Youth Exchange Program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Youth Exchange Program"

Transkript

1

2 Rotary International Youth Exchange Program Orientation Meeting I. Třebíč 12. listopadu 2011 Jaromír Barák Distriktní výbor Sluţby mládeţi D 2240

3 Program přednášky Co je to Rotary? Sluţba mládeţi Dlouhodobé výměny Pravidla výměny Doporučení pro úspěšnou výměnu Praktické rady Závěr

4 Co je to Rotary? Rotary One Club zaloţil v Chicagu právník Paul Harris a jeho tři přátelé Hlavním posláním je sluţba : budování dobré vůle, míru, humanitární pomoc dodrţování vysokých etických zásad Motto Rotary: Service Above Self

5 Cíle Rotary Základním posláním Rotary je podněcovat a pěstovat ideál sluţby a pomoci jako základu úspěšného podnikání, zejména podporovat: rozšiřování okruhu přátel jako příleţitosti k sluţbě a pomoci dodržování vysokých etických zásad v podnikání a povoláních, uznávání prospěšnosti kaţdého uţitečného podnikání a podněcování kaţdého rotariána, aby svoji činnost vyuţil jako příleţitost k sluţbě společnosti rozvíjení ideálu služby a pomoci u kaţdého rotariána a to jak v jeho osobním ţivotě, tak v podnikaní a společenské činnosti vzájemnou důvěru, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím světového společenství podnikatelů a profesionálů, které sjednocuje ideál sluţby a pomoci

6 Etika Rotary Zkouška pomocí čtyř otázek (Four Way Test) ověření, zda naše úmysly a činy skutečně přispívají k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích, jeţ jsou cílem Rotary: Je to PRAVDA? Je to ČESTNÉ vůči všem, jichţ se to týká? Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a VZÁJEMNOU DŮVĚRU? Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?

7 Historie Rotary první Rotary konference 16 RC první kluby v Kanadě a Velké Británii 1912 byl přijat název Rotary International Latinská Amerika (Havana) Asie (Manila) Evropa (Madrid), Austrálie (Melbourne) a Jiţní Afrika (Johannesburg) 1925 Československo (Praha) 1928 byla zaloţena nadace Rotary Foundation zemřel Paul Harris

8 Logo Rotary International

9 Rotary International Vznik r Sídlo Evanston (Chicago) USA The Rotary Foundation nadace na podporu projektů rotariánů (Polio+...)

10 Rotary dnes Více jak 1,2 mil. členů ve více jak 180 zemích světa Členy jsou muţi i ţeny, významní zástupci ze všech profesních oblastí Rovnoměrné zastoupení jednotlivých profesí Důraz na morální a etické zásady

11 Organizace a zásady Rotary Geografické rozdělení do zón Distrikty (532) v čele guvernér (i více zemí - USA- CAN, CS ) - kluby (RC ) RC jsou nepolitické a nenáboţenské, otevřené všem rasám a kulturám RC se schází 1x týdně, přednášky Princip rotace hlavních klubových funkcí (prezident, sekretář, výbory...)

12 Hlavní programy Rotary Sluţba obci problematika násilí, drog, mládeţe, AIDS, hlad, ekologie, negramotnost Rotary Foundation - humanitární a vzdělávací projekty voda, gramotnost, zdraví Polio Plus mil. USD do roku 2005 Ambassadorial Scholarship - cca 1300 stipendií ročně Sluţba mládeţi

13 Služba mládeži Interact (15-18 let) Rotaract (18-30 let) Rotex (bývalí výměnní studenti) RYLA (Rotary Youth Leadership Award) Výměny mládeţe Dlouhodobé (1 rok) Krátkodobé letní tábory Rodinné výměny

14 Rotary v ČR a SR 1925 byl zaloţený první RC v ČR (Praha) 1927 byl zaloţený první RC v SR (Bratislava) Distrikt 66 v období a Fašismus a komunismus Distrikt 1920 po roce 1990 (A,CZ,SK) Distrikt 2240 od jen ČR a SR 69 Rotary klubů (47 v ČR a 22 RC v SR)

15 Distrikt 2240 Dignitatis memoris ad optima intenti ( jsouce si vědomi své důstojnosti, konáme jen to nejlepší) Guvernéři 2011/2012 Tomáš Lang RC Nové Zámky 2012/2013 Alexander Turkovič RC Brno

16 Organizace YE (LT) v D 2240 Distriktní výbor Výměny mládeže D 2240 YE předseda Ivan Lamoš RC Martin YE místopředseda ČR Jaromír Barák RC Třebíč YE místopředseda SR Ján Kriška RC Bratislava Long Term koordinátoři ČR Arnošt Kuděla RC Frýdek-Místek, Roman Sládek RC Brno Long Term koordinátoři SR Peter Ferenc RC Spišská Nová Ves, Karol Ambra RC Piešťany, Ján Liška RC Liptovský Mikuláš, Vasil Dorovský RC Ţilina

17 Logo výměnného programu

18 Historie výměn studentů 1929 první výměny v rámci Evropy zahájil RC v Kodani 1939 výměny v Kalifornii 1958 vznik prvního multidistriktu v USA (ESSEX) 1972 doporučen jako jeden z hlavních programů Rotary, schválená pravidla výměn Dnes cca 7000 studentů z 80 zemí ročně

19 Počty studentů D 2240 Dlouhodobé výměny - D 2240 (CR+SK) 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Celkem Out In Česká republika /12 Celkem Out In Slovensko /12 Celkem Out In

20 Dlouhodobé výměny - cíle Podpora mezinárodního porozumění cestou poznávání odlišných kultur a ras Pochopení problémů v různých částech světa Získání zkušeností, rozšíření obzorů, posílení osobnosti a samostatnosti Získání přátel na celý ţivot Ţivot podle ideálů Rotary Servis above self Naučit se dávat, ne jenom dostávat Cílem je spokojenost všech, ne jen studenta Naučit se jazyk prostředek, ne cíl

21 Charakteristika programu Je určen pro studenty ve věku 15-18,5 (19) let Jednoroční kulturní a akademická výměna povinná školní docházka Pobyt min. v 2 (3-4) vybraných hostitelských rodinách Student je hostem RC, nikoliv rodiny Student se přizpůsobuje, ne naopak Účast na rotariánských akcích Dodrţování pravidel výměny

22 Nabízené země Kanada Japonsko Kolumbie USA Mexiko Brazílie Paraguay Thajsko Taiwan Indonésie Argentina Austrálie

23 Účastníci výměny Student a jeho rodiče Sponzorský (vysílající) Rotary klub (v Česku) Sponzorský (vysílající) Distrikt D 2240 Host (přijímající) Distrikt vybírá D 2240 Host (přijímající) RC vybírá host distrikt Counselor (poradce) vybírá host RC Host (hostitelská) rodina vybírá host RC Škola vybírá host RC Všichni rotariáni jsou dobrovolníci (nejsme agentura, nebereme platy)

24 Host Distrikt Rozhoduje o (ne)přijetí studenta (např. věk, prospěch ) Umísťuje studenta do host klubu Informuje studenta (víza, pojištění, škola, přílet ) Administruje proces inboundů Organizuje Orientation meetingy, víkendy apod. Jediný řeší problémy s vysílajícím distriktem Pomáhá řešit problémy student - klub (Ne)uděluje povolení (návštěvy, cesty, ) Rozhoduje o předčasném ukončení pobytu

25 Hostitelský klub Respektuje programové zásady Je hostitelem nikoliv sama rodina Zajišťuje host rodiny, instruuje, kontroluje, hodnotí a mění je Zajišťuje střední školu Zajišťuje výplatu kapesného Dohlíţí, radí, pomáhá, napomíná, navrhuje vyloučení

26 Hostitelská rodina Respektuje programové zásady 2 4 za rok Poskytuje rodičovský dohled Poskytuje ubytování (nemusí být samostatný pokoj) Poskytuje obvyklou stravu (školní obědy nemusí) Stanovuje pravidla ţivota v rodině

27 Škola Jediná v průběhu roku Třída se můţe měnit Hlavní úkol dohlíţet na dítě, kdyţ jsou host rodiče v práci Obvykle běţná státní škola (bezplatná) Vyučovací jazyk - místní Povinná docházka Nečekejte akademický pokrok

28 Finanční závazky rodiny Úhrada poplatku vysílajícímu distriktu 45 tis. Kč Úhrada zpáteční open letenky tis. Kč Úhrada pojištění cca 600 $ Úhrada kauce $ Zajištění potřebných víz Zájezdy - nepovinné cca $

29 Použití poplatku pro D tis. Kč dostane hostitelský klub Kapesné pro inboundy 10 x Kč Akce pro inboundy, dárky, cestovné, jazykové kurzy, administrativa 23 tis. Kč zůstává D x OM pro outboundy, saka, trička, vizitky Akce pro inboundy 2 x OM, 3 4 víkendy, distriktní konference, trička, výlet Polsko Slovensko Akce pro Rotex a reboundy Administrativa poštovné, doprava, konference

30 Pravidla výměny "4 Ds" 1. No driving 2. No drinking 3. No (serious) dating 4. No drugs No disfiguring (tattoos, piercings), No downloading P - no pornography 2 Ss - no sex and no smoking

31 Pravidla výměny (1) Musíte dodrţovat zákony hostitelské země. Pokud porušíte nějaký zákon, nečekejte ţádnou pomoc od vašeho Rotary klubu nebo z domova. Budete se muset vrátit domů na vlastní náklady hned jak Vás propustí příslušné orgány. Jako výměnný student budete podléhat hostitelskému distriktu a musíte dodrţovat pravidla a podmínky programu vydaná hostitelským distriktem. Rodiče/zákonní zástupci nesmí povolovat ţádné aktivity přímo vám. Příbuzní, (pokud máte v hostitelské zemi) nebudou mít vůči Vám ţádnou pravomoc, pokud se účastníte tohoto programu. Není povoleno vlastnit nebo uţívat nelegální drogy. Doktorem předepsané léky jsou povolené.

32 Pravidla výměny (2) Nepovolené pití alkoholických nápojů je výslovně zakázané. To platí i pro studenty, kteří dosáhli plnoletosti. Pokud vám hostitelská rodina nabídne alkoholický nápoj, je povoleno to přijmout za jejich dohledu v jejich domě. nadměrné pití a opilost jsou zakázané. Student nesmí řídit jakýkoliv druh motorového vozidla, včetně aut, motocyklů, letadel, čtyřkolek, sněţných skútrů, lodí nebo jiného vodního stroje, taktéţ se nesmí zúčastnit řidičského kurzu. Kouření se nedoporučuje. Pokud jste v ţádosti uvedli ţe jste nekuřák, bude se od vás vyţadovat, abyste nekouřili po celý rok. Vaše přijetí a umístění do hostitelské rodiny se dělá na základě údajů z vaší přihlášky. Za ţádných okolností nesmíte kouřit v pokojích hostitelských rodin.

33 Pravidla výměny (3) Piercing nebo tetování (bez výslovného souhlasu vašeho hostitelského klubu, distriktu a rodičů) po dobu pobytu je zakázané ze zdravotních důvodů. Měli byste vynaloţit maximální úsilí na to, abyste se naučili řeč hostitelské země a buďte připraveni zaplatit případné doučování nebo jazykové tábory. Omezujte pouţívání internetu a mobilních telefonů, tak jak vás usměrní váš hostitelský distrikt, klub nebo rodina. Nadměrné a nevhodné pouţívání není akceptovatelné. Prohlíţení nebo stahování pornografického materiálu je zásadně zakázané. Student musí pravidelně navštěvovat školu a snaţit se dosáhnout co nejlepší výsledky.

34 Pravidla výměny (4) Musíte mít cestovní pojištění, které poskytuje krytí léčebných nákladů na nepředvídatelné zranění a nemoci, platby v případě úmrtí (včetně transportu ostatků), úrazové a invalidní platby, pohotovostní evakuaci, 24 hodinovou pohotovostní pomoc, dlouhodobé léčebné výdaje a výdaje na lékařskou pomoc. Pojištění musí být takové, aby vyhovovalo poţadavkům hostitelského Rotary distriktu. Pojištěný musíte být ode dne odjezdu do dne návratu. Musíte mít dostatek finančních prostředků na to, abyste si zajistili klidný průběh výměnného programu. Váš hostitelský klub můţe poţadovat sloţení určité sumy pro případné nouzové situace. Nepouţité finanční prostředky, které od vás klub vyţadoval budou vrácené vám nebo vašim rodičům po skončení výměnného pobytu

35 Pravidla výměny (5) Musíte respektovat pravidla cestování platné ve vašem hostitelském distriktu. Cestování je povolené s hostitelskými rodiči nebo na schválené akce Rotary klubu nebo distriktu s vhodnými schválenými dospělými osobami. Hostitelský distrikt a klub, hostitelská rodina a vaši rodiče nebo zákonný zástupce musí schválit a potvrdit jakékoliv jiné cestování a to v písemné formě, které zbaví Rotary zodpovědnosti za vás. Po ukončení výměnného pobytu se musíte vrátit přímo domů způsobem dohodnutým mezi hostitelským distriktem a Vašimi rodiči /zákonnými zástupci. Náklady na předčasný návrat domů nebo jiné neobvyklé výdaje (výlety, doučování atd.) platíte vy a Vaši rodiče nebo zákonní zástupci.

36 Pravidla výměny (6) Návštěvu Vašich rodičů, sourozenců nebo přátel po dobu výměny je moţné uskutečnit jedině se souhlasem hostitelského klubu a distriktu a podle jejich pokynů. Návštěvy jsou obvykle povolené jen v poslední čtvrtině pobytu nebo po dobu krátkých prázdnin, ale ne po dobu hlavních prázdnin (např. Vánoce). Je třeba vyhýbat se váţným známostem. Sexuální aktivita je zakázaná. Pokud se setkáte se sexuálním zneuţíváním nebo obtěţováním, konzultujte to s vašim poradcem, hostitelskou rodinou nebo jinou důvěryhodnou osobou.

37 Doporučení (1) Měli byste komunikovat s první hostitelskou rodinou ještě před vašim odjezdem na výměnný pobyt. Informace o první hostitelské rodině vám poskytne váš hostitelský Rotary klub nebo distrikt ještě před vaším odjezdem. Respektujte přání a zvyky vaší hostitelské rodiny. Snaţte se integrovat do rodiny a stát se její součástí, přijímejte ochotně povinnosti, které jsou obvyklé pro studenta vašeho věku nebo pro vlastní děti v rodině.

38 Doporučení (2) Učte se jazyk, kterým se mluví v zemi do které cestujete, ještě před odjezdem co nejvíc a snaţte se ho běţně pouţívat. Ocení to kaţdý, s kým se setkáte: učitelé, hostitelská rodina i klub a lidé ve vašem okolí. Ulehčí vám to začátky v novém prostředí. Navštěvujte akce organizované hostitelským klubem či rodinou a projevujte o ně zájem. Dobrovolně se zapojujte do všech aktivit. Nedostatek zájmu můţe mít negativní dopad na pozdější výměnné pobyty. Snaţte se zapojit do školních a místních aktivit. Nevyhledávejte pouze ostatní výmenné studenty. Pokud ve škole působí Interact klub, neváhejte a připojte se.

39 Doporučení (3) Přátele si vybírejte opatrně. Nechte si poradit od hostitelských rodičů, poradce nebo ve škole. Nepůjčujte si peníze. Všechny účty plaťte okamţitě. Zeptejte se, zda můţete pouţít rodinný telefon, počítač. Sledujte si počet telefonátů a čas strávený na internetu, doplaťte potřebnou sumu rodině kaţdý měsíc. Pokud jste pozvaní a máte moţnost jet na nějaký výlet, ujistěte se, ţe máte jasno ve všech výdajích a povinnostech, které musíte udělat

40 Nejčastější problémy Nereálná očekávání (sport, škola, rodina) Cestování (hromadná doprava, výlety) Jazyk (tolerance ve škole...) Egoizmus, etnocentrizmus Předsudky, podceňovaní, vyvyšování se Přísnost reţimu podvádění, lhaní Odlišná kultura kulturní šok Telefonování, chatovaní, počítač, TV

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Milí studenti, vážení rodiče, děkujeme vám za projevený zájem o služby agentury STUDYLINE. V tomto katalogu naleznete bližší informace o studiu na středních školách v USA, Německu, Velké Británii,

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

2/2011 ročník XIII. Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

2/2011 ročník XIII. Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 2/2011 ročník XIII Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2/2011 ročník XIII ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

Studium na strední škole a univerzite 2014 2015. v zahranicí

Studium na strední škole a univerzite 2014 2015. v zahranicí Studium na strední škole a univerzite 2014 2015 v zahranicí Barevné rozlišení zemí a jazyků: angličtina francouzština italština němčina španělština Časový posun: Velká Británie, Irsko -1 hodina; USA -6

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Azylová politika Maltské republiky Téma práce: Azylová politika Maltské republiky Štěpánka Neničková Vedoucí práce: Mgr. Tereza Malochová

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí Studium na strední škole a univerzite 2015 2016 v zahranicí Barevné rozlišení zemí a jazyků: angličtina francouzština italština němčina španělština Časový posun: USA -6 až -12 hodin; Kanada -6 až -9 hodin;

Více

Číslo a název modulu: 1. Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání

Číslo a název modulu: 1. Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání Číslo a název modulu: 1. Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání V Praze 3. 10. 2011 Tento písemný materiál slouží jako podklad pro vytvoření e-learningového vzdělávacího kurzu. Materiál

Více

Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura

Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura Bc. Eva Kročilová 2012/2013 Prohlašuji,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Vnitřní řád Střediska výchovné péče Čáp v Liberci

Vnitřní řád Střediska výchovné péče Čáp v Liberci Vnitřní řád Střediska výchovné péče Čáp v Liberci 1. Personální zabezpečení Jméno Funkce Úvazek Vzdělání, výcvik Mgr. Zdeňka Švermová vedoucí 1 VŠ, obor učitelství, speciální pedagogika, výcvik SUR Bc.

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje Dětský domov, Staňkov Školní vzdělávací program Č.j.: 683/2011 Účinnost od: 1. 11. 2011 Spisový znak: A/5 Počet příloh: 0 Změny: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10 Obsah Úvod... 8 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10 1.1 Armáda spásy ČR... 10 1.2 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela... 12 1.2.1 Nízkoprahové denní centrum... 13 1.2.2 Noclehárna... 14 1.2.3 Azylový

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů Markéta Francová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se v teoretické části zabývá právní ochranou dětí, nejprve v širším obecném kontextu,

Více

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Firemní dobrovolnictví a dárcovství

Firemní dobrovolnictví a dárcovství VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE EXTERNÁ FORMA DETAŠOVANÉ PRACOVISKO ŢILINA II Firemní dobrovolnictví a dárcovství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více