Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života"

Transkript

1 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života - pracuje s mikroskopem a lupou Metody zkoumání přírody(stavba mikroskopu,pozorování preparátů) - pochopí význam buňky jako základu živých organismů - umí popsat stavbu a funkci buňky - zná příklady jedno- a mnohobuněčných řas - umí vysvětlit pojmy látka anorganická a organická - umí rozeznat jedlé a jedovaté houby s plodnicemi - seznámení se se způsoby výživy hubsymbióza,parazitizmus,hniložijné houby Lesní ekosystémy: 1. Rostliny Řasy(stavba,výživa) Fotosyntéza a dýchání Houby(stavba,výživa,typy,příklady) Ch-oxidace Chléčiva,antibiotika Průřezová témata EV-vztah člověka k prostředí schopností poznávání EV-závislost organismů na prostředí Globální-využití hub ve farmacii,antibiotika EV-bioindikátory čistoty ovzduší - pochopí princip soužití organismů - umí zařadit rostliny do systému Lišejníky(význam,příklady,stavba těla) Mechy a kapradiny(stavba,rozmnožování,příklady,význam) Z,Ch-uhlí,paliva - pochopí význam pro vznik černého uhlí - pochopí princip opálení a Nahosemenné a krytosemenné rostliny Svět práce-dřevo EV-nutnost a důvody

2 2 oplození ochrany rostlin - vysvětlí podstatu nepohlavního a pohlavního rozmnožování - zná příbuznost rostlinčeleď,rod,druh - pochopí princip opálení a oplození - rozlišuje a porovnává stavbu jednotlivých skupin živočichů,způsob života - umí zařadit zástupce do systému - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka - zná zásady 1.pomoci při pobytu v přírodě - uvede příklady vlivu člověka na život.prostředí (jehličnany a listnaté stromy,byliny-rozmnožování a vývin,zařazení do systému) Lesní patra(typy,význam půdních bakterií,oběh látek v přírodě) Lesní ekosystém: 2.Živočichové Bezobratlí-měkkýši,členovci,pavoukovi,hmyz Ch-soustava prvků OSV-prevence nemocí a nemoci způsobené mikroorganismy žijícími v lesích - zná vzájemné potravní vztahy - umí vysvětlit pojem predátor,býložravec,cizopasník - objasní pojem producent a rozkladač Obratlovci-obojživelníci,plazi,ptáci,savci Vztahy živočichů a rostlin v lese Les jako celek(rozmanitost a rozložení lesů na Zemi) Z-rozložení lesů v závislosti na zem.šířce- Globál.-stěhování ptáků,zimoviště EV-potravní řetězce,vžij.závislost org. Globál.-porušování bilol.rovnováhy,ničení deštných pralesů

3 3 - zná negativní dopady lidské činnosti-požáry,kácení,vliv kyselých dešťů - uvědomí si nutnost ochrany lesa - uvede rozdíly mezi prostředím řeky,rybníka i moře - zná příklady jedno- a mnohobuněčných vodních řas,složení planktonu a jeho význam - vysvětlí pojem regenerace u nezmara - rozliší měkkýše na plže a mlže,zná typy schránek Ekosystém vod a okolí(vlastnosti vodního prostředí,oběh vody v přírodě) Rybník 1.Rostliny-dřeviny a byliny,rostliny jedno- a dvouděložné, traviny) 2.Živočichové-bezobratlí:prvoci,žahavce,měkkýši,kroužkovci,členovcikorýši,pavoukovi,hmyz tajgy,trop.lesy Z-moře,oceány F,Ch-vlastnosti vody EV-ohrožení život.podmínek org. EV-důsledky zásahu člověka při regulaci toků - připraví mikroskopický preparát,pozoruje trepku velkou a zakreslí - vysvětlí pojem vnější cizopasník - umí popsat společné znaky členovců,odlišnosti ve stavbě těla,způsob života,vývinu - odliší vývin přímý a nepřímý,proměnu dokonalou a nedokonalou - chápe potravní vztahy jednotlivých skupin živočichů Pozorování nálevníků pod mikroskopem Obratlovci-ryby,obojživelníci,plazi,ptáci,savci(stavba těla,výskyt,význam,způsob pohybu,přizpůsobení vodnímu prostředí,ochrana živočichů) poznávání,pozorování živých organismů EV-význam čistoty vod pro výskyt některých druhů živočichů,ochrana některých zástupců

4 4 - zná tradici chovu kaprů u nás - odliší rozdílné znaky užovky a zmije - zná příklady ptáků stálých a stěhovavých - zopakuje si znaky hlodavců - uvede příklady potravních řetězců vázaných na plankton - zopakuje pojem producent,konzument,rozkradač - uvědomí si důsledky negativního působení člověka na čistotu vod Rybník jako celek(biologická rovnováha,znečišťování vod) vodních obratlovců EV-porušování biolog.rovnováhy činností člověka,význam ochrany vod - zopakuje si typy půd Ekosystém luk,pastvin a polí(vznik půdy,zvětrávání,eroze,stepi,louky,nivy,pastviny,pole,louky) Z-stepi Globál.-rozložení stepí na Zemi - seznámí se s pojmem monokultura - pozná zástupce cizopasných hub na obilninách-rzi a sněti - dokáže zařadit pomocí klíče a atlasu rostliny do systému podle podobných znaků - pochopí význam půdních mikroorganismů,vznik humusu,zeleného hnojení - seznámí se se zásadami ekologického zemědělství 1. Rostliny,traviny,byliny,keře Ch-léčivacizopasné houby poznávání,práce s klíčem a atlasem rostlin,pozorování přírodnin EV-používání přírodních

5 - srovná společné znaky různých tříd členovců - zná jejich místo v potravních vztazích - uvede užitečné i škodlivé zástupce živočichů - zná negativní důsledky vlivu člověka-vypalování mezí,pěstování monokultur,používání hnojiv - pochopí význam dravců v přírodě - uvědomí si nutnost kosení luk pro ochranu vzácných druhů rostlin - určuje druhy rostlin a živočichů pomocí atlasu a klíčů rostlin a živočichů - uvědomí si nutnost třídění organismů - zná jméno Karel Lineé jako zakladatele systematického třídění organismů 2. Živočichové-bezobratlí:měkkýši,kroužkovci,členovcikorýši,pavoukovi,hmyz 5 Obratlovci:obojživelníci,plazi,ptáci,savci(zástupci,význam,zařazení,vnější znaky,místo v potravním řetězci,způsob života,rozmnožování a vývin) Travní společenstva jako celek(potravní řetězce,oběh látek,druhová rozmanitost) Příroda našeho okolí(ekosystémy v místě bydliště,vztahy mezi organismy,vliv lidské činnosti) Třídění organismů(zařazování do systému organismů na základě příbuznosti) hnojiv,ekol.zeměděl. EV-dravci,hmyzudržování biol.rovnováhy,její porušování,zásahy člověka EV-ochrana rostlin OSV-získávání informací z literatury i od dospělých

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Člověk a společnost. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Dramatická výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Člověk a společnost. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Dramatická výchova Vyučovací předmět: Dramatická výchova Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Člověk a společnost Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Dramatická výchova Výuka probíhá v učebně s dataprojektorem

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA)

Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) 1. Charakteristika vyučovacího předmětu (obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího tématu): Environmentální výchova,

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více