Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Fialová Finance Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek, CSc. Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Klapém dne 20. dubna 2014 Lenka Fialová

3 Poděkování Chci poděkovat mému vedoucímu práce, panu PhDr. Františku Jiráskovi CSc., za připomínky, důležité rady a především za čas, který mi věnoval. Dále pak chci poděkovat Zemědělskému družstvu Klapý, jmenovitě panu Ottovi Jáhenovi, který mi poskytl cenné informace pro finanční analýzu a také inženýru Luboši Kyzlíkovi za informace o úvěrovém procesu a o hodnocení bonity klienta. Také děkuji rodině za jejich podporu, pomoc a hlavně trpělivost.

4 Anotace Diplomová práce se zabývá zhodnocením bonity žadatele o úvěr z pohledu banky. Cílem práce je na základě zvolených kritérií a definovaného procesu zhodnotit bonitu žadatele o úvěr z pohledu banky. Práce objasňuje problematiku bankovních úvěrů a hodnocení bonity žadatele o úvěr. Dále práce zahrnuje finanční analýzu Zemědělského družstva Klapý, které se podrobí úvěrovému procesu v bance, jelikož žádá o investiční úvěr na výstavbu bioplynové stanice. Závěrem je celkové zhodnocení bonity Zemědělského družstva Klapý o úvěr z pohledu banky XY. Klíčová slova: bankovní úvěr, úvěrové riziko, bonita klienta, finanční analýza, ukazatel, úvěrový proces, Zemědělské družstvo Klapý, Annotation The thesis evaluates the creditworthiness of loan applicants from the perspective of the bank. The aim of the thesis is based on selected criteria and defined process to evaluate the creditworthiness of loan applicants from the perspective of the bank. The thesis clarifies the issue of bank loans and credit rating of the applicant for credit. The work also covers the financial analysis of the Agricultural Cooperative Klapý undergoing a process of credit at the bank while applying for an investment loan for the construction of biogas plant. Finally overall assessment of the creditworthiness of the Agricultural Cooperatives Klapý a loan is presented from the bank XY view. Key words: bank loan, credit risk, creditworthiness, financial analysis, index, credit process, Agricultural Cooperative Klapý,

5 Obsah Úvod... 8 Zvolené metody zpracování Bankovní úvěry Funkce bankovních úvěru Členění úvěrových obchodů Klasifikace úvěrů Provozní úvěry Investiční úvěry Zásady úvěrových obchodů Úvěrové riziko Hodnocení bonity klienta Úvěrová analýza Rating Externí rating Interní rating Scoring Rating vs. scoring Finanční analýza Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Finanční analýza poměrovými ukazateli Ukazatele rentability

6 3.2.2 Ukazatele likvidity Ukazatele zadluženosti Ukazatele aktivity Horizontální a vertikální analýza Horizontální analýza Vertikální analýza Bonitní a bankrotní modely Bonitní modely Bankrotní modely Závěrečné zhodnocení finanční analýzy Zemědělského družstva Klapý v období Úvěrový proces v bance Pohovor s klientem Sběr informací Vyplnění žádosti o úvěr Úvěrová analýza a určení bonity Kvantitativní stránka Kvalitativní stránka Scoringové ohodnocení banky XY Stanovení ceny a smluvních podmínek úvěru Podpis úvěrové smlouvy Čerpání úvěru Monitorování úvěru Splácení úvěru Zhodnocení bonity žadatele o úvěr Základní informace o společnosti

7 5.2 Charakteristika společnosti Bioplynová stanice Zhodnocení bonity Zemědělského družstva Klapý Závěr

8 Úvod Bonita žadatele o úvěr je jednou z nejdůležitějších složek pro poskytnutí úvěru. Cílem práce je na základě zvolených kritérií a definovaného procesu zhodnotit bonitu žadatele o úvěr z pohledu banky. Bankovní úvěry jsou velice používaným produktem všech bank a patří mezi jejich hlavní příjem. Banky veškeré úvěry poskytují za předem stanovenou úrokovou sazbu a poplatky s nimi spojené. Základním principem bank je přerozdělování finančních prostředků od subjektů, které mají prostředků dostatek k subjektům, které mají prostředků nedostatek. Úvěry lze dělit do několika skupin dle způsobu použití. Významné pojmy v úvěrovém procesu jsou úrok, riziko, doba splácení, zajištění a způsob čerpání. Banky by měli při realizaci všech aktivních obchodů dodržovat zásady provázanosti tzv. Magického trojúhelníku. Neodmyslitelně je s bankovními úvěry spojeno i úvěrové riziko, se kterým se banky snaží snížit negativní dopady na jejich hospodaření. Každý subjekt, žádající o úvěr, musí projít procesem, který vyhodnotí jeho úvěruschopnost a úvěruhodnost. Na základě vybraných kritérií se banka rozhodne, zda úvěr subjektu poskytne. Banky pro svou analýzu klienta postupují podle procesu, který se nazývá úvěrová analýza. Prvním krokem této analýzy je sběr informací o klientovi, kde pokud jde o právnickou osobu tak jako v případě této diplomové práce, banka potřebuje znát historii hospodaření klienta. Často jsou poskytovány účetní výkazy v období minimálně tří let. Druhá kapitola je především zaměřena na hodnocení bonity klienta, kde nejdůležitějším prvkem celého ohodnocení je úvěrová analýza. Z té se pak pomocí podle zvolené metody hodnocení, ať už externího či interního ratingu nebo scoringu, dozvíme bonitní výsledek. V další kapitole je vysvětlena finanční analýza, která následně bude aplikovaná na Zemědělské družstvo Klapý. K provedení finanční analýzy bude důležité shromáždit historická data, která jsou prvním a zároveň významným krokem, pro vyhodnocení ekonomického zdraví subjektu. Na základě účetních výkazů, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkazu cash flow bude provedena finanční analýza družstva. Ukazatele používané v diplomové práci v části finanční analýza jsou ukazatele rentability, likvidity, zadluženost a aktivita. Dále jsou v práci použity horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv, které určují jak poměrně, tak historicky velikost a podíl na vybrané straně rozvahy. Finanční analýza 8

9 zahrnuje výpočet bankrotního a bonitního modelu, který potvrzuje předchozí dílčí analýzu. Závěrem je pak celkové shrnutí finančního zdraví Zemědělského družstva Klapý. V případové studii, která je detailně popsané v tělu práce, je žadatelem o úvěr Zemědělské družstvo Klapý. Družstvo žádá o investiční úvěr na výstavbu bioplynové stanice v obci Lkáň. Výstavba bioplynové stanice je investice, kterou chce zemědělské družstvo z části hradit vlastními zdroji. Výstavba bioplynové stanice je dalším zdrojem příjmů zemědělského družstva. Na základě úvěrového procesu dle zvoleného postupu bude vyhodnocena bonita žadatele scóringovým modelem, který banka XY na základě dlouholeté spolupráce zvolila právě pro Zemědělské družstvo Klapý. Banka je označena písmeny XY z toho důvodu, že si nepřeje být v diplomové práci zveřejněna. Družstvo je dlouholetým klientem banky XY a ta mu již několikrát poskytla investiční úvěry. Proto i podmínky úvěru, jako je úrok, riziko, doba splácení, zajištění a způsob čerpání, odpovídají dlouholeté spolupráci a bezproblémovému chodu Zemědělského družstva Klapý. Analýzy jsou prováděny objektivně a nezávisle na rozhodnutí banky. Možností jak objektivně ohodnotit družstvo je několik. Připouštím i inherentní riziko, které se týká podnikatelských subjektů v oboru zemědělství, je tedy obtížné předpovídat budoucí vývoj. Zemědělské družstvo má výkony z prodeje jak z živočišné výroby, tak z výroby rostlinné. Je důležité si uvědomit, že produkce je závislá na některých faktorech, například na počasí, které nemůže družstvo nijak ovlivnit. Zhodnotím tedy nezávisle Zemědělské družstvo Klapý, zda je bonitním subjektem pro přijetí investičního úvěru. 9

10 Zvolené metody zpracování K naplnění cíle diplomové práce byly použity základní metody vypracování. Postup při psaní diplomové práce byl následný. Po nastudování odborné literatury, která se zabývá touto problematikou, jsem učinila hlubší teoretické poznatky. Pro ověření správnosti teoretických závěrů jsem několika odbornými konzultacemi s úvěrovým pracovníkem banky a s vedením Zemědělského družstva Klapý získala praktické informace, které byly pro zpracování této práce nutností. Diplomová práce také obsahuje finanční analýzu, úvěrový proces a zhodnocení bonity žadatele, kde uplatnění praktických poznatků bylo nutností pro sepsání těchto kapitol. Finanční analýza, počítaná ze zdrojových dat z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, byla prověřením účetních schopností, protože Zemědělské družstvo Klapý nepoužívá nepovinný výkaz cash flow, který jsem musela pro závěry z finanční analýzy dopočítat. Práce obsahuje jak teoretické, tak praktické informace doplněné o vlastní názory a myšlenky, které byly získány právě důkladnou analýzou problematiky zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky. 10

11 1 Bankovní úvěry Úvěrové obchody představují jednu ze základních činností bank a jsou zařazeny do aktivních obchodů banky. Tyto operace jsou účetně vyobrazeny na straně aktiv v bilanci neboli v rozvaze obchodní banky. Nejrozšířenější z peněžních úvěrů je bankovní úvěr. Bankovní úvěr jako takový, lze definovat jako časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití. 1 Můžeme také říci, že bankovní úvěry jsou úvěry, kdy subjekty s přebytkem finančních prostředků půjčují subjektům, které jich mají nedostatek. Úvěr je poskytnut na určitou dobu a za úrok, který vyjadřuje cenu peněz. Bankovní úvěr vzniká u ekonomických transakcí tím že, věřitel poskytne ať už peníze, zboží, službu, či cenné papíry nebo jiné majetkové hodnoty a dlužník je po určité době začne splácet penězi. 1.1 Funkce bankovních úvěru Bankovní úvěry můžeme rozdělit do dvou základních funkcí. Funkce se dělí podle vlivu na ekonomické prostředí. 1. Makroekonomická funkce Emisní funkce úvěru prostřednictvím bankovních úvěrů jsou peníze uváděny do oběhu a také z oběhu stahovány. Distribuční funkce úvěru je spojena s emisní funkcí, a to tak, že úvěr přivádí peníze do oběhu, ale současně přerozděluje volné peněžní prostředky a ty se pak soustřeďují v bankách jako disponibilní uvěrové zdroje. Kreační funkce úvěru nebo také funkce multiplikace depozit vyjadřuje, že prostřednictvím bankovního úvěru se z jedné jednotky prvotního depozita vytvoří další jednotky odvozených depozit a ty dále mohou být pak rozděleny a použity jako úvěr. 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN , str

12 2. Mikroekonomická funkce Důchodová funkce úvěru úvěr je chápán jako peněžní příjem či důchod Členění úvěrových obchodů Za základní a nejvýznamnější členění úvěrových obchodů lze považovat rozdělení na úvěr zbožový a úvěr peněžní. Úvěr zbožový jak už z názvu vyplývá, tento úvěr je poskytován na zboží; je nejčastěji poskytován výrobci zboží nebo obchodníky se zbožím; za nejrozšířenější zbožový úvěr se považuje obchodní úvěr, kde v roli věřitele vystupuje ten, kdo zboží prodává, a v roli dlužníka ten, kdo zboží nakupuje; má zpravidla krátkodobý charakter, nejčastěji 3 až 9 měsíců; dále se za zbožový úvěr považuje úvěr ve formě prodeje zboží na splátky a také leasing, kde je úvěr v podobě pronájmu. Úvěr peněžní je poskytován v hotovostních nebo bezhotovostních penězích; tento úvěr poskytují nejčastěji obchodní banky; není podstatné, zda je úvěr splácen penězi nebo zbožím. Bankovní úvěrové obchody se dále zpravidla člení podle následujících hledisek, ze kterých vyplývá jejich účel: Subjekt subjektem je buď věřitel, nebo dlužník; věřitel je tedy ten, kdo úvěr poskytuje a dlužníkem ten, kdo úvěr přijímá. 2 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN

13 Objekt vyplývá z účelu, na který je úvěr poskytován; účelový úvěr je poskytnut tam, kde je stanovený účel použití, u neúčelového úvěru není účel použití uveden. Zajištění úvěry mohou být zajištěné, to znamená, že úvěr se zajistí písemnou zárukou pro případ, kdy dlužník není schopen splácet úvěr, který mu byl poskytnut věřitelem. Záruky mohou být: o věcné např. zástavní právo k nemovitosti či pohledávce apod.; o osobní např. ručení třetí osobou tzn., že se zavazuje, že v případě platební neschopnosti dlužníka, úvěr splatí; nezajištěné úvěry mohou být pro věřitele více rizikové než úvěry se zajištěním. Doba splatnosti dobu splatnosti úvěrů dělíme do tří období, a to na: 1. krátkodobé úvěry - mají dobu splatnosti do jednoho roku; 2. střednědobé úvěry - jsou s dobou splatnosti 1 5 let; 3. dlouhodobé úvěry - přesahují dobu splatnosti 5let. Metoda jejich poskytování a splácení metodu poskytování a splácení úvěrů lze rozdělit do dvou rovin: o rovina převážně technická; o rovina převážně ekonomická. V tabulce 1: Poskytování a splácení úvěru, je znázorněná ukázka možností čerpání a splácení úvěru jak v technické, tak v ekonomické rovině. Technická rovina může zkoumat u čerpání například metody poskytování nebo způsob zajištění, u splácení pak například způsob či pravidelnost. Ekonomická rovina udává členění úvěrů podle výkonosti ekonomického subjektu, například spotřeby nebo výroby. 13

14 Tabulka 1: Poskytování a splácení úvěru Čerpání Splácení Technická rovina jednorázové postupné jednorázové postupné podmíněné nepodmíněné pravidelné nepravidelné Ekonomická rovina případové průběžné individuální hromadné Tvorba: vlastní, zdroj: PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN str. 58. Případové poskytované na jednotlivé fáze výrobního procesu. Průběžné zabezpečující plynulost a návaznost jednotlivých fází výrobního procesu. Individuální poskytované na konkrétní záměry. Hromadné poskytované na všeobecné zajištění. Měna, ve které je úvěr poskytován měna může být z hlediska poskytnutí úvěru; v domácí měně např. korunová (pokud jsme v ČR); v cizí měně devizová. 3 Členění bankovních úvěrů podle výše uvedených hledisek představuje pro věřitele poskytující úvěr určité riziko. Například z hlediska objektu účelovost úvěru poskytuje věřiteli větší jistotu splacení úvěru. Dále pak i při zajištění úvěru zástavou nebo ručením. 1.3 Klasifikace úvěrů Úvěry se rozdělují do skupin a to nejčastěji na úvěry investiční, úvěry provozní, úvěry spotřebitelské, úvěry z kreditních karet a americkou hypotéku. Do investičních úvěrů jsou zařazeny úvěry, které se používají k financování investic do fixního investičního majetku. Do provozních úvěrů jsou pak zařazeny úvěry, které slouží 3 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN

15 k financování investic do provozního majetku. Spotřebitelské úvěry slouží občanům k financování nákupu spotřebního zboží. Jsou buď účelové, nebo neúčelové. Poskytují je banky, ale i splátkové společnosti. Splácení lze rozložit i do několika let. Úvěry z kreditní karty, kde je stanoven úvěrový rámec čerpání a peněžní prostředky jsou k dispozici okamžitě. U úvěru z kreditní karty není potřeba podávat žádost o každou půjčku. Má revolvingovou formu, což znamená, že úvěr bude znovu obnoven za předpokladu splnění předem dohodnutých podmínek. Platí zde bezúročné období až 55 dnů a to znamená že, klient může splatit úvěr bez úroků. V České republice jsou úrokové sazby u úvěrů z kreditních karet velmi vysoké, pohybují se 15% až 25 % ročně. Americká hypotéka nemá stanovený účel použití. Získané peněžní prostředky se tedy mohou použít na cokoliv. Je výhodná pouze pro osoby, které vlastní nemovitost a jsou ji ochotni dát bance do zástavy. Tato hypotéka patří do skupiny dlouhodobých úvěrů, jelikož doba splácení se pohybuje mezi 15 až 20 lety a je poskytována až do 70% zástavní hodnoty nemovitosti. 4 Po stručném vysvětlení jednotlivých typů úvěrů hlouběji rozebírám dva typy, a to úvěr provozní a úvěr investiční. Důvodem je, že Zemědělské družstvo Klapý využívá tyto dva typy nejčastěji. Z 80% využívá investiční úvěry, například na výstavbu chladící haly, silážního žlabu apod. a 20% jsou pak úvěry provozní, poskytované většinou na pohledávky Provozní úvěry Provozní úvěry bývají většinou krátkodobé a podniky s jejich pomocí financují běžný nákup, výrobu a prodej produktu nebo běžný provoz. Tyto úvěry můžeme členit z různých hledisek podle: Metody poskytování dělí se na úvěry: a) případové neboli úvěry jednorázové, které jsou posuzovány podle jednotlivých žádostí; b) kontinuální neboli úvěry průběžné, které jsou čerpány a spláceny průběžně podle potřeb a možností dlužníka. 4 PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN

16 Účel použití provozní úvěry lze dále rozdělit podle účelu: a) na úvěry účelové, u nichž je jasně stanoveno, na co byly použity, například úvěry na náklady; b) na úvěry neúčelové, u kterých není stanovený účel použití, například kontokorentní úvěr. Způsob zajištění zajištění splácení úvěrů rozdělujeme: a) na úvěry zajištěné, ty jsou zajištěné určitou zajišťovací hodnotou, například směnečné úvěry; b) na úvěry kryté, kde návratnost úvěru je zajištěna kvalitou hospodaření dlužníka, například kontokorentní úvěr; c) na úvěry nekryté, které se používají především na úvěrové výpomoci, např. úvěry na mzdy. 5 Mezi provozní úvěry patří: směnečné úvěry, lombardní úvěry, repo úvěry, úvěry na zásoby, úvěry na náklady, úvěry na pohledávky, úvěry revolvingové, úvěry kontokorentní, ostatní druhy úvěrů (např. úvěrové přísliby a úvěrové výpomoci). 6 5 KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. Vydání první. Brno: ComputerPress, a.s., 2005, 148 s. ISBN PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN

17 1.3.2 Investiční úvěry Investiční úvěry slouží k pořízení investičního majetku. Mohou to být investice hmotného, nehmotného nebo finančního charakteru. Do hmotného investičního majetku patří např. stroje, nemovitosti nebo technologie. Za nehmotné se považují investice do know-how a za finanční např. investice do cenných papírů. Mezi investiční úvěry patří následující typy úvěrů: klasické investiční úvěry, hypoteční úvěry, konsolidační a rozvojové úvěry nebo také úvěry konsorciální, syndikátní a komunální. 7 Klasické investiční úvěry Banky tyto úvěry poskytují na výstavbu nebo pořízení investičních celků. Mohou být poskytnuty například na nákup, rekonstrukci, modernizaci či výstavbu investičních celků nebo pouze na její části. Hypoteční úvěry Považují se za specifickou skupinu investičních úvěrů. Poskytují se na bydlení nebo na podnikání. Jsou spojeny se zástavou nemovitosti až do 100% zástavní hodnoty nemovitosti a dlouhou dobou splatnosti a to 30 i vice let. Hypoteční úvěry jsou poskytovány především na koupi, výstavbu či rekonstrukci nebo modernizaci nemovitosti. Konsolidační úvěry Účelem tohoto úvěru je zachránit dlužníka před úpadkem nebo insolvencí. Může toho dosáhnout třemi různými způsoby a to: restrukturalizací dříve poskytnutých úvěrů, jedná se o přeměnu krátkodobých a střednědobých úvěrů na úvěry dlouhodobé, odkupem dříve poskytnutých úvěrů, kde je odkup zpravidla prováděn specializovanou konsolidační bankou, sekuritizací dříve poskytnutých úvěrů, kde se jedná o přeměnu pohledávek z poskytnutých úvěrů na kapitál dlužníka v podobě akciového kapitálu. 7 KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. Vydání první. Brno: ComputerPress, a.s., 2005, 148 s. ISBN

18 Rozvojové úvěry Tyto úvěry slouží k financování rozvojových investic. V ČR je poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka například na bydlení, školství, dopravu, kulturu, ale i na prvovýrobu apod. Konsorciální (syndikátní) úvěry Úvěry, na kterých se podílí více bank. Používají se pro objemově velké úvěry. Poskytují se v případě, že banka není samostatně ochotna či schopna peníze půjčit. Komunální úvěry Komunální úvěry neboli úvěry obcím se poskytují na investice do budování, modernizaci, opravu či údržbu obecní infrastruktury. Pro banku jsou tyto úvěry relativně bezpečně, jelikož jsou zajištěny budoucími obecními příjmy. 8 Graf 1: Poskytnuté klientské úvěry podle časového hlediska v České republice od do v Kč Úvěry celkem Úvěry střednědobé (1-5 let) Úvěry krátkodobé (do 1 roku) Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) Tvorba: vlastní, zdroj:ahttp://www.cnb.cz/cnb/stat.arady_pkg.vystup?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=126 5&p_uka=1%2C2%2C3%2C4&p_strid=ABBAB&p_od=200301&p_do=201309&p_lang=CS&p_format=0&p _decsep=%2c, ze dne PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a R. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2001, 279 s. ISBN

19 V tomto grafu je znázorněn vývoj poskytnutých úvěrů v ČR během uplynulých deseti let. Z tohoto grafu vyplývá, že výše poskytnutých úvěrů se neustále zvyšuje. Nejvíce poskytovanými úvěry za celé znázorněné období jsou úvěry dlouhodobé, což jsou úvěry nad 5 let. Ty se od roku 2003 do roku 2013 téměř zpětinásobily. Důvodem byla neustále se snižující úroková sazba za poskytnutí úvěru, což pro klienta znamenalo menší náklady spojené se splácením úvěru. I když se v období krize 2007 až 2008 úroková sazba zvyšovala, přesto výše poskytovaných úvěrů rostla. Dále lze konstatovat, že dalším důvodem mohlo být i zavedení jednodušších podmínek pro jeho získání. 1.4 Zásady úvěrových obchodů Hlavními zásadami při realizaci aktivních obchodů je: Rentabilita porovnání mezi přijatými a vyplacenými úroky nám udává vliv uvěrových obchodů na rentabilitu banky. Likvidita banka si vždy musí ponechat tzv. likvidní rezervu, aby mohla kdykoliv uspokojit své klienty. Bezpečnost banka před každým poskytnutým úvěrem dělá pečlivou analýzu bonity klienta. 9 Obrázek 1: Magický trojúhelník VÝNOS BEZPEČNOST LIKVIDITA Tvorba: vlastní, zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. Šesté vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., 2006, 280 s. ISBN

20 Magický trojúhelník je spojení tří vlastností, které daný instrument obsahuje. Banka se pomocí těchto tří zásad snaží dosahovat rovnováhy a finanční stability. Výraz magický je zde použit z důvodu propojenosti všech tří vlastností a zároveň nemožnosti maximálně naplnit všechny tři vlastnosti. Obsahem tohoto modelu je likvidita, bezpečnost a rentabilita. Likvidita je pojem vyjadřující schopnost směny instrumentu na hotovostní peníze. Například banky nemohou veškeré finanční prostředky vložit do jednoho bankovního produktu. Pokud by takováto situace nastala, tak vliv například úvěrového rizika by zde byl obrovský. Navíc by takovéto jednání bylo v rozporu s úvěrovou angažovaností. Bezpečnost je pojem vyjadřující averzi rizika daného subjektu. Vlastnosti jednotlivých instrumentů se výrazně liší. Pokud například banka poskytne klientovy hypoteční úvěr, požaduje, aby klient poskytl kolaterál. V české bankovní praxi se úvěr půjčuje jen do výše 70% například při hypotečním úvěru, zajištěného nemovitostí. Zbývající procento si banka ponechává jako rezervu pro případ, že trh s nemovitostmi začne klesat, tedy ztrácet na hodnotě. Propojenost bezpečnosti a likvidity je velká. Vezměme si například investiční úvěr zajištěný směnkou, která nemá aval. Takovéto ručení, které je pouze na jednoho dlužníka, není příliš bezpečné. Při odkupu této směnky je potřeba dohledat takového zájemce, který má stejnou averzi k riziku jako subjekt, které peníze půjčil. Rentabilita neboli výnosnost je pojem vyjadřující procentuální poměr k výnosu daného instrumentu. Každý subjekt požaduje, aby rentabilita každého instrumentu byla co nejvyšší. Vztah mezi rentabilitou a bezpečností je opět významný. Pokud má daný instrument vysoké riziko, platí zde také vysoký potenciál výnosu. A opačně, nízká rentabilita platí při nízkém riziku, tento model potvrzuje. Ideálním instrumentem by byl produkt, který by měl nejvyšší rentabilitu, nejvyšší likviditu a zároveň nejvyšší bezpečnost. Neexistuje instrument, který by tyto vlastnosti naplňoval, proto tento výstižný název magický trojúhelník, který nikdy nedosáhne maxima na všech svých vrcholů. 1.5 Úvěrové riziko S bankovními úvěry je neodmyslitelně spojeno úvěrové riziko. Banka se snaží toto riziko určitým způsobem řídit, předcházet mu a v případě jeho výskytu snížit negativní dopady do hospodaření. 20

21 Úvěrové riziko je definováno jako riziko ztráty banky vyplývající ze selhání smluvní strany (klienta) tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy na základě, které se banka stala věřitelem smluvní strany (klienta). 10 Úvěrové riziko je historicky nejstarším bankovním rizikem. Také se považuje za jedno z nejvýznamnějších rizik. Je to riziko ztráty, kterou banka utrpí v případě, že dlužník nebude schopný dostat svým závazkům. Tomuto riziku se není možné zcela vyhnout. Pokud chce banka dosáhnout určitého zisku, musí podstoupit určitou míru rizika. Příčiny vzniku úvěrového rizika lze rozdělit na interní a externí. Interní příčiny vzniku úvěrového rizika jsou příčiny, které závisí na rozhodnutí banky. Externí příčiny pak závisí na vývoji ekonomiky nebo na politické situaci země. Úvěrové riziko je potřeba nějakým způsobem řídit, proto jsou dány úvěrové postupy, při jejichž podcenění či vyloučení může dojít až ke ztrátě z úvěrového obchodu. Řízení úvěrového rizika představuje postup, který má několik kroků: 1) Identifikace úvěrového rizika Proces, při kterém banka musí zajistit rozpoznávání úvěrového rizika (s kterými bankovními produkty je riziko spojeno). Může být: a) riziko klienta klient nebude schopen dostát svým závazkům vůči bance b) riziko země klienti například ekonomické subjekty nebudou schopni dostát svým závazkům v zahraničí c) riziko koncentrace banka se vystavuje riziku, jelikož soustřeďuje úvěry do jednoho typu klientů. 2) Měření úvěrového rizika Úvěrové riziko se měří z toho důvodu, aby banka minimalizovala ztrátu. Od tohoto měření se pak odvíjí např. výše úrokové sazby, způsob zajištění nebo také tvorba rezerv. Výsledkem procesu měření úvěrového rizika je zjištění bonity klienta a zařazení úvěrového obchodu do ratingové kategorie. 10 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006, 339s. ISBN , str

22 3) Zajištění úvěrového rizika Důležitým krokem u úvěrového rizika je zajištění, které kompenzuje možnou ztrátu banky. Zajištění se provádí: a) majetkem klienta, b) třetí osobou. Účelem zajištění je pro banku i tvorba rezerv či opravných položek. 4) Sledování úvěrového rizika Posledním krokem u úvěrových postupů je sledování uvěrového rizika. Jejímž cílem je monitorovat vývoj úvěrových obchodů. Banka se při sledování úvěrového rizika zabývá například dodržováním splátkového kalendáře nebo vývojem makroekonomických faktoru. 11 K dalším nástrojům pro řízení úvěrového rizika patří úvěrové limity. Úvěrové limity si banka určuje sama v rámci svých interních předpisů. Schvaluje je vrcholové vedení banky. Při jejich dodržování se banka nevystavuje nadměrnému úvěrovému riziku. I když se v bankách vyskytují rozdílné typy limitů, obecně jsou uplatňovány tyto: 1) Limity pro jednotlivé klienty či skupiny stanovené na základě úvěrové angažovanosti. 2) Limity pro odvětví stanovené na základě výsledků vlastních odvětvových analýz nebo analýz ratingových agentur. 3) Limity pro země stanovené na základě vlastního ratingu nebo ratingu externích ratingových agentur. 11 VALOVÁ, I. Řízení rizik podle Basel II: se specifickým zaměřením na interní rating v rámci úvěrového rizika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 187 s. ISBN

23 Při dodržování úvěrových limitů banka diverzifikuje úvěrové riziko. To znamená, že pokud nastane problém u jednoho typu dlužníků, nebude mít negativní vliv na ostatní dlužníky. 12 Hlavní úvěrovou politikou banky je při poskytnutí úvěru návratnost a výnosnost. Návratnost úvěru je spojena se schopností dlužníka splatit úvěr v celé výši i s úroky ve stanovené lhůtě, a výnosnost úvěru souvisí s výší čistého úrokového výnosu z poskytnutého úvěru. Aby byly tyto dva principy naplněny, musí banka vypracovat soubor metod a zásad, které pracovníci banky budou při poskytování úvěru akceptovat. 12 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006, 339s. ISBN

24 2 Hodnocení bonity klienta Bonitou klienta se rozumí souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních a ekonomických charakteristik klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti a ochoty splnit závazek vůči bance. 13 Hodnocení bonity klienta je důležité pro každou banku. Je to z důvodu, aby minimalizovala úvěrové riziko, které plyne z jejich obchodů. Banky hodnotí klienty s pomocí nástrojů finanční analýzy. Od bonity klienta se pak odvíjí úrokové sazby poskytnutého úvěru. K tomu, aby banka ohodnotila bonitu, je třeba úvěrová analýza, v rámci které se podrobně analyzují nejrůznější aspekty úvěrového rizika. Ta se provádí jak před schválením, tak i v rámci procesu monitorování. Základním cílem pro hodnocení bonity klienta je zhodnotit bonitu klienta rychle a operativně i s případnými změnami v určitém časovém úseku. Dále je důležité rychle a včas identifikovat hlediska a faktory úvěrového rizika. Banky používají k ohodnocení bonity klienta systém, který je založen na soustavě kritérií, jejímž se prověřuje bonita každého klienta. Do hodnotících kritérií patří především finanční situace klienta a její vývoj, trh, na kterém klient působí a jeho postavení na něm, dále také kvalita managementu a informací získaných od klienta. Pro banku je důležitý i obor, ve kterém klient podniká nebo ceny vstupů a ceny výstupů, jeho odběratelé či bariéry vstupu na trh Úvěrová analýza Každá banka má vypracovaný systém řízení úvěrového rizika, jehož součástí je úvěrová analýza. Úvěrová analýza je proces, který určuje bonitu klienta a je hlavním nástrojem, ze kterého vychází interní rating. V rámci této analýzy využívají bankovní subjekty určité metodické postupy, jako je např. scoring. Cílem úvěrové analýzy je posoudit schopnost klienta v budoucnu splácet poskytnutý úvěr vůči bance. Banka se při špatném rozhodování o poskytnutí úvěru může dopustit toho, že poskytne úvěr klientovi, který ho nebude schopen splácet, nebo naopak odmítne klienta, který by byl úvěr schopen splácet. Při špatném rozhodnutí se pak dopustí chyby a obchod se stane ztrátovým. 13 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006, 339s. ISBN , str ČERNOHORSKÝ, J. a P. TEPLÝ. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN

Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech

Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bakalářská práce Autor: Martina Drescherová Finanční makléř

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr Assess the creditworthiness of the company and its ability to repay the loan Bc.

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy Ondřej Složil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úvěrů pro malé a střední firmy. Klade si za cíl rozbor a porovnání

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště

Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště Diplomová práce Autor: Bc. Martina Richterová Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Leasing versus koupě

Leasing versus koupě Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Leasing versus koupě Contract hire versus purchase Bakalářská práce Radomír Švestka Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Více