Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013"

Transkript

1 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a RO projednala a schválila přidělení obecního bytu v Borová č.p. 352 manželům Zárubovým, bytem Borová 321. RO projednala přípravu podkladů k vypsání výzvy na podání nabídek na akci Realizace úspor energie Borová 100. RO projednala a schválila podání žádostí o dotace na veřejně prospěšné práce u Úřadu práce ve Svitavách a Chrudimi. RO vzala na vědomí petici občanů k přepracovanému návrh Územního plánu Borová. RO projednala a schválila příspěvek na dofinancování nákladů pečovatelské služby v obci Borová za rok 2012 v částce ,-- Kč. Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 1. Hospodaření obce za rok 2012 celkové příjmy ,29 Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,-- daň z příjmů FO za sam. výd. činnosti ,-- daň z příjmů právnických osob ,-- DPH ,-- daň z nemovitostí ,-- splátky půjček FRB ,-- přijaté neinvestiční a investiční dotace celkem ,-z toho nejdůležitější dotace: - ze státního rozpočtu ,-- od státních fondů ,-- od Pardubického kraje ,-- poplatek za svoz komunálního odpadu ,-- příjmy za třídění komunálního odpadu ,-- provoz kiosku ,-1

2 - příjmy za vodné příjmy z pronájmu bytů příjmy z pronájmu nebytových prostor prodej ATC Borová příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - vybavení a provoz kiosku - údržba a vyhrnování místních komunikací - provoz a rozšíření vodovodu - provoz MŠ Borová - provoz ZŠ Borová - příspěvek na opravu kostela sv. Markéty - provoz a vybavení sokolovny - provoz a plynofikace zdravotního střediska - provoz bytového hospodářství - provoz a údržba veřejného osvětlení - komunální služby a územní rozvoj - nákup traktoru, čelního nakladače, lopaty - sběr a svoz komunálního odpadu + SD - dokončení výstavby kompostárny - péče o vzhled a veřejnou zeleň - zastupitelstvo obce - činnost místní správy financování: - splátky úvěrů u ČS - přijatý úvěr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 2. Inventarizaci obecního majetku k Návrh rozpočtu na rok 2013 Celkové příjmy ,-- Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daňové příjmy ,-- provoz kiosku - poplatek za kom. odpad ,-- vodné a stočné - vratka půjčky ,-- sokolovna a sport. areál - dotace zeleň ,-- pronájem byt. prostor - dotace na zateplení OÚ ,-- pronájem nebyt.prostor - dotace na výstav.aut. zastávek ,-- pronájem hrob. míst - dotace kompostárna ,-- dotace traktor s přísluš , , , , , , ,-- Celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - provoz kiosku ,-- opravy budov církví ,-- provoz a údržba míst.kom ,-- provoz sokolovna ,-- výstavba zastávek ,-- bytové hospodářství ,-- provoz vodovodu ,-- veřejné osvětlení ,-- projekt kanalizace ,-- kom. služby ,-- provoz MŠ Borová ,-- kom. odpad a kompostárna ,-- provoz ZŠ Borová ,-- veřejná zeleň + aleje ,-- příspěvek na žáky v Poličce ,-- zastupitelstvo obce ,-2

3 - III. díl publikace Borová - inženýrské sítě 6 RD , ,-- - činnost OÚ+zateplení - pojištění majetku obce , ,-- Financování : splátky úvěrů (bytové domy, kompostárna, traktor) l ,-- Kč 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2012 ze dne Hospodaření obce je v souladu s 10 odst. 4, písm.a, zákona č. 420/2004 Sb. a závěrečný účet obce Borová za rok 2012, 17 zákona č. 250/2000 Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 5. Účetní závěrku za rok Prodej pozemkové parcely č. 2038/4 o výměře 74 m2, dle geometrického plánu č /2012 v k.ú. Borová u Poličky panu Jaroslavu Leksovi, bytem Polička Hegerova 899, za celkovou částku Kč. 7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Borová, p.č.68/1, Sauerpřípojka nn. 8. Souhlasné prohlášení č. 19/12/HSYM-SP mezi obcí Borová a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu pozemkových parcel č. 1047/8, 1053/6, 2096/3, 2120, 2129/54 a 2129/55 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová. 9. Podání žádostí o převod pozemkových parcel 2160/6, 1159/10, 2160/5, 2160/4, 2153, 1159/7, 1159/9, 2171/3, 1257/9, 1257/4, 1257/8, 1256/3, 1257/5, 2160/9, 1261/3, 2160/2, 2160/3, 2161/25, 2161/27, 2161/28, 2161/31, 2161/34, 2767/2, 2161/35, 2161/38, 2161/39, 2161/40, 2161/41, 2161/42, 2161/43 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová s tím, že se jedná o pozemkové parcely podél silnice I/34 v průjezdním úseku obcí Borová, které jsou dotčeny stávajícími stavbami chodníků, veřejného osvětlení nebo je zde plánováno jejich rozšíření. 10. Žádost o výjimku z počtu žáku ZŠ Borová na školní rok Stanovy Mikroregionu Poličsko. 12. Stanovy Svazku obcí Kraj Smetany a Martinů. 13. Zakoupení pozemkové parcely č. 2161/27 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová u Poličky od Marie Kašparové, bytem Borová 208 za celkovou částku 2 100,-- Kč do majetku obce Borová. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 14. Informaci o přípravě a realizaci akcí dle Strategického plánu rozvoje obce Borová. 15. Informaci o stavu projednávání Územního plánu Borová petice. 16. Stanovisko Městského úřadu v Poličce ze dne k petici občanů Borové k přepracovanému návrhu Územního plánu Borová. LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa od do hod. a sobota od 9.00 do hod. Dovolujeme si Vás již poněkolikáté upozornit, že sběrný dvůr není určen k odkládání komunálního odpadu, k jehož svozu jsou určeny popelnice. Je nutné si uvědomit, že za popelnicový odpad odložený ve sběrném dvoře platíme dvakrát, jednou v rámci paušálu za svoz popelnic a podruhé za odvoz kontejnerů s tímto odpadem ze sběrného dvora, který není zahrnut do paušálu za svoz popelnic. Stále přetrvává snaha podnikatelského sektoru zbavit se odpadu ve sběrném dvoře na úkor nás poplatníků poplatku v částce 600,-- Kč. Každý podnikatel si má zajistit likvidaci pocházejícího z podnikání na vlastní náklady. 3

4 Za rok 2012 činily celkové náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu 675,-- Kč/osoba z čehož vyplývá, že obec přispívá pro rok 2013 na každého poplatníka částkou 75,-- Kč ze svého rozpočtu. Budeme-li v tomto trendu pokračovat, lze s určitostí očekávat, že bude poplatek každoročně zvyšován. Záleží tedy jenom na každém z nás!!! PROVOZ KOMPOSTÁRNY BIOODPARU NA SVATÉ KATEŘINĚ ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa a sobota od hod. Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: - trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru - dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře. PROVOZ SOKOLOVNY - v pondělí dne je sokolovna mimo provoz. Ordinace zubního lékaře v Borové a vždy od do hod. SDH Borová informuje U příležitosti letošních oslav 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů si dovolujeme požádat obyvatelé obce o spolupráci na vytvoření (foto) dokumentace činnosti sboru v dobách minulých i současnosti. Uvítáme k zapůjčení jakýkoliv materiál týkající se tohoto tématu (klasické fotografie, fotografie na CD, dokumenty, novinové články, apod..) Za SDH vyřizuje a předem děkuje Zdeněk Lorenc, Borová 311, tel

5 Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů duben 2013 Bystré od 14:00 hod. - Přehlídka vodních mlýnků - Zveme všechny malé i velké kutily, aby roztočili mlýnky a oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. Dolní Újezd od 18 hod. Stavění máje - průvod a následně slavnostní vztyčení máje. Litomyšl zámek Litomyšl - Za příběhem zámku. Prohlídky k Mezinárodnímu dni památek, vstupné 120 Kč. Lubná :30 - kino Lubná - O zdraví, moudrosti a lásce - přednáška Přednáší Ing. Miroslav Hrabica, vstupné 70 Kč, více info na nebo na tel Zdraví těla jako odraz laskavosti a moudrosti daného člověka. Co nám tělo říká i jak jeho řeč vnímáme a rozumíme jí. Polička od 19:00 hod. velký sál Tylova domu FEŠÁCI - 45 let - TAM U NEBESKÝCH BRAN. Hosty pořadu jsou Michaela Tučná (dcera Michala Tučného) a legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Fešáci spolu s Petrem Novotným vzpomenou veselými příběhy na skvělou spolupráci s Michalem Tučným. FOTBAL MLÁDEŽ BOROVÁ-TELECÍ Nejprve bych rád poděkoval všem trenérům jednotlivých kategorií za zodpovědný přístup k výchově našich fotbalových nadějí. Bez jejich obětavé práce bychom mohli těžko působit v soutěžích OFS. Navíc s radostí musím kvitovat rozšiřující se spolupráci se sousedními vesnicemi s přísunem malých fotbalistů a fotbalistek do našich řad. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A PŘEDPŘÍPRAVKA V rámci zimní přípravy jsme kromě pravidelných tréninků v Sokolovně v Borové odehráli několik přípravných utkání s týmy Poličky a Sebranic. Výsledkově se nám dařilo střídavě, ale herně se zápas od zápasu lepšíme a nejdůležitější je, že se do zápasů zapojuje čím dál více našich mladých fotbalových nadějí. Turnaj v Dolním Újezdě: Sestava: Hegrová, Břeňová, Břeň, Simajchl, Mlynář, Hejduk, Lorenc Bystré - Borová 0:0, Sebranice - Borová 0:1, Dolní Újezd - Borová 0:3. Na tomto turnaji jsme se předvedli ve vynikajícím světle a pouze díky horšímu skóre jsme obsadili druhé místo. Navíc nejlepším brankařem turnaje byla vyhlášena Jana Hegrová. STARŠÍ PŘÍPRAVKA Také borci ze starší přípravky ladili formu na jarní část sezony v Sokolovně v Borové. Během zimní přestávky jsme se zúčastnili dvou halových turnajů. Turnaj v Jaroměřicích, na tomto turnaji s mezinárodní účastí jsme narazili na velmi silné soupeře. Výsledkově se nám příliš nevedlo, ale za svůj výkon a konečné sedmé místo se nemusíme stydět. Nejlépe se na turnaji vedlo oběma týmům z Polska. Celý tým zaslouží velkou pochvalu,neboť ani proti jasně lepším soupeřům nesložil zbraně a bojoval až do konce. Turnaj Dolní Újezd, zde jsme sehráli vyrovnaná utkání.nejprve jsme těsně prohráli s týmem Sebranic 2:1, když jsme dostali smolný gól v poslední minutě a už jsme nedokázali vyrovnat.posíleni výkonem z prvního utkání jsme v utkání s domácím týmem sehráli vyrovnané utkání,které nakonec skončilo 1:1. 5

6 V posledním utkání na nás čekal soupeř z Čisté, proti kterému jsme opět zabojovali a odnesli si cennou výhru 3:1. Na tomto turnaji jsme jen díky horšímu konečnému skóre skončili na třetím místě.tímto bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za předvedené výkony a zároveň jim přeji mnoho úspěchů v jarní části této sezony, která startuje již 13.dubna v Sebranicích. J.M. MLADŠÍ ŽÁCI V zimním období jsme trénovali vždy společně se staršími žáky v Sokolovně a vyráželi na turnaje do bližšího či vzdálenějšího okolí. Turnaj Bystřice nad Pernštejnem V sobotu jsme vyrazili na náš první halový turnaj do Bystřice nad Pernštejnem a zanechali v místní hale jasnou zprávu, že fotbal umíme a navíc se v našem provedení na něj i moc pěkně dívá. Všichni hráči, kteří se zúčastnili, dali alespoň jeden gól a kousek od vsítění branky byl i brankář, jenž nastřelil břevno. K postupu do finále jsme byli velmi blízko, ale třetí místo v silné konkurenci deseti mužstev je rovněž velkým úspěchem. Zápasy ve skupině: BOROVÁ-Bystřice nad Pernštejnem 2:1 branky (Votočka, Hruška), BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 0:1, BOROVÁ-Jedovnice 7:1 (Bezchleba 3, Hruška 2, Síla, Vondrová), BOROVÁ-Svratka 2:0 (Síla, Bednář), semifinále: BOROVÁ-Ivančice 3:4 (Síla 2, Hegr), o třetí místo: BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 2:1 (Vondrová, Sílová) Turnaj Dolní Újezd V neděli jsme zavítali do nedalekého D.Újezdu a za účasti pěti mužstev sledovali obrovské drama. Na prvním až čtvrtém místě měli všichni stejně bodů. K vítězství nám chyběl jeden jediný gól. Nakonec jsme po penaltovém rozstřelu skončili třetí. Ve čtvrtek jsme zajeli nabýt zkušenosti do Svitav.V přátelském utkání na umělé trávě jsme soupeři sice podlehli,ale velkým přínosem pro nás jsou získané poznatky o tom, co je v naší hře třeba zlepšit a na čem zapracovat. Do jarní části sezony vstoupíme z třetího místa v tabulce se snahou poprat se o příčku nejvyšší a obhájit tak loňské vítězství v sestavě: SÍLOVÁ JANA, STŘÍTEŽSKÁ ANETA, VONDROVÁ LADA, BEDNÁŘ MARTIN, SÍLA DAVID, ŠMÍD LIBOR, BEZCHLEBA MARIAN, HRUŠKA LADISLAV, JUKL BOHUMIL, KERCL ALEŠ, PRAŽAN JIŘÍ, ROUŠAR TOMÁŠ, VOTOČKA DAVID, HEGR ADAM, SÍLA MARTIN. STARŠÍ ŽÁCI Zimní příprava na jarní kola Okresního přeboru žáků pomalu končí. Příprava stále ještě probíhá především formou pravidelných tréninků, společných pro starší i mladší žáky, jednou týdně v borovské Sokolovně. Vzhledem k omezeným prostorám se tréninky zaměřují především na různé pohybové hry, posilující či regenerační cvičení, různé dovednosti s míčem apod., pravidelně se najde prostor i pro malý fotbálek nebo florbal. V rámci zimní přípravy se starší žáci i s posilami z mladších žáků zúčastnili halového fotbalového turnaje v Jaroměřicích ve složení Jakub Bednář, Daniel Dvořák, Václav Hegr, Jan Uher, David Síla, Libor Šmíd, Jana Sílová, Dušan Romportl, Ladislav Hruška a Martin Pavliš. V silně obsazeném turnaji jsme obsadili pěkné 4. místo. Všichni podali vcelku solidní výkon, ale nade všemi vyčníval výkon Libora Šmída, který si svými bravurními zákroky v brance řekl o ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje. FOTBALOVÉ MECHECHE 2013 Další ročník je za námi. Tak jako každý rok, i letos jsme se při hrách a lukulských hodech dobře bavili a zhodnotili uplynulý fotbalový rok. Letošní sponzoři-město Polička, I.Agro Oldříš, Hemt Oldříš, Agrodílna Oldříš, Litex Litomyšl, Ulrichovi Oldříš, Miro Borová, Trkalovi Františky, Sokol Telecí, Pekárna Borová. Poděkování samozřejmě patří všem rodičům a trenérům, kteří se o hladký 6

7 průběh akce společnými silami zasloužili. TTT BOR TEL DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOROVÁ-TELECÍ FOTBAL MUŽI Příprava družstva mužů na jarní část sezony začala 18.ledna. Celý tréninkový proces probíhá dvakrát týdně v tělocvičně v Telecím. Trénujeme v úterý a v pátek. Od března proběhlo soustředění, jehož součástí byl i první přípravný zápas na umělé trávě v Litomyšli proti soupeři ze VI. Třídy Morašicím"B". V tomto utkání jsme byli opravdu o třídu lepší a hladce jsme soupeře porazili 5:0. Naše branky vstřelili: Vobejda 2, Hegr M.,Pazdera A.,Paclík. Na příští víkend jsme si na umělku pozvali tým z Trstenice. Soupeře jsme deklasovali 7:2. O naše branky se podělili : Ehrenberger 4, Filipi, Pazdera M., Beneš J. V sobotu nás čekal nejkvalitnější soupeř z Kamenné Horky. Soupeř byl bezesporu fotbalovější, ale nám nešla upřít snaha a bojovnost. A když připojíme i trochu toho štěstí, tak se zrodil výsledek 3:3. Góly dali Martin Hegr, Vlasta Střítežský nádherně zavěsil do vinglu soupeřovy brány a v poslední minutě srovnal Honza Beneš též výstavní trefou na vzdálenější tyč. Místo plánovaného úvodního zápasu jara v Radiměři /zrušeno pro nezpůsobilý terén/, jsme přijali pozvání k přáteláku od týmu z Jedlové. Ve větru a mrazu to nebyl po většinu času moc fotbal ke koukání. Pokud lze někoho vyzdvihnout, tak to jsou oba naši brankaři. Již v prvním poločase měl Roman Paclík několik vynikajících zákroků. To co však předvedl Jirka Novotný ve druhém poločas, nemá obdoby. Zvláště povedený byl reflexivní zákrok v osmdesáté minutě a zneškodněný samostatný brejk soupeře v závěru zápasu. Zápas skončil 2:1 pro nás. /Ehrenberger a vlastní/. No, zasloužené to tentokrát moc nebylo. V neposlední řadě chceme oznámit všem fanouškům našeho mužstva, že je možno zakoupit šály v barvách našeho klubu. K vyzvednutí jsou u p. Trkala a p. Justa. Všem hráčům a fanouškům přejeme úspěšnou jarní sezonu. JJ / TTT Srdečně Vás zveme do nově otevřené VINÁRNY SLUNÍČKO - přijďte ochutnat sudová vína - bohatý výběr lahvových vín - prodej hrnkových květin PO - zavřeno Út / St - 16:00-20:30 Čt - 14:00-20:30 Pá / So - 14:00-23 :00 Ne - 14:00-20:00 Těšíme se na Vaši návštěvu :) 7

8 Pneuservis Josef Groulík Borová 165 Po Pá 7,30 11,30 13,00 16,00 tel Pneuservis - prodej pneumatik a duší všech rozměrů a značek - demontáž, montáž a vyvážení pneu - opravy pneu - poklice na kola Autoservis - seřízení geometrie - výměny olejů - opravy podvozku (brzdy, tlumiče, výfuky, ochranné nástřiky) - montáž tažného zařízení - příprava a provedení STK Veloservis - prodej a opravy jízních kol - pláště, duše a veškeré náhradní díly Ostatní nabídka - moto a autobaterie ( baterie mikrotužkové,tužkové a knoflíkové) - oleje (motorové,převodové,do mot.pil,sekaček i bio) - náplně (do chladičů,vstřikovačů) - stěrače na auta všech značek - autolaky, technické spreje, autokosmetika - žárovky, pojistky - filtry (olejové,vzduchové,palivové kabinové) - autolékárny, lana(až 6tun), výstražné vesty, - nabíječky aku. - všechny náhradní díly na osobní auta 8

9 Tylův dům v Poličce - KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2013 Středa 3. dubna v hodin, velký sál Robert Thomas: MANDARÍNKOVÁ IZBA Jedinečný francouzský žánr "Comédie Policiére", tedy komediální thriller, kde se mistrovsky pojí smích s napětím. Hru uvádí Bratislavké hudebné divadlo Teatro Wüstenrot. Čtvrtek 4. dubna v hodin, velký sál TROJANOVO TRIO Pavel Hůla housle, Petr Paulů kytara, Ladislav Horák akordeon Sobota 6. dubna v hodin, velký sál KRISTÍNA Koncert půvabné slovenské zpěvačky Kristíny Středa 10. dubna v hodin, velký sál POLIČKA JAZZ 2013 KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA? Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance a skupiny Zrní. Pátek 12. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Martin Brunner a Jaroslav Šindler ~ Ondřej Havelka & Melody Makers ~ Jazz Q Martina Kratochvíla a Oskar Petr 9

10 Sobota 13. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence (SK) ~ Pražský Big Band Milana Svobody ~ Silivia Josifoska & Band (SK) Středa 24. dubna v hodin, velký sál FEŠÁCI TAM U NEBESKÝCH BRAN Populární kapela FEŠÁCI slaví neuvěřitelných 45 let od svého vzniku. Hosty programu jsou dcera Michala Tučného Michaela a hlavně legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Sobota 27. dubna od do hodin, velký sál stolová úprava ODPOLEDNE S DECHOVKOU Dubnové setkání s dechovkou Vám zpříjemní kapela SVITAVSKÁ 12. Neděle 28. dubna v hodin, velký sál František Zákrejs: ANEŽKA Divadelní spolek Tyl Polička uvádí premiéru tradiční hry poličských ochotníků. Akce je pořádána ve spolupráci s Tylovým domem. Výstavy: PAVEL STRÁŽAY. JAZZ BLUES PHOTO Výstava fotografií v rámci Dnů slovenské kultury v Tylově domě přísálí velkého sálu Tylova domu od do IVAN PROKOP NEJEN JAZZ Výstava fotografií v rámci Polička Jazz 2013 přísálí velkého sálu Tylova domu od do Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel ), IC Bystré (tel )a CK KO-TOUR (Riegrova 52, Polička telef ) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu Omalovánka: V Borové dne Obecní úřad Borová tel.č , fax

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007.

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007. BŘEZEN 2008 * 11. ročník * číslo 3 * Z jednání rady obce ve dnech 20.2.,5.3. a 19.3.2008 - RO schválila příspěvek na činnost TJ Sokol Borová v částce 5 tis. Kč za práce provedené na údržbě sportovních

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje ŠKOLA VOLÁ!!! * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 8 *. Z jednání rady obce ve dnech 17.7. a 7.8.2013 - - RO vzala na vědomí uplatnění školní události u České pojišťovny, a.s. v budově sokolovny zapříčiněné prasklým přívodem

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 26.6.2013

Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 26.6.2013 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Krásné prázdniny!!! Z jednání rady obce ve dnech 29.5., 12.6. a 26.6.2013 - RO projednala a schválila přijetí dotace v částce 250 tis. Kč od Pardubického kraje pro DSO Oldřiš Borová

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven.

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven. * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová ze dne 8.6.2012 ZO projednalo a schválilo: - hospodaření obce za leden květen 2012, příjmy 8 961 977,-- Kč, výdaje 4 962 434,-- Kč - rozpočtové

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

* 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 *

* 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * * 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 11. 3. 2015 Zastupitelstvo obce Borová schvaluje inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2014; Zastupitelstvo obce Borová schvaluje

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

* 10. ročník * číslo 3 *

* 10. ročník * číslo 3 * * 10. ročník * číslo 3 * Z jednání rady obce ze dne 14.3.2007 - RO projednala a schválila podání žádosti o dotaci na výměnu oken v základní škole z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj.

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 15. 6. 2015. místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 15. 6. 2015. místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 15. 6. 2015 dne: 15. 6. 2015 začátek: 19.00 hod místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany omluveni: P. Provazník, M. Hofman 1) Zahájení Starosta

Více

Tým Fotbálek děti (2014-6)

Tým Fotbálek děti (2014-6) Tým Fotbálek děti (2014-6) Obec JINOČANY TJ SOKOL JINOČANY Založení spolku Připravil : (Milan Lžičař, trenéři fotbálku děti ) Předseda : (Milan Lžičař) Místopředseda : (Milan Majer, Michal Franěk) 4-9

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Č. 24. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009

Č. 24. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009 Č. 24 Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatel: Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Stanislava Večeřová, Stanislav Krumpl, Pavla

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Soutěžní ročník 2014/2015

Soutěžní ročník 2014/2015 Ročník 10. číslo 24. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2014/2015 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz Delegace rozhodčích na toto utkání mužů: Hlavní rozhodčí:

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více