2009 bude opětovně podána po vyhlášení příslušné výzvy. Součástí projektu na realizaci Plavebního stupně Děčín je také realizace části mezinárodní cyklotrasy č. 2, a to od restaurace U Přístavu, podél Labe, která bude pokračovat po komunikaci z Přípeře do Prostředního Žlebu a naváže na nově vybudovanou cyklostezku v Prostředním Žlebu Čertova Voda. V souladu s plánovanou cyklostezkou je třeba řešit ve spolupráci s OMH připravovanou rekonstrukci osvětlení na Labském nábřeží, rekonstrukci stávajícího zábradlí a související úpravy nábřeží. Cíl B.II.2 Komunikace do Loubí Město společně s Českými přístavy zajistí rozšíření a zlepšení parametrů stávajících komunikací do terminálu v Loubí. studie technické proveditelnosti rozšíření silnice do Loubí, realizace úprav odbor rozvoje, odbor správních činností a živnostenský úřad vyhotovení studie napojení - prosinec 2004, realizace dle finančních možností města. Akce je realizována postupně, v současné době probíhají práce akce I/62 Loubí - oprava opěrných zdí (od č.p ) za 13 mil. Kč a Děčín - Hřensko, VI etapa za 24 mil. Kč. Obě akce budou ukončeny v polovině roku V listopadu 2004 byla dokončena studie Silničního napojení přístavu Loubí. Byly zhodnoceny 4 varianty napojení přístavu. Jako nejpříznivější varianta napojení přístavu Loubí byla vyhodnocena varianta vybudování nového vjezdu v prostoru pod Společenským domem Střelnice. Pro tuto variantu se v současné době řeší majetkoprávní vztahy. V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. V roce 2007 bylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí, nyní probíhají práce na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. OMH zajišťuje výkup části pozemku pro rozšíření komunikace, dosud nejsou ukončena všechna jednání směřující k podpisu kupní smlouvy. Zastupitelstvo města již výkup schválilo. Napojení přístavu Děčín Loubí bylo uplatněno i do výhledu pro realizaci v rámci projektu Budoucího rozvoje Ústeckého kraje (BROÚK). Projekt je zaměřen na zvýšení tzv. absorpční kapacity regionu při čerpání prostředků z EU na léta Cíl B.II.3 Plavební podmínky na Labi Město se bude podílet na propagaci, prosazování a realizaci vodního stupně Prostřední Žleb. 19

20 výstavba Vodního díla Prostřední Žleb primátor města úkol trvalý (svým charakterem a rozsahem stojí vodní dílo Prostřední Žleb mimo přímý vliv města, přesto město jako významný místní subjekt má možnost vyvíjet tlak na realizaci díla) OMH již vydával stanoviska vlastníka zpracovatelské společnosti pro územní a stavební řízení, současně umožnil provedení geologických průzkumů na pozemcích ve vlastnictví města. Bylo vydáno negativní posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA; územní řízení bylo zahájeno, pro nesouhlas některých účastníků řízení bylo přerušeno. Dne Poslanecká sněmovna schválila výjimku ze zákona o ochraně životního prostředí, která by umožnila Ministerstvu dopravy ČR zahájit stavbu jezů u Malého Března a Prostředního Žlebu. Tento návrh po projednání v senátu ČR neprošel. Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne , byla varianta splavnění Labe dvěma vodními díly Prostřední Žleb a Malé Březno nahrazena variantou jednoho vodního díla, a to Plavební stupeň Děčín. Ve schválené ÚPD pro město Děčín (z roku 2002) je toto vodní dílo již zapracováno, nebylo však zařazeno do seznamu veřejně prospěšných staveb. Z důvodu upřesnění nového umístění vodního díla a požadavku jeho zařazení do veřejně prospěšných staveb bylo nutné provést změnu schváleného Územního plánu města Děčín. Požadavek na zákres umístění plavebního stupně Děčín do grafické části územně plánovací dokumentace VÚC Ústeckého kraje byl uplatněn ve stanovisku města Děčín k projednání konceptu VÚC Ústeckého kraje, který však do roku 2006 nebyl vyhotoven a nebylo k němu schváleno souhrnné stanovisko. Vzhledem k nesouhlasu některých dotčených orgánů s novým umístěním i veřejnou prospěšností díla v rámci Natury 2000 a postupnému návratu k původnímu plavebnímu kilometru a tím i souladu s platným územním plánem, bylo pořizování 5 změny ÚPN Děčín ukončeno usnesením zastupitelstva města č. ZM ze dne V současné době provádí Ředitelství vodních cest posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) a posuzování dopadů na stanoviště a druhy soustavy Natura Z hlediska realizace však dosud trvá nesouhlas ze strany orgánů ochrany přírody. OMH již vydal stanoviska zpracovatelské společnosti pro územní a stavební řízení. Umožnil provedení geologických průzkumů na pozemcích ve vlastnictví města. Záměr B.III. Udržet a rozšiřovat rozsah dopravních služeb ve městě. Cíl B.III.1 Integrovaná doprava Horní Polabí Dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s. bude spolupracovat s německým účelovým sdružením Dopravního svazu Horní Labe (Z-VOE) a Českými drahami, a.s. Výstupy: spolupráce na organizačním zabezpečení integrované dopravy Horní Polabí výsledek vzájemné uznávání jednodenních jízdenek na vymezených linkách veřejné regionální dopravy na svazovém území VVO a v Ústeckém kraji. DPmD, a.s. od průběžně 20

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020 červen 2010 z rozpočtu Moravskoslezského kraje OBSAH: OBSAH:... 2 1 Úvod... 3 2 Shrnutí profilu mikroregionu... 5

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více