Přehled procesu transakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled procesu transakce"

Transkript

1 Přehled procesu transakce

2 Obsah Oddíl Číslo stránky 1. Přehled procesu 1.1. Fáze I: Příprava procesu 1.2. Fáze II: Marketing a due diligence 1.3. Fáze III: Jednání 1.4. Fáze IV: Dohoda 2. Přílohy

3 1. Přehled procesu

4 1. Přehled procesu FÁZE 1 Příprava oceňovací analýza příprava krátkého profilu společnosti (teaser) příprava informačního memoranda (info memo) seznam širšího okruhu investorů (long-list of investors) Výstup č.1: oceňovací analýza reálné tržní hodnoty distribuce - teaser projevení zájmu investorů FÁZE 2 Marketing a due diligence distribuce informačního memoranda road show - prezentace společnosti klíčovým investorům obdržení a vyhodnocení nezávazných nabídek krátký seznam uchazečů (short list of investors) příprava na hloubkovou prověrku (data room) due diligence (elektronická forma data room) prezentace managementu SPA k dispozici v data roomu Výstup č.5: provedení marketingu a řízení procesu due diligence Výstup č. 2, 3 (průběžné): rozbor možností nalezení strategického partnera & návrh strategie dalšího postupu závazné nabídky & výběr preferovaných investorů FÁZE 3 Jednáni jednání s vybraným/-mi investory daňové poradenství, právní poradenství finální jednání o ceně Výstup č.6: realizace obchodních jednání, daňové a právní poradenství FÁZE 4 Dohoda SPA finalizace podpis smlouvy období do uzavření transakce & ukončení transakce příprava společnosti na vstup strategického partnera Výstup č.4 (průběžné): příprava na vstup strategického partnera? řízení procesu měsíc srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben 4

5 1.1 Fáze I: Příprava procesu

6 1.1. Fáze I: Příprava procesu Shrnutí / cíl: po dobu fáze 1 uskutečníme oceňovací analýzu skupiny XXXXX za účelem stanovení oceňovacího rámce potřebného pro pozdější diskuzi s investory; po diskuzi s majiteli společnosti identifikujeme širší seznam potencionálních investorů, jež budou osloveni za účelem projevení zájmu; připravíme 2 hlavní marketingové dokumenty: informační memorandum a krátký profil společnosti. Oceňovací analýza Pro společnost XXXXX provedeme ocenění s cílem zjistit reálnu tržní hodnotu společnosti tj. cenu společnosti, za kterou by dva rovnocenní partneři byli ochotni uzavřít obchod. Pro zjištění reálné tržní hodnoty společnosti XXXXX použijeme výnosový přístup a přístup tržního porovnání. Přístup založený na ocenění aktiv není v tomto případě vhodný. Účel ocenění: Srovnání cenových nabídek Porozumění klíčovým faktorům v daném oboru, jež významně ovlivňují hodnotu společnosti a které nám pomůžou lépé prezentovat a obhájit hodnotu před investory Řešení otázek během procesu 6

7 2.1. Fáze I: Příprava procesu (pokračování) Výnosový přístup Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF); ocenění budoucích výnosů Nejistota projekcí vs. přístup nejvíce teoreticky uznávaný a preferovaný investory Přístup tržního porovnávání Určení srovnatelných, veřejně obchodovaných společností, popř. transakcí Metoda kapitálových trhů, metoda srovnatelných transakcí Aplikace vhodných multiplikátorů Srovnatelné společnosti nikdy nejsou identické s oceňovanou společností vs. relativně rychlý postup; více multiplikátorů = vzájemné podpora Přístup založený na ocenění aktiv Odhad hodnoty pro jednotlivá aktiva a vytvoření oceňovací rozvahy Použití u holdingových společností a likvidovaných společností 7

8 2.1. Fáze I: Příprava procesu (pokračování) Výnosový přístup V rámci tohoto přístupu odhadneme budoucí výnosy, náklady a peněžní toky společnosti XXXXX. Budeme vycházet ze skutečností poskytnutých společností. Projekce bude doplněna o známé skutečnosti a jiné odhady týkající se společnosti XXXX a odvětví Na základě historických dat a s přihlédnutím ke srovnatelným společnostem určíme dlouhodobě udržitelnou úroveň pracovního kapitálu společnosti XXXXX. Vypočteme diskontní sazbu pro společnost a budeme touto sazbou diskontovat předmětné peněžní toky. Dále budeme identifikovat ostatní neprovozníči jednorázové skutečnosti, jež by mohly mít podstatný vliv na výslednou hodnotu, a o tyto dopady upravíme hodnotu generovanou provozními aktivitami společnosti. Přístup tržního porovnání Vybereme a porovnáme skupinu srovnatelných veřejně obchodovaných společností na základě příslušnosti do stejného odvětví, podobného výrobního portfolia a srovnatelné velikosti Skupinu identifikovaných srovnatelných společností budeme analyzovat na základě ukazatelů likvidity, růstu, profitability, zadlužení, obratu a velikosti. Výsledky analýzy porovnáme s historickými daty společnosti XXXXX. Stanovíme normalizovanou úroveň Tržeb, EBIT a EBITDA a dlouhodobě udržitelnou úroveň růstu a dalších položek. V analýze použijeme informace získané z dostupných zdrojů o srovnatelných v minulosti realizovaných transakcích 8

9 2.1. Fáze I: Příprava procesu (pokračování) Závěr (oceňovací analýza) Provedeme analýzu citlivosti na vybrané hlavní proměnné. Určíme pravděpodobné rozpětí výsledné hodnoty. Předpokládaný časový harmonogram postupu ocenění a definici reálné tržní hodnoty naleznete v příloze č. 1 a 2 na straně

10 2.1. Fáze I: Příprava procesu (pokračování) Krátký profil (teaser) Jedná se zpravidla o krátký přehled (1-3 stránky) společnosti, stručný popis obchodních aktivit, základní finanční informace, sídlo a důvod pro prodej; Informace by měly být dostatečné pro potencionálního kupujícího, aby byl schopen učinit rozhodnutí, zda je společnost splňuje jeho požadavky; Z důvodu, že krátký profil slouží na úvodní prověření zájmu investorů o akvizici společnosti, neměl by odkrýt identitu vlastníka (pokud je nevyhnutelné / požadováno majiteli) nebo odhalit jakékoliv informace, jež mohou být obchodně citlivé. Informační memorandum (IM) IM by mělo potencionálnímu kupci poskytnout dostatečné informace pro rozhodnutí, zda uvažovat o koupi společnosti a jakou předběžnou / nezávaznou cenu nabídnout; IM obsahuje detailní popis obchodníčinnosti a aktivit včetně výhledu do budoucna, informace o vedení a zaměstnancích, aktivech a pasivech. Typická struktura informačního memoranda je uvedena v příloze 3 na straně 25; Společnost by měla být obezřetná a neodhalit důvěrné informace, dokud není ujištěna o vážném záměru kupujícího.. 10

11 2.1. Fáze I: Příprava procesu (pokračování) Seznam širšího okruhu investorů (long-list of investors) Seznam širšího okruhu investorů je seznam potencionálních investorů, jež budou osloveni za účelem projevení zájmu o akvizici / vstup do společnosti; Širší seznam bude zohledňovat faktory jako velikost společnosti vyjádřenou tržbami, očekávanou schopnost potencionálního investora uskutečnit transakci. Seznam bude odsouhlasený majiteli a podle potřeby bude odrážet jejich preference. 11

12 1.2 Fáze II: Marketing a due diligence

13 2.2. Fáze II: Marketing a due diligence Shrnutí / cíl : po dobu fáze 2 prověříme zájem investorů o akvizici společnosti prostřednictvím distribuce krátkého profilu, informačního memoranda a prezentace akviziční příležitosti potencionálním klíčovým investorům. Na základě odezvy investorů a hodnocení nezávazných nabídek vybereme úzký okruh zájemců, jimž umožníme uskutečnit hloubkovu prověrku společnosti a vyzveme je k předložení závazných nabídek. Krátký profil společnosti bude distribuován potencionálním investorům identifikovaných v širším seznamu, na základě vyjádření zájmu jim bude po podepsání dohody o utajení poskytnuto informační memorandum; Za účelem zvýšení atraktivity společnosti je možné pro vybrané klíčové investory uskutečnit prezentaci společnosti (tzv. road show); Investoři budou po přezkoumání informačního memoranda vyzváni k předložení nezávazných nabídek. Tyto nabídky budou přezkoumány a vyhodnoceny a následně bude sestaven krátký seznam uchazečů (short list of investors); Investorům identifikovaným v krátkém seznamu bude umožněno uskutečnit hloubkovu prověrku společnosti (tzv. due diligence); Za účelem urychlení a zefektivnění celého procesu prodeje a snahy umožnit realizaci due diligence více uchazečům ve stejném čase, předpokládáme vytvoření tzv. elektronického data roomu; Po dobu hloubkové prověrky budou mít potencionální investoři možnost zúčastnit se prezentace vedení společnosti. Rovněž bude připravena prohlídka společnosti (tzv. company visit); 13

14 2.2. Fáze II: Marketing a due diligence (pokračování) Co je Due diligence (DD)? Due diligence je proces, při kterém jsou shromažďovány informace potencionálním investorem o předmětné společnosti, jejích obchodních činnostech a prostředí ve kterém působí s cílem zajistit informované investiční rozhodnutí. Sběr informací o kupované společnosti... zajistit, že potencionální investoři udělají informované investiční rozhodnutí. Zdroje informací požadované pro DD Finanční výkazy/výroční zprávy Účetní záznamy Informace a zprávy managementu Smlouvy, dokumenty společnosti Jak jsou tato data dostupná? data mohou být dostupná v data roomu, připraveným předmětnou společností data room může být též v elektronické formě DD zpracování informací Není pouze: Kontrolou skutečností (audit) Přednes faktů Jedná se o: Vyhodnocení Interpretaci Komunikaci Prezentaci DD výstup = DD report (písemný/ústní) - Rozpoznává a upozorňuje na dopad klíčových otázek - Pomáhá uzavřít obchod 14

15 2.2. Fáze II: Marketing a due diligence (pokračování) Po dobu due diligence, předpokládáme vložení SPA (sale & purchase agreement) do data roomu. Typická struktura SPA je uvedena v příloze 4 na straně 26; Nabídka na nepozměněný návrh smlouvy (clean bid) vs. nabídka podmíněná podstatnými změnami ve smlouvě (marked up bid); Výběr nejvhodnějšího investora na základě závazných nabídek; Konečná cena, podmínky přiložené k nabídce, finanční možnosti investora, navrhovaný způsob financování, návrhy ve spojitosti s vedením společnosti a zaměstnanci a navrhovaný časový rámec. Vše zmíněné bude zohledněno. 15

16 1.3 Fáze III: Jednání

17 2.3. Fáze III: Jednání Shrnutí / cíl: cílem této fáze je vyjednání konkrétních podmínek transakce s investorem, který předložil nejvýhodnější závaznou nabídku. Investor/-ři, kteří učiní do konce lhůty nejzajímavější nabídku, budou vyzváni k zahájení exkluzivních jednání se společností; Neúspěšní investoři budou obeznámeni a požádáni o navrácení všech důvěrných informací, jež jim byly poskytnuty; Prodávající a úspěšný investor budou za asistence právních, daňových a finančních poradců podrobně vyjednávat hlavní podmínky transakce - obzvláště: podrobnosti o ceně, formu a načasování úhrady, právní strukturu transakce, jakékoliv další podmínky k přiložení a načasování výměny a dokončení transakce; Stanovení definic některých položek pro výpočet kupní ceny: v závislosti na struktuře výpočtu kupní ceny bude třeba stanovit co se rozumí pod pojmy dluh, peníze, pracovní kapitál a normální pracovní kapitál. Budeme usilovat o to, aby tyto definice byly co možná nejvýhodnější pro prodávajícího; 17

18 2.3. Fáze III: Jednání (pokračování) Záruky poskytnuté prodávajícím: očekáváme, že investor bude požadovat záruky ze strany prodávajícího na rizika, které identifikuje v průběhu due diligence (může se jedna např. o významná daňová rizika). V krajním případě může požadovat i zadržení části kupní ceny, než tato rizika pominou. Naším cílem bude omezit takové záruky na minimum; Další (splatnost kupní ceny, záruky poskytnuté kupujícím, stanovení hladiny významnosti a maximálních hranice pro případné nároky kupujících / prodávajících z porušení smlouvy / záruk, atd.). Daňové poradenství Analýza daňových aspektů bude zaměřena na problematiku daně z příjmů fyzických osob a jejích dopadů na současné společníky XXXXX. Výstupem této analýzy bude písemná zpráva, vyhotovená ve lhůtě 14 dnů od převzetí detailního zadání, potřebných informací a podkladů. 18

19 1.4 Fáze IV: Dohoda

20 1.4. Fáze IV: Dohoda Shrnutí / cíl: cílem této fáze je úspěšné uzavření kupní smlouvy a celého procesu prodeje. Kupní smlouva zpravidla vymezí i některé podmínky, které je nutno splnit k tomu, aby byla transakce úspěšně ukončena. Typickým příkladem takové podmínky je souhlas Antimonopolního úřadu s uvažovanou transakcí. Po podpisu kupní smlouvy přichází období, ve kterém se musí splnit tzv. pre-completion conditions stanovené ve smlouvě. Tyto zpravidla obsahují souhlas Antimonopolního úřadu (pokud je vyžadován) nebo předložení specifických dokumentů prodávajícím / kupujícím (např. kolaudační rozhodnutí); Ke skutečnému přechodu vlastnictví a kontroly nad prodávanou společností dochází až v okamžiku ( rozhodný den ), kdy jsou všechny výše uvedené podmínky splněny. K tomuto dni se rovněž počítají i dohodnuté úpravy do kupní ceny (např. rozdíl mezi normálním pracovním kapitálem a pracovním kapitálem k rozhodnému dni, dluh k rozhodnému dni atd.). Budeme se podílet na kalkulaci těchto úprav, aby nedošlo k poškození prodávajícího; Očekáváme, že v období do uzavření transakce, kupující bude požadovat finální finanční výsledky za rok 2006, příp. možnost uskutečnit aktualizaci hloubkové prověrky společnosti; K vypořádání výše uvedených úprav do ceny zpravidla dojde v období 1 až 3 měsíců po rozhodném dni. 20

21 2. Přílohy

22 2. Přílohy Příloha 1: Předpokládaný časový harmonogram postupu ocenění Příloha 2: Definice reálné tržní hodnoty Příloha 3: Základní obsah informačního memoranda (obecná struktura) Příloha 4: Základní obsah Sale and Purchase Agreement (SPA) 22

23 Příloha 1: Předpokládaný časový harmonogram postupu ocenění Identifikace předmětu ocenění: 1. týden Definování části XXXX, která bude předmětem ocenění, a diskuze data ocenění Rozhodnutí, zda budou jednotlivé společnosti oceňovány zvlášť nebo zda budou agregovány (na základě charakteru jednotlivých společností a struktury dat) Sběr dat: týden Získání dat o XXXXX Diskuze s managementem jednotlivých společností Výběr vhodného přístupu ocenění Tvorba oceňovacího modelu: týden Analýza české a polské ekonomiky a její dopad na hospodaření XXXXX Analýza sektoru a jeho porovnání s XXXXX Finanční analýza XXXXX Analýza podnikatelského plánu XXXXX a ad hoc diskuze s jednotlivými společnostmi Analýza srovnatelných transakcí, diskontní sazby, pracovního kapitálu a další podpůrné analýzy Tvorba samotného oceňovacího modelu Prezentace ocenění: 8. týden Prezentace předběžných výstupů ocenění XXXXX předání předběžné oceňovací zprávy Zapracování případných připomínek do konečné verze Prezentace konečné verze ocenění XXXXX a předání oceňovací zprávy 23

24 Příloha 2: Definice reálné tržní hodnoty Reálna tržní hodnota představuje odhad ceny, za níž by daný majetek změnil vlastníka, a to převodem mezi ochotným prodávajícím a ochotným kupujícím, přičemž žádná strana není k prodeji nebo nákupu žádným způsobem nucena a kupující i prodávající jsou stejnou měrou seznámeni se všemi podstatnými skutečnostmi; 24

25 Příloha 3: Základní obsah informačního memoranda (obecná struktura) 1. Shrnutí Úvod Zdůvodnění transakce 2. Obchodní činnost Přehled historie, akcionářská struktura, hlavní/vedlejší činnost, provozní činnost, finanční informace Tržní podíl, zákazníci, konkurence, přehled trhu 3. Finance Makroekonomické ukazatele Výkaz zisku a ztrát, Aktiva a pasiva Vnitropodnikové vztahy, pokud existují 4. Management, struktura organizace a zaměstnanci Současná struktura organizace Životopisy výkonného managementu Zaměstnanci počet, struktura Vztahy s odbory a kolektivní smlouva Risk management 5. Smluvní vztahy s dodavateli, distributory a důležitými zákazníky 6. Právní spory, závazky, pokud existují 7. Otázky životního prostředí 8. Business plán 25

26 Příloha 4: Základní obsah Sale and Purchase Agreement (SPA) SPA by měla obsahovat: Soudní příslušnost a definice. Souhrn hlavních podmínek. Časový harmonogram, datum nabytí platnosti. Cena: částka, forma, načasování a podmínky. Podmínky transakce a závazky stran. Omezení prodávajícího. Dohoda o nákladech. Záruky. Náhrada škody. Postupy řešení nároku smluvních stran. 26

1. Vývoj firmy v čase

1. Vývoj firmy v čase Oceňování podniku akvizice a fúze Richard Skyva Pro dobré fungování firmy je třeba ovládat a řídit podnikové finanční transakce. V každé fázi vývoje firmy pracujeme s jinými transakcemi, které zajišťují

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 STANOVENÍ HODNOTY 1 PRIORITNÍ AKCIE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ OBJEDNATEL: ZNALECKÝ ÚKOL: PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. POD ŠANCEMI 444/1

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Datum vydání: srpen 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Obsah Obsah... 2 1. Uvedení do problematiky... 4 1.1. Úvod... 4 1.2.

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Projekt CCI 2003/16/P/PA/005 Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v České

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-4 Charakteristické rysy malých podniků.. 5-18 Komentář k uplatňování mezinárodních auditorských standardů 19 Povinnosti

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM pro akcionáře O2 Czech Republic a.s. v souvislosti s rozdělením společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Společnost O2 Czech Republic

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

ISTROKAPITAL CZ a.s.

ISTROKAPITAL CZ a.s. ISTROKAPITAL CZ a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10% p.a. v celkové předpokládané hodnotě 150.000.000 EUR k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501694 Tento dokument

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ OBSAH odstavec Úvod Předmět standardu... 1 4 Datum účinnosti... 5 Cíl... 6 Požadavky Požadavky

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč

ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt")

Více