POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY"

Transkript

1 POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

2 CA (CAx, CAi) systémy jsou počítačové systémy určené na podporu činností ve všech etapách výroby od návrhu výrobku, plánovaní výroby, samotní výrobu až po montáž, skladování a expedici. Význam CA systémů stoupá pokud jsou tyto počítačové systémy v podniku (systémy skladování, operační i mezioperační dopravy, manipulace, transportu, výroby, kontroly, měření a diagnostikování, ) vzájemně datově integrovány a prostřednictvím sdílení dát vytvářejí integrované vyšší celky počítačových systémů. Mezi nejznámější počítačem podporované systémy patří CAD a CAD/CAM systémy.

3 CÍL NASAZENÍ CAx SYSTÉMŮ snížení výrobních nákladů zvýšení flexibility výroby zkrácení dobu vývoje a výroby zvýšení produktivity zlepšení přehledu o stavu výroby zvýšení časového využití výrobních zařízení zvýšení výkonového využití výrobních zařízení snížení zásob v skladech zvýšení jakosti odstranění příčin chyb.

4 HISTORIE A VÝVOJ CA SYSTÉMŮ 50. léta koncept číslicově (numericky) řízených strojů (NC stojů), 60. léta první malé počítače, 1970 vznik koncepce CNC výrobního stroje, konec 60. let prvé systémy počítačové podpory kreslení (CAD), zač. 70. let počítačové systémy pro podporu tvorby technologické dokumentace (CAP), 90. léta koncept CAD/CAM systémů, které umožňují v rámci jednoho systému výrobek namodelovat, navrhnout technologii pro konkrétny typ stroje a řídit výrobní strojní zařízení

5 SCHEMA VÝROBY ZA PODPORY CA SYSTÉMŮ Realizaci výrobku je možné v zásadě rozdělit do dvou etap: vývojově - návrhová výrobně - realizační etapa etapa CAE Computer Aided Engineering CAPE Computer Aided Product Engineering CAD, CAPP, (CAD/CAM), PPS.. CAM, CAA, CAT,.. CAE PIS CAPE

6 COMPUTER AIDED ENGINEERING (CAE) CAE počítačová podpora inženýrských prací - subsystém PIS (MES), do kterého především patří systémy počítačové podpory návrhu výrobku (CAD), návrhu technologie výroby (CAP), integrované CAD/CAM systémy a systémy pro plánování a řízení výroby (PPS resp. CAPPS). V návrhové etapě se po modelovacích, simulačních a analyzačních činnostech vyhotovuje kompletní konstrukční a technologická dokumentace. Oblast CAE zastupují systémy, které mají na starosti celou předvýrobní etapu konstrukční, technologickou a projektovou přípravu výroby. CAD Computer Aided Design počítačová podpora návrhu výrobku nebo počítačová podpora tvorby konstrukční dokumentace. CAPP (CAP) Computer Aided Process Planning CAD/CAM Computer Aided Design/ Manufacturing CAPPS (PPS) Computer Aided Production Planing CAE (pohled II) Computer Aided Engineering počítačová podpora tvorby technologické dokumentace počítačová podpora návrhu výrobku a současně i výroby výrobku počítačová podpora plánování a řízení výroby tak, aby byla optimální z hlediska kapacitního, ekonomického a časového (základ v MRP II). počítačová podpora inženýrských výpočtů a analýzy chování systémů (simulace chování systémů) na základe geometrických dat z CAD

7 COMPUTER AIDED PRODUCTION ENGINEERING (CAPE) CAPE počítačová podpora výrobního inženýrství je subsystémem PIS (MES), zahrnuje počítačovou podporu všech činností spojených s realizací samotné výroby výrobku (programovaní výrobní techniky, obslužných, dopravných a skladovacích zařízení, měření, testování a diagnostika součástek a zhotoveného výrobku). Tato etapa plynule navazuje na aplikaci počítačové podpory v technické (konstrukční a technologické CAD/CAE/CAP) přípravě výroby a je nevyhnutná pro zabezpečení podmínek souběžného inženýrství (Concurrent Engineering). CAM Computer Aided Manufacturing CARC Computer Aided Robot Control CATS Computer Aided Transport and Store CAT Computer Aided Testing CAA Computer Aided Assembly počítačová podpora výroby umožňující přípravu dat a programů pro řízení CNC strojů, automatickou výrobu součástek, sestav a pod., které využívají geometrické data získané ve fázi návrhu v CAD. počítačová podpora řízení a programování robotů a manipulátorů počítačová podpora řízení mezioperační dopravy a skladování (závěsné dopravníkové tratě, regálové zakladače,..) počítačová podpora zkoušení, měření a diagnostiky - programování automatizovaných měřících stanic, počítačové zpracování naměřených údajů a pod.). počítačová podpora montáže výrobků - zahrnuje. programování automatizovaných montážních strojů, pružných montážních zařízení, využití virtuální reality pro plánování montáže,

8 SCHEMA VÝROBY ZA PODPORY CA SYSTÉMŮ

9 CAD počítačem podporovaný návrh (konstrukce) interaktivní dialog Aplikace sloužící k tvorbě geometrie výrobků a jejich následné snadné editace (mechanických součástek, elektronické obvody, návrhy staveb, apod.) vstup zpracování vstupů řízení systému CAD systémy poskytují moderní tvorbu výkresové dokumentace a možnost tvorby prostorových modelů navrhovaných výrobků a součástí. Proces konstruování formou CAD je interakční proces, ve kterém konstruktér postupně zlepšuje své řešení, vytváří vhodné varianty a určuje optimální způsob řešení. zpracování 2D databáze rekonstrukce 3D databáze (drátové modely ploch a těles) geometrický modul Jakákoliv změna se automaticky promítá do všech navazujících částí modelu a je provedena do všech důsledků (asociativní geometrie). vnitřní geometrická reprezentace správa dat manipulace výstup správa výstupů technické výkresy, kusovníky NC programy, technologická data

10 ROZDĚLENÍ CAD SYSTÉMŮ Malé CAD systémy Využití pro 2D kreslení (elektronické rýsovací desky). Ideální pro tvorbu jednoduché klasické výkresové dokumentace v menších konstrukčních kancelářích, příklady: JPCAD, OtherCAD, EasyCAD, OrCAD (elektronika), AutoCAD R10, AutoCAD LT Střední CAD systémy Systémy CAD s podporou modelování ve 2D a 3D, nejpoužívanější systémy pro tvorbu výkresové dokumentace. Vyznačují se otevřenou architekturou, kde je možné vytvářet vlastní programové nadstavby, knižnice prvků apod. příklady: AutoCAD, MicroStation, SolidEdge, SolidWorks Velké CAD systémy Komplexní CAD/CAM/CAE systémy s podporou parametrického modelování a otevřenou architekturou, obsahují moduly pro návrhovou etapu, realizaci různých analýz a výrobní etapu. příklady: CATIA, Pro/ENGINEER a Unigraphics NX, I-DEAS, Euclid, Autodesk Mechanical Desktop

11 Databáze Soubory 3D CAD SYSTÉMY Computer Aided Design (zaměření na návrh modelu, nejčastěji v 3D) Computer Aided Drafting (zaměření na výsledný technický výkres v 2D) CADD (Computer Aided Design/Drafting). 3D modelář MODELING Skládání sestav ASSEMBLY Tvorba výkresů DRAFTING Informační sběrnice Databáze normalizovaných prvků Soubory modelů a výkresů 3D modelář Metoda konečných prvků Generování NC kódů Informační sběrnice

12 CAD SYSTÉMY - reprezentace prostorového modelu drátový plošný objemový Drátový model (wire - frame model) je tvořený body, které jsou spojené křivkami. Model je úsporný, nicméně pro praktické účely omezující a příliš zjednodušující chybějí údaje o stěnách mezi křivkami a o prostoru (objemu) ohraničeného stěnami. Plošný model (surface model) je tvořen body (vrcholy), hranami a stěnami. Systémy pracující s plošnými modely umožňují konstrukci ploch. Postup konstruování je totožný jako u drátových modelů, tj. tvorba vrcholů, hran a nakonec definice ploch. Precizně definuje tvar ploch, ale chybějí informace jako objem (prostoru uvnitř objektu), hmotové vlastnosti (moment setrvačnosti, poloha těžiska) atd. Objemový model (solid model) překonává uvedená omezení reprezentace trojrozměrných těles charakteru modelů objektů v počítači. Umožňuje provádět spojování těles, jejich průnik či rozdíl, je možné provádět řezy těles rovinou či jinými plochami, modelovat hmotnostní vlastnosti těles jako moment setrvačnosti, těžiště apod. Další velkou předností objemového modelu je názorná vizualizace či animace trojrozměrné scény na obrazovce včetně simulace vjemu různých typů povrchů objektů v prostoru osvětleném různými typy světel včetně "realistických" stínů.

13 INTELIGENCE CAD SYSTÉMŮ Parametrický návrh (parametric design) reprezentace geometrie navrhovaných produktů nikoli pouze konkrétními hodnotami, ale pomocí symbolického označení, pomocí proměnných či výrazů. To umožní především zabudovat do návrhu geometrické vazby mezi jednotlivými částmi produktu, které lze pak jednotným způsobem měnit podle dalších podmínek v průběhu návrhu. Příklad : zadání poloměru díry jako jedné třetiny tloušťky materiálu Modelování založené na prvcích (feature-based modeling) nepopisuje geometrii navrhovaných produktů v terminologii geometrických pojmů (bod, úsečka, kružnice apod.), ale pomocí předdefinovaného souboru elementů příslušné aplikace, tzv. prvků (např. koule, kvádr, kužel, ), které ke svým geometrickým vlastnostem váži i vlastnosti (features) konstrukční, montážní, informace pro zpracování, o typu povrchu apod. Tento přístup umožní systematicky popisovat produkt v terminologii aplikační, např. v oblasti strojírenství v pojmech jako díra, závit, vybrání apod. Soubor prvků je typicky aplikačně závislý. Pro návrháře je tento způsob navrhování zcela přirozený a nemusí se rozptylovat při konstruování triviálními geometrickými detaily produktu a automaticky zajišťuje i kontrolu parametrických vazeb mezi prvky. Datové struktury, které podporují návrh pomocí prvků mají rovněž přirozenější obsah pro návazné moduly CAM (např. pro programy pro číslicové řízení) či moduly CAE (např. pro analýzu pomocí metody konečných prvků).

14 INTELIGENCE CAD SYSTÉMŮ Asociativita (jednostranní, oboustranní) vlastnost, kterou disponují hlavně velké CAD/CAM systémy, tj. přímé propojení modulu CAD na CAM nebo CAE modul. Asociativita zaručuje, že změny počítačového modelu provedené, v kterékoliv fázi návrhu (vývoje) se automaticky promítnou do všech ostatních oblastí projektu (do zbylých modulů). Variantní geometrie (variational geometry) možnost rychlé a efektivní tvorby různých tvarových a rozměrových variant daného řešení (podporované inteligencí 3D CAD - parametrické vztahy, adaptivita, vazby v sestavách, ) tvorba odpovídající 2D dokumentace nebo výsledků provedených analýz Znalostní systémy (knowledge-based systems) systémy využívají znalostí, které definovali odborníci-experti z oboru, systémy zpracovávající symboly, řešení problémů na základě poznatků produktivními postupy. Tyto systémy se uplatňují v aplikacích, kde nemůžeme přesně popsat cestu, jak nalézt správné řešení. Poznatky jsou nejčastěji ve tvaru produkčních pravidel, který znamená: jsou li splněny předpoklady, pak platí důsledek: p p p... p = n d

15 AUTOCAD 2010

16 VÝHODY PRÁCE V 3D CAD SYSTÉMECH Vizualizace a animace Analýzy Generování 2D dokumentace Napojení na výrobu snazší orientace v modelu lepší pochopení řešené problematiky, týmová práce na komplikovaných sestavách, účinný nástroj pro marketing a obchod, neboť vizualizace 3D modelu a animace pohybu sestav jsou pro zákazníka mnohem atraktivnější a snadněji pochopitelné, publikování na webu automatický výpočet údajů typu objem, hmotnost, těžiště,momenty setrvačnosti, eliminace chyb vzniklých při klasickém výpočtu konstruktérem, možnost kontroly kolizí v sestavách, kontrola smontovatelnosti kinematické, dynamické a pevnostní analýzy. rychlé a přesné automatické generování 2D dokumentace, model provázán s výkresem, což znamená, že případné změny provedené v libovolné části se projeví jak ve výkresu, tak v modelu. možnost generovat asociativní data pro CNC, přičemž lze provádět test výroby a zabránit tak případným škodám při výrobě prototypu Interoperabilita možnost souběžné práce celého vývojového týmu s daty modelu soustavy ve stejný časový okamžik, správa výkresů

17 Proces reverzního inženýrství je opačný. Na začátku je reálná součástka a ta se převede do digitální podoby. Použití: strojírenství, uchování historických předmětů, tvorba počítačových her, filmový průmysl, medicína,... REVERSE ENGINEERING (reverzní inženýrství) Klasický strojírenský proces vychází z CAD modelu, pokračuje definicí obrábění a končí výrobou součástky.

18 RAPID PROTOTYPING (rychlé prototypování) konec 80.let, systémy zvané jako 3D tiskárna (3D hardcopy systems) umožňují rychlou výrobu reálního fyzického modelu, nebo prototypových dílů na základě 3D modelu vytvořeného v CAD systému nebo z 3D skenovaných dat získaných prostorovou digitalizací. tvarování obrobku se nevykonává odebíráním materiálu jako u obrábění, ale postupným přidáváním vrstev materiálu ve formě prášku, nebo taveniny. Základní myšlenka tohoto typu procesu spočívá v transformaci celého trojrozměrného modelu na jednotlivé tenké rovnoběžné sousední vrstvy. 3D model načtený z CAD/CAM systému je příslušným postprocesorem rozdělen na geometrická data jednotlivých vrstev (do výst. formátu STL). Tato data je už schopen zpracovat prototypovací stroj, který fyzický model postupně vrstvu po vrstvě (řezy definované výšky) opět sestaví. Tímto způsobem se můžou vyrobit i tvarově velmi složité součástky s dutými vnitřními prostory, šikmými i vodorovnými žebry. doba vytvoření modelu se pohybuje v hodinách. možnost odzkoušení celé řady modifikací a konstrukčních uspořádání výrobku mezi technologie,které jsou souhrnně označovány termínem Rapid Prototyping (princip modelování pomocí postupného přidávání nebo vytvrzování vrstev materiálu) patří: Stereolitografie (STL) Selective Laser Sintering (SLS) Laminated Manufacturing (LM) Solid Ground Curing (SGC) Fused Deposition Modelling (FDM) Metody Model Maker 3D Plotting a Ballistic Particle Manufacturing

19 RAPID PROTOTYPING Stereo Lithography (SLA) Selective Laser Sintering (SLS) Stereolitografický stroj je složen : z pracovní komory, řídicí jednotky a opticko-laserového systému. V pracovní komoře je umístěna nádoba s epoxidovou pryskyřicí, ve které se ve směru osy Z pohybuje platforma a nůž zajišťující rovinu pryskyřice v každé vrstvě. Řídicí jednotka obsahuje počítač, který ovládá celý stroj (od nastavení parametrů laseru až po řízení procesu výroby). Opticko-laserový systém, se skládá z plynového či pevnolátkového laseru, čoček a soustavy zrcadel pro nasměrování laserového paprsku. Stavba SLA modelu je založena na postupném vykreslování 2D vrstev na hladinu pryskyřice laserovým paprskem. V místě dopadu paprsku je pryskyřice vytvrzena a platforma se posune o zadaný krok (vrstvu) v ose Z směrem dolů. Před vykreslováním každé vrstvy zarovná nůž hladinu pryskyřice tak, aby byla zachována tloušťka vrstvy. Poté se celý proces opakuje tolikrát, dokud není vykreslena poslední vrstva. Používá laserový paprsek, který spéká práškový materiál, jako j nylon, eleastomer nebo kov v tuhý objekt. Díl je vytvářen na základně, která sedí pod zásobníkem spékaného prášku. Laser v každém kroku spojí jednu vrstvu, která potom klesne o výšku další vrstvy a na její místo je opět nanesena vrstva prášku. Takto probíhá celý proces dokud není model hotov. Okolní prášek slouží jako podpora dílu dokud není dokončen. Využití: vizuální kontrola návrhu výrobku, funkční zkoušky, forma pro vstřikování a lití. SLA přesnější, pomalejší SLS rychlejší, pevnější

20 RAPID PROTOTYPING Fused Deposition Modeling (FDM) Netoxický materiál ve formě vlákna je navinut na vyměnitelné cívce a dopravován do speciální pohyblivé hlavy. Zde je natavován a přes trysku nanášen v podobě slabého vlákna na vyjímatelnou základovou desku. Vlákna se vzájemně spojují a vytváří tenké vrstvy a staví tak model vrstvu po vrstvě. Současně s modelovacím materiálem je v jednotlivých vrstvách nanášen materiál pro stavbu systému podpor, pokud to tvar modelu vyžaduje. Zařízení využívá při stavbě podpor rozpustný materiál, což umožňuje stavbu tvarově komplikovaných či uzavřených modelů.

21 RAPID PROTOTYPING

22 CAE počítačem podporované inženýrství Systémy zabývají se analýzou geometrických dat získaných v návrhu v systému CAD, umožňující simulovat a studovat chování navržených produktů, tak aby jejich vlastnosti byly v předpokládaných podmínkách realizace optimální. Řada moderních návrhových systémů integruje moduly pro návrh a simulaci tak blízko, že funkce CAD a CAE jsou prováděny simultánně několika týmy návrhářů, dokonce se hovoří o tzv. simultánním inženýrství (tzv. Concurrent Engineering). Úzká vazba mezi CAE a CAD otázka, které moduly patří mezi CAD a které mezi CAE.

23 CAE POČÍTAČEM PODPOROVANÉ INŽENÝRSTVÍ návrh z CAD je analyzován moduly CAE a vracen zpět modulům CAD ke změně geometrie produktu dokud nejsou parametry návrhu úspěšně optimalizovány, analýza je provedena jako počáteční konceptuální krok návrhu, jehož výsledkem je soubor doporučení a omezení, analýza vyrobitelnosti požadovaného produktu analýza vlastností produktu, který je již vyráběn, ale u kterého se vyskytují nějaké problémy, soubor doporučení pro inovaci proveditelnost bezpečné likvidace APLIKACE CAE ANSYS, MSC/NASTRAN, COSMOS/M, MARC, ALGOR

24 Nejrozšířenější metody CAE modulů Metoda konečných prvků (Finite element method) Simulace kinematiky Simulace dynamiky numerická metoda, umožňující analytické řešení řady rozmanitých inženýrských problémů. Princip spočívá v náhradě tvarově složitého tělesa, nebo soustavy těles, konečným počtem jednoduchých vzájemně spojených geometrických tvarů - elementů. ( tzv. diskretizace). Vlastnosti a chování jednotlivých elementů, popsané příslušnými algebraickými rovnicemi, se dají relativně jednoduše vypočítat. Výpočtem zjištěné výsledky ukazují vlastnosti a stav součásti (soustavy), vystavené zadanému zatížení. Fyzikální a matematické modely, na nichž je FEM postavena, umožňují v současné době řešení inženýrských problémů z oblasti strukturální analýzy (statika a dynamika), teplo, proudění, elektromagnetické pole, akustika, nebo tzv. sdružené úlohy multifyzikální povahy (současné působení více vlivů, různého fyzikálního charakteru, například statické zatížení plus teplo, nebo elektromagnetické pole plus teplo plus dynamické zatížení..) a další. analýza pohybu navržených mechanismů, vzájemného pohybu modelů těles, dráhy jejich pohybu, zkoumání možnosti kolizí těles apod. Výsledkem kinematické analýzy jsou především souřadnice bodů trajektorií pohybu zkoumaných těles a případná vizualizace simulovaného pohybu. To může být východiskem např. pro konstrukci pracovišť s roboty či mechanických sestav. programy pro dynamickou analýzu simulují pohyb mechanických systémů, na které působí vnější síly. Typickým příkladem jsou moduly pro simulaci průběhu vibrací nevyváženého kola automobilu, vychýlení a stabilita automobilu v zatáčkách či po projetí výmolem. Počítačový model pro dynamickou simulaci je kombinace geometrického modelu a hmotnostních vlastností simulovaných těles a jejich sestav, na které působí různé typy sil. Výsledkem simulace je popis výsledných trajektorií pohybu, rychlosti, zrychlení vytypovaných bodů sestavy. Výsledkem mohou být rovněž i simulace průběhu deformací. Velice často jsou výsledky předávány ve formě trojrozměrných animovaných sekvencí.

25 CAP počítačem podporovaná tvorba technologické dokumentace CAP systémy tvoří spojovací prvek mezi konstrukcí (CAD) a výrobou (CAM). Vstup pro CAP - data z databáze konstrukčních dílů CAD systémů Výstup z CAP - tvorba technologické dokumentace, tj. informací, které určují CO se bude vyrábět, JAK (výrobní metody, KDE (na jakém strojním zařízení ), ČÍM (jakými nástroji, při jakém upnutí, atd) a za jakých podmínek (technologické podmínky velikost posuvů, řezné rychlosti, atd). ÚKOLY CAP konzultace s konstruktéry a požadavky na konstrukci sestavení plánů výroby sestavení plánů výrobních prostředků sestavení plánů montáže sestavení plánů kontrol tvorba programů pro NC-stroje (Numerical Control) a manipulační techniku APLIKACE CAP - SIRIUS, DCLASS, SYSKLASS, atd. Většina využívá skupinovou technologii (Group Technology), která představuje kódovací systém pro seskupování součástek do skupin s podobnými výrobními charakteristikami danými jejich tvarem, velikostí, použitým materiálem, technologickým procesem, použitými

26 CAM výroba s podporou počítače CAM systémy nasazení počítačů přímo ve výrobním procesu ( vstup - data z CAD/CAP) ÚKOLY CAM NUMERICKÉ ŘÍZENÍ příprava dat a NC programů pro přímé řízení výrobních stojů, robotů, skladových a transportních zařízení ( součástí je simulace dráhy nástroje v průběhu obrábění, tj. 3D simulace kolize) AUTOMATIZOVANÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY NA DÍLENSKÉ ÚROVNI výměna dat mezi počítači pro plánování a řízení výroby automatické získávání údajů o průběhu a stavu výroby kontrola termínů a kapacit kontrola dodržení technologických postupů kontrola zabezpečení výroby zásahy do organizace výroby, např. při změně termínů průběžná optimalizace využití kapacit a plnění termínů průběžná dokumentace stavu nedokončené výroby

27 SYSTÉMY CAM simulace průběhu obrábění

28 SYSTÉMY CAD/CAM CAD/CAM systémy - integrace všech činností od návrhu výrobku až po jeho výrobu, tj. modelování výrobku a jeho konstrukční návrh, návrh technologické dokumentace ve formě NC programů a operativní řízení výroby do jednoho počítačového systému. Integrační prvek = společná informační základna (databáze)

29 ROZDĚLENÍ CAM SYSTÉMŮ CAM INTEGROVANÉ v rámci komplexních CAD/CAM/CAE systémů (CATIA, PRO/ENGINEER, ) nebo CAD/CAM systémů (CIMATRON, VISI-CAM). SPECIÁLNÍ CAM, CAD/CAM SYSTÉMY komplexní CAM určené pro počítačovou podporu vícerých technologií obrábění. (SURFCAM, MASTERCAM, ALPHACAM, ). specializované CAM pro počítačovou podporu vícerých technologií obrábění (POWERMILL, DELCAM - obrábění frézováním, ECAM350 výroba desek plošných spojů.) CAM nadstavby specializovaných CAD systémů (HYPERMILL, nadstavba AUTOCADu - počítačová podpora na obráběcích strojích (vrtačky,frézky,..)).

30 SYSTÉMY CAQ počítačem podporovaná (řízená) kvalita. vstupní kontrola zboží vstup zboží řídící počítač průběžná kontrola procesů (on-line) CAQ počítač pro CAQ ruční kontrola jakosti (of-line) databáze vstupní kontrola zboží výroba montáž výstupní přejímka Počítačové řízení kvality se prolíná všemi CA systémy, protože řízení kvality se nechápe jen jako výstupní kontrola, ale jako neustály proces ovlivňování a zlepšování kvality ve všech úrovních realizace výrobku. Jde o soubor datově provázaných programových modulů sloužících pro počítačovou podporu řízení kvality, pro pořizování a vyhodnocování dat (z konstrukce, oddělení technologie, v samotné výrobe ale i průběhu montáže a jiných činnostech) podporující oběh dokumentů a umožňující napojení na podnikové informační systémy standardních způsobem. Kromě sledování parametrů vyráběných výrobků slouží také i pro sledování parametrů výrobních strojů a nástrojů. Základem CAQ jsou statistické metody. Jde o komplexní starostlivost o kvalitu výrobku. Aplikace CAQ: Palstat CAQ, CAQ AG Factory Systems

31 CÍLE ŘÍZENÍ JAKOSTI zlepšení jakosti produktů a produkčního procesu zvýšení produktivity snížení nákladů snížení cen zvýšení prodeje stabilizace podniku a zaměstnanců

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače CAD/CAM technologie pomocník při navrhování, konstrukci a výrobě prototypů v automobilovém průmyslu.

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

CA - technologie ÚVOD

CA - technologie ÚVOD M. HYNEK : Přednáška CA-technologie: ÚVOD str.1 CA - technologie ÚVOD Martin HYNEK Západočeská univerzita v Plzni Katedra konstruování strojů e-mail: hynek@ kks.zcu.cz únor 2009 M. HYNEK : Přednáška CA-technologie:

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP15 Plánování, příprava a technologie výroby ve firemní praxi Obsah modulů: M151 CAD ve strojírenství, tvorba a úprava výkresu,

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Současný stav a trendy v oblasti CAx techniky

Současný stav a trendy v oblasti CAx techniky Současný stav a trendy v oblasti CAx techniky František MANLIG Příspěvek pojednává o současném stavu a vývojových tendencích v jednotlivých oblastech CAx techniky. Jeho cílem je podat ucelený obraz o možnostech

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura 2 Obsah ÚVOD...6 1 CAD SYSTÉMY...7 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí...7 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI...10 2.1

Více

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1 SYSTÉMY CAD Přednáška č.1 Úvod Přednášky, cvičení Ing. Zbyněk KOPECKÝ, zbynek.kopecky@upce.cz FEI Univerzita Pardubice Úkoly předmětu seznámit posluchače se zásadami tvorby technické dokumentace, zejména

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

OPTIMALIZACE VÝROBY PROTOTYPŮ PŘI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING

OPTIMALIZACE VÝROBY PROTOTYPŮ PŘI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING OPTIMALIZACE VÝROBY PROTOTYPŮ PŘI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING Ing Tomáš Neumann Ing František Tomeček Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava 17 listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33,

Více

CIM / CIE / e - business. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Pracovní texty

CIM / CIE / e - business. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Pracovní texty Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Pracovní texty 1. část v ý r K o a t PROČ KDE b KDY n í c h e CO d KDO r s a ZA KOLIK JAK y s t ů é m Leden 2008

Více

Podle použit. vají: Technologie Rapid Prototyping umožň stí jakkoli složit. ináší:

Podle použit. vají: Technologie Rapid Prototyping umožň stí jakkoli složit. ináší: Aditivní technologie metody Rapid Prototyping K moderním trendům ve výrobě prototypových dílů patří zejména aditivní technologie, které zahrnují např. spékání/slinování prášků různého chemického složení,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Rapid Prototyping 2011

Rapid Prototyping 2011 Rapid Prototyping 2011 Inditex - ZARA Čas od identifikace nového trendu na dodání zboží do obchodu: Zara potřebuje 30 dnů, většina konkurence 4-12 měsíců. Jak je to možné? ZARA výrobní proces ZARA neustále

Více

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Vytváření struktur metodou 3D litografie Vytváření struktur metodou 3D litografie I. Úvod 3D litografie (stereolitografie) je variantou 3D tisku, která pro vytváření modelů, prototypů a strukturovaných povrchů využívá metod 2D fotolitografie.

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů

Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů Prezentace projektu SIPVZ ČR MŠMT prosinec 2006 Autor: Ing. Laďka Krejčí 2 Co nás vedlo k vytvoření projektu?

Více

Pořizovat 3D tiskárnu do školy?

Pořizovat 3D tiskárnu do školy? 3D tisk Pořizovat 3D tiskárnu do školy? Počítač ve škole 2015, Nové Město na Moravě 1 2 Co jsem zač? Tomáš Feltl Pedagogická praxe na ZŠ a SŠ (15 let) Od roku 2003 se intenzivně věnuji využívání moderních

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

CAD, CAM, CIM systémy

CAD, CAM, CIM systémy 181 CAD, CAM, CIM systémy Petr Vavruška, Jaroslav Rybín, Matěj Sulitka Abstrakt: Článek je zaměřen na přiblížení současné situace na trhu v oblasti CAD/CAM systémů. Není zde uveden vyčerpávající přehled

Více

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Udělejte z digitálního prototypování svou konkurenční výhodu Autodesk Inventor vám umožňuje dokončit konstrukční návrh rychleji, snadněji a s potřebnou flexibilitou

Více

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Teorie bezkontaktního měření rozměrů Teorie bezkontaktního měření rozměrů Zpracoval: Petr Zelený Pracoviště: KVS Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů www.siemens.com/nx E x

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 virtuální socha data načtená skenerem editace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 Název projektu: Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice Poptávaný celek: Technologická část pracoviště

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Informační sytémy podniku a řízení jakosti

Informační sytémy podniku a řízení jakosti Informační sytémy podniku a řízení jakosti VIK, Jaroslav Ing., Koněvova 793, Hostinné, jaroslav_vik@datart.cz Abstrakt: Tento příspěvek s zabývá problematikou řízení jakosti v automatizovaných systémech

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka AutoCAD 2010 Učebnice Computer Press, a. s. Brno 2011 AutoCAD 2010 Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního vydání. Redaktor: Jan Homola

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM ABSTRAKT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM ABSTRAKT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM Novák Josef 1, doc. Ing., CSc. FS VŠB TU Ostrava 17 listopadu 15,

Více

S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů.

S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů. 2,5D Frézování Fräsen 3D Frézování Fräsen S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů. Nepřetržitý vývoj systému pokračuje v úzké

Více

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012 kompletně řešeného na platformě V6 V Praze, 24. května 2012 Agenda Představení firem Duratec, Evektor a Technodat Zrod projektu létajícího kola Cíle a etapy projektu, projektový tým Přínosy platformy V6

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou střechou nabízíme

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Obr.1 Zařazení CAD do oblasti CA technologií

Obr.1 Zařazení CAD do oblasti CA technologií Systémy CAD CAD systémy (Computer Aided Design) jsou programové nástroje určené pro použití v úvodních etapách výrobního procesu, ve vývoji, konstrukci a technologické přípravě výroby. Oblast CAD je jen

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více