/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)"

Transkript

1 Radoslav Fasuga /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) 1

2 Informace o předmětu Název úlohy Typ úlohy Max./ Min. bodů Zápočet a zkouška Zápočet Sestavení a obhájení podnikatelského záměru Projekt Model financování, analýza udržitelnosti projektu Projekt 10 5 Návrh technické realizace projektu, časový harmonogram Projekt 10 5 Oponování konkurenčních projektů Jiný typ úlohy 5 0 Referát na vybrané téma Jiný typ úlohy 5 0 Zkouška Psaná zkouška Písemná zkouška

3 Přednášející a cvičící Dr. Ovce Ing. Vlková 3

4 Náplň přednášek Základní směry podnikání na internetu, moderní směry podnikání, vysvětlení základních pojmů (B2B, B2C, B2G atd.) Specifikace podnikatelského záměru, ocenění nákladů a zisků, realizovatelnost záměru Cenová politika, metody stanovení cen, ceny v rámci Evropské unie, odhad nákladů spojených s realizací podnikatelského záměru Skladová evidence a logistika skladových zásob, základní principy, výpočty, evidence, legislativa Sledování statistik webových aplikací, základní ukazatele, SEO optimalizace, testování kvality zpracování internetových stránek vzhledem k podnikatelskému záměru Marketing v oblasti internetu, reklamní kampaně, sledování jejich úspěšnosti a vytíženosti Právní formy pro elektronické podnikání, živnostenská oprávnění, koncese, obchodní a občanský zákoník ve vztahu k elektronickému podnikání, Ochrana osobních údajů, práva a povinnosti v rámci států evropské unie 4

5 Náplň přednášek Image a firemní identita, počítačový design, logotypy, vizuální styly, korporátní manuály, uživatelské rozhraní Elektronické platební kanály, příjem elektronických plateb, kreditní karty, bankovní převody, elektronické bankovnictví a jeho provázanost na účetní aplikace, mezibankovní styk, zahraniční platby Péče o zákazníky, CRM systémy, nabídka, poptávka, reklamace, servis, helpdesk, základy komunikace se zákazníkem Organizace a řízení zdrojů IT/IS, Outsourcing, outplacement, offshoring Manažerské schopnosti, práce v týmu, organizace skupinové práce, projektové řízení, plánování Financování podnikatelských záměru, úvěry, půjčky, granty, inkubátory 5

6 Rozvrh cvičení Úvod do problematiky elektronického podnikání Vymezení podnikatelského záměru Určení ceny produktu, služby, ziskovost, odhad nákladů Sestavení marketingové a reklamní strategie Určení vhodné právní formy pro podnikatelský záměr Vizuální prezentace produktu či služby Skladová evidence a distribuce Platební kanály Prezentace dosažených výsledků Práce v týmu, organizace týmové spolupráce, rozdělování úkolů, plánování 6

7 Definice podnikání Obchodní zákoník ( 2): soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Živnostenský zákon ( 2): Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 7

8 Základní informace o podnikání 8

9 Podnikatelský trojúhelník Náklady Riziko Zisk 9

10 Podnikání fakta a mýty Požaduje se: Soustavnost Samostatnost Vlastním jménem Vlastní odpovědnost Dosažení zisku Mýty o podnikání: Člověk se musí podnikatelem narodit Většina nových firem zbankrotuje Podnikatel je svým vlastním pánem Kdo je úspěšný v zaměstnání bude úspěšný v podnikání Vždycky si můžu založit svou vlastní firmu (v krizi) Zisk jako ekonomický cíl podnikání 10

11 Přístupy k podnikání Podnikání jako životní styl Zdrženlivé podnikání Nadějné podnikání Podnikání s potenciálem vysokého růstu Revoluční podnikání Ekonomický přístup (ziskový, udržitelný) Legální přístup (dle zákonů = pravidel) Etický (dělat to co je správné) Filantropický (být dobrý člověk) 11

12 Stakeholder Interní stakeholdery Zaměstnanci Management Jejich rodiny Odbory Vlastníci Externí stakeholdery Zákazníci Dodavatelé Místní společnosti Konkurence Orgány samosprávy, Instituty státní správy Média 12

13 Podnikatel vs Manažer Podnikatel (proč?) Manažer (proto) Podnikatelská vs Manažerská strategie 13

14 Předpoklady pro podnikatele a úspěch Podnikavost Dispozice Schopnosti Vědomosti Dovednosti Osobní vlastností Nespecifické (temperament, charakter) Specifické Úspěch Tlak (řešení situace) Tah (příležitost, prostředek k uspokojení potřeb) 14

15 Omezení a důvody zániku malých a středních podniků Omezení Negativní společenské vnímání podniku Horší přístup ke kapitálu Vzdělávání v oblasti podnikání Omezené inovační kapacity a nízké výdaje do vědy a výzkumu Administrativní zátěž Důvody zániku Podkapitalizace Špatný peněžní tok Nedostatečné plánování Chybějící konkurenční výhoda Nedostatečný marketing Snaha vědět o všem a dělat všechno sám Nekontrolovaný růst 15

16 Modely růstu podniku Greiner (obchodní vývoj, revoluční období, věk podniku, velikost podniku, stádium evoluce, stádium revoluce, tempo růstu odvětví) Tvořivost (krize vedení) Řízení (krize autonomie) Delegování (krize kontroly) Koordinace (krize byrokracie) Spolupráce (krize spolupráce zaměstnanců) Churchill a Lewisová Existence Přežití Úspěch Rozlet Vyspělost zdrojů 16

17 Formulace podnikatelského plánu 17

18 Účetní rozvaha Aktiva Dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Hmotný dlouhodobý majetek Finanční dlouhodobý majetek Oběžný majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Cizí zdroje Závazky Bankovní úvěry a vypomoci Půjčky 18

19 Podnikatelský plán - zásady Inovativní Srozumitelný a uváženě stručný Logický a přehledný Pravdivý a reálný Respektující rizika Užitečné dokumenty a návod k sestavení podnikatelského plánu: 19

20 Struktura podnikatelského plánu Shrnutí Popis podnikatelského záměru Popis produktu (výrobky, služby nebo řešení) Okolí firmy Analýza zákazníků Které produkty, kterým zákazníkům, Kde budou produkty poskytovány, geografické hledisko Které zákazníky získáme a zaměříme se na ně, Jaké motivy přimějí zákazníka ke koupi (poptávka), Jaké má zákazník nákupní zvyklosti (interval, rodina) Analýza konkurence Informace o firmě (historie, strategie) Klíčové osobnosti Marketing (Marketing, Cenová politik, Prodej) Výroba provozní činnost Finanční plán Projektový plán Analýza rizik Přílohy 20

21 Volba právní formy podnikání Podnikání fyzických osob OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) Ohlašovací živnosti Řemeslné živnosti Vázané živnosti Volná živnost Koncesované živnosti Podnikání právnických osob Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) Komanditní společnost (k. s.) Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným (spol. s r.o., s.r.o., Ltd.) Akciové společnosti (akc. spol., a.s.) Družstva 21

22 Založení společnosti s ručením omezeným Výpis z rejstříku trestů Výběr názvu, předmětu činnosti a sídla společnosti Sepsání společenské smlouvy Stanovení správce vkladu Podpisová vzor jednatele Registrace na živnostenském úřadě, získání povolení k provozování živnosti Otevření podnikatelského účtu Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku Registrace na daňovém úřadě Registrace správa saciálního zabezpečení Registrace ve zdravotní pojišťovně Vazby na: Živnostenský úřad Bankovní instituce Daňové úřady Zdravotní pojišťovny Správa sociálního zabezpečení 22

23 Elektronické podnikání 23

24 24 Ovce a vlci

25 Elektronické podnikání Elektronickým obchodováním (e-komerce) rozumíme využívání informačních a komunikačních technologií v procesech prodeje a nákupu tj. v obchodní transakci. E-podnikáním rozumíme mezipodnikovou integraci procesů, aplikací a systémů (založenou na využívání IS, tj ICT). Cílem je vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků nabídkou nových nabídkou nových mezipodnikových procesů, jakož i jejich integraci s novými podnikatelskými modely. E-obchodování je tedy užší pojem než e-podnikání a zahrnuje pouze nákup a prodej zboží a služeb s využitím ICT. Obvykle ovšem platí, že pokud podniky využívají e- podnikání, pak také obvykle provozují e-obchodování. 25

26 Oficiální vymezení elektronického obchodu

27 Elektronické podnikání Elektronickým obchodováním (e-komerce) rozumíme využívání informačních a komunikačních technologií v procesech prodeje a nákupu tj. v obchodní transakci. E-podnikáním rozumíme mezipodnikovou integraci procesů, aplikací a systémů (založenou na využívání IS, tj ICT). Cílem je vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků nabídkou nových nabídkou nových mezipodnikových procesů, jakož i jejich integraci s novými podnikatelskými modely. E-obchodování je tedy užší pojem než e-podnikání a zahrnuje pouze nákup a prodej zboží a služeb s využitím ICT. Obvykle ovšem platí, že pokud podniky využívají e-podnikání, pak také obvykle provozují e- obchodování. 27

28 X2X 28

29 X2X B2C (Business to Customer) - Jde o prodej zboží a služeb od podnikatelů (výrobců, obchodníků apod.) konečným spotřebitelům. Pokud se nad tím zamyslíme, jde vlastně o klasický obchod. V našem případě el. obchod. B2B (Business to Business) - Prodej zboží a služeb mezi podnikatelskými subjekty, nejsou určeny ke konečné spotřebě. Díky využití moderních informačních technologií dochází k propojení všech transakcí v reálném čase, včetně finančních a logistických operací, urychlení a bezchybnost ve firemním styku C2C (Customer to Customer) - Prodej zboží a služeb mezi spotřebiteli navzájem. Patří sem zejména různé aukce, spotřebitelská inzerce a další formy obchodu. C2B (Customer to Business) - Jde opět o prodej zboží a služeb koncovému spotřebiteli, ale rozdíl je v tom, že iniciativa zde vychází od spotřebitele, kdy konkrétní poptávka je umístěna někde na Internetu. B2G (Business to Government) G2G (Government to Government) někdy také B2A (Business to Administration) 29

30 Internet jako nový trh Co je to Internet z pohledu dané firmy a co od něho mohu očekávat? Nový trh, prostředek pro komunikaci se zákazníkem, obchodními partnery atd. Jaké nové možnosti mi Internet přináší? urychlení podnikových procesů, nové skupiny zákazníků atd. Jak Internet využít ve vlastním podnikání? Vybudujeme e-shop? Nebo využijeme pouze fenoménu sociálních sítí pro podporu výrobků naší společnosti? Jedním z charakteristických rysů v počátcích elektronické komerce, ale u mnoha firem dodnes, je rozpor celkové strategie a cílů mimo Internet a na Internetu. 30

31 Výhody přínosu internetu pro firmy Globálnost a permanentnost: Možnost oslovit globální trh za fixní náklady Informace a zboží jsou dostupné z celého světa Jsou dostupné 24 hodin denně Informace lze snadno aktualizovat Lze vybírat jen potřebné informace (možnost výběru má jak firma, tak zákazník) Mnohostrannost využití: Lze využít text, obrázky, zvuky, video a animace Internet lze využít uvnitř firmy, při komunikaci s dodavateli, koncovými zákazníky Efektivnost, úspora nákladů a času: Jednotná forma informací v elektronické podobě šetří náklady i čas Informace lze snadno aktualizovat, využít opakovaně, snáze archivovat a vyhledávat Rychlost a spolehlivost elektronické komunikace Další výhody: Cennou zpětnovazební informaci lze získat mnoha způsoby Můžeme měřit účinnost nabídky a reakce zákazníků na ně Nové formy komunikace, reklamy a prodeje Nový zdroj vše druhů informací Výrobky a služby lze distribuovat velmi rychle atd. 31

32 Nevýhody internetu v podnikání Problémy samotného Internetu Toto je velice široká oblast, která zahrnuje jak technologické, tak etické či jiné problémy. Vyjmenujme si aspoň některé Přetíženost internetu nárůst kapacit nestačí nárůstu uživatel a objemu dat Velký objem informací, kde se špatně hledá i s pomocí moderních vyhledávačů Snaha o zavedení sémantiky na web Bezpečnost uživatelů viry, spyware, škodlivé kódy Spam Rizika z pohledu zákazníka Obavy o soukromí a bezpečnost Peněžní prostředky Vlastní počítač Nedostatek vědomostí a zkušeností Může vyvolávat i neoprávněné obavy Nemožnost fyzické prohlídky/vyzkoušení zboží v ČR to řeší zákonná 14denní lhůta na možnost vrácení zboží bez udání důvodu v případě jeho nákupu v elektronickém obchodě může docházet k zneužívání pro některé uživatele složitější úhrada nákupu Rizika z pohledu firmy Nutnost osvojit si řadu nových technologií, postupů Riziko úniku informací, napadení WWW serveru, informačního systému firmy Svoboda Internetu sebou nese riziko zanesení nepravdivé, podvržené či zfalšované informace např. s cílem poškodit firmu 32

33 Jak upoutat zákazníka na první pohled Doména Jak vhodně zvolit doménové jméno? Je vhodné se řídit několika základními zásadami: Pro potřeby SEO a lepšího postavení ve vyhledávačích je vhodné, aby doménové jméno, pokud je to možné obsahovalo něco z vaší obchodní činnosti, které se věnujete. Pokud např. prodáváte bílé zboží, je vhodné, aby toto slovní spojení bylo explicitně v adrese obsaženo. Samozřejmě s největší pravděpodobností doména již bude obsazena. Proto je potřeba ji doplnit např. o jméno vaši firmy, místo podnikání nebo jiné klíčové slovo blíže specifikující vaši společnost nebo obchodní činnost Doménové jméno by mělo být co možná nejkratší nebo nejvystižnější Lehce zapamatovatelné Kvalitní hosting a volba vhodné implementační platformy 33

34 Terminologie nejen na internetu Podnik podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo má sloužit k provozování podniku. Obchodní majetek fyzické osoby je majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k podnikání. Obchodním majetkem právnické osoby je její veškerý majetek. Neoprávněné podnikání provozuje osoba, když uskutečňuje činnost (která vyžaduje ohlášení nebo povolení) bez ohlášení nebo povolení. Místo podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Tento pojem se tedy nevztahuje na fyzické osoby, které v obchodním rejstříku nejsou zapsány. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. 34

35 Předměty podnikání známých společností Internetový obchod alfacomp.cz Jeden z nejpopulárnější internetových obchodů má v obchodním rejstříku zapsány jako předmět podnikání tyto činnosti: reklamní činnost a marketing koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej jiná drobná výroba a úpravy výrobků mimo přílohu zákona 455/91 Sb. poskytování software (prodej hotových programů na základě smluv s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Aukční portál aukro.cz Největší český aukční portál má následující předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zdroj 35

36 Předměty podnikání známých společností Internetový portál Seznam.cz Nejznámější a největší internetový portál u nás, jako předmět svého podnikání mimo jiné uvádí tyto činnosti: reklamní a propagační činnost zprostředkování internetových služeb vydavatelské a nakladatelské činnosti marketing v oblasti nákupu a prodeje poskytování telekomunikačních služeb Internetový portál tipcars.com Tento známy internetový portál pro prodej aut, provozovaný společností EBM system s.r.o., jako svůj předmět podnikání mimo jiné uvádí: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkování obchodu, služeb, zakázek a reklamy výroba reklamy 36

37 Základní trendy podnikání na internetu Elektronické obchody Rezervační systémy Aukční systémy Sociální sítě Informační portály Tematické weby Multimediální úložiště Vyhledávače, Srovnávací systémy Reklamní systémy Poskytování služeb Státní správa Elektronické bankovnictví, platební systémy 37

38 Podnikatelské záměry na internetu Elektronické obchody Rezervační systémy Aukční systémy Sociální sítě Informační portály Tematické weby Multimediální úložiště Vyhledávače, Srovnávací systémy Reklamní systémy Poskytování služeb Státní správa Elektronické bankovnictví, platební systémy 38

39 Elektronické obchody Provozování e-shopu je volnou živností. Podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) spadá do oboru číslo 48 Velkoobchod a maloobchod. Podnikání na internetu má rovněž svá pravidla. Podnikatel musí podnikat v souladu s platnými právními předpisy (například Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronickém obchodu, Směrnice o prodeji na dálku, Občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele). Elektronický obchod tak musí například povinně zveřejňovat informace o podnikateli nebo se při uzavírání smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku řídit občanským zákoníkem. Podnikatel by si tak podle všech těchto norem měl formulovat své vlastní obchodní podmínky. Orientovat se v legislativně je však pro mnohé velice obtížné a tak se dost často stává, že jednotliví podnikatelé opisují obchodní podmínky od sebe navzájem a to i s chybami. Pro zajištění správného jednání internetového obchodníka v souladu se všemi předpisy pak slouží certifikáty. Na českém trhu se uplatňují dva SAOP a Certifikovaný obchod. Spotřebitelský audit obchodních podmínek (SAOP) zaštiťuje Sdružení na ochranu spotřebitelů (SOS / Certifikát SAOP o internetovém obchodníkovi říká, že jeho obchodní podmínky odpovídají zákonům a spotřebitel se nemusí obávat svého zneužití. Certifikát platí pouze jeden rok. Poté je nutné jeho obnovení. Certifikovaný obchod je certifikát organizace APEK (Asociace pro elektronickou komerci) a detailně se mu věnujeme v kapitole o elektronických obchodech. 39

40 Certifikace APEK APEK Asociace pro elektronickou komerci Analýzy a studie o elektronickém obchodu Vytváření a podpora etických principů podnikání Workshopy, semináře, vzdělávání Oblasti certifikace APEK Úplné a pravdivé informování o provozovateli (sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.) Úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků Při certifikaci se dále rovněž kontroluje: Jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád) Jak probíhá reklamace (reklamační řád) Komunikace se zákazníky (odpovídá na y, telefonáty, ap.) Splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami 40

41 41 Základní koncepce elektronického obchodu

42 Významné předpisy v e-komerci Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy. (www.uoou.cz) Autorské poplatky vstoupila v platnost vyhláška 488/2006 Sb. k autorskému zákonu (121/2000Sb), která nově vyčísluje odměny autorům za prodej zboží, podléhající zpoplatnění dle autorského zákona. Proto je nutné u veškerého zboží, na něž se vztahují autorské odměny, uvést část ceny zboží odpovídající částce autorské odměny samostatně jako další položku na faktuře. Výše tohoto poplatku stanovuje zákon. Zboží, na které se tento poplatek stahuje je např. CD/DVD média, pevné disky a další paměťová média. Recyklační poplatek 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se rovněž dotýkají konečných spotřebitelů. Na základě zákona 185/2001 Sb. o elektroodpadech a jeho novely č. 7/2005 Sb. je prodejce zboží podléhajícího poplatkům (elektrozařízení) povinen kupujícímu od září 2005 vyúčtovat při prodeji náklady na likvidaci historických zařízení, tedy na ekologickou likvidaci. Výše těchto poplatků je stanovena sazebníkem sdružení dovozců a výrobců. 42

43 Významné předpisy v e-komerci Legislativa spojená s aukcemi Pojem elektronická aukce je definován v zákoně o veřejných zakázkách ( 96 a 97 zákona číslo 137/2006 Sb.). Elektronickou aukci je možné realizovat pouze za použití elektronických prostředků. Detailní informace o elektronických aukcích a jejich náležitostech lze nalézt v uvedeném zákoně. My se zde zaměříme na konkrétní typ elektronických aukcí a to na internetové aukce. Provozování internetové aukce není upraveno žádným speciálním zákonem, jde tedy o běžnou podnikatelskou aktivitu. Provozovatel aukce je stejně jako provozovatel elektronického obchodu povinen vydat Všeobecné obchodní podmínky v souladu s ustanovením 273 zákona č.531/1991 Sb., obchodního zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součásti Smlouvy o poskytování služeb, která se uzavírá mezi provozovatelem aukčního systému (elektronického obchodu) a právnickými či fyzickými osobami, které využívají služeb provozovatele, který tyto služby poskytuje právě na základně dané smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy uzavírané mezi provozovatelem a jeho zákazníky. 43

44 Aukční systémy ebay, Aukro, Odklepnuto ikup Reverzí aukce (státních zakázek atd.) Prémiové (SMS) aukce Aukce s fiktivními uživateli 44

45 E-shopy vs Aukce Jaké jsou rozdíly mezi elektronickými obchody a aukčními systémy? Již v úvodu této kapitoly padlo, že rozdíly mezi elektronickými obchody a aukčními systémy jsou hlavně v principu prodeje zboží. Pokud bychom se na obě řešení dívali z té technické stránky, najdeme celou řadu společných rysů, a proto lze většinu doporučení uvedených v minulé kapitole věnující se problematice elektronických obchodů s úspěchem aplikovat i zde. Obě tyto řešení lze rozdělit na frontend rozhraní pro návštěvníky a backend rozhraní pro administrátory a správce těchto systémů. Jestliže se pořádně zamyslíme nad technickým řešením obou těchto forem elektronické komerce, hlavní rozdíly v této sféře budou v struktuře databáze. Což je dáno právě tím různým přístupem k prodeji zboží pokaždé potřebujeme evidovat trošku jiné údaje. Společné rysy elektronických obchodů a aukčních systémů: stejné požadavky na grafické uživatelské rozhraní jednoduchost, intuitivnost atd. v obou případech při rozsáhlejších řešeních požadavek na spolupráci s ERP systémy snaha o status důvěryhodného obchodního partnera, obchodního prostředí E-shopy certifikace Aukční systémy důkladná verifikace uživatelů, zpětná vazba Rozdílné vlastnosti obou řešení: Různý obchodní model Odlišná struktura databáze V případě aukčního systému větší nároky na ověření a důvěryhodnost účastníků aukcí 45

46 46 Základní druhy internetové reklamy

47 Reklamní systémy Sklik, etarget, Billboard, Google AdWords/AdSense 47

48 Agentura Czechtrade Agentura CzechInvest Asociace inovačního podnikání ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Business Angels Czech Centrum pro regionální rozvoj ČR Czech Private Equity and Venture Capital Association Česká exportní banka Českomoravská záruční a rozvojová banka a Užitečné odkazy g Exportní garanční a pojišťovací společnost Fondy Evropské unie Hospodářská komora ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Národní asociace pro rozvoj podnikání Společnost vědeckotechnických parků ČR The European Business Angel Network Unie malých a středních podnikatelů Informační portál Evropská komise Informační portál Informační portál Jak podnikat 48 Operační program podnikání a inovace

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. středa, 28. září 11

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. středa, 28. září 11 1 Elektronický obchod Jan Doubek, MBA Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA Osnova přednášek Úvod Pojem elektronický obchod Rozdělení elektronického obchodu B2C Marketingový

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu PROBLEMATIKA

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více