POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY"

Transkript

1 POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

2 CA (CAx, CAi) systémy jsou počítačové systémy určené na podporu činností ve všech etapách výroby od návrhu výrobku, plánovaní výroby, samotní výrobu až po montáž, skladování a expedici. Význam CA systémů stoupá pokud jsou tyto počítačové systémy v podniku (systémy skladování, operační i mezioperační dopravy, manipulace, transportu, výroby, kontroly, měření a diagnostikování, ) vzájemně datově integrovány a prostřednictvím sdílení dát vytvářejí integrované vyšší celky počítačových systémů. Mezi nejznámější počítačem podporované systémy patří CAD a CAD/CAM systémy.

3 CÍL NASAZENÍ CAx SYSTÉMŮ snížení výrobních nákladů zvýšení flexibility výroby zkrácení dobu vývoje a výroby zvýšení produktivity zlepšení přehledu o stavu výroby zvýšení časového využití výrobních zařízení zvýšení výkonového využití výrobních zařízení snížení zásob v skladech zvýšení jakosti odstranění příčin chyb.

4 HISTORIE A VÝVOJ CA SYSTÉMŮ 50. léta koncept číslicově (numericky) řízených strojů (NC stojů), 60. léta první malé počítače, 1970 vznik koncepce CNC výrobního stroje, konec 60. let prvé systémy počítačové podpory kreslení (CAD), zač. 70. let počítačové systémy pro podporu tvorby technologické dokumentace (CAP), 90. léta koncept CAD/CAM systémů, které umožňují v rámci jednoho systému výrobek namodelovat, navrhnout technologii pro konkrétny typ stroje a řídit výrobní strojní zařízení

5 SCHEMA VÝROBY ZA PODPORY CA SYSTÉMŮ Realizaci výrobku je možné v zásadě rozdělit do dvou etap: vývojově - návrhová výrobně - realizační etapa etapa CAE Computer Aided Engineering CAPE Computer Aided Product Engineering CAD, CAPP, (CAD/CAM), PPS.. CAM, CAA, CAT,.. CAE PIS CAPE

6 COMPUTER AIDED ENGINEERING (CAE) CAE počítačová podpora inženýrských prací - subsystém PIS (MES), do kterého především patří systémy počítačové podpory návrhu výrobku (CAD), návrhu technologie výroby (CAP), integrované CAD/CAM systémy a systémy pro plánování a řízení výroby (PPS resp. CAPPS). V návrhové etapě se po modelovacích, simulačních a analyzačních činnostech vyhotovuje kompletní konstrukční a technologická dokumentace. Oblast CAE zastupují systémy, které mají na starosti celou předvýrobní etapu konstrukční, technologickou a projektovou přípravu výroby. CAD Computer Aided Design počítačová podpora návrhu výrobku nebo počítačová podpora tvorby konstrukční dokumentace. CAPP (CAP) Computer Aided Process Planning CAD/CAM Computer Aided Design/ Manufacturing CAPPS (PPS) Computer Aided Production Planing CAE (pohled II) Computer Aided Engineering počítačová podpora tvorby technologické dokumentace počítačová podpora návrhu výrobku a současně i výroby výrobku počítačová podpora plánování a řízení výroby tak, aby byla optimální z hlediska kapacitního, ekonomického a časového (základ v MRP II). počítačová podpora inženýrských výpočtů a analýzy chování systémů (simulace chování systémů) na základe geometrických dat z CAD

7 COMPUTER AIDED PRODUCTION ENGINEERING (CAPE) CAPE počítačová podpora výrobního inženýrství je subsystémem PIS (MES), zahrnuje počítačovou podporu všech činností spojených s realizací samotné výroby výrobku (programovaní výrobní techniky, obslužných, dopravných a skladovacích zařízení, měření, testování a diagnostika součástek a zhotoveného výrobku). Tato etapa plynule navazuje na aplikaci počítačové podpory v technické (konstrukční a technologické CAD/CAE/CAP) přípravě výroby a je nevyhnutná pro zabezpečení podmínek souběžného inženýrství (Concurrent Engineering). CAM Computer Aided Manufacturing CARC Computer Aided Robot Control CATS Computer Aided Transport and Store CAT Computer Aided Testing CAA Computer Aided Assembly počítačová podpora výroby umožňující přípravu dat a programů pro řízení CNC strojů, automatickou výrobu součástek, sestav a pod., které využívají geometrické data získané ve fázi návrhu v CAD. počítačová podpora řízení a programování robotů a manipulátorů počítačová podpora řízení mezioperační dopravy a skladování (závěsné dopravníkové tratě, regálové zakladače,..) počítačová podpora zkoušení, měření a diagnostiky - programování automatizovaných měřících stanic, počítačové zpracování naměřených údajů a pod.). počítačová podpora montáže výrobků - zahrnuje. programování automatizovaných montážních strojů, pružných montážních zařízení, využití virtuální reality pro plánování montáže,

8 SCHEMA VÝROBY ZA PODPORY CA SYSTÉMŮ

9 CAD počítačem podporovaný návrh (konstrukce) interaktivní dialog Aplikace sloužící k tvorbě geometrie výrobků a jejich následné snadné editace (mechanických součástek, elektronické obvody, návrhy staveb, apod.) vstup zpracování vstupů řízení systému CAD systémy poskytují moderní tvorbu výkresové dokumentace a možnost tvorby prostorových modelů navrhovaných výrobků a součástí. Proces konstruování formou CAD je interakční proces, ve kterém konstruktér postupně zlepšuje své řešení, vytváří vhodné varianty a určuje optimální způsob řešení. zpracování 2D databáze rekonstrukce 3D databáze (drátové modely ploch a těles) geometrický modul Jakákoliv změna se automaticky promítá do všech navazujících částí modelu a je provedena do všech důsledků (asociativní geometrie). vnitřní geometrická reprezentace správa dat manipulace výstup správa výstupů technické výkresy, kusovníky NC programy, technologická data

10 ROZDĚLENÍ CAD SYSTÉMŮ Malé CAD systémy Využití pro 2D kreslení (elektronické rýsovací desky). Ideální pro tvorbu jednoduché klasické výkresové dokumentace v menších konstrukčních kancelářích, příklady: JPCAD, OtherCAD, EasyCAD, OrCAD (elektronika), AutoCAD R10, AutoCAD LT Střední CAD systémy Systémy CAD s podporou modelování ve 2D a 3D, nejpoužívanější systémy pro tvorbu výkresové dokumentace. Vyznačují se otevřenou architekturou, kde je možné vytvářet vlastní programové nadstavby, knižnice prvků apod. příklady: AutoCAD, MicroStation, SolidEdge, SolidWorks Velké CAD systémy Komplexní CAD/CAM/CAE systémy s podporou parametrického modelování a otevřenou architekturou, obsahují moduly pro návrhovou etapu, realizaci různých analýz a výrobní etapu. příklady: CATIA, Pro/ENGINEER a Unigraphics NX, I-DEAS, Euclid, Autodesk Mechanical Desktop

11 Databáze Soubory 3D CAD SYSTÉMY Computer Aided Design (zaměření na návrh modelu, nejčastěji v 3D) Computer Aided Drafting (zaměření na výsledný technický výkres v 2D) CADD (Computer Aided Design/Drafting). 3D modelář MODELING Skládání sestav ASSEMBLY Tvorba výkresů DRAFTING Informační sběrnice Databáze normalizovaných prvků Soubory modelů a výkresů 3D modelář Metoda konečných prvků Generování NC kódů Informační sběrnice

12 CAD SYSTÉMY - reprezentace prostorového modelu drátový plošný objemový Drátový model (wire - frame model) je tvořený body, které jsou spojené křivkami. Model je úsporný, nicméně pro praktické účely omezující a příliš zjednodušující chybějí údaje o stěnách mezi křivkami a o prostoru (objemu) ohraničeného stěnami. Plošný model (surface model) je tvořen body (vrcholy), hranami a stěnami. Systémy pracující s plošnými modely umožňují konstrukci ploch. Postup konstruování je totožný jako u drátových modelů, tj. tvorba vrcholů, hran a nakonec definice ploch. Precizně definuje tvar ploch, ale chybějí informace jako objem (prostoru uvnitř objektu), hmotové vlastnosti (moment setrvačnosti, poloha těžiska) atd. Objemový model (solid model) překonává uvedená omezení reprezentace trojrozměrných těles charakteru modelů objektů v počítači. Umožňuje provádět spojování těles, jejich průnik či rozdíl, je možné provádět řezy těles rovinou či jinými plochami, modelovat hmotnostní vlastnosti těles jako moment setrvačnosti, těžiště apod. Další velkou předností objemového modelu je názorná vizualizace či animace trojrozměrné scény na obrazovce včetně simulace vjemu různých typů povrchů objektů v prostoru osvětleném různými typy světel včetně "realistických" stínů.

13 INTELIGENCE CAD SYSTÉMŮ Parametrický návrh (parametric design) reprezentace geometrie navrhovaných produktů nikoli pouze konkrétními hodnotami, ale pomocí symbolického označení, pomocí proměnných či výrazů. To umožní především zabudovat do návrhu geometrické vazby mezi jednotlivými částmi produktu, které lze pak jednotným způsobem měnit podle dalších podmínek v průběhu návrhu. Příklad : zadání poloměru díry jako jedné třetiny tloušťky materiálu Modelování založené na prvcích (feature-based modeling) nepopisuje geometrii navrhovaných produktů v terminologii geometrických pojmů (bod, úsečka, kružnice apod.), ale pomocí předdefinovaného souboru elementů příslušné aplikace, tzv. prvků (např. koule, kvádr, kužel, ), které ke svým geometrickým vlastnostem váži i vlastnosti (features) konstrukční, montážní, informace pro zpracování, o typu povrchu apod. Tento přístup umožní systematicky popisovat produkt v terminologii aplikační, např. v oblasti strojírenství v pojmech jako díra, závit, vybrání apod. Soubor prvků je typicky aplikačně závislý. Pro návrháře je tento způsob navrhování zcela přirozený a nemusí se rozptylovat při konstruování triviálními geometrickými detaily produktu a automaticky zajišťuje i kontrolu parametrických vazeb mezi prvky. Datové struktury, které podporují návrh pomocí prvků mají rovněž přirozenější obsah pro návazné moduly CAM (např. pro programy pro číslicové řízení) či moduly CAE (např. pro analýzu pomocí metody konečných prvků).

14 INTELIGENCE CAD SYSTÉMŮ Asociativita (jednostranní, oboustranní) vlastnost, kterou disponují hlavně velké CAD/CAM systémy, tj. přímé propojení modulu CAD na CAM nebo CAE modul. Asociativita zaručuje, že změny počítačového modelu provedené, v kterékoliv fázi návrhu (vývoje) se automaticky promítnou do všech ostatních oblastí projektu (do zbylých modulů). Variantní geometrie (variational geometry) možnost rychlé a efektivní tvorby různých tvarových a rozměrových variant daného řešení (podporované inteligencí 3D CAD - parametrické vztahy, adaptivita, vazby v sestavách, ) tvorba odpovídající 2D dokumentace nebo výsledků provedených analýz Znalostní systémy (knowledge-based systems) systémy využívají znalostí, které definovali odborníci-experti z oboru, systémy zpracovávající symboly, řešení problémů na základě poznatků produktivními postupy. Tyto systémy se uplatňují v aplikacích, kde nemůžeme přesně popsat cestu, jak nalézt správné řešení. Poznatky jsou nejčastěji ve tvaru produkčních pravidel, který znamená: jsou li splněny předpoklady, pak platí důsledek: p p p... p = n d

15 AUTOCAD 2010

16 VÝHODY PRÁCE V 3D CAD SYSTÉMECH Vizualizace a animace Analýzy Generování 2D dokumentace Napojení na výrobu snazší orientace v modelu lepší pochopení řešené problematiky, týmová práce na komplikovaných sestavách, účinný nástroj pro marketing a obchod, neboť vizualizace 3D modelu a animace pohybu sestav jsou pro zákazníka mnohem atraktivnější a snadněji pochopitelné, publikování na webu automatický výpočet údajů typu objem, hmotnost, těžiště,momenty setrvačnosti, eliminace chyb vzniklých při klasickém výpočtu konstruktérem, možnost kontroly kolizí v sestavách, kontrola smontovatelnosti kinematické, dynamické a pevnostní analýzy. rychlé a přesné automatické generování 2D dokumentace, model provázán s výkresem, což znamená, že případné změny provedené v libovolné části se projeví jak ve výkresu, tak v modelu. možnost generovat asociativní data pro CNC, přičemž lze provádět test výroby a zabránit tak případným škodám při výrobě prototypu Interoperabilita možnost souběžné práce celého vývojového týmu s daty modelu soustavy ve stejný časový okamžik, správa výkresů

17 Proces reverzního inženýrství je opačný. Na začátku je reálná součástka a ta se převede do digitální podoby. Použití: strojírenství, uchování historických předmětů, tvorba počítačových her, filmový průmysl, medicína,... REVERSE ENGINEERING (reverzní inženýrství) Klasický strojírenský proces vychází z CAD modelu, pokračuje definicí obrábění a končí výrobou součástky.

18 RAPID PROTOTYPING (rychlé prototypování) konec 80.let, systémy zvané jako 3D tiskárna (3D hardcopy systems) umožňují rychlou výrobu reálního fyzického modelu, nebo prototypových dílů na základě 3D modelu vytvořeného v CAD systému nebo z 3D skenovaných dat získaných prostorovou digitalizací. tvarování obrobku se nevykonává odebíráním materiálu jako u obrábění, ale postupným přidáváním vrstev materiálu ve formě prášku, nebo taveniny. Základní myšlenka tohoto typu procesu spočívá v transformaci celého trojrozměrného modelu na jednotlivé tenké rovnoběžné sousední vrstvy. 3D model načtený z CAD/CAM systému je příslušným postprocesorem rozdělen na geometrická data jednotlivých vrstev (do výst. formátu STL). Tato data je už schopen zpracovat prototypovací stroj, který fyzický model postupně vrstvu po vrstvě (řezy definované výšky) opět sestaví. Tímto způsobem se můžou vyrobit i tvarově velmi složité součástky s dutými vnitřními prostory, šikmými i vodorovnými žebry. doba vytvoření modelu se pohybuje v hodinách. možnost odzkoušení celé řady modifikací a konstrukčních uspořádání výrobku mezi technologie,které jsou souhrnně označovány termínem Rapid Prototyping (princip modelování pomocí postupného přidávání nebo vytvrzování vrstev materiálu) patří: Stereolitografie (STL) Selective Laser Sintering (SLS) Laminated Manufacturing (LM) Solid Ground Curing (SGC) Fused Deposition Modelling (FDM) Metody Model Maker 3D Plotting a Ballistic Particle Manufacturing

19 RAPID PROTOTYPING Stereo Lithography (SLA) Selective Laser Sintering (SLS) Stereolitografický stroj je složen : z pracovní komory, řídicí jednotky a opticko-laserového systému. V pracovní komoře je umístěna nádoba s epoxidovou pryskyřicí, ve které se ve směru osy Z pohybuje platforma a nůž zajišťující rovinu pryskyřice v každé vrstvě. Řídicí jednotka obsahuje počítač, který ovládá celý stroj (od nastavení parametrů laseru až po řízení procesu výroby). Opticko-laserový systém, se skládá z plynového či pevnolátkového laseru, čoček a soustavy zrcadel pro nasměrování laserového paprsku. Stavba SLA modelu je založena na postupném vykreslování 2D vrstev na hladinu pryskyřice laserovým paprskem. V místě dopadu paprsku je pryskyřice vytvrzena a platforma se posune o zadaný krok (vrstvu) v ose Z směrem dolů. Před vykreslováním každé vrstvy zarovná nůž hladinu pryskyřice tak, aby byla zachována tloušťka vrstvy. Poté se celý proces opakuje tolikrát, dokud není vykreslena poslední vrstva. Používá laserový paprsek, který spéká práškový materiál, jako j nylon, eleastomer nebo kov v tuhý objekt. Díl je vytvářen na základně, která sedí pod zásobníkem spékaného prášku. Laser v každém kroku spojí jednu vrstvu, která potom klesne o výšku další vrstvy a na její místo je opět nanesena vrstva prášku. Takto probíhá celý proces dokud není model hotov. Okolní prášek slouží jako podpora dílu dokud není dokončen. Využití: vizuální kontrola návrhu výrobku, funkční zkoušky, forma pro vstřikování a lití. SLA přesnější, pomalejší SLS rychlejší, pevnější

20 RAPID PROTOTYPING Fused Deposition Modeling (FDM) Netoxický materiál ve formě vlákna je navinut na vyměnitelné cívce a dopravován do speciální pohyblivé hlavy. Zde je natavován a přes trysku nanášen v podobě slabého vlákna na vyjímatelnou základovou desku. Vlákna se vzájemně spojují a vytváří tenké vrstvy a staví tak model vrstvu po vrstvě. Současně s modelovacím materiálem je v jednotlivých vrstvách nanášen materiál pro stavbu systému podpor, pokud to tvar modelu vyžaduje. Zařízení využívá při stavbě podpor rozpustný materiál, což umožňuje stavbu tvarově komplikovaných či uzavřených modelů.

21 RAPID PROTOTYPING

22 CAE počítačem podporované inženýrství Systémy zabývají se analýzou geometrických dat získaných v návrhu v systému CAD, umožňující simulovat a studovat chování navržených produktů, tak aby jejich vlastnosti byly v předpokládaných podmínkách realizace optimální. Řada moderních návrhových systémů integruje moduly pro návrh a simulaci tak blízko, že funkce CAD a CAE jsou prováděny simultánně několika týmy návrhářů, dokonce se hovoří o tzv. simultánním inženýrství (tzv. Concurrent Engineering). Úzká vazba mezi CAE a CAD otázka, které moduly patří mezi CAD a které mezi CAE.

23 CAE POČÍTAČEM PODPOROVANÉ INŽENÝRSTVÍ návrh z CAD je analyzován moduly CAE a vracen zpět modulům CAD ke změně geometrie produktu dokud nejsou parametry návrhu úspěšně optimalizovány, analýza je provedena jako počáteční konceptuální krok návrhu, jehož výsledkem je soubor doporučení a omezení, analýza vyrobitelnosti požadovaného produktu analýza vlastností produktu, který je již vyráběn, ale u kterého se vyskytují nějaké problémy, soubor doporučení pro inovaci proveditelnost bezpečné likvidace APLIKACE CAE ANSYS, MSC/NASTRAN, COSMOS/M, MARC, ALGOR

24 Nejrozšířenější metody CAE modulů Metoda konečných prvků (Finite element method) Simulace kinematiky Simulace dynamiky numerická metoda, umožňující analytické řešení řady rozmanitých inženýrských problémů. Princip spočívá v náhradě tvarově složitého tělesa, nebo soustavy těles, konečným počtem jednoduchých vzájemně spojených geometrických tvarů - elementů. ( tzv. diskretizace). Vlastnosti a chování jednotlivých elementů, popsané příslušnými algebraickými rovnicemi, se dají relativně jednoduše vypočítat. Výpočtem zjištěné výsledky ukazují vlastnosti a stav součásti (soustavy), vystavené zadanému zatížení. Fyzikální a matematické modely, na nichž je FEM postavena, umožňují v současné době řešení inženýrských problémů z oblasti strukturální analýzy (statika a dynamika), teplo, proudění, elektromagnetické pole, akustika, nebo tzv. sdružené úlohy multifyzikální povahy (současné působení více vlivů, různého fyzikálního charakteru, například statické zatížení plus teplo, nebo elektromagnetické pole plus teplo plus dynamické zatížení..) a další. analýza pohybu navržených mechanismů, vzájemného pohybu modelů těles, dráhy jejich pohybu, zkoumání možnosti kolizí těles apod. Výsledkem kinematické analýzy jsou především souřadnice bodů trajektorií pohybu zkoumaných těles a případná vizualizace simulovaného pohybu. To může být východiskem např. pro konstrukci pracovišť s roboty či mechanických sestav. programy pro dynamickou analýzu simulují pohyb mechanických systémů, na které působí vnější síly. Typickým příkladem jsou moduly pro simulaci průběhu vibrací nevyváženého kola automobilu, vychýlení a stabilita automobilu v zatáčkách či po projetí výmolem. Počítačový model pro dynamickou simulaci je kombinace geometrického modelu a hmotnostních vlastností simulovaných těles a jejich sestav, na které působí různé typy sil. Výsledkem simulace je popis výsledných trajektorií pohybu, rychlosti, zrychlení vytypovaných bodů sestavy. Výsledkem mohou být rovněž i simulace průběhu deformací. Velice často jsou výsledky předávány ve formě trojrozměrných animovaných sekvencí.

25 CAP počítačem podporovaná tvorba technologické dokumentace CAP systémy tvoří spojovací prvek mezi konstrukcí (CAD) a výrobou (CAM). Vstup pro CAP - data z databáze konstrukčních dílů CAD systémů Výstup z CAP - tvorba technologické dokumentace, tj. informací, které určují CO se bude vyrábět, JAK (výrobní metody, KDE (na jakém strojním zařízení ), ČÍM (jakými nástroji, při jakém upnutí, atd) a za jakých podmínek (technologické podmínky velikost posuvů, řezné rychlosti, atd). ÚKOLY CAP konzultace s konstruktéry a požadavky na konstrukci sestavení plánů výroby sestavení plánů výrobních prostředků sestavení plánů montáže sestavení plánů kontrol tvorba programů pro NC-stroje (Numerical Control) a manipulační techniku APLIKACE CAP - SIRIUS, DCLASS, SYSKLASS, atd. Většina využívá skupinovou technologii (Group Technology), která představuje kódovací systém pro seskupování součástek do skupin s podobnými výrobními charakteristikami danými jejich tvarem, velikostí, použitým materiálem, technologickým procesem, použitými

26 CAM výroba s podporou počítače CAM systémy nasazení počítačů přímo ve výrobním procesu ( vstup - data z CAD/CAP) ÚKOLY CAM NUMERICKÉ ŘÍZENÍ příprava dat a NC programů pro přímé řízení výrobních stojů, robotů, skladových a transportních zařízení ( součástí je simulace dráhy nástroje v průběhu obrábění, tj. 3D simulace kolize) AUTOMATIZOVANÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY NA DÍLENSKÉ ÚROVNI výměna dat mezi počítači pro plánování a řízení výroby automatické získávání údajů o průběhu a stavu výroby kontrola termínů a kapacit kontrola dodržení technologických postupů kontrola zabezpečení výroby zásahy do organizace výroby, např. při změně termínů průběžná optimalizace využití kapacit a plnění termínů průběžná dokumentace stavu nedokončené výroby

27 SYSTÉMY CAM simulace průběhu obrábění

28 SYSTÉMY CAD/CAM CAD/CAM systémy - integrace všech činností od návrhu výrobku až po jeho výrobu, tj. modelování výrobku a jeho konstrukční návrh, návrh technologické dokumentace ve formě NC programů a operativní řízení výroby do jednoho počítačového systému. Integrační prvek = společná informační základna (databáze)

29 ROZDĚLENÍ CAM SYSTÉMŮ CAM INTEGROVANÉ v rámci komplexních CAD/CAM/CAE systémů (CATIA, PRO/ENGINEER, ) nebo CAD/CAM systémů (CIMATRON, VISI-CAM). SPECIÁLNÍ CAM, CAD/CAM SYSTÉMY komplexní CAM určené pro počítačovou podporu vícerých technologií obrábění. (SURFCAM, MASTERCAM, ALPHACAM, ). specializované CAM pro počítačovou podporu vícerých technologií obrábění (POWERMILL, DELCAM - obrábění frézováním, ECAM350 výroba desek plošných spojů.) CAM nadstavby specializovaných CAD systémů (HYPERMILL, nadstavba AUTOCADu - počítačová podpora na obráběcích strojích (vrtačky,frézky,..)).

30 SYSTÉMY CAQ počítačem podporovaná (řízená) kvalita. vstupní kontrola zboží vstup zboží řídící počítač průběžná kontrola procesů (on-line) CAQ počítač pro CAQ ruční kontrola jakosti (of-line) databáze vstupní kontrola zboží výroba montáž výstupní přejímka Počítačové řízení kvality se prolíná všemi CA systémy, protože řízení kvality se nechápe jen jako výstupní kontrola, ale jako neustály proces ovlivňování a zlepšování kvality ve všech úrovních realizace výrobku. Jde o soubor datově provázaných programových modulů sloužících pro počítačovou podporu řízení kvality, pro pořizování a vyhodnocování dat (z konstrukce, oddělení technologie, v samotné výrobe ale i průběhu montáže a jiných činnostech) podporující oběh dokumentů a umožňující napojení na podnikové informační systémy standardních způsobem. Kromě sledování parametrů vyráběných výrobků slouží také i pro sledování parametrů výrobních strojů a nástrojů. Základem CAQ jsou statistické metody. Jde o komplexní starostlivost o kvalitu výrobku. Aplikace CAQ: Palstat CAQ, CAQ AG Factory Systems

31 CÍLE ŘÍZENÍ JAKOSTI zlepšení jakosti produktů a produkčního procesu zvýšení produktivity snížení nákladů snížení cen zvýšení prodeje stabilizace podniku a zaměstnanců

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE 1. ÚVOD Souřadnicové měřící stroje představují jednu z nejvýznamnějších inovací v oblasti měření ve strojírenství. Konstrukce souřadnicových měřících strojů byla vynucena potřebou

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER CLASSIFICATION OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS & MACHINING CENTERS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAROSLAV SELUCKÝ VEDOUCÍ

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole Diplomová práce Olomouc 2015 Vedoucí práce: Mgr. Martin Havelka,

Více

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011 Obsah 1 Úvod...3 2 Východiska a cíle

Více

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK OSTRAVA 2005 Název: Organizace a řízení výroby I. Autor: Ing. Ladislav Hádek Vydání: první, 2005 Počet stran: 135 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více