S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM"

Transkript

1 Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 6, 7 let. Ve skupině jsou čtyři děti s odkladem školní docházky. Většinu dětí tvoří spíše mladší děti, větší děti jsou spolutvůrci při dotváření integrovaných bloků, uplatňují vlastní představy, nápady a tím se tak dále rozvíjí. Cíle a záměry RÁMCOVÉ CÍLE 1. očekávané poznatky: Plánovaný vzdělávací obsah zahrnuje široké spektrum možností pro získávání nových i prohlubování již získaných poznatků z mnoha okruhů předškolního vzdělávání se zaměřením na poznávání přírody a změn v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období. 2. očekávané hodnoty: Poznání získané během realizace vzdělávacího obsahu, který klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání praktickou činností by mělo vést k osvojování základů hodnot potřebných pro další život dítěte pozitivnímu vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém děti žijí, schopnost vážit si života ve všech jeho formách, vést děti k chápání života na planetě v širších souvislostech a vytváření základů povědomí o vlivu člověka na životní prostředí a odpovědného postoje k němu. 3. očekávané postoje: Poznávání sebe sama v činnostech a situacích, svých schopností vede k tomu, že se stává samostatnou osobností, samostatně myslící, rozhodující, ale také osobně odpovědnou.

2 Vzdělávací oblasti: OBLAST BIOLOGICKÁ ( Dítě a jeho tělo) Podporovat a rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, celkovou fyzickou zdatnost, užívání všech smyslů viz motto. Vést děti k sebeobslužným dovednostem a osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečnosti. OBLAST PSYCHOLOGICKÁ (Dítě a jeho psychika) Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, paměť, pozornost, řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Rozvíjet představivost a fantazii a učit děti vyjadřovat ji v tvořivých činnostech. Vést děti k řešení problémů, situací, k předkládání vlastních nápadů. Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem). Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání, učit děti se těšit z hezkých a příjemných zážitků a zachytit a vyjádřit své prožitky. OBLAST INTERPERSONÁLNÍ (Dítě a ten druhý) Podporovat vytváření a rozvíjení vztahů k druhým, obohacovat vzájemnou komunikaci o blízkých tématech i individuálních zkušenostech. Učit děti porozumět projevům vyjádření emocí a nálad. Rozvíjet kooperativní dovednosti, vést děti k dodržování dohodnutých pravidel soužití a respektování potřeb druhých (dělit se o hračky, o úkol domluvit se na společném řešení). Vést děti k obezřetnému chování v nezvyklé situaci, v případě potřeby požádat pro sebe i jiné o pomoc. OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ (Dítě a společnost) Uvádět děti do společenství ostatních lidí a do světa mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, upřímnost ). Vést je k uplatňování návyků v základních formách společenského chování (zdvořilost, ohleduplnost ). Seznamovat je se světem kultury a umění, rozvíjet dovednosti umožňující vyjadřovat a projevovat související postoje. Učit děti vnímat náměty, podněty z přírody a užívat materiály z přírody, hodnotit svoje zážitky a vyjadřovat je pomocí tvořivých činností, výtvarných, hudebních a pohybových činností. OBLAST ENVIROMENTÁLNÍ (Dítě a svět) Vytvářet u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o proměnách přírodního, kulturního i technického prostředí (vše se vyvíjí a mění). Přirozeným vnímáním souvislostí a dějů při pozorování přírody a změn souvisejících s ročními obdobími a každodenní péčí o prostředí a okolí, ve kterém dítě žije (péče o živočichy, zahradu, nakládání s odpadem ), na základě vlastních prožitků a zkušeností vytvářet odpovědný postoj k životnímu prostředí.

3 TÉMATA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ: Kluci a holky z naší školky Pojď bydlet s námi Co přinášíš podzime, to se brzy dozvíme Cinky linky zvonek zvoní Pramínek zdraví Ten dělá to a ten zas tohle Příroda se probouzí Hody hody doprovody Maminka má svátek Těšíme se na prázdniny

4 Integrovaný blok KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY Charakteristika: První integrovaný blok je spojen s problematikou adaptace dětí přicházejících do MŠ a opětovným navykáním dětí na soužití v kolektivu po dlouhých letních prázdninách. V tomto tématickém bloku se budou děti postupně seznamovat s novým prostředím školky, s novým kolektivem dětí i zaměstnanců. Nejdříve si dítě bude uvědomovat samo sebe v kolektivu dětí, bude si uvědomovat svou osobnost jméno, příjmení, značku. Dalším cílem bude dítě vést k prosociálnímu chování ve vztahu k druhému dítěti i k dospělému (v rodině, v mateřské škole, v dětském kolektivu...) Vzdělávací cíle: poznávání pravidel společného soužití seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině vytváření prosociálních postojů ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti...) získávání relativní citové samostatnosti rozvoj kooperativních dovedností poznávat vlastní identitu a uvědomovat si vlastní tělo, osobnost rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem spolupracovat s ostatními rozvoj komunikativních dovedností Vzdělávací nabídka: běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým aktivity podporující sbližování dětí aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta jednoho ke druhému) činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí lokomoční pohybové činnosti chůze, běh, skoky, lezení

5 smyslové a psychomotorické hry a činnosti hudební a hudebně pohybové hry činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí společné diskuse, rozhovory, individuální i skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle obrázků, podle vlastní fantazie) přednes, recitace, dramatizace, zpěv motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností spontánní hra, volné hry a experimenty smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové i sluchové percepce, paměti a pozornosti hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (zlo, dobro, spravedlnost, pravda, upřímnost...) ekologicky motivované hrové aktivity Kompetence, ke kterým směřujeme: zvládnout základní prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (ve skupině dětí na vycházce, na písku, na zahradě na silnici...) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické návyky (osobní hygiena, stolování, oblékat se, svlékat, obouvat...) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce potřeba navazovat dětská přátelství respektovat potřeby jiného dítěte, půjčování her dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování (doma v mateřské škole, na veřejnosti...) vést rozhovor s ostatními dětmi i dospělými respektovat potřeby jiného dítěte, podělit se o hračky, pomůcky i odměnu začlenit se do třídy, do kolektivu Integrovaný blok

6 POJĎ BYDLET S NÁMI Charakteristika: V tomto tématickém bloku se zaměříme na širší okolí dítěte. Budeme zařazovat činnosti k poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije rodina, mateřská škola. Blok seznamuje děti se vztahy mezi lidmi v rodině, kolektivu, ve společnosti a učí je dodržovat dohodnutá pravidla. Přirozeným pozorováním a užíváním různých materiálů směřuje integrovaný blok k rozšíření poznatků o rodině a společnosti celkově. Vede k uvědomění si sama sebe a role, kterou v rodině zastávám (role dítěte, sourozence, pomocníka...). S tím také souvisí plnění určitých povinností, které dítě v rodině má. Blok podporuje také zlepšování fyzické zdatnosti dětí při různých pohybových činnostech. Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si k věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách seznamování se se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

7 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti chůze, běh, lezení, a nelokomoční pohybové činnosti změny poloh a pohybů těla na místě zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení) hudební a hudebně pohybové hry konstruktivní a grafické činnosti aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, do obchodu, na OÚ...) ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů v okolí dítěte námětové hry a činnosti záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, počet, chuť, vůně, zvuk), jejich charakteristických znaků a funkcí hry na téma rodiny, přátelství apod. Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé od sebe liší věkem, pohlavím, vlastnostmi, jazykem, místem narození... dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích úsměv, pláč, hněv, vztek, zloba, údiv, vážnost... společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření hry a činnosti, které dítě vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině) -mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

8 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí(dítě, rodič, dospělý, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává hry a praktické činnosti, které uvádějí dítě do světa lidí (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tématické hry seznamující dítě s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace...)umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Kompetence, ke kterým směřujeme: schopnost projevit přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování) projevení zájmu poznávat okolí osvojit si základní vědomosti o rodině, o místě kde žiji potřeba vyjádřit své dojmy, prožitky pochopit, že každý má ve společnosti(v rodině, v MŠ...)svou roli, podle které je třeba se chovat chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem (k dětem i k dospělým) bez předsudků a s úctou k jejich osobě dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě Integrovaný blok CO PŘINÁŠÍŠ PODZIME, TO SE BRZY DOZVÍME Charakteristika: Využívá předcházejícího integrovaného bloku a zcela nenásilně na něj navazuje. Směřuje k prohlubování vztahu dětí k přírodě a k darům, které nám poskytuje. Vede k rozšiřování poznatků o přírodním prostředí, k vytváření citového postoje k němu a k uvědomování si nutnosti jeho ochrany. Podporuje sledování časové posloupnosti střídáním ročních období ve spojení s typickými činnostmi a charakteristickými znaky. Děti budou motivovány praktickými činnostmi k upevňování číselných a matematických pojmů. Rozšiřuje poznatky směřující k vytváření zdravých životních návyků, zdravé výživy, zdravého pohybu a uvědomění si vlastního zdraví.

9 Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si poznatků o přírodě a jeho vlivu na zdraví osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu osvojení si poznatků, které předcházejí čtení a psaní posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování...) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání seznamování se se světem lidí i přírody, osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi i společností Vzdělávací nabídka: manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním a materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi a přírodninami, které je obklopují a jejich praktickým používáním hudební a hudebně pohybové hry a činnosti činnosti, které směřují k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách, pohybových činnostech...) samostatný projev na určité téma přednes, recitace, dramatizace, zpěv prohlížení a,,čtení''knížek a dětských časopisů spontánní hra výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních představení) běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhým dítětem i s dospělým společná setkávání, povídání sdílení tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, literární, výtvarné podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, divadelních scének

10 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá a neživá, rostliny a živočichové, krajina a její ráz, počasí...) praktické pokusy, manipulace s různými materiály, zkoumání pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (louka, les, pole, zahrada, rybník...) Kompetence ke kterým směřujeme: spolupracovat s ostatními respektovat potřeby jiného dítěte, vycházet mu vstříc, půjčit hračku zachovat správné držení těla rozlišovat, co prospívá přírodě a lidskému zdraví, co mu naopak škodí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami... pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno porozumět slyšenému příběhu zachytit hl.myšlenku, děj, umět ho zopakovat popsat situaci skutečnou i podle obrázku projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu... odloučit se na delší dobu od rodičů, být aktivní bez jejich opory potřeba vyjádřit své dojmy, pocity Integrovaný blok Cinky linky, zvonek zvoní Charakteristika: V tomto integrovaném bloku bude hlavním záměrem vytváření elementárních poznatků o lidových zvycích a tradicích vážících se k svátkům Sv. Mikuláše a Vánoc. Rozvíjí všestranné dovednosti dětí přípravou vánočních dárečků. Vystoupení pro rodiče a nejstarší spoluobčany rozvíjí vzájemnou komunikaci a vede k vytváření prosociálních postojů. Poskytuje dětem radost a uspokojení z vlastního úspěchu a z toho, že dítě samo může dělat radost druhým. V návaznosti na předcházející integrované bloky vážící se k podzimu, rozšiřuje dále poznatky o dění v souvislosti se změnami, které probíhají v usínající zimní přírodě.

11 Vzdělávací cíle: rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální( výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) rozvoj paměti a pozornosti vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, rozvoj zájmu o učení rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj kooperativních dovedností rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností a zvyků v nich uznávaných rozvoj společenského i estetického vkusu vytváření elememntárních poznatků o širším přírodním i kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Vzdělávací nabídka: smyslové a psychomotorické hry hudební a hudebně pohybové hry chůze běh, skoky, poskoky, lezení a změny poloh a pohybů těla na místě činnosti relaxační a odpočinkové společné diskuse, rozhovory, individuální i skupinová konverzace poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů vážících se k tradicím Mikuláše a vánoc přednes, recitace, dramatizace, zpěv prohlížení a,,čtení'' knížek a časopisů činnosti zasvěcující dítě do světa časových pojmů, vztahů souvisejících s dením řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, událostí apod. Konkrétní manipulace s materiálem třídění, přiřazování, uspořádání,, porovnávání, odhad... rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání kooperativní činnosti ve dvojicích i skupinách hry, při nichž se dítě učí respektovat druhého i celou skupinu přípravy a realizace společných zábav a slavností v rámci zvyků a tradic slovesné, literární, výtvarné, dramatické činnosti

12 návštěvy divadelních představení využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi, zvyky a zvyky běžnými v jeho sociokulturním prostředí sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé a na kterých se samo může podílet práce s literárními texty didaktické a námětové činnosti Kompetence ke kterým směřujeme: koordinovat lokomoci a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou pohybovat se ve skupině dětí ve dvojici i samostatně potřeba vyjádřit své dojmy a prožitky osvojit si základní povědomí o tradicích a zvycích zvládnout jednoduchou sebeobsluhu sledovat a vyprávět příběh, pohádku záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost naučit se nazpaměť krátké texty prožívat radost přijímat pozitivní i negativní hodnocení a vyrovnat se s tím spolupracovat s ostatními dodržování pravidel her a jiných činností vyjadřovat své představy pomocí kresby, modelování, tvoření z papíru a přírodnin... dbát na pořádek a čistotu Integrovaný blok Pramínek zdraví Charakteristika: Blok se zaměřuje na ochranu zdraví, uvědomění si vlastního těla a na nemoci, které člověka postihují. Upozorňuje na nebezpečí úrazu způsobeného jiným člověkem. Dítě uplatňuje základní hygienické návyky a zvládá jednoduchou sebeobsluhu. Umí rozlišit, co prospívá zdraví a co mu naopak škodí. Prostřednictvím podtémat se děti učí pojmenovávat části těla, orgánů a jejich funkcí a získává tak povědomí o způsobech ochrany zdraví. Blok využívá pro děti běžné situace a učí je chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví druhých ani sebe.

13 Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj řečových schopností osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech abeceda čísla poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních vztahů k sobě, rozvoj schopnosti sebeovládání vytvoření prosociálních postojů(rozvoj citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti...) vytvoření povědomí o mezilidských hodnotách rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách spoluvytváření zdravého a pro dítě bezpečného prostředí a ochrana dítěte před nebezpečnými vlivy Vzdělávací nabídka: zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační...) smyslové a psychomotorické hry činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách, pohyb.činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí sezónní činnosti, míčové hry grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry hry se slovy, hádanky, vokální činnosti hry se zvuky a gesty hry podporující tvořivost, představivost fantazii výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční, či dramatické velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuk hry na rozvoj vůle vytrvalosti, sebeovládání poznávání lidských vlastností, čím se lidé od sebe liší a v čem jsou si podobní činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních hry a činnosti, kde se dítě učí chránit své soukromí a bezpečí

14 slovesné, literární výtvarné či dramatické činnosti hry a aktivity na téma dopravy, bezpečnost chování a ochrana zdraví

15 Plánované akce ve spolupráci s rodinou a aktivity školy Plánované akce: Akce na pomoc nemocným dětem ve spolupráci s Fondem Sidus Podzimní tvoření s tatínkem Návštěva Mikuláše Vánoční besídka Vánoční koledování po vesnici návštěva u seniorů, předání malého dárečku Desenské koledování u jesliček Vítání nových občánků Masopustní karneval Čarodějnice Oslava Dne matek Oslava Dne dětí Školní výlet Loučení s předškoláky Návštěva Litomyšle Tradiční aktivity: Oslava narozenin dětí se zdobením dortu a přípravou slavnostní tabule Návštěva 1. Třídy ZŠ v Dolním Újezdě před zápisem do prvního ročníku Předplavecká výuka Návštěva divadelních a filmových představení Návštěva výstav Účast ve výtvarné soutěži s názvem:,,požární ochrana očima dětí Sportovní hry MŠ v Litomyšli

16 DÍLČÍ PROGRAMY ŠKOLY Plán logopedické prevence Navázat na dosažené výsledky a využít získané zkušenosti, osvědčené metody a formy práce v této oblasti, spolupráce s logopedy (Mgr. Magda Límová). Prevence vad výslovnosti (prohloubení spolupráce s rodiči, rozšíření nabídky specialistů, spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou návštěva jejich pracovnice přímo ve škole a doporučení návštěvy logopeda). Celkový řečový rozvoj: rozvoj obsahové stránky řeči (jako důležitá podmínka rozvoje osobnosti) v návaznosti na rozvoj formální stránky řeči prevence poruch řeči Předpoklady: podnětnost prostředí příležitost dětí k aktivnímu řečovému projevu podpora mluvního sebevědomí dokonalý vzor řeči dospělých spolupráce s rodinou, příp. logopedem Zdůraznění prevence: rozvoj jemné a hrubé motoriky slovní zásoba vyjadřovací pohotovost (souvislé vyjadřování, gramatická stavba) nosní dýchání a hospodaření s dechem rozvoj obratnosti mluvidel artikulační cvičení sluchové hry a cvičení rytmizace, analyticko-syntetická činnost se slovem, rozvoj fonematického sluchu smyslové vnímání kresba a grafomotorika Grafomotorika: využívání grafomotorických cvičení dle získaných zkušeností a doporučení logopedů pohybová cvičení s říkadly grafický záznam pohybu na velkou plochu, příp. formát A4 u nejstarších dětí individuální postup u každého dítěte

17 Realizace: hrové činnosti dětí jazykové chvilky součást integrovaných bloků, témat a podtémat v průběhu všech činností Plán výchovy k ekologii Vytváření základů ekologického povědomí a chování příklady správného ekologického chování x záporné příklady nejbližší okolí dětí x globální problémy využití pozorování a situací zkušenosti dětí učit děti třídit odpad rozšířit zapojení dětí do péče o zahradu péče o kousek živé přírody pocit sounáležitosti s přírodou ekologicky zaměřené hry a činnosti požívání ekologických mycích a čistících prostředků v MŠ péče o zeleň šetření energií a vodou využívání informací, námětů a materiálů z ekocentra PALETA zapojení do programu M.R.K.E.V Podpora zdraví, uplatňování prvků zdravého životního stylu, Prevence negativních jevů podpora fyzického i psychického zdraví vytváření prostředí pohody a porozumění, bezpečí respektování individuálních potřeb dětí v průběhu celého dne radost z poznávání prostřednictvím prožitků dětí podpora přirozených aktivit, dostatek spontánního i řízeného pohybu dostatek prostoru pro volnou hru, kompenzace sedavé činnosti uplatňování relaxačních, odpočinkových aktivit pestrá strava, pitný režim vytváření základů budoucí systematické péče o vlastní zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu je záležitostí všech pracovníků školy, osobní příklad zaměstnanců, zvyšování znalostí zaměstnanců v oblasti školního stravování prostřednictvím her a každodenních činností poskytovat dětem zdraví podporujícího chování, učit děti vážit si svého zdraví, pečovat o něj, vést děti ke smyslu odpovědnosti za své zdraví, svoji bezpečnost (umět požádat o pomoc) součástí výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu je ochrana zdraví a bezpečnost

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA Platnost od: 1.1. 2013 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.lesniklub.cz Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Vítězství 29,

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Vzdělávací program. Přehled tematických bloků vzdělávacího programu Se Sluníčkem poznáme, to co ještě neznáme

Vzdělávací program. Přehled tematických bloků vzdělávacího programu Se Sluníčkem poznáme, to co ještě neznáme Vzdělávací program Přehled tematických bloků vzdělávacího programu Se Sluníčkem poznáme, to co ještě neznáme Všechny tematické bloky jsou vedeny v českém a anglickém jazyce. Tematický blok č.1 Člověk to

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa: Jižní 1903 Česká Lípa 47001 S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Školní vzdělávací

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví Období: školní rok 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Formální kurikulum MOTTO: Řekni mi a já zapomenu, ukaž

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více