Katedra managementu LOBBING. Ing. Naděžda Petrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra managementu LOBBING. Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz"

Transkript

1 Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů

2 LOBBING 2. společenské aktivity, spolky, skupiny, společnosti jako nositelé zájmů, fundreising, lobbing CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE ZÁJMOVÁ SKUPINA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, NEZISKOVÁ ORGANIZACE ve vztahu k lobbingu???? 2.

3 KONCEPT Členové organizace se ztotoţňují s jejím smyslem, posláním. Vědomě pracují na tom, aby jejich organizace měla prestiţ. Prestiţ - úcta, váţnost, význam, vliv, vnější pověst. Prestiţ organizace tvoří: - Odbornost a kvalifikovaný výkon - Efektivita procesů a řízení organizace - Dobré jméno, známost značky - Mediální obraz. 1. Myšlenka Podnikatel - našli jsme niku na trhu, chceme začít podnikat, abychom vydělali. Nezisková organizace máme dobrý nápad, který někomu pomůţe, prvoplánovaně neočekáváme, ţe zbohatneme.

4 KONCEPT 2. Poslání - definuje uţitek organizace pro společnost, vychází z něj její fungování, musí oslovit potenciální členy, aby chtěli pracovat na jeho realizaci fyzicky, duševně, finančně. Naším posláním je: - usilovat o zlepšení kvality ţivota občanů seniorů, občanů se zdravotním postiţením a občanů v nepříznivé sociální situaci, ţijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, - prosazovat a obhajovat jejich zájmy a práva ve společnosti, - podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních sociálních sluţeb a podporovat rozvoj komunitní práce.

5 KONCEPT 3. Strategie - konkretizuje poslání v čase, udává cíle, kterých chce organizace dosáhnout. Z něj vychází nastavení interních a externích procesů. Organizace musí mít jasno, se kterými lidmi nebo skupinami lidí bude spolupracovat s klienty, dobrovolníky, zaměstnanci, dárci, dodavateli sluţeb, komunitou, představiteli politického ţivota, novináři. Nadace dětem Terezy Maxové v roce 2012 vyvíjela činnost v souladu se svou strategií a posláním, jímţ je umoţnit kaţdému dítěti vyrůstat v rodině. K tomu, aby Nadace mohla toto poslání pozvolna naplnit, zaměřuje se její činnost na tři konkrétní pilíře podpory: - Prevence neţádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí - Podpora náhradního rodičovství - Kompenzace nedostatků ústavní výchovy

6 KONCEPT 4. Image obraz organizace v očích veřejnosti vychází ze strategie. Obsahuje názor veřejnosti na organizaci (interní zaměstnanci, dobrovolníci atd., názory dárců, obdarovaných, podporovaných ) Jak bude vypadat logo, celkový design materiálů, podoba akcí, styl práce s klienty. Je součástí organizační kultury, je postavena na vztazích (telefonování, přijímání návštěv, oslovování dárců) Dobrá image přináší dobré kontakty, dobré kontakty přinášej prestiţ a peníze. Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na ţivot lidí se zdravotním postiţením, kteří se se svým handicapem vyrovnali a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překáţek, která často chybí i zdravým lidem, byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací.

7 KONCEPT 5. Prestiž a vliv je výsledkem dobře vybudovaných vztahů, na kterých se dlouhodobě pracuje. Podstatou je dlouhodobá, vytrvalá, kvalitní práce ve zvolené oblasti nebo oboru. Spirála se točí, přitahuje další a další lidi a kontakty, moţnosti. Spirálu uvádí do pohybu : - Vedení a řízení lidí a organizace, - Marketing, - Finanční řízení, - Public relations, - Fundraising - Ekologické organizace popsaly dvanáct největších problémů v oblasti životního prostředí, které čekají na novou Poslaneckou sněmovnu. Zelený kruh zároveň uvádí, jakým způsobem je možné tyto problémy řešit. Všechny tyto procesy se opírají o budování vztahů mezi lidmi. Co to je, kdyţ se řekne, ţe je nějaká organizace vlivná? Z čeho její vliv pramení?

8 Formy organizace V ČR neexistuje termín pro dlouhodobou spolupráci neziskových organizací nejčastěji se pouţívá termín síťování a střecha. Síť je horizontální a je méně formalizovaná. Můţe mít členy i statut, ale můţe to být jenom adresářem ových adres. Cílem sítí je vyměňovat si informace, učit se, navazovat kontakty a vztahy. Střecha je formálnější neţ síť, jedná uţ se o formalizovanou organizaci. Střechy mají členské organizace a poskytují sluţby především svým členům. Nadační fond vznikl při občanském sdružení Zelený kruh, který působí od roku 1989 jako střešní organizace ekologických organizací v ČR. Znáte příklady z praxe? Uveďte příklady z vaší oblasti.

9 Formy organizace Neziskové organizace (NO) jsou ty organizace, které nejsou založeny s cílem vytvořit a rozdělit zisk. Významným orgánem v souvislosti s NNO je Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Zabývá se činností a fungováním nestátních neziskových organizací, právním postavením těchto organizací, posuzováním jejich podpory, informacemi o postavení NNO v rámci Evropské unie atd. Občanská sdružení Nadace 458 Nadační fondy Obecně prospěšné spol. Evidované právnické osoby Organizační jednotky sdruţení Forma Červen 2012

10 OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Občanská sdruţení v ČR upravuje Zákon č. 83/1990 Sb. O sdruţování občanů. - Podle něj se jedná o sdružení právnických a/nebo fyzických osob, které chtějí realizovat společný zájem. - Mají členskou základnu. - Jejich registrace probíhá oznámením Ministerstvu vnitra ČR a předloţením stanov. - Stanovy jsou základním dokumentem. - Orgány sdruţení jsou dány stanovami, zpravidla bývá nejvyšším orgánem členská schůze nebo valná hromada. - Mezi jednotlivými schůzemi řídí chod sdruţení předsednictvo, rada nebo výbor obvykle s předsedou v čele. - Zaniknout můţe pravomocným rozhodnutím MV ČR, dobrovolným rozpuštěním a nebo můţe splynout s jiným sdruţením. - Občanská sdruţení nemají povinnost vkladu, vedou podvojné účetnictví. - Občanská sdruţení nesmí podnikat, pokud toto podnikání není prostředkem k dosaţení cíle sdruţení. 10.

11 Občanská společnost Funkce občanské společnosti - umoţňuje občanům participovat na veřejných věcech. Tato participace můţe mít různou podobu: účast ve volbách účast v referendech členství v neziskových organizacích účast na demonstracích ať jiţ povolených nebo nelegálních podávání petic nebo podepisování petic účast ve stávce, podpora stávky, hrozba stávkou, politická participace buď přímo členstvím, nebo podporou (např. finanční) Poslední uvedenou oblast tedy politickou participaci tvoří: odborové hnutí politické strany profesní uskupení různá hnutí, skupiny a organizace 11.

12 Základní formy organizované občanské společnosti Společenské aktivity občanů mívají zpravidla dvě základní funkce: - sociální, kdy jsou realizovány činnosti, o které mají lidé zájem a kde se chtějí realizovat; - politickou, kdy je upevňována politická soudrţnost a v podstatě by se měla rozvíjet politická kultura společnosti. S postupem času a s rostoucí úlohou občanského sektoru v ovlivňování ekonomických procesů země začíná vstupovat do děje i funkce třetí, totiţ ekonomická. 12.

13 Formy organizované občanské společnosti Zpravidla se jedná o: občanská sdruţení, a to včetně odborů a politických stran církve a náboţenské společnosti, a to včetně jejich účelových zařízení nadace a nadační fondy profesní komory zájmová sdruţení právnických osob, a to s důrazem na neziskový účel obecně prospěšné společnosti druţstva s neziskovým účelem. Naproti tomu jsou ale oblasti, kde občanský sektor selhává: občanské aktivity nejsou vţdy tam, kde by byly potřeba (dobrovolnost) zvýšená citlivost na osobnost a jednání účastníků (důvěryhodnost) nedostatečná kapacita na rozsáhlé úkoly, zpravidla související s nejistotou a nestabilitou sektoru (otázky financování) ohroţení ve formě zástěrky pro krytí ziskuchtivosti Ve srovnání se státem s tržní ekonomikou má občanský sektor výhodu hned v několika ohledech: předpokládá se okamţitá a tím i efektivní pomoc jednotlivcům (poradenství, denní péče, sluţby potřebným) předpokládá a poţívá značnou důvěru ze strany klientů zahrnuje uplatnění morálních kritérií, dává důraz na individuální odpovědnost vyţaduje ochotu pomoci ostatním, vcítění se do potřeb klientů, celostní přístup vyţaduje dobrovolnou spolupráci, negeneruje zisk anebo jen minimální, získává finanční podporu prostřednictvím darů apod.

14 Ovlivňování veřejné politiky neziskovými organizacemi Možnosti: - práce v komisích (na radnici), pracovních skupinách, poradních orgánech a výborech - Případně připomínkování koncepcí, návrhů, mobilizace veřejnosti (členů sdruţení) - Extrémní situace ţaloba k soudu (vyuţívají ekologická hnutí) - Vytvoření atmosféry nebo kontaktu trvalejšího charakteru s politiky zvaní představitelů obcí na akce, diskuse o neziskovce ) - monitoring dané problematiky (dokumenty, vývoj, seznam osob, které se tím zabývají - Problém: Neziskovky nemají kapacitu na tyto činnosti. - je součástí marketingových aktivit neziskovek.lobbistou je klíčová osobnost (předseda, ředitel, PR manaţer). je dlouhodobá záleţitost. Je nutné si vybudovat: vztahy, orientovat se v prostředí, setkávat se s novináři a veřejnými činiteli a zástupci firem, přesvědčovat veřejnost o kvalitách neziskovky, ukazovat svoji činnost úspěšné projekty. S lobbovaným člověkem je navázán silný osobní vztah, můţe se stát přítelem.

15 Ovlivňování veřejné politiky neziskovými organizacemi CHARITA ČR charita pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboţenství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiţeným, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiţeným katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. Přitom základním principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézat řešení jejího odstranění, a to doprovázet úctou k člověku a s Boţí láskou. Jak nelehké, ale jak krásné poslání! Koordinátorka organizuje a řídí pravidelná setkání odborného kolegia pro otázky migrace a uprchlictví v rámci Charity ČR a zajišťuje odborné vzdělávání v oblasti migrace a integrace. Charita ČR, zastoupená svou migrační koordinátorkou, je členem Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva s právem hlasování.

16 Neziskové organizace - obory činnosti. Dobročinnost a dobrovolnictví Krizová a humanitární pomoc Právo a obhajoba zájmů Sport a volný čas Dobrovolnická centra, servisní a informační centra, nadace a nadační fondy hasičské sbory, zahraniční humanitární pomoc, horská sluţba, záchranná sluţba gender, menšiny, občanské poradny, rovné příleţitosti, lidská práva, mezinárodní vztahy, ochrana spotřebitelů dětské a mládeţnické spolky, letní tábory, rekreace, sběratelství, studentské spolky, zahrádkaření, zdravý ţivotní styl, chovatelství a včelařství, myslivost, rybářství, sportovní kluby a areály, tělovýchovné jednoty, zájmové krouţky Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. moci.aspx Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

17 Neziskové organizace obory činností Výchova, vzdělávání a výzkum akademické obce a spolky, gymnázia a střední školy, inovační centra, mateřské školy, umělecké školy, vysoké školy, vzdělávací agentury, alternativní vzdělávací centra, hvězdárny, jazykové školy, think tanky, vědecké společnosti, vyšší odborné školy, základní školy kultura, umění a komunikace botanické a zoologické zahrady, folklór, hudba, kino, kulturní domy, ochrana kulturního dědictví, památníky, vydavatelství, zpěv, divadla, galerie, internet, knihovny, muzea, památky, tanec, výtvarné umění náboženství a religiozita duchovní hnutí, náboženské společnosti, kláštery rozvoj agentury regionálního rozvoje, komunitní rozvoj, organizace na podporu podnikání, regionální sdružení měst a obcí, informační a turistická centra, odborné a manažerské poradny, podnikatelská sdružení a spolky

18 Neziskové organizace obory činností sociální služby a zdraví ţivotní prostředí alkoholismus, azylové domy, bezdomovectví, centra denních služeb, dětské domovy, domovy pro seniory, dům na půl cesty, drogové a jiné závislosti, pečovatelské služby, raná péče, rehabilitace, rodina, sociální rehabilitace, stacionáře, terapeutické komunity ekologická výchova, energetika, odpady a toxické látky, ekologické poradny, klima, ochrana přírody, útulky a záchranné stanice. duševní zdraví, fyzioterapie, hospice, chráněné bydlení, chráněné dílny, komunitní centra, mentální postižení, nízkoprahová centra, osobní as, tísňové telefonní linky, uprchlictví, ústavy pro svobodné matky, zaměstnanost a práce, zdravotní, osvěta, zdravotní postižení

19 Fundraising Dávat je nejvyšší výraz moci ERICH FROMM Fundraising není o penězích, ale o lidech. Při ţádosti o dar, podporu NEŢEBRÁME, nabízíme moţnost podílet se na realizaci smyslu organizace na naplńování poslání TO NENÍ MÁLO! Lidé se mohou přidat podle toho, jak jim to vyhovuje dobrovolnou prací, darem finančním i nefinančním (věcným). "Díky daru od společnosti Philip Morris ČR a.s. jsme se spolu s klienty mohli velmi brzy vrátit k plnohodnotnému provozu a dnes, zhruba pět měsíců po povodních mohu říci, ţe se nám podařilo odstranit škody v plném rozsahu," řekl při slavnostním setkání se zástupci Philip Morris ČR a.s. a klienty Domova Sue Ryder jeho ředitel Matěj Lejsal.

20 Finanční zdroje neziskových organizací Veřejná správa státní správa a samospráva - dotace, grant (projekt, žádost). - Při vyhlášení nastudovat podmínky - Konzultace s konkrétním pracovníkem - Pro osobní komunikaci s sebou výroční zprávu, prezentační materiál - Vţdy pozitivní přístup - Popřát k svátku, narozeninám, jmenování do funkce, vánoce, velikonoce - Pozvat úředníka na akce Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR

21 Finanční zdroje neziskových organizací Individuální dárci jednotlivci dar věnují z osobních příjmů. Dárcovská pyramida ukazuje různé skupiny dárců. Podle šířky pyramidy se ukazuje příslušné mnoţství dárců tzv. potenciální dárci. Kaţdá úroveň pyramidy potřebuje při ţádosti o příspěvek přizpůsobené komunikační prostředky. Aktualizace dárců je stejně důleţitá jako znovu získání ztracených dárců.

22 Finanční zdroje neziskových organizací - Vyplatí se být transparentní zveřejnit, jak jsme peníze pouţili. - Mít databázi dárců - Vţdy poděkovat zvolit vhodnou formu - Pravidelný kontakt s dárci - Podělit se s dárcem o úspěchy - Vhodnost doby a místa ţádosti o dar promyslet - Zapojit co nejvíce zaměstnanců a dobrovolníků řádně proškolených - Interní podpora v organizaci musí být tvůrčí, mít nápady, výborně externě komunikovat - Zaujmout správný segment potenciálních dárců tak, aby svoje prostředky věnoval právě dané organizaci.

23 Finanční zdroje neziskových organizací Firmy - Malé a střední podniky přesvědčování jedné osoby (majitele, jednatele, ředitele, který rozhoduje). Důraz na kvalitu osobní prezentace, jasné argumenty, přesvědčovací schopnosti. - Velké korporace kvalitní podklady, zpracovaný projekt, prezentační materiály. Podléhá vnitrofiremním předpisům, rozhoduje více lidí. Znát informace o společnosti. Před sedmi lety byl zaloţen charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Jeho cílem je sjednotit veškeré charitativní dary naší společnosti poskytované neziskovým organizacím na území celé České republiky. Za dobu fungování projektu jsme obdrţeli 1900 ţádostí o příspěvek, odborná komise vybrala 250 projektů. Vybrané projekty jsme podpořili částkou téměř 15 miliónů korun

24 Finanční zdroje neziskových organizací Fundraiser na firemní fundreising dělá stejnou práci jako prodejní zástupce firmy pracuje v terénu, nabízí, vyjednává, přesvědčuje, ovlivňuje Argumenty musí být podloţeny konkrétními daty business miluje čísla, grafy, přehledy Při předávání dárků vyrobených členy organizace být vnímaví, ohleduplní Znát, vyuţívat zásady společenského chování, obchodní komunikace Nutno poděkovat, zvát na firemní akce, přát k narozeninám, svátku, vánocům, velikonocům Nenechat se odradit při prvním neúspěchu analyzovat případné chyby, s časovým odstupem zaţádat znovu. Dobře naslouchat, zjistit potřeby, hodnoty potencionálního dárce. Jednat férově, konstruktivně. Nadace Komerční banky JISTOTA věnovala 150 tisíc korun Domovu důchodců Bystřany. Prostředky jsou určeny na nákup hydraulického zvedacího zařízení.

25 Finanční zdroje neziskových organizací Nadace a nadační fondy předpokládá dostatečnou komunikaci s jejími pracovníky. Základem je dobře zpracovaný projekt, eventuálně ţádost o grant. Ostatní instituce ambasády, Rotary kluby, obchodní komory atd. Klíčová je vţdy příprava na jednání, firemní kultura instituce nebo organizace. Podle ní nastavit způsob komunikace.

26 Kritéria pro úspěch fundreisingu Jak zní poslání? Jaká vize stojí za prací Vaší organizace? A jak jí má být dosaţeno? Oslovení srdce! Emoce rozhodují o tom, zda dostanete finanční příspěvek. Díky emociálnímu oslovení se dárce vcítí do problému. Ale pozor: nesmíte přitom ztratit ze zřetelu fakta a skutečnosti. Správný projekt. Dárce potřebuje znát důvod, proč má podporovat právě tento projekt. Musíte ho přesvědčit, aby se pro něj nadchnul. Čím naléhavější, tím lepší! Dárci musí být jasné, proč právě nyní musí začít jednat a proč právě nyní je nejlepší doba, aby Vás finančně podpořil. Vybudování důvěry. Ve fundraisingu nejde jenom o peníze. Jde o důvěru k organizaci a k její činnosti. Jen kdyţ existuje důvěra, je moţné vybudovat dlouhodobé partnerství mezi dárcem a organizací. Důvěra nevzniká najednou z ničeho, ale musí být pomalu a cíleně vybudována. Při tom je důleţité poznat dárce a věnovat se jeho individuálním potřebám.

27 Kriteria pro úspěch fundreisingu Informace a transparentnost. Ten, kdo daruje peníze na dobrou věc, chce také vědět, co se s jeho penězi stalo a jaké úspěchy dárce spolu s organizací dosáhli. Kdyţ je dárce pravidelně informován o pokrocích, stoupá pro něj transparentnost a tím také šance pro Vás na další finanční podporu. Proto: vysvětlete, na co jste peníze pouţili a to jiţ při ţádosti o podporu. Fundraising se týká všech v organizaci. Celá organizace musí fundraising společně akceptovat. Fundraisingová strategie se rozvíjí v dynamickém procesu od nejvyššího místa spolu s fundraiserem. Profesionalita a etika. Zacházení s penězi dárců je velmi citlivá oblast. Transparentnost a etické poţadavky jsou garantem pro to, aby zůstala zachována důvěra dárců.

28 Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z prodeje vlastních produktů výrobků, sluţeb Příjmy z vlastní činnosti sběr papíru, pořádání plesu, výstavy, závodů Jeden člověk nemůţe obsáhnout všechny způsoby fundreisingu. V týmu mějte specialisty někdo píše projekty, někdo organizuje veřejné sbírky, někdo má přirozený talent pro jednání a přesvědčování dárců na osobní schůzce, někdo je efektivní po telefonu. Organizace by měla mít tvář, která se ukazuje na společenských akcích, na veřejném ţivotě obce, msta, kraje..

29 Asociace podnikatelek a manažerek je členem Mezinárodní federace podnikatelek a manažerek(business and Professional Women BPW International, BPW Europe je zakládajícím členem platformy českých ţenských organizací - Česká ženská lobby, která spolupracuje s European Women Lobby EWL. Cílem APM ČR je umoţnit podnikatelkám a manaţerkám z ČR a mnoha dalších zemí světa setkání, výměnu zkušeností, rozvoj nových obchodních příleţitostí v ČR i v zahraničí a podpořit spolupráci mezi ţenami z různých oborů podnikání. Neméně důleţitá je i spolupráce s jednotlivými ministerstvy, zastupitelskými úřady, se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou ČR apod.

30 Platforma nevládních organizací v Bruselu Nevládní organizace mají z mnoha důvodů (mandát, kredibilita, specializace, komunikace, rozhodovací kapacita, aktivity směrované na výsledek) v Bruselu značný vliv. Upstream (proti proudu) lobbing: schopnost získat patřičné informace rozšíření informací mezi ostatní členy odhad dopadu (ať sociálního či ekonomického) legislativního návrhu mobilizace lidských a finančních zdrojů. Downstream (po proudu) lobbing: soustředit se na počáteční cíle Volba strategie negativní, defenzivní, proaktivní Intenzita akce agresivní, konzervativní Komunikace s institucemi Mobilizace médií a veřejného mínění

31 Profesionální management veřejných záležitostí Jaké otázky si lobbistické skupiny pokládají a jak k nim přistupují, znázorňuje následující Tabulka - Profesionální management veřejných záleţitostí. OTÁZKA PŘÍPRAVA: ANALÝZA PRÁCE V TERÉNU: ORGANIZACE Kdo jedná? vnitřní organizace skupiny zlepšení chodu organizace Proč? hrozby a příležitosti volba strategie Za jakým účelem? volby, jež jsou k dispozici určení cílů S kým? klíčoví hráči utváření vztahů, sítí Kde? arény formování koalic O čem? zprávy, konfliktní témata vyjednávání Kdy? sladění času a agendy načasování, budování agendy Jak? metody, techniky, trasy lobbing Výsledek? vyhodnocení procesu učení

32 Role asociací v rámci úspěšného lobbingu Evropské obchodní asociace - typickou evropskou asociaci srovnáváme s třístupňovou pyramidou : firmy (úroveň 1) přeskupené v národní sdruţení ( úroveň 2), které se sjednocují, aby vytvořily sektorální evropské sdruţení (úroveň 3): Evropská komise Evropská asociace Evropský svaz farmaceutického průmyslu Francouzská asociace Francouzský svaz farmaceutického průmyslu Česká asociace Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Německá asociace Německý svaz farmaceutického průmyslu Firma A Firma B Arcon Pharmaceutica ls Biogen Idec Berlin chemie Boehringer

33 Evropské obchodní asociace Cca 1200 identifikovaných evropských obchodních sdruţení rozdělujeme do 3 kategorií : velké, střední a malé Velké evropské obchodní asociace. Např. : Rada evropského chemického průmyslu (CEFIC) Konfederace evropských svazů průmyslu a zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE) Evropská odborová asociace (ETUC) Evropský svaz farmaceutického průmyslu (EFPIA) Evropská asociace leteckých výrobců (ASD) atd. Středně velké obchodní asociace. Např.: Evropská asociace ropného průmyslu pro ţivotní prostředí (CONCAWE) Evropská asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA) Mezinárodní rada letišť evropský region (ACI Evropa) Sdruţení evropských textilních výrobců (EURATEX) Evropští výrobci umělých hnojiv (EFMA) atd. Evropská obchodní asociace zůstává nejlepším nástrojem lobbingu. Musí se přizpůsobit nejlepším postupům při ovlivňování institucí EU: - Schopnost předvídat informace a umístit se do proudu směrem nahoru - Ochota zvládat spory a přijímat věrohodná stanoviska - Schopnost vytvářet transversální spojení od výrobce aţ po spotřebitele -Výrazné zviditelnění neustálý zájem o jasnou a cílenou komunikaci. -http://www.schp.cz/

34 Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace v ČR Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů KZPS ČR je otevřené nezávislé zájmové sdruţení zaloţené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdruţování občanů, které: reprezentuje sedm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví textilního průmyslu malého a středního podnikání druţstevnictví zemědělství důlního a naftového průmyslu dřevozpracujícího průmyslu školství zdravotnictví kultury a sociálních sluţeb zastupuje členských subjektů s více neţ zaměstnanci

35 Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace v ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz českých a moravských výrobních družstev Asociace malých a středních podniků a živnostníků Na mezinárodní úrovni má AMSP ČR důleţité postavení v rámci evropských struktur. Je členem mezinárodní organizace UEAPME (Union Europeenne de l Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků) se sídlem v Bruselu, která reprezentuje 11 milionů evropských podnikatelských subjektů z řad malých a středních firem s více neţ 50 miliony zaměstnanců. Viceprezidentem UEAPME je místopředseda AMSP ČR, své zástupce má asociace i v dalších odborných výborech UEAPME. Přímé zastoupení našich členů v řídících orgánech UEAPME činí naši asociaci respektovaným partnerem. Dále je AMSP ČR členem NORMAPME (Evropský úřad řemesel, obchodu a malého a středního podnikání pro standardizaci). AMSP ČR je autorem stěžejních materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků - Návrhy na urychlení rozvoje malých a středních podniků (červen 2006) a Návrhy na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky (leden 2009). Od roku 2009 pracuje na projektu unikátních průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání - viz sekce "Nepřehlédněte". Výsledky průzkumů nastartovaly řadu klíčových jednání. 35. Ing. Naděžda Petrů,

36 Sektorové asociace Svaz dopravy ČR hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem, vládou České republiky, odbory, příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi, podporuje práci svých členů prostřednictvím nabídky informací a koordinuje přístup svých členů ke koncipování jejich společných stanovisek a rozhodnutí v dané věci, prostřednictvím sdělovacích prostředků zajišťuje informovanost a usiluje o porozumění veřejnosti pro potřeby svých členů v podnikatelské a zaměstnavatelské sféře, působí jako odborný poradce při přípravě politicko-hospodářských rozhodnutí v oblasti dopravy na národní i mezinárodní úrovni, Svaz chemického průmyslu ČR Asociace poskytují svým členům expertní zázemí a vystupují na jednáních s orgány veřejné správy anebo institucemi EU a dalšími partnery. Pro své členy jsou informační, vzdělávací a reprezentační sloţkou. Některé pro své členy administrují evropské projekty, poskytují podporu při jejich získávání. V oblasti lobbingu je jejich úlohou informovat členy o připravované legislativě, sledovat pečlivě celý legislativní proces, vytvářet k projednávaným návrhům odborná stanoviska a zapojit se do legislativních procesů s cílem ovlivnit jej co nejvíce ku prospěchu svých členů a přispívat ke zkvalitňování podnikatelského prostředí. 36. Ing. Naděžda Petrů,

37 Sektorové asociace Asociace staroţitníků, o.s. Česká asociace sester Asociace fotografů Asociace kuchařů a cukrářů Asociace hoteliérů Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb Asociace cestovních kanceláří Asociace autoškol Česká kuţelkářská asociace Asociace průvodců ČR Česká asociace draţebníků Česká asociace pojišťoven Asociace českých filmových klubů Letecká amatérská asociace Asociace leteckých výrobců Asociace inkasních agentur Neziskové organizace mají dvě základní funkce: - Servisní poskytován sluţeb - Exresivní vyjadřují se k tématům a zájmů sem spadá i obhajoba zájmů advocacy a lobbing 37. Ing. Naděžda Petrů,

38 Druhy lobbingu 1. informační argumentace, analýzy, studie 2. legislativní podoba zákonů, vyhlášek, vládních rozhodnutí potřeba systémové změny či obratu v dlouhodobém trendu 3. advokativní jmenování do funkce, nákup či prodej, vyhlášení nebo zadání zakázky 4. volební podpora pro získání financí určených na kampaň 5. soudní ovlivnění precedentních soudních sporů Promyšlené vyuţívání všech typů médií - celostátní i regionální tisk - TV + rozhlas nejsilnější z hlediska dopadu na veřejnost - Internet zpravodajské servery, blogy - Agenturní zpravodajství - Semináře, kulaté stoly, konference 38. Ing. Naděžda Petrů,

39 Východiska lobbingu Prvním východiskem pro hájení zájmů je kvalitní informovanost o aktuálním vývoji dané problematiky, znalost všech aktérů a jejich pozic a časového harmonogramu projednávání této problematiky Druhým východiskem je příprava vlastní pozice a argumentace. Nástrojem jsou kvalitní poziční dokumenty. Validní poziční dokumenty vypracované na základě průzkumu, studií a analýz a zejména jejich verifikace příslušnou skupinou osob s cílem zajistit jejich maximální reprezentativnost. Třetím východiskem je schopnost svoji pozici ve správný čas a správným způsobem prodat. Nástroje : správně sestavená síť kontaktů, schopnost komunikace s médii, systém osobních setkání, seminářů, kulatých stolů atd. 39. Ing. Naděžda Petrů,

40 Zdroje lobbingu Finanční náklady spojené s lobbingem nezahrnují pouze odměny lobbistovi, a jeho provozní náklady, ale také výdaje související se zvolenými technikami. Nedostatek financí můţe výrazně ovlivnit nejen rozsah, ale i intenzitu lobbistických aktivit Znalosti a dovednosti know-how, jak věci dělat. Zahrnuje i znalost prostředí a komunikační dovednosti. Kritickým faktorem omezujícím tento zdroj jsou informace a přístup k nim. Kontakty ať jiţ osobního či obchodního charakteru s politiky, reprezentanty veřejného sektoru, médii, největšími obchodními společnostmi, s ostatními lobbisty. Kritickým faktorem je pověst a důvěryhodnost lobbisty. Dobrá organizace a schopnost spolupracovat důleţité pro posilování pozice a vytváření koaličních spojenectví. Schopnost mobilizovat členskou základnu i okruh sympatizantů. 40.

41 Základní funkce lobbingu přesvědčovací snaha etickými způsoby a na reálných faktech zaloţenými argumenty a informacemi ovlivnit rozhodnutí subjektu s rozhodovací pravomocí určitým směrem - informační - poskytnout nezkreslené, úplné a k širšímu kontextu vztaţené informace jak veřejným činitelům, tak široké veřejnosti a zpět zadavatelské organizaci - nabízení řešení - konkrétního problému na základě předkládaných informací a argumentů. V rámci jednoho problému se nabízí celá škála řešení, ti, kdo rozhodují mají k dispozici různé alternativy řešení. Jednotlivé zájmové skupiny mohou argumentovat pro či proti řešení nabízenými konkurenty. -upozorňování na problémy a jejich medializace - patří mezi nejčastější cíl velkých masových advokačních kampaní typu obhajoby tzv. veřejného zájmu či poukazování na zanedbané problémy ve společnosti. -http://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-verejneho-zajmu-v-mezinarodni-praxi html -Stavby větrných elektráren představují na jedné straně šetrné hospodaření s přírodními zdroji, na straně druhé významně zasahují do rovnováhy v krajině. -Hledání rovnováhy pro a proti větrným elektrárnám 41.

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Firemní dobrovolnictví a dárcovství

Firemní dobrovolnictví a dárcovství VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE EXTERNÁ FORMA DETAŠOVANÉ PRACOVISKO ŢILINA II Firemní dobrovolnictví a dárcovství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální

CARITAS Vyšší odborná škola sociální CARITAS Vyšší odborná škola sociální Absolventská práce Sociální podnikání založení sociální firmy a její busssines plán Martina Rybaříková Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Jakub Tkadlčík Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uplatnění sociální práce v sociálním zabezpečení

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

Předmluva: Váţení čtenáři,

Předmluva: Váţení čtenáři, Předmluva: Váţení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Alice Koubová Zaloţení a provoz neziskové organizace Diplomová práce 2014 Zaloţení a provoz neziskové organizace Diplomová práce Bc. Alice Koubová Vysoká

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Českým olympijským výborem a představiteli občanských sdruţení verze 2.20 ke dni

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více