PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza modelu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. Rok odevzdání: 2013 Vypracoval: Jiří Beran ME, III. ročník

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vytvořil samostatně pod vedením paní doc. RNDr. Jany Talašové, CSc. a uvedl jsem všechny zdroje použité literatury. Ve Štítech, dne Podpis

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí bakalářské práce paní doc. RNDr. Janě Talašové, CSc. za spolupráci, čas a cenné připomínky, které mi věnovala při konzultacích. Rovněž bych chtěl poděkovat panu Mgr. et Mgr. Janu Stoklasovi za pomoc a čas strávený při konzultacích. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat své rodině a přátelům za stálou podporu během studia a za důvěru, kterou ve mne vložili.

4 Obsah Úvod Metodika hodnocení výsledků VaVaI O metodice hodnocení a jejím předpokládaném dalším vývoji Procedura hodnocení dle Metodiky Klasifikace výsledků výzkumu Výsledky s bodovým hodnocením Přehled bodovaných výsledků Výsledek typu J imp článek v impaktovaném časopise Proces renormalizace Přepočet bodů na korigované body Výpočet finanční hodnoty korigovaného bodu Časový vývoj produkce bodovaných výsledků VaVaI Návrh alternativních modelů pro hodnocení článků Matematický aparát Metoda párového srovnávání Saatyho Analyticko hierarchický proces (AHP) Návrh modelu hodnocení výsledků typu J Závěr Literatura... 55

5 Rejstřík použitých zkratek AV ČR ČR ESF IPN Akademie věd České republiky Česká republika Evropský sociální fond Individuální projekt národní IPN Audit VaVaI Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů IPN Metodika IS VaVaI JCR Kč Metodika 2012 MŠMT OECD RIV RVVI VaVaI VŠ WoS WoK Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Journal Citation Report Koruna česká Metodika hodnocení výsledků výzkumu a ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Rejstřík informací o výsledcích Rada pro výzkum, vývoj a inovace Výzkum, experimentální vývoj a inovace Vysoké školy Web of Science Web of Knowledge

6 Úvod Tématem této kvalifikační práce je Analýza modelu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Vždy jsem byl fascinován aplikací matematiky při řešení reálných problémů v praxi, což byla hlavní příčina výběru daného tématu. Díky této práci jsem získal příležitost seznámit se obecně s problematikou vědy, výzkumu a inovací (dále VaVaI), především pak s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010, 2011 a 2012) (dále Metodika 2012) [12] a souvisejícím způsobem financování VaVaI v ČR. Z toho důvodu mi přišlo téma velmi atraktivní, ačkoliv jsem o něm v okamžiku, kdy jsem se pro toto téma bakalářské práce rozhodoval, nevěděl de facto nic. Práce je tematicky členěna na 3 kapitoly. Cílem první kapitoly je čtenáři stručně poskytnou základní informace o systému hodnocení VaVaI v ČR a budoucím předpokládaném vývoji a vysvětlit proceduru hodnocení dle Metodiky Cílem druhé kapitoly je analyzovat bodové ohodnocení jednotlivých výsledků dle Metodiky 2012 s využitím konkrétních příkladů a návodů. Důraz zde je položen na analýzu hodnocení výsledku typu J imp článek v impaktovaném časopise. Výsledky této analýzy ukazující na určité nedokonalosti aktuálně používaného modelu hodnocení se staly motivací pro návrh alternativních modelů hodnocení článků, které jsou předmětem třetí kapitoly. Výzkum, vývoj a inovace patří mezi nejdůležitější odvětví ekonomik vyspělých zemí. VaVaI je zdrojem nových poznatků, jejichž správnou implementací do praxe roste úroveň a kvalita života. Aktuální motto zní: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze. Aby motto platilo, je nesmírně důležité nastavit optimální mechanismus hodnocení tak, aby se VaVaI rozvíjelo co nejefektivnějším způsobem, především pak díky optimální alokaci finančních prostředků. Věda a výzkum se v posledních letech dynamicky vyvíjí, a proto je její politika předmětem cílených reforem. Poslední reforma z roku 2008 zavedla pro následující nový systém hodnocení, který se ihned setkal s řadou ostrých kritik vědeckých pracovníků. Metodika 2009 zavedla systém kvantifikace výsledků, tj. každému výsledku se přiřadí bodová hodnota. Takovýto systém si brzy získal přezdívku kafemlejnek. Metodika se v průběhu let na základě získávaných zkušeností vyvíjela. Významný vliv na vývoj metodiky hodnocení měly závěry IPN Audit VaVaI, který doporučil od takového systému 5

7 hodnocení ihned odstoupit. Aktuálně se tedy pracuje na novém systému hodnocení s využitím multioborových metodik, které budou v nadcházejících letech zavedeny. 6

8 1 Metodika hodnocení výsledků VaVaI Jeden z největších problémů poslední doby z oblasti řízení VaVaI je najít vhodný způsob hodnocení a s ním související způsob financování VaVaI. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení ukončených programů platná pro léta 2010, 2011 a 2012 rozdělila akademickou obec na 2 části, a to její příznivce a odpůrce. 1.1 O metodice hodnocení a jejím předpokládaném dalším vývoji Cílem této kapitoly je poskytnout čtenáři úvod do problematiky hodnocení VaVaI. Hodnocení vědy a výzkumu je nesmírně složité a vytvořit dokonalou metodiku hodnocení je prakticky nemožné. V roce 2009 u nás zavedla výše zmíněná Metodika 2009, která zavedla nový systém hodnocení výsledků výzkumu a vývoje známy jako kafemlejnek. Jedná se o systém, který přesně definovaným výsledkům VaVaI přiřazuje stanovené počty bodů vyjadřující jejich významnost. Na základě celkového počtu bodů jsou pak výzkumným organizacím rozdělovány finanční prostředky ze státního rozpočtu. Každá instituce, zabývající se VaVaI a přijímající podporu z veřejných prostředků, musí své výsledky vkládat do Rejstříku informací o výsledcích (dále RIV), jedné z databází Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Zde je pak možné vyhledávat konkrétní informace o konkrétních výsledcích. Z dat vložených jednotlivými výzkumnými organizacemi (např. VŠ) se sestavují roční bilance produkce výsledků těchto institucí (viz [8], [9], [10]). Výsledky dosažené institucí v průběhu několika let (5) jsou pak použity jako ukazatel pro rozdělování finanční podpory na VaVaI v následujícím období. Tento systém byl zaveden na základně reformy z r. 2008, kde cílem vlády bylo financovat výzkumné organizace (VO) na základě dosažených výsledků. Jestliže mají VO dostávat institucionální podporu z veřejných prostředků, musí produkovat výsledky. S tímto tvrzení nelze než souhlasit. Vznikla však otázka, jak a na základě čeho by měly být VO hodnoceny. Kafemlejnek přinesl některá negativa, ale i pozitiva. Původní přínosná myšlenka zavést systém, kde budou výrazně zhodnoceny velmi kvalitní výsledky a kde málo významné výsledky budou zhodnoceny minimálně, začala přinášet 7

9 problémy v okamžiku, kdy se významná část institucionální podpory na VaVaI začala rozdělovat přímo úměrně počtu vyprodukovaných bodů, a tedy prakticky se zaměřila čistě na počítání výstupů, tedy odrážela pouze realizovanou minulost. Institucionální financování 1 VaVaI tak zanedbávalo další klíčové faktory jako plánovaný budoucí rozvoj materiální výzkumné základny nebo rozvoj lidských zdrojů, ale zejména za nimi stojící existující koncepce rozvoje výzkumu. Hodnotit pomocí stejného modelu 2 výstupy různých oborů také není dobrým řešením. Do budoucna se plánuje zavedení multioborových metodik hodnocení. Metodika 2012 totiž zvýhodňuje přírodní obory (chemie, biologie) oproti oborům humanitním, je nastavena na jejich typ výstupů, především pak na jejich publikační zvyklosti. Rovněž se ukázalo, že v takto nastaveném systému lze poměrně snadno nahradit kvalitu kvantitou. Tedy původně dobrá myšlenka najít objektivní nástroj pro hodnocení produkce se pro některé VO stala počátkem závodu o body za účelem maximalizace příjmů z veřejných prostředků. Metodika ovšem nepřinesla jen negativa. Takto nastavený systém hodnocení poskytl příležitost některým VO rozvinout svůj potenciál díky motivaci v podobě finančního ohodnocení jejich výsledků. Některá pracoviště, především pak ta univerzitní, doslova expandovala (např. UPOL jen v r zvýšila produkci 3 výsledků s bodovým hodnocením oproti předchozímu roku o více jak 30%). Dalším přínosem kafemlejnku je transparentnost. V systému, kde každý vyprodukovaný výsledek VaVaI získává body a kde se za body získávají peníze, je minimálně riziko korupce či lobismu. V době sílící kritiky kafemlejnku připravilo MŠMT jako jeden z velkých tzv. Individuálních projektů národních (IPN) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR unikátní projekt Mezinárodní audit výzkumu vývoje a inovací (Audit VaVaI 4, ). Cílem tohoto projektu bylo provést vnější nezávislé hodnocení systému VaVaI, analyzovat jeho aktuální stav, odhalit slabiny a nastínit možný směr dalšího vývoje, a mimo jiné navrhnout doporučení ke zlepšení systému hodnocení. Audit měl být proveden 1 O institucionálním financování VaVaI v ČR podrobně viz [21]. 2 Proces hodnocení podrobně rozebrán v 2. kapitole. 3 Lze dohledat v Tabulce č. 6 v [9] a [10]. 4 Vše o Auditu VaVaI viz [20]. 8

10 autoritativním a nezpochybnitelným pohledem zahraničních expertů formou veřejné zakázky. Výběrové řízení vyhrálo zahraniční konsorcium šesti renomovaných institucí pod vedením Technopolis Group. Audit přinesl řadu zásadních závěrů a doporučení. Retrospektivní kafemlejnek má být nahrazen systémem výkonnostních smluv obsahující jak složku retrospektivní, tak perspektivní. Tento nový systém se má skládat z multioborových metodik a k hodnocení výsledků v rámci jednotlivých oborů mají být přizváni zahraniční renomovaní specialisté. Na toto doporučení navázalo MŠMT dalším IPN projektem Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) s náklady více jak 110 mil. Kč, který si klade za cíl vytvořit nový systém hodnocení VaVaI zaměřený na: 1. Zvýšení efektivity financování VaVaI, 2. podpoření excelence, 3. vytvoření atraktivního prostředí pro mladé začínající vědce, 4. zvýšení kvality VaVaI v mezinárodním kontextu. Projekt IPN Metodika rovněž reflektuje strategický dokument Dlouhodobé principy hodnocení výsledků VO (viz [6]) schválený dne 25. března 2011 Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), nejvyšším poradním orgánem vlády ČR ve věcech politiky VaVaI. Předpokládá se zřízení jediné instituce, která bude za hodnocení výsledků zodpovědná, dohled nad ní má vykonávat vláda ČR prostřednictvím RVVI a jejich poradních orgánů. Hodnocení VaVaI pak bude každoročně financováno X % institucionální podpory. Tato hodnotící instituce pak bude transparentně verifikovat výsledky předkládané jednotlivými výzkumnými institucemi k hodnocení. Výstupem projektu IPN Metodika má být tzv. velká metodika, než však bude vytvořena, má se k hodnocení prozatímně používat malá metodika. Malá metodika bude sloužit k hodnocení v přechodné době mezi Metodikou 2012 a velkou metodikou. Má se jednat o zdokonalenou verzi Metodiky 2012, která se však bude lišit především zrušením přímé vazby mezi institucionální podporou a množstvím vyprodukovaných bodů. Významnou složkou má být zavedení hodnocení excelence. Zachována by měla být procedura hodnocení (viz podkapitola 1.2), tj. hodnocení výsledků až 5-let zpětně uplatněných, zařazených v RIV, splňující definice dle [12]. 9

11 Velká metodika má reflektovat výsledky projektu IPN Metodika. Má se jednat o systém multioborových metodik. Oborové dělení bude vycházet z dokumentu Frascati Manual 2002 [4], jehož autorem je OECD. Předpokládaný rok zavedení je Do té doby se musí velká metodika vytvořit, pilotně ověřit a schválit vládou ČR. Hodnocení zde nebude probíhat každoročně, nýbrž jednou za cca 5 6 let. Účelem tohoto hodnocení bude vytvoření opory pro redistribuci institucionální podpory a vypracování informace o výkonosti výzkumných organizací. V rámci velké metodiky se dále předpokládá zavedení tzv. peerreview hodnocení. Jedná se o hodnocení prostřednictvím odborných komisí, které jsou tvořeny renomovanými specialisty z oboru. Tyto odborné komise jsou nazývány panely, jim podřízené odborné komise sub-panely. Předpokládá se 5 10 odborných panelů, sub-panelů pak cca Minimálně 50% hodnotitelů v panelech a sub-panelech musí být ze zahraničí a musí se jednat o prokazatelně špičkové experty z příslušného oboru. Zbytek bude tvořen domácími hodnotiteli tak, aby se rovněž jednalo o špičkové odborníky z oboru a aby byl vyloučen střet zájmů. Hodnocení formou peer-review bude podléhat přísným pravidlům. Hodnocení sub-panely v rámci jednotlivých oborů bude probíhat podle oborově specifických metodik, které by měly do jisté míry reflektovat zvyklosti daného oboru. Výsledky nepublikačního charakteru budou primárně hodnoceny podle finančních a nefinančních přínosů, popřípadě podle finančních nákladů spotřebovaných při tvorbě. Velká metodika se bude skládat ze tří dimenzí: 1. dimenze zaměřená na zhodnocení výsledků 2. dimenze zaměřená na společenský dopad výzkumu 3. dimenze zaměřená na předpoklady dalšího rozvoje Multidimenzionální členění má zohledňovat různorodost výzkumných organizací (typ, zaměření, velikost). Největší důraz při hodnocení bude kladen na 1. dimenzi. Takto nastavený systém má v mezinárodním kontextu nejblíže k britským systémům hodnocení výsledků výzkumu a vývoje REF a RAE. Z dokumentu Dlouhodobé principy hodnocení výsledků VO [6] a z Auditu VaVaI [20] vychází dokument Návrh implementace závěrů a doporučení Mezinárodního auditu do 10

12 Metodiky hodnocení výsledku VaV [2]. Tyto dokumenty obsahují daleko podrobnější popis problematiky budoucího vývoje hodnocení VaVaI v ČR. 1.2 Procedura hodnocení dle Metodiky 2012 Cílem této kapitoly je popsat proceduru, která je nezbytnou součástí hodnocení výsledků VaVaI v roce Následující kapitola vychází z [12]. Metodika 2012 je založena na několika zásadách. Neprovádí se hodnocení efektivnosti instituce jak tomu bývalo dříve, dále jsou hodnoceny pouze ty VO, které jsou nebo mohou být příjemci institucionální podpory dle norem stanovených RVVI. Každý výsledek, jenž má být součástí hodnocení, musí splňovat platné definice (viz [12, Příloha č. 2]) a současně být zaznamenán v RIV. VO mohou do hodnocení vložit výsledky uplatněné 5 až 5 let zpětně, avšak každý jeden nejvýše jednou. Hodnocení probíhá v roce následujícím pětiletému období uplatnění. Na základě zhodnocení výsledků je pak v následujícím roku poskytnuta institucionální podpora. Podrobněji viz Tabulka 2.1. Tabulka 2.1: Časový harmonogram hodnocení VaVaI období uplatnění výsledků rok hodnocení rok příjmu podpory od 1. 1 roku do roku Základem pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a jedinou směrodatnou databází je RIV. Za správnost údajů zde vložených zodpovídá poskytovatel 6 podpory. Samotný proces hodnocení je potom rozdělen na 4 etapy, jejichž výstupem je 6 tabulek 7. V první etapě musí provozovatel IS VaVaI (RVVI) zpracovat data vložená do RIV. Dochází k verifikaci, kdy je ověřováno splnění nejprve obecných, poté specifických kritérií za pomocí softwarového algoritmu či odborných komisí sestavených RVVI nebo poskytovatelem pro zařazení výsledku do hodnocení, podrobně rozepsáno v [12]. Nesplňuje-li 5 Rokem uplatnění výsledku je rok, kdy byl daný výsledek vytvořen, tj. publikován, realizován, atd., ne rok vložení do RIV. 6 Každá VO spadá pod jednoho z poskytovatelů podpory. Ti svým VO vyplácí institucionální podporu. Seznam poskytovatelů viz [17]. 7 Tabulky č. 1-6 zde popisovány nejsou obsaženy v této práci. Jedná se o tabulky vytvořené v rámci procesu hodnocení dle Metodiky Specifika každé tabulky podrobně popsány viz [12, Příloha č. 3]. 11

13 některý z výsledků alespoň jedno obecné, nebo následně alespoň jedno specifické kritérium, je automaticky vyřazen z hodnocení a evidován v Tabulce č. 1, ve které jsou zahrnuty veškeré vyřazené výsledky. V Tabulce č. 2 jsou evidovány výsledky splňující kritéria, ale obsahující rozpory a nesrovnalosti (např. předkládá-li více poskytovatelů jeden výsledek, např. odbornou knihu, může dojít k nejednotně uvedenému ISBN kódu), a proto nemohou být součástí hodnocení, avšak mají možnost dle stanov v [12] tyto rozpory odstranit a zajistit tak výsledku zařazení do hodnocení. V druhé etapě hodnocení se řeší především nesrovnalosti u výsledků zaznamenaných v Tabulce č. 2. VO mají možnost prostřednictvím svých poskytovatelů opravit rozporné údaje v databázi RIV, které vedly k vyřazení z hodnocení, a tím docílit zařazení do hodnocení společně s bodovým ohodnocením. Dále výsledek typu P patent lze zařadit do vyšší bodové kategorie, byl-li využit na základě platné licenční smlouvy. V této etapě již není možné požadovat jakékoliv změny v RIV či zařazení dalších výsledků do hodnocení. Ve třetí etapě se rozdělí výsledky na 2 výstupy. V Tabulce č. 3 jsou zaznamenány všechny výsledky, které jsou ohodnoceny, včetně jejich bodových hodnot, a v Tabulce č. 4 jsou zaznamenány veškeré výsledky, které jsou vyřazeny z hodnocení prostřednictvím odborných poradních orgánů RVVI. K vyřazení lze napsat vyjádření, ve kterém musí být odůvodnění zpětného zařazení do hodnocení. Výstupem čtvrté etapy hodnocení je po schválení RVVI Tabulka č. 5 a Tabulka č. 6. Tyto tabulky jsou jediné zveřejněny (pro hodnocení 2012 viz [10]), Tabulky č. 1 4 jsou zasílány poskytovatelům podpory a rovněž jsou umístěny na neveřejné části webových stránek RVVI. Tabulka č. 5 obsahuje výsledné hodnocení jednotlivých VO obsahující především informaci o celkovém počtu vyprodukovaných výsledků a získaném počtu bodů, rovněž jejich strukturu v rámci jednotlivých druhů výsledků. Tato informace pak slouží poskytovatelům podpory při přerozdělování institucionální podpory na následující rok. Tabulka č. 6 obsahuje pouze shrnutí, kolik výsledků bylo hodnoceno, a celkový počet korigovaných bodů podle jednotlivých výsledků. 12

14 2 Klasifikace výsledků výzkumu Metodika 2012 rozděluje výsledky výzkumu na dvě základní kategorie, a to výsledky s bodovým hodnocením a nehodnocené výsledky. Zde budou popsány pouze výsledky s bodovým hodnocením, neboť pouze ty vstupují do výsledného hodnocení VO. Kompletní klasifikace výsledků výzkumu viz [12]. 2.1 Výsledky s bodovým hodnocením Pro účely hodnocení je nutné, aby každému výsledku bylo možné jednoznačně přiřadit jeho druh. Zároveň musí každý výsledek pro přiřazení k patřičnému druhu splňovat přesné definice, které jsou uvedeny v [12, Příloha č. 2]. V této podkapitole si představíme druhy výsledků a jejich bodové hodnoty, podrobněji pak rozebereme bodování článků v impaktovaných časopisech, neboť ostatní druhy výsledků získávají po splnění podmínek stanovených Metodikou 2012 předem daná bodová ohodnocení Přehled bodovaných výsledků Tabulka 2.2 je převzata z [12, Příloha č. 1] a představuje druhy výsledků a jejich bodová ohodnocení. Výsledky výzkumu a vývoje lze rozdělit na dvě kategorie, a to výsledky základního výzkumu (J, B, C, D) a výsledky aplikovaného výzkumu (P, Z, F, G, H, N, R). Takové dělení není zcela optimální. Je zřejmé, že o výsledcích aplikovaného výzkumu (např. patent) lze rovněž napsat článek do oborného periodika. Tedy primárně výsledek aplikovaného výzkumu se může ohodnotit i jako výsledek publikačního charakteru. Pro účely této práce si představíme pouze výsledky základního výzkumu (publikačního charakteru), bodové hodnoty výsledků aplikovaného výzkumu jsou zde uvedeny pouze ukázkově. Pro hlubší nastudování problematiky výsledků aplikovaného výzkumu odkazuji na [12]. Již od Metodiky 2009 jsou rozděleny obory dle číselníku VaVaI [11] na dvě kategorie, a to obory spadající do tzv. Národního referenčního rámce excelence (NRRE) a ostatní obory. Zavedení NRRE bylo motivováno obavami z negativního dopadu jednotné metodiky na humanitní a společenské vědy, které nedisponují globálním zázemím jako ostatní disciplíny (např. chemické či biologické). Jedním z problémů při zavádění NRRE bylo stanovení, které obory 13

15 zde budou zahrnuty. Výsledné zařazení viz [12, Příloha č. 1] lze považovat za čistě politické rozhodnutí. Z Tabulky 2.2 je zřejmé, že obory z NRRE jsou v oblasti základního výzkumu silně preferovány před ostatními. Hodnocení výsledku typu J článků v odborných periodikách, je rozděleno do několika kategorií. Články v impaktovaných časopisech (J imp ) se dále dělí na články v multioborových impaktovaných periodikách Science (ISSN ) a Nature (ISSN ) a ostatních impaktovaných časopisech 8. Články v neimpaktovaných periodikách (J neimp ) jsou články v recenzovaných časopisech světově uznávaných databází SCOPUS a ERIH, které získávají konstantní bodová ohodnocení v závislosti na tom, zda jsou uplatněny v rámci oboru z NRRE a současně na zařazení periodika do příslušné databáze. K hodnocení publikací v periodikách vydávaných v České republice (J rec ) byl zaveden tzv. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice viz [15]. Aby mohl být článek publikovaný v časopise z výše zmíněného seznamu uznán jako výsledek typu J rec, musí být skutečně recenzován. Ne všechny časopisy zařazené v [15] mají všechny články recenzované. Vědci si tak musí ověřovat, zda bude jejich článek recenzován. Pokud ne, mají možnost si o recenzi zažádat. U výsledek typu B odborná kniha se jedná o vědeckou neperiodickou publikaci v rozsahu minimálně 50 stran vlastního textu. Aby byla odborná kniha klasifikována jako výsledek typu B, musí být recenzována alespoň jedním renomovaným specialistou z oboru. Jako odborná kniha se neklasifikují vysokoškolská skripta, což může vést k poklesu zájmu vysokoškolských pedagogů o tvorbu učebnic. Pokud má odborná kniha více autorů, kde každý vytvořil určitý počet kapitol, je každému spoluautorovi přiřazen odpovídající podíl na výsledném bodovém hodnocení odborné knihy. Podíl každého autora na bodovém hodnocení se zjistí následující způsobem. Určí se hodnota faktoru, který je dán jako podíl autorových stránek v odborné knize ku celkovému počtu stran knihy. Tímto faktorem je vynásobena bodová hodnota odborné knihy a výsledné body získává autor. 8 Hodnocení článků v impaktovaných časopisech podrobně rozebráno v následující kapitole. 14

16 Výsledek typu D článek ve sborníku musí být zařazen v jedné z databází Web of Science. Pro hodnocení většiny výsledků publikačního charakteru (J imp, J neimp a D) se využívají mezinárodně uznávané databáze. Uveďme si jejich stručný přehled. Mezinárodní databáze využívané pří hodnocení výsledků VaVaI: Web of Knowledge (WoK) společnosti Thomson Reuters. Tato služba shromažďuje periodika z celého světa, avšak nejčastěji periodika vydávaná v USA. Hodnocení VaVaI v ČR využívá tyto databáze: o Web of Science (WoS) nástroj umožňující vyhledávat odborné publikace z více jak periodik, více jak sborníků z konferencí, dále reprinty, bibliografie a další typy dokumentů. Skládá se z těchto sub-databází: Science Citation Index Expanded (SCI Expanded) od r současnost Social Science Citation Index (SSCI) od r současnost Arts & Humanities Citation Index (A& HCI) od r současnost Index Chemicus (IC) od r současnost Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) od r současnost Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI - S) Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) o Journal Citation Report (JCR) databáze periodik (viz [23]), které jsou součástí bibliometrických hodnocení za pomocí kvantitativních ukazatelů. V roce 2011 bylo v JCR evidováno periodik. JCR obsahuje dvě sub-databáze: JCR Science Edition v roce 2011 evidováno 8336 periodik JCR Social Sciences Edition v roce 2011 evidováno periodik 15

17 SCOPUS v rámci malé metodiky se plánuje hodnocení článků v periodikách obsažených v této databázi analogicky hodnocení článků v impaktovaných časopisech. Místo Impakt faktoru se zde bude využívat index SJR ERIH určena pro společenské a humanitní vědy Tabulka 2.2: Bodové hodnoty jednotlivých druhů výsledků Druh výsledku I-obory NRRE II-ostatní obory J imp článek v prestižním impaktovaném časopise Nature a Science 500 článek v impaktovaném časopise SCOPUS 12 J neimp článek v recenzovaném časopise světově A uznávané databáze ERIH B C J rec článek v českém recenzovaném časopise 10 4 světový jazyk (angličtina, čínština, francouzština, 40 B odborná kniha němčina a španělština) ostatní jazyky D článek ve sborníku 8 evropský patent EPO, patent USA a Japonska 500 P patent český nebo národní patent (s výjimkou USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční 200 smlouvy ostatní patenty 40 Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 100 F užitný vzor 40 G prototyp, funkční vzorek 40 H poskytovatelem realizované výsledky 40 N certifikované metodiky a postupy, specializované mapy 40 s odborným obsahem, R software 40 V výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace Výsledek typu J imp článek v impaktovaném časopise Cílem této podkapitoly je nejprve vytvoření stručného přehledu kvantitativních ukazatelů, které lze využít při hodnocení článků v impaktovaných časopisech, dále provedení analýzy postupu hodnocení článků v impaktovaných časopisech dle [12] obohacenou o praktické 16

18 příklady. Tento výsledek nabývá hodnot od 10 do 305 bodů, přičemž se bodové hodnocení počítá dle modelu, který bude dále popsán Kvantitativní ukazatele hodnocení periodik Těmito se podrobně zabývá věda s názvem scientometrie. Níže zmínění ukazatelé jsou vypočítávány každoročně společností Thomson Reuters, dříve známou jako Institut pro vědecké informace (Institute for Scientific Information). Impakt Faktor (IF Impact Factor) je jediným z kvantitativních ukazatelů, který je dle Metodiky 2012 prakticky využíván pro hodnocení výsledku typu J imp. IF daného časopisu se vypočítává dle následujícího vztahu. (2.1) Na IF lze také nahlížet jako na průměrné množství citací článku publikovaného v daném periodiku v předchozích dvou letech. Hodnota IF = 3 nás informuje, že článek publikovaný v daném časopise v jednom z předchozích dvou let byl v roce hodnocení průměrně 3x citován. Příklad 2.1 Výpočet IF časopisu Science v roce 2011 Sloupec Počet publikovaných článků v Tabulce 2.3 nás informuje o počtu článků v časopise Science v letech 2009 a Sloupec Počet citací v r k článkům nám uvádí počet citací ze všech článků 9 v roce 2011 vztahující se k článkům publikovaných v letech 2009 a Tabulka 2.3 Rok Počet publikovaných článků Počet citací v r k článkům z roku Celkem Hodnota impakt faktoru se vypočítá dle vztahu (2.1): 9 Přirozeně se nejedná o všechny časopisy na světě, ale pouze o časopisy, které jsou součástí databáze JCR. 17

19 Hodnota IF = 31,201 nám udává, že článek vydaný v časopise Science v letech 2009 nebo 2010 byl v roce 2011 průměrně 31, 201 ocitovaný. Tabulka 2.4 uvádí 10 časopisů s největší hodnotou IF v roce 2011 dle JCR Science Edition [23]. Tabulka 2.4 Pořadí Název ISSN Stát IF 1. CA-A Cancer Journal for Clinicians USA 101, New England journal of Medicine USA 53, Annual Review of Immunology USA 52, Reviews of Modern Physics USA 43, Chemical Reviews USA 40, Nature Reviews Molecular Cell Biology England 39, Lancet England 38, Nature Reviews Genetic England 38, Nature Reviews Cancer X England 37, Advances in Physics England 37,000 Impakt Faktor bez sebecitací (IFwSC Impact Factor without Self Cites) se oproti klasickému IF liší v tom, že se při jeho výpočtu nezapočítávají sebecitace, tedy se nezapočítají případy, kdy autor článku cituje článek publikovaný v témže periodiku. Hodnotu tohoto ukazatel nám vyjadřuje vztah (2.2). ( ) (2.2) Příklad 2.2 Výpočet IFwSC časopisu Science v roce 2011 Tabulka 2.5 Počet článků publikovaných Počet citací 10 v r k článkům v letech 2010 a 2009 v letech 2009 a 2010 Celkem Jedná se o citace očištěné od sebecitací. Tabulka 2.5 je zjednodušena oproti Tabulce 2.3, neboť v databázi JCR jsou obsaženy pouze data reprezentující celkový počet sebecitací, nikoliv počty sebecitací v jednotlivých letech. 18

20 Vypočet hodnoty IFwSC se provede pomocí vztahu (2.2) dle dat z Tabulky ti letý Impakt Faktor (5Y-IF 5-Year Impact Factor) je rozšířením výše zavedeného IF. Tento ukazatel se u nás nevyužívá. Jeho výpočet je uveden v příkladu 2.3 dle vztahu (2.3) 5Y-IF = (2.3) Příklad 2.3 Výpočet 5-Y IF časopisu Science v roce Hodnotu 5-Y IF vypočítáme pomocí dat z Tabulky 2.6 užitím vztahu (2.3). Tabulka 2.6 Rok Počet publikovaných článků Počet citací v r k článkům z r Celkem Y IF Hodnota 5-Y IF = 32,452 nám udává, že článek vydaný v časopise Science v letech 2006, 2007, 2008, 2009 nebo 2010 byl v roce 2011 průměrně 32,452 ocitovaný. Tabulka 2.7 nám představuje prvních 10 časopisů seřazených dle 5Y-IF v roce Tento ukazatel je vhodné využívat v disciplínách, které mají zdlouhavé recenzní řízení, jako např. matematické. Poznámka 2.1: Některé časopisy si získávají prestiž velmi rychle a i přes vysokou hodnotu IF v daném roce nemají stále vyjádřenou hodnotu 5-Y IF. To může někdy budit podezření 19

21 z umělého navyšování impakt faktoru sebecitacemi. Tabulka 2.8 nám uvádí 8 časopisů s největší hodnotou IF, které ještě nemají přiřazenou hodnotu 5-Y IF z JCR Science Edition pro rok 2011 [23]. Tabulka obsahuje sloupce s hodnotami IF a IFwSC. Pouze u 2 případů z 8 (červeně vyznačeny) si získalo periodikum vysokou hodnotu IF sebecitacemi, a tedy u 6 případů z 8 dosahují relativně vysokých hodnot IF díky citacím v publikacích publikovaných v jiných periodikách. Tabulka 2.7 Pořadí Název ISSN Stát 5-Y IF 1. CA-A Cancer Journal for Clinicians USA 67, New England journal of Medicine USA 50, Reviews of Modern Physics USA 44, Annual Review of Immunology USA 42, Nature Reviews Molecular Cell Biology Anglie 42, Chemical Reviews USA 42, Nature Reviews Cancer X Anglie 38, Nature Materials Anglie 36, Nature Anglie 36, Physiological Reviews USA 36,169 Tabulka 2.8 Pořadí 11 Název ISSN IF IF WSC 17. Energy Education Science and Technology ,677 2, Living Reviews in Relativity ,462 16, Living Reviews in Solar Physics ,500 12, Pain Physician ,722 2, Particle and Fibre Toxicology ,253 6, Expert Reviews in Molecular Medicine ,143 7, Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine ,692 6, Alzheimers & Dementia ,373 6,042 Celkový citační ohlas (TC Total Cites) též citační index je definován jako celkový počet citací k článkům publikovaným v daném periodiku. Tento kvantitativní ukazatel je však neobjektivní, neboť zde vedle kvality časopisu a multioborových specifik hraje i velkou roli 11 Pořadím se zde rozumí pořadí dle sestupného IF všech časopisů zařazených do JCR sekce Science Edition v roce

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci?

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Axiomy: Systém bodového hodnocení nikdo

Více

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Lenka Kretschmerová

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Lenka Kretschmerová Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Lenka Kretschmerová Vklap - Sada nástrojů pro podporu sběru dat do IS VaVaI http://www.isvav.cz/vklap/ Aplikace Vklap lze již bez problémů spouštět i v prostředí Java

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Úřad vlády ČR Č.j.: 6951/2012-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters. Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com Obsah Thomson Reuters a Web of Science Politika výběru

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Úřad vlády ČR Č.j.: 6951/2012-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne

Více

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Úřad vlády ČR Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice Ing. Martin Matějka 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Motto: Proč hodnotit výzkum a vývoj? Tři dobré důvody: stát chce dobře hospodařit

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2015 Věc Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD Působnost pro všechny útvary a studenty univerzity

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

Národní a mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů. Štěpán Jurajda Stanislav Kozubek Daniel Münich Samuel Škoda

Národní a mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů. Štěpán Jurajda Stanislav Kozubek Daniel Münich Samuel Škoda Národní a mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů Štěpán Jurajda Stanislav Kozubek Daniel Münich Samuel Škoda AV ČR 1.12.2015 Co se dozvíte Ve kterých oborech se u nás publikuje

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy

Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy Ing. Martin Matějka, Mgr. Magda Lokayová, Úřad vlády České republiky, rvv@vlada.cz Souhrn Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Dotazy II. část: 1 / 6

Dotazy II. část: 1 / 6 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY VYSVĚTLIVKY KE GRANTOVÝM PŘIHLÁŠKÁM Grantová přihláška se skládá z formulářů A, B, C a D. Formuláře pro individuální grantové projekty jsou k dispozici v české i

Více

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno provádí příjemcem podpory u výsledků, které budou podle uzavřených Smluv o využití výsledků projektu předávány poskytovateli k využití v rámci rezortu MO. Ocenění tvoří přílohu závěrečné (případně průběžné)

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: 1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní

Více

Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady

Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady Jiří Rákosník Akademické fórum, 28. května 2009 Odborná skupina Organizace výzkumu Česká fyzikální společnost JČMF Cíle (1) Zjednodušit podporu

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu. Iva Prochásková Univerzita Pardubice

Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu. Iva Prochásková Univerzita Pardubice Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu Iva Prochásková Univerzita Pardubice 27. 5. 2010 INFORUM 2010 O čem bude řeč Scopus v Česku Význam zařazení primárního zdroje do databáze

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Seminář ČVUT v Praze, 17.09.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Jitka Moravcová Kde jsme - Metodika 2013 Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků.

Více

Posílení role zásluhového faktoru ve financování VaV z pohledu Rady VŠ

Posílení role zásluhového faktoru ve financování VaV z pohledu Rady VŠ Panel : Jak posílit roli zásluhového faktoru ve financování VaV? Hlavní parametry nového modelu financování VaV v ČR Posílení role zásluhového faktoru ve financování VaV z pohledu Rady VŠ Vladimír Haasz

Více

Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1

Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1 Oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce NENÍ Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v průběhu roku 2010 probíhalo dle harmonogramu uvedeného v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu Úvod informace o podniku Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846 CZ14864347, Tel:+420415732111, Fax:+420415732150 Web: www.chizatec.cz

Více

Národní licence pro měřicí nástroj[e]?

Národní licence pro měřicí nástroj[e]? Národní licence pro měřicí nástroj[e]? Konference KRE 2014 Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů martin.svoboda@techlib.cz Obsah Strategické řízení výzkumu Publikační činnost a co dál

Více

Financování české vědy a Metodika hodnocení výsledků

Financování české vědy a Metodika hodnocení výsledků Financování české vědy a Metodika hodnocení výsledků Jiří Málek RVVI, KHV Česká akademie zemědělských věd, 14.5.2013 Obsah přednášky Struktura státního rozpočtu Financování programů a institucí Aplikovaný

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

Úřad vlády České republiky Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřad vlády České republiky Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Č. j.: 9557/2015-RVV Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Provedení výpočtů

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní prostředí. ř Posuzování dopadu (impaktu) posuzované činnosti na životní prostředí

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services part 2 Alena Pavelová Bibliometrics Working Group National Library of Technology Bibliometrická pracovní skupina NTK 2 Bibliometrická pracovní skupina

Více

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká Význam patentů v hodnocení vědy Mgr. Věra Pilecká 1 Osnova hodnocení VaVaI v ČR metodika hodnocení patenty v rámci hodnocení (bodové ohodnocení, druhy patentů v rámci hodnocení) patenty na ČVUT porovnání

Více

MATERIÁL PRO PORADU. Věc: Metodika rozdělování finančních prostředků dotace na specifický výzkum

MATERIÁL PRO PORADU. Věc: Metodika rozdělování finančních prostředků dotace na specifický výzkum 1/7 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE V Praze dne: 20. 5. 2008 Materiál zn.: MATERIÁL PRO PORADU AS ČVUT KOLEGIUM REKTORA ČVUT V PRAZE GRÉMIUM REKTORA ČVUT V PRAZE DNE: 29. 5. 2008 DNE: DNE: Věc: Metodika

Více

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Dokument je zveřejněn od 13. listopadu 2008 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1 2. Pravidla

Více

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), ze dne 11.5.2011 Kód Název

Více

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) cíl: získat maximum bodů v každém kalendářním roce body se přidělují podle metodiky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RV VaVaI) motivace: bodové

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP Evidence publikační činnosti v OBD

Metodický pokyn děkana FZV UP Evidence publikační činnosti v OBD FZV-MPD-3/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP Evidence publikační činnosti v OBD Obsah: Touto směrnicí děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity

Více

PROČ PUBLIKOVAT. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV, 2. část. Ing. Milena Šímová

PROČ PUBLIKOVAT. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV, 2. část. Ing. Milena Šímová PROČ PUBLIKOVAT HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV, 2. část Ing. Milena Šímová Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

K vývoji počtu časopisů s impakt faktorem v medicínských oborech

K vývoji počtu časopisů s impakt faktorem v medicínských oborech K vývoji počtu časopisů s impakt faktorem v medicínských oborech Ivan Pfeifer, Jana Hercová Anotace Bude podán přehled o změnách počtu časopisů s impakt faktorem a o změnách mediánů tohoto faktoru u 63

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Implementační doporučení

Implementační doporučení Implementační doporučení Daniel Münich Závěrečná konference 15.10.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Implementační doporučení projektu Závěrečná zpráva Technopolisu (TP) Klíčová implementační doporučení

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Ing. Viera Hudečková, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací JIC Brno, 5. 11. 2014 1 Obsah 1. Výzkum a vývoj v číslech 2. Webová stránka

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více