Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice"

Transkript

1 KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. Sedlec 195, Stary Plzenec Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenern Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlozka 443 Mestsky urad Nepomuk Nam. A. Nemejce Nepomuk StaTY Plzenec dne 14. tinora 2011 Vyfizuje/telefon PintovaJ Vec: Zverejneni informace V souladu s ustanovenim 36 odst. 5 zakona c. 274/2001 Sb. ze dne 10. cervence 2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu ve zneni pozdejsich predpisu v pfiloze zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice informace 0 celkovem vyuctovanf vsech polozek, ktere spolecnost KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s. do vodneho a stocneho za rok 2010 promitla, vcetne porovnani s kalkulovanymi polozkami dle pravidel pro stanoveni vyse vodneho a stocneho pro rok Z uvedenych vysledku vyplyva, ze cena vodneho ve vysi 23,00 Kc za 1m 3 vcetne DPH a cena stocneho za 1m 3 ve vysi 21,- vcetne DPH byla vykalkulovana v souladu s pravidly pro vecne usmeriiovani cen a odpovida skutecne vynalozenyrn ekonomicky opravnenym nakladum pofizeni, zpracovani a obehu zbozi, dolozitelnych z ucetnictvi, pfimerenemu zisku a platne sazbe DPH. Vyse uvedene ceny byly uplatneny v ramci dodavek a poskytovanych sluzeb v pnibehu roku 2010 u vsech odberatelu, KANAUZAC!.: t, VODOVODY ta ry Plzenec, a.s, Vu S lee 1~5, Stary Plzenec ICO: In. iktor ~alatnay re~itel spolecnosti reo Bankovni spojeni: KB a.s. Plzeri Telefon: , Ole: CZ cislo uctu: /0100 tel/fax:

2 Naklady pro vypocet ceny pro vodne a stocne pro rok 2010 IC: Provozovatel: KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s. DUel east se samostatnou cenou: mesto Nepomuk NakIady pro vypocet ceny pro vodne a stocne Voda pitna Vodpa odpadni R3dek Material - surova voda podzemni + povrchova 2 Skute~nost 3 484,45 341,60 Kalkulace 4 505,00 330,00 Rozdil 5-20,55 11,60 Skutelnost Kalkulace 6 309, , pima voda prevzata+odpadnf voda predana chemikalie 21,67 25,00-3,33 0,21 0,00 0, ostatnf material 121,18 150,00-28,82 309,72 290,00 19,72 2. Energie 635,77 599,00 36,77 817,94 780,00 37, elektricka energie 635,77 599,00 36,77 817,94 780,00 37, ostatnf energie (plyn, pevna a kapalna) 3. Mzdy 533,39 544,00-10, , ,00 65, prime mzdy 402,69 410,00-7,31 938,41 920,00 18, ostatni osobnf naklady 130,70 134,00-3,30 351,59 305,00 46,59 4. Ostatni prime naklady 424,12 482,00-57,88 677,87 755,00-77, odpisy a prostl'edky obnovy infr. majetku 5,02 0,00 5, opravy infrastrukturniho majetku 144,04 200,00-55,96 299,97 350,00-50,Q najem infrastrukturnfho rnaietku 99,36 117,00-17,64 162,39 180,00-17, poplatky za vvpoustenf odpadnich vod 17,51 19,00-1, ostatni provoznf naklady externf 95,32 90,00 5,32 70,98 96,00-25, ostatnf provoznf naklady ve vlastnf rezii 80,38 75,00 5,38 127,02 110,00 17,02 5. Financni miklady 6. Vyrobni rezie 119,38 130,00-10,62 194,72 200,00-5,28 7. Spravn! reiie 119,38 130,00-10,62 194,72 200,00-5,28 8. Uplne vlastni naklady 2316, ,00-73, , ,00 35,18 A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME (mil.kc) B Pofizovaci cena provoznfho mai, C Pocetpracovnfku 1,80 2,50-0,70 4,00 4,00 0,00 D Voda pima fakturovana v tis.m" 119,38 130,00-10,62 E - z toho domacnosti 84,91 87,00-2,09 F Voda odpadni odv. fakturovana tis.m' 135,10 140,00-4,90 G - z toho domacnosti 105,01 108,00-2,99 H Voda srazkova fakturovana tis.m' 59,62 60,00-0,38 I Voda odpadni cistena tis.m! 263,50 285,00 J Pima nebo odpadnf voda prevzata tis.m" K Pima nebo odpadni voda predana tis.rn" 9. JEDNOTKOVE NAKLADY 19,40 18,38 1,02 17,90 17,25 0,65 Vypracoval: Ludmila Pintova Podpis: Datum: ~ Kontroloval: SCbvalil: Ing. SzaIatnay 00 Telefon: ~~I (feditel, statutarni zastupc ~/... I J Rozdil 8 19,93

3 Vyuctovani' vsech polozek vypoctu cen pro vodne a stocne pro kalendafnf rok 2010 rc Provozovatel: KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s. Dflcf east se samostatnou cenou: mesto Nepomuk Kalkulovaml cena pro vodne a sto~ne M~rna Voda pitml Voda odpadni PoznBmka jednotka Skutefnost Kalkulace Skutecnost KalkuIace 1 2 2a 2b Uplne vlastni naklady - UVN tis.k~ , , , , Kalkulacnf zisk tis.k~ 179,75 328,30 232,02 368,00 l1.a - podil z UVN % 1.ll/l. 10 7,76 13,74 6,65 10,66 l1.b - z 1.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku tis.k~ 12. Celkem llvn + zisk tis.k~ , , , , Voda fakturovana pima, odpadni +srazkov8 tis. m 3 i'.d, F + lj 119,38 130,00 194,72 200, CENA pro vodne, stocne K~.m-3 1'.12/1'.13 20,91 20,91 19,09 19, CENA pro vodne, sto~ne + DPH K~.m-3 23,00 23,00 21,00 21,00 Vypracoval: Ludmila Pintova Kontroloval: Telefon: Podpis: f,'c. I Datum: tl Schvlilil:Ing. Szalatnay t~ (feditel, statutarnf z8stupcyr J v

4 1. Vlastnik vodovodu nebo kanalizace: A. Pravnicka osoba: Mesto Nepomuk Obchodnl firma nebo nazev: Sidlo: Namesti Augustina Nemejce 63, Nepomuk ldentiflkacnl cislo, bylo-li pfldeleno: Statutarnl organ: zastupitelstvo S. Fyzicka osoba: Jrneno a pfijmeni: Obchodni firma: ldentifikacnl clslo, bylo-li pfideleno: Datum narozeni: Adresa rnista trvaleho pobytu: Misto podnikanl: 2. Provozovatel (uvede se v rozsahu udaju podie bodu 1 pismo A nebo S, neni-li shodny s vlastnikem) A. Pravnicka osoba: KANALIZACE A VOOOVOOY StarY Plzenec, a.s. Obchodni firma nebo nazev: Otto Sidlo: Sedlec 195, StarY Plzenec ldentifikacni clslo, bylo-li pfideleno: Statutarnl organ: pi'edstavenstvo 3. Mira odpovmnosti za obnovu majetku vodovodu a kanalizaci vyplyvajicl ze smlouvy podle 8 odst. 2 zakona: Odpovednost rna: Mesto Nepomuk 4. Komentar k planu financovanl obnovy vodovodu a kanalizaci

5 - por.c. Majetek podle skupin Hodnota majetku Vyhodnoceni Delka potrubi pro vybrane udaje jako soucet stavu v roce majetkove evidence aktualnich majetku schvaleni pofizovacich vyjadfene v planu v km cen, uvedenych % opotfebeni Pomocne ve vybranych hodnota udajfch "Doba majetkove potfebna k evidence (v mil. akumulaci" xe na 2 desetinna rnista) Financni prostiedky na obnovu vodovodu a kanalizaci PodIe seznamu jmenovitych akci v mil. Kc na 2 desetinna mista ~014-20H / ,61 1,61 1,61 1,61 1,61 8,05 1/1 Nepomukvodovod 3/1 106,23 18% 28,7 66 2/ ,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,33 1/1 Nepomukpfivadeee 3/2... (,,/ 4,17 21% 1, ,70 1,70 1,70 1,70 1,70 8,51 2/1 NepomukUV 5 18,72 65% 11 6/ ,55 1,55 1,55 1,55 1,55 7,74 3/1 Nepomukkanal sit' 7/1 112,98 27% 24,7 73 6/ ,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1,06 3/1 Dvorec kanai sit' 7/2 18,53 13% 3, / ,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,36 3/2 Nepomukstok sit' 7/3 ~I';h' 6,78 7% / ,79 2,79 2,79 2,79 2,79 13,96 4/1 NepomukCOV 9/1 53,04 38% 19 8/ ,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,20 4/2 NepomukCOV Nabf 9/2 1,01 18% 25 8/ ,44 0,44 0,44 0,44 0,44 2,22 4/1 DvorecCOV 9/3 8,86 33% Vodovody celkem 129,12 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 16,89 11 Kanalizace celkem 201,20 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 25,54 12 CELKEM 330,32 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 42,43

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013... 1 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti... 3 2. Základní údaje o společnosti... 6 2.1. Společníci:... 6 2.2. Účel založení:...

Více

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: 199925/14/4000-03000-709234 Spisová značka: 155569/14/400003000-37

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2004

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2004 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2005 I. Informace podle 39 odst.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Schváleno MF ČR Vyhláška 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.214 (v celých tisících Kč)

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 28. listopadu 2012 částka 13 Cena 115 Kč Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami CENOVÝ

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více