Dodatek ŠVP č. 3 ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012"

Transkript

1 Dodatek ŠVP č. 3 ze dne Tabulka učebního plánu pro II. stupeň na str. 12 se nahrazuje tabulkou: V tabulce učebního plánu pro II. stupeň dochází ke změně v 7. ročníku ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie. Časová dotace 1 hodina tohoto předmětu se přesouvá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství. V 8. ročníku se časová dotace 1 hodina vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství přesouvá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie. Tato tabulka platí pro všechny ročníky II. stupně od školního roku 2013/2014. Ve školním roce 2012/2013 platí pro 6. a 7. ročník, pro ostatní ročníky platí stávající tabulka.

2 2. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Minimální časová dotace 6 D 7 D 8 D 9 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 10 Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Technické práce 3 1 Práce v domácnosti Další cizí jazyk Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

3 Tabulka začlenění průřezových témat pro II. stupeň na straně 10 se nahrazuje tabulkou: MuV Etnický původ přesun z 9. ročníku vyučovacího předmětu Přírodopis do 8. ročníku MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení přidáno i do 8. ročníku vyučovacího předmětu Přírodopis OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU 9.r-ČJ;6,7.r-D;8,9.r-CJ;8,9.r-OV;7,8.r-Z 6-9.r-CJ;7-9.r-Z;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;7,9.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;6,9.r-OV;7.r-VV 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;8.r-OV;9.r-Z 7-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;9.r-D;6.r-OV;9.r-Z;9.r-Z;9.r-Př;; 6-9.r-ČJ,CJ,VV,F,TV,VZ;9.r-D;6.r-OV;7,8.r-M;8.r-Př;7,9.r- Ch;6,9.r-ČSP 6-9.r-ČJ,CJ,TV,VZ;6.r-M;9.r-D;7.r-VV;7-9.r-Z;8.r-Př;8.r-ČSP 6-9.r-ČJ,TV,VZ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,8,9.r-OV;8.r-VV;9.r- Ch; 7.r-ČSP 7.r-ČJ;9.r-M;8.r-D;8,9.r-CJ;6,8.r-OV;9.r-Ch;6.r-TV8.r-VZ;6.r- ČSP 6-9.r-CJ;6,9.r-ČJ;9.r-M;6,8.r-D;6,8,9.r-OV;7,8.r-Ch;7.r- TV;9.r-VZ;9.r-ČSP 7,9.r-ČJ;9.r-D;7,9.r-CJ;8.r-OV; 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;6.r-M;8.r-D;6,7.r-Z;9.r-Př;8,9.r-Ch;8,9.r- F;6,7.r-TV;8.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-M;6-8.r-D;7,8.r-Z;7.r-Ch 6-9.r-CJ,TV,VZ;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;6,9.r-VV;8.r-Z;8.r- Př;8.r-ČSP 6,7,9.r-ČJ;8.r-M;6.r-D;8,9.r-CJ;6.r-VV;6-8.r-Z;8.r-Př 7-9.r-CJ;6,7,9.r-Př;7.r-ČJ;6.r-M;9.r-D;8.r-VV;8.r-Z;6.r- F;6,7.r-VZ 6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6.r-D;8,9.r-CJ;8.r-Z;6,7.r-VZ 6-9.r-TV;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;8.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r-OV;6.r-VV;7-9.r-Z;6,7,9.r-Př;7,9.r-Ch;8,9.r-F;6.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;6,7,8.r-D;6,7.r- VV;8,9.r-Z;8.r-Ch;7,8.r-F;6,7.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-ČJ;8,9.r-M;9.r-D;6.r-OV;6.r-Z;8. a 9.r- Př;8,9.r-VZ 6,7,9.r-ČJ;7-9.r-CJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6.r-VV;7,8.r-Z;7,8.r- Př;8,9.r-VZ 6-9.r-Z,TV;7,9.r-ČJ;7.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;7.r-Př 7-9.r-CJ;9.r-ČJ;9.r-D;8.r-VV 6-9.r-VZ,TV;6,7,9.r-ČJ;6,9.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r-OV;8.r- VV;7.r-Z;7-9.r-Př;9.r-Ch;9.r-F;9.r-ČSP 6-9.r-TV;6,7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;8,9.r-VZ 7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;9.r-Ch;8,9.r-TV;9.r-VZ;8,9.r- ČSP

4 Tabulka vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk v 7. ročníku na str. 54 a 55 se nahrazuje tabulkou: Do tabulky je přidáno učivo souvětí podřadné, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět.

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. VÝSTUPY KOMPETENCE Komunikační a slohová výchova odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému projevu uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů UČIVO - OBSAH Práce s odbornými texty (opakování, výtah, výpisky) Zaznamenávat hlavní myšlenky výtah,, citát, výpisek Píšeme úřední dopis (přihláška, žádost,úřední dopis) Životopis administrativní umělecký text strukturovaný vlastní životopis Vypravujeme příběhy (vlastní zážitek,reprodukovat příběhy z knih a uměleckého díla) Popis, líčení -odborný popis umělecký popis (líčení) popis uměleckého díla popis pracovního pstupu návod popis pracovního postupu charakteristika MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RV - společenská pravidla Vv estetická úroveň blahopřání, kondolence, www stránky-barva, písmo OSV osobnostní rozvoj - formování studijních dovedností VDO občan, občanská společnost a stát OSV - osobnostní rozvoj - formování studijních dovedností OSV osobnostní rozvoj - rozvoj kreativity OSV sociální rozvoj - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při poznávání lidí OSV osobnostní rozvoj - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Jazyková výchova rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci v písemném projevu zvládá pravopis morfologický Skladba (druhy vět podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné a jednočlenné,, základní větné členy opakování,) shoda přísudku s podmětem větný ekvivalent, větné členy, souvětí podřadné, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět) Tvarosloví (slovní druhy, podstatná jména abstraktní a konkrétní, pomnožná, hromadná a látková, sklońování podstatných. jmen, odchylky v jejich tvarech, zdrobněliny, vlastní jména, přídavná jména druhy, skloňování, Tabulka vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika v 9. ročníku na str. 78 se nahrazuje tabulkou: Z tabulky se vypouští učivo Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

6 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 9. VÝSTUPY KOMPETENCE ČÍSLO A PROMĚNNÁ -matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných - určí hodnotu výrazu - sčítá o odčítá mnohočleny - násobí mnohočleny - provádí rozklad mnohočlenu pomocí vzorců a vy - řeší rovnice se závorkami - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli - vypočítá neznámou ze vzorce - žák řeší lineární rovnici se dvěma dvěmi neznámými - žák řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěmi neznámými výpočtem a graficky - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyjadřuje funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů UČIVO - OBSAH Algebraické výrazy - výrazy s proměnnou - určení hodnoty výrazu - sčítání a odčítání mnohočlenů - násobení mnohočlenů - ověření správnosti výsledku dosazením - rozklady mnohočlenů pomocí vzorců a vytýkání Algebraická technika - složitější rovnice - rovnice s neznámou ve jmenovateli - výpočet neznámé ze vzorce - lineární rovnice se dvěmi neznámými - soustava dvou lineárních rovnic se dvěmi neznámými, dosazovací metoda, sčítací metoda, grafické řešení - slovní úlohy o pohybu, společné práci, směsích Funkce a jejich užití v praxi - definice funkce - intervaly - graf funkce - lineární funkce a její vlastnosti - užití funkcí při řešení slovních úloh MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA F, Př, Z, Ch - zobecnění vztahů - proměnné EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí F- dráha, rychlost, čas CH- roztoky Ov - nákupy PT VDO - Sociální rozvoj (mezilidské vztahy, solidarita, charita. sbírky F, Ov - elektřina, rovnoměrný pohyb - závislosti spotřeby v rodině EV, MeV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

7 GEOMETRIE - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh - využívá potřebnou matematickou symboliku - odhaduje a vypočítá obsah a obvod zákl. rovinných útvarů - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich vlastnosti - načrtne a sestrojí sítě základních těles - odhaduje a vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele a koule Početní geometrie - obvody a obsahy geometrických útvarů - opakování - obvody a obsahy n-úhelníků, kruhu a jeho částí Konstrukční geometrie - podobnost -podobnost trojúhelníků - užití podobnosti v praxi Tělesa - povrchy a objemy těles, opakování kvádr, krychle, hranol, válec - objem a povrch jehlanu, kužele a koule Průměty těles Vv-rovinné útvary - náčrty - souměrnost Vv- tělesa - náčrty Tabulka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v 9. ročníku na str. 116 se nahrazuje tabulkou: Do tabulky je přidáno učivo Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Ročník: 9. VÝSTUPY KOMPETENCE UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

8 - se orientuje v profesích - umí posoudit své možnosti, tělesný a zdravotní stav - využívá poradenské služby - prokáže schopnost prezentace na trhu práce - sebehodnocení Svět práce - možnosti vzdělání (učební a studijní obory) - zaměstnání, způsob hledání práce, životopis, pohovor, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů - podnikání formy podnikání MeV Práce v realizačním týmu- Spolupráce v týmu VDO Občan, občanská společnost a stát - Učí se angažovanosti a toleranci VMEGS Jsme Evropané - Učí se překonávat stereotypy a předsudky OSV Osobnostní rozvoj Vzdělávání MeV Fungování a vliv médií ve společnosti OV druhy životního nasazení možnosti výběru zaměstnání NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY - vybírá, třídí a hodnotí informace - řeší úlohy na prostorovou představivost - čte informace z jednoduchých technických výkresů a diagramů Užití algebry v technické praxi Užití algebry ve finanční praxi Průměty těles Svět práce technické a stavební výkresy Ov- financování domácnosti, úvěry, úroky, hypotéky Tv - sportovní výkony - EV- Vztah člověka k prostředí(spotřeba ) - MeV- Fungování a vliv médií ve společnosti ( vliv médií na každodenní život, bankovní produkty) Tabulka osnov vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství na str. 88 se přesouvá do 7. ročníku. Na str. 94 dochází k těmto úpravám: Vypouští se: Časová dotace 1 hodina týdně v 7. roč. 33 hodin za rok. Upravuje se: 2 hodina týdně v 8. roč. 66 hodin za rok. Vzdělávací obsah obsah učiva je rozpracován do dvou ročníků 2. stupně ZŠ (8. a 9. roč.) Vypouští se tabulka osnov pro 7. ročník. Tabulka vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie se nahrazuje tabulkou: Vzdělávací oblast Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie, ročník 8. Obsah učiva: Směsi, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny.

9 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. VÝSTUPY KOMPETENCE UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA : -rozlišuje směsi a ch.č.látky, -dovede aplikovat do praxe, -provádí dělení směsí, -rozliší druhy vod, -chápe prevenci čistoty vod a ovzduší : -určí vlastnosti látek (spol.a rozdílné) -dodržuje pokyny k bezpečnosti -všímá si havárií s únikem nebezpečných látek v průmyslu Učitel: zdůrazňuje bezpečí práce: -chápe souvislosti mezi pojmy atom a molekula -rozlišuje chem.prvky a chem. sloučeniny, -orientuje se v period.soustavě, rozlišuje kovy a nekovy a chápe jejich vlastnosti a užití Učitel: vede žáky k pochopení per.zákona v souvislosti s ox.č. Komp.občanské (skleník.efekt, zápalnost fosforu..) Komp.personální (sůl v potravě) SMĚSI směsi(roztoky) odděl.složek směsí voda vzduch Pozorování, pokus a bezp. práce vlastnosti látek zásady bezp.práce nebezp.látky mimořád.události Částicové složení látek. Chemické prvky a sloučeniny (H,O, N, halogeny nekovy, oxidy, halogenidy, sulfidy, názvosloví) F - hustota látek Z - voda v přírodě VDO - Obč.společnost a stát VDO - voda v globální dimenzi F - hustota, rozpustnost, tepel. vodivost, el. vodivost Ov - ochrana zdraví OSV-Osobnostní rozvoj EV-Vztah člověka k prostředí OSV - seberegulující jednání EV souvislosti mezi chemií F - atomistika, atom. elektrárny Př - ochrana ovzduší VMEGS VDO - Obč.společnost a stát EV - Ekosystém EV - ozon.díra

10 : -chápe souvislost oxid.čísla a koncovek názvosloví, -umí tvořit vzorce oxidů, podle elektronegativity prvku -usuzuje vlastnosti oxidů, jejich použití. -porovnává vlastnosti a použití vybraných ch. látek. -chápe vznik kyselých dešťů a vliv na ŽP (jak jim předcházet) -rozumí stupnici ph, dovede ph změřit, - zná příklady neutralizace v praxi Učitel: upozorní na nebezpečnost žíravin, na první pomoc a zacházení s nimi, vede diskusi o kyselých deštích. : - rozliší nejjednoduší uhlovodíky podle řetězců a vazeb chápe jejich použití v praxi -chápe paliva jako zdroj energie -uvede příklady produktů zpracování ropy -rozliší vybrané deriváty a jejich zdroje, vlastnosti a použití -určí podmínky pro aktivní fotosyntézu Komp. občanské - E. Votoček Komp. občanské - (žíraviny, první pomoc) Komp.pracovní - měření ph Komp.občanské - (sůl v naší potravě) Komp.k učení - (iontové rovnice) ANORGANICKÉ SLOUČENINY chem.názvosloví třídění oxidů vlastnosti a užití významných oxidů kyseliny a hydroxidy (vlastnosti, vzorce, názvy a použití) kyselost a zásaditost roztoků - ph soli kyslíkaté a nekyslíkaté (názvosloví, vlastnosti a použití, významné halogenidy) význam solí: průmyslová hnojiva ORGANICKÉ SLOUČENINY uhlovodíky nasycené, nenasycené, areny, cykloalkany paliva (ropa, uhlí, zemní plyn, vyrobená paliva) deriváty uhlovodíků (alkoholy, karbonylové slouč., karboxylové kyseliny), estery fotosyntéza (výchozí látky a produkty) a ekologií Př - minerály Z - oblasti postižené kyselými dešti Př - kamenná sůl VDO - ochrana přírody VMEGS globální přírodní prostředí VMEGS - Evropa a svět nás zajímá VDO - Obč.společnost a stát VMEGS - jsme Evropané Př - fyziologie rostlin OSV - bezpečné práce s hořlavinami EV - užitečnost i škodlivost paliv OSV - nebezpečí používání alkoholických nápojů VMEGS - celosvětová ochrana ŽP, ozonová vrstva VMEGS - Evropa a svět OSV - Osobnostní rozvoj EV - Jsme Evropané Tabulka vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Chemie, 9. roč. na str. 65 se nahrazuje tabulkou: Vypouští se učivo Organické sloučeniny.

11 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. VÝSTUPY KOMPETENCE : - uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů : - aplikuje poznatky do praxe, chápe faktory ovlivňující průběh reakcí Učitel: zdůrazní hosp.škody koroze a hospodaření s teplem v domácnosti : -rozliší reaktanty a produkty -rozumí důležitým ch. reakcím, - klasifikuje a hodnotí jejich využívání -umí číst ch. rovnice -chápe zákon zach. hmotnosti při výpočtech. -učí se předcházet nebezpečí následků reakcí : - hodnotí využívání prvotních a druhot.surovin, aplikuje znalosti o hašení požárů do model.situací, chápe vliv různých látek na ŽP Učitel: připraví model.situace požáru zdůrazní učivo o drogách a pesticidech. UČIVO - OBSAH Přírodní látky sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny (zdroje, vlastnosti a příklady funkcí v těle CHEMICKÉ REAKCE redoxní reakce (výroba železa), koroze, termické reakce chemie a elektřina (výroba el.proudu chemickou cestou) CHEMICKÉ REAKCE molární hmostnost, látkové množství chem. rovnice a výpočty z rovnic klasifikace ch. reakcí (slučování, neutralizace) ovlivňování rychlosti reakcí CHEMIE A SPOLEČNOST chem.průmysl (výrobky, rizika pro ŽP, recyklace surovin) detergenty a pesticidy, insekticidy biotechnologie potravin léčiva a návykové látky hořlaviny (třídy nebezp.) MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA EV-Jsme Evropané EV - zdravá výživa OSV - péče o zdraví (skladba stravy) OSV - Osobnostní rozvoj Př - železné rudy F teplo OSV - péče o akumulátor OSV-Morální rozvoj EV - zamoř.ovzduší spalinami M - výpočet mol. hmotnosti - výpočet z chem. rovnic Př - term.reakce (dýchání, fotosynt.) F - pojem rychlost v jiném významu Kompetence k učení a pracovní EV-Vztah člověka k prostředí neutralizace úniku škodlivých látek Př - OŽP pesticidy detergenty Ov - léčiva, drogy VDO - Občan a stát EV - recyklace surovin, ochrana ŽP na Zemi EV - Lidské aktivity a ŽP OSV - drogy OSV - Morální rozvoj Tabulky vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Přírodopis na str se nahrazují tabulkami: Upravuje se obsah učiva v ročníku v předmětu Přírodopis Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 6. VÝSTUPY KOMPETENCE ZEMĚ A ŽIVOT NA NÍ - objasní vznik a stavbu planety Země, s porozuměním užívá pojmy vesmír, galaxie, sluneční soustava, Slunce UČIVO - OBSAH Vesmír Sféry Země Anorganické a organické látky MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Z Vznik Vesmíru, Přírodní sféry Země Čj pracujeme s odbornými texty

12 - definuje fotosyntézu jako základní podmínku života i jako proces přeměna anorganických látek v látky organické a kyslík - vlastními slovy popíše teorii vzniku života na Zemi od primitivních organizmů v oceánech až po přechod organizmů na souš - objasní vznik rozmanitosti života na Zemi, jmenuje člověka jako živočicha, který nejvíc ovlivňuje život na Zemi Vznik života na Zemi Měnící se tvář Země Rozmanitost života na Zemi (výtah, výpisky) Ch Chemické reakce PROJEVY A POTRAVNÍ VZTAHY ŽIVÝCH ORGANIZMŮ - vyjmenuje základní projevy všech živých organizmů - s porozuměním užívá pojem ekosystém, producent, konzument (býložravec, všežravec, masožravec), rozkladač, cizopasník (parazit), uvede příklady, objasní pojem symbióza, uvede příklady - objasní rozdíl mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou Základní projevy živých organizmů Potravní vztahy organizmů Ch Směsi (voda, vzduch) EV Základní podmínky života, Ekosystém BUŇKA JAKO STAVEBNÍ KÁMEN ŽIVOTA - aplikuje praktické metody poznávání přírody - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody - definuje buňku jako základní stavební a funkční jednotku živých organizmů - popíše základní stavbu rostlinné a živočišné buňky, uvede rozdíly - vymezí rozdíl mezi jednobuněčnými organizmy, koloniemi a mnohobuněčnými organizmy, uvede příklady Pozorování přírody Buňka Jednobuněčnost a mnohobuněčnost EV Vztah člověka k prostředí TŘÍDĚNÍ ORGANIZMŮ - třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a nižších taxonomických jednotek -uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - vyjmenuje základní znaky sinic, objasní, proč Názvy organizmů Systém organizmů Říše viry Říše bakterie Sinice Ch Chemie a společnost

13 vzniká vodní květ - jmenuje základní znaky jednobuněčných rostlin - řas a řadí je mezi významné producenty, vyjmenuje vybrané zástupce jednobuněčných řas, s porozuměním užívá pojem plankton Jednobuněčné rostliny Řasy Říše houby Říše prvoci - rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná podle charakteristických znaků - vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích - objasní funkci dvou organizmů ve stélce lišejníků - vyjmenuje základní znaky prvoků a uvede příklady prvoků podle způsobu pohybu TŘÍDĚNÍ BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ A BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ V EKOSYSTÉMECH - objasní pojem bezobratlí živočichové, vymezí rozdíl mezi bezobratlými živočich y obratlovci, vyjmenuje základní znaky a projevy živočichů - třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a nižších taxonomických jednotek - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje do hlavních taxonomických skupin - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí - uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam - objasní rozdíl mezi vnitřním a vnějším parazitem, vyjmenuje vnitřní parazity, vysvětlí, jakým způsobem se proti nim můžeme bránit Třídění bezobratlých živočichů: Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci Ostnokožci Ekosystémy: Půda Les Louka, pastvina, step Pole, sady a zahrady Parky (městská zeleň) Lidská obydlí Cizokrajné suchozemské ekosystémy Rybník a jezero Potok a řeka Moře a oceán Vnitřní parazité Cj Tematický okruh (Příroda) Výchova k občanství Naše obec, region, kraj EV Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Ekosystém

14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 7. VÝSTUPY KOMPETENCE UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA TŘÍDĚNÍ STRUNATCŮ A STRUNATCI V EKOSYSTÉMECH - objasní pojem strunatci a vyjmenuje jejich základní znaky, vymezí rozdíl mezi bezobratlými živočichy a strunatci - třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a nižších taxonomických jednotek - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje do hlavních taxonomických skupin - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí - uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam SYSTÉM A TŘÍDĚNÍ ROSTLIN - vysvětlí postavení rostlin v systému organizmů a v potravních vztazích - objasní pojem pletivo - chápe dvouslovné pojmenování rostlin - charakterizuje hlavní znaky zelených řas, mechové rostliny, plavuní, přesliček, kapradin, nahosemenných a krytosemenných rostlin, popíše jejich životní prostředí, rozmnožování, význam a vyjmenuje typické zástupce Třídění strunatců Obratlovci Mihule, Paryby, Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci Ekosystémy: Les Louka a pole Park Lidská obydlí a jejich okolí Rybník a jezero Potok a řeka Cizokrajné suchozemské ekosystémy Moře a oceán Řasy Výtrusné rostliny Semenné rostliny Cj Tematický okruh (Příroda) EV Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Ekosystém MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti Čj pracujeme s odbornými texty (výtah, výpisky)

15 STAVBA TĚLA KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin Kořen Stonek List Květ Plody a semena Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin -rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce ROSTLINY V EKOSYSTÉMECH - odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí -rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů - vyjmenuje a pozná typické zástupce léčivých rostlin a popíše jejich využití, vyjmenuje a pozná příklady jedovatých rostlin, uvede zásady manipulace s nimi a vysvětlí jejich význam - vysvětlí význam ochrany přírody a aplikuje zásady ochrany přírody při pozorování v terénu, rozliší základní typy chráněných území v ČR Les Louka, pastvina, step Zahrada a sad Pole Parky a botanické zahrady Rumiště Lidská obydlí Rybník a jezero Potok a řeka Cizokrajné suchozemské ekosystémy Moře a oceány Léčivé a jedovaté rostliny Ochrana rostlin Výchova k občanství Naše obec, region, kraj EV Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Ekosystém Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 8.

16 VÝSTUPY KOMPETENCE VÝVOJ ČLOVĚKA - orientuje se základních vývojových stupních fylogeneze člověka - zařazuje člověka do systému živočichů - charakterizuje vznik odlišných lidských skupin jako výsledek působení prostředí - charakterizuje rasismus jako nevědeckou teorii UČIVO - OBSAH Vývoj člověka Australopiték, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens Variabilita člověka MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA D Úvod do dějepisu Z Obyvatelstvo světa Výchova k občanství Podobnost a odlišnost lidí ANATOMIE ČLOVĚKA - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy - objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organizmů - definuje nauku o dědičnosti a základní pojmy, uvede význam J. G. Mendela pro vznik genetiky - zná rizika spojená s kouřením, užíváním alkoholu, drog a rizikovým sexuálním chováním - rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby - aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Buňka Tkáně Orgán, orgánová soustava Opěrná soustava Svalová soustava Oběhová soustava Mízní soustava Dýchací soustava Trávicí soustava Výživa Vylučovací soustava Kožní soustava Nervová soustava (stavba) Smyslová soustava Hormonální soustava Rozmnožovací soustava Období lidského života Genetika Člověk a zdraví shrnutí MuV Etnický původ Ch Přírodní látky Cj Tematický okruh (Zdraví) Výchova ke zdraví Tv Speciální cvičení, Význam pohybu pro zdraví OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti Muv Lidské vztahy

17 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Ročník: 9 VÝSTUPY KOMPETENCE ÚVOD DO STUDIA GEOLOGIE - chápe význam geologických věd, jejich využití v praxi - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života - vyzná se v názorech na vznik, složení a vývoj vesmíru, Země MINERÁLY - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek UČIVO - OBSAH Geologické vědy a využití geologie Země ve Vesmíru Krystalová stavba minerálů Vlastnosti minerálů Přehled minerálů - Prvky, Sulfidy, Halogenidy, Oxidy, Uhličitany, Sírany, Fosforečnany, Křemičitany MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Z Vznik Země, Vesmíru Ch Anorganické sloučeniny, Chemické prvky a sloučeniny, Chemické reakce Z Stavba Země, Světové hospodářství HORNINY - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny s použitím určovacích pomůcek - rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody Rozdělení hornin Vnitřní geologické děje Vyvřelé (magmatické) horniny Vnější geologické děje Usazené (sedimentární) horniny Přeměněné (metamorfované) horniny Ch Organické sloučeniny Z Sopečná činnost PŮDA A VODA - porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě Půda Podzemní voda a prameny Z Světové zemědělství, Rybolov

18 DĚJINY ZEMĚ - rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR - charakterizuje geologickou stavbu České republiky a její odlišný geologický vývoj v čase - charakterizuje rozdíly mezi geografickou a geologickou mapou Předgeologické období Prahory Starohory Prvohory Druhohory Třetihory Čtvrtohory Geologická mapa Geologické jednotky ČR Z Vývoj kontinentů Z Česká republika (Geologie, Místní region, Regiony ČR) EKOLOGIE - uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému - rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystémů - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému Úvod do ekologie Globální problémy lidstva Ochrana přírody Domácí ekologie Ch Chemie a společnost Z Globální problémy lidstva, Svět dnes (ohniska neklidu) Cj Tematický okruh (Životní prostředí) VMEGS Evropa a svět nás zajímá EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystém, Základní podmínky života MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti MuV Princip smíru a solidarity

19 Tabulka Průřezová témata na str. 10 se nahrazuje tabulkou: Do průřezového tématu Mediální výchova, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení je přidán 8. roč. ZMĚNY (červeně) MuV Etnický původ přesun z 9. ročníku do 8. ročníku MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení přidáno i do 8. ročníku Tabulka začlenění průřezových témat pro 2. stupeň (ze str. 10 v ŠVP) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ 6-9.r-ČJ,CJ,VV,F,TV,VZ;9.r-D;6.r-OV;7,8.r-M;8.r- Př;7,9.r-Ch;6,9.r-ČSP 6-9.r-ČJ,CJ,TV,VZ;6.r-M;9.r-D;7.r-VV;7-9.r-Z;8.r- Př;8.r-ČSP 6-9.r-ČJ,TV,VZ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,8,9.r-OV;8.r- VV;9.r-Ch; 7.r-ČSP 7.r-ČJ;9.r-M;8.r-D;8,9.r-CJ;6,8.r-OV;9.r-Ch;6.r-TV8.r- VZ;6.r-ČSP 6-9.r-CJ;6,9.r-ČJ;9.r-M;6,8.r-D;6,8,9.r-OV;7,8.r- Ch;7.r-TV;9.r-VZ;9.r-ČSP 7,9.r-ČJ;9.r-D;7,9.r-CJ;8.r-OV; 9.r-ČJ;6,7.r-D;8,9.r-CJ;8,9.r-OV;7,8.r-Z 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;6.r-M;8.r-D;6,7.r-Z;9.r-Př;8,9.r- Ch;8,9.r-F;6,7.r-TV;8.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-M;6-8.r-D;7,8.r-Z;7.r-Ch 6-9.r-CJ;7-9.r-Z;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;7,9.r-ČSP KULTURNÍ DIFERENCE 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;6,9.r-OV;7.r-VV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIR OMEN TÁLNÍ VÝCH OVA LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM 6-9.r-CJ,TV,VZ;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;6,9.r-VV;8.r- Z;8.r-Př;8.r-ČSP 6,7,9.r-ČJ;8.r-M;6.r-D;8,9.r-CJ;6.r-VV;6-8.r-Z;8.r-Př 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;8.r-OV;9.r-Z 7-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;9.r-D;6.r-OV;9.r-Z;9.r-Z;9.r-Př;; 7-9.r-CJ;6,7,9.r-Př;7.r-ČJ;6.r-M;9.r-D;8.r-VV;8.r-Z;6.r- F;6,7.r-VZ

20 Tabulka vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vyučovací předmět Tělesná výchova na str. 49 se nahrazuje tabulkou: Do osnov se zařazuje výcvik plavání v rozsahu 40 hodin na 1. stupni ZŠ.

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Předmět: Chemie 5.6.2 Obor: Chemie Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: 5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání základních chemických

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: CHEMIE A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Dovednosti v přírodních vědách

Dovednosti v přírodních vědách Vzdělávací obor: Člověk a příroda Dovednosti v přírodních vědách Charakteristika předmětu Tento integrovaný předmět umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence v přírodních vědách prostřednictvím námětů pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku Chemie Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka září listopad určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více