POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY"

Transkript

1 POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

2 CA (CAx, CAi) systémy jsou počítačové systémy určené na podporu činností ve všech etapách výroby od návrhu výrobku, plánovaní výroby, samotní výrobu až po montáž, skladování a expedici. Význam CA systémů stoupá pokud jsou tyto počítačové systémy v podniku (systémy skladování, operační i mezioperační dopravy, manipulace, transportu, výroby, kontroly, měření a diagnostikování, ) vzájemně datově integrovány a prostřednictvím sdílení dát vytvářejí integrované vyšší celky počítačových systémů. Mezi nejznámější počítačem podporované systémy patří CAD a CAD/CAM systémy.

3 CÍL NASAZENÍ CAx SYSTÉMŮ snížení výrobních nákladů zvýšení flexibility výroby zkrácení dobu vývoje a výroby zvýšení produktivity zlepšení přehledu o stavu výroby zvýšení časového využití výrobních zařízení zvýšení výkonového využití výrobních zařízení snížení zásob v skladech zvýšení jakosti odstranění příčin chyb.

4 HISTORIE A VÝVOJ CA SYSTÉMŮ 50. léta koncept číslicově (numericky) řízených strojů (NC stojů), 60. léta první malé počítače, 1970 vznik koncepce CNC výrobního stroje, konec 60. let prvé systémy počítačové podpory kreslení (CAD), zač. 70. let počítačové systémy pro podporu tvorby technologické dokumentace (CAP), 90. léta koncept CAD/CAM systémů, které umožňují v rámci jednoho systému výrobek namodelovat, navrhnout technologii pro konkrétny typ stroje a řídit výrobní strojní zařízení

5 SCHEMA VÝROBY ZA PODPORY CA SYSTÉMŮ Realizaci výrobku je možné v zásadě rozdělit do dvou etap: vývojově - návrhová výrobně - realizační etapa etapa CAE Computer Aided Engineering CAPE Computer Aided Product Engineering CAD, CAPP, (CAD/CAM), PPS.. CAM, CAA, CAT,.. CAE PIS CAPE

6 COMPUTER AIDED ENGINEERING (CAE) CAE počítačová podpora inženýrských prací - subsystém PIS (MES), do kterého především patří systémy počítačové podpory návrhu výrobku (CAD), návrhu technologie výroby (CAP), integrované CAD/CAM systémy a systémy pro plánování a řízení výroby (PPS resp. CAPPS). V návrhové etapě se po modelovacích, simulačních a analyzačních činnostech vyhotovuje kompletní konstrukční a technologická dokumentace. Oblast CAE zastupují systémy, které mají na starosti celou předvýrobní etapu konstrukční, technologickou a projektovou přípravu výroby. CAD Computer Aided Design počítačová podpora návrhu výrobku nebo počítačová podpora tvorby konstrukční dokumentace. CAPP (CAP) Computer Aided Process Planning CAD/CAM Computer Aided Design/ Manufacturing CAPPS (PPS) Computer Aided Production Planing CAE (pohled II) Computer Aided Engineering počítačová podpora tvorby technologické dokumentace počítačová podpora návrhu výrobku a současně i výroby výrobku počítačová podpora plánování a řízení výroby tak, aby byla optimální z hlediska kapacitního, ekonomického a časového (základ v MRP II). počítačová podpora inženýrských výpočtů a analýzy chování systémů (simulace chování systémů) na základe geometrických dat z CAD

7 COMPUTER AIDED PRODUCTION ENGINEERING (CAPE) CAPE počítačová podpora výrobního inženýrství je subsystémem PIS (MES), zahrnuje počítačovou podporu všech činností spojených s realizací samotné výroby výrobku (programovaní výrobní techniky, obslužných, dopravných a skladovacích zařízení, měření, testování a diagnostika součástek a zhotoveného výrobku). Tato etapa plynule navazuje na aplikaci počítačové podpory v technické (konstrukční a technologické CAD/CAE/CAP) přípravě výroby a je nevyhnutná pro zabezpečení podmínek souběžného inženýrství (Concurrent Engineering). CAM Computer Aided Manufacturing CARC Computer Aided Robot Control CATS Computer Aided Transport and Store CAT Computer Aided Testing CAA Computer Aided Assembly počítačová podpora výroby umožňující přípravu dat a programů pro řízení CNC strojů, automatickou výrobu součástek, sestav a pod., které využívají geometrické data získané ve fázi návrhu v CAD. počítačová podpora řízení a programování robotů a manipulátorů počítačová podpora řízení mezioperační dopravy a skladování (závěsné dopravníkové tratě, regálové zakladače,..) počítačová podpora zkoušení, měření a diagnostiky - programování automatizovaných měřících stanic, počítačové zpracování naměřených údajů a pod.). počítačová podpora montáže výrobků - zahrnuje. programování automatizovaných montážních strojů, pružných montážních zařízení, využití virtuální reality pro plánování montáže,

8 SCHEMA VÝROBY ZA PODPORY CA SYSTÉMŮ

9 CAD počítačem podporovaný návrh (konstrukce) interaktivní dialog Aplikace sloužící k tvorbě geometrie výrobků a jejich následné snadné editace (mechanických součástek, elektronické obvody, návrhy staveb, apod.) vstup zpracování vstupů řízení systému CAD systémy poskytují moderní tvorbu výkresové dokumentace a možnost tvorby prostorových modelů navrhovaných výrobků a součástí. Proces konstruování formou CAD je interakční proces, ve kterém konstruktér postupně zlepšuje své řešení, vytváří vhodné varianty a určuje optimální způsob řešení. zpracování 2D databáze rekonstrukce 3D databáze (drátové modely ploch a těles) geometrický modul Jakákoliv změna se automaticky promítá do všech navazujících částí modelu a je provedena do všech důsledků (asociativní geometrie). vnitřní geometrická reprezentace správa dat manipulace výstup správa výstupů technické výkresy, kusovníky NC programy, technologická data

10 ROZDĚLENÍ CAD SYSTÉMŮ Malé CAD systémy Využití pro 2D kreslení (elektronické rýsovací desky). Ideální pro tvorbu jednoduché klasické výkresové dokumentace v menších konstrukčních kancelářích, příklady: JPCAD, OtherCAD, EasyCAD, OrCAD (elektronika), AutoCAD R10, AutoCAD LT Střední CAD systémy Systémy CAD s podporou modelování ve 2D a 3D, nejpoužívanější systémy pro tvorbu výkresové dokumentace. Vyznačují se otevřenou architekturou, kde je možné vytvářet vlastní programové nadstavby, knižnice prvků apod. příklady: AutoCAD, MicroStation, SolidEdge, SolidWorks Velké CAD systémy Komplexní CAD/CAM/CAE systémy s podporou parametrického modelování a otevřenou architekturou, obsahují moduly pro návrhovou etapu, realizaci různých analýz a výrobní etapu. příklady: CATIA, Pro/ENGINEER a Unigraphics NX, I-DEAS, Euclid, Autodesk Mechanical Desktop

11 Databáze Soubory 3D CAD SYSTÉMY Computer Aided Design (zaměření na návrh modelu, nejčastěji v 3D) Computer Aided Drafting (zaměření na výsledný technický výkres v 2D) CADD (Computer Aided Design/Drafting). 3D modelář MODELING Skládání sestav ASSEMBLY Tvorba výkresů DRAFTING Informační sběrnice Databáze normalizovaných prvků Soubory modelů a výkresů 3D modelář Metoda konečných prvků Generování NC kódů Informační sběrnice

12 CAD SYSTÉMY - reprezentace prostorového modelu drátový plošný objemový Drátový model (wire - frame model) je tvořený body, které jsou spojené křivkami. Model je úsporný, nicméně pro praktické účely omezující a příliš zjednodušující chybějí údaje o stěnách mezi křivkami a o prostoru (objemu) ohraničeného stěnami. Plošný model (surface model) je tvořen body (vrcholy), hranami a stěnami. Systémy pracující s plošnými modely umožňují konstrukci ploch. Postup konstruování je totožný jako u drátových modelů, tj. tvorba vrcholů, hran a nakonec definice ploch. Precizně definuje tvar ploch, ale chybějí informace jako objem (prostoru uvnitř objektu), hmotové vlastnosti (moment setrvačnosti, poloha těžiska) atd. Objemový model (solid model) překonává uvedená omezení reprezentace trojrozměrných těles charakteru modelů objektů v počítači. Umožňuje provádět spojování těles, jejich průnik či rozdíl, je možné provádět řezy těles rovinou či jinými plochami, modelovat hmotnostní vlastnosti těles jako moment setrvačnosti, těžiště apod. Další velkou předností objemového modelu je názorná vizualizace či animace trojrozměrné scény na obrazovce včetně simulace vjemu různých typů povrchů objektů v prostoru osvětleném různými typy světel včetně "realistických" stínů.

13 INTELIGENCE CAD SYSTÉMŮ Parametrický návrh (parametric design) reprezentace geometrie navrhovaných produktů nikoli pouze konkrétními hodnotami, ale pomocí symbolického označení, pomocí proměnných či výrazů. To umožní především zabudovat do návrhu geometrické vazby mezi jednotlivými částmi produktu, které lze pak jednotným způsobem měnit podle dalších podmínek v průběhu návrhu. Příklad : zadání poloměru díry jako jedné třetiny tloušťky materiálu Modelování založené na prvcích (feature-based modeling) nepopisuje geometrii navrhovaných produktů v terminologii geometrických pojmů (bod, úsečka, kružnice apod.), ale pomocí předdefinovaného souboru elementů příslušné aplikace, tzv. prvků (např. koule, kvádr, kužel, ), které ke svým geometrickým vlastnostem váži i vlastnosti (features) konstrukční, montážní, informace pro zpracování, o typu povrchu apod. Tento přístup umožní systematicky popisovat produkt v terminologii aplikační, např. v oblasti strojírenství v pojmech jako díra, závit, vybrání apod. Soubor prvků je typicky aplikačně závislý. Pro návrháře je tento způsob navrhování zcela přirozený a nemusí se rozptylovat při konstruování triviálními geometrickými detaily produktu a automaticky zajišťuje i kontrolu parametrických vazeb mezi prvky. Datové struktury, které podporují návrh pomocí prvků mají rovněž přirozenější obsah pro návazné moduly CAM (např. pro programy pro číslicové řízení) či moduly CAE (např. pro analýzu pomocí metody konečných prvků).

14 INTELIGENCE CAD SYSTÉMŮ Asociativita (jednostranní, oboustranní) vlastnost, kterou disponují hlavně velké CAD/CAM systémy, tj. přímé propojení modulu CAD na CAM nebo CAE modul. Asociativita zaručuje, že změny počítačového modelu provedené, v kterékoliv fázi návrhu (vývoje) se automaticky promítnou do všech ostatních oblastí projektu (do zbylých modulů). Variantní geometrie (variational geometry) možnost rychlé a efektivní tvorby různých tvarových a rozměrových variant daného řešení (podporované inteligencí 3D CAD - parametrické vztahy, adaptivita, vazby v sestavách, ) tvorba odpovídající 2D dokumentace nebo výsledků provedených analýz Znalostní systémy (knowledge-based systems) systémy využívají znalostí, které definovali odborníci-experti z oboru, systémy zpracovávající symboly, řešení problémů na základě poznatků produktivními postupy. Tyto systémy se uplatňují v aplikacích, kde nemůžeme přesně popsat cestu, jak nalézt správné řešení. Poznatky jsou nejčastěji ve tvaru produkčních pravidel, který znamená: jsou li splněny předpoklady, pak platí důsledek: p p p... p = n d

15 AUTOCAD 2010

16 VÝHODY PRÁCE V 3D CAD SYSTÉMECH Vizualizace a animace Analýzy Generování 2D dokumentace Napojení na výrobu snazší orientace v modelu lepší pochopení řešené problematiky, týmová práce na komplikovaných sestavách, účinný nástroj pro marketing a obchod, neboť vizualizace 3D modelu a animace pohybu sestav jsou pro zákazníka mnohem atraktivnější a snadněji pochopitelné, publikování na webu automatický výpočet údajů typu objem, hmotnost, těžiště,momenty setrvačnosti, eliminace chyb vzniklých při klasickém výpočtu konstruktérem, možnost kontroly kolizí v sestavách, kontrola smontovatelnosti kinematické, dynamické a pevnostní analýzy. rychlé a přesné automatické generování 2D dokumentace, model provázán s výkresem, což znamená, že případné změny provedené v libovolné části se projeví jak ve výkresu, tak v modelu. možnost generovat asociativní data pro CNC, přičemž lze provádět test výroby a zabránit tak případným škodám při výrobě prototypu Interoperabilita možnost souběžné práce celého vývojového týmu s daty modelu soustavy ve stejný časový okamžik, správa výkresů

17 Proces reverzního inženýrství je opačný. Na začátku je reálná součástka a ta se převede do digitální podoby. Použití: strojírenství, uchování historických předmětů, tvorba počítačových her, filmový průmysl, medicína,... REVERSE ENGINEERING (reverzní inženýrství) Klasický strojírenský proces vychází z CAD modelu, pokračuje definicí obrábění a končí výrobou součástky.

18 RAPID PROTOTYPING (rychlé prototypování) konec 80.let, systémy zvané jako 3D tiskárna (3D hardcopy systems) umožňují rychlou výrobu reálního fyzického modelu, nebo prototypových dílů na základě 3D modelu vytvořeného v CAD systému nebo z 3D skenovaných dat získaných prostorovou digitalizací. tvarování obrobku se nevykonává odebíráním materiálu jako u obrábění, ale postupným přidáváním vrstev materiálu ve formě prášku, nebo taveniny. Základní myšlenka tohoto typu procesu spočívá v transformaci celého trojrozměrného modelu na jednotlivé tenké rovnoběžné sousední vrstvy. 3D model načtený z CAD/CAM systému je příslušným postprocesorem rozdělen na geometrická data jednotlivých vrstev (do výst. formátu STL). Tato data je už schopen zpracovat prototypovací stroj, který fyzický model postupně vrstvu po vrstvě (řezy definované výšky) opět sestaví. Tímto způsobem se můžou vyrobit i tvarově velmi složité součástky s dutými vnitřními prostory, šikmými i vodorovnými žebry. doba vytvoření modelu se pohybuje v hodinách. možnost odzkoušení celé řady modifikací a konstrukčních uspořádání výrobku mezi technologie,které jsou souhrnně označovány termínem Rapid Prototyping (princip modelování pomocí postupného přidávání nebo vytvrzování vrstev materiálu) patří: Stereolitografie (STL) Selective Laser Sintering (SLS) Laminated Manufacturing (LM) Solid Ground Curing (SGC) Fused Deposition Modelling (FDM) Metody Model Maker 3D Plotting a Ballistic Particle Manufacturing

19 RAPID PROTOTYPING Stereo Lithography (SLA) Selective Laser Sintering (SLS) Stereolitografický stroj je složen : z pracovní komory, řídicí jednotky a opticko-laserového systému. V pracovní komoře je umístěna nádoba s epoxidovou pryskyřicí, ve které se ve směru osy Z pohybuje platforma a nůž zajišťující rovinu pryskyřice v každé vrstvě. Řídicí jednotka obsahuje počítač, který ovládá celý stroj (od nastavení parametrů laseru až po řízení procesu výroby). Opticko-laserový systém, se skládá z plynového či pevnolátkového laseru, čoček a soustavy zrcadel pro nasměrování laserového paprsku. Stavba SLA modelu je založena na postupném vykreslování 2D vrstev na hladinu pryskyřice laserovým paprskem. V místě dopadu paprsku je pryskyřice vytvrzena a platforma se posune o zadaný krok (vrstvu) v ose Z směrem dolů. Před vykreslováním každé vrstvy zarovná nůž hladinu pryskyřice tak, aby byla zachována tloušťka vrstvy. Poté se celý proces opakuje tolikrát, dokud není vykreslena poslední vrstva. Používá laserový paprsek, který spéká práškový materiál, jako j nylon, eleastomer nebo kov v tuhý objekt. Díl je vytvářen na základně, která sedí pod zásobníkem spékaného prášku. Laser v každém kroku spojí jednu vrstvu, která potom klesne o výšku další vrstvy a na její místo je opět nanesena vrstva prášku. Takto probíhá celý proces dokud není model hotov. Okolní prášek slouží jako podpora dílu dokud není dokončen. Využití: vizuální kontrola návrhu výrobku, funkční zkoušky, forma pro vstřikování a lití. SLA přesnější, pomalejší SLS rychlejší, pevnější

20 RAPID PROTOTYPING Fused Deposition Modeling (FDM) Netoxický materiál ve formě vlákna je navinut na vyměnitelné cívce a dopravován do speciální pohyblivé hlavy. Zde je natavován a přes trysku nanášen v podobě slabého vlákna na vyjímatelnou základovou desku. Vlákna se vzájemně spojují a vytváří tenké vrstvy a staví tak model vrstvu po vrstvě. Současně s modelovacím materiálem je v jednotlivých vrstvách nanášen materiál pro stavbu systému podpor, pokud to tvar modelu vyžaduje. Zařízení využívá při stavbě podpor rozpustný materiál, což umožňuje stavbu tvarově komplikovaných či uzavřených modelů.

21 RAPID PROTOTYPING

22 CAE počítačem podporované inženýrství Systémy zabývají se analýzou geometrických dat získaných v návrhu v systému CAD, umožňující simulovat a studovat chování navržených produktů, tak aby jejich vlastnosti byly v předpokládaných podmínkách realizace optimální. Řada moderních návrhových systémů integruje moduly pro návrh a simulaci tak blízko, že funkce CAD a CAE jsou prováděny simultánně několika týmy návrhářů, dokonce se hovoří o tzv. simultánním inženýrství (tzv. Concurrent Engineering). Úzká vazba mezi CAE a CAD otázka, které moduly patří mezi CAD a které mezi CAE.

23 CAE POČÍTAČEM PODPOROVANÉ INŽENÝRSTVÍ návrh z CAD je analyzován moduly CAE a vracen zpět modulům CAD ke změně geometrie produktu dokud nejsou parametry návrhu úspěšně optimalizovány, analýza je provedena jako počáteční konceptuální krok návrhu, jehož výsledkem je soubor doporučení a omezení, analýza vyrobitelnosti požadovaného produktu analýza vlastností produktu, který je již vyráběn, ale u kterého se vyskytují nějaké problémy, soubor doporučení pro inovaci proveditelnost bezpečné likvidace APLIKACE CAE ANSYS, MSC/NASTRAN, COSMOS/M, MARC, ALGOR

24 Nejrozšířenější metody CAE modulů Metoda konečných prvků (Finite element method) Simulace kinematiky Simulace dynamiky numerická metoda, umožňující analytické řešení řady rozmanitých inženýrských problémů. Princip spočívá v náhradě tvarově složitého tělesa, nebo soustavy těles, konečným počtem jednoduchých vzájemně spojených geometrických tvarů - elementů. ( tzv. diskretizace). Vlastnosti a chování jednotlivých elementů, popsané příslušnými algebraickými rovnicemi, se dají relativně jednoduše vypočítat. Výpočtem zjištěné výsledky ukazují vlastnosti a stav součásti (soustavy), vystavené zadanému zatížení. Fyzikální a matematické modely, na nichž je FEM postavena, umožňují v současné době řešení inženýrských problémů z oblasti strukturální analýzy (statika a dynamika), teplo, proudění, elektromagnetické pole, akustika, nebo tzv. sdružené úlohy multifyzikální povahy (současné působení více vlivů, různého fyzikálního charakteru, například statické zatížení plus teplo, nebo elektromagnetické pole plus teplo plus dynamické zatížení..) a další. analýza pohybu navržených mechanismů, vzájemného pohybu modelů těles, dráhy jejich pohybu, zkoumání možnosti kolizí těles apod. Výsledkem kinematické analýzy jsou především souřadnice bodů trajektorií pohybu zkoumaných těles a případná vizualizace simulovaného pohybu. To může být východiskem např. pro konstrukci pracovišť s roboty či mechanických sestav. programy pro dynamickou analýzu simulují pohyb mechanických systémů, na které působí vnější síly. Typickým příkladem jsou moduly pro simulaci průběhu vibrací nevyváženého kola automobilu, vychýlení a stabilita automobilu v zatáčkách či po projetí výmolem. Počítačový model pro dynamickou simulaci je kombinace geometrického modelu a hmotnostních vlastností simulovaných těles a jejich sestav, na které působí různé typy sil. Výsledkem simulace je popis výsledných trajektorií pohybu, rychlosti, zrychlení vytypovaných bodů sestavy. Výsledkem mohou být rovněž i simulace průběhu deformací. Velice často jsou výsledky předávány ve formě trojrozměrných animovaných sekvencí.

25 CAP počítačem podporovaná tvorba technologické dokumentace CAP systémy tvoří spojovací prvek mezi konstrukcí (CAD) a výrobou (CAM). Vstup pro CAP - data z databáze konstrukčních dílů CAD systémů Výstup z CAP - tvorba technologické dokumentace, tj. informací, které určují CO se bude vyrábět, JAK (výrobní metody, KDE (na jakém strojním zařízení ), ČÍM (jakými nástroji, při jakém upnutí, atd) a za jakých podmínek (technologické podmínky velikost posuvů, řezné rychlosti, atd). ÚKOLY CAP konzultace s konstruktéry a požadavky na konstrukci sestavení plánů výroby sestavení plánů výrobních prostředků sestavení plánů montáže sestavení plánů kontrol tvorba programů pro NC-stroje (Numerical Control) a manipulační techniku APLIKACE CAP - SIRIUS, DCLASS, SYSKLASS, atd. Většina využívá skupinovou technologii (Group Technology), která představuje kódovací systém pro seskupování součástek do skupin s podobnými výrobními charakteristikami danými jejich tvarem, velikostí, použitým materiálem, technologickým procesem, použitými

26 CAM výroba s podporou počítače CAM systémy nasazení počítačů přímo ve výrobním procesu ( vstup - data z CAD/CAP) ÚKOLY CAM NUMERICKÉ ŘÍZENÍ příprava dat a NC programů pro přímé řízení výrobních stojů, robotů, skladových a transportních zařízení ( součástí je simulace dráhy nástroje v průběhu obrábění, tj. 3D simulace kolize) AUTOMATIZOVANÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY NA DÍLENSKÉ ÚROVNI výměna dat mezi počítači pro plánování a řízení výroby automatické získávání údajů o průběhu a stavu výroby kontrola termínů a kapacit kontrola dodržení technologických postupů kontrola zabezpečení výroby zásahy do organizace výroby, např. při změně termínů průběžná optimalizace využití kapacit a plnění termínů průběžná dokumentace stavu nedokončené výroby

27 SYSTÉMY CAM simulace průběhu obrábění

28 SYSTÉMY CAD/CAM CAD/CAM systémy - integrace všech činností od návrhu výrobku až po jeho výrobu, tj. modelování výrobku a jeho konstrukční návrh, návrh technologické dokumentace ve formě NC programů a operativní řízení výroby do jednoho počítačového systému. Integrační prvek = společná informační základna (databáze)

29 ROZDĚLENÍ CAM SYSTÉMŮ CAM INTEGROVANÉ v rámci komplexních CAD/CAM/CAE systémů (CATIA, PRO/ENGINEER, ) nebo CAD/CAM systémů (CIMATRON, VISI-CAM). SPECIÁLNÍ CAM, CAD/CAM SYSTÉMY komplexní CAM určené pro počítačovou podporu vícerých technologií obrábění. (SURFCAM, MASTERCAM, ALPHACAM, ). specializované CAM pro počítačovou podporu vícerých technologií obrábění (POWERMILL, DELCAM - obrábění frézováním, ECAM350 výroba desek plošných spojů.) CAM nadstavby specializovaných CAD systémů (HYPERMILL, nadstavba AUTOCADu - počítačová podpora na obráběcích strojích (vrtačky,frézky,..)).

30 SYSTÉMY CAQ počítačem podporovaná (řízená) kvalita. vstupní kontrola zboží vstup zboží řídící počítač průběžná kontrola procesů (on-line) CAQ počítač pro CAQ ruční kontrola jakosti (of-line) databáze vstupní kontrola zboží výroba montáž výstupní přejímka Počítačové řízení kvality se prolíná všemi CA systémy, protože řízení kvality se nechápe jen jako výstupní kontrola, ale jako neustály proces ovlivňování a zlepšování kvality ve všech úrovních realizace výrobku. Jde o soubor datově provázaných programových modulů sloužících pro počítačovou podporu řízení kvality, pro pořizování a vyhodnocování dat (z konstrukce, oddělení technologie, v samotné výrobe ale i průběhu montáže a jiných činnostech) podporující oběh dokumentů a umožňující napojení na podnikové informační systémy standardních způsobem. Kromě sledování parametrů vyráběných výrobků slouží také i pro sledování parametrů výrobních strojů a nástrojů. Základem CAQ jsou statistické metody. Jde o komplexní starostlivost o kvalitu výrobku. Aplikace CAQ: Palstat CAQ, CAQ AG Factory Systems

31 CÍLE ŘÍZENÍ JAKOSTI zlepšení jakosti produktů a produkčního procesu zvýšení produktivity snížení nákladů snížení cen zvýšení prodeje stabilizace podniku a zaměstnanců

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

2.18 Rapid prototyping, 3D tisk

2.18 Rapid prototyping, 3D tisk Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače CAD/CAM technologie pomocník při navrhování, konstrukci a výrobě prototypů v automobilovém průmyslu.

Více

POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA

POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA Snaha vyrábět velké série kvalitních, ale zároveň levných výrobků, vedla k využívání výpočetní techniky pro řízení strojů. Počítače jsou v současné době využívány ve všech

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

CA - technologie ÚVOD

CA - technologie ÚVOD M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.1 CA - technologie ÚVOD Martin HYNEK Západočeská univerzita v Plzni Katedra konstruování strojů e-mail: hynek@ kks.zcu.cz únor 2009 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie:

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

Digitální prototyp při vstřikování plastů II Digitální prototyp při vstřikování plastů II Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o. CAD návrh vstřikovací formy První část článku Digitální prototyp v čísle 17, příloha Technologie zpracování plastů jsme uzavřely

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007 Počítačová grafika (Computer Graphics) Úvod do tématu Martina Mudrová únor 2007 Úvod do PG MOTTO:...70% informací přijímáme zrakem... Co zahrnuje pojem počítačová grafika? grafos (řec.)= písmeno = zpracování

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP15 Plánování, příprava a technologie výroby ve firemní praxi Obsah modulů: M151 CAD ve strojírenství, tvorba a úprava výkresu,

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii Číslicové řízení ve strojírenské technologii Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. vznik a vývoj základní pojmy vztahy, definice výpočty Vznik a vývoj CNC CNC zařízení se vyvinula s původně NC zařízení Numerical control

Více

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_08 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Digitální prototyp při vstřikování plastů

Digitální prototyp při vstřikování plastů Digitální prototyp při vstřikování plastů Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o. Úspora výrobních nákladů ve fázi vývoje Při standardním způsobu návrhu výstřiku se uplatňují hlavně zkušenosti designéra a konstruktéra

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

http://www.autodeskclub.cz/club/articleforprinting.aspx?article=1cbda4b1-6a70-449e-...

http://www.autodeskclub.cz/club/articleforprinting.aspx?article=1cbda4b1-6a70-449e-... Stránka č. 1 z 8 Používejte funkční navrhování, 1. díl (19.2. 2008 Fořt Petr ) Změny v metodice a v průběhu navrhování nových, případně inovovaných výrobků s nástupem tvorby virtuálních prototypů prodělávají

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení)

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení) TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení) 1 NEŽ SE ZAČNE Pro úspěšné zvládnutí technického kreslení je nutno spojit : teoretické znalosti, logické myšlení, praktické dovednosti. CÍL STUDIA Cílem předmětu

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING - Fused Deposition Modeling - Laminated Object Manufacturing - Inject Printing Ing. Lukáš Procházka

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více

3D Tiskárna Rep Rap. Jakub Skořepa, Jan Zubr, Filip Dušek. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 1060/50, CHOMUTOV 1/6

3D Tiskárna Rep Rap. Jakub Skořepa, Jan Zubr, Filip Dušek. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 1060/50, CHOMUTOV 1/6 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT 3D Tiskárna Rep Rap Jakub Skořepa, Jan Zubr, Filip Dušek Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Více

SIMULACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ (MKP, FEM)

SIMULACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ (MKP, FEM) SIMULACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ (MKP, FEM) D POČÍTAČOVÁ SIMULACE KONFEKČNÍ DÍLNY VIRTUÁLNÍ REALITA - WITNESS VR COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING CIM výroba integrovaná pomocí

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení WorkNC-CAD Hybridní modelář posouvá hranice 3D konstrukce, oprav a přípravy obrábění. Tento výkonný 3D plošný a objemový modelář umožňuje uživatelům pracovat na neuzavřených

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 Společnost, nabízí studentům následující témata ke zpracování s odbornou konzultací a možností zpracování v anglickém jazyce. Rozsah témat možno upravit na bakalářskou eventuálně

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU UVOLŇOVACÍHO MECHANISMU DVEŘÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU UVOLŇOVACÍHO MECHANISMU DVEŘÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU UVOLŇOVACÍHO MECHANISMU DVEŘÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF THE RELEASE MECHANISM OF A CAR DOOR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Návrh letounu EV-55 v PLM řešení CATIA a ENOVIA SmarTeam

Návrh letounu EV-55 v PLM řešení CATIA a ENOVIA SmarTeam Návrh letounu EV-55 v PLM řešení CATIA a ENOVIA SmarTeam Vladislav Polách E-mail: vpolach@evektor.cz www.evektor.cz Kdo jsme...?? Co děláme...?? Jak to děláme...?? Co můžeme udělat pro Vás...?? Kdo jsme...??

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková Obsah: 1) 2) 3) 4) Použití softwaru CATIA v automobilovém průmyslu Společné vlastnosti obou verzí Odlišný přístup k řešení konstrukčních úloh Zhodnocení 1) Použití

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura 2 Obsah ÚVOD...6 1 CAD SYSTÉMY...7 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí...7 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI...10 2.1

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Současný stav a trendy v oblasti CAx techniky

Současný stav a trendy v oblasti CAx techniky Současný stav a trendy v oblasti CAx techniky František MANLIG Příspěvek pojednává o současném stavu a vývojových tendencích v jednotlivých oblastech CAx techniky. Jeho cílem je podat ucelený obraz o možnostech

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY HODNOCENÍ

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Začněte využívat výhody D tisku! Využíváte výhody rapid prototypingu?

Začněte využívat výhody D tisku! Využíváte výhody rapid prototypingu? Začněte využívat výhody D tisku! 3D tisk se dnes využívá pro výrobu prototypů i malosériovou výrobu. 3D tisk, na rozdíl od standardních technologií odlévání nebo vstřikování do forem, soustružení, či CNC

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V

Více

Integrace robotického měřicího systému do MES

Integrace robotického měřicího systému do MES Integrace robotického měřicího systému do MES Sledování způsobilosti výrobního procesu Způsobilost výrobního procesu (manufacturing process capability) ukazuje na jeho schopnost poskytovat trvale výrobky

Více

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Autorský tým: Ing. Jaromír Kotůlek Zdeněk

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

APLIKACE MODERNÍCH METOD PRO VÝROBU ODKLÁDACÍHO STOJANU NA MOBILNÍ TELEFON

APLIKACE MODERNÍCH METOD PRO VÝROBU ODKLÁDACÍHO STOJANU NA MOBILNÍ TELEFON APLIKACE MODERNÍCH METOD PRO VÝROBU ODKLÁDACÍHO STOJANU NA MOBILNÍ TELEFON APPLICATION OF MODERN METHODS FOR PRODUCTION OF MOBILE PHONE STORAGE STAND BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I... 1 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE I.... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II.... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I.... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II.... 7 MECHANIKA I.... 8 MECHANIKA II.... 9 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I.... 10

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Rapid Prototyping 2011

Rapid Prototyping 2011 Rapid Prototyping 2011 Inditex - ZARA Čas od identifikace nového trendu na dodání zboží do obchodu: Zara potřebuje 30 dnů, většina konkurence 4-12 měsíců. Jak je to možné? ZARA výrobní proces ZARA neustále

Více

Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre prof. Ing., Ph.D. 2 /11 Obsah Projekt NETME Centre. Výzkumný program (divize) virtuálního navrhování a zkušebnictví NETME Centre.

Více

CIM / CIE / e - business. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Pracovní texty

CIM / CIE / e - business. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Pracovní texty Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Pracovní texty 1. část v ý r K o a t PROČ KDE b KDY n í c h e CO d KDO r s a ZA KOLIK JAK y s t ů é m Leden 2008

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGIE

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1 SYSTÉMY CAD Přednáška č.1 Úvod Přednášky, cvičení Ing. Zbyněk KOPECKÝ, zbynek.kopecky@upce.cz FEI Univerzita Pardubice Úkoly předmětu seznámit posluchače se zásadami tvorby technické dokumentace, zejména

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou Podle konstrukčního uspořádání a kinematiky 1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou VSZ -1.př. 1 2. Výrobní stroj jako základní

Více

Podle použit. vají: Technologie Rapid Prototyping umožň stí jakkoli složit. ináší:

Podle použit. vají: Technologie Rapid Prototyping umožň stí jakkoli složit. ináší: Aditivní technologie metody Rapid Prototyping K moderním trendům ve výrobě prototypových dílů patří zejména aditivní technologie, které zahrnují např. spékání/slinování prášků různého chemického složení,

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více