Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Fialová Finance Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek, CSc. Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Klapém dne 20. dubna 2014 Lenka Fialová

3 Poděkování Chci poděkovat mému vedoucímu práce, panu PhDr. Františku Jiráskovi CSc., za připomínky, důležité rady a především za čas, který mi věnoval. Dále pak chci poděkovat Zemědělskému družstvu Klapý, jmenovitě panu Ottovi Jáhenovi, který mi poskytl cenné informace pro finanční analýzu a také inženýru Luboši Kyzlíkovi za informace o úvěrovém procesu a o hodnocení bonity klienta. Také děkuji rodině za jejich podporu, pomoc a hlavně trpělivost.

4 Anotace Diplomová práce se zabývá zhodnocením bonity žadatele o úvěr z pohledu banky. Cílem práce je na základě zvolených kritérií a definovaného procesu zhodnotit bonitu žadatele o úvěr z pohledu banky. Práce objasňuje problematiku bankovních úvěrů a hodnocení bonity žadatele o úvěr. Dále práce zahrnuje finanční analýzu Zemědělského družstva Klapý, které se podrobí úvěrovému procesu v bance, jelikož žádá o investiční úvěr na výstavbu bioplynové stanice. Závěrem je celkové zhodnocení bonity Zemědělského družstva Klapý o úvěr z pohledu banky XY. Klíčová slova: bankovní úvěr, úvěrové riziko, bonita klienta, finanční analýza, ukazatel, úvěrový proces, Zemědělské družstvo Klapý, Annotation The thesis evaluates the creditworthiness of loan applicants from the perspective of the bank. The aim of the thesis is based on selected criteria and defined process to evaluate the creditworthiness of loan applicants from the perspective of the bank. The thesis clarifies the issue of bank loans and credit rating of the applicant for credit. The work also covers the financial analysis of the Agricultural Cooperative Klapý undergoing a process of credit at the bank while applying for an investment loan for the construction of biogas plant. Finally overall assessment of the creditworthiness of the Agricultural Cooperatives Klapý a loan is presented from the bank XY view. Key words: bank loan, credit risk, creditworthiness, financial analysis, index, credit process, Agricultural Cooperative Klapý,

5 Obsah Úvod... 8 Zvolené metody zpracování Bankovní úvěry Funkce bankovních úvěru Členění úvěrových obchodů Klasifikace úvěrů Provozní úvěry Investiční úvěry Zásady úvěrových obchodů Úvěrové riziko Hodnocení bonity klienta Úvěrová analýza Rating Externí rating Interní rating Scoring Rating vs. scoring Finanční analýza Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Finanční analýza poměrovými ukazateli Ukazatele rentability

6 3.2.2 Ukazatele likvidity Ukazatele zadluženosti Ukazatele aktivity Horizontální a vertikální analýza Horizontální analýza Vertikální analýza Bonitní a bankrotní modely Bonitní modely Bankrotní modely Závěrečné zhodnocení finanční analýzy Zemědělského družstva Klapý v období Úvěrový proces v bance Pohovor s klientem Sběr informací Vyplnění žádosti o úvěr Úvěrová analýza a určení bonity Kvantitativní stránka Kvalitativní stránka Scoringové ohodnocení banky XY Stanovení ceny a smluvních podmínek úvěru Podpis úvěrové smlouvy Čerpání úvěru Monitorování úvěru Splácení úvěru Zhodnocení bonity žadatele o úvěr Základní informace o společnosti

7 5.2 Charakteristika společnosti Bioplynová stanice Zhodnocení bonity Zemědělského družstva Klapý Závěr

8 Úvod Bonita žadatele o úvěr je jednou z nejdůležitějších složek pro poskytnutí úvěru. Cílem práce je na základě zvolených kritérií a definovaného procesu zhodnotit bonitu žadatele o úvěr z pohledu banky. Bankovní úvěry jsou velice používaným produktem všech bank a patří mezi jejich hlavní příjem. Banky veškeré úvěry poskytují za předem stanovenou úrokovou sazbu a poplatky s nimi spojené. Základním principem bank je přerozdělování finančních prostředků od subjektů, které mají prostředků dostatek k subjektům, které mají prostředků nedostatek. Úvěry lze dělit do několika skupin dle způsobu použití. Významné pojmy v úvěrovém procesu jsou úrok, riziko, doba splácení, zajištění a způsob čerpání. Banky by měli při realizaci všech aktivních obchodů dodržovat zásady provázanosti tzv. Magického trojúhelníku. Neodmyslitelně je s bankovními úvěry spojeno i úvěrové riziko, se kterým se banky snaží snížit negativní dopady na jejich hospodaření. Každý subjekt, žádající o úvěr, musí projít procesem, který vyhodnotí jeho úvěruschopnost a úvěruhodnost. Na základě vybraných kritérií se banka rozhodne, zda úvěr subjektu poskytne. Banky pro svou analýzu klienta postupují podle procesu, který se nazývá úvěrová analýza. Prvním krokem této analýzy je sběr informací o klientovi, kde pokud jde o právnickou osobu tak jako v případě této diplomové práce, banka potřebuje znát historii hospodaření klienta. Často jsou poskytovány účetní výkazy v období minimálně tří let. Druhá kapitola je především zaměřena na hodnocení bonity klienta, kde nejdůležitějším prvkem celého ohodnocení je úvěrová analýza. Z té se pak pomocí podle zvolené metody hodnocení, ať už externího či interního ratingu nebo scoringu, dozvíme bonitní výsledek. V další kapitole je vysvětlena finanční analýza, která následně bude aplikovaná na Zemědělské družstvo Klapý. K provedení finanční analýzy bude důležité shromáždit historická data, která jsou prvním a zároveň významným krokem, pro vyhodnocení ekonomického zdraví subjektu. Na základě účetních výkazů, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkazu cash flow bude provedena finanční analýza družstva. Ukazatele používané v diplomové práci v části finanční analýza jsou ukazatele rentability, likvidity, zadluženost a aktivita. Dále jsou v práci použity horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv, které určují jak poměrně, tak historicky velikost a podíl na vybrané straně rozvahy. Finanční analýza 8

9 zahrnuje výpočet bankrotního a bonitního modelu, který potvrzuje předchozí dílčí analýzu. Závěrem je pak celkové shrnutí finančního zdraví Zemědělského družstva Klapý. V případové studii, která je detailně popsané v tělu práce, je žadatelem o úvěr Zemědělské družstvo Klapý. Družstvo žádá o investiční úvěr na výstavbu bioplynové stanice v obci Lkáň. Výstavba bioplynové stanice je investice, kterou chce zemědělské družstvo z části hradit vlastními zdroji. Výstavba bioplynové stanice je dalším zdrojem příjmů zemědělského družstva. Na základě úvěrového procesu dle zvoleného postupu bude vyhodnocena bonita žadatele scóringovým modelem, který banka XY na základě dlouholeté spolupráce zvolila právě pro Zemědělské družstvo Klapý. Banka je označena písmeny XY z toho důvodu, že si nepřeje být v diplomové práci zveřejněna. Družstvo je dlouholetým klientem banky XY a ta mu již několikrát poskytla investiční úvěry. Proto i podmínky úvěru, jako je úrok, riziko, doba splácení, zajištění a způsob čerpání, odpovídají dlouholeté spolupráci a bezproblémovému chodu Zemědělského družstva Klapý. Analýzy jsou prováděny objektivně a nezávisle na rozhodnutí banky. Možností jak objektivně ohodnotit družstvo je několik. Připouštím i inherentní riziko, které se týká podnikatelských subjektů v oboru zemědělství, je tedy obtížné předpovídat budoucí vývoj. Zemědělské družstvo má výkony z prodeje jak z živočišné výroby, tak z výroby rostlinné. Je důležité si uvědomit, že produkce je závislá na některých faktorech, například na počasí, které nemůže družstvo nijak ovlivnit. Zhodnotím tedy nezávisle Zemědělské družstvo Klapý, zda je bonitním subjektem pro přijetí investičního úvěru. 9

10 Zvolené metody zpracování K naplnění cíle diplomové práce byly použity základní metody vypracování. Postup při psaní diplomové práce byl následný. Po nastudování odborné literatury, která se zabývá touto problematikou, jsem učinila hlubší teoretické poznatky. Pro ověření správnosti teoretických závěrů jsem několika odbornými konzultacemi s úvěrovým pracovníkem banky a s vedením Zemědělského družstva Klapý získala praktické informace, které byly pro zpracování této práce nutností. Diplomová práce také obsahuje finanční analýzu, úvěrový proces a zhodnocení bonity žadatele, kde uplatnění praktických poznatků bylo nutností pro sepsání těchto kapitol. Finanční analýza, počítaná ze zdrojových dat z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, byla prověřením účetních schopností, protože Zemědělské družstvo Klapý nepoužívá nepovinný výkaz cash flow, který jsem musela pro závěry z finanční analýzy dopočítat. Práce obsahuje jak teoretické, tak praktické informace doplněné o vlastní názory a myšlenky, které byly získány právě důkladnou analýzou problematiky zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky. 10

11 1 Bankovní úvěry Úvěrové obchody představují jednu ze základních činností bank a jsou zařazeny do aktivních obchodů banky. Tyto operace jsou účetně vyobrazeny na straně aktiv v bilanci neboli v rozvaze obchodní banky. Nejrozšířenější z peněžních úvěrů je bankovní úvěr. Bankovní úvěr jako takový, lze definovat jako časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití. 1 Můžeme také říci, že bankovní úvěry jsou úvěry, kdy subjekty s přebytkem finančních prostředků půjčují subjektům, které jich mají nedostatek. Úvěr je poskytnut na určitou dobu a za úrok, který vyjadřuje cenu peněz. Bankovní úvěr vzniká u ekonomických transakcí tím že, věřitel poskytne ať už peníze, zboží, službu, či cenné papíry nebo jiné majetkové hodnoty a dlužník je po určité době začne splácet penězi. 1.1 Funkce bankovních úvěru Bankovní úvěry můžeme rozdělit do dvou základních funkcí. Funkce se dělí podle vlivu na ekonomické prostředí. 1. Makroekonomická funkce Emisní funkce úvěru prostřednictvím bankovních úvěrů jsou peníze uváděny do oběhu a také z oběhu stahovány. Distribuční funkce úvěru je spojena s emisní funkcí, a to tak, že úvěr přivádí peníze do oběhu, ale současně přerozděluje volné peněžní prostředky a ty se pak soustřeďují v bankách jako disponibilní uvěrové zdroje. Kreační funkce úvěru nebo také funkce multiplikace depozit vyjadřuje, že prostřednictvím bankovního úvěru se z jedné jednotky prvotního depozita vytvoří další jednotky odvozených depozit a ty dále mohou být pak rozděleny a použity jako úvěr. 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN , str

12 2. Mikroekonomická funkce Důchodová funkce úvěru úvěr je chápán jako peněžní příjem či důchod Členění úvěrových obchodů Za základní a nejvýznamnější členění úvěrových obchodů lze považovat rozdělení na úvěr zbožový a úvěr peněžní. Úvěr zbožový jak už z názvu vyplývá, tento úvěr je poskytován na zboží; je nejčastěji poskytován výrobci zboží nebo obchodníky se zbožím; za nejrozšířenější zbožový úvěr se považuje obchodní úvěr, kde v roli věřitele vystupuje ten, kdo zboží prodává, a v roli dlužníka ten, kdo zboží nakupuje; má zpravidla krátkodobý charakter, nejčastěji 3 až 9 měsíců; dále se za zbožový úvěr považuje úvěr ve formě prodeje zboží na splátky a také leasing, kde je úvěr v podobě pronájmu. Úvěr peněžní je poskytován v hotovostních nebo bezhotovostních penězích; tento úvěr poskytují nejčastěji obchodní banky; není podstatné, zda je úvěr splácen penězi nebo zbožím. Bankovní úvěrové obchody se dále zpravidla člení podle následujících hledisek, ze kterých vyplývá jejich účel: Subjekt subjektem je buď věřitel, nebo dlužník; věřitel je tedy ten, kdo úvěr poskytuje a dlužníkem ten, kdo úvěr přijímá. 2 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN

13 Objekt vyplývá z účelu, na který je úvěr poskytován; účelový úvěr je poskytnut tam, kde je stanovený účel použití, u neúčelového úvěru není účel použití uveden. Zajištění úvěry mohou být zajištěné, to znamená, že úvěr se zajistí písemnou zárukou pro případ, kdy dlužník není schopen splácet úvěr, který mu byl poskytnut věřitelem. Záruky mohou být: o věcné např. zástavní právo k nemovitosti či pohledávce apod.; o osobní např. ručení třetí osobou tzn., že se zavazuje, že v případě platební neschopnosti dlužníka, úvěr splatí; nezajištěné úvěry mohou být pro věřitele více rizikové než úvěry se zajištěním. Doba splatnosti dobu splatnosti úvěrů dělíme do tří období, a to na: 1. krátkodobé úvěry - mají dobu splatnosti do jednoho roku; 2. střednědobé úvěry - jsou s dobou splatnosti 1 5 let; 3. dlouhodobé úvěry - přesahují dobu splatnosti 5let. Metoda jejich poskytování a splácení metodu poskytování a splácení úvěrů lze rozdělit do dvou rovin: o rovina převážně technická; o rovina převážně ekonomická. V tabulce 1: Poskytování a splácení úvěru, je znázorněná ukázka možností čerpání a splácení úvěru jak v technické, tak v ekonomické rovině. Technická rovina může zkoumat u čerpání například metody poskytování nebo způsob zajištění, u splácení pak například způsob či pravidelnost. Ekonomická rovina udává členění úvěrů podle výkonosti ekonomického subjektu, například spotřeby nebo výroby. 13

14 Tabulka 1: Poskytování a splácení úvěru Čerpání Splácení Technická rovina jednorázové postupné jednorázové postupné podmíněné nepodmíněné pravidelné nepravidelné Ekonomická rovina případové průběžné individuální hromadné Tvorba: vlastní, zdroj: PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN str. 58. Případové poskytované na jednotlivé fáze výrobního procesu. Průběžné zabezpečující plynulost a návaznost jednotlivých fází výrobního procesu. Individuální poskytované na konkrétní záměry. Hromadné poskytované na všeobecné zajištění. Měna, ve které je úvěr poskytován měna může být z hlediska poskytnutí úvěru; v domácí měně např. korunová (pokud jsme v ČR); v cizí měně devizová. 3 Členění bankovních úvěrů podle výše uvedených hledisek představuje pro věřitele poskytující úvěr určité riziko. Například z hlediska objektu účelovost úvěru poskytuje věřiteli větší jistotu splacení úvěru. Dále pak i při zajištění úvěru zástavou nebo ručením. 1.3 Klasifikace úvěrů Úvěry se rozdělují do skupin a to nejčastěji na úvěry investiční, úvěry provozní, úvěry spotřebitelské, úvěry z kreditních karet a americkou hypotéku. Do investičních úvěrů jsou zařazeny úvěry, které se používají k financování investic do fixního investičního majetku. Do provozních úvěrů jsou pak zařazeny úvěry, které slouží 3 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN

15 k financování investic do provozního majetku. Spotřebitelské úvěry slouží občanům k financování nákupu spotřebního zboží. Jsou buď účelové, nebo neúčelové. Poskytují je banky, ale i splátkové společnosti. Splácení lze rozložit i do několika let. Úvěry z kreditní karty, kde je stanoven úvěrový rámec čerpání a peněžní prostředky jsou k dispozici okamžitě. U úvěru z kreditní karty není potřeba podávat žádost o každou půjčku. Má revolvingovou formu, což znamená, že úvěr bude znovu obnoven za předpokladu splnění předem dohodnutých podmínek. Platí zde bezúročné období až 55 dnů a to znamená že, klient může splatit úvěr bez úroků. V České republice jsou úrokové sazby u úvěrů z kreditních karet velmi vysoké, pohybují se 15% až 25 % ročně. Americká hypotéka nemá stanovený účel použití. Získané peněžní prostředky se tedy mohou použít na cokoliv. Je výhodná pouze pro osoby, které vlastní nemovitost a jsou ji ochotni dát bance do zástavy. Tato hypotéka patří do skupiny dlouhodobých úvěrů, jelikož doba splácení se pohybuje mezi 15 až 20 lety a je poskytována až do 70% zástavní hodnoty nemovitosti. 4 Po stručném vysvětlení jednotlivých typů úvěrů hlouběji rozebírám dva typy, a to úvěr provozní a úvěr investiční. Důvodem je, že Zemědělské družstvo Klapý využívá tyto dva typy nejčastěji. Z 80% využívá investiční úvěry, například na výstavbu chladící haly, silážního žlabu apod. a 20% jsou pak úvěry provozní, poskytované většinou na pohledávky Provozní úvěry Provozní úvěry bývají většinou krátkodobé a podniky s jejich pomocí financují běžný nákup, výrobu a prodej produktu nebo běžný provoz. Tyto úvěry můžeme členit z různých hledisek podle: Metody poskytování dělí se na úvěry: a) případové neboli úvěry jednorázové, které jsou posuzovány podle jednotlivých žádostí; b) kontinuální neboli úvěry průběžné, které jsou čerpány a spláceny průběžně podle potřeb a možností dlužníka. 4 PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN

16 Účel použití provozní úvěry lze dále rozdělit podle účelu: a) na úvěry účelové, u nichž je jasně stanoveno, na co byly použity, například úvěry na náklady; b) na úvěry neúčelové, u kterých není stanovený účel použití, například kontokorentní úvěr. Způsob zajištění zajištění splácení úvěrů rozdělujeme: a) na úvěry zajištěné, ty jsou zajištěné určitou zajišťovací hodnotou, například směnečné úvěry; b) na úvěry kryté, kde návratnost úvěru je zajištěna kvalitou hospodaření dlužníka, například kontokorentní úvěr; c) na úvěry nekryté, které se používají především na úvěrové výpomoci, např. úvěry na mzdy. 5 Mezi provozní úvěry patří: směnečné úvěry, lombardní úvěry, repo úvěry, úvěry na zásoby, úvěry na náklady, úvěry na pohledávky, úvěry revolvingové, úvěry kontokorentní, ostatní druhy úvěrů (např. úvěrové přísliby a úvěrové výpomoci). 6 5 KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. Vydání první. Brno: ComputerPress, a.s., 2005, 148 s. ISBN PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN

17 1.3.2 Investiční úvěry Investiční úvěry slouží k pořízení investičního majetku. Mohou to být investice hmotného, nehmotného nebo finančního charakteru. Do hmotného investičního majetku patří např. stroje, nemovitosti nebo technologie. Za nehmotné se považují investice do know-how a za finanční např. investice do cenných papírů. Mezi investiční úvěry patří následující typy úvěrů: klasické investiční úvěry, hypoteční úvěry, konsolidační a rozvojové úvěry nebo také úvěry konsorciální, syndikátní a komunální. 7 Klasické investiční úvěry Banky tyto úvěry poskytují na výstavbu nebo pořízení investičních celků. Mohou být poskytnuty například na nákup, rekonstrukci, modernizaci či výstavbu investičních celků nebo pouze na její části. Hypoteční úvěry Považují se za specifickou skupinu investičních úvěrů. Poskytují se na bydlení nebo na podnikání. Jsou spojeny se zástavou nemovitosti až do 100% zástavní hodnoty nemovitosti a dlouhou dobou splatnosti a to 30 i vice let. Hypoteční úvěry jsou poskytovány především na koupi, výstavbu či rekonstrukci nebo modernizaci nemovitosti. Konsolidační úvěry Účelem tohoto úvěru je zachránit dlužníka před úpadkem nebo insolvencí. Může toho dosáhnout třemi různými způsoby a to: restrukturalizací dříve poskytnutých úvěrů, jedná se o přeměnu krátkodobých a střednědobých úvěrů na úvěry dlouhodobé, odkupem dříve poskytnutých úvěrů, kde je odkup zpravidla prováděn specializovanou konsolidační bankou, sekuritizací dříve poskytnutých úvěrů, kde se jedná o přeměnu pohledávek z poskytnutých úvěrů na kapitál dlužníka v podobě akciového kapitálu. 7 KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. Vydání první. Brno: ComputerPress, a.s., 2005, 148 s. ISBN

18 Rozvojové úvěry Tyto úvěry slouží k financování rozvojových investic. V ČR je poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka například na bydlení, školství, dopravu, kulturu, ale i na prvovýrobu apod. Konsorciální (syndikátní) úvěry Úvěry, na kterých se podílí více bank. Používají se pro objemově velké úvěry. Poskytují se v případě, že banka není samostatně ochotna či schopna peníze půjčit. Komunální úvěry Komunální úvěry neboli úvěry obcím se poskytují na investice do budování, modernizaci, opravu či údržbu obecní infrastruktury. Pro banku jsou tyto úvěry relativně bezpečně, jelikož jsou zajištěny budoucími obecními příjmy. 8 Graf 1: Poskytnuté klientské úvěry podle časového hlediska v České republice od do v Kč Úvěry celkem Úvěry střednědobé (1-5 let) Úvěry krátkodobé (do 1 roku) Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) Tvorba: vlastní, zdroj:ahttp://www.cnb.cz/cnb/stat.arady_pkg.vystup?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=126 5&p_uka=1%2C2%2C3%2C4&p_strid=ABBAB&p_od=200301&p_do=201309&p_lang=CS&p_format=0&p _decsep=%2c, ze dne PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN

19 V tomto grafu je znázorněn vývoj poskytnutých úvěrů v ČR během uplynulých deseti let. Z tohoto grafu vyplývá, že výše poskytnutých úvěrů se neustále zvyšuje. Nejvíce poskytovanými úvěry za celé znázorněné období jsou úvěry dlouhodobé, což jsou úvěry nad 5 let. Ty se od roku 2003 do roku 2013 téměř zpětinásobily. Důvodem byla neustále se snižující úroková sazba za poskytnutí úvěru, což pro klienta znamenalo menší náklady spojené se splácením úvěru. I když se v období krize 2007 až 2008 úroková sazba zvyšovala, přesto výše poskytovaných úvěrů rostla. Dále lze konstatovat, že dalším důvodem mohlo být i zavedení jednodušších podmínek pro jeho získání. 1.4 Zásady úvěrových obchodů Hlavními zásadami při realizaci aktivních obchodů je: Rentabilita porovnání mezi přijatými a vyplacenými úroky nám udává vliv uvěrových obchodů na rentabilitu banky. Likvidita banka si vždy musí ponechat tzv. likvidní rezervu, aby mohla kdykoliv uspokojit své klienty. Bezpečnost banka před každým poskytnutým úvěrem dělá pečlivou analýzu bonity klienta. 9 Obrázek 1: Magický trojúhelník VÝNOS BEZPEČNOST LIKVIDITA Tvorba: vlastní, zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN

20 Magický trojúhelník je spojení tří vlastností, které daný instrument obsahuje. Banka se pomocí těchto tří zásad snaží dosahovat rovnováhy a finanční stability. Výraz magický je zde použit z důvodu propojenosti všech tří vlastností a zároveň nemožnosti maximálně naplnit všechny tři vlastnosti. Obsahem tohoto modelu je likvidita, bezpečnost a rentabilita. Likvidita je pojem vyjadřující schopnost směny instrumentu na hotovostní peníze. Například banky nemohou veškeré finanční prostředky vložit do jednoho bankovního produktu. Pokud by takováto situace nastala, tak vliv například úvěrového rizika by zde byl obrovský. Navíc by takovéto jednání bylo v rozporu s úvěrovou angažovaností. Bezpečnost je pojem vyjadřující averzi rizika daného subjektu. Vlastnosti jednotlivých instrumentů se výrazně liší. Pokud například banka poskytne klientovy hypoteční úvěr, požaduje, aby klient poskytl kolaterál. V české bankovní praxi se úvěr půjčuje jen do výše 70% například při hypotečním úvěru, zajištěného nemovitostí. Zbývající procento si banka ponechává jako rezervu pro případ, že trh s nemovitostmi začne klesat, tedy ztrácet na hodnotě. Propojenost bezpečnosti a likvidity je velká. Vezměme si například investiční úvěr zajištěný směnkou, která nemá aval. Takovéto ručení, které je pouze na jednoho dlužníka, není příliš bezpečné. Při odkupu této směnky je potřeba dohledat takového zájemce, který má stejnou averzi k riziku jako subjekt, které peníze půjčil. Rentabilita neboli výnosnost je pojem vyjadřující procentuální poměr k výnosu daného instrumentu. Každý subjekt požaduje, aby rentabilita každého instrumentu byla co nejvyšší. Vztah mezi rentabilitou a bezpečností je opět významný. Pokud má daný instrument vysoké riziko, platí zde také vysoký potenciál výnosu. A opačně, nízká rentabilita platí při nízkém riziku, tento model potvrzuje. Ideálním instrumentem by byl produkt, který by měl nejvyšší rentabilitu, nejvyšší likviditu a zároveň nejvyšší bezpečnost. Neexistuje instrument, který by tyto vlastnosti naplňoval, proto tento výstižný název magický trojúhelník, který nikdy nedosáhne maxima na všech svých vrcholů. 1.5 Úvěrové riziko S bankovními úvěry je neodmyslitelně spojeno úvěrové riziko. Banka se snaží toto riziko určitým způsobem řídit, předcházet mu a v případě jeho výskytu snížit negativní dopady do hospodaření. 20

21 Úvěrové riziko je definováno jako riziko ztráty banky vyplývající ze selhání smluvní strany (klienta) tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy na základě, které se banka stala věřitelem smluvní strany (klienta). 10 Úvěrové riziko je historicky nejstarším bankovním rizikem. Také se považuje za jedno z nejvýznamnějších rizik. Je to riziko ztráty, kterou banka utrpí v případě, že dlužník nebude schopný dostat svým závazkům. Tomuto riziku se není možné zcela vyhnout. Pokud chce banka dosáhnout určitého zisku, musí podstoupit určitou míru rizika. Příčiny vzniku úvěrového rizika lze rozdělit na interní a externí. Interní příčiny vzniku úvěrového rizika jsou příčiny, které závisí na rozhodnutí banky. Externí příčiny pak závisí na vývoji ekonomiky nebo na politické situaci země. Úvěrové riziko je potřeba nějakým způsobem řídit, proto jsou dány úvěrové postupy, při jejichž podcenění či vyloučení může dojít až ke ztrátě z úvěrového obchodu. Řízení úvěrového rizika představuje postup, který má několik kroků: 1) Identifikace úvěrového rizika Proces, při kterém banka musí zajistit rozpoznávání úvěrového rizika (s kterými bankovními produkty je riziko spojeno). Může být: a) riziko klienta klient nebude schopen dostát svým závazkům vůči bance b) riziko země klienti například ekonomické subjekty nebudou schopni dostát svým závazkům v zahraničí c) riziko koncentrace banka se vystavuje riziku, jelikož soustřeďuje úvěry do jednoho typu klientů. 2) Měření úvěrového rizika Úvěrové riziko se měří z toho důvodu, aby banka minimalizovala ztrátu. Od tohoto měření se pak odvíjí např. výše úrokové sazby, způsob zajištění nebo také tvorba rezerv. Výsledkem procesu měření úvěrového rizika je zjištění bonity klienta a zařazení úvěrového obchodu do ratingové kategorie. 10 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006, 339s. ISBN , str

22 3) Zajištění úvěrového rizika Důležitým krokem u úvěrového rizika je zajištění, které kompenzuje možnou ztrátu banky. Zajištění se provádí: a) majetkem klienta, b) třetí osobou. Účelem zajištění je pro banku i tvorba rezerv či opravných položek. 4) Sledování úvěrového rizika Posledním krokem u úvěrových postupů je sledování uvěrového rizika. Jejímž cílem je monitorovat vývoj úvěrových obchodů. Banka se při sledování úvěrového rizika zabývá například dodržováním splátkového kalendáře nebo vývojem makroekonomických faktoru. 11 K dalším nástrojům pro řízení úvěrového rizika patří úvěrové limity. Úvěrové limity si banka určuje sama v rámci svých interních předpisů. Schvaluje je vrcholové vedení banky. Při jejich dodržování se banka nevystavuje nadměrnému úvěrovému riziku. I když se v bankách vyskytují rozdílné typy limitů, obecně jsou uplatňovány tyto: 1) Limity pro jednotlivé klienty či skupiny stanovené na základě úvěrové angažovanosti. 2) Limity pro odvětví stanovené na základě výsledků vlastních odvětvových analýz nebo analýz ratingových agentur. 3) Limity pro země stanovené na základě vlastního ratingu nebo ratingu externích ratingových agentur. 11 VALOVÁ, I. Řízení rizik podle Basel II: se specifickým zaměřením na interní rating v rámci úvěrového rizika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 187 s. ISBN

23 Při dodržování úvěrových limitů banka diverzifikuje úvěrové riziko. To znamená, že pokud nastane problém u jednoho typu dlužníků, nebude mít negativní vliv na ostatní dlužníky. 12 Hlavní úvěrovou politikou banky je při poskytnutí úvěru návratnost a výnosnost. Návratnost úvěru je spojena se schopností dlužníka splatit úvěr v celé výši i s úroky ve stanovené lhůtě, a výnosnost úvěru souvisí s výší čistého úrokového výnosu z poskytnutého úvěru. Aby byly tyto dva principy naplněny, musí banka vypracovat soubor metod a zásad, které pracovníci banky budou při poskytování úvěru akceptovat. 12 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006, 339s. ISBN

24 2 Hodnocení bonity klienta Bonitou klienta se rozumí souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních a ekonomických charakteristik klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti a ochoty splnit závazek vůči bance. 13 Hodnocení bonity klienta je důležité pro každou banku. Je to z důvodu, aby minimalizovala úvěrové riziko, které plyne z jejich obchodů. Banky hodnotí klienty s pomocí nástrojů finanční analýzy. Od bonity klienta se pak odvíjí úrokové sazby poskytnutého úvěru. K tomu, aby banka ohodnotila bonitu, je třeba úvěrová analýza, v rámci které se podrobně analyzují nejrůznější aspekty úvěrového rizika. Ta se provádí jak před schválením, tak i v rámci procesu monitorování. Základním cílem pro hodnocení bonity klienta je zhodnotit bonitu klienta rychle a operativně i s případnými změnami v určitém časovém úseku. Dále je důležité rychle a včas identifikovat hlediska a faktory úvěrového rizika. Banky používají k ohodnocení bonity klienta systém, který je založen na soustavě kritérií, jejímž se prověřuje bonita každého klienta. Do hodnotících kritérií patří především finanční situace klienta a její vývoj, trh, na kterém klient působí a jeho postavení na něm, dále také kvalita managementu a informací získaných od klienta. Pro banku je důležitý i obor, ve kterém klient podniká nebo ceny vstupů a ceny výstupů, jeho odběratelé či bariéry vstupu na trh Úvěrová analýza Každá banka má vypracovaný systém řízení úvěrového rizika, jehož součástí je úvěrová analýza. Úvěrová analýza je proces, který určuje bonitu klienta a je hlavním nástrojem, ze kterého vychází interní rating. V rámci této analýzy využívají bankovní subjekty určité metodické postupy, jako je např. scoring. Cílem úvěrové analýzy je posoudit schopnost klienta v budoucnu splácet poskytnutý úvěr vůči bance. Banka se při špatném rozhodování o poskytnutí úvěru může dopustit toho, že poskytne úvěr klientovi, který ho nebude schopen splácet, nebo naopak odmítne klienta, který by byl úvěr schopen splácet. Při špatném rozhodnutí se pak dopustí chyby a obchod se stane ztrátovým. 13 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006, 339s. ISBN , str ČERNOHORSKÝ, J. a P. TEPLÝ. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více