Dodatek ŠVP č. 3 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012"

Transkript

1 Dodatek ŠVP č. 3 ze dne Tabulka učebního plánu pro II. stupeň na str. 12 se nahrazuje tabulkou: V tabulce učebního plánu pro II. stupeň dochází ke změně v 7. ročníku ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie. Časová dotace 1 hodina tohoto předmětu se přesouvá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství. V 8. ročníku se časová dotace 1 hodina vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství přesouvá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie. Tato tabulka platí pro všechny ročníky II. stupně od školního roku 2013/2014. Ve školním roce 2012/2013 platí pro 6. a 7. ročník, pro ostatní ročníky platí stávající tabulka.

2 2. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Minimální časová dotace 6 D 7 D 8 D 9 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 10 Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Technické práce 3 1 Práce v domácnosti Další cizí jazyk Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

3 Tabulka začlenění průřezových témat pro II. stupeň na straně 10 se nahrazuje tabulkou: MuV Etnický původ přesun z 9. ročníku vyučovacího předmětu Přírodopis do 8. ročníku MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení přidáno i do 8. ročníku vyučovacího předmětu Přírodopis OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU 9.r-ČJ;6,7.r-D;8,9.r-CJ;8,9.r-OV;7,8.r-Z 6-9.r-CJ;7-9.r-Z;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;7,9.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;6,9.r-OV;7.r-VV 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;8.r-OV;9.r-Z 7-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;9.r-D;6.r-OV;9.r-Z;9.r-Z;9.r-Př;; 6-9.r-ČJ,CJ,VV,F,TV,VZ;9.r-D;6.r-OV;7,8.r-M;8.r-Př;7,9.r- Ch;6,9.r-ČSP 6-9.r-ČJ,CJ,TV,VZ;6.r-M;9.r-D;7.r-VV;7-9.r-Z;8.r-Př;8.r-ČSP 6-9.r-ČJ,TV,VZ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,8,9.r-OV;8.r-VV;9.r- Ch; 7.r-ČSP 7.r-ČJ;9.r-M;8.r-D;8,9.r-CJ;6,8.r-OV;9.r-Ch;6.r-TV8.r-VZ;6.r- ČSP 6-9.r-CJ;6,9.r-ČJ;9.r-M;6,8.r-D;6,8,9.r-OV;7,8.r-Ch;7.r- TV;9.r-VZ;9.r-ČSP 7,9.r-ČJ;9.r-D;7,9.r-CJ;8.r-OV; 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;6.r-M;8.r-D;6,7.r-Z;9.r-Př;8,9.r-Ch;8,9.r- F;6,7.r-TV;8.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-M;6-8.r-D;7,8.r-Z;7.r-Ch 6-9.r-CJ,TV,VZ;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;6,9.r-VV;8.r-Z;8.r- Př;8.r-ČSP 6,7,9.r-ČJ;8.r-M;6.r-D;8,9.r-CJ;6.r-VV;6-8.r-Z;8.r-Př 7-9.r-CJ;6,7,9.r-Př;7.r-ČJ;6.r-M;9.r-D;8.r-VV;8.r-Z;6.r- F;6,7.r-VZ 6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6.r-D;8,9.r-CJ;8.r-Z;6,7.r-VZ 6-9.r-TV;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;8.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r-OV;6.r-VV;7-9.r-Z;6,7,9.r-Př;7,9.r-Ch;8,9.r-F;6.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;6,7,8.r-D;6,7.r- VV;8,9.r-Z;8.r-Ch;7,8.r-F;6,7.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-ČJ;8,9.r-M;9.r-D;6.r-OV;6.r-Z;8. a 9.r- Př;8,9.r-VZ 6,7,9.r-ČJ;7-9.r-CJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6.r-VV;7,8.r-Z;7,8.r- Př;8,9.r-VZ 6-9.r-Z,TV;7,9.r-ČJ;7.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;7.r-Př 7-9.r-CJ;9.r-ČJ;9.r-D;8.r-VV 6-9.r-VZ,TV;6,7,9.r-ČJ;6,9.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r-OV;8.r- VV;7.r-Z;7-9.r-Př;9.r-Ch;9.r-F;9.r-ČSP 6-9.r-TV;6,7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;8,9.r-VZ 7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;9.r-Ch;8,9.r-TV;9.r-VZ;8,9.r- ČSP

4 Tabulka vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk v 7. ročníku na str. 54 a 55 se nahrazuje tabulkou: Do tabulky je přidáno učivo souvětí podřadné, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět.

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. VÝSTUPY KOMPETENCE Komunikační a slohová výchova odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému projevu uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů UČIVO - OBSAH Práce s odbornými texty (opakování, výtah, výpisky) Zaznamenávat hlavní myšlenky výtah,, citát, výpisek Píšeme úřední dopis (přihláška, žádost,úřední dopis) Životopis administrativní umělecký text strukturovaný vlastní životopis Vypravujeme příběhy (vlastní zážitek,reprodukovat příběhy z knih a uměleckého díla) Popis, líčení -odborný popis umělecký popis (líčení) popis uměleckého díla popis pracovního pstupu návod popis pracovního postupu charakteristika MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RV - společenská pravidla Vv estetická úroveň blahopřání, kondolence, www stránky-barva, písmo OSV osobnostní rozvoj - formování studijních dovedností VDO občan, občanská společnost a stát OSV - osobnostní rozvoj - formování studijních dovedností OSV osobnostní rozvoj - rozvoj kreativity OSV sociální rozvoj - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při poznávání lidí OSV osobnostní rozvoj - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Jazyková výchova rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci v písemném projevu zvládá pravopis morfologický Skladba (druhy vět podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné a jednočlenné,, základní větné členy opakování,) shoda přísudku s podmětem větný ekvivalent, větné členy, souvětí podřadné, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět) Tvarosloví (slovní druhy, podstatná jména abstraktní a konkrétní, pomnožná, hromadná a látková, sklońování podstatných. jmen, odchylky v jejich tvarech, zdrobněliny, vlastní jména, přídavná jména druhy, skloňování, Tabulka vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika v 9. ročníku na str. 78 se nahrazuje tabulkou: Z tabulky se vypouští učivo Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

6 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 9. VÝSTUPY KOMPETENCE ČÍSLO A PROMĚNNÁ -matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných - určí hodnotu výrazu - sčítá o odčítá mnohočleny - násobí mnohočleny - provádí rozklad mnohočlenu pomocí vzorců a vy - řeší rovnice se závorkami - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli - vypočítá neznámou ze vzorce - žák řeší lineární rovnici se dvěma dvěmi neznámými - žák řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěmi neznámými výpočtem a graficky - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyjadřuje funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů UČIVO - OBSAH Algebraické výrazy - výrazy s proměnnou - určení hodnoty výrazu - sčítání a odčítání mnohočlenů - násobení mnohočlenů - ověření správnosti výsledku dosazením - rozklady mnohočlenů pomocí vzorců a vytýkání Algebraická technika - složitější rovnice - rovnice s neznámou ve jmenovateli - výpočet neznámé ze vzorce - lineární rovnice se dvěmi neznámými - soustava dvou lineárních rovnic se dvěmi neznámými, dosazovací metoda, sčítací metoda, grafické řešení - slovní úlohy o pohybu, společné práci, směsích Funkce a jejich užití v praxi - definice funkce - intervaly - graf funkce - lineární funkce a její vlastnosti - užití funkcí při řešení slovních úloh MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA F, Př, Z, Ch - zobecnění vztahů - proměnné EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí F- dráha, rychlost, čas CH- roztoky Ov - nákupy PT VDO - Sociální rozvoj (mezilidské vztahy, solidarita, charita. sbírky F, Ov - elektřina, rovnoměrný pohyb - závislosti spotřeby v rodině EV, MeV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

7 GEOMETRIE - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh - využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod zákl. rovinných útvarů - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich vlastnosti - načrtne a sestrojí sítě základních těles - odhaduje a vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele a koule Početní geometrie - obvody a obsahy geometrických útvarů - opakování - obvody a obsahy n-úhelníků, kruhu a jeho částí Konstrukční geometrie - podobnost -podobnost trojúhelníků - užití podobnosti v praxi Tělesa - povrchy a objemy těles, opakování kvádr, krychle, hranol, válec - objem a povrch jehlanu, kužele a koule Průměty těles Vv-rovinné útvary - náčrty - souměrnost Vv- tělesa - náčrty Tabulka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v 9. ročníku na str. 116 se nahrazuje tabulkou: Do tabulky je přidáno učivo Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Ročník: 9. VÝSTUPY KOMPETENCE UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

8 - se orientuje v profesích - umí posoudit své možnosti, tělesný a zdravotní stav - využívá poradenské služby - prokáže schopnost prezentace na trhu práce - sebehodnocení Svět práce - možnosti vzdělání (učební a studijní obory) - zaměstnání, způsob hledání práce, životopis, pohovor, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů - podnikání formy podnikání MeV Práce v realizačním týmu- Spolupráce v týmu VDO Občan, občanská společnost a stát - Učí se angažovanosti a toleranci VMEGS Jsme Evropané - Učí se překonávat stereotypy a předsudky OSV Osobnostní rozvoj Vzdělávání MeV Fungování a vliv médií ve společnosti OV druhy životního nasazení možnosti výběru zaměstnání NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY - vybírá, třídí a hodnotí informace - řeší úlohy na prostorovou představivost - čte informace z jednoduchých technických výkresů a diagramů Užití algebry v technické praxi Užití algebry ve finanční praxi Průměty těles Svět práce technické a stavební výkresy Ov- financování domácnosti, úvěry, úroky, hypotéky Tv - sportovní výkony - EV- Vztah člověka k prostředí(spotřeba ) - MeV- Fungování a vliv médií ve společnosti ( vliv médií na každodenní život, bankovní produkty) Tabulka osnov vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství na str. 88 se přesouvá do 7. ročníku. Na str. 94 dochází k těmto úpravám: Vypouští se: Časová dotace 1 hodina týdně v 7. roč. 33 hodin za rok. Upravuje se: 2 hodina týdně v 8. roč. 66 hodin za rok. Vzdělávací obsah obsah učiva je rozpracován do dvou ročníků 2. stupně ZŠ (8. a 9. roč.) Vypouští se tabulka osnov pro 7. ročník. Tabulka vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie se nahrazuje tabulkou: Vzdělávací oblast Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie, ročník 8. Obsah učiva: Směsi, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny.

9 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. VÝSTUPY KOMPETENCE UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA : -rozlišuje směsi a ch.č.látky, -dovede aplikovat do praxe, -provádí dělení směsí, -rozliší druhy vod, -chápe prevenci čistoty vod a ovzduší : -určí vlastnosti látek (spol.a rozdílné) -dodržuje pokyny k bezpečnosti -všímá si havárií s únikem nebezpečných látek v průmyslu Učitel: zdůrazňuje bezpečí práce: -chápe souvislosti mezi pojmy atom a molekula -rozlišuje chem.prvky a chem. sloučeniny, -orientuje se v period.soustavě, rozlišuje kovy a nekovy a chápe jejich vlastnosti a užití Učitel: vede žáky k pochopení per.zákona v souvislosti s ox.č. Komp.občanské (skleník.efekt, zápalnost fosforu..) Komp.personální (sůl v potravě) SMĚSI směsi(roztoky) odděl.složek směsí voda vzduch Pozorování, pokus a bezp. práce vlastnosti látek zásady bezp.práce nebezp.látky mimořád.události Částicové složení látek. Chemické prvky a sloučeniny (H,O, N, halogeny nekovy, oxidy, halogenidy, sulfidy, názvosloví) F - hustota látek Z - voda v přírodě VDO - Obč.společnost a stát VDO - voda v globální dimenzi F - hustota, rozpustnost, tepel. vodivost, el. vodivost Ov - ochrana zdraví OSV-Osobnostní rozvoj EV-Vztah člověka k prostředí OSV - seberegulující jednání EV souvislosti mezi chemií F - atomistika, atom. elektrárny Př - ochrana ovzduší VMEGS VDO - Obč.společnost a stát EV - Ekosystém EV - ozon.díra

10 : -chápe souvislost oxid.čísla a koncovek názvosloví, -umí tvořit vzorce oxidů, podle elektronegativity prvku -usuzuje vlastnosti oxidů, jejich použití. -porovnává vlastnosti a použití vybraných ch. látek. -chápe vznik kyselých dešťů a vliv na ŽP (jak jim předcházet) -rozumí stupnici ph, dovede ph změřit, - zná příklady neutralizace v praxi Učitel: upozorní na nebezpečnost žíravin, na první pomoc a zacházení s nimi, vede diskusi o kyselých deštích. : - rozliší nejjednoduší uhlovodíky podle řetězců a vazeb chápe jejich použití v praxi -chápe paliva jako zdroj energie -uvede příklady produktů zpracování ropy -rozliší vybrané deriváty a jejich zdroje, vlastnosti a použití -určí podmínky pro aktivní fotosyntézu Komp. občanské - E. Votoček Komp. občanské - (žíraviny, první pomoc) Komp.pracovní - měření ph Komp.občanské - (sůl v naší potravě) Komp.k učení - (iontové rovnice) ANORGANICKÉ SLOUČENINY chem.názvosloví třídění oxidů vlastnosti a užití významných oxidů kyseliny a hydroxidy (vlastnosti, vzorce, názvy a použití) kyselost a zásaditost roztoků - ph soli kyslíkaté a nekyslíkaté (názvosloví, vlastnosti a použití, významné halogenidy) význam solí: průmyslová hnojiva ORGANICKÉ SLOUČENINY uhlovodíky nasycené, nenasycené, areny, cykloalkany paliva (ropa, uhlí, zemní plyn, vyrobená paliva) deriváty uhlovodíků (alkoholy, karbonylové slouč., karboxylové kyseliny), estery fotosyntéza (výchozí látky a produkty) a ekologií Př - minerály Z - oblasti postižené kyselými dešti Př - kamenná sůl VDO - ochrana přírody VMEGS globální přírodní prostředí VMEGS - Evropa a svět nás zajímá VDO - Obč.společnost a stát VMEGS - jsme Evropané Př - fyziologie rostlin OSV - bezpečné práce s hořlavinami EV - užitečnost i škodlivost paliv OSV - nebezpečí používání alkoholických nápojů VMEGS - celosvětová ochrana ŽP, ozonová vrstva VMEGS - Evropa a svět OSV - Osobnostní rozvoj EV - Jsme Evropané Tabulka vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie, 9. roč. na str. 65 se nahrazuje tabulkou: Vypouští se učivo Organické sloučeniny.

11 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. VÝSTUPY KOMPETENCE : - uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů : - aplikuje poznatky do praxe, chápe faktory ovlivňující průběh reakcí Učitel: zdůrazní hosp.škody koroze a hospodaření s teplem v domácnosti : -rozliší reaktanty a produkty -rozumí důležitým ch. reakcím, - klasifikuje a hodnotí jejich využívání -umí číst ch. rovnice -chápe zákon zach. hmotnosti při výpočtech. -učí se předcházet nebezpečí následků reakcí : - hodnotí využívání prvotních a druhot.surovin, aplikuje znalosti o hašení požárů do model.situací, chápe vliv různých látek na ŽP Učitel: připraví model.situace požáru zdůrazní učivo o drogách a pesticidech. UČIVO - OBSAH Přírodní látky sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny (zdroje, vlastnosti a příklady funkcí v těle CHEMICKÉ REAKCE redoxní reakce (výroba železa), koroze, termické reakce chemie a elektřina (výroba el.proudu chemickou cestou) CHEMICKÉ REAKCE molární hmostnost, látkové množství chem. rovnice a výpočty z rovnic klasifikace ch. reakcí (slučování, neutralizace) ovlivňování rychlosti reakcí CHEMIE A SPOLEČNOST chem.průmysl (výrobky, rizika pro ŽP, recyklace surovin) detergenty a pesticidy, insekticidy biotechnologie potravin léčiva a návykové látky hořlaviny (třídy nebezp.) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA EV-Jsme Evropané EV - zdravá výživa OSV - péče o zdraví (skladba stravy) OSV - Osobnostní rozvoj Př - železné rudy F teplo OSV - péče o akumulátor OSV-Morální rozvoj EV - zamoř.ovzduší spalinami M - výpočet mol. hmotnosti - výpočet z chem. rovnic Př - term.reakce (dýchání, fotosynt.) F - pojem rychlost v jiném významu Kompetence k učení a pracovní EV-Vztah člověka k prostředí neutralizace úniku škodlivých látek Př - OŽP pesticidy detergenty Ov - léčiva, drogy VDO - Občan a stát EV - recyklace surovin, ochrana ŽP na Zemi EV - Lidské aktivity a ŽP OSV - drogy OSV - Morální rozvoj Tabulky vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Přírodopis na str se nahrazují tabulkami: Upravuje se obsah učiva v ročníku v předmětu Přírodopis Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 6. VÝSTUPY KOMPETENCE ZEMĚ A ŽIVOT NA NÍ - objasní vznik a stavbu planety Země, s porozuměním užívá pojmy vesmír, galaxie, sluneční soustava, Slunce UČIVO - OBSAH Vesmír Sféry Země Anorganické a organické látky MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Z Vznik Vesmíru, Přírodní sféry Země Čj pracujeme s odbornými texty

12 - definuje fotosyntézu jako základní podmínku života i jako proces přeměna anorganických látek v látky organické a kyslík - vlastními slovy popíše teorii vzniku života na Zemi od primitivních organizmů v oceánech až po přechod organizmů na souš - objasní vznik rozmanitosti života na Zemi, jmenuje člověka jako živočicha, který nejvíc ovlivňuje život na Zemi Vznik života na Zemi Měnící se tvář Země Rozmanitost života na Zemi (výtah, výpisky) Ch Chemické reakce PROJEVY A POTRAVNÍ VZTAHY ŽIVÝCH ORGANIZMŮ - vyjmenuje základní projevy všech živých organizmů - s porozuměním užívá pojem ekosystém, producent, konzument (býložravec, všežravec, masožravec), rozkladač, cizopasník (parazit), uvede příklady, objasní pojem symbióza, uvede příklady - objasní rozdíl mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou Základní projevy živých organizmů Potravní vztahy organizmů Ch Směsi (voda, vzduch) EV Základní podmínky života, Ekosystém BUŇKA JAKO STAVEBNÍ KÁMEN ŽIVOTA - aplikuje praktické metody poznávání přírody - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody - definuje buňku jako základní stavební a funkční jednotku živých organizmů - popíše základní stavbu rostlinné a živočišné buňky, uvede rozdíly - vymezí rozdíl mezi jednobuněčnými organizmy, koloniemi a mnohobuněčnými organizmy, uvede příklady Pozorování přírody Buňka Jednobuněčnost a mnohobuněčnost EV Vztah člověka k prostředí TŘÍDĚNÍ ORGANIZMŮ - třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a nižších taxonomických jednotek -uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - vyjmenuje základní znaky sinic, objasní, proč Názvy organizmů Systém organizmů Říše viry Říše bakterie Sinice Ch Chemie a společnost

13 vzniká vodní květ - jmenuje základní znaky jednobuněčných rostlin - řas a řadí je mezi významné producenty, vyjmenuje vybrané zástupce jednobuněčných řas, s porozuměním užívá pojem plankton Jednobuněčné rostliny Řasy Říše houby Říše prvoci - rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná podle charakteristických znaků - vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích - objasní funkci dvou organizmů ve stélce lišejníků - vyjmenuje základní znaky prvoků a uvede příklady prvoků podle způsobu pohybu TŘÍDĚNÍ BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ A BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ V EKOSYSTÉMECH - objasní pojem bezobratlí živočichové, vymezí rozdíl mezi bezobratlými živočich y obratlovci, vyjmenuje základní znaky a projevy živočichů - třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a nižších taxonomických jednotek - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje do hlavních taxonomických skupin - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí - uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam - objasní rozdíl mezi vnitřním a vnějším parazitem, vyjmenuje vnitřní parazity, vysvětlí, jakým způsobem se proti nim můžeme bránit Třídění bezobratlých živočichů: Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci Ostnokožci Ekosystémy: Půda Les Louka, pastvina, step Pole, sady a zahrady Parky (městská zeleň) Lidská obydlí Cizokrajné suchozemské ekosystémy Rybník a jezero Potok a řeka Moře a oceán Vnitřní parazité Cj Tematický okruh (Příroda) Výchova k občanství Naše obec, region, kraj EV Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Ekosystém

14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 7. VÝSTUPY KOMPETENCE UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA TŘÍDĚNÍ STRUNATCŮ A STRUNATCI V EKOSYSTÉMECH - objasní pojem strunatci a vyjmenuje jejich základní znaky, vymezí rozdíl mezi bezobratlými živočichy a strunatci - třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a nižších taxonomických jednotek - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje do hlavních taxonomických skupin - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí - uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam SYSTÉM A TŘÍDĚNÍ ROSTLIN - vysvětlí postavení rostlin v systému organizmů a v potravních vztazích - objasní pojem pletivo - chápe dvouslovné pojmenování rostlin - charakterizuje hlavní znaky zelených řas, mechové rostliny, plavuní, přesliček, kapradin, nahosemenných a krytosemenných rostlin, popíše jejich životní prostředí, rozmnožování, význam a vyjmenuje typické zástupce Třídění strunatců Obratlovci Mihule, Paryby, Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci Ekosystémy: Les Louka a pole Park Lidská obydlí a jejich okolí Rybník a jezero Potok a řeka Cizokrajné suchozemské ekosystémy Moře a oceán Řasy Výtrusné rostliny Semenné rostliny Cj Tematický okruh (Příroda) EV Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Ekosystém MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti Čj pracujeme s odbornými texty (výtah, výpisky)

15 STAVBA TĚLA KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin Kořen Stonek List Květ Plody a semena Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin -rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce ROSTLINY V EKOSYSTÉMECH - odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí -rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů - vyjmenuje a pozná typické zástupce léčivých rostlin a popíše jejich využití, vyjmenuje a pozná příklady jedovatých rostlin, uvede zásady manipulace s nimi a vysvětlí jejich význam - vysvětlí význam ochrany přírody a aplikuje zásady ochrany přírody při pozorování v terénu, rozliší základní typy chráněných území v ČR Les Louka, pastvina, step Zahrada a sad Pole Parky a botanické zahrady Rumiště Lidská obydlí Rybník a jezero Potok a řeka Cizokrajné suchozemské ekosystémy Moře a oceány Léčivé a jedovaté rostliny Ochrana rostlin Výchova k občanství Naše obec, region, kraj EV Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Ekosystém Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 8.

16 VÝSTUPY KOMPETENCE VÝVOJ ČLOVĚKA - orientuje se základních vývojových stupních fylogeneze člověka - zařazuje člověka do systému živočichů - charakterizuje vznik odlišných lidských skupin jako výsledek působení prostředí - charakterizuje rasismus jako nevědeckou teorii UČIVO - OBSAH Vývoj člověka Australopiték, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens Variabilita člověka MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA D Úvod do dějepisu Z Obyvatelstvo světa Výchova k občanství Podobnost a odlišnost lidí ANATOMIE ČLOVĚKA - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy - objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organizmů - definuje nauku o dědičnosti a základní pojmy, uvede význam J. G. Mendela pro vznik genetiky - zná rizika spojená s kouřením, užíváním alkoholu, drog a rizikovým sexuálním chováním - rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby - aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Buňka Tkáně Orgán, orgánová soustava Opěrná soustava Svalová soustava Oběhová soustava Mízní soustava Dýchací soustava Trávicí soustava Výživa Vylučovací soustava Kožní soustava Nervová soustava (stavba) Smyslová soustava Hormonální soustava Rozmnožovací soustava Období lidského života Genetika Člověk a zdraví shrnutí MuV Etnický původ Ch Přírodní látky Cj Tematický okruh (Zdraví) Výchova ke zdraví Tv Speciální cvičení, Význam pohybu pro zdraví OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti Muv Lidské vztahy

17 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 9 VÝSTUPY KOMPETENCE ÚVOD DO STUDIA GEOLOGIE - chápe význam geologických věd, jejich využití v praxi - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života - vyzná se v názorech na vznik, složení a vývoj vesmíru, Země MINERÁLY - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek UČIVO - OBSAH Geologické vědy a využití geologie Země ve Vesmíru Krystalová stavba minerálů Vlastnosti minerálů Přehled minerálů - Prvky, Sulfidy, Halogenidy, Oxidy, Uhličitany, Sírany, Fosforečnany, Křemičitany MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Z Vznik Země, Vesmíru Ch Anorganické sloučeniny, Chemické prvky a sloučeniny, Chemické reakce Z Stavba Země, Světové hospodářství HORNINY - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny s použitím určovacích pomůcek - rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody Rozdělení hornin Vnitřní geologické děje Vyvřelé (magmatické) horniny Vnější geologické děje Usazené (sedimentární) horniny Přeměněné (metamorfované) horniny Ch Organické sloučeniny Z Sopečná činnost PŮDA A VODA - porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě Půda Podzemní voda a prameny Z Světové zemědělství, Rybolov

18 DĚJINY ZEMĚ - rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR - charakterizuje geologickou stavbu České republiky a její odlišný geologický vývoj v čase - charakterizuje rozdíly mezi geografickou a geologickou mapou Předgeologické období Prahory Starohory Prvohory Druhohory Třetihory Čtvrtohory Geologická mapa Geologické jednotky ČR Z Vývoj kontinentů Z Česká republika (Geologie, Místní region, Regiony ČR) EKOLOGIE - uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému - rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystémů - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému Úvod do ekologie Globální problémy lidstva Ochrana přírody Domácí ekologie Ch Chemie a společnost Z Globální problémy lidstva, Svět dnes (ohniska neklidu) Cj Tematický okruh (Životní prostředí) VMEGS Evropa a svět nás zajímá EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystém, Základní podmínky života MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti MuV Princip smíru a solidarity

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka - 1 1 1 3 Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 Sportovní hry 1 1 1 1 4 Výtvarné projekty 1 1 1

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více