Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti"

Transkript

1 Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo reprodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Facility s.r.o.

2 Finanční model rámci PPP projektu Finanční model zachycuje ekonomiku projektu po celou dobu jeho životnosti (výstavba, provozování) V rámci PPP projektu se vytváří více finančních modelů: Ve fázi koncesního projektu zadavatel vytváří dva modely - PPP a PSC - na těchto modelech si zadavatel testuje VfM (hodnotu za peníze) Ve fázi soutěže zpracovávají jednotliví soutěžící nabídkové PPP modely Nejlepší nabídka (tj. finanční PPP model vítězné nabídky) se dále musí porovnávat s PSC variantou - zda projekt stále poskytuje hodnotu za peníze * Diskontování znamená přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu, fakticky zohlednění faktoru času do peněžní hodnoty, tj. že hodnota dnešní peněžní jednotky je cennější než hodnota peněžních jednotky v budoucnu, takže pokud dojde k rozložení v čase, mají hodnoty stále klesající tendenci strana 2

3 Co potřebuje vědět koncesionář před podáním nabídky Finanční model pro Investora/SPV by měly dát odpověď především na následující otázky: Návratnost vložených aktiv - ukazatel IRR, ROE, Optimální/akceptovatelný podíl vlastního a kvazi vlastního kapitálu a cizího kapitálu (seniorní úvěr) Výše nabídkové ceny platba za dostupnost (splátka infrastruktury a služebného), výše nájemného, Plnění kovenantů úvěrů Výše jiných výnosů - příjmy od třetích stran, poplatky od uživatelů, zásadní je odhad poptávky strana 3

4 Logická struktura finančního modelu Vstupy Výpočty Výstupy Ovládací menu LCC OPEX CAPEX Výsledovka Finanční náklady Rozvaha Předpoklady modelu Cashflow Rezervní účty Peněžní kaskáda strana 4

5 Finanční modely vytvářené soutěžícími ve fázi soutěže Soutěžící obvykle vytváří dva finanční modely Model pro Investory/SPV určeno pro investora, financující instituce a ostatní členy SPV Model pro Zadavatele finanční model, který je součástí nabídky pro zadavatele strana 5

6 Model pro Investory a jeho využití Posouzení reálné ekonomiky projektu pro potřeby investorů klade důraz na jasné stanovení CAPEX, OPEX, LCC, Finanční náklady investorem požadovaná hodnota IRR je vstupem modelu výstupem modelu je výpočet výše nabídkové ceny Podklad pro jednání s financující institucí (poskytovatelem seniorního/podřízeného financování) Slouží jako podklad pro jednání mezi subjekty konsorcia investor, subdodavatel výstavby, subdodavatel provozu, poskytovatel seniorního /podřízeného financování Model musí respektovat platnou účetní a daňovou legislativu Nemusí splňovat formální záležitosti zadávací dokumentace Je podkladem pro Model pro zadavatele strana 6

7 Model pro Investory by měl obsahovat Vyjádření celkových cashflow investora Použité pro výpočet IRR / ROE Vyplácení dividend Výpočet ukazatelů požadovaných bankami Kovenanty LLCR / DSCR, Splnění individuálních požadavků členů SPV Záruky a pojištění Nákladové marže Zádržné na výstavbu Výpočet nabídkové ceny platba za dostupnost, podíl ze zisku, cena služby, strana 7

8 Model pro zadavatele a jeho využití Hlavním účelem přípravy modelu je srovnání jednotlivých nabídek pro potřeby zadavatele: Porovnání jednotlivých nabídek uchazečů mezi sebou Srovnání nabídky nejlepšího uchazeče oproti PSC modelu zadavatele (zda tato nejlepší PPP nabídka má kladné VfM oproti PSC modelu zadavatele) Model musí splňovat formální náležitosti požadované v zadávací dokumentace Model musí respektovat platnou účetní a daňovou legislativu strana 8

9 Model pro zadavatele musí respektovat požadavky zadávací dokumentace Jasné oddělení datových vstupů, výpočtů a výstupů v rámci modelu Jednotné časování projektu (začátek výstavby, začátek provozu, konec provozu, periodicita) Jednotné hodnoty základních proměnných pro všechny uchazeče: inflace diskontní sazba referenční úroková sazba Fixně nastavený platební mechanismus pro jednoduché srovnání předpoklad 100% plnění =>100% výplaty služebného Standardní struktura finančních výkazů Jednotná struktura výkazů požadovaná zadávací dokumentací: Vstupní data CAPEX, OPEX, LCC Výstupní tabulky - Platba za dostupnost (infrastruktura, služebné); Komerční výnosy; Provozní výdaje; Peněžní kaskáda, strana 9

10 Typy financování na straně soukromého sektoru Vlastní kapitál Nejdražší způsob financování projektu => investor očekává IRR 10% až 20% Výplata pomocí dividend nebo rozpouštění kapitálových fondů (dřívější čerpání než formou dividend) Podřízený úvěr kvazi vlastní kapitál Splatnost podřízeného úvěru je kratší než u seniorního úvěru (například 5 let) a následně může být vyplacen z výnosů projektu nebo refinancován seniorním úvěrem Ve srovnání se seniorním financováním značně vyšší cena (úrok) Poskytovatelé podřízeného dluhu: Poskytovatel vlastního kapitálu vkládá část finančních prostředků formou podřízeného dluhu Podřízený dluh je poskytován finančním investorem, který není spojen s investorem do vlastního kapitálu strana 10

11 Typy financování na straně soukromého sektoru Seniorní úvěr Seniorní úvěr muže pokrývat 60% až 90% finančních prostředků použitých na projektu Platba seniorního úvěru může být zadavatel garantována jako nejnižší možná výše platby za dostupnost (tzv. cena infrastruktury) Snahou investorů je získat seniorní úvěr s co možná nejdelší splatností (např. 90% doby co má byt projekt provozován) => dlouhý seniorní úvěr znamená vyšší volné cash flow v prvních letech provozu Překlenující úvěr pro DPH V průběhu výstavby pro financování dílčích plateb DPH Na konci výstavby při jednorázové platbě DPH při převodu aktiv strana 11

12 Příklady Finančních nákladů pro PPP projekty Následující příklady ukazují možné struktury nákladů v průběhu různých PPP projektů strana 12

13 Možná konstrukce celkové platby zadavatele Splátka infrastruktury Měsíční splátka infrastruktury - hradí dluhovou službu projektu (splátka seniorního dluhu) a je částí služebného, na které se např. nevztahují sankce za nedostupnost Indexované služebné Neindexované služebné Inflačně indexované náklady projektu (provozní náklady ovlivnitelné inflací, kde riziko změny cen na sebe bere zadavatel) Inflačně neindexované náklady projektu (např. úroky podřízeného dluhu nebo provozní náklady, jejichž výše je fixována po celou dobu projektu) Služebné (neindexované a indexované) je částka, ze které se v případně nedodržování SLA platí sankce (dle koncesní smlouvy), ale v případě dobrého chodu projektu generuje zisk koncesionáře strana 13

14 Hodnocení nabídky zadavatelem I. V rámci zadávací dokumentace je pro každou položku stanoveno: Procento významnosti Přesný způsob hodnocení Dle legislativy rozhoduje ekonomická výhodnost Konkrétní principy hodnocení však záleží na rozhodnutí zadavatele, které je promítnuto do zadávací dokumentace - hodnotící kriteria Zadavatel může zvolit kvantitativní ale i kvalitativní aspekty strana 14

15 Hodnocení nabídky zadavatelem II. Kvantitativní parametry mohou být například: Výše platby za dostupnost Robustnost finančního plánu Dodržení kovenantů Změna Vnitřního výnosového procenta při změně nákladů či výnosů Zabezpečení délky financování Seniorního/Podřízeného úvěru Marže seniorního dluhu Kvalitativní parametry mohou být například: Provozní řešení Doba realizace výstavby Použité materiály Hodnota SLA, výše smluvních sankcí strana 15

16 Naše zkušenosti z PPP projektů Na straně zadavatele: Realizovat pouze PPP projekty, které jsou pro zadavatele opravdu nezbytné a mají dobrou politickou podporu projekty, kde je primární snaha pouze vyzkoušet metodiku PPP a nejsou vnímány jako prioritní pro realizaci se jen těžko prosazují Jasně definovat záruky zadavatele (stát/kraj/municipality) za závazky plynoucí z koncesní smlouvy Na straně investorů: Komunikace ze zadavatelem Kvalitní projektové řízení na straně investora/spv Připravit kvalitní finanční model pro investory a finanční instituce strana 16

17 PPP tým Facility: Jan Kincl, Managing Director Aleš Hasník, Manager Zdeněk Svoboda, Senior Consultant Adam Zdeněk, Senior Consultant Daniel Hnízdo, Consultant Fungující řešení Facility s.r.o., Žatecká 14, Praha 1 tel/fax

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Datum vydání: srpen 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Obsah Obsah... 2 1. Uvedení do problematiky... 4 1.1. Úvod... 4 1.2.

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013 Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Březen 2013 Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 (déle též Analýza ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ FINANCING OF REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS

FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ FINANCING OF REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3. Únor 2013

Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3. Únor 2013 Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3 Únor 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika testování trhu... 4 3. Průběh testování trhu... 5 4. Závěry testování trhu... 5 Příloha 1 Předběžné informační memorandum...

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

Příloha č. 1 Studie sociální únosnosti cen pro vodné a stočné pro Aglomeraci Tábor Revize ke dni 31.7.2008

Příloha č. 1 Studie sociální únosnosti cen pro vodné a stočné pro Aglomeraci Tábor Revize ke dni 31.7.2008 Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě společnosti VST, s.r.o. Příloha č. 1 Studie sociální únosnosti cen pro vodné a stočné pro Aglomeraci Tábor Revize ke dni 31.7.2008 abc Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě PŘÍLOHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

U VII PROCESY URBANISTICKÉ. Fakulta architektury ČVUT v Praze. - CVUT_U7 2014 Final PRINT.qxp 20.06.14 14:41 Stránka 1. Evropský sociální fond

U VII PROCESY URBANISTICKÉ. Fakulta architektury ČVUT v Praze. - CVUT_U7 2014 Final PRINT.qxp 20.06.14 14:41 Stránka 1. Evropský sociální fond - CVUT_U7 2014 Final PRINT.qxp 20.06.14 14:41 Stránka 1 U VII URBANISTICKÉ PROCESY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt spolufinancuje: Evropský sociální fond Název:

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

volné peníze lze zhodnotit také jinak než jen na běžných účtech

volné peníze lze zhodnotit také jinak než jen na běžných účtech Příloha FOTO: archiv města Teplice nad metují SPOLEČNÁ PŘÍLOHA ČASOPISŮ MODERNÍ OBEC A BANKOVNICTVÍ č. 3/2013 Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Teplicích nad Metují byla podpořena z Regionálního

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více