VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

2 Úvod FAnn parfumerie se téměř od počátku svého vzniku v 90. letech angažují v celé řadě charitativních projektů ve prospěch dětí. Vyvrcholením našich snah bylo založení nadačního fondu FAnn dětem v lednu Posláním nadačního fondu FAnn dětem je cíleně pomáhat těm nejpotřebnějším a nejbezbrannějším. Ne všechny děti, které vstupují do života, mají stejnou startovací čáru. Proto se při naší práci soustředíme na projekty předporodní diagnostiky, zlepšení životních podmínek dětí s fyzickým či psychickým postižením a na pomoc dětem v dětských domovech a stacionářích. Podrobnější informace o účelu a náplni fondu najdete na Nadační fond FAnn dětem je nízkonákladový jeho cílem je přesměrovat všechny získané finanční prostředky na pomoc dětem ne je používat na svůj provoz. Dle platných stanov nesmí celkové náklady, včetně povinných výdajů (např. účetní audit) a propagace, přesáhnout 5% hodnoty darů a příspěvku nadačního fondu. Všichni členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolně a bez nároku na honorář. Za rok, který uplynul od založení fondu, se na jeho kontě sešlo celkem ,-Kč. Proto jsme se rozhodli část finančních prostředků smysluplně využít a na podzim 2014 jsme profinancovali gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Brně diagnostický laser OCTAX NaviLase. Děkujeme všem našim dárcům a podporovatelům za projevenou důvěru a finanční prostředky, bez kterých by náš nadační fond nemohl své cíle realizovat. RNDr. Anna Kokolusová předsedkyně správní rady Strana 2 (celkem 12)

3 Obsah Organizační struktura základní informace o fondu, účel Činnost fondu základní atributy Získávání finančních prostředků, akce, dárci Jak můžete pomoci Využití finančních prostředků Napsali o nás Hospodaření fondu v r Poděkování Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 3 Zpráva auditora Příloha č. 4 Příloha k účetní závěrce Příloha č. 5 Výpis z obchodního rejstříku Strana 3 (celkem 12)

4 Organizační struktura základní informace o fondu, účel Název nadačního fondu: Nadační fond FAnn dětem Sídlo nadačního fondu: Brno, Jandáskova 24, PSČ Zřizovatelé nadačního fondu: RNDr. Anna Kokolusová Ing. Jaroslav Kokolus, CSc. Správní rada: Dozorčí rada: předseda správní rady: předseda dozorčí rady: RNDr. Anna Kokolusová Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. místopředseda správní rady: člen dozorčí rady: Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA MUDr. Radmila Gálová člen správní rady: člen dozorčí rady: Ing. Milena Žampová Alena Juráčková Účelem nadačního fondu je všestranná pomoc zdravotně postiženým, handicapovaným a vážně nemocným dětem včetně pomoci dětem v domovech ústavní péče, a to v rámci celé České republiky jak formou individuální pomoci, tak formou projektů v rámci spolupráce s občanskými sdruženími, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty, které se na danou problematiku specializují. Nadační fond si klade za cíl pomáhat zejména v následujících oblastech: a) prenatální diagnostika, zabezpečování přístrojového vybavení pro příslušná zdravotní zařízení, hrazení nákladů na testování, atd., b) součinnost při získávání grantů v dané oblasti, c) pomoc postiženým a handicapovaným dětem (děti s dětskou mozkovou obrnou, autismem, epilepsií, mentální retardací, svalovou hypotonií, atd.), d) pomoc vážně nemocným dětem, podpora a pomoc dětem v dětských domovech a stacionářích v rámci celé ČR (zejména prostřednictvím projektů, které zajišťují dostupnost bydlení a pracovní uplatnění po opuštění ústavní péče), e) podpora a pomoc při organizaci a realizaci ozdravných pobytů, zejména formou finanční spoluúčasti a spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími subjekty, které tyto pobyty organizují, f) finanční pomoc všem činnostem, které přispívají k účinnému naplnění cílu nadačního fondu a které jsou v souladu s účelem nadačního fondu, Strana 4 (celkem 12)

5 g) financování nákupu dalších přístrojů a zařízení vhodných k výše uvedeným cílům. Činnost fondu základní atributy Nadační fond FAnn dětem je nízkonákladový jeho cílem je přesměrovat všechny získané finanční prostředky na pomoc dětem. Dle platných stanov nesmí celkové náklady, včetně povinných výdajů (např. účetní audit) a propagace, přesáhnout 5% hodnoty darů a příspěvku nadačního fondu. Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolně a bez nároku na honorář. Získávání finančních prostředků, akce, dárci Nadační fond FAnn dětem získává finanční prostředky z přímých darů nebo prostřednictvím marketingových akcí pořádaných ve FAnn parfumeriích. Zákazník tak koupí konkrétního produktu přispěje částí ceny do nadačního fondu FAnn dětem. V roce 2014 se do těchto akcí zapojili značky FAnnCare, Matis, Juvena, a Hugo Boss. V předvánočním období mohli zákazníci FAnn parfumerií přispět do fondu zakoupením antistresového míčku ve tvaru srdíčka částkou 150,-Kč. Nadační fond podpořili: Dárce Anna a Jaroslav Kokolusovi FAnn Retail, a.s. Prestige Products ČR, s.r.o. MUDr. Radmila Gálová, Brno Notářská kancelář JUDr. Lubomír Mika, Brno Svatková Lucie Peněžitý dar ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 1.000,-Kč Formy získávání finančních prostředků a) Převodem peněz na bankovní účet nadačního fondu FAnn dětem č /0100, vedený u KB Brno-venkov. Každý dárce obdrží na vyžádání Potvrzení o přijetí daru nebo Darovací smlouvu za účelem daňového odpočtu. b) Nákupem vybraného zboží ve FAnn parfumeriích, z kterého je část ceny věnována ve prospěch nadačního fondu FAnn dětem. Aktuální informace najdete ve FAnn parfumeriích nebo na webech a c) Další možnosti viz náš web d) Nefinanční podporou v oblasti propagace. Strana 5 (celkem 12)

6 Využití finančních prostředků Nadační fond FAnn dětem profinancoval na podzim 2014 Fakultní nemocnici v Brně diagnostický laser OCTAX NaviLase v hodnotě ,-Kč bez DPH. Ten představuje obrovskou naději pro všechny, kterým genetická zátěž dosud komplikovala možnost mít vlastní zdravé dítě. Pomocí tohoto laseru lze totiž následně provádět genetickou diagnostiku, která v současnosti představuje jedinou spolehlivou metodu, jak vyloučit přenos závažných vad a dědičných chorob na budoucí potomky. Strana 6 (celkem 12)

7 Napsali o nás Strana 7 (celkem 12)

8 Strana 8 (celkem 12)

9 Strana 9 (celkem 12)

10 Hospodaření fondu v r Popis významných položek v rozvaze, výkazu zisku a ztráty. S ohledem na skutečnost, že společnost vznikla dne , nemá žádné stavy k prvnímu dni účetního období. 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nadační fond dlouhodobý nehmotný majetek neeviduje. 2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Nadační fond dlouhodobý hmotný majetek neeviduje. 3. ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM tis. Kč 31/12/2014 Splatné do 1 roku 0 Splatné do 1 roku do 5 let 0 Splatné nad 5 let 0 Celkem 0 4. ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY tis. Kč 31/12/2014 Půjčky 0 Úvěry 0 Ostatní dodavatelé 0 Celkem 0 5. OSTATNÍ AKTIVA tis. Kč 31/12/2014 Pohledávky 0 Poskytnuté zálohy 0 Ostatní pohledávky 0 Daně, DPPO 0 Ostatní 0 Celkem 0 6. OSTATNÍ PASIVA tis. Kč 31/12/2014 Závazky 0 Přijaté zálohy 0 Ostatní závazky 0 Daně, DPPO 0 Ostatní 0 Celkem 0 7. POKLADNY tis. Kč 31/12/2014 Pokladna korunová 212 Celkem 212 Strana 10 (celkem 12)

11 8. BANKOVNÍ ÚČTY tis. Kč 31/12/2014 Běžný účet - Komerční banka, a.s / Celkem ZAMĚSTNANCI tis. Kč Celkem Mzdové náklady 0 Zákonné sociální pojištění 0 Zákonné sociální náklady 0 Osobní náklady na členy řídících orgánů 0 Celkem NÁKLADY tis. Kč Celkem Jiné ostatní náklady-bankovní poplatky 3 Celkem PŘIJATÉ DARY tis. Kč Celkem Právnické osoby 358 Fyzické osoby 111 Celkem POČÁTEČNÍ VKLAD tis. Kč Celkem RNDr. Anna Kokolusová Celkem POSKYTNUTÉ DARY tis. Kč Celkem Fakultní nemocnice Brno gynekologicko-porodnická klinika 750 Celkem CELKOVÝ PŘEHLED tis. Kč Celkem Vklad zakladatele nadační kapitál Přijaté dary 469 Příjmy celkem Poskytnutý dar 750 Náklady na vedení účtu u Komerční banky / Výdaje celkem 753 Běžný účet - Komerční banka, a.s /0100 k Pokladna korunová k Majetek celkem k Vlastní zdroje, převáděné do roku Účetní závěrka za období roku 2014 je přílohou výroční zprávy. Strana 11 (celkem 12)

12 Poděkování Děkujeme všem společnostem, konkrétním dárcům i zákazníkům FAnn parfumérií, kteří přispěli, pomohli či se jakkoliv zapojili do činnosti a aktivit nadačního fondu FAnn dětem v roce MUDr. Radmila Gálová Svatková Lucie Strana 12 (celkem 12)

13 Ministerstvo financí ČR schváleno MF ČR č.j. 283/77 225/2001 s účinností pro účetní jednotky účtující podle účetní osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí výkaz 1x příslušnému fin. orgánu ROZVAHA sestavená k (v tisících Kč) Úč NO Úč 1-01 Název a sídlo účetní jednotky Nadační fond FAnn dětem Jandáskova 1957/ Řečkovice Brno IČO AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem A.I. Stav k prvnímu dni účet. Stav k posled. dni účet. řádek období období b Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) A.II Pozemky (031) Umělecká díla a předměty (032) Stavby (021) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) A.III. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v osobách s podstatným vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Zápůjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043) A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) softwaru (074) ocenitelným právům (075) drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) stavbám (081) samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných (082) pěstitelským celkům trvalých porostů (085) základnímu stádu a tažným zvířatům (086) drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)

14 AKTIVA B. Krátkodobý majetek celkem B.I. Stav k prvnímu dni účet. Stav k posled. dni účet. řádek období období b Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) B.II Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336) Daň z příjmu (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. Celků (348) Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) Pohledávky z pevných termínových operací a opcí ( Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) B.III. Zásoby celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna (211) Ceniny (213) Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry (251) Dlužné cenné papíry (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) Peníze na cestě (261) B.IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kursové rozdíly aktivní (386) AKTIVA CELKEM ř

15 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem A.I. Stav k prvnímu dni účet. Stav k posled. dni účet. období období Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) A.II Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) B.I. Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem 1. Účet hospodářského výsledku B. Cizí zdroje Rezervy (941) B.II Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Emitované dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé přijaté zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) B.III. Rezervy celkem Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336) Daň z příjmu (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů (367) Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Emitované krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) B.IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) PASIVA CELKEM ř řádek b Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: osoby: za sestavení:

16 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účetní osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí výkaz VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název a sídlo účetní jednotky Nadační fond FAnn dětem Jandáskova 1957/ Řečkovice Brno 1x příslušnému fin. orgánu sestavený k (v celých tis. Kč) IČO Činnosti Název ukazatele hlavní hospodářská celkem A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nadobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM Zůstatková cena prodaného NIM a HIM Prodané cenné papíry a vklady Pořizovací cena prodaného materiálu Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Poskytnuté příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

17 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účetní osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí výkaz VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1x příslušnému fin. orgánu sestavený k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Nadační fond FAnn dětem Jandáskova 1957/ Řečkovice Brno IČO Činnosti Název ukazatele hlavní hospodářská celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za prodej vlastních výrobků Tržby z prodeje služeb Tržby za prodej zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu vnitroorganizačních zásob Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Přijaté příspěvky Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů D. Hospodářský výsledek po zdanění Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

18 Áš:;:t,r '{uuoš fi \ E t - N Éil ffi ffi' ÉlMI Jn -te w.f fu;čffi;é' (i,o,o,^a.,i &*qrq Zpráva auditora.+.: v9ž o ověťenísouladu vyročnízpráxy za rok201.4 s ričetnízávěrkou společnosti Nadačnífond FAnn dětem Jandáskova 1957tz4,Řečkovi ce, Brno IČz ověťil jsem soulad v;iroční zptávy společnosti Za rok 2014 s neověťovanou ričetní závěrkou k Za správnost vyroční zprávy je zodpovědny statutární otgán Nadačníhofondu F.Ann dětem. Mym rikolem je vydat na zák adě provedeného ověťení v;irok o souladu vyročnízprávy s ričetnízávěrkou. ověťeníjsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskymi standardy a Souvisejícími aplikačnímidoložkami Komory auditorri Českérepubliky. Tyto standardy vyžadují,aby auditor naplánoval a provedl ověťenítak, aby získal pťiměťenoujistotu, že informace uvedenéve vyroční zprávě, kterébyly píevzaty zučetní závérky či zní použity,jsou ve všech vyznamn;ich ohledech v souladu s touto ričetnízávěrkou. Jsem pťesvědčen,že provedenéověťeníposkytuje pťiměťen;i podklad pro vyjádťenívyroku auditora. Dle mého názoru jsou informace uvedenév pňiloženévyročnízprávě Nadačního fondu FAnn dětem zarok2014 ve všechvyznamnych ohledech v souladu s vyše uvedenou pňiloženouričetnízá,rérkouk 3l ,4. Y Praze dne 3. června2015 Ing. LubošMichal auditorra Čn oprávněníč.t264 ffiw N fflftr.- EKONOM MICHAL, s.r.o. 5. května Praha4 IČ: oprávněníka Čn e.++o Q;".Effi'*Ť'

19 Nadační fond FAnn dětem Jandáskova 1957/24, Brno, IČ: PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k

20 I. Základní údaje Právní forma: Název: Adresa: Nadační fond Nadační fond FAnn dětem Jandáskova 1957/24, Brno Správní rada : Předseda: RNDr. Anna Kokolusová Místopředseda: Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA Člen: Ing. Milena Ţampová Dozorčí rada: Předseda: Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Člen: MUDr. Radmila Gálová Člen: Alena Juráčková IČ: Datum vzniku: 4. ledna 2014, spisová značka N 485 vedená u Krajského soudu v Brně Účel nadačního fondu: všestranná pomoc zdravotně postiţeným, handicapovaným a váţně nemocným dětem včetně pomoci dětem v domovech ústavní péče, a to v rámci celé České republiky jak formou individuální pomoci, tak formou projektů v rámci spolupráce s občanskými sdruţeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty, kteří se na danou problematiku specializují. Nadační fond si klade za cíl pomáhat zejména v následujících oblastech a) prenatální diagnostika, zabezpečování přístrojového vybavení pro příslušná zdravotní zařízení, hrazení nákladů na testování, atd., b) součinnost při získávání grantů v dané oblasti, c) pomoc postiţeným a handicapovaným dětem (děti s dětskou mozkovou obrnou, autismem, epilepsií, mentální retardací, svalovou hypotonií, atd.), d) pomoc váţně nemocným dětem, podpora a pomoc dětem v dětských domovech a stacionářích v rámci celé ČR (zejména prostřednictvím projektů, které zajišťují dostupnost bydlení a pracovní uplatnění po opuštění ústavní péče), e) podpora a pomoc při organizaci a realizaci ozdravných pobytů, zejména formou finanční spoluúčasti a spolupráci s občanskými sdruţeními a dalšími subjekty, které tyto pobyty organizují, f) finanční pomoc všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cíle nadačního fondu a které jsou v souladu s účelem nadačního fondu, g) financování nákupu dalších přístrojů a zařízení vhodných k výše uvedeným cílů

21 II. Obecné účetní zásady 1. Dlouhodobý majetek Nadační fond neeviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 2. Opravné položky Nadační fond netvořil ţádné opravné poloţky k pohledávkám. 3. Vlastní jmění a fondy Ve vlastním jmění nadační fond účtuje o nadačním kapitále. Ve fondech nadační fond účtuje o přijatých a poskytnutých peněţních darech. 4. Přijaté dary O přijatých darech účtuje nadační fond do fondů. III. Doplňující údaje k výkazům 1. Dlouhodobý majetek V roce 2014 nebyly ţádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. Nadační fond neeviduje ţádný dlouhodobý majetek. 2. Pohledávky a závazky Nadační fond neeviduje ţádné pohledávky a závazky po splatnosti. 3. Majetek neuvedený v rozvaze Nadační fond neeviduje ţádný majetek neuvedený v rozvaze. 4. Závazky nevykázané v rozvaze Nadační fond neeviduje ţádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 5. Osobní náklady Průměrný počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců v roce z toho členů správní rady Průměrný počet řídících pracovníků v roce

22 Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy správní rady 2014 v tis. Kč Osobní náklady na zaměstnance 0 0 Osobní náklady na členy řídících orgánů Členům správní rady v roce 2014 nebyly poskytnuty ţádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 6. Zástavy a ručení Majetek nadačního fondu není zatíţen ţádným zástavním právem. Nadační fond neposkytl ani nepřijal ţádná ručení. 7. Přijaté dary V roce 2014 byly přijaty následující dary: Poskytovatel FAnn Retail, a.s. Prestige Products Česká Republika s.r.o. Notářská kancelář JUDr. Lubomír Mika MUDr. Radmila Gálová Lucie Svátková Celkem Částka ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 1.000,-Kč ,-Kč 8. Poskytnuté dary V roce 2014 byly poskytnuty následující dary: Poskytovatel Fakultní nemocnice Brno gynekologicko-porodnická klinika Částka ,-Kč 9. Výsledek hospodaření a daň z příjmu Za rok 2014 nadační fond vykazuje ztrátu ve výši 3.345,-Kč. 11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a okamţikem sestavení účetní závěrky nenastaly ţádné významné události. V Brně dne Sestavil: Ševčíková Lucie Správní rada:

23 Výpis z nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl N, vložka 485 Datum zápisu: 4. ledna 2014 Spisová značka: N 485 vedená u Krajského soudu v Brně Název: Nadační fond FAnn dětem Sídlo: Jandáskova 1957/24, Řečkovice, Brno Identifikační číslo: Právní forma: Nadační fond Účel nadačního fondu: Účelem nadačního fondu je všestranná pomoc zdravotně postiženým, handicapovaným a vážně nemocným dětem včetně pomoci dětem v domovech ústavní péče, a to v rámci celé České republiky jak formou individuální pomoci, tak formou projektů v rámci spolupráce s občanskými sdruženími, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty, kteří se na danou problematiku specializují. Nadační fond si klade za cíl pomáhat zejména v následujících oblastech a) prenatální diagnostika, zabezpečování přístrojového vybavení pro příslušná zdravotní zařízení, hrazení nákladů na testování, atd., b) součinnost při získávání grantů v dané oblasti, c) pomoc postiženým a handicapovaným dětem (děti s dětskou mozkovou obrnou, autismem, epilepsií, mentální retardací, svalovou hypotonií, atd.), d) pomoc vážně nemocným dětem, podpora a pomoc dětem v dětských domovech a stacionářích v rámci celé ČR (zejména prostřednictvím projektů, které zajišťují dostupnost bydlení a pracovní uplatnění po opuštění ústavní péče), e) podpora a pomoc při organizaci a realizaci ozdravných pobytů, zejména formou finanční spoluúčasti a spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími subjekty, které tyto pobyty organizují, f) finanční pomoc všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílu nadačního fondu a které jsou v souladu s účelem nadačního fondu, g) financování nákupu dalších přístrojů a zařízení vhodných k výše uvedeným cílům Správní rada: předseda : ANNA KOKOLUSOVÁ, dat. nar. 17. února 1962 Valtická 4107/17, Židenice, Brno místopředseda: člen: Způsob jednání: Dozorčí rada: předseda: člen: člen: PAVEL VENTRUBA, dat. nar. 11. září 1954 Kainarova 2715/66, Žabovřesky, Brno MILENA ŽAMPOVÁ, dat. nar. 20. srpna 1968 U Nesypky 1178/6, Smíchov, Praha 5 Jménem nadačního fondu jedná společně předseda správní rady a kterýkoli člen správní rady nebo místopředseda správní rady a kterýkoli člen správní rady. MICHAL MEJSTŘÍK, dat. nar. 6. června 1952 Krajníkova 107, Dobřichovice RADMILA GÁLOVÁ, dat. nar. 30. prosince 1966 Horská 2964/34, Žabovřesky, Brno Údaje platné ke dni: 29. května :54 1/2

24 oddíl N, vložka 485 Zakladatel: ALENA JURÁČKOVÁ, dat. nar. 28. července 1972 Rakovecká 1376/17b, Bystrc, Brno ANNA KOKOLUSOVÁ, dat. nar. 17. února 1962 Valtická 4107/17, Židenice, Brno JAROSLAV KOKOLUS, dat. nar. 22. října 1959 Valtická 4107/17, Židenice, Brno Nadační kapitál: ,- Kč Údaje platné ke dni: 29. května :54 2/2

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více