STANOVY Mehet - ZK a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Mehet - ZK a.s."

Transkript

1 í ář ý á řá ý š á é ří í í é á ář í ý ř é ř ý č ář ř á ář é ář á ří íž ý úč í ů ří š íž á í ú ů ů í ž Ž ž ý úř í Ž ý č š ě Ř Ž á č š ě í ř ýš íúč í š í é č žá á íé éíž é é č á ž í č é Ž ý č š ě Ř Ž á á č š ě í ř í ý í á í úč í č ř é í í í á í í é č íí í ě í é č ř ě á í é č á í ýů ý ý í ý Ž á Ž ý á Č á á í á á í á é č č í č č ý á í á ž ý í é é ě íá Ž ž á é ě č í č ý č éí í á í ž í ěž ý ý í č ý

2 Strana druhá. - Ing. Karel Žalský, r.č /478, s bydlištěm Praha 5, Řeporyje, Žilovská 761, upisuje 19 (slovy devatenáct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě za emisní kurs ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), tj. za celkový emisní kurs ,- Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), s tím, že splatí 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu akcií, tj ,- Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), do 30 (slovy třiceti) dnů od založení společnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis této akciové společnosti do obchodního rejstříku, a to bezhotovostně na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, JUDr. Jan Strnadel, r.č /958, s bydlištěm, Praha 6, Veleslavín, Předvoje 449/30, upisuje 1 (slovy jednu) kmenovou akcii na jméno v listinné podobě za emisní kurs ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), tj. za celkový emisní kurs ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), s tím, že splatí 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu akcií, tj ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), do 30 (slovy třiceti) dnů od založení společnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis této akciové společnosti do obchodního rejstříku, a to bezhotovostně na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu společnosti Správcem vkladu byl určen zakladatel, a to Ing. Karel Žalský, r.č /478, s bydlištěm Praha 5, Řeporyje, Žilovská 761, který je pověřen podle 60 odst.1. obchodního zákoníku správou peněžitého vkladu Zakladatelé předpokládají, že náklady spojené se založením akciové společnosti budou činit cca ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Článek 3 Stanovy 3.1. Zakladatelé tímto rozhodli, že schvalují návrh stanov akciové společnosti s obchodní firmou Mehet - ZK a.s. tohoto znění: STANOVY Mehet - ZK a.s. (dále jen společnost ) Část I. Základní ustanovení Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti zní: Mehet - ZK a.s (2) Obcí, ve které se nachází sídlo společnosti, je Praha

3 Strana třetí. Článek 2. Trvání společnosti (1) Společnost je založena na dobu neurčitou Článek 3. Předmět podnikání společnosti (1) Předmětem podnikání společnosti je pronájem nemovitostí, bytů, a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí Část II. Základní kapitál, akcie Článek 4. Základní kapitál společnosti (1) Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je plně splacen (2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá (3) Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 30 (slovy třiceti) dnů od založení společnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis této akciové společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatelé emisní kurs upsaných akcií splatí peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti (4) Za prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho splatné části je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20% p.a. (dvacet procent ročně). Jestliže akcionář nesplatí emisní kurs akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií Článek 5. Akcie (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku (2) Akcie vydané společností zajišťují majitelům stejného množství akcií a stejného druhu stejná práva (3) Akcie musí obsahovat: a) číselné označení akcie, b) obchodní firmu a sídlo společnosti,

4 Strana čtvrtá. c) jmenovitou hodnotu akcie, d) označení formy akcie, e) obchodní firmu, název nebo jméno akcionáře, f) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, g) datum emise akcie, h) podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise (4) Společnost vydává akcie na jméno v listinné podobě. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota a číselné označení, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem a změny těchto údajů (5) Práva spojená s akcií vykonává ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie. Jestliže však vlastník akcie způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva (6) Akcie společnosti jsou převoditelné rubopisem a jejich předáním. Převod akcií není omezen. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů (7) Akcie společnosti nejsou kótované Článek 6. Dluhopisy (1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud valná hromada současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (2) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o jejichž vydání valná hromada rozhodne (3) Pro dluhopisy platí zákon o dluhopisech Článek 7. Nabývání vlastních akcií (1) Společnost nesmí sama ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie pouze v těchto případech: a) za podmínek 161a obchodního zákoníku, pokud:

5 Strana pátá. - valná hromada se na nabytí vlastních akcií usnesla, ledaže jde o nabytí akcií nutné k odvrácení značné škody, jež bezprostředně hrozí společnosti, jmenovitá hodnota všech vlastních akcií v majetku společnosti, včetně akcií, které získala osoba ovládaná společností nebo jiná osoba, která získala akcie vlastním jménem na účet společnosti, nepřesáhne 10 % základního kapitálu společnosti, společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie podle 161d odst. 2 obchodního zákoníku a součet výše základního kapitálu a částek uvedených v 178 odst. 2, písm. a) a b) obchodního zákoníku nepřesáhne výši vlastního kapitálu.-- b) bez splnění podmínek 161a, nabývá-li společnost akcie, je-li nabytí vlastních akcií nutné k odvrácení značné škody, jež bezprostředně hrozí společnosti. Představenstvo je povinno seznámit nejbližší valnou hromadu s důvody a účelem uskutečněných nákupů, s počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich podílem na základním kapitálu společnosti a s cenou, která za ně byla zaplacena; za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, jako právní nástupce vstupující do všech práv a povinností osoby, která byla majitelem těchto akcií, z důvodu splnění povinnosti uložené jí zákonem nebo soudním rozhodnutím k ochraně menšinových akcionářů, v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky společnosti proti majiteli splacených akcií, jedná se o bezúplatné nabytí (2) Společnost je povinna vlastní akcie, které má v majetku, zcizit ve lhůtách stanovených zákonem, jinak je povinna bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonné lhůty o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál (3) Pokud společnost vykazuje vlastní akcie v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši z nerozděleného zisku nebo jiných fondů, které může společnost použít dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze (4) Jsou-li ve vlastnictví společnosti akcie, které sama vydala, nemůže vykonávat hlasovací a přednostní práva s těmito akciemi spojená Část III. Akcionáři a organizace společnosti Článek 8. Práva a povinnosti akcionáře (1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti - dividendy, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení, a to podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Nestanoví-li valná hromada jinak, jsou dividendy splatné do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy

6 Strana šestá. (2) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendy přijaté v dobré víře (3) V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jeho akcií (4) Po dobu trvání společnosti a ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů (5) Akcionář je oprávněn se účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a potřebných pro posouzení předmětu jednání valné hromady a předkládat návrhy a protinávrhy. Písemné znění protinávrhů k návrhům uvedeným na oznámení o konání valné hromady nebo návrhů, o nichž musí být rozhodnuto formou notářského zápisu, je akcionář povinen doručit společnosti nejméně ve lhůtě 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti (6) Akcionáři, jejichž akcie představují alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo uvedenou povinnost, jsou akcionáři, kteří požádali o svolání mimořádné valné hromady, oprávněni se domáhat, aby soud rozhodl, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s tím souvisejícím (7) Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. (6) tohoto článku: a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; b) dozorčí rady přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti; c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva; d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle 177 obchodního zákoníku Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu žádost nesplní, mohou akcionáři uvedení v odst. (6) tohoto článku uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sami Článek 9. Orgány společnosti (1) Orgány společnosti jsou: a) valná hromada; b) představenstvo; c) dozorčí rada

7 Strana sedmá. A. VALNÁ HROMADA Článek 10. Postavení a působnost valné hromady (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (2) Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu až o jednu třetinu podle 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 160 obchodního zákoníku, d) rozhodnutí o vydání zatímních listů, e) rozhodnutí o vydání nového druhu akcií, f) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv příslušejících jednotlivým druhům akcií, g) volba a odvolání členů představenstva a rozhodování o jejich odměnách, h) volba a odvolání členů dozorčí rady a rozhodování o jejich odměnách, i) rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém a o datu a místu jejich splatnosti, j) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, k) projednání zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, l) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, m) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou zákonem, n) rozhodnutí o výši příspěvků do dalších fondů zřízených společností, o) rozhodnutí o výši příspěvků do rezervního fondu, p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, q) schválení ovládací smlouvy ( 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku ( 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, r) rozhodnutí o podání žádosti o povolení registrace akcií společnosti nebo o zrušení registrace akcií, s) rozhodování o schvalování smluv uvedených v 67a obchodního zákoníku, t) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu likvidačního zůstatku, u) schválení způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti, v) další otázky, jejichž rozhodování dle obchodního zákoníku nebo těchto stanov náleží do působnosti valné hromady (3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy

8 Strana osmá. Článek 11. Svolání valné hromady (1) Valná hromada musí být svolána nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze mimořádnou valnou hromadu svolat kdykoli (2) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti v případech stanovených zákonem a těmito stanovami, a to zasláním pozvánky na valnou hromadu všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dní před stanoveným dnem konání valné hromady Představenstvo může odvolat valnou hromadu nebo změnit datum jejího konání nejpozději 1 (jeden) týden před oznámeným datem jejího konání. Při určení nového data je nutno dodržet zákonné lhůty a způsob stanovený zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady (3) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná či náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu (4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti (5) Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. V případě potřeby je možno svolat valnou hromadu na jiné místo (6) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu v těchto případech: a) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, b) zjistí-li, že je společnost v úpadku, c) vyžaduje-li to jiný důležitý zájem společnosti, d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, e) požádají-li o její svolání akcionáři uvedení v Článku 8. odst. (6) těchto stanov (7) Pokud představenstvo nebo jeho člen nesvolá valnou hromadu v případech stanovených v odst. (6) tohoto článku nejpozději do 30 (třicet) dnů poté, co se o takové rozhodné skutečnosti dozví, svolá mimořádnou valnou hromadu dozorčí rada. Pro svolání valné hromady dozorčí radou se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o svolání valné hromady představenstvem

9 Strana devátá. Článek 12. Účast na valné hromadě (1) Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář, a to buď osobně (fyzická osoba), prostřednictvím statutárního orgánu (právnická osoba) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady (2) Zástupce na základě plné moci je povinen před zahájením zasedání valné hromady předložit pověřené osobě plnou moc, ve které je uvedeno, kdo a komu tuto plnou moc udělil a rozsah uděleného oprávnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, a to jak statutární orgán, tak zástupce na základě plné moci, předkládá rovněž výpis z Obchodního rejstříku takového akcionáře, který nesmí být starší než 3 měsíce (3) Přítomní akcionáři (jejich zástupci) se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel (4) Valné hromady se účastní bez hlasovacího práva členové představenstva, dozorčí rady a hosté nebo odborníci, jejichž přítomnost odsouhlasí valná hromada nebo představenstvo Článek 13. Jednání valné hromady (1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, do doby jeho zvolení člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen (2) Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky na výzvu předsedy valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, pokud je tento návrh schválen, o dalších návrzích se nehlasuje (3) O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo a dobu konání valné hromady, c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů, d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování, f) protest akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, pokud o to protestující požádá (4) Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valná hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě

10 Strana desátá. (5) Představenstvo zabezpečí písemné vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Každý akcionář má právo na kopii zápisu o konání valné hromady nebo jeho části. Pokud o to akcionář požádá, vydá mu představenstvo kopii zápisu nebo jeho části. Náklady s vyhotovením kopie a jejím doručením nese akcionář, který si ji vyžádá (6) Zápisy o valné hromadě, oznámení o konání valné hromady a listina přítomných se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání Článek 14. Rozhodování valné hromady (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti (2) Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu stejným způsobem jako původní valnou hromadu s tím, že pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být všem akcionářům zaslána alespoň 15 dní před navrhovaným datem jejího konání, a to během 15 dnů následujících po datu původní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a úhrnnou výši jmenovité hodnoty jejich akcií (3) S každou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas (4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou záležitostí, kde zákon nebo tyto stanovy vyžadují souhlas vyššího počtu hlasů (5) Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro tato rozhodnutí: a) o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) o zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu až o jednu třetinu podle 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 160 obchodního zákoníku, d) o schvalování smluv uvedených v 67a obchodního zákoníku, e) o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se v případě rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy (6) Tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů se požaduje pro rozhodnutí o: a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S - strana první - N 328/2005 NZ 316/2005 S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 1. července 2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

Stanovy OTE, a.s. ve znění změn schválených valnou hromadou společnosti dne 28. června 2012.

Stanovy OTE, a.s. ve znění změn schválených valnou hromadou společnosti dne 28. června 2012. Stanovy OTE, a.s. ve znění změn schválených valnou hromadou společnosti dne 28. června 2012. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní: OTE, a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti

Více

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 NÁVRH Stanovy společnosti A. S. ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST OLEČNOST, A. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 25 61 26 03 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s.

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s. STANOVY VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI DLE 2 ZÁKONA 134/2013 O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A O ZMĚNÁCH DALŠÍCH ZÁKONŮ. PŘIJATÉ ZMĚNY ZNĚNÍ

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni 4.9.2014, založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti

S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti 1. Vznik společnosti ---------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Akciová

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY AKCENTA GROUP SE

STANOVY AKCENTA GROUP SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AKCENTA GROUP SE (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO (1) Obchodní firma Společnosti zni: AKCENTA GROUP SE. (2) Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Hradec Králové,

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

VEBA, textilní závody a.s.

VEBA, textilní závody a.s. S T A N O V Y akciové společnosti VEBA, textilní závody a.s. Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost byla založena podle 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha

Úplné znění stanov akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha V Praze dne 5. listopadu 2013 Klient: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 - Holešovice Poskytovatel: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát, evid. č. ČAK: 11

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. IČ 25496565 www.fvs.cz 2 STANOVY akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. IČ 25496565 3 4 I. Základní ustanovení

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Břeclav, červen 2015 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 Článek 1 4 Založení a vznik společnosti 4 Článek 2 4 Obchodní firma a sídlo společnosti 4 Článek

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

S T A N O V Y akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond

S T A N O V Y akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond S T A N O V Y akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond I. Vznik, firma, sídlo společnosti, systém vnitřní struktury společnosti 1. V souladu s československým právním řádem, na základě zákona číslo

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Návrh nového znění stanov společnosti společnosti e Flow a.s.,se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 795/40, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 247 29 973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více