Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013"

Transkript

1 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a RO projednala a schválila přidělení obecního bytu v Borová č.p. 352 manželům Zárubovým, bytem Borová 321. RO projednala přípravu podkladů k vypsání výzvy na podání nabídek na akci Realizace úspor energie Borová 100. RO projednala a schválila podání žádostí o dotace na veřejně prospěšné práce u Úřadu práce ve Svitavách a Chrudimi. RO vzala na vědomí petici občanů k přepracovanému návrh Územního plánu Borová. RO projednala a schválila příspěvek na dofinancování nákladů pečovatelské služby v obci Borová za rok 2012 v částce ,-- Kč. Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: 1. Hospodaření obce za rok 2012 celkové příjmy ,29 Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,-- daň z příjmů FO za sam. výd. činnosti ,-- daň z příjmů právnických osob ,-- DPH ,-- daň z nemovitostí ,-- splátky půjček FRB ,-- přijaté neinvestiční a investiční dotace celkem ,-z toho nejdůležitější dotace: - ze státního rozpočtu ,-- od státních fondů ,-- od Pardubického kraje ,-- poplatek za svoz komunálního odpadu ,-- příjmy za třídění komunálního odpadu ,-- provoz kiosku ,-1

2 - příjmy za vodné příjmy z pronájmu bytů příjmy z pronájmu nebytových prostor prodej ATC Borová příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - vybavení a provoz kiosku - údržba a vyhrnování místních komunikací - provoz a rozšíření vodovodu - provoz MŠ Borová - provoz ZŠ Borová - příspěvek na opravu kostela sv. Markéty - provoz a vybavení sokolovny - provoz a plynofikace zdravotního střediska - provoz bytového hospodářství - provoz a údržba veřejného osvětlení - komunální služby a územní rozvoj - nákup traktoru, čelního nakladače, lopaty - sběr a svoz komunálního odpadu + SD - dokončení výstavby kompostárny - péče o vzhled a veřejnou zeleň - zastupitelstvo obce - činnost místní správy financování: - splátky úvěrů u ČS - přijatý úvěr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 2. Inventarizaci obecního majetku k Návrh rozpočtu na rok 2013 Celkové příjmy ,-- Kč z toho hlavní zdroje příjmů: - daňové příjmy ,-- provoz kiosku - poplatek za kom. odpad ,-- vodné a stočné - vratka půjčky ,-- sokolovna a sport. areál - dotace zeleň ,-- pronájem byt. prostor - dotace na zateplení OÚ ,-- pronájem nebyt.prostor - dotace na výstav.aut. zastávek ,-- pronájem hrob. míst - dotace kompostárna ,-- dotace traktor s přísluš , , , , , , ,-- Celkové výdaje ,-- Kč z toho hlavní výdaje: - provoz kiosku ,-- opravy budov církví ,-- provoz a údržba míst.kom ,-- provoz sokolovna ,-- výstavba zastávek ,-- bytové hospodářství ,-- provoz vodovodu ,-- veřejné osvětlení ,-- projekt kanalizace ,-- kom. služby ,-- provoz MŠ Borová ,-- kom. odpad a kompostárna ,-- provoz ZŠ Borová ,-- veřejná zeleň + aleje ,-- příspěvek na žáky v Poličce ,-- zastupitelstvo obce ,-2

3 - III. díl publikace Borová - inženýrské sítě 6 RD , ,-- - činnost OÚ+zateplení - pojištění majetku obce , ,-- Financování : splátky úvěrů (bytové domy, kompostárna, traktor) l ,-- Kč 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2012 ze dne Hospodaření obce je v souladu s 10 odst. 4, písm.a, zákona č. 420/2004 Sb. a závěrečný účet obce Borová za rok 2012, 17 zákona č. 250/2000 Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 5. Účetní závěrku za rok Prodej pozemkové parcely č. 2038/4 o výměře 74 m2, dle geometrického plánu č /2012 v k.ú. Borová u Poličky panu Jaroslavu Leksovi, bytem Polička Hegerova 899, za celkovou částku Kč. 7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Borová, p.č.68/1, Sauerpřípojka nn. 8. Souhlasné prohlášení č. 19/12/HSYM-SP mezi obcí Borová a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu pozemkových parcel č. 1047/8, 1053/6, 2096/3, 2120, 2129/54 a 2129/55 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová. 9. Podání žádostí o převod pozemkových parcel 2160/6, 1159/10, 2160/5, 2160/4, 2153, 1159/7, 1159/9, 2171/3, 1257/9, 1257/4, 1257/8, 1256/3, 1257/5, 2160/9, 1261/3, 2160/2, 2160/3, 2161/25, 2161/27, 2161/28, 2161/31, 2161/34, 2767/2, 2161/35, 2161/38, 2161/39, 2161/40, 2161/41, 2161/42, 2161/43 v k.ú. Borová u Poličky do majetku obce Borová s tím, že se jedná o pozemkové parcely podél silnice I/34 v průjezdním úseku obcí Borová, které jsou dotčeny stávajícími stavbami chodníků, veřejného osvětlení nebo je zde plánováno jejich rozšíření. 10. Žádost o výjimku z počtu žáku ZŠ Borová na školní rok Stanovy Mikroregionu Poličsko. 12. Stanovy Svazku obcí Kraj Smetany a Martinů. 13. Zakoupení pozemkové parcely č. 2161/27 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová u Poličky od Marie Kašparové, bytem Borová 208 za celkovou částku 2 100,-- Kč do majetku obce Borová. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 14. Informaci o přípravě a realizaci akcí dle Strategického plánu rozvoje obce Borová. 15. Informaci o stavu projednávání Územního plánu Borová petice. 16. Stanovisko Městského úřadu v Poličce ze dne k petici občanů Borové k přepracovanému návrhu Územního plánu Borová. LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa od do hod. a sobota od 9.00 do hod. Dovolujeme si Vás již poněkolikáté upozornit, že sběrný dvůr není určen k odkládání komunálního odpadu, k jehož svozu jsou určeny popelnice. Je nutné si uvědomit, že za popelnicový odpad odložený ve sběrném dvoře platíme dvakrát, jednou v rámci paušálu za svoz popelnic a podruhé za odvoz kontejnerů s tímto odpadem ze sběrného dvora, který není zahrnut do paušálu za svoz popelnic. Stále přetrvává snaha podnikatelského sektoru zbavit se odpadu ve sběrném dvoře na úkor nás poplatníků poplatku v částce 600,-- Kč. Každý podnikatel si má zajistit likvidaci pocházejícího z podnikání na vlastní náklady. 3

4 Za rok 2012 činily celkové náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu 675,-- Kč/osoba z čehož vyplývá, že obec přispívá pro rok 2013 na každého poplatníka částkou 75,-- Kč ze svého rozpočtu. Budeme-li v tomto trendu pokračovat, lze s určitostí očekávat, že bude poplatek každoročně zvyšován. Záleží tedy jenom na každém z nás!!! PROVOZ KOMPOSTÁRNY BIOODPARU NA SVATÉ KATEŘINĚ ZAČÍNÁ DNEM Provozní doba: středa a sobota od hod. Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: - trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru - dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře. PROVOZ SOKOLOVNY - v pondělí dne je sokolovna mimo provoz. Ordinace zubního lékaře v Borové a vždy od do hod. SDH Borová informuje U příležitosti letošních oslav 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů si dovolujeme požádat obyvatelé obce o spolupráci na vytvoření (foto) dokumentace činnosti sboru v dobách minulých i současnosti. Uvítáme k zapůjčení jakýkoliv materiál týkající se tohoto tématu (klasické fotografie, fotografie na CD, dokumenty, novinové články, apod..) Za SDH vyřizuje a předem děkuje Zdeněk Lorenc, Borová 311, tel

5 Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů duben 2013 Bystré od 14:00 hod. - Přehlídka vodních mlýnků - Zveme všechny malé i velké kutily, aby roztočili mlýnky a oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. Dolní Újezd od 18 hod. Stavění máje - průvod a následně slavnostní vztyčení máje. Litomyšl zámek Litomyšl - Za příběhem zámku. Prohlídky k Mezinárodnímu dni památek, vstupné 120 Kč. Lubná :30 - kino Lubná - O zdraví, moudrosti a lásce - přednáška Přednáší Ing. Miroslav Hrabica, vstupné 70 Kč, více info na nebo na tel Zdraví těla jako odraz laskavosti a moudrosti daného člověka. Co nám tělo říká i jak jeho řeč vnímáme a rozumíme jí. Polička od 19:00 hod. velký sál Tylova domu FEŠÁCI - 45 let - TAM U NEBESKÝCH BRAN. Hosty pořadu jsou Michaela Tučná (dcera Michala Tučného) a legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Fešáci spolu s Petrem Novotným vzpomenou veselými příběhy na skvělou spolupráci s Michalem Tučným. FOTBAL MLÁDEŽ BOROVÁ-TELECÍ Nejprve bych rád poděkoval všem trenérům jednotlivých kategorií za zodpovědný přístup k výchově našich fotbalových nadějí. Bez jejich obětavé práce bychom mohli těžko působit v soutěžích OFS. Navíc s radostí musím kvitovat rozšiřující se spolupráci se sousedními vesnicemi s přísunem malých fotbalistů a fotbalistek do našich řad. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A PŘEDPŘÍPRAVKA V rámci zimní přípravy jsme kromě pravidelných tréninků v Sokolovně v Borové odehráli několik přípravných utkání s týmy Poličky a Sebranic. Výsledkově se nám dařilo střídavě, ale herně se zápas od zápasu lepšíme a nejdůležitější je, že se do zápasů zapojuje čím dál více našich mladých fotbalových nadějí. Turnaj v Dolním Újezdě: Sestava: Hegrová, Břeňová, Břeň, Simajchl, Mlynář, Hejduk, Lorenc Bystré - Borová 0:0, Sebranice - Borová 0:1, Dolní Újezd - Borová 0:3. Na tomto turnaji jsme se předvedli ve vynikajícím světle a pouze díky horšímu skóre jsme obsadili druhé místo. Navíc nejlepším brankařem turnaje byla vyhlášena Jana Hegrová. STARŠÍ PŘÍPRAVKA Také borci ze starší přípravky ladili formu na jarní část sezony v Sokolovně v Borové. Během zimní přestávky jsme se zúčastnili dvou halových turnajů. Turnaj v Jaroměřicích, na tomto turnaji s mezinárodní účastí jsme narazili na velmi silné soupeře. Výsledkově se nám příliš nevedlo, ale za svůj výkon a konečné sedmé místo se nemusíme stydět. Nejlépe se na turnaji vedlo oběma týmům z Polska. Celý tým zaslouží velkou pochvalu,neboť ani proti jasně lepším soupeřům nesložil zbraně a bojoval až do konce. Turnaj Dolní Újezd, zde jsme sehráli vyrovnaná utkání.nejprve jsme těsně prohráli s týmem Sebranic 2:1, když jsme dostali smolný gól v poslední minutě a už jsme nedokázali vyrovnat.posíleni výkonem z prvního utkání jsme v utkání s domácím týmem sehráli vyrovnané utkání,které nakonec skončilo 1:1. 5

6 V posledním utkání na nás čekal soupeř z Čisté, proti kterému jsme opět zabojovali a odnesli si cennou výhru 3:1. Na tomto turnaji jsme jen díky horšímu konečnému skóre skončili na třetím místě.tímto bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za předvedené výkony a zároveň jim přeji mnoho úspěchů v jarní části této sezony, která startuje již 13.dubna v Sebranicích. J.M. MLADŠÍ ŽÁCI V zimním období jsme trénovali vždy společně se staršími žáky v Sokolovně a vyráželi na turnaje do bližšího či vzdálenějšího okolí. Turnaj Bystřice nad Pernštejnem V sobotu jsme vyrazili na náš první halový turnaj do Bystřice nad Pernštejnem a zanechali v místní hale jasnou zprávu, že fotbal umíme a navíc se v našem provedení na něj i moc pěkně dívá. Všichni hráči, kteří se zúčastnili, dali alespoň jeden gól a kousek od vsítění branky byl i brankář, jenž nastřelil břevno. K postupu do finále jsme byli velmi blízko, ale třetí místo v silné konkurenci deseti mužstev je rovněž velkým úspěchem. Zápasy ve skupině: BOROVÁ-Bystřice nad Pernštejnem 2:1 branky (Votočka, Hruška), BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 0:1, BOROVÁ-Jedovnice 7:1 (Bezchleba 3, Hruška 2, Síla, Vondrová), BOROVÁ-Svratka 2:0 (Síla, Bednář), semifinále: BOROVÁ-Ivančice 3:4 (Síla 2, Hegr), o třetí místo: BOROVÁ-Žďár nad Sázavou 2:1 (Vondrová, Sílová) Turnaj Dolní Újezd V neděli jsme zavítali do nedalekého D.Újezdu a za účasti pěti mužstev sledovali obrovské drama. Na prvním až čtvrtém místě měli všichni stejně bodů. K vítězství nám chyběl jeden jediný gól. Nakonec jsme po penaltovém rozstřelu skončili třetí. Ve čtvrtek jsme zajeli nabýt zkušenosti do Svitav.V přátelském utkání na umělé trávě jsme soupeři sice podlehli,ale velkým přínosem pro nás jsou získané poznatky o tom, co je v naší hře třeba zlepšit a na čem zapracovat. Do jarní části sezony vstoupíme z třetího místa v tabulce se snahou poprat se o příčku nejvyšší a obhájit tak loňské vítězství v sestavě: SÍLOVÁ JANA, STŘÍTEŽSKÁ ANETA, VONDROVÁ LADA, BEDNÁŘ MARTIN, SÍLA DAVID, ŠMÍD LIBOR, BEZCHLEBA MARIAN, HRUŠKA LADISLAV, JUKL BOHUMIL, KERCL ALEŠ, PRAŽAN JIŘÍ, ROUŠAR TOMÁŠ, VOTOČKA DAVID, HEGR ADAM, SÍLA MARTIN. STARŠÍ ŽÁCI Zimní příprava na jarní kola Okresního přeboru žáků pomalu končí. Příprava stále ještě probíhá především formou pravidelných tréninků, společných pro starší i mladší žáky, jednou týdně v borovské Sokolovně. Vzhledem k omezeným prostorám se tréninky zaměřují především na různé pohybové hry, posilující či regenerační cvičení, různé dovednosti s míčem apod., pravidelně se najde prostor i pro malý fotbálek nebo florbal. V rámci zimní přípravy se starší žáci i s posilami z mladších žáků zúčastnili halového fotbalového turnaje v Jaroměřicích ve složení Jakub Bednář, Daniel Dvořák, Václav Hegr, Jan Uher, David Síla, Libor Šmíd, Jana Sílová, Dušan Romportl, Ladislav Hruška a Martin Pavliš. V silně obsazeném turnaji jsme obsadili pěkné 4. místo. Všichni podali vcelku solidní výkon, ale nade všemi vyčníval výkon Libora Šmída, který si svými bravurními zákroky v brance řekl o ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje. FOTBALOVÉ MECHECHE 2013 Další ročník je za námi. Tak jako každý rok, i letos jsme se při hrách a lukulských hodech dobře bavili a zhodnotili uplynulý fotbalový rok. Letošní sponzoři-město Polička, I.Agro Oldříš, Hemt Oldříš, Agrodílna Oldříš, Litex Litomyšl, Ulrichovi Oldříš, Miro Borová, Trkalovi Františky, Sokol Telecí, Pekárna Borová. Poděkování samozřejmě patří všem rodičům a trenérům, kteří se o hladký 6

7 průběh akce společnými silami zasloužili. TTT BOR TEL DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOROVÁ-TELECÍ FOTBAL MUŽI Příprava družstva mužů na jarní část sezony začala 18.ledna. Celý tréninkový proces probíhá dvakrát týdně v tělocvičně v Telecím. Trénujeme v úterý a v pátek. Od března proběhlo soustředění, jehož součástí byl i první přípravný zápas na umělé trávě v Litomyšli proti soupeři ze VI. Třídy Morašicím"B". V tomto utkání jsme byli opravdu o třídu lepší a hladce jsme soupeře porazili 5:0. Naše branky vstřelili: Vobejda 2, Hegr M.,Pazdera A.,Paclík. Na příští víkend jsme si na umělku pozvali tým z Trstenice. Soupeře jsme deklasovali 7:2. O naše branky se podělili : Ehrenberger 4, Filipi, Pazdera M., Beneš J. V sobotu nás čekal nejkvalitnější soupeř z Kamenné Horky. Soupeř byl bezesporu fotbalovější, ale nám nešla upřít snaha a bojovnost. A když připojíme i trochu toho štěstí, tak se zrodil výsledek 3:3. Góly dali Martin Hegr, Vlasta Střítežský nádherně zavěsil do vinglu soupeřovy brány a v poslední minutě srovnal Honza Beneš též výstavní trefou na vzdálenější tyč. Místo plánovaného úvodního zápasu jara v Radiměři /zrušeno pro nezpůsobilý terén/, jsme přijali pozvání k přáteláku od týmu z Jedlové. Ve větru a mrazu to nebyl po většinu času moc fotbal ke koukání. Pokud lze někoho vyzdvihnout, tak to jsou oba naši brankaři. Již v prvním poločase měl Roman Paclík několik vynikajících zákroků. To co však předvedl Jirka Novotný ve druhém poločas, nemá obdoby. Zvláště povedený byl reflexivní zákrok v osmdesáté minutě a zneškodněný samostatný brejk soupeře v závěru zápasu. Zápas skončil 2:1 pro nás. /Ehrenberger a vlastní/. No, zasloužené to tentokrát moc nebylo. V neposlední řadě chceme oznámit všem fanouškům našeho mužstva, že je možno zakoupit šály v barvách našeho klubu. K vyzvednutí jsou u p. Trkala a p. Justa. Všem hráčům a fanouškům přejeme úspěšnou jarní sezonu. JJ / TTT Srdečně Vás zveme do nově otevřené VINÁRNY SLUNÍČKO - přijďte ochutnat sudová vína - bohatý výběr lahvových vín - prodej hrnkových květin PO - zavřeno Út / St - 16:00-20:30 Čt - 14:00-20:30 Pá / So - 14:00-23 :00 Ne - 14:00-20:00 Těšíme se na Vaši návštěvu :) 7

8 Pneuservis Josef Groulík Borová 165 Po Pá 7,30 11,30 13,00 16,00 tel Pneuservis - prodej pneumatik a duší všech rozměrů a značek - demontáž, montáž a vyvážení pneu - opravy pneu - poklice na kola Autoservis - seřízení geometrie - výměny olejů - opravy podvozku (brzdy, tlumiče, výfuky, ochranné nástřiky) - montáž tažného zařízení - příprava a provedení STK Veloservis - prodej a opravy jízních kol - pláště, duše a veškeré náhradní díly Ostatní nabídka - moto a autobaterie ( baterie mikrotužkové,tužkové a knoflíkové) - oleje (motorové,převodové,do mot.pil,sekaček i bio) - náplně (do chladičů,vstřikovačů) - stěrače na auta všech značek - autolaky, technické spreje, autokosmetika - žárovky, pojistky - filtry (olejové,vzduchové,palivové kabinové) - autolékárny, lana(až 6tun), výstražné vesty, - nabíječky aku. - všechny náhradní díly na osobní auta 8

9 Tylův dům v Poličce - KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2013 Středa 3. dubna v hodin, velký sál Robert Thomas: MANDARÍNKOVÁ IZBA Jedinečný francouzský žánr "Comédie Policiére", tedy komediální thriller, kde se mistrovsky pojí smích s napětím. Hru uvádí Bratislavké hudebné divadlo Teatro Wüstenrot. Čtvrtek 4. dubna v hodin, velký sál TROJANOVO TRIO Pavel Hůla housle, Petr Paulů kytara, Ladislav Horák akordeon Sobota 6. dubna v hodin, velký sál KRISTÍNA Koncert půvabné slovenské zpěvačky Kristíny Středa 10. dubna v hodin, velký sál POLIČKA JAZZ 2013 KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA? Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance a skupiny Zrní. Pátek 12. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Martin Brunner a Jaroslav Šindler ~ Ondřej Havelka & Melody Makers ~ Jazz Q Martina Kratochvíla a Oskar Petr 9

10 Sobota 13. dubna v hodin, velký sál stolová úprava POLIČKA JAZZ 2013 Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence (SK) ~ Pražský Big Band Milana Svobody ~ Silivia Josifoska & Band (SK) Středa 24. dubna v hodin, velký sál FEŠÁCI TAM U NEBESKÝCH BRAN Populární kapela FEŠÁCI slaví neuvěřitelných 45 let od svého vzniku. Hosty programu jsou dcera Michala Tučného Michaela a hlavně legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný. Sobota 27. dubna od do hodin, velký sál stolová úprava ODPOLEDNE S DECHOVKOU Dubnové setkání s dechovkou Vám zpříjemní kapela SVITAVSKÁ 12. Neděle 28. dubna v hodin, velký sál František Zákrejs: ANEŽKA Divadelní spolek Tyl Polička uvádí premiéru tradiční hry poličských ochotníků. Akce je pořádána ve spolupráci s Tylovým domem. Výstavy: PAVEL STRÁŽAY. JAZZ BLUES PHOTO Výstava fotografií v rámci Dnů slovenské kultury v Tylově domě přísálí velkého sálu Tylova domu od do IVAN PROKOP NEJEN JAZZ Výstava fotografií v rámci Polička Jazz 2013 přísálí velkého sálu Tylova domu od do Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel ), IC Bystré (tel )a CK KO-TOUR (Riegrova 52, Polička telef ) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu Omalovánka: V Borové dne Obecní úřad Borová tel.č , fax

* 15. ročník * číslo 11 *

* 15. ročník * číslo 11 * * 15 ročník * číslo 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2210, 711 a 19112012 - RO projednala a schválila s účinností od 112013 ceny za pronájem prostor v sokolovně: Taneční zábava, ples Soukromá akce hlavní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ 1.KOLO 11.1. a 12.1. 2013 a 2. KOLO 25.1. a 26.1.2013

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ 1.KOLO 11.1. a 12.1. 2013 a 2. KOLO 25.1. a 26.1.2013 * 6. ROČNÍK * ČÍSLO * VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBA PREZIDENTA ČR V OBCI BOROVÁ.KOLO.. a.. a. KOLO.. a 6.. Z jednání rady obce ve dnech.., 9.., 9.. a.. - RO vzala na vědomí rozbor pitné vody z obecního vodovodu

Více

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007.

Z jednání zastupitelstva obce dne 19.3.2008 - ZO projednalo a schválilo inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2007. BŘEZEN 2008 * 11. ročník * číslo 3 * Z jednání rady obce ve dnech 20.2.,5.3. a 19.3.2008 - RO schválila příspěvek na činnost TJ Sokol Borová v částce 5 tis. Kč za práce provedené na údržbě sportovních

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2014

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2014 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 214 ( 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 214 (údaje v Kč) 1) PŘÍJMY

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Prosinec 2015, Zprávy z obce

Prosinec 2015, Zprávy z obce Prosinec 2015, Zprávy z obce Začátkem roku jsme navázali na započatou stavbu školní jídelny výdejny. Stavbu provedla firma LV-servis, která vyhrála výběrové řízení, stavbu se podařilo dostavět do konce

Více

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 61/5/2015 výběr dodavatele zakázky Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Slivenec, firmu BKN, spol. s r.o., za cenu 758.250,- Kč + DPH dle cenové

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Borová.

ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Borová. * 13. ročník * číslo 10 * Z jednání zastupitelstva obce dne 8.10.2010 - ZO projednalo a schválilo hospodaření obce za leden září 2010. Celkové příjmy činí 13 664 tis.kč, celkové výdaje činí 13 199 tis.kč.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více