Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013"

Transkript

1 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a RO projednala a schválila přidělení obecního bytu v Borová č.p. 352 manželům Zárubovým, bytem Borová 321. RO projednala přípravu podkladů k vypsání výzvy na podání nabídek na akci Realizace úspor energie Borová 100. RO projednala a schválila podání žádostí o dotace na veřejně prospěšné práce u Úřadu práce ve Svitavách a Chrudimi. RO vzala na vědomí petici občanů k přepracovanému návrh Územního plánu Borová. RO projednala a schválila příspěvek na dofinancování nákladů pečovatelské služby v obci Borová za rok 2012 v částce ,-- Kč. Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 1. Hospodaření obce za rok 2012 celkové příjmy ,29 Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,-- daň z příjmů FO za sam. výd. činnosti ,-- daň z příjmů právnických osob ,-- DPH ,-- daň z nemovitostí ,-- splátky půjček FRB ,-- přijaté neinvestiční a investiční dotace celkem ,-z toho nejdůležitější dotace: - ze státního rozpočtu ,-- od státních fondů ,-- od Pardubického kraje ,-- poplatek za svoz komunálního odpadu ,-- příjmy za třídění komunálního odpadu ,-- provoz kiosku ,-1

2 - příjmy za vodné příjmy z pronájmu bytů příjmy z pronájmu nebytových prostor prodej ATC Borová příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - vybavení a provoz kiosku - údržba a vyhrnování místních komunikací - provoz a rozšíření vodovodu - provoz MŠ Borová - provoz ZŠ Borová - příspěvek na opravu kostela sv. Markéty - provoz a vybavení sokolovny - provoz a plynofikace zdravotního střediska - provoz bytového hospodářství - provoz a údržba veřejného osvětlení - komunální služby a územní rozvoj - nákup traktoru, čelního nakladače, lopaty - sběr a svoz komunálního odpadu + SD - dokončení výstavby kompostárny - péče o vzhled a veřejnou zeleň - zastupitelstvo obce - činnost místní správy financování: - splátky úvěrů u ČS - přijatý úvěr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 2. Inventarizaci obecního majetku k Návrh rozpočtu na rok 2013 Celkové příjmy ,-- Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daňové příjmy ,-- provoz kiosku - poplatek za kom. odpad ,-- vodné a stočné - vratka půjčky ,-- sokolovna a sport. areál - dotace zeleň ,-- pronájem byt. prostor - dotace na zateplení OÚ ,-- pronájem nebyt.prostor - dotace na výstav.aut. zastávek ,-- pronájem hrob. míst - dotace kompostárna ,-- dotace traktor s přísluš , , , , , , ,-- Celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - provoz kiosku ,-- opravy budov církví ,-- provoz a údržba míst.kom ,-- provoz sokolovna ,-- výstavba zastávek ,-- bytové hospodářství ,-- provoz vodovodu ,-- veřejné osvětlení ,-- projekt kanalizace ,-- kom. služby ,-- provoz MŠ Borová ,-- kom. odpad a kompostárna ,-- provoz ZŠ Borová ,-- veřejná zeleň + aleje ,-- příspěvek na žáky v Poličce ,-- zastupitelstvo obce ,-2

3 - III. díl publikace Borová - inženýrské sítě 6 RD , ,-- - činnost OÚ+zateplení - pojištění majetku obce , ,-- Financování : splátky úvěrů (bytové domy, kompostárna, traktor) l ,-- Kč 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2012 ze dne Hospodaření obce je v souladu s 10 odst. 4, písm.a, zákona č. 420/2004 Sb. a závěrečný účet obce Borová za rok 2012, 17 zákona č. 250/2000 Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 5. Účetní závěrku za rok Prodej pozemkové parcely č. 2038/4 o výměře 74 m2, dle geometrického plánu č /2012 v k.ú. Borová u Poličky panu Jaroslavu Leksovi, bytem Polička Hegerova 899, za celkovou částku Kč. 7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Borová, p.č.68/1, Sauerpřípojka nn. 8. Souhlasné prohlášení č. 19/12/HSYM-SP mezi obcí Borová a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu pozemkových parcel č. 1047/8, 1053/6, 2096/3, 2120, 2129/54 a 2129/55 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová. 9. Podání žádostí o převod pozemkových parcel 2160/6, 1159/10, 2160/5, 2160/4, 2153, 1159/7, 1159/9, 2171/3, 1257/9, 1257/4, 1257/8, 1256/3, 1257/5, 2160/9, 1261/3, 2160/2, 2160/3, 2161/25, 2161/27, 2161/28, 2161/31, 2161/34, 2767/2, 2161/35, 2161/38, 2161/39, 2161/40, 2161/41, 2161/42, 2161/43 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová s tím, že se jedná o pozemkové parcely podél silnice I/34 v průjezdním úseku obcí Borová, které jsou dotčeny stávajícími stavbami chodníků, veřejného osvětlení nebo je zde plánováno jejich rozšíření. 10. Žádost o výjimku z počtu žáku ZŠ Borová na školní rok Stanovy Mikroregionu Poličsko. 12. Stanovy Svazku obcí Kraj Smetany a Martinů. 13. Zakoupení pozemkové parcely č. 2161/27 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová u Poličky od Marie Kašparové, bytem Borová 208 za celkovou částku 2 100,-- Kč do majetku obce Borová. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 14. Informaci o přípravě a realizaci akcí dle Strategického plánu rozvoje obce Borová. 15. Informaci o stavu projednávání Územního plánu Borová petice. 16. Stanovisko Městského úřadu v Poličce ze dne k petici občanů Borové k přepracovanému návrhu Územního plánu Borová. LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa od do hod. a sobota od 9.00 do hod. Dovolujeme si Vás již poněkolikáté upozornit, že sběrný dvůr není určen k odkládání komunálního odpadu, k jehož svozu jsou určeny popelnice. Je nutné si uvědomit, že za popelnicový odpad odložený ve sběrném dvoře platíme dvakrát, jednou v rámci paušálu za svoz popelnic a podruhé za odvoz kontejnerů s tímto odpadem ze sběrného dvora, který není zahrnut do paušálu za svoz popelnic. Stále přetrvává snaha podnikatelského sektoru zbavit se odpadu ve sběrném dvoře na úkor nás poplatníků poplatku v částce 600,-- Kč. Každý podnikatel si má zajistit likvidaci pocházejícího z podnikání na vlastní náklady. 3

4 Za rok 2012 činily celkové náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu 675,-- Kč/osoba z čehož vyplývá, že obec přispívá pro rok 2013 na každého poplatníka částkou 75,-- Kč ze svého rozpočtu. Budeme-li v tomto trendu pokračovat, lze s určitostí očekávat, že bude poplatek každoročně zvyšován. Záleží tedy jenom na každém z nás!!! PROVOZ KOMPOSTÁRNY BIOODPARU NA SVATÉ KATEŘINĚ ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa a sobota od hod. Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: - trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru - dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře. PROVOZ SOKOLOVNY - v pondělí dne je sokolovna mimo provoz. Ordinace zubního lékaře v Borové a vždy od do hod. SDH Borová informuje U příležitosti letošních oslav 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů si dovolujeme požádat obyvatelé obce o spolupráci na vytvoření (foto) dokumentace činnosti sboru v dobách minulých i současnosti. Uvítáme k zapůjčení jakýkoliv materiál týkající se tohoto tématu (klasické fotografie, fotografie na CD, dokumenty, novinové články, apod..) Za SDH vyřizuje a předem děkuje Zdeněk Lorenc, Borová 311, tel

5 Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů duben 2013 Bystré od 14:00 hod. - Přehlídka vodních mlýnků - Zveme všechny malé i velké kutily, aby roztočili mlýnky a oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. Dolní Újezd od 18 hod. Stavění máje - průvod a následně slavnostní vztyčení máje. Litomyšl zámek Litomyšl - Za příběhem zámku. Prohlídky k Mezinárodnímu dni památek, vstupné 120 Kč. Lubná :30 - kino Lubná - O zdraví, moudrosti a lásce - přednáška Přednáší Ing. Miroslav Hrabica, vstupné 70 Kč, více info na nebo na tel Zdraví těla jako odraz laskavosti a moudrosti daného člověka. Co nám tělo říká i jak jeho řeč vnímáme a rozumíme jí. Polička od 19:00 hod. velký sál Tylova domu FEŠÁCI - 45 let - TAM U NEBESKÝCH BRAN. Hosty pořadu jsou Michaela Tučná (dcera Michala Tučného) a legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Fešáci spolu s Petrem Novotným vzpomenou veselými příběhy na skvělou spolupráci s Michalem Tučným. FOTBAL MLÁDEŽ BOROVÁ-TELECÍ Nejprve bych rád poděkoval všem trenérům jednotlivých kategorií za zodpovědný přístup k výchově našich fotbalových nadějí. Bez jejich obětavé práce bychom mohli těžko působit v soutěžích OFS. Navíc s radostí musím kvitovat rozšiřující se spolupráci se sousedními vesnicemi s přísunem malých fotbalistů a fotbalistek do našich řad. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A PŘEDPŘÍPRAVKA V rámci zimní přípravy jsme kromě pravidelných tréninků v Sokolovně v Borové odehráli několik přípravných utkání s týmy Poličky a Sebranic. Výsledkově se nám dařilo střídavě, ale herně se zápas od zápasu lepšíme a nejdůležitější je, že se do zápasů zapojuje čím dál více našich mladých fotbalových nadějí. Turnaj v Dolním Újezdě: Sestava: Hegrová, Břeňová, Břeň, Simajchl, Mlynář, Hejduk, Lorenc Bystré - Borová 0:0, Sebranice - Borová 0:1, Dolní Újezd - Borová 0:3. Na tomto turnaji jsme se předvedli ve vynikajícím světle a pouze díky horšímu skóre jsme obsadili druhé místo. Navíc nejlepším brankařem turnaje byla vyhlášena Jana Hegrová. STARŠÍ PŘÍPRAVKA Také borci ze starší přípravky ladili formu na jarní část sezony v Sokolovně v Borové. Během zimní přestávky jsme se zúčastnili dvou halových turnajů. Turnaj v Jaroměřicích, na tomto turnaji s mezinárodní účastí jsme narazili na velmi silné soupeře. Výsledkově se nám příliš nevedlo, ale za svůj výkon a konečné sedmé místo se nemusíme stydět. Nejlépe se na turnaji vedlo oběma týmům z Polska. Celý tým zaslouží velkou pochvalu,neboť ani proti jasně lepším soupeřům nesložil zbraně a bojoval až do konce. Turnaj Dolní Újezd, zde jsme sehráli vyrovnaná utkání.nejprve jsme těsně prohráli s týmem Sebranic 2:1, když jsme dostali smolný gól v poslední minutě a už jsme nedokázali vyrovnat.posíleni výkonem z prvního utkání jsme v utkání s domácím týmem sehráli vyrovnané utkání,které nakonec skončilo 1:1. 5

6 V posledním utkání na nás čekal soupeř z Čisté, proti kterému jsme opět zabojovali a odnesli si cennou výhru 3:1. Na tomto turnaji jsme jen díky horšímu konečnému skóre skončili na třetím místě.tímto bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za předvedené výkony a zároveň jim přeji mnoho úspěchů v jarní části této sezony, která startuje již 13.dubna v Sebranicích. J.M. MLADŠÍ ŽÁCI V zimním období jsme trénovali vždy společně se staršími žáky v Sokolovně a vyráželi na turnaje do bližšího či vzdálenějšího okolí. Turnaj Bystřice nad Pernštejnem V sobotu jsme vyrazili na náš první halový turnaj do Bystřice nad Pernštejnem a zanechali v místní hale jasnou zprávu, že fotbal umíme a navíc se v našem provedení na něj i moc pěkně dívá. Všichni hráči, kteří se zúčastnili, dali alespoň jeden gól a kousek od vsítění branky byl i brankář, jenž nastřelil břevno. K postupu do finále jsme byli velmi blízko, ale třetí místo v silné konkurenci deseti mužstev je rovněž velkým úspěchem. Zápasy ve skupině: BOROVÁ-Bystřice nad Pernštejnem 2:1 branky (Votočka, Hruška), BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 0:1, BOROVÁ-Jedovnice 7:1 (Bezchleba 3, Hruška 2, Síla, Vondrová), BOROVÁ-Svratka 2:0 (Síla, Bednář), semifinále: BOROVÁ-Ivančice 3:4 (Síla 2, Hegr), o třetí místo: BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 2:1 (Vondrová, Sílová) Turnaj Dolní Újezd V neděli jsme zavítali do nedalekého D.Újezdu a za účasti pěti mužstev sledovali obrovské drama. Na prvním až čtvrtém místě měli všichni stejně bodů. K vítězství nám chyběl jeden jediný gól. Nakonec jsme po penaltovém rozstřelu skončili třetí. Ve čtvrtek jsme zajeli nabýt zkušenosti do Svitav.V přátelském utkání na umělé trávě jsme soupeři sice podlehli,ale velkým přínosem pro nás jsou získané poznatky o tom, co je v naší hře třeba zlepšit a na čem zapracovat. Do jarní části sezony vstoupíme z třetího místa v tabulce se snahou poprat se o příčku nejvyšší a obhájit tak loňské vítězství v sestavě: SÍLOVÁ JANA, STŘÍTEŽSKÁ ANETA, VONDROVÁ LADA, BEDNÁŘ MARTIN, SÍLA DAVID, ŠMÍD LIBOR, BEZCHLEBA MARIAN, HRUŠKA LADISLAV, JUKL BOHUMIL, KERCL ALEŠ, PRAŽAN JIŘÍ, ROUŠAR TOMÁŠ, VOTOČKA DAVID, HEGR ADAM, SÍLA MARTIN. STARŠÍ ŽÁCI Zimní příprava na jarní kola Okresního přeboru žáků pomalu končí. Příprava stále ještě probíhá především formou pravidelných tréninků, společných pro starší i mladší žáky, jednou týdně v borovské Sokolovně. Vzhledem k omezeným prostorám se tréninky zaměřují především na různé pohybové hry, posilující či regenerační cvičení, různé dovednosti s míčem apod., pravidelně se najde prostor i pro malý fotbálek nebo florbal. V rámci zimní přípravy se starší žáci i s posilami z mladších žáků zúčastnili halového fotbalového turnaje v Jaroměřicích ve složení Jakub Bednář, Daniel Dvořák, Václav Hegr, Jan Uher, David Síla, Libor Šmíd, Jana Sílová, Dušan Romportl, Ladislav Hruška a Martin Pavliš. V silně obsazeném turnaji jsme obsadili pěkné 4. místo. Všichni podali vcelku solidní výkon, ale nade všemi vyčníval výkon Libora Šmída, který si svými bravurními zákroky v brance řekl o ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje. FOTBALOVÉ MECHECHE 2013 Další ročník je za námi. Tak jako každý rok, i letos jsme se při hrách a lukulských hodech dobře bavili a zhodnotili uplynulý fotbalový rok. Letošní sponzoři-město Polička, I.Agro Oldříš, Hemt Oldříš, Agrodílna Oldříš, Litex Litomyšl, Ulrichovi Oldříš, Miro Borová, Trkalovi Františky, Sokol Telecí, Pekárna Borová. Poděkování samozřejmě patří všem rodičům a trenérům, kteří se o hladký 6

7 průběh akce společnými silami zasloužili. TTT BOR TEL DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOROVÁ-TELECÍ FOTBAL MUŽI Příprava družstva mužů na jarní část sezony začala 18.ledna. Celý tréninkový proces probíhá dvakrát týdně v tělocvičně v Telecím. Trénujeme v úterý a v pátek. Od března proběhlo soustředění, jehož součástí byl i první přípravný zápas na umělé trávě v Litomyšli proti soupeři ze VI. Třídy Morašicím"B". V tomto utkání jsme byli opravdu o třídu lepší a hladce jsme soupeře porazili 5:0. Naše branky vstřelili: Vobejda 2, Hegr M.,Pazdera A.,Paclík. Na příští víkend jsme si na umělku pozvali tým z Trstenice. Soupeře jsme deklasovali 7:2. O naše branky se podělili : Ehrenberger 4, Filipi, Pazdera M., Beneš J. V sobotu nás čekal nejkvalitnější soupeř z Kamenné Horky. Soupeř byl bezesporu fotbalovější, ale nám nešla upřít snaha a bojovnost. A když připojíme i trochu toho štěstí, tak se zrodil výsledek 3:3. Góly dali Martin Hegr, Vlasta Střítežský nádherně zavěsil do vinglu soupeřovy brány a v poslední minutě srovnal Honza Beneš též výstavní trefou na vzdálenější tyč. Místo plánovaného úvodního zápasu jara v Radiměři /zrušeno pro nezpůsobilý terén/, jsme přijali pozvání k přáteláku od týmu z Jedlové. Ve větru a mrazu to nebyl po většinu času moc fotbal ke koukání. Pokud lze někoho vyzdvihnout, tak to jsou oba naši brankaři. Již v prvním poločase měl Roman Paclík několik vynikajících zákroků. To co však předvedl Jirka Novotný ve druhém poločas, nemá obdoby. Zvláště povedený byl reflexivní zákrok v osmdesáté minutě a zneškodněný samostatný brejk soupeře v závěru zápasu. Zápas skončil 2:1 pro nás. /Ehrenberger a vlastní/. No, zasloužené to tentokrát moc nebylo. V neposlední řadě chceme oznámit všem fanouškům našeho mužstva, že je možno zakoupit šály v barvách našeho klubu. K vyzvednutí jsou u p. Trkala a p. Justa. Všem hráčům a fanouškům přejeme úspěšnou jarní sezonu. JJ / TTT Srdečně Vás zveme do nově otevřené VINÁRNY SLUNÍČKO - přijďte ochutnat sudová vína - bohatý výběr lahvových vín - prodej hrnkových květin PO - zavřeno Út / St - 16:00-20:30 Čt - 14:00-20:30 Pá / So - 14:00-23 :00 Ne - 14:00-20:00 Těšíme se na Vaši návštěvu :) 7

8 Pneuservis Josef Groulík Borová 165 Po Pá 7,30 11,30 13,00 16,00 tel Pneuservis - prodej pneumatik a duší všech rozměrů a značek - demontáž, montáž a vyvážení pneu - opravy pneu - poklice na kola Autoservis - seřízení geometrie - výměny olejů - opravy podvozku (brzdy, tlumiče, výfuky, ochranné nástřiky) - montáž tažného zařízení - příprava a provedení STK Veloservis - prodej a opravy jízních kol - pláště, duše a veškeré náhradní díly Ostatní nabídka - moto a autobaterie ( baterie mikrotužkové,tužkové a knoflíkové) - oleje (motorové,převodové,do mot.pil,sekaček i bio) - náplně (do chladičů,vstřikovačů) - stěrače na auta všech značek - autolaky, technické spreje, autokosmetika - žárovky, pojistky - filtry (olejové,vzduchové,palivové kabinové) - autolékárny, lana(až 6tun), výstražné vesty, - nabíječky aku. - všechny náhradní díly na osobní auta 8

9 Tylův dům v Poličce - KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2013 Středa 3. dubna v hodin, velký sál Robert Thomas: MANDARÍNKOVÁ IZBA Jedinečný francouzský žánr "Comédie Policiére", tedy komediální thriller, kde se mistrovsky pojí smích s napětím. Hru uvádí Bratislavké hudebné divadlo Teatro Wüstenrot. Čtvrtek 4. dubna v hodin, velký sál TROJANOVO TRIO Pavel Hůla housle, Petr Paulů kytara, Ladislav Horák akordeon Sobota 6. dubna v hodin, velký sál KRISTÍNA Koncert půvabné slovenské zpěvačky Kristíny Středa 10. dubna v hodin, velký sál POLIČKA JAZZ 2013 KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA? Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance a skupiny Zrní. Pátek 12. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Martin Brunner a Jaroslav Šindler ~ Ondřej Havelka & Melody Makers ~ Jazz Q Martina Kratochvíla a Oskar Petr 9

10 Sobota 13. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence (SK) ~ Pražský Big Band Milana Svobody ~ Silivia Josifoska & Band (SK) Středa 24. dubna v hodin, velký sál FEŠÁCI TAM U NEBESKÝCH BRAN Populární kapela FEŠÁCI slaví neuvěřitelných 45 let od svého vzniku. Hosty programu jsou dcera Michala Tučného Michaela a hlavně legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Sobota 27. dubna od do hodin, velký sál stolová úprava ODPOLEDNE S DECHOVKOU Dubnové setkání s dechovkou Vám zpříjemní kapela SVITAVSKÁ 12. Neděle 28. dubna v hodin, velký sál František Zákrejs: ANEŽKA Divadelní spolek Tyl Polička uvádí premiéru tradiční hry poličských ochotníků. Akce je pořádána ve spolupráci s Tylovým domem. Výstavy: PAVEL STRÁŽAY. JAZZ BLUES PHOTO Výstava fotografií v rámci Dnů slovenské kultury v Tylově domě přísálí velkého sálu Tylova domu od do IVAN PROKOP NEJEN JAZZ Výstava fotografií v rámci Polička Jazz 2013 přísálí velkého sálu Tylova domu od do Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel ), IC Bystré (tel )a CK KO-TOUR (Riegrova 52, Polička telef ) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu Omalovánka: V Borové dne Obecní úřad Borová tel.č , fax

* 15. ročník * číslo 11 *

* 15. ročník * číslo 11 * * 15 ročník * číslo 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2210, 711 a 19112012 - RO projednala a schválila s účinností od 112013 ceny za pronájem prostor v sokolovně: Taneční zábava, ples Soukromá akce hlavní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ 1.KOLO 11.1. a 12.1. 2013 a 2. KOLO 25.1. a 26.1.2013

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ 1.KOLO 11.1. a 12.1. 2013 a 2. KOLO 25.1. a 26.1.2013 * 6. ROČNÍK * ČÍSLO * VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ.KOLO.. a.. a. KOLO.. a 6.. Z jednání rady obce ve dnech.., 9.., 9.. a.. - RO vzala na vědomí rozbor pitné vody z obecního vodovodu

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007.

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007. BŘEZEN 2008 * 11. ročník * číslo 3 * Z jednání rady obce ve dnech 20.2.,5.3. a 19.3.2008 - RO schválila příspěvek na činnost TJ Sokol Borová v částce 5 tis. Kč za práce provedené na údržbě sportovních

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2014

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2014 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 214 ( 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 214 (údaje v Kč) 1) PŘÍJMY

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MALÁ LHOTA ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MALÁ LHOTA ZA ROK 2009 Vyvěšeno: 18.4.2010 Sňato: 19.5.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MALÁ LHOTA ZA ROK 2009 Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl projednán a schválen závěrečný účet obce za rok 2009 podle ustanovení 17 odst. 7 písm.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

* 12. ročník * číslo 2 *

* 12. ročník * číslo 2 * * 12. ročník * číslo 2 * Dětský karneval vítězná maska s putovní maškarou Z jednání rady obce ve dnech 21.1. a 4.2.2009 - RO projednala a schválila podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Obsah: I. Finanční hospodaření obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2014 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více