Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku Bakalářská práce Brno 2008 Vypracovala: Vrbová Monika Vedoucí bakalářské práce: PhDr.Mgr.Petra Hamanová,Ph.D. 1

2 Poděkování Děkuji paní PhDr. Mgr. Petře Hamadové za její vstřícnosti, obětavosti, důležité připomínky a velmi odborné vedení bakalářské práce. 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci zpracovala samostatně a používala jen prameny vedené v seznamu použitých zdrojů. Souhlasím, aby má práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně pedagogické fakultě, a tak zpřístupněna ke studijním účelům. 3

4 OBSAH Úvod 5 1 ZRAKOVÁ POSTIŽENÍ 1.1 Zrakové vady Příčiny vzniku zrakových vad Klasifikace osob se zrakovým postižení Rodina zrakově postiženého dítěte OSOBNOST ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE 2.1 Vývoj zrakově postiženého dítěte Vliv zrakového postižení na osobnost Reedukace a kompenzace zraku Speciálně pedagogické podpora a intervence KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 3.1 Vývoj řeči u dětí s postižením zraku Možnosti podpory vývoje řeči Symptomatické poruchy řeči Kompenzační pomůcky 29 4 PORUCHY ŘEČI A LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U JEDINCU S POSTIŽENÍM ZRAKU 4.1 Popis zařízení Speciální výuky zrakově postižených s ohledem na logopedickou péči Náprava poruch řeči.35 ZÁVĚR..40 LITERATURA

5 Úvod Při výběru tématu bakalářské práce jsem byla ovlivněna svým zaměřením studia na Pedagogické fakultě MU a také zvědavostí. Můj zájem o logopedii a komunikaci nevidomých proto vyústilo ke zvolení tohoto tématu. Zvolila jsem si jako téma bakalářské práce vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku, které vyplývá z prolnutí obou zájmů. Vyhláška 73 ze dne 9.února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vymezuje možnosti edukace. Cílem této práce je objasnění komunikační schopnosti u jedinců s postižením zraku. Kde jsem se zaměřila na poruchy řeči a jejich nápravu z logopedického hlediska. Bakalářskou práci jsem rozdělila do čtyř základních kapitol. První kapitola je věnována zrakovým vadám jejich klasifikaci a etiologii, rodině zrakově postiženého dítěte. Ve druhé kapitole se zaměřím na problematiku osobnosti zrakově postiženého dítěte jeho vývoj, vliv postižení na osobnost a na reedukaci zraku. Nesmím však vynechat speciálně pedagogické poradenství u zrakově postižených. Třetí kapitola pojednává o komunikačních schopnostech zrakově postižených, vývojem a poruchami řeči. Část je věnována podpoře výuky za pomoci kompenzačních pomůcek. Do čtvrté kapitoly jsem zařadila poruchy řeči a logopedickou intervenci. Popis navštíveného pracoviště, výuku zrakově postižených jedinců a nápravy řeči. 5

6 1 Zrakové postižení 1.1 Zrakové vady Termínem zrakové vady označujeme nedostatky zrakové percepce různé etiologie i rozsahu. Spadají sem onemocnění oka s následným oslabením zrakového vnímaní, stavy po úrazech, vrozené či získané anatomicko fyziologické poruchy (Květoňová- Švecová, 2000, s. 18). Květoňová-Švecová (2000) rozlišuje čtyři skupiny poruch zraku: - ztráta zrakové ostrosti (např.refrakční vady) - okulomotorické problémy (např.strabismus) - obtíže se zpracováním zrakových informací (např.kortikální slepota) - postižení šíře zorného pole (např. trubicové vidění) - poruchy barvocitu Velmi časté je, že zrakově postižené dítě má problémy v několika z těchto oblastí současně. Pokud dítě trpí ztrátou zrakové ostrosti moc zřetelně nevidí. Máme tím namysli, že má problémy s rozlišením detailů, i když to neznamená, že musí mít potíže s rozpoznáváním velkých předmětů. Zraková ostrost se měří Snellenovými optotypy. U vícečetného postižení, můžeme do určité míry zjistit, co je schopné vidět pozorováním a experimentováním. Stupeň poškození bývá hodně rozdílný (Květoňová Švecová 2000). U postižení zorného pole je omezení prostoru, které dítě vidí. Pokud je dítě postiženo výpadkem v centru zrakového pole, mívá problémy při pohledu před sebe, dívá se stranou, aby vidělo zřetelněji. Výpadek periferního vidění je projeven v horním, dolním nebo postraním poli. Dítě při pohybu v prostoru naráží na předměty, které jsou na straně, kde je výpadek zrakového pole. Často se objevují potíže s diskriminací barev, popřípadě se zhoršuje vidění za šera a u adaptace na změnu osvětlení. Ztráta zorného pole je velmi obtížně měřitelná, a to především u malých dětí. Z hlediska praxe je možná spolupráce dítěte na vyšetření zhruba od pěti let věku (Květinová Švecová 2000). Okulomotorické poruchy nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Dítě mívá problémy při sledování pohybujícího se předmětu nebo při jeho prohlížení, předmět sleduje jedním, poté teprve druhým okem. Při pohledu na předmět, který je v blízkosti 6

7 se při okulometrické poruše může jedno oko stáčet dovnitř, druhé stáčet zevně nebo se obě asymetricky stáčejí dovnitř. Dítě má problémy při uchopování předmětu a s přesně mířenými pohyby. Může se objevit i nystagmus, to jsou rytmické, mimovolní pohyby očí (srov. Květoňová Švecová 2000,Vítková (ed.) 1999,Rozsíval 2006 aj.). Problémy při zpracováním zrakových podnětů vznikají u dětí s poškozením zrakového centra v kůře mozku. Děti, které trpí tzv. korovou slepotou,tj. kortikální postižení zraku mívají problémy se zpracováním zrakové informace, i když není poškozena sítnice ani zrakový nerv. Projevují se zde problémy s interpretací zrakové informace a jejím spojením s dalšími smyslovými vjemy při vytváření zrakového obrazu (Květoňová Švecová 2000). Barevné vidění je schopnost oka rozlišovat jednotlivé délky elektromagnetického vlnění a vnímat jej jako barvy. Veškeré barevné odstíny vznikají kombinací jen tří barev červená, modrá, zelená (Květoňová Švecová 2000). 1.2 Příčiny vzniku zrakových vad Etiologie vad zraku je poněkud velmi různá. Květoňová Švecová (2000) uvádí příčiny vzniku zrakových vad jako působení nejrůznějších vlivů v období prenatálním, perinatálním a postnatálním, a další skupinu zrakových vad získaných v průběhu celého života. U dětí se pohybuje těžké zrakové postižení v rozmezí 5-20 případů na dětí. V České republice nyní připadá asi těžce zrakově postižených osob všech věkových kategorií, z toho velmi těžce zrakově postižené osoby. Prenatální příčiny Velkou roli zde hraje dědičnost, především u diagnóz např.achromatopsie, degenerativní onemocnění sítnic, vrozený šedý a zelený zákal, zákal rohovky Za působení exogenních činitelů během gravidity, při porodu, nebo v období po něm u nedonošených rizikových dětí vede mnohdy ke vzniku retinopatie nedonošených (Nováková in Pipeková 2006) 7

8 Perinatální příčiny Protrahované porody, klešťové porody, nedonošenost Získané vady Vznik zrakových vad způsobují celkově všechny choroby jako je: revmatická onemocnění, angíny, tuberkulózy atd. Zhoršení zraku může mít i za příčinu diabetes diabetická retinopatie (Řehůřek 1999) Tab. 1: Příčiny vzniku zrakového postižení u dětí 0 5 let (Květoňová Švecová 2000) PŘÍČINA DIAGNÓZA CELKEM(%) vlivy prenatální Heredita Jiné kongenitální příčiny 37% 8% nezjištěné příčiny 13,2% onemocnění infekční toxoplazmóza a jiné 14% nadměrné-množství retinopatie nedonošených 9,3% kyslíku novotvary Př.retinoblastom 5,4% obecná onemocnění např.revmatismus 3,1% Významným činitelem je příčina vzniklého zrakového defektu. Z jednoho hlediska určuje rozsah zrakového postižení organismu např.zda je u dítěte jen zrakové postižení nebo kombinované postižení. Z druhého hlediska spoluurčuje etiologie psychosociální význam postižení.např.postoje okolí či postoje rodičů (Vágnerová 1995). 1.3 Klasifikace osob se zrakovým postižením Zrakově postižené osoby se dělí na základě určitých společenských znaků dle různých kritérií. Důležité je přihlížet k době vzniku a příčině vzniku poruchy nebo skupiny poruch, čímž se následně vady dělí na vrozené a získané (Nováková in Pipeková 2006). 8

9 Podle Vágnerové (1995) zrakové postižení s sebou nese určitou subjektivní zátěž pro kterou je důležitá doba vzniku. Vada získaná v pozdějším věku způsobuje trauma, ale na straně druhé vada získaná je pro dítě větší zátěží. Zejména pro vývoj psychický, z toho důvodu je rozvoj pomalejší. Dle etiologie rozlišujeme osoby se zrakovým postižením na osoby s poruchou: -orgánovou -funkční. Prakticky to znamená, že porucha buď zasahuje zrakový orgán jako celek nebo jeho jednotlivé části(vada orgánová) nebo oslabuje jeho výkon(vada funkční) (Nováková in Pipeková 2006). Nejčastěji prezentovaným kritériem dělení osob se zrakovým postižením je stupeň jeho zrakové vady. Stupně zrakových vad : - slabozrakost - -zbytky zraku - -nevidomost - -poruchy binokulárního vidění (srov. Moravcová 2004) Slabozrakost je v Defektologickém slovníku (1984) definována jako stav charakteristický snížením zrakové ostrosti obou očí, a to i s brýlovou korekcí. Tento stav způsobí postiženému jedinci potíže v běžném životě. Podle stupně postižení rozlišujeme slabozrakost lehkou, střední a těžkou. Slabozrakost patří mezi orgánové vady,a to znamená, že poškozeno může být jak zevní tak i vnitřní oko, zrakové dráhy či zrakové centrum. Slabozrakost může být stacionární i progresivní. Jedinci se zbytky zraku/částečně vidící tvoří mezistupeň, u něhož dolní hranicí je nevidomost a horní hranicí je slabozrakost (Nováková in Pipeková 2006). Osoby slabozraké a osoby se zbytky zraku používají ke čtení černotisk (Květoňová Švecová 2000). Nevidomost znamená - pokles zrakové ostrosti po 3/60 světlocit. Nevidomost rozlišujeme praktickou, skutečnou nevidomost, totální slepotu. Tyto osoby užívají písmo Braillovy abecedy (Květoňová Švecová 2000). Definicí Světové zdravotnické organizace WHO je zrakově postižený ten jedinec, který má postižení zrakových funkcí trvající i po proběhlé medicínské léčbě, 9

10 nebo zorné pole je omezeno pod 10 stupňů u centrální fixace, když tento jedinec je schopen používat zrak na plánování a vlastní provádění činnosti (<http://www.sons.cz/kdojezp.php>). Binokulární vidění je funkční porucha, která vzniká na základě častého omezení zrakové funkce jednoho oka. U zrakově postižených je kategorie jedinců s poruchami binokulárního vidění nejvíce (Nováková in Pipeková 2006). 1.4 Rodina zrakově postiženého dítěte Do určité míry každé onemocnění změní dosavadní fungování běžného rodinného života. Jestli se však jedná o závažné onemocnění či postižení znamená pro rodiče hluboký otřes. Pokud rodiče u nastávajících problémů ztrácí svou očekávanou představu o obrazu dítěte, kterou si vytvořili, těšili se a ke které měli vytvořený hluboký vztah. Určitým způsoben zasáhne i vlastní sebepojetí, často bývá chápáno jako vlastní selhání rodičovské funkce a postižení rodičovské identity. První sdělení diagnózy vyvolá u rodičů šok, smutek a úzkost a vede k rychlému rozvoji obranných mechanismů. Většina rodičů se s faktem postižení jejich dítěte vyrovnává svým individuálním způsobem a svým tempem, ale zpravidla prochází těmito stádii emočních reakcí (Krejčířová, 1997, s ). 1. fáze je charakteristická šokem a popřením Rodiče často používají pocity derealizace a zmatku a mohou tak reagovat zcela nepřiměřeně (nebo-li útěk ze situace) není to pravda nebo to není možné, případně lékaři mi nic neřekli. Při přechodu k dalšímu stádiu bývá někdy uváděno stádium kompenzace. U rodičů se v tomto případě projevuje často magické nebo mystické zaměření, pokusy smlouvaní s Bohem apod. Nepřijetí takové informace je projevem obrany před zátěží, která by mohla vést až ke ztrátě psychické rovnováhy. 2.fázi představuje akceptace reality, vyrovnání s problémem Klasické bývá hledání viny u druhých,agresivní pocity, projevy a vztek na celý svět, hlavně i na sebe sama. Agresivní pocity jsou nejčastěji vztahovány na partnera nebo se zaměřují proti zdravotnickému personálu. Právě tyto pocity mohou časem ještě 10

11 sílit, zejména pokud jsou posíleny nějakou méně vhodnou nebo zcela nevhodnou poznámkou či postojem zdravotníků (např. zapomeňte, že máte dítě ). V tomto období je velmi častou reakcí hluboký smutek, sebelítost, litování druhých a zejména pocity viny, které bývají uváděny asi u 25 % rodičů. Bývá to reakce na prožité trauma, které mívá individuální intenzitu a délku trvání. Někdy je daná informace přijímána částečně nebo naopak vůbec. Následkem dochází k psychickým obranám, které mají vliv na změnu chování a prožívání daného člověka (srov. Krejčířová 1997, Moravcová 2004). Obranné systémy v této situaci běžné, vyplývají ze dvou fylogeneticky starých mechanismů, jakými je únik a útok. Útok znamená jak vlastně s danou situací bojovat. Pasivní obrana vede : - -k úniku ze situace, se kterou se rodiče nedovedou vyrovnat. - -dalším únikem je racionalizace ta vykládá traumatizující situaci přijatelněji. - únik do fantazie kdy se člověk vžívá do toho co by si přál - substituce náhrada jednoho zdroje druhým - obrana regresí tendence najít si nějakou autoritu, která přijímá tu odpovědnost - rezignace jedinec se všeho vzdává - únik do izolace př.netolerance či odmítání rodiny s postiženým dítětem jejich okolím - období smlouvání přechodná fáze, tendence získání malé výhody 3.fáze je charakterizována dosažením realistického postoje, kdy rodiče akceptují dítě se zrakovým postižením takové jaké je Je posledním stádiem, kdy je situace rodiči přijímána, vyrovnávají se s faktem nemoci a přijímají dítě takové, jaké je, a začínají hledat optimální cesty do budoucna. Péče o těžce nemocné či postižené dítě vyžaduje vzájemnou spolupráci obou rodičů. V předchozích stádiích byla rodinná rovnováha značně narušena, mnohdy dochází i k vzájemnému rozchodu rodičů, překonání této krize naopak rodinu posiluje i v jiných oblastech. Rodiče musí často zvládnout nové specifické interakční dovednosti ve vztahu ke svému okolí, dochází ke změnám hodnotové orientace a dosažení větší moudrosti a kvalitnější sociální porozumění, i když tato zralost se může dostavovat jen pozvolna. Posledního stádia zdaleka nedosáhnou všichni rodiče, přetrvávající smutek a pocity viny nebo obavy o život dítěte obvykle podmiňují vztah rodičů k dítěti, který někdy může 11

12 dlouhodobě přetrvávat. Nedojde-li k překonání původních obran, je narušena rovnováha rodinného systému a dítěti se nedostává té péče a podpory, kterou potřebuje (Vágnerová,1995). Co ovlivňuje přijetí dítěte s postižením v rodině Způsob vyrovnání rodiny s postižením či nemocí jejich dítěte je popsáno předešlými pěti stádii, ale existují ještě další faktory, které mají na tento proces přijetí vliv ( Krejčířová, 1997). 1.Typ nemoci nebo postižení Přijetí dítěte bývá obtížné při narození těžce nemocného dítěte, kdy bývá uváděna špatná prognóza a pokud není rodičům umožněn kontakt s dítětem. Jde li o postižené dítě, ukazuje se, že nejvíce obtížně jsou přijímány děti s malformacemi obličeje anebo rukou. U postižení, které není viditelné se může stát, že přijetí je ještě obtížnější. Je to z důvodů, že rodiče projevům postižení nerozumí. 2. Etiologie nemoci nebo postižení K vyrovnání se s problémem je nutné porozumění příčin daného postižení či nemoci, které pomáhá odebrat pocit viny. Největší problémy jsou tam, kde dojde ke zjištění, že postižení bylo možné předejít a nebo tam kde naopak příčina není známa. 3. Individuální charakteristiky nemocného dítěte Osobnost dítěte, sociální reaktivita, získání si pozornosti okolí, síla a energie. Také je významný věk, kdy k postižení došlo. 4. Individuální charakteristiky dalších členů rodiny Celková síla, odolnost vůči zátěži, osobnostní zralost, získané zkušenosti s nemocemi či s postižením, jejich vlastní sebevědomí a sebehodnocení. 12

13 5. Struktura a organizace rodinného systému a kvalita vztahů v rodině, vývojová fáze rodiny Větší zátěží starání se o nemocné či postižené dítě bývá pro svobodné matky. Velkou roli hraje také počet dětí v rodině. Pokud je v rodině zdravé dítě, bývá sebehodnocení rodičů méně ovlivněno. Je-li tedy v rodině dětí více, rodina se s nemocí obvykle snáze vyrovná, nejvíce problémů v adaptaci mívá starší sestra postiženého dítěte, které bývají přidělovány povinnosti. Významnou roli zde hraje dostatek pomoci a opory mezi rodiči s otevřenou komunikací. Úkoly péče o nemocné dítě bývají v naší kultuře delegovány na matku. Ovšem důležitá je informovanost obou rodičů a jejich spolupráce při léčbě a péči o dítě. 6. Prostředí Důležitá je sociální opora, kterou rodině poskytuje okolí. Rodiny s nemocným či postiženým dítětem se často chtějí izolovat od svého okolí. Při nedostatku sociální opory z okolí hrozí dítěti větší riziko týrání či zanedbávání. Důležité je poskytování pomoci: emoční, finanční, ale také instrumentální např.hlídání dětí (Krejčířová 1997). 2 Osobnost zrakově postiženého dítěte Děti s postižením zraku jsou úplně stejné jako ostatní děti bez zrakového postižení. Jsou na stejné základní fyzické, intelektuální a citové úrovni jako ostatní děti. Navíc mají specifické potřeby, které vyplívají z jeho zrakového postižení. Zrakově postižené děti mají mít stejný nárok učit se základním znalostem a dovednostem jako děti bez zrakového postižení. A to i přesto, že mnoho možností je omezeno jejich postižením (Keblová 2001). 2.1 Vývoj zrakově postiženého dítěte Abychom odhalili odlišnosti vývoje u zrakově postiženého dítěte je velmi důležité znát vývoj u dítěte s normálním vývojem zrakových funkcí. Jde tu o vývoj jednoduchého binokulárního vidění, kdy spolupráce obou očí bývá koordinována k dosažení jediného smyslového vjemu. 13

14 Květoňová Švecová (2000) uvádí, že styk novorozence s jeho okolím prostřednictvím jeho zraku je zanedbatelný. Dokáže rozlišit jen světlo a tmu. Na prudké světlo zareaguje negativně. V období druhého až třetího týdne se začíná vytvářet binokulární fixace na nepohyblivý předmět. Zraková percepce se intenzivně vyvíjí v prvních třech měsících života dítěte. Pozorování předmětů a svého okolí se v tomto období stává plynulým. Během jednoho až tří měsíců dítě stále více sleduje tváře lidí ze svého okolí. V jednom měsíci se dívá na okrajové části obličeje, jako jsou vlasy a uši, ve dvou měsících se již zaměřuje na vnitřní časti obličeje, například oči, nos, nebo ústa. Oči se většinou ještě nepohybují souměrně, jsou špatně koordinované (Keblová 2001). Děti mezi 3. až 5. měsíci již sleduje pohybující se předměty lépe. Také sleduje padající předměty, a to znamená směr vertikální. Avšak je schopno sledovat předměty pouze očima. U zrakově postiženého dítěte, které má problém s akomodací, dochází k horšímu zaostření, a tak nedovede ani dobře sledovat předmět pohybující se rychleji. Omezení zrakové stimulace vede k opožděnému vývoji motorického vývoje (Vágnerová 1995). Podle Květoňové Švecové (2000) se ve třetím až čtvrtém měsíci objevuje první diferenciace(rozpoznání) barev. Dítě v pátém až sedmém měsíci již má dobře vyvinutou koordinaci očí, obě se pohybují současně a souměrně. Během tohoto období je nutné sledovat jakékoliv odchylky, při kterých se jedno oko stáčí dovnitř, ven, nahoru či dolů. Dítě si rádo prohlíží realistické obrázky a na obličeje známé ze svého okolí reaguje žvatláním. Na obličeje, které nezná reaguje upřeným pohledem, šklebením, vtažením se do sebe a pláčem (Keblová 2001). V období do šestého měsíce dokáže dítě rozpoznávat objekty podle různých parametrů, jako jsou barvy, tvary, velikost apod (Květoňová Švecová 2000). V sedmi měsících až roce při pohledu vzhůru zvedá hlavu. Za pohybujícími se předměty sleduje již jen očima a ne otáčením celé hlavy. Napodobuje výrazy obličeje. V tomto období jsou dobře vyvinuty zrakové funkce, jako fixace, přenesení pohledu, konvergence, sledování a divergence a bývají dobře využívány při uchopování předmětů a manipulaci s nimi. Dítě si začíná uvědomovat bezpečí s rozvíjejícím se prostorovým viděním (Keblová 2001). 14

15 Zrakově postižené děti mívají obtížnější smyslovou koordinaci, př.vizuální spojení předmětu se zvukem je vázáno na zrak. Získává pocit jistoty a bezpečí relativně později než dítě, které vidí (Vágnerová 1995). Dítě ke konci tohoto období začíná pronikat do třetího rozměru a je schopno fixovat prostorové parametry objektu (Květoňová Švecová 2000). Keblová (2001) uvádí, že v roce až roce a půl je obdobím rozpoznání podobností a rozdílů. Dítě při požádání ukazuje známé osoby, zvířata, hračky a manipuluje s nimi. Rovněž se také začíná zajímat o prohlížení obrázkových knížek. Dítě mezi rokem a půl až třemi lety dobře vyvinutou konvergenci, i když odhad vzdálenost předmětů není ještě zcela ideální. Může se tedy stávat, že dítě vráží do předmětů. Které před sebou vidí. Ve věku tří až čtyř let by dítě mělo být schopné obkreslit geometrické vzory. Uspořádat předměty podle barvy, velikosti a jejich použitím (Květoňová Švecová 2000). V období čtyř až pěti let má dítě rozvinuté prostorové vidění. Umí rozpoznat barvy a odstíny (Keblová 2001). Vágnerová(1995) uvádí, že předškolní věk je značen obdobím iniciativy, hlavní potřebou je sebeprosazování a aktivita dítěte. Většinou se tyto potřeby uskutečňují v dětské skupině. Zrakově postižené dítě se ve skupinkách prosazuje daleko obtížněji.pokus o získání nějaké prestižnější role bývá ve většině případů nedosažitelný. Podle Květoňové Švecové (2000) toto období představuje zdokonalování jemné motoriky na bázi oko ruka a diskriminaci barveného vidění. V pěti až šesti letech je dítě schopno obkreslit písmena a slova, zdokonaluje se jeho abstraktní vnímání. Věk šesti až sedmi let jako období, ve kterém končí vývoj oka i zrakové percepce. Věk, kdy dítě dokáže reprodukovat abstraktní symboly, pamatovat si tvary písmen, slov, psát a číst. Vývoj motoriky u zrakově postiženého dítěte(keblová 2001) Motorika je celková pohyblivost dítěte a její úroveň významně souvisí s rozvojem jeho řeči, laterality a myšlení. U zrakově postižených dětí se obvykle setkáváme s opožděným pohybovým vývojem. Pro tyto děti je typické opožděné zvedání hlavičky, opožděné lezení atd. V tomto případě je velmi důležitá včasná náprava a dostatek správných podnětů pro zdravý vývoj. S výcvikem hrubé motoriky se začíná již v kojeneckém věku. V 15

16 tomto období zdravé děti leží na bříšku a zvedají hlavičku. Avšak těžce zrakově postižené děti provádějí tyto činnosti nerady. Tato poloha posiluje zádové a krční svaly, proto je pro další zdravý vývoj velmi důležitá. Těžce zrakově postižené dítě má mnohdy problémy s lezením a převracením se, zcela výjimečně leze samo od sebe. V tomto případě je velni nutné jej motivovat. Ale také potřebují mnohdy pomoc při samostatném posazení se a postavení. Nutností je, aby zrakově postižené dítě zvládlo správné kroky v chůzi. Jinak je nebezpečí z dalších následků. Keblová (1998) udává, že dítě se naučí ovládat svoje tělo později, než zdravé dítě, ale naučí se udržovat rovnováhu, měnit polohu a samostatně se pohybovat. Rozvoj je narušen špatnou kvalitou zrakové představy. Proto je velmi důležité větší množství taktilních předmětů než u zdravého dítěte. Lechta (2002) uvádí, že jemná motorika rukou, má zprostředkovaný vliv na rozvoj řeči dítěte. Důležitým obdobím pro rozvoj jemné motoriky je první rok života dítěte. Kojenec by měl uchopovat věci do rukou, zkoušet se posadit, a být povzbuzován k dalším pohybům. Dítě by se mělo samo účastnit na pohybech, které souvisí s podáváním a přijímáním potravy (př.držet lžičku či dotýkat se lahve při krmení). Na rozdíl od zdravého dítěte, které si hraje se svýma rukama již ve třetím a čtvrtém měsíci, těžce zrakově postižené dítě používá své ruce přibližně až ve věku sedmi měsíců. Je tedy nezbytné dítě vhodně motivovat, položit před něj hračky, aby si je mohlo ohmatat, uchopit a opět pustit. U zrakově postižených nebývá jemná motorika poškozena, je však důležité ji rozvíjet (Keblová 2001). Sebeobsluha Úroveň sebeobsluhy se posuzuje porovnáváním s vývojovými normami intaktních dětí. Sebeobsluha zahrnuje stravovací sebeobslužné úkonů jako je jídlo, pití, hygiena (udržování stolice, umývání si rukou, čistota, apod.), oblékáním se a obutí (Keblová 2001). Zrakově postiženému dítěti schází možnost vlastní zrakové kontroly, nemůže jednotlivé úkony odpozorovat od druhých a vznikají tak časové posuny v jeho dovednostech. Největší pozornost by měli rodiče věnovat období mezi druhým a třetím rokem, kdy dítě začíná chodit. Je nezbytně nutné zajistit některá místa, aby nedošlo k úrazu dítěte. Dítě by se mělo naučit chodit za zvukem a naučit se po bytě pohybovat 16

17 zcela samostatně. Během dalších let se zdokonalují základní hygienické návyky, oblékání, obouvání, samostatnost při jídle a pití (Keblová 2001). Nástup do školy u zrakově postiženého dítěte Nástup do školy u postižených dětí je důkazem normality. U zrakově postižených dětí jsou však nerovnoměrně rozvinuty schopnosti a dovednosti, které potřebují pro zvládnutí nároků ve škole. Rodina si může zvolit na základě schopností a dovedností individuálně každého dítěte školu speciální, internátní či integrovat dítě do běžné školy. Školní zralost může být vlivem postižení zraku nedostatečná, protože je ovlivněn jak vývoj jemné motoriky, řeči a tím i vývoj sociální. Zvládání školních nároků se odvíjí od celé řady faktorů, a to:(vágnerová 1995) - zrání - genetické dispozice - učení nebo-li zkušenosti - prostředí, kde dítě vyrůstá Při hodnocení školní zralosti a připravenosti dětí se zrakovým postižením se musí brát v úvahu tělesný i duševní vývoj. Dle vyplývajícího rozhodnutí na základě těchto faktorů se doporučí nejvhodnější řešení (Vágnerová 1995). 1) U dětí se zrakovým postižením je zvýšené riziko opožděného tělesného zrání (př.nedonošené děti), i somatická odolnost je snížená(př.po ozařování). 2) Jednou z obecných podmínek školní úspěšnosti je rozvoj poznávacích procesů. 3) Motivační a regulační procesy a jejich vývojová úroveň je ovlivněna vlastní schopností. Regulace bývá nahrazována vyšší regulací. U postižených dětí k tomuto stupni nedochází důsledek spočívá především v postoji jejich rodičů (Vágnerová 1995). 17

18 4) Pro správné zvládnutí role školáka je také stupeň dosažení úrovně socializačního vývoje, kdy se dítě ztotožní se spolužáky a učitel je pro něj autoritou. 2.2 Vliv zrakového postižení na osobnost Zraková vada, stejně jako jiná postižení, ovlivňuje celkovou osobnost dítěte a jeho psychický vývoj. Vliv je komplexní. Stává se, že jednotlivé složky nelze oddělit. Chybění či nedostatek zrakových podnětů bývá příčinou senzorické deprivace. Zraková vada ovlivňuje vývoj postiženého dítěte v závislosti na jeho diagnóze, závažnosti, ale i na době, kdy vznikl (Vágnerová 1995). Charakteristika zrakového postižení z psychologického hlediska Psychika nevidomých a slabozrakých je jednotou subjektivního a objektivního, odráží se v ní objektivní, na psychice nezávislá skutečnost každého jedincem (Litvak 1979). Pokud se jedná o zrakové vady vrozené: z hlediska psychiky dítěte a jeho bezprostředního okolí, tj. rodiny, nastává stav, kdy se obtížně navozuje zrakový kontakt, což je traumatizující zkušenost (Květoňová Švecová 2000,s.37). Zraková vada ovlivňuje vývoj postiženého dítěte v závislosti na charakteru jeho handicapu, závažnosti, ale i na době, kdy vznikl a jeho etiologii. Každá vada má své specifické znaky a ty ovlivňují vývoj postiženého dítěte. Zraková vada má vliv na kompletní osobnost dítěte, také na psychický vývoj stejně jako jiné druhy postižení. Vliv vady na jedince je komplexní, někdy není ani možné jednotlivé části od sebe oddělit (Vágnerová 1995). Rozlišujeme: - primární postižení(zrakový handicap) - změny sekundárního charakteru Funkce jsou postiženy sekundárně pokud je jejich přiměřený vývoj závislý na kvalitě zrakového vnímání a také na získání zrakových informací. 18

19 Zaviněním senzorické deprivace je nedostatek či chybění zrakových podnětů. Je to problém, protože v tomto případě je zrakové vnímání jedním z nejdůležitějších zdrojů informací s okolním světem (Vágnerová 1995). Psychický vývoj u zrakově postiženého dítěte prochází stejnými vývojovými fázemi tak jako vývoj u dítěte bez postižení. I Přesto má své specifické znaky, které se od obecné normy liší. Platí zde tyto předpoklady: 1. Každý jedinec se vyvíjí vlivem svého prostředí. 2. Z důsledku zrakového defektu působí dané prostředí jinak než za zcela normálních okolností. 3. U zrakově postiženého jedince při reakci na své okolí se v jeho chování projevuje nejen jeho zraková vada, ale i výchovné postoje jeho rodiny i s dalšími sociálními vlivy. K určení závažnosti defektu je podstatná zraková ostrost. Zraková ostrost znamená přesnost vizuální diferenciace. Měří se dle schopnosti vidět na blízko a na dálku (Vágnerová 1995). Poznávací procesy zrakově postižených U zrakového vnímání se od normálního vidění liší poruchou vnímání barev, snížením zrakové ostrosti a zúžením zorného pole. Rychlost zrakového vnímání u dětí slabozrakých a částečně vidících závisí na zrakové ostrosti, zorném poli a barvocitu. Slabozraké a částečné vidící děti často nedostatečně rozlišují předměty, které jim jsou známé (Nováková in Pipeková 2006). Sluchové vnímání je u zrakově postiženého jedince citlivější a diferencovanější než u vidícího jedince. Sluch je důležitý pro lokalizaci zvuků v prostoru (Květoňová Švecová 2000). Hmatové vnímání je prostředkem k poznávání okolí, a to nejen pro děti nevidomé, ale i pro částečně vidící. Hmatové vnímání bývá kvalitativně i kvantitativně odlišné. Vnímání je postupné, protože velké věci nelze vnímat najednou. Zprostředkovaný/instrumentální hmat ohmatávání předmětu se uskutečňuje pomocí nějakého jiného předmětu, nářadí. Vyžaduje přítomnost paměti, pozornosti a myšlení (Nováková in Popelová 2006). Řeč je důležitější pro zrakově postižené než pro jedince bez zrakového postižení. Pokud zrakově postižené dítě žije v dobrém rodinném prostředí, nedojde tak k opoždění verbálních rozumových schopností (Nováková 2006). 19

20 U zrakově postižených jedinců je paměť více rozvinuta. Myšlení je zatíženo divergencí, k prolínání logické a smyslové stránky nedochází. Nevidomí se vyjadřují formálně. Psychika zrakově postiženého dítěte je zatížena, přijímání informací klade velký důraz na zvýšenou vůli a představivost. U zrakově postižených dětí se někdy objeví strach z nového (Čálek 1986). Důležitou roli u zrakově postiženého sehrává paměť, jejímž prostřednictvím jsou odkázáni na uchování si různých informací. Proto je důležité, aby byla rozvíjena především prostřednictvím řeči, která má pro zrakově postižené větší význam, než pro d zdravého jedince (Květoňová Švecová 2000). 2.3Reedukace a kompenzace zraku Nácvik užívání zraku U zrakově postižených jedinců je velmi důležité rozvíjet zbytky zraku již v raném věku s cílem eliminovat důsledky postižení na vliv celé osobnosti, také i na řeč. Nejdříve se zaměřujeme zda se dítě otáčí za světelným zdrojem, z toho důvodu, že děti rádi experimentují se světly. Dalším krokem je vzdálenost, na jakou dítě vidí př. U jídla, kdy se zaměřujeme na jakou vzdálenost dítě uvidí lžičku či hrníček. Dalším projevem můžeme sledovat změnu dýchání a pohybu rukou. Pokud při položení na zem začne dítě narážet do nábytku a nebo padat z jedné strany je pravděpodobné, že v těchto místech nevidí (Květoňová Švecová 2000). Zraková stimulace Zraková stimulace je soubor technik, postupů a metod, jejichž úkolem je rozvíjet zbytky zraku u dětí již v raném věku.(květoňová Švecová 2000). Zrak je pro člověka nejdůležitější smysl a přináší jedinci téměř 80% veškerých informací o okolním světě. Je také důležitý pro psychomotorický vývoj dítěte. Raný vývoj dítěte je období, kdy zraje nervová soustava a nervové dráhy se vyvíjejí. Proto je možné stimulací podpořit vývoj zrakových drah. Pokud v raném věku dítěte dojde ke smyslové deprivaci není možné již vývoj dohnat. Je nutné začít se stimulací zraku dítěte již od okamžiku zjištění zrakového postižení. Cílem zrakové stimulace je maximální rozvoj zbylých funkcí a jejich využití 20

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU U DĚTÍ SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Alena Ditrychová Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více