Investiční činnost v podniku. cv. 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční činnost v podniku. cv. 10"

Transkript

1 Investiční činnost v podniku cv. 10

2 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné možná k bankrotu. Nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě odložení současné spotřeby za účelem získání vyšších budoucích výnosů. Zdroj ekonomického růstu celého hospodářství.

3 Klasifikace investic Finanční investice nákup dlouhodobých cenných papírů (akcií) s cílem získat z nich úroky či dividendy. Hmotné investice výstavba nových budov, nákup pozemků, strojů, výrobního zařízení, dopravních prostředků, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Nehmotné investice nákup know-how, licencí, softwaru apod. s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Jaké znáte způsoby pořízení investičního majetku?

4 Způsoby pořízení investičního majetku Nákupem (stroje, výrobní zařízení, cenné papíry); Investiční výstavbou a) dodavatelským způsobem (budovy, haly), b) ve vlastní režii; Bezúplatným nabytím po ukončení finančního leasingu; Darováním. Z jakých prostředků lze tyto zdroje financovat? a) Interní zdroje, b) externí zdroje.

5 Interní zdroje Vznikly vlastní podnikatelskou činností. Dělíme na: Zisk - nejdůležitější, protože jeho užitím se podnik nemusí zadlužovat. Odpisy. Výnosy z prodeje majetku.

6 Zisk Je nejdůležitějším zdrojem, protože jeho užitím se podnik nemusí zadlužovat. Dělí se do: 1. Rezervní fond; 2. Tantiémy - odměny členům představenstva, dozorčích rad, kontrolních komisí; 3. Dividendy; 4. Podíly na HV odměny zaměstnancům; 5. Ostatní fondy sociální; 6. Odměny vedoucím pracovníkům; 7. Nerozdělený zisk.

7 Externí zdroje Dlouhodobé akcie (nově vydané akcie - pozor externí zdroj financování, ale vlastní kapitál), úvěry, projektové financování (účelové spojení firem), leasing, forfaiting (odkup pohledávky forfaitovou společností; založena zpravidla silnou fin. institucí; tato spol. nemá právo zpětného postihu, pokud dluh nevymůže), rizikový a rozvojový kapitál. Krátkodobé obchodní úvěr, krátkodobé bank úvěry (krátkodobá bank půjčka překlenovací; revolvingový; lombardní; kontokorentní; směnečný eskontní; negociační; akceptační; ramboursní; avalový), faktoring, ostatní formy (obchodovatelné krátko CP; zálohy od odběratelů; závazky vůči zaměstnancům nebo státu; přeměna majetku).

8 Hodnocení efektivnosti investic Jedná se o dlouhodobý proces, který je spjat s vysokou mírou rizika a nejistoty. Cílem hodnocení je pomoci rozhodnout, zda daná investice má nebo nemá být realizována, jaké zdroje mají být použity. Výběr nejvhodnější varianty.

9 Postup hodnocení efektivnosti investice 1) stanovení kapitálových výdajů na investici; 2) odhadnutí budoucích peněžních příjmů plynoucích z navrhované investice; 3) výběr metody vyhodnocení investičního projektu.

10 Určení kapitálových výdajů pořizovací cena HIM a NIM; výdaje na projektovou a přípravnou dokumentaci; výdaje na vývoj a výzkum, které souvisí s příslušnou investicí; výdaje na dopravu, montáž a instalaci strojů a zařízení; výdaje na přeškolení pracovníků; výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku (např. nutný přírůstek zásob surovin).

11 Odhad budoucích peněžních příjmů Obtížnější či jednodušší než u výdajů? příjmy z tržeb (výnosy příjmy); odpisy (protože nejsou peněžním výdajem); příjem z prodeje zařízení po skončení jeho životnosti.

12 Metody vyhodnocování efektivnosti projektů Metody statické nezohledňující faktor času: a) doba návratnosti, b) rentabilita investice (ROI). Metody dynamické zohledňující faktor času: a) čistá současná hodnota, b) vnitřní výnosové procento, c) diskontovaná doba úhrady, d) index rentability.

13 Příklad Softwarová firma investovala Kč do nákupu počítačů s předpokládanou životností 4 roky. Přitom se rozhodla, že počítače bude odpisovat rovnoměrně. Předpokládané tržby firmy a její ostatní náklady v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce. Najděte odpovídající peněžní toky (cash flow), jestliže firma odvádí daň z příjmů právnických osob, jejíž prognózovaná sazba je uvedena rovněž v tabulce. Zároveň vyhodnoťte ekonomickou efektivnost daného investičního záměru. i = 13 %. Prvotním úkolem je vyplnit tabulku Kumulované CF!

14 Položka C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 (1) Tržby (2) Odpisy rovnoměrné (3) Ostatní náklady (4) Hosp. výsledek (1)-(2)-(3) (5) Sazba daně z příjmů 19 % 21 % 21 % 21 % (6) Daň z příjmů (7) HV po zdanění (4)-(6) (8) Příjmy celkem (2)+(7) (9) Investiční náklady (10) Cash flow (8)-(9) (11) Kumulovaný cash flow (12) Diskontní faktor (odúročitel) 1,0000 0,8850 0,7831 0,6931 0,6133 (13) Diskontovaný CF (8)*(12) (14) Kumulovaný diskont. CF

15 Statické metody Doba návratnosti (Payback Period) je doba, za kterou kumulované příjmy uhradí celkové investiční výdaje projektu. Přičemž platí pravidlo investování: Pokud je doba úhrady nižší než je očekávaná životnost investice, tak by se měl projekt realizovat. Výnosnost (rentabilita) investice (ROI = Return On Investment) ROI Z r průměrný roční čistý zisk plynoucí z investice IN náklady na investici. Z r IN *100 %

16 Dynamické metody Čistá současná hodnota NPV (Net Present Value) je definována jako součet diskontovaných čistých peněžních toků během doby života projektu. NPV n t 0 C t (1 i) t, kde C t je peněžní tok realizovaný ode dneška za t ročních období (t jde od 0), i je diskontní míra vyjádřená jako desetinné číslo (V našem příkladu 13 %, tj. 0,13). Za diskontní míru (i) se obvykle dosazuje úroková míra (míra zisku) běžně dosažitelná na finančním nebo kapitálovém trhu. V podstatě se jedná o očekávanou výnosnost alternativní finanční investice (termínovaný vklad v bance, nákup státních pokladničních poukázek apod.) plus riziková prémie. Pravidlo investování založené na NPV: NPV > 0 přijmout investici; NPV = 0 bylo dosaženo právě požadované výnosnosti; NPV < 0 odmítnout investici. Výpočet NPV je doporučován jako základní a prvotní metoda hodnocení efektivnosti investičních projektů.

17 Dynamické metody Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate Of Return) spočívá v nalezení diskontní míry, při které se NPV rovná nule (NPV = 0), neboli při které se současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici. Pravidlo investování založené na IRR: i* > i.. přijmout investici Vnitřní výnosové procento se porovnává s požadovanou výnosností (s tou jsme počítali u NPV). V našem př.: i* =? IRR i NPVn NPV NPV i n.. diskontní míra, při níž je NPV kladná, i v.. diskontní míra, při níž je NPV záporná. Např.: i n = 13 % NPV =?? Kč i v = 35 % NPV =?? Kč n n v *(i v - i n ), kde

18 Závislost čisté současné hodnoty na diskontní míře , , , , ,00 Kč , , , ,00 0, , Diskontní míra (%)

19 Diskontovaná doba úhrady (Discounted Payback) je doba, za kterou kumulované diskontované příjmy plynoucí z projektu uhradí jeho diskontované výdaje. Postupné sčítání diskontovaného CF, až do doby, kdy nám vyjde CF kladné. Z konstrukce tohoto ukazatele je zřejmé, že diskontovaná doba úhrady projektu je vždy vyšší než prostá doba úhrady. Index rentability (Profitability Index) se stanoví jako podíl diskontovaných čistých výnosů a diskontovaných investičních nákladů projektu. Platí, že projekt by měl být přijat k realizaci, jestliže jeho IR je větší než 1. Vztah mezi NPV a IR: NPV = 0 IR = 1 NPV > 0 IR > 1 NPV < 0 IR < 1.

20 Př. 2 Vyhodnoťte ekonomickou efektivnost stejného investičního záměru, ale za předpokladu, že firma zvolila zrychlený způsob odpisování investičního majetku. Porovnejte obě varianty.

21 Položka C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 (1) Tržby (2) Odpisy zrychlené (3) Ostatní náklady (4) Hosp. výsledek (1)-(2)-(3) (5) Sazba daně z příjmů 19 % 21 % 21 % 21 % (6) Daň z příjmů (7) HV po zdanění (4)-(6) (8) Příjmy celkem (2)+(7) (9) Investiční náklady (10) Cash flow (8)-(9) (11) Kumulovaný cash flow (12) Diskontní faktor (odúročitel) 1,0000 0,8850 0,7831 0,6931 0,6133 (13) Diskontovaný CF (8)*(12) (14) Kumulovaný diskont. CF

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více