Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013"

Transkript

1 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a RO projednala a schválila přidělení obecního bytu v Borová č.p. 352 manželům Zárubovým, bytem Borová 321. RO projednala přípravu podkladů k vypsání výzvy na podání nabídek na akci Realizace úspor energie Borová 100. RO projednala a schválila podání žádostí o dotace na veřejně prospěšné práce u Úřadu práce ve Svitavách a Chrudimi. RO vzala na vědomí petici občanů k přepracovanému návrh Územního plánu Borová. RO projednala a schválila příspěvek na dofinancování nákladů pečovatelské služby v obci Borová za rok 2012 v částce ,-- Kč. Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 1. Hospodaření obce za rok 2012 celkové příjmy ,29 Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,-- daň z příjmů FO za sam. výd. činnosti ,-- daň z příjmů právnických osob ,-- DPH ,-- daň z nemovitostí ,-- splátky půjček FRB ,-- přijaté neinvestiční a investiční dotace celkem ,-z toho nejdůležitější dotace: - ze státního rozpočtu ,-- od státních fondů ,-- od Pardubického kraje ,-- poplatek za svoz komunálního odpadu ,-- příjmy za třídění komunálního odpadu ,-- provoz kiosku ,-1

2 - příjmy za vodné příjmy z pronájmu bytů příjmy z pronájmu nebytových prostor prodej ATC Borová příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - vybavení a provoz kiosku - údržba a vyhrnování místních komunikací - provoz a rozšíření vodovodu - provoz MŠ Borová - provoz ZŠ Borová - příspěvek na opravu kostela sv. Markéty - provoz a vybavení sokolovny - provoz a plynofikace zdravotního střediska - provoz bytového hospodářství - provoz a údržba veřejného osvětlení - komunální služby a územní rozvoj - nákup traktoru, čelního nakladače, lopaty - sběr a svoz komunálního odpadu + SD - dokončení výstavby kompostárny - péče o vzhled a veřejnou zeleň - zastupitelstvo obce - činnost místní správy financování: - splátky úvěrů u ČS - přijatý úvěr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 2. Inventarizaci obecního majetku k Návrh rozpočtu na rok 2013 Celkové příjmy ,-- Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daňové příjmy ,-- provoz kiosku - poplatek za kom. odpad ,-- vodné a stočné - vratka půjčky ,-- sokolovna a sport. areál - dotace zeleň ,-- pronájem byt. prostor - dotace na zateplení OÚ ,-- pronájem nebyt.prostor - dotace na výstav.aut. zastávek ,-- pronájem hrob. míst - dotace kompostárna ,-- dotace traktor s přísluš , , , , , , ,-- Celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - provoz kiosku ,-- opravy budov církví ,-- provoz a údržba míst.kom ,-- provoz sokolovna ,-- výstavba zastávek ,-- bytové hospodářství ,-- provoz vodovodu ,-- veřejné osvětlení ,-- projekt kanalizace ,-- kom. služby ,-- provoz MŠ Borová ,-- kom. odpad a kompostárna ,-- provoz ZŠ Borová ,-- veřejná zeleň + aleje ,-- příspěvek na žáky v Poličce ,-- zastupitelstvo obce ,-2

3 - III. díl publikace Borová - inženýrské sítě 6 RD , ,-- - činnost OÚ+zateplení - pojištění majetku obce , ,-- Financování : splátky úvěrů (bytové domy, kompostárna, traktor) l ,-- Kč 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2012 ze dne Hospodaření obce je v souladu s 10 odst. 4, písm.a, zákona č. 420/2004 Sb. a závěrečný účet obce Borová za rok 2012, 17 zákona č. 250/2000 Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 5. Účetní závěrku za rok Prodej pozemkové parcely č. 2038/4 o výměře 74 m2, dle geometrického plánu č /2012 v k.ú. Borová u Poličky panu Jaroslavu Leksovi, bytem Polička Hegerova 899, za celkovou částku Kč. 7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Borová, p.č.68/1, Sauerpřípojka nn. 8. Souhlasné prohlášení č. 19/12/HSYM-SP mezi obcí Borová a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu pozemkových parcel č. 1047/8, 1053/6, 2096/3, 2120, 2129/54 a 2129/55 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová. 9. Podání žádostí o převod pozemkových parcel 2160/6, 1159/10, 2160/5, 2160/4, 2153, 1159/7, 1159/9, 2171/3, 1257/9, 1257/4, 1257/8, 1256/3, 1257/5, 2160/9, 1261/3, 2160/2, 2160/3, 2161/25, 2161/27, 2161/28, 2161/31, 2161/34, 2767/2, 2161/35, 2161/38, 2161/39, 2161/40, 2161/41, 2161/42, 2161/43 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová s tím, že se jedná o pozemkové parcely podél silnice I/34 v průjezdním úseku obcí Borová, které jsou dotčeny stávajícími stavbami chodníků, veřejného osvětlení nebo je zde plánováno jejich rozšíření. 10. Žádost o výjimku z počtu žáku ZŠ Borová na školní rok Stanovy Mikroregionu Poličsko. 12. Stanovy Svazku obcí Kraj Smetany a Martinů. 13. Zakoupení pozemkové parcely č. 2161/27 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová u Poličky od Marie Kašparové, bytem Borová 208 za celkovou částku 2 100,-- Kč do majetku obce Borová. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 14. Informaci o přípravě a realizaci akcí dle Strategického plánu rozvoje obce Borová. 15. Informaci o stavu projednávání Územního plánu Borová petice. 16. Stanovisko Městského úřadu v Poličce ze dne k petici občanů Borové k přepracovanému návrhu Územního plánu Borová. LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa od do hod. a sobota od 9.00 do hod. Dovolujeme si Vás již poněkolikáté upozornit, že sběrný dvůr není určen k odkládání komunálního odpadu, k jehož svozu jsou určeny popelnice. Je nutné si uvědomit, že za popelnicový odpad odložený ve sběrném dvoře platíme dvakrát, jednou v rámci paušálu za svoz popelnic a podruhé za odvoz kontejnerů s tímto odpadem ze sběrného dvora, který není zahrnut do paušálu za svoz popelnic. Stále přetrvává snaha podnikatelského sektoru zbavit se odpadu ve sběrném dvoře na úkor nás poplatníků poplatku v částce 600,-- Kč. Každý podnikatel si má zajistit likvidaci pocházejícího z podnikání na vlastní náklady. 3

4 Za rok 2012 činily celkové náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu 675,-- Kč/osoba z čehož vyplývá, že obec přispívá pro rok 2013 na každého poplatníka částkou 75,-- Kč ze svého rozpočtu. Budeme-li v tomto trendu pokračovat, lze s určitostí očekávat, že bude poplatek každoročně zvyšován. Záleží tedy jenom na každém z nás!!! PROVOZ KOMPOSTÁRNY BIOODPARU NA SVATÉ KATEŘINĚ ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa a sobota od hod. Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: - trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru - dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře. PROVOZ SOKOLOVNY - v pondělí dne je sokolovna mimo provoz. Ordinace zubního lékaře v Borové a vždy od do hod. SDH Borová informuje U příležitosti letošních oslav 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů si dovolujeme požádat obyvatelé obce o spolupráci na vytvoření (foto) dokumentace činnosti sboru v dobách minulých i současnosti. Uvítáme k zapůjčení jakýkoliv materiál týkající se tohoto tématu (klasické fotografie, fotografie na CD, dokumenty, novinové články, apod..) Za SDH vyřizuje a předem děkuje Zdeněk Lorenc, Borová 311, tel

5 Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů duben 2013 Bystré od 14:00 hod. - Přehlídka vodních mlýnků - Zveme všechny malé i velké kutily, aby roztočili mlýnky a oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. Dolní Újezd od 18 hod. Stavění máje - průvod a následně slavnostní vztyčení máje. Litomyšl zámek Litomyšl - Za příběhem zámku. Prohlídky k Mezinárodnímu dni památek, vstupné 120 Kč. Lubná :30 - kino Lubná - O zdraví, moudrosti a lásce - přednáška Přednáší Ing. Miroslav Hrabica, vstupné 70 Kč, více info na nebo na tel Zdraví těla jako odraz laskavosti a moudrosti daného člověka. Co nám tělo říká i jak jeho řeč vnímáme a rozumíme jí. Polička od 19:00 hod. velký sál Tylova domu FEŠÁCI - 45 let - TAM U NEBESKÝCH BRAN. Hosty pořadu jsou Michaela Tučná (dcera Michala Tučného) a legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Fešáci spolu s Petrem Novotným vzpomenou veselými příběhy na skvělou spolupráci s Michalem Tučným. FOTBAL MLÁDEŽ BOROVÁ-TELECÍ Nejprve bych rád poděkoval všem trenérům jednotlivých kategorií za zodpovědný přístup k výchově našich fotbalových nadějí. Bez jejich obětavé práce bychom mohli těžko působit v soutěžích OFS. Navíc s radostí musím kvitovat rozšiřující se spolupráci se sousedními vesnicemi s přísunem malých fotbalistů a fotbalistek do našich řad. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A PŘEDPŘÍPRAVKA V rámci zimní přípravy jsme kromě pravidelných tréninků v Sokolovně v Borové odehráli několik přípravných utkání s týmy Poličky a Sebranic. Výsledkově se nám dařilo střídavě, ale herně se zápas od zápasu lepšíme a nejdůležitější je, že se do zápasů zapojuje čím dál více našich mladých fotbalových nadějí. Turnaj v Dolním Újezdě: Sestava: Hegrová, Břeňová, Břeň, Simajchl, Mlynář, Hejduk, Lorenc Bystré - Borová 0:0, Sebranice - Borová 0:1, Dolní Újezd - Borová 0:3. Na tomto turnaji jsme se předvedli ve vynikajícím světle a pouze díky horšímu skóre jsme obsadili druhé místo. Navíc nejlepším brankařem turnaje byla vyhlášena Jana Hegrová. STARŠÍ PŘÍPRAVKA Také borci ze starší přípravky ladili formu na jarní část sezony v Sokolovně v Borové. Během zimní přestávky jsme se zúčastnili dvou halových turnajů. Turnaj v Jaroměřicích, na tomto turnaji s mezinárodní účastí jsme narazili na velmi silné soupeře. Výsledkově se nám příliš nevedlo, ale za svůj výkon a konečné sedmé místo se nemusíme stydět. Nejlépe se na turnaji vedlo oběma týmům z Polska. Celý tým zaslouží velkou pochvalu,neboť ani proti jasně lepším soupeřům nesložil zbraně a bojoval až do konce. Turnaj Dolní Újezd, zde jsme sehráli vyrovnaná utkání.nejprve jsme těsně prohráli s týmem Sebranic 2:1, když jsme dostali smolný gól v poslední minutě a už jsme nedokázali vyrovnat.posíleni výkonem z prvního utkání jsme v utkání s domácím týmem sehráli vyrovnané utkání,které nakonec skončilo 1:1. 5

6 V posledním utkání na nás čekal soupeř z Čisté, proti kterému jsme opět zabojovali a odnesli si cennou výhru 3:1. Na tomto turnaji jsme jen díky horšímu konečnému skóre skončili na třetím místě.tímto bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za předvedené výkony a zároveň jim přeji mnoho úspěchů v jarní části této sezony, která startuje již 13.dubna v Sebranicích. J.M. MLADŠÍ ŽÁCI V zimním období jsme trénovali vždy společně se staršími žáky v Sokolovně a vyráželi na turnaje do bližšího či vzdálenějšího okolí. Turnaj Bystřice nad Pernštejnem V sobotu jsme vyrazili na náš první halový turnaj do Bystřice nad Pernštejnem a zanechali v místní hale jasnou zprávu, že fotbal umíme a navíc se v našem provedení na něj i moc pěkně dívá. Všichni hráči, kteří se zúčastnili, dali alespoň jeden gól a kousek od vsítění branky byl i brankář, jenž nastřelil břevno. K postupu do finále jsme byli velmi blízko, ale třetí místo v silné konkurenci deseti mužstev je rovněž velkým úspěchem. Zápasy ve skupině: BOROVÁ-Bystřice nad Pernštejnem 2:1 branky (Votočka, Hruška), BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 0:1, BOROVÁ-Jedovnice 7:1 (Bezchleba 3, Hruška 2, Síla, Vondrová), BOROVÁ-Svratka 2:0 (Síla, Bednář), semifinále: BOROVÁ-Ivančice 3:4 (Síla 2, Hegr), o třetí místo: BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 2:1 (Vondrová, Sílová) Turnaj Dolní Újezd V neděli jsme zavítali do nedalekého D.Újezdu a za účasti pěti mužstev sledovali obrovské drama. Na prvním až čtvrtém místě měli všichni stejně bodů. K vítězství nám chyběl jeden jediný gól. Nakonec jsme po penaltovém rozstřelu skončili třetí. Ve čtvrtek jsme zajeli nabýt zkušenosti do Svitav.V přátelském utkání na umělé trávě jsme soupeři sice podlehli,ale velkým přínosem pro nás jsou získané poznatky o tom, co je v naší hře třeba zlepšit a na čem zapracovat. Do jarní části sezony vstoupíme z třetího místa v tabulce se snahou poprat se o příčku nejvyšší a obhájit tak loňské vítězství v sestavě: SÍLOVÁ JANA, STŘÍTEŽSKÁ ANETA, VONDROVÁ LADA, BEDNÁŘ MARTIN, SÍLA DAVID, ŠMÍD LIBOR, BEZCHLEBA MARIAN, HRUŠKA LADISLAV, JUKL BOHUMIL, KERCL ALEŠ, PRAŽAN JIŘÍ, ROUŠAR TOMÁŠ, VOTOČKA DAVID, HEGR ADAM, SÍLA MARTIN. STARŠÍ ŽÁCI Zimní příprava na jarní kola Okresního přeboru žáků pomalu končí. Příprava stále ještě probíhá především formou pravidelných tréninků, společných pro starší i mladší žáky, jednou týdně v borovské Sokolovně. Vzhledem k omezeným prostorám se tréninky zaměřují především na různé pohybové hry, posilující či regenerační cvičení, různé dovednosti s míčem apod., pravidelně se najde prostor i pro malý fotbálek nebo florbal. V rámci zimní přípravy se starší žáci i s posilami z mladších žáků zúčastnili halového fotbalového turnaje v Jaroměřicích ve složení Jakub Bednář, Daniel Dvořák, Václav Hegr, Jan Uher, David Síla, Libor Šmíd, Jana Sílová, Dušan Romportl, Ladislav Hruška a Martin Pavliš. V silně obsazeném turnaji jsme obsadili pěkné 4. místo. Všichni podali vcelku solidní výkon, ale nade všemi vyčníval výkon Libora Šmída, který si svými bravurními zákroky v brance řekl o ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje. FOTBALOVÉ MECHECHE 2013 Další ročník je za námi. Tak jako každý rok, i letos jsme se při hrách a lukulských hodech dobře bavili a zhodnotili uplynulý fotbalový rok. Letošní sponzoři-město Polička, I.Agro Oldříš, Hemt Oldříš, Agrodílna Oldříš, Litex Litomyšl, Ulrichovi Oldříš, Miro Borová, Trkalovi Františky, Sokol Telecí, Pekárna Borová. Poděkování samozřejmě patří všem rodičům a trenérům, kteří se o hladký 6

7 průběh akce společnými silami zasloužili. TTT BOR TEL DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOROVÁ-TELECÍ FOTBAL MUŽI Příprava družstva mužů na jarní část sezony začala 18.ledna. Celý tréninkový proces probíhá dvakrát týdně v tělocvičně v Telecím. Trénujeme v úterý a v pátek. Od března proběhlo soustředění, jehož součástí byl i první přípravný zápas na umělé trávě v Litomyšli proti soupeři ze VI. Třídy Morašicím"B". V tomto utkání jsme byli opravdu o třídu lepší a hladce jsme soupeře porazili 5:0. Naše branky vstřelili: Vobejda 2, Hegr M.,Pazdera A.,Paclík. Na příští víkend jsme si na umělku pozvali tým z Trstenice. Soupeře jsme deklasovali 7:2. O naše branky se podělili : Ehrenberger 4, Filipi, Pazdera M., Beneš J. V sobotu nás čekal nejkvalitnější soupeř z Kamenné Horky. Soupeř byl bezesporu fotbalovější, ale nám nešla upřít snaha a bojovnost. A když připojíme i trochu toho štěstí, tak se zrodil výsledek 3:3. Góly dali Martin Hegr, Vlasta Střítežský nádherně zavěsil do vinglu soupeřovy brány a v poslední minutě srovnal Honza Beneš též výstavní trefou na vzdálenější tyč. Místo plánovaného úvodního zápasu jara v Radiměři /zrušeno pro nezpůsobilý terén/, jsme přijali pozvání k přáteláku od týmu z Jedlové. Ve větru a mrazu to nebyl po většinu času moc fotbal ke koukání. Pokud lze někoho vyzdvihnout, tak to jsou oba naši brankaři. Již v prvním poločase měl Roman Paclík několik vynikajících zákroků. To co však předvedl Jirka Novotný ve druhém poločas, nemá obdoby. Zvláště povedený byl reflexivní zákrok v osmdesáté minutě a zneškodněný samostatný brejk soupeře v závěru zápasu. Zápas skončil 2:1 pro nás. /Ehrenberger a vlastní/. No, zasloužené to tentokrát moc nebylo. V neposlední řadě chceme oznámit všem fanouškům našeho mužstva, že je možno zakoupit šály v barvách našeho klubu. K vyzvednutí jsou u p. Trkala a p. Justa. Všem hráčům a fanouškům přejeme úspěšnou jarní sezonu. JJ / TTT Srdečně Vás zveme do nově otevřené VINÁRNY SLUNÍČKO - přijďte ochutnat sudová vína - bohatý výběr lahvových vín - prodej hrnkových květin PO - zavřeno Út / St - 16:00-20:30 Čt - 14:00-20:30 Pá / So - 14:00-23 :00 Ne - 14:00-20:00 Těšíme se na Vaši návštěvu :) 7

8 Pneuservis Josef Groulík Borová 165 Po Pá 7,30 11,30 13,00 16,00 tel Pneuservis - prodej pneumatik a duší všech rozměrů a značek - demontáž, montáž a vyvážení pneu - opravy pneu - poklice na kola Autoservis - seřízení geometrie - výměny olejů - opravy podvozku (brzdy, tlumiče, výfuky, ochranné nástřiky) - montáž tažného zařízení - příprava a provedení STK Veloservis - prodej a opravy jízních kol - pláště, duše a veškeré náhradní díly Ostatní nabídka - moto a autobaterie ( baterie mikrotužkové,tužkové a knoflíkové) - oleje (motorové,převodové,do mot.pil,sekaček i bio) - náplně (do chladičů,vstřikovačů) - stěrače na auta všech značek - autolaky, technické spreje, autokosmetika - žárovky, pojistky - filtry (olejové,vzduchové,palivové kabinové) - autolékárny, lana(až 6tun), výstražné vesty, - nabíječky aku. - všechny náhradní díly na osobní auta 8

9 Tylův dům v Poličce - KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2013 Středa 3. dubna v hodin, velký sál Robert Thomas: MANDARÍNKOVÁ IZBA Jedinečný francouzský žánr "Comédie Policiére", tedy komediální thriller, kde se mistrovsky pojí smích s napětím. Hru uvádí Bratislavké hudebné divadlo Teatro Wüstenrot. Čtvrtek 4. dubna v hodin, velký sál TROJANOVO TRIO Pavel Hůla housle, Petr Paulů kytara, Ladislav Horák akordeon Sobota 6. dubna v hodin, velký sál KRISTÍNA Koncert půvabné slovenské zpěvačky Kristíny Středa 10. dubna v hodin, velký sál POLIČKA JAZZ 2013 KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA? Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance a skupiny Zrní. Pátek 12. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Martin Brunner a Jaroslav Šindler ~ Ondřej Havelka & Melody Makers ~ Jazz Q Martina Kratochvíla a Oskar Petr 9

10 Sobota 13. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence (SK) ~ Pražský Big Band Milana Svobody ~ Silivia Josifoska & Band (SK) Středa 24. dubna v hodin, velký sál FEŠÁCI TAM U NEBESKÝCH BRAN Populární kapela FEŠÁCI slaví neuvěřitelných 45 let od svého vzniku. Hosty programu jsou dcera Michala Tučného Michaela a hlavně legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Sobota 27. dubna od do hodin, velký sál stolová úprava ODPOLEDNE S DECHOVKOU Dubnové setkání s dechovkou Vám zpříjemní kapela SVITAVSKÁ 12. Neděle 28. dubna v hodin, velký sál František Zákrejs: ANEŽKA Divadelní spolek Tyl Polička uvádí premiéru tradiční hry poličských ochotníků. Akce je pořádána ve spolupráci s Tylovým domem. Výstavy: PAVEL STRÁŽAY. JAZZ BLUES PHOTO Výstava fotografií v rámci Dnů slovenské kultury v Tylově domě přísálí velkého sálu Tylova domu od do IVAN PROKOP NEJEN JAZZ Výstava fotografií v rámci Polička Jazz 2013 přísálí velkého sálu Tylova domu od do Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel ), IC Bystré (tel )a CK KO-TOUR (Riegrova 52, Polička telef ) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu Omalovánka: V Borové dne Obecní úřad Borová tel.č , fax

* 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 *

* 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * * 18. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 11. 3. 2015 Zastupitelstvo obce Borová schvaluje inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2014; Zastupitelstvo obce Borová schvaluje

Více

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven.

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven. * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová ze dne 8.6.2012 ZO projednalo a schválilo: - hospodaření obce za leden květen 2012, příjmy 8 961 977,-- Kč, výdaje 4 962 434,-- Kč - rozpočtové

Více

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007.

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007. BŘEZEN 2008 * 11. ročník * číslo 3 * Z jednání rady obce ve dnech 20.2.,5.3. a 19.3.2008 - RO schválila příspěvek na činnost TJ Sokol Borová v částce 5 tis. Kč za práce provedené na údržbě sportovních

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

INFORMACE O PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V DPS - připomenutí

INFORMACE O PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V DPS - připomenutí * 17. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v budově kompostárny č.p. 352 Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt v budově kompostárny v předpokládaném termínu od měsíce ledna 2015.

Více

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU:

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU: *18. ROČNÍK * ČÍSLO 4 * NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU: Vážení spoluobčané, na veřejném jednání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., dne 5. 2. 2015 zde v Borové bylo přislíbeno,

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice www.hodslavice.cz KVETEN ˇ 2014 Co znamená být sokolem... velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice České obce sokolské v Souzvucích č. 2. Pro někoho to znamená hodně, pro někoho málo, pro někoho

Více

ZRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 196 Duben 2009. Obecní úřad

ZRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 196 Duben 2009. Obecní úřad ZRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 196 Duben 2009 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z innosti místních zájmových organizací Záv r kolního roku 1 Přijetí nejlepších žáků na konci školního roku

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška.

Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY Dílčák červen 2011 č. 2 /2011 Hanka Monika Alena Milka Maruška Maruška Johanka Radka nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY Informace o dění v obci Zprávy z

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje

Školáci, kteří budou od 2.9.2013 obědvat ve školní jídelně, nechť se přihlásí v kuchyni MŠ do 30.8.2013. ZŠ Borová informuje ŠKOLA VOLÁ!!! * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 8 *. Z jednání rady obce ve dnech 17.7. a 7.8.2013 - - RO vzala na vědomí uplatnění školní události u České pojišťovny, a.s. v budově sokolovny zapříčiněné prasklým přívodem

Více

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116 č. 116 vyšel 10. 6. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Pozvánka na Folklorní vystoupení 21.6.2013 Obecní slavnosti 22.6.2013 Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty 23.6.2013

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více