Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing."

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0

2 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW... 3 VZOR PŘEHLEDU O FINANČNÍCH TOCÍCH... 3 PŘÍKLADY... 5 Příklad č. 1:... 5 Příklad č TESTOVÉ OTÁZKY

3 Cash flow Peněžní tok (cash flow), je zjednodušeně vyjádřeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období tedy představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za dané určité období. Pro každý podnik je cash flow důležitou veličinou, která ukazuje na schopnost podniku generovat peníze. To, jak je podnik schopen přinést peněžní prostředky, je také jedním z hlavních kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti. Výraz cash flow nebo výkaz cash flow je také používán jako zkrácený název pro účetní výkaz přehled o peněžních tocích. Typy cash flow: - provozní cash flow, - investiční cash flow a - cash flow z financování. Provozní cash flow Patří sem příjmy a výdaje peněz pocházející z běžného provozu. Příjmy od odběratelů, platby zaměstnancům, platby dodavatelům a pod. Provozní cash flow by za normálních okolností mělo být vždy kladné. Investiční cash flow Investiční cash flow jsou hlavně investiční výdaje, kam patří např. nákupy budov, strojů, patentů, pozemků atd. Jde o výdaje i příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv. Investiční tok peněz je skoro vždy záporný přebytek peněz, které podnik vydělá běžnou činností (provozní cash flow) podnik investuje do svého rozvoje a obnovy (nakupují nové stroje apod.). Podnik také často investuje peníze, které si půjčuje. Cash flow z financování Toto se týká příjmů/výdajů spojených se získáváním nebo vracením zdrojů pro podnikání. Sem patří obdržení bankovních úvěrů a jejich splácení, emise dluhopisů a akcií, splácení dluhopisů a výplata dividend. Tento tok peněz může být jak kladný, tak záporný, záleží na tom, jestli si třeba podnik zrovna půjčuje na rozvoj nebo daný úvěr splácí. Může být také nulový. Cash flow (tok peněz) tedy představuje jednak příliv a jednak odliv peněžních prostředků v daném období (představuje výsledek rozdílu přílivu a odlivu k určitému datu). 2

4 Pozor: platí, že příjmy se nerovnají výnosům, náklady se nerovnají výdajům. Existuje celá řada metod na sestavení CASH FLOW, nejčastěji se však používají bilanční nebo sloupcová metoda. Výkaz cash flow Tento výkaz je součástí účetní závěrky, kterou tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát (výsledovka) a přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow, jako část tzv. přílohy k účetním výkazům). Výkaz cash flow umožňuje objasnění rozdílu mezi stavem peněžních prostředků na počátku a konci účetního období, konkrétně objasňuje příčiny změn ve výši peněžních prostředků. Peněžní toky = příjmy a výdaje peněžních prostředků, přírůstky a úbytky za daný časový interval. Peněžní toky se vykazují odděleně za: provozní činnost, investiční činnost, finanční činnost. Existují dvě metody sestavení cash flow: a) PŘÍMÁ - vychází přímo ze znalosti peněžních příjmů a výdajů, protože podnik sám si může vymezit základní typy, které si vhodně uspořádá do skupin s cílem vyhovět požadavkům výkazu, b) NEPŘÍMÁ - ze které vychází vzorový model min. financí na bázi podvojného zápisu. Jedná se v podstatě o rekonstrukci peněžních toků ze změn aktiv a pasiv, z nákladů a výnosů. Je to však velmi komplikovaný postup a systém. Využití výkazu cash flow: - bankovní analýzy, zjištění potřeby financování, zdroj splácení - finanční analýza a hodnocení hospodaření s prostředky - finanční plánování - hodnocení investičních záměrů (projektů) a plánování investičních akcí - hodnocení platební schopnosti a řízení likvidity - zjišťování tržní ceny účetní jednotky Vzor Přehledu o finančních tocích P Počáteční stav peněžních prostředků+ekvivalentů A Čistý peněžní tok z provozní činnosti: Hosp. výsledek z běžné činnosti před zdaněním (zisk+,ztráta-) - úprava o nepeněžní operace 3

5 - vyloučení položek samostatně vykazovaných - úprava o změny stavu oběžných aktiv a krátkodobých závazků (změna nepeněžního pracovního kapitálu) = čistý peněžní tok z běžné prov. činnosti před úroky a daněmi - samostatně vykazované pen. toky: z úroků, z daně z příjmů za běžnou činnost nebo z mimoř.činností B Investiční činnost - výdaje spojené s pořízením stálých aktiv - příjmy z prodeje stálých aktiv C Financování - změna stavu dlouhodobých závazků - vliv změn vlastního jmění na peněžní toky - přijaté dividendy a podíly na zisku F Čistý peněžní tok = A + B + C K Konečný stav pen. prostředků+ekvivalentů 4

6 Příklady Příklad č. 1: Sestavte jednoduché casch flow pekaře za jednotlivé měsíce a k polovině roku, jestliže vykazoval následující údaje: Leden: Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 3.500,00 Drobné výdaje: 1.850,00 Pronájem prostor: 6.000,00 Záloha na energie: 8.000,00 Nákup surovin: ,00 Únor: Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 3.500,00 Drobné výdaje: 1.030,00 Pronájem prostor: 6.000,00 Záloha na energie: 8.000,00 Nákup surovin: ,00 Březen: Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 3.500,00 Drobné výdaje: 2.650,00 Pronájem prostor: 6.000,00 Záloha na energie: 8.000,00 Nákup surovin: 9.300,00 Duben: Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 3.500,00 Drobné výdaje: 1.550,00 Pronájem prostor: 6.000,00 Záloha na energie: 8.000,00 Nákup surovin: ,00 Květen: Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 3.500,00 Drobné výdaje: 3.220,00 Pronájem prostor: 6.000,00 Záloha na energie: 8.000,00 Nákup surovin: ,00 Vyúčtování záloh za energie přeplatek: 4.580,00 5

7 Červen: Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 3.500,00 Drobné výdaje: 2.650,00 Pronájem prostor: 6.000,00 Záloha na energie: 7.200,00 Nákup surovin: ,00 Řešení: Měsíc Název položky Příjmy Výdaje Leden Příjem z prodeje 48500,00 0 Odměna podnikateli ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Drobné výdaje ,00 Pronájem prostor ,00 Záloha na energie ,00 Nákup surovin ,00 Celkem Výsledek = 1150,00 Měsíc Název položky Příjmy Výdaje Únor Výsledek z předchozího měsíce 1150,00 0 Příjem z prodeje 53250,00 0 Odměna podnikateli ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Drobné výdaje ,00 Pronájem prostor ,00 Záloha na energie ,00 Nákup surovin ,00 Celkem Výsledek = 6370,00 6

8 Měsíc Název položky Příjmy Výdaje Březen Výsledek z předchozího měsíce 6370,00 0 Příjem z prodeje 35040,00 0 Odměna podnikateli ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Drobné výdaje ,00 Pronájem prostor ,00 Záloha na energie ,00 Nákup surovin ,00 Celkem Výsledek = -4040,00 Měsíc Název položky Příjmy Výdaje Duben Výsledek z předchozího měsíce Příjem z prodeje 58260,00 0 Odměna podnikateli ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Drobné výdaje ,00 Pronájem prostor ,00 Záloha na energie ,00 Nákup surovin ,00 Celkem Výsledek = 4770,00 7

9 Měsíc Název položky Příjmy Výdaje Květen Výsledek z předchozího měsíce Příjem z prodeje 49900,00 0 Odměna podnikateli ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Drobné výdaje ,00 Pronájem prostor ,00 Záloha na energie ,00 Nákup surovin ,00 Vyúčtování záloh za energie 4580,00 0 Celkem Výsledek = 8780,00 Měsíc Název položky Příjmy Výdaje Červen Výsledek z předchozího měsíce Příjem z prodeje 62150,00 0 Odměna podnikateli ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Drobné výdaje ,00 Pronájem prostor ,00 Záloha na energie ,00 Nákup surovin ,00 Celkem Výsledek = 22530,00 8

10 Výsledek cash flow za jednotlivé měsíce: Měsíc Cash flow Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Výsledek cash flow za 1. pololetí odpovídá výsledku za měsíc červen. Příklad č. 2 Kolik si bude muset pekař půjčit na podnikání (sestavte počáteční cash flow)? Zakladatelský rozpočet: Pekař s.r.o. - živnostenské listy 2000,- - zápis právnické osoby do obchodního rejstříku 3.000,- - notářský zápis 5.000,- - cedule na dveře 4.000,- - nákup materiálu na počátku ,- - roční spotřeba materiálu ,- - nájem, energie za měsíc ,- - Strojní vybavení ,- - mzdy měsíčně ,- - roční tržby ,- - odměna majitele měsíčně (mzda) ,- - vlastní prostředky ,- - sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnavatele - daň z příjmů - úvěr od banky Řešení: Položka Příjmy Výdaje Živnostenské listy ,00 Zápis do obchodního rejstříku ,00 Notářský zápis ,00 Cedule na dveře ,00 Počáteční nákup materiálu ,00 9

11 Strojní vybavení ,00 Vlastní prostředky , Musí si půjčit ( = ) ,00 10

12 Testové otázky Otázka č. 1: Jaký je Cash flow za dané období? Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: ,00 Drobné výdaje: 9.500,00 Pronájem prostor: ,00 Záloha na energie: ,00 Nákup surovin: ,00 Výsledek: ,00 Kč Otázka č. 2: Jaký je Cash flow za dané období? Drobné výdaje: 500,00 Odměna podnikateli: 8.000,00 Pronájem prostor: 2.000,00 Záloha na energie: 2.000,00 Příjem z prodeje: ,00 Nákup surovin: 5.000,00 Výsledek: ,00 Kč Otázka č. 3: Jaký je Cash flow za dané období? Příjem z prodeje: ,00 Odměna podnikateli: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: ,00 Drobné výdaje: 8.000,00 Pronájem prostor: ,00 Záloha na energie: ,00 Nákup surovin: ,00 Výsledek: ,00 Kč 11

13 Otázka č. 4: Kolik si bude muset zámečník půjčit na podnikání (sestavte počáteční cash flow)? Zakladatelský rozpočet: Pekař s.r.o. - živnostenské listy 2000,- - zápis právnické osoby do obchodního rejstříku 3.000,- - notářský zápis 5.000,- - cedule na dveře 3.000,- - nákup materiálu na počátku ,- - roční spotřeba materiálu ,- - nájem, energie za měsíc ,- - Strojní vybavení ,- - mzdy měsíčně ,- - roční tržby ,- - odměna majitele měsíčně (mzda) ,- - vlastní prostředky ,- - sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnavatele - daň z příjmů - úvěr od banky Výsledek: Musí si půjčit ,00 Kč 12

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více