ZNALECKY POSUDEK. i ? I. I t. fiel posudku : zn lec z oboru stavebnictvi. Vladimir KARL Hrniiisk Litomyll te.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKY POSUDEK. i. 5798-033-2015 ? I. I t. fiel posudku : zn lec z oboru stavebnictvi. Vladimir KARL Hrniiisk6 268 570 01 Litomyll te."

Transkript

1 zn lec z oboru stavebnictvi a ekonomiky ceny a odhady nemovitosti a ocefiovini Vladimir KARL Hrniiisk Litomyll te K kancel6i: Litomy51, Smetanovo nam. 2\,tel nebo znalec.k L T t., N o cen6 : vlastnfk : ZNALECKY i POSUDEK rodinndho domu d.p. 215 vdetn6 piislusenstvi a pozemkri v obci a k.ri. Homi Jeieni, vedend na LV d. 516 Ladislav Bouzek, K Dubu 702, Homi Jel ni, spoluvlastnickt podi /2 Jaroslava Horekovd, n6rndsti Komensk ho 114, Homl Jeleni, spoluvlastnichi podil: / 2 obiednavatel : Mgr. Predrag Kohoutek, Exekutorskf uiad Tribor, eechova 298, Bechynd fiel posudku : zji3teni obrykl6 ceny dle ztkona (,. 151/97Sb. pro potieby exekudniho uiadu. Nelze pouzit pro dari z pievodu. Posudek obsahuje celkem!!!g!g!q!! stran textu vdetn6 obrllky a je vypracovdn ve tiech vyhotovenich, z nic}d dvd obdrzi obiednavatel. V LitomySli

2 Podkladv pro vypracov6ni posudku : a) dodan6 obj ednavatelem posudku -viz. piiloha - fstni informace majitele zp i s znalecr.f posu b) opatiend znalcem -viz. piiloia - fotodokumentace - prohlidka na mistd sam6m a jednani na piisludnyfch uiadech G Na vyzvrini znalce nebyly pi edloleny L6dne jin6 doklady o nemovitosti, napi. o staii nebo vy55i cend nemovitosti, n6jemnich smlouv6ch nebo vliskytu radonu. vlaslnici nemovitosti dle iednotliwch LV: LV i. 516 pro obec a k.rt. Hornf Jelenf Ladislav Bouzek, K Dubu 702, Homf Jeleni, spoluvlastnickli p odil: / 2 Jaroslava -or6kov6, n6mdsti Komensk6ho 114, Homi Jeleni, spoluvlastnicky p odil: 1 / 2 Datum, k ndmuz se ocendni prov6di: Ocen6nf nemovitosti je provedeno ke dni 27, Datum provedeni mistnfho Sbtienf ajeho ridastnici: Mistni Setieni bylo provedeno dne za piitomnosti znalce a objednavatele posudku. Podasi: +7 oc, skoro zataieno c pouzit6 Yerigi4gqllqky pii mdieni nemovitosti: mdiici lat' SoKKA sk 20218, ocelovd p6smo 20m PowERLET-20 a svinovacf dvoumetr, mdiici d6lkomdr LECA, typ Disto classic. Upozorndnf: Pokud nenf v posudku uvedeno jinak, jsou viechny informace, na kterd se znalec odvoldva, poddny stnd majitelem nebo objednavatelem. Pisemnd informace jsou uvedeny v podftjadech nebo je provedena odvoldvkq, kde se podklad nachdz{. Znalec neruii za pledloiend doktady a poslqttnut1 informace a nenese prdvn{ dfisledky neprav!,ch doklad& a nepravdiv!'ch informaci. s wjslednou hodnotou uvedenou v tomto znaleclcam posudku je kalkutovdno pro iely zjiitdni adminktrativni ceny, dle nfie uvedenlch pledpisti a pro v nich uvedenlch piipadech. V plipadd pouiiti zjiitdnd ceny pro jind nei uvedend t)iely, neodpovidd znalec za iai1kotiv iasbatq) nebo ikody t{mto pouiitfm vznikld. Za skuteinosti nebo zmdndnd podminky, kterd se vyslqttnou po datu zpracovdn{ tohoto znaleckdho posudku nelze plevzit zodpovddnost. Znalec upozorfiuje, 2e v posudku jsou uvedeny osobnf tidaje osob, a proto nakldddnf s timto znaleclsm posudkem podldfui reiimu zdkona i. 0i/2000 sb. o ochrand osobn{ch tidaifi. -2-

3 E n E s wn a o zm6n6 ndkterych z6kont. -!!-uan$v zatgnik, ve znenf pozdijrich --- '--'r'v' r vu z4^v''r' piedpisrfi_ - Z,Akon i Sb., z6kon o vtasinictvi fytfr,rff[x"r sb', o ndjmu a podnilmu nebytovfch prostor, ve zninf pozitdjsich - zskon i' 183/2006 sb. ze-dne , stavebni z6kon, ve zn6nl pozdejsich piedpisrl, zcjm6naz{kona i. 68/2007 Sb. ze dne i00:l. - Zf.kon i: Sb., katastrr{lnf z:ikon, ve zn6ni pozddjiich piedpisri. - Zj,\:" 8.367/1990 Sb., o obcich ve znini pozdl;s.-icf,f reopis,rr. - zly:: -E.265/L99rsb-' o prisobnosti o.ga"n i1lr.o repubriky v oblasti cen, ve zninf pozddjsich piedpisri. - ostatnf nr{vazn6 z6kony, vyhl6sky a piedpisy. NALEZaOCEtrtEttl Pozemky parc. d.: Ostatni stavby: KatastrSlni {izemi: Kraj: Obec: Uice: 215 st. '148, 1010 HorniJeleni Pardubickf Horni Jeleni Na pozemku parc. 6.: st Pardubice Horni Jeleni Obsah: 1) Obyykld cena : rodinnf drim d.p.2l5_vypodfy 2) ZAvEr

4 zp ) Rodinn'ri dfim d.p.215 Vieobecn6 rtdaje lnformace k pouzityim metod6m. e Cena zjistdnd cenovlm piedpisem: je cenove hladina, kterou st6t stanovil pro v:;bdr tzv. trojdane (darovaci, dddickd a z pievodu nemovitosti). Neme s obvyklou cenou nic spole0n6ho a je uved6na pro informaci, jake je skutednost od nazoru statu na cenu nemovitosti. V dobe ocen6ni se jednalo o vyhlasky 0. 3/2008 Sb., ve zneni vyhlasky a Sb. ve zn6nl dal5ich piedpisir. V posledni dobe i vcenovem pfedpisu je zaveden vlipodet porovnavaci metodou. Zde jsou oviem data zpri;merovana a spiz sejedna pr0mdr, od kter6ho se mirze skutedn6 prodejni cena lisit a take se v mnoha pfipadech li5i. Tato pr0merna porovnavaci cena nemuze piesn6 vyj6dfit odlisnosti resp. klady a zapory jednotlivych nemovitosti. Z techto dtivodu neni pouzita tato metoda. Vdcne hodnota-nakladove metoda: je vypodet nakladovou metodou (n6klady na pofizeni obdobne stavby dodavatelskym zpt-rsobem) s odeotenim opotiebeni. Tato metoda se u rodinnlch dom[] pou2ive pouze okrajovd, upfednosiriuje se porovn6vaci metoda s pouzitim dostupnlich [daj& o prodeji nebo nabidce obdobnlich objekt& (velikostn6, vybavenim, polohou atd.)v mistd a dase. Zde je nutne upozornit, Ze nabidka realitnich kancelaii m&ze byt jin6, nez koneen6 prodejni cena. Je vtomto ocendni pouzita pro piehlednost a informovanost. Nejedn6 se o hlavni vlpo6tovou metodu. Porovndvaci metoda: u rodinnlich dom0 je nejvhodn6j5i, nejlepe vyjadfuje skutednou situaci na trhu a de facto je to jedin6 uznt*an(t metoda pii ocendni obytnych staveb (RD, byty). U pr&myslovych oblektfi je nutn6 porovn6vat porovnateln6. Vych-rzi se z dostupnlch ov6ienych 0daji o prodejnich cenach, kdyz chybi, tak z cenovlich nabidek realitnich kancelaii obdobnych objektr:r (velikostn6, vybavenim, polohou atd.) v mist6 a aase. Zde je nutn6 upozornit, ze nabidka realitnich kancelafi mrlze blit jina, nez konedna prodejni cena a proto je nutn6 nabidku korigovat. Existuje vice porovnevacich metod, kter6 davaji r0znou vdhu kladn\tm a z5pornfm vlivflm, velikosti, vybavenim, stavu a podobn6. Vtomto posudku je pouzita metoda prof. Bradiide, kde sejednotliv6 srovnivan6 domy indexuji a tim se koriguje vlsledn6 cena. Vfnosovd metoda: odvozuje hodnotu majetku od hodnoty budoucich pfijmfr, kter6 z n6ho lze ziskat. Soudasna hodnota budoucich pfijm& se zjist'uje procesem diskontov6ni budoucich hodnot pfijm0 na jejich soudasnou hodnotu. Majetky, kter6 jsou schopny generovat piijem,.jsou obvykle na 26kladd teto skutecnosti oceriovany. Pfi pouziti pfijmov6 metody je oceneni provedeno na zaklad6 kapitalizace potenci-rlniho dist6ho pfijmu z pronajmu majetku v mife odpovidajici investidnim rizikim obsazenym ve vlastnictvi tohoto majetku. Prvnlm krokem pri metode kapitalizace prijmu je stanoveni potenci6lniho hrub6ho prijmu, kterli m&ze blit generov6n ocehovanlm majetkem. Dale je stanovena neobsazenost a provozni ndklady, kter6 jsou odedteny od potencialniho hrubeho piijmu pro zisk6ni provozniho pfijmu. Odeotenim rezervy na renovace od provozniho piilmu je stanoven aisty provozni pfijem pfed zdandnim. Hodnota majetku je potom stanovena pomoci primo kapitalizace. Pokud je spravne aplikov-rna, je tato metoda obecn6 povazovana za spolehlivou indikaci hodnoty majetkfi porizovanych pro jejich schopnost produkovat piijem. U rodinnfch domkt nebo budov obdobn6ho charakteru (venkovski staveni obytn6ho charakteru, byty) se nepouzive. Tyto metody a jejich vfsledn6 ceny jsou zde uvedeny pro informaci, aby nedoch6zelo k nedorozum6nim, Ze vfpo6et tou a tou metodou je jinli, resp. jeho vlisledek. Uvddim zde i duvody, ktere md vedli k pouzitf porovn6vaci metody, -4-

5 zp t.5t s Pardubicky Horni Jeleni SoUHRNNE tnformace o ocenovane rueuovrrosrr Obec, &ist obce: Horni Jeleni, Horni Jeleni Ulice: Koldisk6ho Podet obyvatel: e islo )optsne: s podlazi PPlNP Poaet bytovltch jednotek / typy icaraze v objektu / podet stiini: Fastavdne plocha 1Np: jobestav6ny prostor: ljednotkovd cena: Celkova vimcra pozemku: procna plocha - obytna/nebytov6 d6st / dalsizivotnost: 1 1 E ano 138 m2 747 m Kd/m3 367 m2 109,OO m'z 114,38 m2 0,00 m ,00 vo % k celkove rekonstrukci Nen i lok6tni - tuhe paliva zd6n6 (cihlova, skelet s masivni cihlovou vyzdivkou) soliterni bydleni tr ditdi 2005 tr okna. dvefe tr ostatni

6 zp t Mistopis (charakteristjka obce, poloha nemovitosti v obci) Charakteristika obce lj'sto Horni Jeleni se nachezi ve Vlichodnich Cechrich v Pardubick6m kraji, v okrese pardubice, asr uprostied :roj0helniku, jehoz vrcholy tvofi mesta Holice, Vysokd N.4yto a Choceri. Spravni obvod obce s rozdifenou pisobnostijsou :Jolice, sprevni obvod obce s pov6fenim obecnim iiadem jsou rovndz Holice. Horni Jelenije m6stem od roku Wbavenost obce: m6stskli [iad, matefska a zdkladni skola, posta, ordinace praktick6ho, d6tsk6ho a zubniho l6kafe, lekdrna, dostatedn6 sif obchodri a sluzeb. Nemocnice ve m6st6 neni. Prumvsl v obci neni rozvinutli', je zde pouze ndkoljk mensich spolednosti a drobnich podnikateli, napiiktad truhtarna,,.nirobce siti a 2indnek, autodoprava Reajon6lni infrastruktura: dopravni trasy: pfistup po silnici 2. tfidy d. 305 na trase Skuted - T)tni5t6 nad Orlici. Nedaleko mesta prochdzeji silnice 1. tridy t. E na trase Hradec Kralov6 - l\4ohelnice a d. 36 na trase pardubice - eestice guqo]li nu silnici 1. tiidy d. 1 '1). V okoli vede ndkolik zeleznidnich trati, z nejviznamn6jsich je trat na trase praha - ceskii Tfebovii (nejblizsi vetsi vlakove nedrati je v Chocni), d6le traf Chocei - Hradec Kralov6. Vzdalenostr vybranych okolnich m6st: Holice km, Borohradek 6 km, Chocei 13 km, pardubice 26 km. Pamatkv a ofirodni rezervace: Horni Jeleni: loveck)r zemedek, kostel Nejsv6t6jSi Trojice s farou a baroknimi sochami, hornojelensky zemedek, Mari6nski sloup, atd.; Chocei: Barokni zdmek. Poloha nemovitosti v obci :::l:":l1"lt"lll":t : p:,2].q se nach6zi v obci a k.u. Horni Jeteni, na stavebni parcele i. st..148, na jiznim okraji srrsrno centra na rohu ulic Kol6isk6ho.a Bozeny Ndmcov6, vpravo pii piiezdu od Vysok6ho Mlita. okoli tvoii zestavba rodinnymi domy. v okoli nemovitosti se nenachdzeji z6dne stavby ini vlivy negativn6 oirriurr;l"i iiione,ziuani nemovjtosti. Vzddlenost do centra obce je 2OO m, k nejblizsi autobusov6 zastdvce 2-00 m. piistup ii nemovitosti a na vlastni pozemek ie piimo z ulic Kolafskeho a Bozeny Ndmcov6 z pozemku p.p.d. 96s/2 ve vlastnictvi pardubick6ho kraje, Spr6va a udrzba silnic Pardubick6ho kraje a z pozemku p.p.d. tbozl10 ve viastnictvi M6sta Horni Jeteni. Celkovf popis nemovitosti (z6kladni popis, druh stavby, udel uziti, dispozidni feseni, pfislusenstvi) ZAkladni popis Jedna.se o samostatnd stojici zd6n!r, rodinni d&m, kteni je z mal6 i6sti podsklepeni s jednim nadzemnim podtazim bez vyuzit6ho podkrovi se sedlovou stiechou. pidorys itivoy 1e ve tvaru pismene,,[,,. vybaveni domu Je v nizk6m standardu, dehtuje komin, na omitce jsou patrne lokalni vtnke nery a prasiliny. Rodinnli drim je,ri.t6n,lino.ap"onl hranice pozemku. Druh stavbv Rodinni dilm. 0del wuziti Bydleni. Dispozi6ni iegeni -sklep - jeden sklepni prostor -piizemi - vstupni chodba, vlevo od chodby sm6rem do ulice Kolafskeho je umistdna kuchyi a za ni z chodby pfistupna [110,:1":^199t "ql:vo-:g chgdqy jmerem do ulice BoZeny N6mcov6 le obivaci pokoj a za nim z fokoie pristupn6 roznrce, zadnt pokoj Je piistupni z loznice (smdrem k vjezdove bren6) Piislu6enstvi stavbv Venkovni ipravy a p[po.jky inzenyrsk]ich siti (vefejny vodovod, elektrickii energie je odpojenii, veiejna kanalizace, zemni plyn kondiv HUp).

7 zp t. st Piistup a piijezd k pozemku tr z veiejn6 komunikace pies vlastni pozemky U jin6 zajist6ni pfistupu k pozemktm Piistup a piijezd pies pozemky n zajisten v6cnym bfemenem tr pravne nezajistdn 002t10 Mdsto HorniJeleni a (drzba silnic Pardubickeho Pron6jem nemovitosti (zhodnoceni n6jemniho vztahu) B Nemovitost neni pronajimana / propachtovena D Najemn i / pachtovni smlouvy uzavfene na dobu urditou za tlnich podm inek tr Najemni / pachtovni smlouvy uzavfen6 na dobu neurcitou za trznich podminek tr Nejemni / pachtovn i smlouvy uzavfene na dobu ureitou nebo neurditou za nevlihodnlich podminek pro pronajimatele DalSi komentdi k zhodnoceni n6jemniho vztahu Nemovitost neni pronajimana. Vyhodnoceni rizik nemovitosti Rating rizika: Rizika spojenii s privnim stavem nemovitosti Popis rizik spojenich s pravnim stavem nemovitosti Rizika nebyla zji5t6na. Rizika spojend s umist6nim nemovitosti Popis rizik spojenfch s umistdnim nemovitosti -Dle LV d. 516 pro k.0. Horni Jeleni ze dne jsou nemovitosti umist6ny v rozsahl6m chrendn6m Uzemt.

8 zp (,. s ilzika nebyla zjistdna. Vdcnd biemena a obdobn6 zatizeni Bez reelnich bfemen a sluzebnosti Zastavni pr6vo / podz6stavni prdvo (vdetnd budouciho) k osob6 a k nemovitosti - exekuce. konkurs Popis vdcri)tch biemen a obdobnlich zatizeni t -Na zdklad6 piedlozen6ho LV d.516 pro k.u. Horni Jeleni ze dne je na oceiovanych nemovitostech e./idov6no: z^sbvni pr,vo exekutorsk' ve prospdch 02 Czech Republic a.s., z^stavni pr'vo z rozhodnuti spravniho cgenu ve prospdch OSSZ Pardubice, zestuvni prevo exekutorske ve prcspdch Mdsta Holice, zesbvni pravo exekutorske ve praspdch lntrum Justitia, s.r.o.,2x zastavni pr'vo soudcovske ve prospdch OSSZ Pardubice, z4shvni p(6vo smluvni ve prospdch BONUS PRAHA lnvestment a.s., z'stavni pmvo exekutorske ve prospdch ZEPTER. NTERNATONAL s.r.o., zeshvni prevo e^ekutorske ve prospdch CEZ Prodej, s.r.o., 3x zesbvni pr6vo exekutorsk' ve prospdch vojensk6 zdravotni pojisfovny Cesk6 republiky Pmha, zesbvni pr,vo exekutorsk6 ve prosp''ch CC nvest Ltd., llalta, z'stavni prevo exekutorske ve prospdch Eichingerove Maftina, Ceske Buddjovice, zestavni pr^vo exekutorske ve prospdch Fitcentrum a.s. Praha, z'stavni prevo exekutorske ve prospdch Vodafone Czech Republic a.s., zestavni prevo exekutorsk4 ve prospdch Raiffeisenbank a.s. Praha (podrobny popis je uveden na LV v pfiloze v zadni dasti ocen6ni). VySe uvedene zestavni pravo nebylo v odhadu trzni hodnoty zohledndno. -Na zakladd piedlozeneho LV a.516 pro k.0. Horni Jeleni ze dne jsou na oceiovanych nemovitostech evidovdna,,zahejeni exekuce, Prohh'eni konkursu podle insolveniniho zekona, Rozhodnuti o 12x Exekuini pfikaz k procleji nemovitosti, 15x Naiizeni exekuce (podrobny popis je uveden na LV v pfiloze v 'padku, zadni aasti ocen6ni). VfSe uveden6 omezeni vlastnick6ho pr6va nebyla v odhadu trzni hodnoty zohledndna. Rizika nebyla zjistena. Rizika ostatni NE ANO Nemovitost neni pronajim6na Stavby dlouhou dobu neuzivane Popis ostatnich rizik -Stavba nebyla delsi dobu uzivena a je velmi Spatn6m technickem stavu. Vybaveni domu je v nizk6m standardu nebo chybi, dehtuje komin, na omitce jsou patrn6 lokalni vlhke fleky a praskliny, jedny dvefe jsou vybourany. DalSi rizika nebvla zii5t6na. Piehled listri vlastnictvi -8-

9 zp i, Vfpodet v6cn6 hodnoty staveb RodinnV dim ::ll_,- :-r_rro:gjl6 stojici zddny rodinn! drim, ktery je z mate dasti podsktepenli s jednim nadzemnim :: l:.,,1 b^e,z-,y:riteho,podkrovi se sedtovou stfechou. p0dorys stavby je ve tvaru pismene,,1,,. Vybaveni - j'nu Je v nlzkem standardu, dehtuje komin, na omitce jsou patrne lokelni vlhke fleky a praskliny. :im je Rodinnli umistdn u jihozapadni hranice pozemku. -ispozidni feseni -sklep - jeden sklepni prostor -DiiTemi - vstupni chodba, vlevo od chodby sm6rem do ulice Koleiskeho je umistdna kuchvr a za ni z 'nodby pristupna kouperna a wc, vpravo oci chodby smdrem do urice Bo2eriy r.rjr"""j r" "o:,r"aci pokoj a z? nim z pokoje pristupne roznice, zadni pokoj je pristupnl; z roznice (sm6rem i< vjezdov6 br5n6i Pcpis konstrukci: z'klady betonov6 bez izolaci proti zemni vlhkosti, svisld nosn6 konstrukce zd6n6, zdlvo cihelnd v fl. 4s cm.:?:!'i!y Y"..glYY), stropy dievene tramov6 a v koupelnd sadrokartonovli poonteo, strecna ""oroua, "trusni 'fflna palene tasky' klempiiske konstrukce z pozinkovan6ho plechu, vnitini omitky vapenn6, fasadniomitky ciizolitov6.a zadni stdna vdpenn6 (opad6va), vndjsi obkiady soktu cinetnyrii pisr<y,-'uiigni oorraoy <eramick6 (koupelna, ddst kuchyne), schody nejsou,'dveie hradke fedny jsou vynburaiyy, okna diev6n6 Spaietova a do ulice dievdn6 zdvojena podlarry obytnych mistnostii priieini - outonoue'(po[o1", kuchyri, ::?1::l^l::Ti:f.?jl:ibl lloupetna); podrahy ;statnich mistnosti: nejsou, vyt6p6ni crryoiioentule xomin;,.:yjr:1"::?ll::-.^yetelna (odpojena), bteskosvod neni instatoven, rozvod vody studen6'a rjpl6, idroj rept6 'o(ly er' DoJleri lnstalace plynu neni.provedena, kanalizace je provedena a je svedena do verejne kana'iizace, ''ybaveni kuchyn6 (bez kuchyiske linky, bez sporsku a dai5ii'ro vybavenil, vnitrni vynivj ffia, sprcnovy box, umyvadlo), z6chod (samostatnli kombi), ostatni vybaveni se zde nenachazi. Staii dle sddleni objednavatele pochazi stavba z roku 1934, demuz odpovida provedeni konstrukci a pouzity material. Ooravv a rekonstrukce: rekonstrukce koupelny, kuchyn6 a elektroinstalace -bezn6 a pravidelna udrzba ZAvadv'. Vybav ni domu je v nizk6m standardu nebo chybi, dehtuje komin, na omitce jsou patrne lokalni vlhke fleky a praskliny, jedny dveie jsou vybou16ny. VVmSry Zastav6ne Dlocha -sklep (1.PP): 13,99 m'? -piizemi (1 NP): (13,15.s,76 ddst se sedrovou strechou)+(5,77*3,98 d6st s purtovou stiechou) = 138,i6 m, Vfpo6et vdcn6 hodnoty hlavni stavby -9-

10 zp d. s odet obestaven6ho, :hni stavba se sedlovym :.stiesenim,-chni stavba se pultovim l:stiesenim - celkem: rostoru (1 3,1 5-8,76)-(3,74+3,48/2) (5,7 7-3,98Y P,7 4 +3,42Y 2 prostor 33,58 m3 631,26 m3 = 82,21 m m3 l=klady laivo -:r-opy S:iecha ":J^},tina 1,1:mpifsk6 konstrukce.'nitfni omitky =asadni omitky,'nej5i obklady,'nitini obklady S:hody l':na -:f, ahy obytnlich mistnosti tr.dlahy ostatnich mistnosti,')16p6ni =!ektroinstalace 3leskosvod Rozvod vody Zdroj tepl6 vody :rstalace plynu <analizace ','ybaveni kuchynd 'rrnitini vybaveni Zechod Ostatni Popis -betonov6 bez izolaci proti zemnivlhkosti -ciheln6 v tl. 45 cm (praskliny ve zdivu) -dievdne tramov6 a v koupelnd sadrokartonovy podhled -sedlova -palen6 tasky -pozinkovani plech -vapenn6 -bfizolitov6 a zadni stdna vepenna (opadav6) -sokl oblozeni cihelnjrmi Pesky -keramick6 (koupelna, dest kuchyn6) -chybi -hladke (iedny jsou vybou16ny) -dievdne apaletova a do ulice dievdne zdvojena -betonov6 (pokoje, kuchyi, chodba), keramicke dlazba (koupelna) -chybi -chybi -sv6telne (odpojena) -chybi -studen6 a tepl6 -el. bojler -chybi -je provedena a svedena do vefejneho fedu -chybi -vana, sprchovy kout, umwadlo -samostatny kombi Zastavend plocha Ccestaveny prostor Jednotkovd cena (JC) Rozestavdnost iedrodukeni hodnota (RC) Siari lalsi Zivotnost acotiebeni \/6c na [m'?] lm3l lkd/m:1 K6 roku rokrl % ,06 100, a1 19 Vf po6et hodnoty pozemkfi Zikladni popis ocef ovan]7ch pozemku Oceiovan6 pozemky se nachzrzeji v obci a k.0. Horni Jeleni, na stavebni parcele d. st. 148, na jiznim okraji Sir5iho na rohu =ntra ulic Kolafsk6ho a BoZeny Ndmcov6, vpravo pfi pfijezdu od Vysok6ho M)ita. Okoli tvoii zastavba -;jinnimi domy. V okoli nemovitosti se nenachazeji Z6dne s'tavby ani vlivy negativnd ovliviujici klidn6 uziv6ni -:r]ovitosti. Vzdalenost do centra obce je 200 m, k nejblizsi autobusov6 zastavce 200 m. Piistup k nemovitosti a na vlastni pozemek je pfimo z ulic Kolefsk6ho a Bozeny N6mcov6 z pozemku p.p.d. 965/2 ve,?stnicivi Pardubickeho kraje, Spr6va a [drzba silnic Pardubick6ho kraje a z pozemku p.p.d. 1002/10 ve vlastnictvi \'asia Horni Jeleni. Na pozemcich se nachazeji venkovni Upravy a piipojky inzenyrskich siti (veiejny vodovod, elektricka energie je : trcojen6, vefejne kanalizace, zemni plyn kondi v HUP). Pozemky jsou rovinat6 a vz6jemnd na sebe navazuji. Spolebn6 tvoii p&dorys t6mdf ve fuaru itverce. Stavebni - l0 -

11 zp t parcela d. 148 ie cca z 1/2 zastav'na rodinnlim.domem a zbguajici 112 tuofi aes'- zahrudy. pozemkove parcela d. 1O1O tuoii funkdni celek s pozemkem zastavdnim;odinnym oomem a'stouz laro zanrada, respektive zatravncny dvorek. Ta je bdzn6' oplocend' zatravndne bez trvalich poroiti. Funk6ni celek znamena pozemek, kteni navazuje na pozemek zastavdnli stavbou hlavni, nepferusenli pozemky nebo cestamijin6ho malnere. Stanoveni a zdrivodn6ni jednotkov6 ceny pozemki Pozemky pro vvstavbu RD isou v obcitr62nd do:j,u.pqe.a jejich ceny se v obci pohybuji na b6zne lrovni cen podobnych :!"j-9tq"9 r:ir"zi je v iozsahu 300 a2 4s0 Ktim2. v 'i6ri" prii,"ie odhaduji obvykrou cenu zastav6nlich pozemkil na 450 Kd/m'. zdtvodn6ni: rozno"t-lulgi9li.lg.v_eske16 b6zne inlenlr,sr<e sit4'polria ;;;k]:; ;;;il;ile. podktady a informace poskyfla realitni kancel6i consulr vx Litomyst s r.o. a Jiiaoaze rearitni sitd RVe.' Pro oc n6ni pozemk0 porovnanim cen byly vyuzity 0daje z realitniho trhu, zji5t6n6 v realitnich kancelarich regronu a na 'i-ealitnich serverech www srearity.cz, tariny."., ***.n"rouitosti.cz iz vrastni databaze. Vfpodet porovn6vaci hodnoty :ro porovn6vaci metodu bvlv vvbrany p-odobn6 domy prodan6 v poslednich 6 m6sfcich v t6 sam6 obci nebo nejblizsim :koli. Tyto potom Uyty porovnany s ocerovanou nemovitosti dle metodjkv HB. ijornijeleni ul. Lukavskir 172, ,73 nomi Jeleni, starsi rodinni l;jo-ll,^r:pll.l_o dirm na ut. Lukavske v obytne.estj obce. RD byl obytnym^podkrovim. l::f!i " V pfizemi.se nachazela chodba, kuchyn6, spiz, jidetna, pckol, obyva;i.pracovna, WC a v podkrovi byla chodba, koupelna, Satna a Ove ioznice. nemovitosli Celkovlf'stav odpovidal dobd poiizeni st;vby, vynaveni odpovij"ro iat e Oo-fJpol-ir"ni u :n.s.. eo{ich tetech Male modefnizace koupelny a WC byt; provedena v roce ZOO.iiiii-a Jdrzovanr. byta spi6e v6t6i V i okoli nejsou negatiini vlivy f::!t.e"li:-t"dyf: pramene ceny - kupni smtouva - koeficient 1,00; Vetikosti objektu _ vdtsi :?lil-llll "li 9 es; Potoh^a ^-,ve-stejne obci, podobne _ koeficient 1,00; provedeni i vybaveni,,:psr vydaven0st - k.eficient 0,95; Celkovli stav - lepsi stav _ koeficient 0,95; Vliv pozemitu _ v6t5i :ozemek - koeficient 0,95; Uvaha zpracovatele ocen6ni_ samostatnj, domek - koeficient 0,90; Zd0vodndni koeficientu K:.Redukce pramene ceny - kupni smlouva; Velikosti objektu _ v6tii l?,:1i',.."^9 -:h",, rj stejne.,obci, podobnii; provedeni a vybaveni _ tepsi vybavenost; C^elkovy.stav, - lepif stav; Vtiv pozemku - "itsi por"r"fc Uirliu-rpru"ou"t"r" ocen6ni _ :ermna nad Orlici 77, ,89 :Yhni domek, Starsi,rodinnli dim v cermne nad orlici\.14ezd na Horni Jeleni. Ditm byl postaven v :!,rrycn rerecn m.s. a byl v horsim stavu, neomitnut. V dom6 se nach6zel btt o vejikosti 1+2 s :-'islusenstvim. Byla provedena mala modernizace toup"fnv u nater'of"n.io j piizem im byl menii <snuti sklep. RD m6t spi6e nizli standard vnitiniho vyb;veni. i.n ij. i,itu primcien6 velk6 s : rocnlimi stromy. V okoli objektu se nenachdzely negativ;ivlivy. ".t9..1lj Redukce pramene ceny - kupni smlouva _ koeficient 1,00j Velikosti objektu _ menii _,:3eicient 0,97; Poloha - vesnice s mensi vybavenosti _ t<oercieni t,itz; pioveoeni a vybaveni _ :,:dobnd nizki standard - koeficient.1,00; Celkovi stav _ podobni - koeflcient 1,00; Viv pozemku _ '3i5i pozemek - koeficient 0,90; uvaha zpracovatere ocen6ni - podobna nemovrtost - koeficient -.00: -11 -

12 zp 8. s s :rcmijelenisidlistd 135, ,79 id Homi Jeleni, Rodinni piizemni domek s plnym podsktepenim a sedlovou stiechou bez podkrovi. P'D bylpostaven v 8o{ych letech m.s. a vnitfni vybaveni domu odpovidd t6to dobd. OpotfeLeni byto.azne a odpovidalo st6fi a bezn6 tdrzbd. V suierenu se nachdzela garez, sklep, kotelna, uhelna, :::ni6ka a prddelna. V pfizemi se nachazela chodba, hata, kuchin6, ob)ivaci pokoj, toznice,!.acovna, koupelna, spiz a WC. Zahrada byla bdzne s velk]tmi okrasnyimi siromy. V okoli nejsou r.gatjvnivlivy. -Oanoceni: Redukce pramene ceny - kupni smlouva - koeficient 1,00; Velikosti objektu _ mensi _.rejicient 1,02j Poloha - podobne poloha, d6l od centra - koeficient.1,01; provedeni a vybaveni _ ;ls] ; k9e-n9r9n! 0,90; Celkovi stav - lep6i - koeficient 0,90; Vliv pozemku - pozemek je vdtsi - {:eficient 0,95; Uvaha zpracovatele ocendn i - dobr6 nemovitost - koeficient 1,00; Juvodneni koeflcientu K.: Redukce pramene ceny - kupnr smtouva: -oloha - podobna poloha, ddl od centra; provedeni a vybaveoi _ lepsi: vetsi; Uvaha zpracovatele oceneni- dobra Velikosti objektu - mensi; Celkovli stav - lepii; Vliv r,,ariadni koefrcient Jiihe plocha :,linimaln i jednotkov6 cena: Frum6rn6 jednotkov6 cena:!,laximaln i jednotkova cena: Variadni koeficient '109,00 m2 l\4inim6lnicena: Prrlmdrn6 cena: l\,iaxim6lnicena: 4,39 o/o Rekapitulace ocen6ni Vyhodnoceni nabfvaciho titulu a kupni ceny Kupni cena: 0 KO Druh dokladu: Dle sd6leni Ze dne: Ke dni ocendni neni ocetiovana nemovitost piedm6tem obchodu. Komentai ke stanoveni ceny obvykl6 a vhodnosti zastavy -,9blykla ce.na je v. rozmezi odpovidajici prodejnim cen6m v obcich a odpovid6 piiblizn6 vypodten6 porovnavaci cen6. :t^o_"-t3l9y:"i obykle ^eny byla rozhodujici velikost, poloha a dostupnost do mdsta, uveden6 sitn6 a siab6 st16nky. Nemovrtosti prodevane v exekuci_maji nizsi ceny nez je obvykl6, vyjadiuje se tim riziko nestability, proto porovn6vaci koriguji hodnotu na nizsi Urov6ri. lvlinimalni cena v rekonstrukci Vklad investice do nemovitosti Reprodukdni hodnota - z toho hlavni budova - ostatni 0Kd Ke Ke 0Kd irlvodneni koeficientu Kr: Redukce pramene ceny - kupni smtouva; vetikostr objektu _ mensi; -olona - vesnice s men5i vybavenosti; prov.edeni a vybaveni- podobn6 nizki standard; Celkov), stav Vliv pozemku - vdtsi pozemek; Uvaha zpracovatele ocen6ni- -12-

13 zp (, s Siln6 stranky nemovitosti -= pseni situace na realitnim trhu, ceny nemovitosti stoupaji -isstatedna vybavenost mdsta Horni Jeleni -troloha nemovitosti na okrajicentra m6sta -:istup z veiejnli'ch zpevndnllch pozemk0 Slab6 strenky nemovitosti --:hov6 poloha u rusnejsi ulice -- domu je mala zahrada -r:lmi Saptny stav nemovitosti -;rodej v exekuci 2.) Z6vdr- RD stano ednotlivrich orsv a nemovit ZLsavy a jin6 zdvadv -\a z6klad6 piedlozen6ho LV d. 5i6 pro k.ri. Homi Jeleni ze dne 18.L2.204je na oceiovanlfch lemovitostech evidov6no: zdstavni prdvo exekutorskt! ve prospdch 02 Czech Republic a.s., zdstavn! prdvo z rozhodnut! sprdvn{ho orgdnu ve prospdch OSSZ Pardubice, zdstavni prdvo exekutorsh! ve prospdch Mdsta Holice, zdstavni prdvo exekutorskd ve prospdch ntrum Justitia, s.r.o., 2x zdstavn[ prdvo soudcovsl.,e ve prospdch OSSZ Pardubice, zdstavnl prdvo smluvn[ ve prospdch BONL\S PRAHA nvestment a.s., zd.stqvni prdvo exekutorskd ve prospdch ZEPTER NTERNAToNAL s.r.o.,.dstavni pravo exekutorskd ve prospdch CEZ Prodej. s.r.o., 3x zdstavni prdvo exekutorskd ve prospdch Vojenskd zdravotni pojiifovny Ceskd republile Praha, zdstavni prdvo exekutorskd ve prospdch CC nvest Ltd., Malta, zdstavni prdvo exekutorskd ve prospdch Eichingerovd Martina, Ceskd Buddjovice, zdstavn[ prdvo exekutorskd ve prospdch Fitcentrum a.s. Praha, zdstavn{ prdvo etekutorskd ve prospdch Vodafone Czech Republic a.s., zristavnf prdvo exekutorslcd ve prospdch Raiffeisenbank a.s. Praha (podrobnf popisje uveden na LV v piiloze v zadni d6sti ocendni). vfse uvedend z6stavni pr6vo nebylo v odhadu trzni hodnoty zohledndno. -Na zakladd piedlozendho LV d. 516 pro k.ri. Horni Je\eni ze dne jsou na oceiovanlfch nemovitostech evidoviina,, Zahdjeni exekuce, Prohldien{ konkursu podle insolveniniho zdkona, Rozhodnut{ o ilpadku, 12x Exekuin{ piikaz k prodeji nemovitosti, l5x Nalizeni exekuce (podrobny popis je uveden na LV v piiloze v zadni dhsti ocen6ni). Vfie uveden6 omezeni vlastnick6ho pr5va nebyla v odhadu trzni hodnoty zohledndna. Banka v r6mci schvalovaciho iizeni rozhodne, zda na rjmazu vf5e uvedenfch omezeni bude trvat.... inq z6vady v znouci na nemovitosti nebyly prohlidkou na mist6 samdm ani z piedlozenlch podkladri, ke dni ocendni zji5tdny. _, Cena pr6v nebyla stanovena, protole jin6 pr6va spoj en6 s nemovitosti nebyla na zikladl piedlozenyich dokladt zjistdna, mimo vlastnick6 pr6vo.

14 zp s Nejsou. De $ 336a odst. 1 o.s.i. nejsou vfse uvedend z6vady takov6ho charakteru, aby zateftovaly rnnovitost i po prodeji. ObryklS -trini cena nemovitosti s piislulenstvim ($336a odst. pism.,,c,. o.s.i.) Jsem toho n6zoru, ze obvykld cena oceiovan6ho rodinn6ho domu s prislusenstvim a pozemky odpovidd hodnotd zjist6n6 porovn6vaci metodou upraven6 dle kbment6ie. -- _ Tato cena je cenou obryklou zjistdnou dle zikona l5r/g7 sb. pro potiebu exekulniho tfiadu, Nelze pouzit pro dari z plevodu nemovitosti. Tnatgs 2oboru stavebnictvi u.to'oll#-tutt ot or?i"'i#,, K A R L i K Ceny a odhady nemovitosti a Oceiov6ni podnikri lmdiisk Litomy5l i

15 zp t5 huleckd doloika : Tnaleckli posudek jsem podal jako znaiec jmenovani rozhodnutim Krajsk6ho soudu v Hradci Knilov6 ze dne l pod dj. Spr.984/85 pro z6kladni obor stavebnictvi a ekonomiky, pro odvetvi ceny a odhady nemovitosti a dne pod dj. Spr.41l98 pro odvdtvl oceiovdni podnik-u. Posudek byl zapsrln pod poi.d ve znaleck6m deniku. Znalednd a rihrady vfdajri Lrdtuji dle piilozen6 likvidace. V LitomySli i5 znalec z oboru stavebnictvi a ekonomiky ceny a odhady nemovitosti a oceiovrini oodnikri KARLiK {mdiisk6 268 ysl.:.].:;.]i,i :li:].:i]]...']..]li.]l...:i::.' it'$#fss$?.li*j*:,iitt$:r]:l,:iiiifl ]]]:]]]t ij.]ii:.,.n:ii;i..]ii,:] 1']]]ii,$w

16 ZP ()

17 zp (, FOTODOKUMENTACE foto pohled z ulic Kolefsk6ho od severoz6padu pohled z ulice Bozeny N6mcov6 od zahrada - dvorek Fhled od severu - dvorek, v eele pokoj, vpravo dvefe do pohled od severowchodu - dast s koupetnou kuchyi kuchyi

18 zp d, ts

19 zp (, foto ffl - zavady.j praskliny ve zdivu dehtuje komin dehtuje komin vlhkost zdiva, plisei vybourano dvefe

20 zp (, t5. '1, Sz tl TtniSt6l 4*o,lry-'* ;;* 6ysl n Orl' ;H;i =-ffi it,, *,,,- ;-:i:t,-.";^j[uu,", *1"rll"i-o *i,*.*n.11..,i,.., \,,." 8:l'il- o*u r.. raf(quulue "., "jri"::'-..._...t-...i']l/.,..--.u.;";;i,r '), cnruairir':i...r-..,:!.: *.'iu"- n oi "- -ii.usti n, o. c.flg Heimanriv lv, TYnec vy-s,q!6 \ 'i Mestec..,slatdany MYto.i *.r*-^--i.-. - :"\'r, - lll' '' n.oi,:n u"il)"o*n\\ *. ii... 'i,:t*.. ;fl:1 - --::1, 'i, s"q it.". l i * HoRNi JELEN -d E '.'rnu... mapa obce

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU číslo 1688-27/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 558, jehož součástí je rodinný dům č.p. 25, pozemek parc.č. 559 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 149 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3492/036/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 1644/1 s budovou čp. 979 jiná stavba, pozemek p.č. 1644/2 s budovou bez čp/če průmyslový objekt, pozemky p.č.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč - ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 NEMOVITOST: Byt číslo č. 548/9 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad, k.ú. Náměšť nad Adresa nemovitosti: Náměšť nad, Husova č.p. 548 Vlastník

Více

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-01"8/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely.

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-018/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely. ZNALECKY POSUDEK c. 5868-01"8/2012 o cend nemovitostf ve mdstd Vy5kovo mfstni i6sti Lhota, pozemkri parc.i. 49 - zastavilnf plocha a'n"6dvoiiripare;i. 50/1 -zastavdnf plochaa nidvoff a parc.i. 53 -zahradla,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3675/269/2014 6 NEMOVITOST: Objekt služeb a obč. vybavenosti - budova čp. 12, která je součástí pozemku p.č. st. 17/2 a pozemky p.č. st. 17/2 a p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012

Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012 Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2333-159/2014

Znalecký posudek č. 2333-159/2014 Znalecký posudek č. 2333-159/2014 O ceně nemovitosti - rodinný domek č.p.148 včetně příslušenství a pozemků č.st. 147/17 a č.147/9 obec Poběžovice, katastrální území Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Bašnice, k.ú. Bašnice Adresa nemovité Bašnice 45, 508 01 Bašnice věci: Vlastník

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Zuzana Strašíková,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4056-72/2015 NEMOVITÁ VĚC: Byt č.2487/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa nemovité věci: S.K.Neumanna 2487,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění Exekuce Č.j.160EX

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 88 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 39 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, obec Stará Voda, k.ú. Stará Voda Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rodinný dům s pozemky a příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Hovorany, k.ú. Hovorany Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 NEMOVITÁ VĚC: Podíl ¼ Rodinný dům, st.p.č.345 včetně čp. 306 a p.p.č.786/21 Katastrální údaje Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Cerhenice, k.ú. Cerhenice

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 NEMOVITOST: Byt č. 550/7 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou Adresa nemovitosti: Náměšť nad Oslavou, Husova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4057-73/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.28 s pozemky p.č.st.47,p.č.16/2,p.č.412/1 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3327/214/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Podlesí 454, 73911 Frýdlant nad Ostravicí Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 Okres: Ústí nad Labem Obec: Chlumec Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.47, jehož součástí je rodinný dům č.p.233, včetně příslušenství v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3192/79/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Letošov 116, 68333 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Nesovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 37-4913/2014 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 233/3 jehož součástí je rodinný dům ů č.p. 201, pozemek p.č. 233/1, příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

Znalecký posudek -Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek -Odhad obvyklé ceny Znalecký posudek -Odhad obvyklé ceny číslo 3317/76/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 325/6, v obytném domě čp. 325, na st.p.č. 412/1, Podíl na společných částech domu čp. 325 a pozemku označeném jako

Více