S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM"

Transkript

1 Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 6, 7 let. Ve skupině jsou čtyři děti s odkladem školní docházky. Většinu dětí tvoří spíše mladší děti, větší děti jsou spolutvůrci při dotváření integrovaných bloků, uplatňují vlastní představy, nápady a tím se tak dále rozvíjí. Cíle a záměry RÁMCOVÉ CÍLE 1. očekávané poznatky: Plánovaný vzdělávací obsah zahrnuje široké spektrum možností pro získávání nových i prohlubování již získaných poznatků z mnoha okruhů předškolního vzdělávání se zaměřením na poznávání přírody a změn v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období. 2. očekávané hodnoty: Poznání získané během realizace vzdělávacího obsahu, který klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání praktickou činností by mělo vést k osvojování základů hodnot potřebných pro další život dítěte pozitivnímu vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém děti žijí, schopnost vážit si života ve všech jeho formách, vést děti k chápání života na planetě v širších souvislostech a vytváření základů povědomí o vlivu člověka na životní prostředí a odpovědného postoje k němu. 3. očekávané postoje: Poznávání sebe sama v činnostech a situacích, svých schopností vede k tomu, že se stává samostatnou osobností, samostatně myslící, rozhodující, ale také osobně odpovědnou.

2 Vzdělávací oblasti: OBLAST BIOLOGICKÁ ( Dítě a jeho tělo) Podporovat a rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, celkovou fyzickou zdatnost, užívání všech smyslů viz motto. Vést děti k sebeobslužným dovednostem a osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečnosti. OBLAST PSYCHOLOGICKÁ (Dítě a jeho psychika) Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, paměť, pozornost, řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Rozvíjet představivost a fantazii a učit děti vyjadřovat ji v tvořivých činnostech. Vést děti k řešení problémů, situací, k předkládání vlastních nápadů. Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem). Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání, učit děti se těšit z hezkých a příjemných zážitků a zachytit a vyjádřit své prožitky. OBLAST INTERPERSONÁLNÍ (Dítě a ten druhý) Podporovat vytváření a rozvíjení vztahů k druhým, obohacovat vzájemnou komunikaci o blízkých tématech i individuálních zkušenostech. Učit děti porozumět projevům vyjádření emocí a nálad. Rozvíjet kooperativní dovednosti, vést děti k dodržování dohodnutých pravidel soužití a respektování potřeb druhých (dělit se o hračky, o úkol domluvit se na společném řešení). Vést děti k obezřetnému chování v nezvyklé situaci, v případě potřeby požádat pro sebe i jiné o pomoc. OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ (Dítě a společnost) Uvádět děti do společenství ostatních lidí a do světa mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, upřímnost ). Vést je k uplatňování návyků v základních formách společenského chování (zdvořilost, ohleduplnost ). Seznamovat je se světem kultury a umění, rozvíjet dovednosti umožňující vyjadřovat a projevovat související postoje. Učit děti vnímat náměty, podněty z přírody a užívat materiály z přírody, hodnotit svoje zážitky a vyjadřovat je pomocí tvořivých činností, výtvarných, hudebních a pohybových činností. OBLAST ENVIROMENTÁLNÍ (Dítě a svět) Vytvářet u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o proměnách přírodního, kulturního i technického prostředí (vše se vyvíjí a mění). Přirozeným vnímáním souvislostí a dějů při pozorování přírody a změn souvisejících s ročními obdobími a každodenní péčí o prostředí a okolí, ve kterém dítě žije (péče o živočichy, zahradu, nakládání s odpadem ), na základě vlastních prožitků a zkušeností vytvářet odpovědný postoj k životnímu prostředí.

3 TÉMATA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ: Kluci a holky z naší školky Pojď bydlet s námi Co přinášíš podzime, to se brzy dozvíme Cinky linky zvonek zvoní Pramínek zdraví Ten dělá to a ten zas tohle Příroda se probouzí Hody hody doprovody Maminka má svátek Těšíme se na prázdniny

4 Integrovaný blok KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY Charakteristika: První integrovaný blok je spojen s problematikou adaptace dětí přicházejících do MŠ a opětovným navykáním dětí na soužití v kolektivu po dlouhých letních prázdninách. V tomto tématickém bloku se budou děti postupně seznamovat s novým prostředím školky, s novým kolektivem dětí i zaměstnanců. Nejdříve si dítě bude uvědomovat samo sebe v kolektivu dětí, bude si uvědomovat svou osobnost jméno, příjmení, značku. Dalším cílem bude dítě vést k prosociálnímu chování ve vztahu k druhému dítěti i k dospělému (v rodině, v mateřské škole, v dětském kolektivu...) Vzdělávací cíle: poznávání pravidel společného soužití seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině vytváření prosociálních postojů ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti...) získávání relativní citové samostatnosti rozvoj kooperativních dovedností poznávat vlastní identitu a uvědomovat si vlastní tělo, osobnost rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem spolupracovat s ostatními rozvoj komunikativních dovedností Vzdělávací nabídka: běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým aktivity podporující sbližování dětí aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta jednoho ke druhému) činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí lokomoční pohybové činnosti chůze, běh, skoky, lezení

5 smyslové a psychomotorické hry a činnosti hudební a hudebně pohybové hry činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí společné diskuse, rozhovory, individuální i skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle obrázků, podle vlastní fantazie) přednes, recitace, dramatizace, zpěv motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností spontánní hra, volné hry a experimenty smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové i sluchové percepce, paměti a pozornosti hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (zlo, dobro, spravedlnost, pravda, upřímnost...) ekologicky motivované hrové aktivity Kompetence, ke kterým směřujeme: zvládnout základní prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (ve skupině dětí na vycházce, na písku, na zahradě na silnici...) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické návyky (osobní hygiena, stolování, oblékat se, svlékat, obouvat...) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce potřeba navazovat dětská přátelství respektovat potřeby jiného dítěte, půjčování her dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování (doma v mateřské škole, na veřejnosti...) vést rozhovor s ostatními dětmi i dospělými respektovat potřeby jiného dítěte, podělit se o hračky, pomůcky i odměnu začlenit se do třídy, do kolektivu Integrovaný blok

6 POJĎ BYDLET S NÁMI Charakteristika: V tomto tématickém bloku se zaměříme na širší okolí dítěte. Budeme zařazovat činnosti k poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije rodina, mateřská škola. Blok seznamuje děti se vztahy mezi lidmi v rodině, kolektivu, ve společnosti a učí je dodržovat dohodnutá pravidla. Přirozeným pozorováním a užíváním různých materiálů směřuje integrovaný blok k rozšíření poznatků o rodině a společnosti celkově. Vede k uvědomění si sama sebe a role, kterou v rodině zastávám (role dítěte, sourozence, pomocníka...). S tím také souvisí plnění určitých povinností, které dítě v rodině má. Blok podporuje také zlepšování fyzické zdatnosti dětí při různých pohybových činnostech. Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si k věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách seznamování se se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

7 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti chůze, běh, lezení, a nelokomoční pohybové činnosti změny poloh a pohybů těla na místě zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení) hudební a hudebně pohybové hry konstruktivní a grafické činnosti aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, do obchodu, na OÚ...) ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů v okolí dítěte námětové hry a činnosti záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, počet, chuť, vůně, zvuk), jejich charakteristických znaků a funkcí hry na téma rodiny, přátelství apod. Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé od sebe liší věkem, pohlavím, vlastnostmi, jazykem, místem narození... dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích úsměv, pláč, hněv, vztek, zloba, údiv, vážnost... společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření hry a činnosti, které dítě vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině) -mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

8 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí(dítě, rodič, dospělý, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává hry a praktické činnosti, které uvádějí dítě do světa lidí (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tématické hry seznamující dítě s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace...)umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Kompetence, ke kterým směřujeme: schopnost projevit přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování) projevení zájmu poznávat okolí osvojit si základní vědomosti o rodině, o místě kde žiji potřeba vyjádřit své dojmy, prožitky pochopit, že každý má ve společnosti(v rodině, v MŠ...)svou roli, podle které je třeba se chovat chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem (k dětem i k dospělým) bez předsudků a s úctou k jejich osobě dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě Integrovaný blok CO PŘINÁŠÍŠ PODZIME, TO SE BRZY DOZVÍME Charakteristika: Využívá předcházejícího integrovaného bloku a zcela nenásilně na něj navazuje. Směřuje k prohlubování vztahu dětí k přírodě a k darům, které nám poskytuje. Vede k rozšiřování poznatků o přírodním prostředí, k vytváření citového postoje k němu a k uvědomování si nutnosti jeho ochrany. Podporuje sledování časové posloupnosti střídáním ročních období ve spojení s typickými činnostmi a charakteristickými znaky. Děti budou motivovány praktickými činnostmi k upevňování číselných a matematických pojmů. Rozšiřuje poznatky směřující k vytváření zdravých životních návyků, zdravé výživy, zdravého pohybu a uvědomění si vlastního zdraví.

9 Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si poznatků o přírodě a jeho vlivu na zdraví osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu osvojení si poznatků, které předcházejí čtení a psaní posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování...) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání seznamování se se světem lidí i přírody, osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi i společností Vzdělávací nabídka: manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním a materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi a přírodninami, které je obklopují a jejich praktickým používáním hudební a hudebně pohybové hry a činnosti činnosti, které směřují k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách, pohybových činnostech...) samostatný projev na určité téma přednes, recitace, dramatizace, zpěv prohlížení a,,čtení''knížek a dětských časopisů spontánní hra výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních představení) běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhým dítětem i s dospělým společná setkávání, povídání sdílení tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, literární, výtvarné podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, divadelních scének

10 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá a neživá, rostliny a živočichové, krajina a její ráz, počasí...) praktické pokusy, manipulace s různými materiály, zkoumání pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (louka, les, pole, zahrada, rybník...) Kompetence ke kterým směřujeme: spolupracovat s ostatními respektovat potřeby jiného dítěte, vycházet mu vstříc, půjčit hračku zachovat správné držení těla rozlišovat, co prospívá přírodě a lidskému zdraví, co mu naopak škodí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami... pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno porozumět slyšenému příběhu zachytit hl.myšlenku, děj, umět ho zopakovat popsat situaci skutečnou i podle obrázku projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu... odloučit se na delší dobu od rodičů, být aktivní bez jejich opory potřeba vyjádřit své dojmy, pocity Integrovaný blok Cinky linky, zvonek zvoní Charakteristika: V tomto integrovaném bloku bude hlavním záměrem vytváření elementárních poznatků o lidových zvycích a tradicích vážících se k svátkům Sv. Mikuláše a Vánoc. Rozvíjí všestranné dovednosti dětí přípravou vánočních dárečků. Vystoupení pro rodiče a nejstarší spoluobčany rozvíjí vzájemnou komunikaci a vede k vytváření prosociálních postojů. Poskytuje dětem radost a uspokojení z vlastního úspěchu a z toho, že dítě samo může dělat radost druhým. V návaznosti na předcházející integrované bloky vážící se k podzimu, rozšiřuje dále poznatky o dění v souvislosti se změnami, které probíhají v usínající zimní přírodě.

11 Vzdělávací cíle: rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální( výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) rozvoj paměti a pozornosti vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, rozvoj zájmu o učení rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj kooperativních dovedností rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností a zvyků v nich uznávaných rozvoj společenského i estetického vkusu vytváření elememntárních poznatků o širším přírodním i kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Vzdělávací nabídka: smyslové a psychomotorické hry hudební a hudebně pohybové hry chůze běh, skoky, poskoky, lezení a změny poloh a pohybů těla na místě činnosti relaxační a odpočinkové společné diskuse, rozhovory, individuální i skupinová konverzace poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů vážících se k tradicím Mikuláše a vánoc přednes, recitace, dramatizace, zpěv prohlížení a,,čtení'' knížek a časopisů činnosti zasvěcující dítě do světa časových pojmů, vztahů souvisejících s dením řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, událostí apod. Konkrétní manipulace s materiálem třídění, přiřazování, uspořádání,, porovnávání, odhad... rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání kooperativní činnosti ve dvojicích i skupinách hry, při nichž se dítě učí respektovat druhého i celou skupinu přípravy a realizace společných zábav a slavností v rámci zvyků a tradic slovesné, literární, výtvarné, dramatické činnosti

12 návštěvy divadelních představení využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi, zvyky a zvyky běžnými v jeho sociokulturním prostředí sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé a na kterých se samo může podílet práce s literárními texty didaktické a námětové činnosti Kompetence ke kterým směřujeme: koordinovat lokomoci a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou pohybovat se ve skupině dětí ve dvojici i samostatně potřeba vyjádřit své dojmy a prožitky osvojit si základní povědomí o tradicích a zvycích zvládnout jednoduchou sebeobsluhu sledovat a vyprávět příběh, pohádku záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost naučit se nazpaměť krátké texty prožívat radost přijímat pozitivní i negativní hodnocení a vyrovnat se s tím spolupracovat s ostatními dodržování pravidel her a jiných činností vyjadřovat své představy pomocí kresby, modelování, tvoření z papíru a přírodnin... dbát na pořádek a čistotu Integrovaný blok Pramínek zdraví Charakteristika: Blok se zaměřuje na ochranu zdraví, uvědomění si vlastního těla a na nemoci, které člověka postihují. Upozorňuje na nebezpečí úrazu způsobeného jiným člověkem. Dítě uplatňuje základní hygienické návyky a zvládá jednoduchou sebeobsluhu. Umí rozlišit, co prospívá zdraví a co mu naopak škodí. Prostřednictvím podtémat se děti učí pojmenovávat části těla, orgánů a jejich funkcí a získává tak povědomí o způsobech ochrany zdraví. Blok využívá pro děti běžné situace a učí je chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví druhých ani sebe.

13 Vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj řečových schopností osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech abeceda čísla poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních vztahů k sobě, rozvoj schopnosti sebeovládání vytvoření prosociálních postojů(rozvoj citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti...) vytvoření povědomí o mezilidských hodnotách rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách spoluvytváření zdravého a pro dítě bezpečného prostředí a ochrana dítěte před nebezpečnými vlivy Vzdělávací nabídka: zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační...) smyslové a psychomotorické hry činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách, pohyb.činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí sezónní činnosti, míčové hry grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry hry se slovy, hádanky, vokální činnosti hry se zvuky a gesty hry podporující tvořivost, představivost fantazii výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční, či dramatické velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuk hry na rozvoj vůle vytrvalosti, sebeovládání poznávání lidských vlastností, čím se lidé od sebe liší a v čem jsou si podobní činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních hry a činnosti, kde se dítě učí chránit své soukromí a bezpečí

14 slovesné, literární výtvarné či dramatické činnosti hry a aktivity na téma dopravy, bezpečnost chování a ochrana zdraví

15 Plánované akce ve spolupráci s rodinou a aktivity školy Plánované akce: Akce na pomoc nemocným dětem ve spolupráci s Fondem Sidus Podzimní tvoření s tatínkem Návštěva Mikuláše Vánoční besídka Vánoční koledování po vesnici návštěva u seniorů, předání malého dárečku Desenské koledování u jesliček Vítání nových občánků Masopustní karneval Čarodějnice Oslava Dne matek Oslava Dne dětí Školní výlet Loučení s předškoláky Návštěva Litomyšle Tradiční aktivity: Oslava narozenin dětí se zdobením dortu a přípravou slavnostní tabule Návštěva 1. Třídy ZŠ v Dolním Újezdě před zápisem do prvního ročníku Předplavecká výuka Návštěva divadelních a filmových představení Návštěva výstav Účast ve výtvarné soutěži s názvem:,,požární ochrana očima dětí Sportovní hry MŠ v Litomyšli

16 DÍLČÍ PROGRAMY ŠKOLY Plán logopedické prevence Navázat na dosažené výsledky a využít získané zkušenosti, osvědčené metody a formy práce v této oblasti, spolupráce s logopedy (Mgr. Magda Límová). Prevence vad výslovnosti (prohloubení spolupráce s rodiči, rozšíření nabídky specialistů, spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou návštěva jejich pracovnice přímo ve škole a doporučení návštěvy logopeda). Celkový řečový rozvoj: rozvoj obsahové stránky řeči (jako důležitá podmínka rozvoje osobnosti) v návaznosti na rozvoj formální stránky řeči prevence poruch řeči Předpoklady: podnětnost prostředí příležitost dětí k aktivnímu řečovému projevu podpora mluvního sebevědomí dokonalý vzor řeči dospělých spolupráce s rodinou, příp. logopedem Zdůraznění prevence: rozvoj jemné a hrubé motoriky slovní zásoba vyjadřovací pohotovost (souvislé vyjadřování, gramatická stavba) nosní dýchání a hospodaření s dechem rozvoj obratnosti mluvidel artikulační cvičení sluchové hry a cvičení rytmizace, analyticko-syntetická činnost se slovem, rozvoj fonematického sluchu smyslové vnímání kresba a grafomotorika Grafomotorika: využívání grafomotorických cvičení dle získaných zkušeností a doporučení logopedů pohybová cvičení s říkadly grafický záznam pohybu na velkou plochu, příp. formát A4 u nejstarších dětí individuální postup u každého dítěte

17 Realizace: hrové činnosti dětí jazykové chvilky součást integrovaných bloků, témat a podtémat v průběhu všech činností Plán výchovy k ekologii Vytváření základů ekologického povědomí a chování příklady správného ekologického chování x záporné příklady nejbližší okolí dětí x globální problémy využití pozorování a situací zkušenosti dětí učit děti třídit odpad rozšířit zapojení dětí do péče o zahradu péče o kousek živé přírody pocit sounáležitosti s přírodou ekologicky zaměřené hry a činnosti požívání ekologických mycích a čistících prostředků v MŠ péče o zeleň šetření energií a vodou využívání informací, námětů a materiálů z ekocentra PALETA zapojení do programu M.R.K.E.V Podpora zdraví, uplatňování prvků zdravého životního stylu, Prevence negativních jevů podpora fyzického i psychického zdraví vytváření prostředí pohody a porozumění, bezpečí respektování individuálních potřeb dětí v průběhu celého dne radost z poznávání prostřednictvím prožitků dětí podpora přirozených aktivit, dostatek spontánního i řízeného pohybu dostatek prostoru pro volnou hru, kompenzace sedavé činnosti uplatňování relaxačních, odpočinkových aktivit pestrá strava, pitný režim vytváření základů budoucí systematické péče o vlastní zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu je záležitostí všech pracovníků školy, osobní příklad zaměstnanců, zvyšování znalostí zaměstnanců v oblasti školního stravování prostřednictvím her a každodenních činností poskytovat dětem zdraví podporujícího chování, učit děti vážit si svého zdraví, pečovat o něj, vést děti ke smyslu odpovědnosti za své zdraví, svoji bezpečnost (umět požádat o pomoc) součástí výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu je ochrana zdraví a bezpečnost

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Vzdělávací obsah naší MŠ

Vzdělávací obsah naší MŠ Vzdělávací obsah naší MŠ Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy včetně vzdělávacího obsahu vychází ze základního dokumentu,, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP), který

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY v Doubravčicích Začínáme spolu Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Kontakt:Doubravčice 232, Doubravčice, 282 01 IČO:712 95

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Název programu Modifikace pro tento rok Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Člověk není sám... Hlavní tematický okruh doba Svět je samá září pohádka.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace Strana 1 okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál Motto: Chci najít hodně cest, abych našel sám

Více