STANOVY Mehet - ZK a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Mehet - ZK a.s."

Transkript

1 í ář ý á řá ý š á é ří í í é á ář í ý ř é ř ý č ář ř á ář é ář á ří íž ý úč í ů ří š íž á í ú ů ů í ž Ž ž ý úř í Ž ý č š ě Ř Ž á č š ě í ř ýš íúč í š í é č žá á íé éíž é é č á ž í č é Ž ý č š ě Ř Ž á á č š ě í ř í ý í á í úč í č ř é í í í á í í é č íí í ě í é č ř ě á í é č á í ýů ý ý í ý Ž á Ž ý á Č á á í á á í á é č č í č č ý á í á ž ý í é é ě íá Ž ž á é ě č í č ý č éí í á í ž í ěž ý ý í č ý

2 Strana druhá. - Ing. Karel Žalský, r.č /478, s bydlištěm Praha 5, Řeporyje, Žilovská 761, upisuje 19 (slovy devatenáct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě za emisní kurs ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), tj. za celkový emisní kurs ,- Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), s tím, že splatí 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu akcií, tj ,- Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), do 30 (slovy třiceti) dnů od založení společnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis této akciové společnosti do obchodního rejstříku, a to bezhotovostně na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, JUDr. Jan Strnadel, r.č /958, s bydlištěm, Praha 6, Veleslavín, Předvoje 449/30, upisuje 1 (slovy jednu) kmenovou akcii na jméno v listinné podobě za emisní kurs ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), tj. za celkový emisní kurs ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), s tím, že splatí 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu akcií, tj ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), do 30 (slovy třiceti) dnů od založení společnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis této akciové společnosti do obchodního rejstříku, a to bezhotovostně na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu společnosti Správcem vkladu byl určen zakladatel, a to Ing. Karel Žalský, r.č /478, s bydlištěm Praha 5, Řeporyje, Žilovská 761, který je pověřen podle 60 odst.1. obchodního zákoníku správou peněžitého vkladu Zakladatelé předpokládají, že náklady spojené se založením akciové společnosti budou činit cca ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Článek 3 Stanovy 3.1. Zakladatelé tímto rozhodli, že schvalují návrh stanov akciové společnosti s obchodní firmou Mehet - ZK a.s. tohoto znění: STANOVY Mehet - ZK a.s. (dále jen společnost ) Část I. Základní ustanovení Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti zní: Mehet - ZK a.s (2) Obcí, ve které se nachází sídlo společnosti, je Praha

3 Strana třetí. Článek 2. Trvání společnosti (1) Společnost je založena na dobu neurčitou Článek 3. Předmět podnikání společnosti (1) Předmětem podnikání společnosti je pronájem nemovitostí, bytů, a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí Část II. Základní kapitál, akcie Článek 4. Základní kapitál společnosti (1) Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je plně splacen (2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá (3) Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 30 (slovy třiceti) dnů od založení společnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis této akciové společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatelé emisní kurs upsaných akcií splatí peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti (4) Za prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho splatné části je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20% p.a. (dvacet procent ročně). Jestliže akcionář nesplatí emisní kurs akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií Článek 5. Akcie (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku (2) Akcie vydané společností zajišťují majitelům stejného množství akcií a stejného druhu stejná práva (3) Akcie musí obsahovat: a) číselné označení akcie, b) obchodní firmu a sídlo společnosti,

4 Strana čtvrtá. c) jmenovitou hodnotu akcie, d) označení formy akcie, e) obchodní firmu, název nebo jméno akcionáře, f) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, g) datum emise akcie, h) podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise (4) Společnost vydává akcie na jméno v listinné podobě. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota a číselné označení, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem a změny těchto údajů (5) Práva spojená s akcií vykonává ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie. Jestliže však vlastník akcie způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva (6) Akcie společnosti jsou převoditelné rubopisem a jejich předáním. Převod akcií není omezen. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů (7) Akcie společnosti nejsou kótované Článek 6. Dluhopisy (1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud valná hromada současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (2) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o jejichž vydání valná hromada rozhodne (3) Pro dluhopisy platí zákon o dluhopisech Článek 7. Nabývání vlastních akcií (1) Společnost nesmí sama ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie pouze v těchto případech: a) za podmínek 161a obchodního zákoníku, pokud:

5 Strana pátá. - valná hromada se na nabytí vlastních akcií usnesla, ledaže jde o nabytí akcií nutné k odvrácení značné škody, jež bezprostředně hrozí společnosti, jmenovitá hodnota všech vlastních akcií v majetku společnosti, včetně akcií, které získala osoba ovládaná společností nebo jiná osoba, která získala akcie vlastním jménem na účet společnosti, nepřesáhne 10 % základního kapitálu společnosti, společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie podle 161d odst. 2 obchodního zákoníku a součet výše základního kapitálu a částek uvedených v 178 odst. 2, písm. a) a b) obchodního zákoníku nepřesáhne výši vlastního kapitálu.-- b) bez splnění podmínek 161a, nabývá-li společnost akcie, je-li nabytí vlastních akcií nutné k odvrácení značné škody, jež bezprostředně hrozí společnosti. Představenstvo je povinno seznámit nejbližší valnou hromadu s důvody a účelem uskutečněných nákupů, s počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich podílem na základním kapitálu společnosti a s cenou, která za ně byla zaplacena; za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, jako právní nástupce vstupující do všech práv a povinností osoby, která byla majitelem těchto akcií, z důvodu splnění povinnosti uložené jí zákonem nebo soudním rozhodnutím k ochraně menšinových akcionářů, v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky společnosti proti majiteli splacených akcií, jedná se o bezúplatné nabytí (2) Společnost je povinna vlastní akcie, které má v majetku, zcizit ve lhůtách stanovených zákonem, jinak je povinna bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonné lhůty o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál (3) Pokud společnost vykazuje vlastní akcie v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši z nerozděleného zisku nebo jiných fondů, které může společnost použít dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze (4) Jsou-li ve vlastnictví společnosti akcie, které sama vydala, nemůže vykonávat hlasovací a přednostní práva s těmito akciemi spojená Část III. Akcionáři a organizace společnosti Článek 8. Práva a povinnosti akcionáře (1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti - dividendy, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení, a to podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Nestanoví-li valná hromada jinak, jsou dividendy splatné do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy

6 Strana šestá. (2) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendy přijaté v dobré víře (3) V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jeho akcií (4) Po dobu trvání společnosti a ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů (5) Akcionář je oprávněn se účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a potřebných pro posouzení předmětu jednání valné hromady a předkládat návrhy a protinávrhy. Písemné znění protinávrhů k návrhům uvedeným na oznámení o konání valné hromady nebo návrhů, o nichž musí být rozhodnuto formou notářského zápisu, je akcionář povinen doručit společnosti nejméně ve lhůtě 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti (6) Akcionáři, jejichž akcie představují alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo uvedenou povinnost, jsou akcionáři, kteří požádali o svolání mimořádné valné hromady, oprávněni se domáhat, aby soud rozhodl, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s tím souvisejícím (7) Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. (6) tohoto článku: a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; b) dozorčí rady přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti; c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva; d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle 177 obchodního zákoníku Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu žádost nesplní, mohou akcionáři uvedení v odst. (6) tohoto článku uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sami Článek 9. Orgány společnosti (1) Orgány společnosti jsou: a) valná hromada; b) představenstvo; c) dozorčí rada

7 Strana sedmá. A. VALNÁ HROMADA Článek 10. Postavení a působnost valné hromady (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (2) Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu až o jednu třetinu podle 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 160 obchodního zákoníku, d) rozhodnutí o vydání zatímních listů, e) rozhodnutí o vydání nového druhu akcií, f) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv příslušejících jednotlivým druhům akcií, g) volba a odvolání členů představenstva a rozhodování o jejich odměnách, h) volba a odvolání členů dozorčí rady a rozhodování o jejich odměnách, i) rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém a o datu a místu jejich splatnosti, j) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, k) projednání zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, l) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, m) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou zákonem, n) rozhodnutí o výši příspěvků do dalších fondů zřízených společností, o) rozhodnutí o výši příspěvků do rezervního fondu, p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, q) schválení ovládací smlouvy ( 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku ( 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, r) rozhodnutí o podání žádosti o povolení registrace akcií společnosti nebo o zrušení registrace akcií, s) rozhodování o schvalování smluv uvedených v 67a obchodního zákoníku, t) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu likvidačního zůstatku, u) schválení způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti, v) další otázky, jejichž rozhodování dle obchodního zákoníku nebo těchto stanov náleží do působnosti valné hromady (3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy

8 Strana osmá. Článek 11. Svolání valné hromady (1) Valná hromada musí být svolána nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze mimořádnou valnou hromadu svolat kdykoli (2) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti v případech stanovených zákonem a těmito stanovami, a to zasláním pozvánky na valnou hromadu všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dní před stanoveným dnem konání valné hromady Představenstvo může odvolat valnou hromadu nebo změnit datum jejího konání nejpozději 1 (jeden) týden před oznámeným datem jejího konání. Při určení nového data je nutno dodržet zákonné lhůty a způsob stanovený zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady (3) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná či náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu (4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti (5) Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. V případě potřeby je možno svolat valnou hromadu na jiné místo (6) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu v těchto případech: a) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, b) zjistí-li, že je společnost v úpadku, c) vyžaduje-li to jiný důležitý zájem společnosti, d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, e) požádají-li o její svolání akcionáři uvedení v Článku 8. odst. (6) těchto stanov (7) Pokud představenstvo nebo jeho člen nesvolá valnou hromadu v případech stanovených v odst. (6) tohoto článku nejpozději do 30 (třicet) dnů poté, co se o takové rozhodné skutečnosti dozví, svolá mimořádnou valnou hromadu dozorčí rada. Pro svolání valné hromady dozorčí radou se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o svolání valné hromady představenstvem

9 Strana devátá. Článek 12. Účast na valné hromadě (1) Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář, a to buď osobně (fyzická osoba), prostřednictvím statutárního orgánu (právnická osoba) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady (2) Zástupce na základě plné moci je povinen před zahájením zasedání valné hromady předložit pověřené osobě plnou moc, ve které je uvedeno, kdo a komu tuto plnou moc udělil a rozsah uděleného oprávnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, a to jak statutární orgán, tak zástupce na základě plné moci, předkládá rovněž výpis z Obchodního rejstříku takového akcionáře, který nesmí být starší než 3 měsíce (3) Přítomní akcionáři (jejich zástupci) se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel (4) Valné hromady se účastní bez hlasovacího práva členové představenstva, dozorčí rady a hosté nebo odborníci, jejichž přítomnost odsouhlasí valná hromada nebo představenstvo Článek 13. Jednání valné hromady (1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, do doby jeho zvolení člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen (2) Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky na výzvu předsedy valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, pokud je tento návrh schválen, o dalších návrzích se nehlasuje (3) O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo a dobu konání valné hromady, c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů, d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování, f) protest akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, pokud o to protestující požádá (4) Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valná hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě

10 Strana desátá. (5) Představenstvo zabezpečí písemné vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Každý akcionář má právo na kopii zápisu o konání valné hromady nebo jeho části. Pokud o to akcionář požádá, vydá mu představenstvo kopii zápisu nebo jeho části. Náklady s vyhotovením kopie a jejím doručením nese akcionář, který si ji vyžádá (6) Zápisy o valné hromadě, oznámení o konání valné hromady a listina přítomných se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání Článek 14. Rozhodování valné hromady (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti (2) Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu stejným způsobem jako původní valnou hromadu s tím, že pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být všem akcionářům zaslána alespoň 15 dní před navrhovaným datem jejího konání, a to během 15 dnů následujících po datu původní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a úhrnnou výši jmenovité hodnoty jejich akcií (3) S každou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas (4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou záležitostí, kde zákon nebo tyto stanovy vyžadují souhlas vyššího počtu hlasů (5) Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro tato rozhodnutí: a) o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) o zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu až o jednu třetinu podle 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 160 obchodního zákoníku, d) o schvalování smluv uvedených v 67a obchodního zákoníku, e) o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se v případě rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy (6) Tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů se požaduje pro rozhodnutí o: a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

11 Strana jedenáctá. b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, c) schválení ovládací smlouvy ( 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku ( 190a obchodního zákoníku) a jejich změn, d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady V případě, že společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů pro každý druh akcií (7) Tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů, kteří mají akcie, jichž se týká dále uvedené, se požaduje pro rozhodnutí o: a) změně druhu nebo formy akcií, b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, c) vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, d) omezení převoditelnosti akcií na jméno (8) Pro rozhodnutí valné hromady o sloučení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit (9) O rozhodnutích valné hromady podle odst. (5) až (8) musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov (10) Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části, b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, c) pokud valná hromada rozhoduje o tom, zda s ním nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk, s výjimkami stanovenými zákonem, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinností a nebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti, d) pokud porušil povinnost učinit nabídku převzetí podle 183b obchodního zákoníku, e) v jiných případech stanovených zákonem (11) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. (10) písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 15. Postavení a působnost představenstva (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a zastupuje ji vůči třetím osobám. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud jejich rozhodování není svěřeno zákonem nebo těmito stanovami valné hromadě nebo dozorčí radě společnosti

12 Strana dvanáctá. (2) V rámci své působnosti je představenstvo povinno zejména: a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, b) svolávat valnou hromadu a připravovat její jednání, c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, návrhy na změnu stanov, návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů, - jednou za účetní období k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -- - návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, návrh na výplatu dividend a tantiém a určení rozhodného dne pro výplatu dividend, návrhy na vydání nového druhu akcií, návrhy na změnu druhu akcií nebo změnu práv příslušejících jednotlivým druhům akcií, návrhy na členy představenstva a členy dozorčí rady, návrh na výši příspěvků do rezervního fondu, návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou těmito stanovami, návrh na výši příspěvků do dalších fondů zřízených společností, návrh na sloučení nebo rozdělení společnosti, návrh na likvidaci společnosti a likvidátora, d) zabezpečovat vyhotovení zápisu o valné hromadě, e) vykonávat usnesení valné hromady, pokud jsou v souladu se zákonem a těmito stanovami, f) rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se stanovy mění, g) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, h) rozhodovat o použití rezervního fondu, i) jmenovat prokuristy, j) vykonávat zaměstnavatelská práva, schvalovat změny organizačního statutu a pracovního řádu, k) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu dle 210 obchodního zákoníku, l) podat návrh na prohlášení konkursu, jsou-li splněny podmínky požadované zákonem, m) oznámit den,místo a způsob výplaty dividend, n) nejméně 30 dnů před valnou hromadou, která má schvalovat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, zaslat všem akcionářům tuto závěrku nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, o) projednávat připomínky dozorčí rady k činnosti představenstva, její doporučení a návrhy, p) podat žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatnit postup podle 177 obchodního zákoníku.---

13 Strana třináctá. Článek 16. Složení, volba a funkční období představenstva (1) Představenstvo má tři členy Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon jeho funkce těmito stanovami nebo zákonem, jeho funkce tím zaniká. Funkce člena představenstva je nepřenositelná a nezastupitelná (2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období každého člena představenstva činí pět let. Opětovné jmenování členem představenstva je možné. Valná hromada může člena představenstva také odvolat, zejména pokud opětovně nebo závažným způsobem porušuje pravidla řízení společnosti nebo překračuje své pravomoci, které mu byly valnou hromadou svěřeny. Funkční období člena představenstva, které uplynulo, skončí volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3 (tří) měsíců od skončení jeho funkčního období (3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen své odstoupení oznámit písemně, doporučeným dopisem, představenstvu nebo prohlášením učiněným osobně na zasedání představenstva nebo valné hromady společnosti. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy představenstvo nebo valná hromada jeho odstoupení projedná nebo měla projednat. Příslušný orgán společnosti je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděl. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení osobně na zasedání příslušného orgánu, končí výkon uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady (4) Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností místopředseda (5) Členství v představenstvu zaniká: a) úmrtím člena představenstva; b) odstoupením; c) odvoláním; d) neudělením požadovaného souhlasu s výkonem této funkce, e) skončením funkčního období Článek 17. Rozhodování představenstva (1) Zasedání představenstva vede předseda představenstva nebo zastupující místopředseda. (2) Představenstvo se schází dle potřeby, a to zpravidla v místě sídla společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, a to pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem, dálnopisem, faxem nebo doručenou osobně proti potvrzení všem členům představenstva

14 Strana čtrnáctá. (3) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, jestliže obdrží písemnou žádost dozorčí rady nebo kteréhokoli člena představenstva, a to ve lhůtě l5 (patnácti) dnů od doručení takové žádosti (4) Pokud tak odsouhlasí většina členů představenstva, mohou se zasedání představenstva účastnit členové jiných orgánů společnosti, zaměstnanci společnosti, akcionáři nebo hosté (5) Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat všechny zásadní skutečnosti z jednání, přesné znění všech rozhodnutí a výsledky hlasování včetně jmenovitého uvedení členů představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. Zápis podepisuje předseda představenstva a zapisovatel a musí být doručen všem členům představenstva (6) Náklady spojené s činností představenstva, včetně jeho zasedání, nese společnost. Článek 18. Rozhodování představenstva (1) Představenstvo je schopno platně se usnášet, jsou-li přítomni všichni jeho členové nebo alespoň předseda a místopředseda představenstva. Každý z členů představenstva má jeden hlas. Pro platnost usnesení představenstva je třeba souhlasu všech členů představenstva nebo alespoň předsedy a místopředsedy představenstva (2) Pokud tak v konkrétním případě odsouhlasí všichni členové představenstva, může nepřítomný člen představenstva hlasovat písemně nebo prostředky hlasovací techniky mimo zasedání představenstva Článek 19. Práva a povinnosti členů představenstva (1) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám (2) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škody (3) Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy (4) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnou uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody.---

15 Strana patnáctá. Článek 20. Zákaz konkurence (1) Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle 196 obchodního zákoníku.- (2) Pokud člen představenstva poruší zákaz konkurence, je společnost oprávněna požadovat, aby člen představenstva vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody (3) Práva společnosti podle odst. (2) zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku C. DOZORČÍ RADA Článek 21. Postavení a působnost dozorčí rady (1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti (2) V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: a) nahlížet do všech účetních i dalších podkladů společnosti, b) dohlížet na podnikatelskou činnost společnosti, c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše dividend a tantiém a podávat stanovisko valné hromadě, d) předkládat valné hromadě a představenstvu své návrhy, doporučení a vyjádření, ---- e) kontrolovat dodržování stanov a plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu (3) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady (4) Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnosti (5) Ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo členu představenstva zastupuje dozorčí rada, resp. její pověřený člen, společnost před soudy a jinými orgány Článek 22. Složení, volba a funkční období dozorčí rady (1) Dozorčí rada má 3 členy Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická, která dosáhla věku 18 let,

16 Strana šestnáctá. je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon jeho funkce těmito stanovami nebo zákonem, jeho funkce tím zaniká. Funkce člena dozorčí rady je nepřenositelná a nezastupitelná. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva, prokurista nebo osoba, oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost (2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období každého člena dozorčí rady činí pět let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Valná hromada je oprávněna členy dozorčí rady odvolat zejména v případě, že opakovaně nebo závažným způsobem porušují své povinnosti vyplývající ze zákona nebo těchto stanov. Funkční období člena dozorčí rady, které uplynulo, skončí volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období (3) V případě, že počet zaměstnanců společnosti v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, přesáhne 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem, volí tito zaměstnanci 1/3 (jednu třetinu) členů dozorčí rady. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci také odvolán (4) Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen své odstoupení oznámit písemně, doporučeným dopisem, dozorčí radě nebo prohlášením učiněným osobně na zasedání představenstva nebo valné hromady společnosti. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy dozorčí rada nebo valná hromada jeho odstoupení projedná nebo měla projednat. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení osobně na zasedání příslušného orgánu, končí výkon uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pokud počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady (5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu (6) Členství v dozorčí radě zaniká: a) úmrtím člena dozorčí rady; b) odstoupením; c) odvoláním; d) neudělením požadovaného souhlasu s výkonem této funkce, e) skončením funkčního období Článek 23. Zasedání dozorčí rady (1) Zasedání dozorčí rady vede předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady

17 Strana sedmnáctá. (2) Dozorčí rada se schází dle potřeby, zpravidla však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce v místě sídla společnosti, pokud dozorčí rada nerozhodne jinak. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, a to pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem, dálnopisem, faxem nebo doručenou osobně proti potvrzení všem členům dozorčí rady (3) Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady, jestliže obdrží písemnou žádost člena dozorčí rady, a to ve lhůtě l5 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti (4) Pokud tak odsouhlasí většina členů dozorčí rady, mohou se zasedání dozorčí rady účastnit členové jiných orgánů společnosti, zaměstnanci společnosti, akcionáři nebo hosté (5) Z jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který musí obsahovat všechny zásadní skutečnosti z jednání, včetně výsledků hlasování a přesného znění všech rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel a musí být doručen všem členům dozorčí rady (6) Náklady spojené s činností dozorčí rady, včetně jejího zasedání, nese společnost Článek 24. Rozhodování dozorčí rady (1) Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady, přičemž každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Pro platnost usnesení dozorčí rady je třeba většiny hlasů všech členů dozorčí rady (2) Pokud tak v konkrétním případě odsouhlasí všichni členové dozorčí rady, může nepřítomný člen dozorčí rady hlasovat písemně nebo prostředky hlasovací techniky mimo zasedání dozorčí rady Článek 25. Povinnosti členů dozorčí rady (1) Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky v jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám (2) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škody (3) Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy (4) Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen dozorčí rady škodu neuhradil a věřitelé

18 Strana osmnáctá. (5) nemohou dosáhnou uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody. Ručení člena dozorčí rady zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí Článek 26. Zákaz konkurence (1) Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle 196 obchodního zákoníku.---- (2) Pokud člen dozorčí rady poruší zákaz konkurence, je společnost oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody (3) Práva společnosti podle odst. (2) zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku Část IV. Právní úkony Článek 27. Jednání jménem společnosti (1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva (2) Podepisování se provádí tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva Článek 28. Prokura (1) O udělení samostatné nebo kolektivní prokury rozhoduje představenstvo. Prokurou zmocňuje představenstvo prokuristu ke všem právním úkonům k nimž dochází při provozu společnosti. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě (2) V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno (3) Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti, za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis (4) Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis prokury do obchodního rejstříku musí obsahovat jméno a bydliště prokuristy a způsob, jakým za společnost jedná

19 Strana devatenáctá. Část V. Hospodaření společnosti Článek 29. Účetní období (1) Účetní období společnosti je kalendářní rok. Prvním účetním obdobím společnosti je doba od vzniku společnosti do konce kalendářního roku probíhajícího v době vzniku společnosti Článek 30. Účetnictví a evidence (1) Společnost vede evidence a účetnictví dle obecně závazných právních předpisů Článek 31. Účetní závěrka (1) Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělní zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob úhrady ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo (2) Společnost musí mít příslušné účetní závěrky ověřené auditorem. Společnost má povinnost připravit a poskytnout auditorovi všechny účetní písemnosti a vysvětlení potřebná k ověřování. Náklady spojené s auditem hradí společnost (3) Řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty přezkoumává dozorčí rada, která své vyjádření předkládá valné hromadě Článek 32. Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti (1) O způsobu rozdělení zisku i o úhradě ztrát rozhoduje valná hromada (2) Čistý zisk společnosti po odečtení částek připadajících na tvorbu rezervního fondu se může použít podle rozhodnutí valné hromady dle odst. (1) tohoto článku takto: a) k úhradě ztrát z minulých let, b) k přídělům do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny, c) k vyplacení dividend a tantiém, d) ke zvýšení základního kapitálu, e) na tvorbu rezervního fondu na vlastní akcie společnosti, f) k jiným účelům stanoveným v rozhodnutí (3) Ztráty vzniklé při hospodaření společnosti mohou být kryty především z rezervního fondu. Valná hromada může dále rozhodnutím dle odst. (1) tohoto článku rozhodnout o způsobu úhrady ztráty: a) použitím nerozděleného zisku minulých let, b) použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových, jsou-li zřízeny, a z emisního ážia, c) snížením základního kapitálu společnosti

20 Strana dvacátá. Článek 33. Rezervní fond (1) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje 5 % podílem ze zisku společnosti, a to až do výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. Valná hromada může rozhodnout o vyšším naplnění rezervního fondu. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo Článek 34. Vytváření dalších fondů (1) Společnost může vytvářet další fondy. O jejich vytvoření a o jejich čerpání rozhoduje představenstvo. O výši příspěvků do těchto fondů rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými právními předpisy Část VI. Změna základního kapitálu Článek 35. Zvýšení základního kapitálu (1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se v případě rozhodování o zvýšení základního kapitálu souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. O rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu musí být sepsán notářský zápis. Zvýšení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají od data tohoto zápisu. Pokud se základní kapitál zvyšuje nepeněžitými vklady, musí být hodnota těchto vkladů stanovena znaleckým posudkem (2) Pozvánka na valnou hromadu, na níž má být rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu, musí splňovat požadavky 202 obchodního zákoníku (3) Zvýšení základního kapitálu je možno provést: a) upsáním nových akcií, b) podmíněným zvýšením, c) z vlastních zdrojů společnosti, d) kombinovaným zvýšením, e) rozhodnutím představenstva Článek 36. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, pokud akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto neplatí, pokud emisní kurs upsaných akcií má být splacen pouze nepeněžitými vklady

STANOVY LEHET - ZK a.s.

STANOVY LEHET - ZK a.s. Strana druhá. - Ing. Karel Žalský, r.č. 470625/478, s bydlištěm Praha 5, Řeporyje, Žilovská 761, upisuje 19 (slovy devatenáct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. NZ 720/2007 N 796/2007 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne šestnáctého října roku dvoutisícího sedmého (16.10.2007) mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, zastoupeným

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07. STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

S T A N O V Y AGROCHOV STARÁ PAKA. akciové společnosti. se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín. akciové společnosti

S T A N O V Y AGROCHOV STARÁ PAKA. akciové společnosti. se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín. akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti AGROCHOV STARÁ PAKA se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín S T A N O V Y akciové společnosti Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROCHOV STARÁ PAKA

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 2.11.2011 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen "společnost")

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy akciové společnosti KASPE a.s. ve znění ze dne 28.3.2012

Stanovy akciové společnosti KASPE a.s. ve znění ze dne 28.3.2012 Stanovy akciové společnosti KASPE a.s. ve znění ze dne 28.3.2012 1. Základní ustanovení Článek I. - Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma zní: KASPE a.s. 2. Sídlo společnosti je: Pelhřimov.

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti

S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti 1. Vznik společnosti ---------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více