PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza modelu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. Rok odevzdání: 2013 Vypracoval: Jiří Beran ME, III. ročník

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vytvořil samostatně pod vedením paní doc. RNDr. Jany Talašové, CSc. a uvedl jsem všechny zdroje použité literatury. Ve Štítech, dne Podpis

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí bakalářské práce paní doc. RNDr. Janě Talašové, CSc. za spolupráci, čas a cenné připomínky, které mi věnovala při konzultacích. Rovněž bych chtěl poděkovat panu Mgr. et Mgr. Janu Stoklasovi za pomoc a čas strávený při konzultacích. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat své rodině a přátelům za stálou podporu během studia a za důvěru, kterou ve mne vložili.

4 Obsah Úvod Metodika hodnocení výsledků VaVaI O metodice hodnocení a jejím předpokládaném dalším vývoji Procedura hodnocení dle Metodiky Klasifikace výsledků výzkumu Výsledky s bodovým hodnocením Přehled bodovaných výsledků Výsledek typu J imp článek v impaktovaném časopise Proces renormalizace Přepočet bodů na korigované body Výpočet finanční hodnoty korigovaného bodu Časový vývoj produkce bodovaných výsledků VaVaI Návrh alternativních modelů pro hodnocení článků Matematický aparát Metoda párového srovnávání Saatyho Analyticko hierarchický proces (AHP) Návrh modelu hodnocení výsledků typu J Závěr Literatura... 55

5 Rejstřík použitých zkratek AV ČR ČR ESF IPN Akademie věd České republiky Česká republika Evropský sociální fond Individuální projekt národní IPN Audit VaVaI Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů IPN Metodika IS VaVaI JCR Kč Metodika 2012 MŠMT OECD RIV RVVI VaVaI VŠ WoS WoK Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Journal Citation Report Koruna česká Metodika hodnocení výsledků výzkumu a ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Rejstřík informací o výsledcích Rada pro výzkum, vývoj a inovace Výzkum, experimentální vývoj a inovace Vysoké školy Web of Science Web of Knowledge

6 Úvod Tématem této kvalifikační práce je Analýza modelu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Vždy jsem byl fascinován aplikací matematiky při řešení reálných problémů v praxi, což byla hlavní příčina výběru daného tématu. Díky této práci jsem získal příležitost seznámit se obecně s problematikou vědy, výzkumu a inovací (dále VaVaI), především pak s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010, 2011 a 2012) (dále Metodika 2012) [12] a souvisejícím způsobem financování VaVaI v ČR. Z toho důvodu mi přišlo téma velmi atraktivní, ačkoliv jsem o něm v okamžiku, kdy jsem se pro toto téma bakalářské práce rozhodoval, nevěděl de facto nic. Práce je tematicky členěna na 3 kapitoly. Cílem první kapitoly je čtenáři stručně poskytnou základní informace o systému hodnocení VaVaI v ČR a budoucím předpokládaném vývoji a vysvětlit proceduru hodnocení dle Metodiky Cílem druhé kapitoly je analyzovat bodové ohodnocení jednotlivých výsledků dle Metodiky 2012 s využitím konkrétních příkladů a návodů. Důraz zde je položen na analýzu hodnocení výsledku typu J imp článek v impaktovaném časopise. Výsledky této analýzy ukazující na určité nedokonalosti aktuálně používaného modelu hodnocení se staly motivací pro návrh alternativních modelů hodnocení článků, které jsou předmětem třetí kapitoly. Výzkum, vývoj a inovace patří mezi nejdůležitější odvětví ekonomik vyspělých zemí. VaVaI je zdrojem nových poznatků, jejichž správnou implementací do praxe roste úroveň a kvalita života. Aktuální motto zní: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze. Aby motto platilo, je nesmírně důležité nastavit optimální mechanismus hodnocení tak, aby se VaVaI rozvíjelo co nejefektivnějším způsobem, především pak díky optimální alokaci finančních prostředků. Věda a výzkum se v posledních letech dynamicky vyvíjí, a proto je její politika předmětem cílených reforem. Poslední reforma z roku 2008 zavedla pro následující nový systém hodnocení, který se ihned setkal s řadou ostrých kritik vědeckých pracovníků. Metodika 2009 zavedla systém kvantifikace výsledků, tj. každému výsledku se přiřadí bodová hodnota. Takovýto systém si brzy získal přezdívku kafemlejnek. Metodika se v průběhu let na základě získávaných zkušeností vyvíjela. Významný vliv na vývoj metodiky hodnocení měly závěry IPN Audit VaVaI, který doporučil od takového systému 5

7 hodnocení ihned odstoupit. Aktuálně se tedy pracuje na novém systému hodnocení s využitím multioborových metodik, které budou v nadcházejících letech zavedeny. 6

8 1 Metodika hodnocení výsledků VaVaI Jeden z největších problémů poslední doby z oblasti řízení VaVaI je najít vhodný způsob hodnocení a s ním související způsob financování VaVaI. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení ukončených programů platná pro léta 2010, 2011 a 2012 rozdělila akademickou obec na 2 části, a to její příznivce a odpůrce. 1.1 O metodice hodnocení a jejím předpokládaném dalším vývoji Cílem této kapitoly je poskytnout čtenáři úvod do problematiky hodnocení VaVaI. Hodnocení vědy a výzkumu je nesmírně složité a vytvořit dokonalou metodiku hodnocení je prakticky nemožné. V roce 2009 u nás zavedla výše zmíněná Metodika 2009, která zavedla nový systém hodnocení výsledků výzkumu a vývoje známy jako kafemlejnek. Jedná se o systém, který přesně definovaným výsledkům VaVaI přiřazuje stanovené počty bodů vyjadřující jejich významnost. Na základě celkového počtu bodů jsou pak výzkumným organizacím rozdělovány finanční prostředky ze státního rozpočtu. Každá instituce, zabývající se VaVaI a přijímající podporu z veřejných prostředků, musí své výsledky vkládat do Rejstříku informací o výsledcích (dále RIV), jedné z databází Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Zde je pak možné vyhledávat konkrétní informace o konkrétních výsledcích. Z dat vložených jednotlivými výzkumnými organizacemi (např. VŠ) se sestavují roční bilance produkce výsledků těchto institucí (viz [8], [9], [10]). Výsledky dosažené institucí v průběhu několika let (5) jsou pak použity jako ukazatel pro rozdělování finanční podpory na VaVaI v následujícím období. Tento systém byl zaveden na základně reformy z r. 2008, kde cílem vlády bylo financovat výzkumné organizace (VO) na základě dosažených výsledků. Jestliže mají VO dostávat institucionální podporu z veřejných prostředků, musí produkovat výsledky. S tímto tvrzení nelze než souhlasit. Vznikla však otázka, jak a na základě čeho by měly být VO hodnoceny. Kafemlejnek přinesl některá negativa, ale i pozitiva. Původní přínosná myšlenka zavést systém, kde budou výrazně zhodnoceny velmi kvalitní výsledky a kde málo významné výsledky budou zhodnoceny minimálně, začala přinášet 7

9 problémy v okamžiku, kdy se významná část institucionální podpory na VaVaI začala rozdělovat přímo úměrně počtu vyprodukovaných bodů, a tedy prakticky se zaměřila čistě na počítání výstupů, tedy odrážela pouze realizovanou minulost. Institucionální financování 1 VaVaI tak zanedbávalo další klíčové faktory jako plánovaný budoucí rozvoj materiální výzkumné základny nebo rozvoj lidských zdrojů, ale zejména za nimi stojící existující koncepce rozvoje výzkumu. Hodnotit pomocí stejného modelu 2 výstupy různých oborů také není dobrým řešením. Do budoucna se plánuje zavedení multioborových metodik hodnocení. Metodika 2012 totiž zvýhodňuje přírodní obory (chemie, biologie) oproti oborům humanitním, je nastavena na jejich typ výstupů, především pak na jejich publikační zvyklosti. Rovněž se ukázalo, že v takto nastaveném systému lze poměrně snadno nahradit kvalitu kvantitou. Tedy původně dobrá myšlenka najít objektivní nástroj pro hodnocení produkce se pro některé VO stala počátkem závodu o body za účelem maximalizace příjmů z veřejných prostředků. Metodika ovšem nepřinesla jen negativa. Takto nastavený systém hodnocení poskytl příležitost některým VO rozvinout svůj potenciál díky motivaci v podobě finančního ohodnocení jejich výsledků. Některá pracoviště, především pak ta univerzitní, doslova expandovala (např. UPOL jen v r zvýšila produkci 3 výsledků s bodovým hodnocením oproti předchozímu roku o více jak 30%). Dalším přínosem kafemlejnku je transparentnost. V systému, kde každý vyprodukovaný výsledek VaVaI získává body a kde se za body získávají peníze, je minimálně riziko korupce či lobismu. V době sílící kritiky kafemlejnku připravilo MŠMT jako jeden z velkých tzv. Individuálních projektů národních (IPN) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR unikátní projekt Mezinárodní audit výzkumu vývoje a inovací (Audit VaVaI 4, ). Cílem tohoto projektu bylo provést vnější nezávislé hodnocení systému VaVaI, analyzovat jeho aktuální stav, odhalit slabiny a nastínit možný směr dalšího vývoje, a mimo jiné navrhnout doporučení ke zlepšení systému hodnocení. Audit měl být proveden 1 O institucionálním financování VaVaI v ČR podrobně viz [21]. 2 Proces hodnocení podrobně rozebrán v 2. kapitole. 3 Lze dohledat v Tabulce č. 6 v [9] a [10]. 4 Vše o Auditu VaVaI viz [20]. 8

10 autoritativním a nezpochybnitelným pohledem zahraničních expertů formou veřejné zakázky. Výběrové řízení vyhrálo zahraniční konsorcium šesti renomovaných institucí pod vedením Technopolis Group. Audit přinesl řadu zásadních závěrů a doporučení. Retrospektivní kafemlejnek má být nahrazen systémem výkonnostních smluv obsahující jak složku retrospektivní, tak perspektivní. Tento nový systém se má skládat z multioborových metodik a k hodnocení výsledků v rámci jednotlivých oborů mají být přizváni zahraniční renomovaní specialisté. Na toto doporučení navázalo MŠMT dalším IPN projektem Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) s náklady více jak 110 mil. Kč, který si klade za cíl vytvořit nový systém hodnocení VaVaI zaměřený na: 1. Zvýšení efektivity financování VaVaI, 2. podpoření excelence, 3. vytvoření atraktivního prostředí pro mladé začínající vědce, 4. zvýšení kvality VaVaI v mezinárodním kontextu. Projekt IPN Metodika rovněž reflektuje strategický dokument Dlouhodobé principy hodnocení výsledků VO (viz [6]) schválený dne 25. března 2011 Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), nejvyšším poradním orgánem vlády ČR ve věcech politiky VaVaI. Předpokládá se zřízení jediné instituce, která bude za hodnocení výsledků zodpovědná, dohled nad ní má vykonávat vláda ČR prostřednictvím RVVI a jejich poradních orgánů. Hodnocení VaVaI pak bude každoročně financováno X % institucionální podpory. Tato hodnotící instituce pak bude transparentně verifikovat výsledky předkládané jednotlivými výzkumnými institucemi k hodnocení. Výstupem projektu IPN Metodika má být tzv. velká metodika, než však bude vytvořena, má se k hodnocení prozatímně používat malá metodika. Malá metodika bude sloužit k hodnocení v přechodné době mezi Metodikou 2012 a velkou metodikou. Má se jednat o zdokonalenou verzi Metodiky 2012, která se však bude lišit především zrušením přímé vazby mezi institucionální podporou a množstvím vyprodukovaných bodů. Významnou složkou má být zavedení hodnocení excelence. Zachována by měla být procedura hodnocení (viz podkapitola 1.2), tj. hodnocení výsledků až 5-let zpětně uplatněných, zařazených v RIV, splňující definice dle [12]. 9

11 Velká metodika má reflektovat výsledky projektu IPN Metodika. Má se jednat o systém multioborových metodik. Oborové dělení bude vycházet z dokumentu Frascati Manual 2002 [4], jehož autorem je OECD. Předpokládaný rok zavedení je Do té doby se musí velká metodika vytvořit, pilotně ověřit a schválit vládou ČR. Hodnocení zde nebude probíhat každoročně, nýbrž jednou za cca 5 6 let. Účelem tohoto hodnocení bude vytvoření opory pro redistribuci institucionální podpory a vypracování informace o výkonosti výzkumných organizací. V rámci velké metodiky se dále předpokládá zavedení tzv. peerreview hodnocení. Jedná se o hodnocení prostřednictvím odborných komisí, které jsou tvořeny renomovanými specialisty z oboru. Tyto odborné komise jsou nazývány panely, jim podřízené odborné komise sub-panely. Předpokládá se 5 10 odborných panelů, sub-panelů pak cca Minimálně 50% hodnotitelů v panelech a sub-panelech musí být ze zahraničí a musí se jednat o prokazatelně špičkové experty z příslušného oboru. Zbytek bude tvořen domácími hodnotiteli tak, aby se rovněž jednalo o špičkové odborníky z oboru a aby byl vyloučen střet zájmů. Hodnocení formou peer-review bude podléhat přísným pravidlům. Hodnocení sub-panely v rámci jednotlivých oborů bude probíhat podle oborově specifických metodik, které by měly do jisté míry reflektovat zvyklosti daného oboru. Výsledky nepublikačního charakteru budou primárně hodnoceny podle finančních a nefinančních přínosů, popřípadě podle finančních nákladů spotřebovaných při tvorbě. Velká metodika se bude skládat ze tří dimenzí: 1. dimenze zaměřená na zhodnocení výsledků 2. dimenze zaměřená na společenský dopad výzkumu 3. dimenze zaměřená na předpoklady dalšího rozvoje Multidimenzionální členění má zohledňovat různorodost výzkumných organizací (typ, zaměření, velikost). Největší důraz při hodnocení bude kladen na 1. dimenzi. Takto nastavený systém má v mezinárodním kontextu nejblíže k britským systémům hodnocení výsledků výzkumu a vývoje REF a RAE. Z dokumentu Dlouhodobé principy hodnocení výsledků VO [6] a z Auditu VaVaI [20] vychází dokument Návrh implementace závěrů a doporučení Mezinárodního auditu do 10

12 Metodiky hodnocení výsledku VaV [2]. Tyto dokumenty obsahují daleko podrobnější popis problematiky budoucího vývoje hodnocení VaVaI v ČR. 1.2 Procedura hodnocení dle Metodiky 2012 Cílem této kapitoly je popsat proceduru, která je nezbytnou součástí hodnocení výsledků VaVaI v roce Následující kapitola vychází z [12]. Metodika 2012 je založena na několika zásadách. Neprovádí se hodnocení efektivnosti instituce jak tomu bývalo dříve, dále jsou hodnoceny pouze ty VO, které jsou nebo mohou být příjemci institucionální podpory dle norem stanovených RVVI. Každý výsledek, jenž má být součástí hodnocení, musí splňovat platné definice (viz [12, Příloha č. 2]) a současně být zaznamenán v RIV. VO mohou do hodnocení vložit výsledky uplatněné 5 až 5 let zpětně, avšak každý jeden nejvýše jednou. Hodnocení probíhá v roce následujícím pětiletému období uplatnění. Na základě zhodnocení výsledků je pak v následujícím roku poskytnuta institucionální podpora. Podrobněji viz Tabulka 2.1. Tabulka 2.1: Časový harmonogram hodnocení VaVaI období uplatnění výsledků rok hodnocení rok příjmu podpory od 1. 1 roku do roku Základem pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a jedinou směrodatnou databází je RIV. Za správnost údajů zde vložených zodpovídá poskytovatel 6 podpory. Samotný proces hodnocení je potom rozdělen na 4 etapy, jejichž výstupem je 6 tabulek 7. V první etapě musí provozovatel IS VaVaI (RVVI) zpracovat data vložená do RIV. Dochází k verifikaci, kdy je ověřováno splnění nejprve obecných, poté specifických kritérií za pomocí softwarového algoritmu či odborných komisí sestavených RVVI nebo poskytovatelem pro zařazení výsledku do hodnocení, podrobně rozepsáno v [12]. Nesplňuje-li 5 Rokem uplatnění výsledku je rok, kdy byl daný výsledek vytvořen, tj. publikován, realizován, atd., ne rok vložení do RIV. 6 Každá VO spadá pod jednoho z poskytovatelů podpory. Ti svým VO vyplácí institucionální podporu. Seznam poskytovatelů viz [17]. 7 Tabulky č. 1-6 zde popisovány nejsou obsaženy v této práci. Jedná se o tabulky vytvořené v rámci procesu hodnocení dle Metodiky Specifika každé tabulky podrobně popsány viz [12, Příloha č. 3]. 11

13 některý z výsledků alespoň jedno obecné, nebo následně alespoň jedno specifické kritérium, je automaticky vyřazen z hodnocení a evidován v Tabulce č. 1, ve které jsou zahrnuty veškeré vyřazené výsledky. V Tabulce č. 2 jsou evidovány výsledky splňující kritéria, ale obsahující rozpory a nesrovnalosti (např. předkládá-li více poskytovatelů jeden výsledek, např. odbornou knihu, může dojít k nejednotně uvedenému ISBN kódu), a proto nemohou být součástí hodnocení, avšak mají možnost dle stanov v [12] tyto rozpory odstranit a zajistit tak výsledku zařazení do hodnocení. V druhé etapě hodnocení se řeší především nesrovnalosti u výsledků zaznamenaných v Tabulce č. 2. VO mají možnost prostřednictvím svých poskytovatelů opravit rozporné údaje v databázi RIV, které vedly k vyřazení z hodnocení, a tím docílit zařazení do hodnocení společně s bodovým ohodnocením. Dále výsledek typu P patent lze zařadit do vyšší bodové kategorie, byl-li využit na základě platné licenční smlouvy. V této etapě již není možné požadovat jakékoliv změny v RIV či zařazení dalších výsledků do hodnocení. Ve třetí etapě se rozdělí výsledky na 2 výstupy. V Tabulce č. 3 jsou zaznamenány všechny výsledky, které jsou ohodnoceny, včetně jejich bodových hodnot, a v Tabulce č. 4 jsou zaznamenány veškeré výsledky, které jsou vyřazeny z hodnocení prostřednictvím odborných poradních orgánů RVVI. K vyřazení lze napsat vyjádření, ve kterém musí být odůvodnění zpětného zařazení do hodnocení. Výstupem čtvrté etapy hodnocení je po schválení RVVI Tabulka č. 5 a Tabulka č. 6. Tyto tabulky jsou jediné zveřejněny (pro hodnocení 2012 viz [10]), Tabulky č. 1 4 jsou zasílány poskytovatelům podpory a rovněž jsou umístěny na neveřejné části webových stránek RVVI. Tabulka č. 5 obsahuje výsledné hodnocení jednotlivých VO obsahující především informaci o celkovém počtu vyprodukovaných výsledků a získaném počtu bodů, rovněž jejich strukturu v rámci jednotlivých druhů výsledků. Tato informace pak slouží poskytovatelům podpory při přerozdělování institucionální podpory na následující rok. Tabulka č. 6 obsahuje pouze shrnutí, kolik výsledků bylo hodnoceno, a celkový počet korigovaných bodů podle jednotlivých výsledků. 12

14 2 Klasifikace výsledků výzkumu Metodika 2012 rozděluje výsledky výzkumu na dvě základní kategorie, a to výsledky s bodovým hodnocením a nehodnocené výsledky. Zde budou popsány pouze výsledky s bodovým hodnocením, neboť pouze ty vstupují do výsledného hodnocení VO. Kompletní klasifikace výsledků výzkumu viz [12]. 2.1 Výsledky s bodovým hodnocením Pro účely hodnocení je nutné, aby každému výsledku bylo možné jednoznačně přiřadit jeho druh. Zároveň musí každý výsledek pro přiřazení k patřičnému druhu splňovat přesné definice, které jsou uvedeny v [12, Příloha č. 2]. V této podkapitole si představíme druhy výsledků a jejich bodové hodnoty, podrobněji pak rozebereme bodování článků v impaktovaných časopisech, neboť ostatní druhy výsledků získávají po splnění podmínek stanovených Metodikou 2012 předem daná bodová ohodnocení Přehled bodovaných výsledků Tabulka 2.2 je převzata z [12, Příloha č. 1] a představuje druhy výsledků a jejich bodová ohodnocení. Výsledky výzkumu a vývoje lze rozdělit na dvě kategorie, a to výsledky základního výzkumu (J, B, C, D) a výsledky aplikovaného výzkumu (P, Z, F, G, H, N, R). Takové dělení není zcela optimální. Je zřejmé, že o výsledcích aplikovaného výzkumu (např. patent) lze rovněž napsat článek do oborného periodika. Tedy primárně výsledek aplikovaného výzkumu se může ohodnotit i jako výsledek publikačního charakteru. Pro účely této práce si představíme pouze výsledky základního výzkumu (publikačního charakteru), bodové hodnoty výsledků aplikovaného výzkumu jsou zde uvedeny pouze ukázkově. Pro hlubší nastudování problematiky výsledků aplikovaného výzkumu odkazuji na [12]. Již od Metodiky 2009 jsou rozděleny obory dle číselníku VaVaI [11] na dvě kategorie, a to obory spadající do tzv. Národního referenčního rámce excelence (NRRE) a ostatní obory. Zavedení NRRE bylo motivováno obavami z negativního dopadu jednotné metodiky na humanitní a společenské vědy, které nedisponují globálním zázemím jako ostatní disciplíny (např. chemické či biologické). Jedním z problémů při zavádění NRRE bylo stanovení, které obory 13

15 zde budou zahrnuty. Výsledné zařazení viz [12, Příloha č. 1] lze považovat za čistě politické rozhodnutí. Z Tabulky 2.2 je zřejmé, že obory z NRRE jsou v oblasti základního výzkumu silně preferovány před ostatními. Hodnocení výsledku typu J článků v odborných periodikách, je rozděleno do několika kategorií. Články v impaktovaných časopisech (J imp ) se dále dělí na články v multioborových impaktovaných periodikách Science (ISSN ) a Nature (ISSN ) a ostatních impaktovaných časopisech 8. Články v neimpaktovaných periodikách (J neimp ) jsou články v recenzovaných časopisech světově uznávaných databází SCOPUS a ERIH, které získávají konstantní bodová ohodnocení v závislosti na tom, zda jsou uplatněny v rámci oboru z NRRE a současně na zařazení periodika do příslušné databáze. K hodnocení publikací v periodikách vydávaných v České republice (J rec ) byl zaveden tzv. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice viz [15]. Aby mohl být článek publikovaný v časopise z výše zmíněného seznamu uznán jako výsledek typu J rec, musí být skutečně recenzován. Ne všechny časopisy zařazené v [15] mají všechny články recenzované. Vědci si tak musí ověřovat, zda bude jejich článek recenzován. Pokud ne, mají možnost si o recenzi zažádat. U výsledek typu B odborná kniha se jedná o vědeckou neperiodickou publikaci v rozsahu minimálně 50 stran vlastního textu. Aby byla odborná kniha klasifikována jako výsledek typu B, musí být recenzována alespoň jedním renomovaným specialistou z oboru. Jako odborná kniha se neklasifikují vysokoškolská skripta, což může vést k poklesu zájmu vysokoškolských pedagogů o tvorbu učebnic. Pokud má odborná kniha více autorů, kde každý vytvořil určitý počet kapitol, je každému spoluautorovi přiřazen odpovídající podíl na výsledném bodovém hodnocení odborné knihy. Podíl každého autora na bodovém hodnocení se zjistí následující způsobem. Určí se hodnota faktoru, který je dán jako podíl autorových stránek v odborné knize ku celkovému počtu stran knihy. Tímto faktorem je vynásobena bodová hodnota odborné knihy a výsledné body získává autor. 8 Hodnocení článků v impaktovaných časopisech podrobně rozebráno v následující kapitole. 14

16 Výsledek typu D článek ve sborníku musí být zařazen v jedné z databází Web of Science. Pro hodnocení většiny výsledků publikačního charakteru (J imp, J neimp a D) se využívají mezinárodně uznávané databáze. Uveďme si jejich stručný přehled. Mezinárodní databáze využívané pří hodnocení výsledků VaVaI: Web of Knowledge (WoK) společnosti Thomson Reuters. Tato služba shromažďuje periodika z celého světa, avšak nejčastěji periodika vydávaná v USA. Hodnocení VaVaI v ČR využívá tyto databáze: o Web of Science (WoS) nástroj umožňující vyhledávat odborné publikace z více jak periodik, více jak sborníků z konferencí, dále reprinty, bibliografie a další typy dokumentů. Skládá se z těchto sub-databází: Science Citation Index Expanded (SCI Expanded) od r současnost Social Science Citation Index (SSCI) od r současnost Arts & Humanities Citation Index (A& HCI) od r současnost Index Chemicus (IC) od r současnost Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) od r současnost Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI - S) Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) o Journal Citation Report (JCR) databáze periodik (viz [23]), které jsou součástí bibliometrických hodnocení za pomocí kvantitativních ukazatelů. V roce 2011 bylo v JCR evidováno periodik. JCR obsahuje dvě sub-databáze: JCR Science Edition v roce 2011 evidováno 8336 periodik JCR Social Sciences Edition v roce 2011 evidováno periodik 15

17 SCOPUS v rámci malé metodiky se plánuje hodnocení článků v periodikách obsažených v této databázi analogicky hodnocení článků v impaktovaných časopisech. Místo Impakt faktoru se zde bude využívat index SJR ERIH určena pro společenské a humanitní vědy Tabulka 2.2: Bodové hodnoty jednotlivých druhů výsledků Druh výsledku I-obory NRRE II-ostatní obory J imp článek v prestižním impaktovaném časopise Nature a Science 500 článek v impaktovaném časopise SCOPUS 12 J neimp článek v recenzovaném časopise světově A uznávané databáze ERIH B C J rec článek v českém recenzovaném časopise 10 4 světový jazyk (angličtina, čínština, francouzština, 40 B odborná kniha němčina a španělština) ostatní jazyky D článek ve sborníku 8 evropský patent EPO, patent USA a Japonska 500 P patent český nebo národní patent (s výjimkou USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční 200 smlouvy ostatní patenty 40 Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 100 F užitný vzor 40 G prototyp, funkční vzorek 40 H poskytovatelem realizované výsledky 40 N certifikované metodiky a postupy, specializované mapy 40 s odborným obsahem, R software 40 V výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace Výsledek typu J imp článek v impaktovaném časopise Cílem této podkapitoly je nejprve vytvoření stručného přehledu kvantitativních ukazatelů, které lze využít při hodnocení článků v impaktovaných časopisech, dále provedení analýzy postupu hodnocení článků v impaktovaných časopisech dle [12] obohacenou o praktické 16

18 příklady. Tento výsledek nabývá hodnot od 10 do 305 bodů, přičemž se bodové hodnocení počítá dle modelu, který bude dále popsán Kvantitativní ukazatele hodnocení periodik Těmito se podrobně zabývá věda s názvem scientometrie. Níže zmínění ukazatelé jsou vypočítávány každoročně společností Thomson Reuters, dříve známou jako Institut pro vědecké informace (Institute for Scientific Information). Impakt Faktor (IF Impact Factor) je jediným z kvantitativních ukazatelů, který je dle Metodiky 2012 prakticky využíván pro hodnocení výsledku typu J imp. IF daného časopisu se vypočítává dle následujícího vztahu. (2.1) Na IF lze také nahlížet jako na průměrné množství citací článku publikovaného v daném periodiku v předchozích dvou letech. Hodnota IF = 3 nás informuje, že článek publikovaný v daném časopise v jednom z předchozích dvou let byl v roce hodnocení průměrně 3x citován. Příklad 2.1 Výpočet IF časopisu Science v roce 2011 Sloupec Počet publikovaných článků v Tabulce 2.3 nás informuje o počtu článků v časopise Science v letech 2009 a Sloupec Počet citací v r k článkům nám uvádí počet citací ze všech článků 9 v roce 2011 vztahující se k článkům publikovaných v letech 2009 a Tabulka 2.3 Rok Počet publikovaných článků Počet citací v r k článkům z roku Celkem Hodnota impakt faktoru se vypočítá dle vztahu (2.1): 9 Přirozeně se nejedná o všechny časopisy na světě, ale pouze o časopisy, které jsou součástí databáze JCR. 17

19 Hodnota IF = 31,201 nám udává, že článek vydaný v časopise Science v letech 2009 nebo 2010 byl v roce 2011 průměrně 31, 201 ocitovaný. Tabulka 2.4 uvádí 10 časopisů s největší hodnotou IF v roce 2011 dle JCR Science Edition [23]. Tabulka 2.4 Pořadí Název ISSN Stát IF 1. CA-A Cancer Journal for Clinicians USA 101, New England journal of Medicine USA 53, Annual Review of Immunology USA 52, Reviews of Modern Physics USA 43, Chemical Reviews USA 40, Nature Reviews Molecular Cell Biology England 39, Lancet England 38, Nature Reviews Genetic England 38, Nature Reviews Cancer X England 37, Advances in Physics England 37,000 Impakt Faktor bez sebecitací (IFwSC Impact Factor without Self Cites) se oproti klasickému IF liší v tom, že se při jeho výpočtu nezapočítávají sebecitace, tedy se nezapočítají případy, kdy autor článku cituje článek publikovaný v témže periodiku. Hodnotu tohoto ukazatel nám vyjadřuje vztah (2.2). ( ) (2.2) Příklad 2.2 Výpočet IFwSC časopisu Science v roce 2011 Tabulka 2.5 Počet článků publikovaných Počet citací 10 v r k článkům v letech 2010 a 2009 v letech 2009 a 2010 Celkem Jedná se o citace očištěné od sebecitací. Tabulka 2.5 je zjednodušena oproti Tabulce 2.3, neboť v databázi JCR jsou obsaženy pouze data reprezentující celkový počet sebecitací, nikoliv počty sebecitací v jednotlivých letech. 18

20 Vypočet hodnoty IFwSC se provede pomocí vztahu (2.2) dle dat z Tabulky ti letý Impakt Faktor (5Y-IF 5-Year Impact Factor) je rozšířením výše zavedeného IF. Tento ukazatel se u nás nevyužívá. Jeho výpočet je uveden v příkladu 2.3 dle vztahu (2.3) 5Y-IF = (2.3) Příklad 2.3 Výpočet 5-Y IF časopisu Science v roce Hodnotu 5-Y IF vypočítáme pomocí dat z Tabulky 2.6 užitím vztahu (2.3). Tabulka 2.6 Rok Počet publikovaných článků Počet citací v r k článkům z r Celkem Y IF Hodnota 5-Y IF = 32,452 nám udává, že článek vydaný v časopise Science v letech 2006, 2007, 2008, 2009 nebo 2010 byl v roce 2011 průměrně 32,452 ocitovaný. Tabulka 2.7 nám představuje prvních 10 časopisů seřazených dle 5Y-IF v roce Tento ukazatel je vhodné využívat v disciplínách, které mají zdlouhavé recenzní řízení, jako např. matematické. Poznámka 2.1: Některé časopisy si získávají prestiž velmi rychle a i přes vysokou hodnotu IF v daném roce nemají stále vyjádřenou hodnotu 5-Y IF. To může někdy budit podezření 19

21 z umělého navyšování impakt faktoru sebecitacemi. Tabulka 2.8 nám uvádí 8 časopisů s největší hodnotou IF, které ještě nemají přiřazenou hodnotu 5-Y IF z JCR Science Edition pro rok 2011 [23]. Tabulka obsahuje sloupce s hodnotami IF a IFwSC. Pouze u 2 případů z 8 (červeně vyznačeny) si získalo periodikum vysokou hodnotu IF sebecitacemi, a tedy u 6 případů z 8 dosahují relativně vysokých hodnot IF díky citacím v publikacích publikovaných v jiných periodikách. Tabulka 2.7 Pořadí Název ISSN Stát 5-Y IF 1. CA-A Cancer Journal for Clinicians USA 67, New England journal of Medicine USA 50, Reviews of Modern Physics USA 44, Annual Review of Immunology USA 42, Nature Reviews Molecular Cell Biology Anglie 42, Chemical Reviews USA 42, Nature Reviews Cancer X Anglie 38, Nature Materials Anglie 36, Nature Anglie 36, Physiological Reviews USA 36,169 Tabulka 2.8 Pořadí 11 Název ISSN IF IF WSC 17. Energy Education Science and Technology ,677 2, Living Reviews in Relativity ,462 16, Living Reviews in Solar Physics ,500 12, Pain Physician ,722 2, Particle and Fibre Toxicology ,253 6, Expert Reviews in Molecular Medicine ,143 7, Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine ,692 6, Alzheimers & Dementia ,373 6,042 Celkový citační ohlas (TC Total Cites) též citační index je definován jako celkový počet citací k článkům publikovaným v daném periodiku. Tento kvantitativní ukazatel je však neobjektivní, neboť zde vedle kvality časopisu a multioborových specifik hraje i velkou roli 11 Pořadím se zde rozumí pořadí dle sestupného IF všech časopisů zařazených do JCR sekce Science Edition v roce

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Úřad vlády ČR Č.j.: 6951/2012-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy

Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy Ing. Martin Matějka, Mgr. Magda Lokayová, Úřad vlády České republiky, rvv@vlada.cz Souhrn Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Dotazy II. část: 1 / 6

Dotazy II. část: 1 / 6 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: 1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Seminář ČVUT v Praze, 17.09.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Jitka Moravcová Kde jsme - Metodika 2013 Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků.

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v průběhu roku 2010 probíhalo dle harmonogramu uvedeného v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) cíl: získat maximum bodů v každém kalendářním roce body se přidělují podle metodiky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RV VaVaI) motivace: bodové

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), ze dne 11.5.2011 Kód Název

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Ing. Viera Hudečková, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací JIC Brno, 5. 11. 2014 1 Obsah 1. Výzkum a vývoj v číslech 2. Webová stránka

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Jitka Moravcová Seminář DERS Dříteč, 27.2.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Seminář DERS 2013 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Dotazy k setkání správců OBD 2014

Dotazy k setkání správců OBD 2014 Dotazy k setkání správců OBD 2014 1. Záznam byl do RIV odeslán v dávce 2012 ve formě Stať-O. Nyní se objevil ve Scopusu. Má shodné ISBN s odeslaným záznamem v typu O. Autor má požádat o výmaz záznamu v

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Přehled ERDF indikátorů OP VVV

Přehled ERDF indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled ERDF indikátorů OP VVV 20215 20210 20110 22010 54510 Odborné (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné (vybrané typy dokumentů) Míra úspěšnosti

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Základní informace o IPn Metodika (dle schváleného návrhu)

Základní informace o IPn Metodika (dle schváleného návrhu) Základní informace o IPn Metodika (dle schváleného návrhu) Název projektu: Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Zkrácený název projektu: IPn Metodika Předpokládané datum zahájení

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA Ročník: 204 Číslo: SME-02d Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr. Martin

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři

Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři Jana Doleželová, Zdeňka Chmelařová Knihovna Akademie věd, v. v. i. Inforum Praha, 22.05. 2012 OBSAH ASEP - charakteristika

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Klub regionalistů 11.11.2010 Projekt SGS SP/2010 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Jiří Adamovský Lucie Holešinská Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Více

Prameny odborné literatury - zdroje

Prameny odborné literatury - zdroje - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

IPN Metodika PROJECT. Past, Present, Future. Jitka Moravcová. International conference Olomouc, 14.5.2015 www.metodika.reformy-msmt.

IPN Metodika PROJECT. Past, Present, Future. Jitka Moravcová. International conference Olomouc, 14.5.2015 www.metodika.reformy-msmt. IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future Jitka Moravcová International conference Olomouc, 14.5.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz IPN Metodika rozložení sil IPN Metodika Konsorcium Technopolis* Expertní

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV?

Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Na co se ptáte? Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání neměl nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do RIV? Není nutné zadávat takový záznam znovu do RIV, UT WoS není

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Charakteristika nástrojů použitých v metodice

Charakteristika nástrojů použitých v metodice Charakteristika nástrojů použitých v metodice Pro metodický popis datových souborů a pro definování kontrol a vykazovacích povinností se v metodice pro sestavování výkazů 1) (dále jen metodika ) používají

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ

MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VAV DO OBD Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA IV. 2015 BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA DLE NOVĚ NAVRHOVANÉ METODIKY HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ ZAMĚŘENÁ NA KATEGORII OECD 4.1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Ing. Hana Brinkeová, Ph.D. Konzultant: Mgr.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace

Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace Professional and scientific journals in the field of automation Josef Slovák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR

Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR XLI. Akademické fórum, 23. 5. 2013 Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR Pokus o analýzu dat Jaroslav Kupčík Všichni mluví o poklesu úspěšnosti v soutěžích GA ČR Víme, co pokles znamená?

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč]

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč] Vyhodnocení ů podaných do programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v rámci první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 1. Program ALFA Cílem programu ALFA je podpora

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více