VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 Obsah Contents Finanční a provozní ukazatele Úvodní slovo předsedy představenstva Profil společnosti Orgány společnosti Významné události roku 2007 Významné stavby roku 2007 Organizační struktura společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Průměrný počet pracovníků společnosti Zpráva dozorčí rady Specializovaná střediska Společnosti s majetkovou účastí Průmstav, a.s. Galerie projektů Finanční část Identifikační a kontaktní údaje Financial and Operational Indicators A Word of Introduction from the Chairman of the Board Company Profile Executive Structure of the Company Key Events of the Year 2007 Important Constructions in 2007 The Company s Organisational Structure Report on the Company s Business Activities and the State of its Property Average Number of Company Employees The Supervisory Board s Report Specialized Centres Companies with Průmstav, a.s. Ownership Interest Gallery of Projects Financial Part Identification Data and Directory

4 v 2 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operational Indicators Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues in TCZK Zisk (před zdaněním) v tis. Kč Pre-tax Profit in TCZK Vlastní kapitál v tis. Kč Equity Capital in TCZK Počet pracovníků Number of Employees Přidaná hodnota v tis. Kč Added Value in TCZK Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Added Value per Employee in TCZK Aktiva celkem v tis. Kč Total Assets in TCZK

5 3 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operational Indicators Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of Company in TCZK Přidaná hodnota v tis. Kč Added Value in TCZK

6 4 Úvodní slovo předsedy představenstva A Word of Introduction from the Chairman of the Board Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři, dovolujeme si Vám předložit jako každoročně výroční zprávu akciové společnosti Průmstav, a.s. za rok Růst stavební produkce v České republice pokračoval i v roce 2007 obdobným tempem jako v letech předešlých a dosáhl hodnoty 6,7 procenta. Tento nárůst se projevil i v pozemním stavitelství, a to zvláště v oblasti výstavby bytů, kde bylo dokončeno bytů (nárůst 38 procent) a byla zahájena výstavba zhruba bytů. Celková produkce stavebnictví překročila poprvé hodnotu půl bilionu korun a dosáhla výše 511 mld. korun. Na druhé straně v některých obdobích roku bylo stavebnictví limitováno nedostatkem pracovních sil jak v oblasti hlavní stavební výroby, tak ve specializovaných profesích a poprvé po mnoha letech se objevil nedostatek některých druhů stavebních hmot, způsobený růstem trhu nejen českého, ale i v sousedních zemích. Rok 2007 byl však pro naši společnost Průmstav, a.s. celkově úspěšný. Společnost s více než padesátiletou historií je osvědčeným dodavatelem stavebních prací v pozemním stavitelství na celém území České republiky. Společnost Průmstav, a.s. se zabývá výstavbou bytových, obchodních, průmyslových a administrativních objektů na celém území České republiky. Nezanedbatelný je rovněž podíl rekonstrukcí, a to i objektů patřících do městských památkových zón a chráněných památkových objektů. Významnou část realizovaných zakázek tvoří monolitické železobetonové konstrukce. Naše společnost dosáhla v roce 2007 obratu 2,154 mld. Kč (nárůst o dvě procenta) a čistého zisku 24,248 mil. Kč. V uplynulém roce Průmstav, a. s. zaměstnával 486 pracovníků, což je o 24 zaměstnanců více než v roce Z významných zakázek realizovaných v roce 2007 si dovoluji připomenout rekonstrukci hotelu Hilton Old Town, bytové projekty Harfa II. a III. etapa, přístavbu a rekonstrukci školy v Praze Kunraticích, podzemní garáže v Praze 6, rekonstrukci Krajského soudu v Kutné Hoře, dokončení Hotelu Metropol v Praze a bytové projekty Nové Stodůlky, Zbraslav a Letňany. Dear Madams, Dear Sirs, Dear Shareholders and Business Partners, Just like every year, we would like to present to you the annual report of the Průmstav, a.s. joint-stock company for the year The growth of construction in the Czech Republic in 2007 continued at a tempo similar to previous years and reached a value of 6.7 percent. This growth also appeared in building construction, especially in the area of the construction of flats, where 41,650 flats were completed (a growth of 38 percent) and the construction of approximately 44,000 flats was begun. For the first time construction as a whole exceeded the value of a half billion crowns, reaching an amount of CZK 511 milliard. On the other hand in some periods of the year construction was limited by a lack of manpower both in the area of the main construction work as well as in specialised professions and for the first time in many years a lack of some kinds of building materials appeared, caused by the growth not only on the Czech market but also in neighbouring countries. The year 2007 was successful on the whole for Průmstav, a.s., however. The company, with more than fifty years of history, is a tried-and-true supplier of construction work in building construction on the entire territory of the Czech Republic. Průmstav, a. s. is involved in the construction of residential, commercial, industrial and office buildings throughout the Czech Republic. The share of reconstructions is also considerable, and that includes buildings that belong to urban reservations and protected monuments. A significant part of the implemented orders are made up of monolithic reinforced concrete constructions. Our company achieved a turnover of CZK milliard in 2007 (an increase of two percent) and a net profit of CZK million. Průmstav, a. s. employed 486 employees in the past year, which is 24 more employees than in The significant orders implemented in 2007 included the reconstruction of the Hilton Old Town hotel, the Harfa residential projects (2nd and 3rd phases), the the extension and reconstruction of the school in Prague-Kunratice,

7 5 Úvodní slovo předsedy představenstva A Word of Introduction from the Chairman of the Board Z průmyslových staveb bych rád zmínil zakázky Čepro Roudnice nad Labem a SETUZA Ústí nad Labem. Kromě dosažení standardních cílů obchodní politiky došlo v roce 2007 k mimořádné události v životě firmy Průmstav, a.s. Po patnácti letech vlastnictví společnosti managementem uzavřeli akcionáři Průmstavu smlouvu o prodeji 75 procent akcií a naplnili tím dlouhodobý cíl společnosti najít silného strategického partnera, kterým se stala společnost VINCI Construction S.A.S. ze skupiny VINCI, největší světové skupiny spojující stavebnictví a koncese. Transakce byla dokončena prodejem 75 procent akcií společnosti Průmstav, a. s. zapsáním do seznamu akcionářů ke dni 30. března Koncern VINCI zaměstnává více než pracovníků ve více než 80 zemích světa. Skupina VINCI nyní působí na českém trhu ve všech svých aktivitách prostřednictvím několika dceřiných společností: SMP, FCC, VINCI Construction Grands Projets v oblasti pozemních a inženýrských staveb; SSŽ ve výstavbě dopravních cest; Kastt a TPI v oblasti energií; Europark v koncesích a nově Soletanche Bachy v oblasti speciálního zakládání. V roce 2007 dosáhl obrat skupiny VINCI v České republice více než 1 mld. eur. Věříme, že skupina VINCI představuje pro Průmstav, a.s. silného partnera s optimálním zázemím a zkušenostmi v oboru, což je pro další rozvoj Průmstavu, a.s. klíčové. Stávající akcionáři zůstali ve vedení společnosti a nadále se podílejí na jejím řízení. Věřím, že v budoucnosti Průmstav, a.s. posílí své postavení na stavebním trhu a to jak v tradičních oborech pozemního stavitelství tak v projektech PPP s využitím podpory členů skupiny VINCI. Napříště budeme rozvíjet Průmstav, a.s. ve spojení s velkou nadnárodní skupinou, v rámci které existuje řada synergických efektů využitelných pro naše klienty. Vysoce si vážím ocenění Průmstavu, a. s. v anketě Českých 100 nejlepších a vyhodnocení v oborové kategorii, stejně jako nominace na titul Stavba roku za přestavbu administrativní under ground garages in Prague 6, the reconstruction of the Regional Court in Kutná Hora, the completion of the Hotel Metropol in Prague and the Nové Stodůlky, Zbraslav and Letňany residential projects. I would also like to mention the Čepro Roudnice nad Labem and SETUZA Ústí nad Labem orders from among the industrial constructions. Apart from achieving the standard business policy goals, an exceptional event occurred in the history of Průmstav, a. s. in After fifteen years of ownership of the company by the management, the shareholders of Průmstav entered into a contract for the sale of 75 percent of the shares, thereby fulfilling the company s long-term goal to find a strong strategic partner, which became VINCI Construction S.A.S. from the VINCI group, the world s largest group combining construction and concessions. The transaction was completed by the sale of 75 percent of Průmstav, a. s. s shares with the entry in the list of shareholders as of March 30th, The VINCI concern employs more than 142,000 employees in more than 80 countries around the world. The VINCI group now operates on the Czech Market in all of its activities through several subsidiary companies: SMP, FCC, VINCI Construction Grands Projets in the areas of building and engineering construction; SSŽ in the construction of roads; Kastt and TPI in the area of energy; Europark in concessions and newly Soletanche Bachy in the area of specialised foundations. In 2007 the VINCI group achieved a turnover of more than EUR 1 milliard in the Czech Republic. We are certain that the VINCI group represents a strong partner for Průmstav, a.s. with an optimal background and experience in the field, which is key for the further development of Průmstav, a.s. The existing shareholders remained in the leadership of the company and continue to contribute to its management. Henceforth we are going to develop Průmstav, a.s. in connection with a large multinational group, within which there are several synergic effects our clients can make use of. We highly appreciate Průmstav, a. s. s recognition in the Czech 100 Best survey and the evaluation in the

8 6 Úvodní slovo předsedy představenstva A Word of Introduction from the Chairman of the Board budovy Sportturist na Hotel Metropol v Praze. Tato naše stavba získala i cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Nakonec bych se rád zmínil o firemním systému ochrany životního prostředí. V oblasti uplatňování normy ČSN EN ISO 14001:2005 pokračovala společnost v naplňování environmentální politiky a plnění daných cílů především na všech stavbách zásadním dodržováním legislativy v této oblasti a výchovou všech zúčastněných osob na staveništích. V měsíci srpnu 2007 proběhl recertifikační audit a po splnění všech požadavků normy byl Průmstavu vydán certifikát s platností do 30. září Předpoklady vývoje českého hospodářství, stav zakázkové náplně, kvalitní vztahy s opakovanými zákazníky, potenciál budoucí spolupráce se skupinou VINCI a víra ve schopnosti týmu vlastních pracovníků nám umožňují dívat se do roku 2008 se střízlivým optimismem. Jménem představenstva bych chtěl poděkovat zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům za spolupráci v roce departmental categories, just like the nomination for the title Building of the Year for the reconstruction of the Sportturist office building into the Hotel Metropol in Prague. This building also received the award from the Association of Businesses in Construction in the Czech Republic. Lastly, I would like to mention the company s system of environmental protection. In the area of applying the ČSN EN ISO 14001:2005 standard, the company continued in carrying out the environmental policy and fulfilling the given goals, primarily on all the buildings with the fundamental adherence to legislation in this area and the training of all the involved persons at the construction sites. In the month of August 2007, the recertification audit was carried out and after fulfilling all the requirements for the standard, the certificate was issued to Průmstav, valid until September 30th, The expectations of the development of the Czech economy, the state of the order content, the quality relations with repeat customers, the potential of future cooperation in the VINCI group and the belief in the abilities of our own team of employees lets us look forward to the year 2008 with conservative optimism. In the name of the board of directors, I would like to thank the employees, customers and suppliers for their cooperation in Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and General Director

9 7

10 8 Profil společnosti Company Profile Obecná charakteristika. Průmstav, a.s. působí jako stavební společnost v celé oblasti pozemního stavitelství na území České republiky. Ve svých začátcích se společnost specializovala převážně na průmyslové stavby, situace na stavebním trhu si však vynutila rozšíření výrobního programu. Základní informace. Za představenstvo společnosti jedná ve všech záležitostech společnosti vždy předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Akcie: ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jme novité hodnotě 1000,- Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1. prosince 2006 došlo k rozdělení společnosti Průmstav, a.s., odštěpením se založením dvou nových společností, a to společnosti AB Štětkova, a.s., se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: a společnosti Areál Průmstav, a.s., se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: , na které přešla příslušná část obchodního jmění rozdělované společnosti Průmstav, a.s., v souladu s ustanoveními Projektu rozdělení. Průmstav, a.s. je stavební společnost, která byla původně založena jako specializovaný podnik pro výstavbu průmyslových objektů. Nyní působí jako univerzální stavební společnost v celé oblasti pozemního stavitelství a od loňského roku je součástí společnosti VINCI Construction S.A.S. ze skupiny VINCI, největší světové skupiny spojující stavebnictví a koncese. Společnost v minulosti ani v současné době nemá žádné organizační složky v zahraničí. General Characteristics. Průmstav, a.s. operates as a construction company in the entire area of building construction on the territory of the Czech Republic. At its inception the company specialised primarily in industrial construction, though the situation on the construction market called for an expansion to the production programme. Basic Information. The Chairman of the Board of Directors or the Vice-Chairman of the Board of Directors always acts on behalf of the Board of Directors in all of the company s affairs together with another member of the Board of Directors. Shares: 50,000 registered shares in posted form in the nominal value of CZK On the basis of the company general meeting s decision from December 1st, 2006, Průmstav, a.s. was divided and two new companies were established, specifically AB Štětkova, a.s., with its registered offices at Štětkova 18, Prague 4, Postal Code: and Areál Průmstav, a.s., with its registered offices at Štětkova 18, Prague 4, Postal Code: , to which the relevant part of the commercial assets of the divided company Průmstav, a.s. were transferred in accordance with the provisions of the Division Project. Průmstav, a.s. is a construction company that was originally founded as a specialised enterprise for the construction of industrial buildings. It now operates as a universal construction company in the entire area of building construction and since last year it is part of VINCI Construction S.A.S. from the VINCI group, the world s largest group connecting construction and concessions. Neither in the past nor at present, the company hasn t had any organizational units abroad

11 9 Profil společnosti Company Profile Důležité mezníky ve vývoji firmy Výstavba rudných dolů a hutí, n. p. Realizace průmyslových staveb, celostátní působnost, (6700 pracovníků) Průmstav Praha, n. p. Národní podnik Výstavba rudných dolů a hutí byl přejmenován na Průmstav Praha, n. p. realizace průmyslových staveb a kom plexní bytové výstavby. Svým rozvojem se zařadil mezi největší stavební firmy v ČSSR, ( zaměstnanců) Průmstav Praha s. p. Průmstav Praha byl rozdělen na samostatné státní podniky vytvořené z jednotlivých závodů a ředitelství podniku. Nástupnickou organizací se stal bývalý závod 01, který si ponechal obchodní jméno Průmstav Praha s. p., (700 zaměst nanců) Průmstav spol. s r.o. V rámci privatizace byl státní podnik Průmstav Praha transformován na soukromou stavební společnost při zachování obchodního názvu Průmstav a firemního loga. Ochrannou známku získala společnost v roce Průmstav, a. s. Změna formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Průmstav, a. s., společnost skupiny VINCI Dochází k převodu 75 procent akcií Průmstavu, a. s. na skupinu VINCI Construction S.A.S. Important Milestones in the Company s Development. October 28th, 1951 Výstavba rudných dolů a hutí, n. p. The implementation of industrial buildings, operating country-wide (6700 employees). January 1st, 1953 Průmstav Praha, n. p. The state enterprise Výstavba rudných dolů a hutí was renamed as Průmstav Praha, n. p. The implementation of industrial buildings and complex residential construction As it develops it ranks among the largest construction companies in the Czechoslovak Socialist Republic (10,000 employees). January 1st, 1991 Průmstav Praha, s. p. Průmstav Praha was divided into independent state enterprises created from the individual plants and company directors. The succession organisation was the former závod 01, which kept the name Průmstav Praha s. p., (700 employees). August 1st, 1992 Průmstav spol. s r.o. During the course of privatisation the state enterprise Průmstav Praha was transformed into a private construction company while keeping the name Průmstav and the company logo. The company obtained the trademark in February 28th, 1997 Průmstav, a. s. The form of the company was changed from a limited liability company to a joint-stock company Průmstav, a. s., a company of the VINCI group 75 percent of the Průmstav, a. s. shares are transferred to the VINCI Construction S.A.S.

12 10 Orgány společnosti Executive Structure of the Company Představenstvo společnosti Průmstav, a.s. Ing. Ivan Bauer, MBA (*1953) Předseda představenstva Ing. Vojtěch Janoušek (*1974) Místopředseda představenstva Jean Louis Choulot (*1954) Člen představenstva Ing. Miroslav Netrefa (*1956) Člen představenstva Ing. Ladislav Urban (*1976) Člen představenstva (do 25. dubna 2008) Ing. Dame Ndiaye (*1969) Člen představenstva (od 25. dubna 2008) Board of Directors of Průmstav, a.s. Ing. Ivan Bauer, MBA (*1953) Chairman of the Board of Directors Ing. Vojtěch Janoušek (*1974) Vice-Chairman of the Board of Directors Jean Louis Choulot (*1954) Member of the Board of Directors Ing. Miroslav Netrefa (*1956) Member of the Board of Directors Ing. Ladislav Urban (*1976) Member of the Board of Directors (to 25th April 2008) Ing. Dame Ndiaye (*1969) Member of the Board of Directors (from 25th April 2008) Dozorčí rada společnosti Průmstav, a.s. Rainer Hans Kurt Beisel (*1963) Předseda dozorčí rady Eric Zeller (*1955) Eric Abadie (*1951) Ing. Pavel Hromádka (*1961) Pavel Matějka (*1953) Ing. David Kozík (*1961) Supervisory Board of Průmstav, a.s. Rainer Hans Kurt Beisel (*1963) Chairman of the Supervisory Board Eric Zeller (*1955) Eric Abadie (*1951) Ing. Pavel Hromádka (*1961) Pavel Matějka (*1953) Ing. David Kozík (*1961)

13 t 11 Významné události roku Key Events of the Year 2007 Leden: Zahájení stavby Polyfunkčního domu v Praze 15 Petro vicích Dokončení stavby Pražské strojírny Vinoř Únor: Zahájení stavby Obnova skladovacích kapacit PH Roudnice nad Labem. Dokončení stavby Bytového domu Mlynářka v Praze 5 Košířích Březen: Firma KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora Duben: Zahájení stavby Nová Harfa III v Praze 9 Dokončení stavby Výroba FAME v Ústí nad Labem Květen: Zahájení stavby Haly BOMA v Kunicích u Říčan Zahájení stavby Plazmové tavírny ve Vestci u Prahy Červen: Zahájení rekonstrukce Hotelu Renaissance v Praze 1 Dokončení stavby Hotelu Metropol v Praze 1 Červenec: Zahájení stavby rezidence West Building v Praze 4 Srpen: Dokončení stavby ZŠ Kunratice Září: Dokončení rekonstrukce zámku Filipov Říjen: Zahájení stavby Obchodního centra Outlet EXIT 66 Listopad: Dokončení rekonstrukce hotelu Renaissance Praha 1 (Hilton Old Town) Prosinec: Vstup a finanční podíl na Nadaci VINCI v České republice Zahájení stavby chovného zázemí ptáků v ZOO Praha January: Construction of the multifunctional building in Prague 15 Petrovice started. Construction of Prague Engineering Works Vinoř completed February: Reconstruction of fuel storage capacity begun in Roudnice nad Labem. Construction of the Mlynářka block of flats in Prague 5 Košíře started March: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. performed the audit and issued its auditor s report April: Construction of Nová Harfa III begun in Prague 9 Construction of FAME production unit completed in Ústí nad Labem May: Construction of BOMA Hall begun in Kunice u Říčan Construction of Plasma Smelting Plant begun in Vestec u Prahy June: Reconstruction of the Hotel Renaissance begun in Prague 1 Construction of the Hotel Metropol begun in Prague 1 July: Construction of West Building residence begun in Prague 4 August: Construction of Kunratice Elementary School begun September: Reconstruction of Filipov Chateau completed October: Construction of Outlet EXIT 66 Shopping Centre begun November: Reconstruction of Hotel Renaissance completed in Prague 1 (Hilton Old Town) December: Entry and financial share in the VINCI Foundation in the Czech Republic Construction of the bird breeding facilities begun in the Prague ZOO

14 v 12 Významné stavby roku 2007 Stavby dokončené v roce 2007 Bytová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel dokončení BD Mlynářka Praha 5-Košíře Central Group a.s. únor Bytový areál Patria Letňany Praha 18-Letňany Ekospol a.s. září BD Zbraslav 3A1, 3A2, 3A3, 3A4 Praha 5-Zbraslav Zahradní čtvrť a.s říjen BD Nové Stodůlky C, D Praha 5-Stodůlky Central Group a.s. září Občanská výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel dokončení Hotel Metropol Praha 1-Staré Město Special Tours Prague spol. s r.o. červen St. úpravy BELLEVUE Špindlerův Mlýn Orco Investment, a.s. srpen ZŠ Kunratice Praha 4-Kunratice Hl.m.Praha srpen Rekonstrukce Okresního soudu Kutná Hora ČR-Okresní soud v K.Hoře září Rekonstrukce zámku Filipov PRECIZ stavební podnik s.r.o. září Podzemní garáže Kafkova-Wuchterlova Praha 6-Dejvice MČ Praha 6 říjen Rekonstrukce ubytovacího objektu Tisá ČR-Ministerstvo obrany listopad Hotel Renaissance (Hilton Old Town) Praha 1 Gestin Holding a.s. listopad Průmyslová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel dokončení Pražské strojírny Vinoř Pražská strojírna a.s. leden Rekonstrukce laboratoří Praha 2 Revmatologický ústav únor Výroba FAME Ústí nad Labem Chemoprojekt a.s. duben Hala BOMA Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA listopad

15 t 13 Important Constructions of the Year 2007 Buildings Completed in 2007 Blocks of Flats Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Completion Mlynářka Residential Building Prague 5-Košíře Central Group a.s. February Patria Letňany Residential Complex Prague 18-Letňany Ekospol a.s. September Zbraslav 3A1, 3A2, 3A3, 3A4 Residential Building Prague 5-Zbraslav Zahradní čtvrť a.s October Nové Stodůlky C, D Residential Building Prague 5-Stodůlky Central Group a.s. September Civil Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Completion Hotel Metropol Prague 1-Old Town Special Tours Prague spol. s r.o. June Structural treatment of BELLEVUE Špindlerův Mlýn Orco Investment, a.s. August Kunratice Elementary School Prague 4-Kunratice City of Prague August Reconstruction of District Court Kutná Hora Czech Republic - District Court in Kutná Hora September Reconstruction of Chateau Filipov PRECIZ stavební podnik s.r.o. September Kafkova-Wuchterlova Underground Garages Prague 6-Dejvice Prague 6 City District October Reconstruction of Accommodations Tisá Czech Republic Ministry of Defense November Hotel Renaissance (Hilton Old Town) Prague 1 Gestin Holding a.s. November Industrial Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Completion Pražské strojírny Vinoř Pražská strojírna a.s. January Reconstruction of Laboratories Prague 2 Rheumatological Institute February FAME Production Unit Ústí nad Labem Chemoprojekt a.s. April BOMA Hall Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA November

16 v 14 Významné stavby roku 2007 Stavby zahájené v roce 2007 Bytová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel zahájení Nová Harfa III Praha 9 Finep Harfa k.s. duben Bytový komplex Bedřichov Špindlerův Mlýn PB Real a.s. duben Polyfunkční dům Praha15-Petrovice Skanska CZ a.s. leden West Building bytový dům Praha 4 FCC a.s. červenec Nové Stodůlky objekt I Praha 5 Central Group a.s. srpen Botanica Vidoule III Praha 5 Skanska CZ a.s. říjen Občanská výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel zahájení Rekonstrukce hotelu Renaissance Praha 1 Gestin Holding a.s. červen Dostavba ÚSP Palata Praha 1 Hl. m. Praha září Obchodní centrum Outlet EXIT 66 Loket BDL Czech a.s. říjen ČVUT zastřešení atria Praha 6 ČVUT Praha listopad Chovné zázemí ptáků Praha 7 ZOO Praha prosinec Průmyslová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel zahájení Obnova skladovacích kapacit PH Roudnice n. L. Chemoprojekt a.s. únor Hala BOMA Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA květen Plazmová tavírna Vestec Safina a.s. květen

17 t 15 Important Constructions of the Year 2007 Buildings Started in 2007 Blocks of Flats Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Start Nová Harfa III Prague 9 Finep Harfa k.s. April Bedřichov Residential Complex Špindlerův Mlýn PB Real a.s. April Multifunctional Building Prague 15-Petrovice Skanska CZ a.s. January West Building Block of Flats Prague 4 FCC a.s. July Nové Stodůlky Building I Prague 5 Central Group a.s. August Botanica Vidoule III Prague 5 Skanska CZ a.s. October Civil Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Start Reconstruction of Hotel Renaissance Prague 1 Gestin Holding a.s. June Completion of ÚSP Palata Prague 1 City of Prague September Outlet EXIT 66 Shopping Centre Loket BDL Czech a.s. October ČVUT Covered Atria Prague 6 ČVUT Praha November Bird Breeding Facilities Prague 7 Prague ZOO December Industrial Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Start Renewal of Fuel Storage Capacity Roudnice n. L. Chemoprojekt a.s. February BOMA Hall Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA May Plasma Smelting Plant Vestec Safina a.s. May

18 16 Organizační struktura společnosti Generální ředitel Ing. Ivan Bauer, MBA Útvar generálního ředitele Zástupce generálního ředitele Ing. Vojtěch Janoušek Personální oddělení Sekretariát Oddělení reportingu Právní oddělení Obchodní ředitel Josef Kameš Úsek obchodního ředitele Zástupce pro marketing Ing. Dan Makula Zakázkové oddělení Výrobně technický ředitel Ing. David Kozík Úsek výrobně-technického ředitele vedoucí výroby Roman Hryčovec Technická skupina Ekonomický ředitel Ing. Miroslav Netrefa Úsek ekonomického ředitele Vedoucí OIS (účtárny, IT) Ing. Pavel Hromádka Finanční oddělení Cenové oddělení Oddělení subdodávek Oddělení controlingu Obchodní oddělení Oddělení reklamy a propagace Provozní cenové oddělení Řízení dokumentace IMS (včetně jakosti, BOZP a ŽP) Investiční oddělení Oddělení hospodářské správy STŘEDISKA STAVEB Specializovaná výrobní střediska Středisko 221 Ing. Jan Bína Středisko 237 Ing. Petr Vaněk Servisní střediska Středisko betonových konstrukcí Ing. Miloš Strnad Středisko 224 Pavel Hornsteiner Středisko 254 Ing. Martin Hájek Středisko mechanizace Roman Musil Středisko sádrokartonových konstrukcí Ing. Petr Chovanec Středisko 225 Ing. Radek Hynk Středisko 256 Ing. Jaroslav Kalina Středisko dopravy Jan Šolín Středisko hliníkových konstrukcí Aleš Suchomel Středisko 225 Ing. Karel Martínek Středisko 282 Ing. Michal Bláha Geodetické středisko Ing. Pavel Cincibus Středisko povrchových úprav Ladislav Rybníček Středisko 236 Ing. Rudolf Mikula Středisko 283 Ing. Ivo Woleský Středisko zásobování Tomáš Kolský

19 t 17 The Company s Organisational Structure General Director Ing. Ivan Bauer, MBA GENERAL DIRECTOR S UNIT Deputy General Director Ing. Vojtěch Janoušek Personal Department Secretariat Reporting Department Legal Department Commercial Director Josef Kameš COMMERCIAL DIVISION Marketing Representative Ing. Dan Makula Sales Department Production and Technical Director Ing. David Kozík Production and Technical Division Site manager Roman Hryčovec Technical Group Economic Director Ing. Miroslav Netrefa Economic division Head of OIS (Accounting, IT) Ing. Pavel Hromádka Financial Department Prices Department Subcontracts Department Controlling Department Commercial Department Promotions Department Operating Price Department IMS Document Management (including QM, Safety) Investment Depatment Economic Administration Department construction centres specialized production centres Centre 221 Ing. Jan Bína Centre 237 Ing. Petr Vaněk service centres Concrete Structure Centre Ing. Miloš Strnad Centre 224 Pavel Hornsteiner Centre 254 Ing. Martin Hájek Mechanisation Centre Roman Musil Gypsum Plasterboard Centre Ing. Petr Chovanec Centre 225 Ing. Radek Hynk Centre 256 Ing. Jaroslav Kalina Transport Centre Jan Šolín Aluminium Struct. Centre Aleš Suchomel Centre 225 Ing. Karel Martínek Centre 282 Ing. Michal Bláha Geodesy Centre Ing. Pavel Cincibus Surface Treatment Centre Ladislav Rybníček Centre 236 Ing. Rudolf Mikula Centre 283 Ing. Ivo Woleský Supplies Centre Tomáš Kolský

20 18 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Report on the Company s Business Activities and the State of its Property Stavební trh ČR Spolehlivým ukazatelem celkového stavu ekonomiky je stavebnictví a výsledky dosažené v tomto oboru ukazují, jakým směrem se bude ekonomika vydávat. Jelikož celková stavební výroba v České republice vykazovala v roce 2007 výrazně růstové tendence, lze i v nejbližších letech předpokládat zvýšenou poptávku po stavební produkci. Postavení společnosti na stavebním trhu v ČR Společnost Průmstav, a.s. má své pevné místo na stavebním trhu již řadu let. Realizuje bytové, obchodní, průmyslové a administrativními objekty na celém území České republiky. Jednu z hlavních činností tvoří železobetonové monolitické konstrukce. Tyto práce společnost realizuje prostřednictvím Střediska monolitických konstrukcí. Ročně toto středisko uskuteční objem prací zhruba za 500 mil. Kč a zachovává si tak přední postavení v oboru. Průmstav, a.s. si dlouhodobě udržuje významné místo mezi stavebními společnostmi v České republice. Také v roce 2007 byla společnost oceněna v anketě Českých 100 nejlepších a zařazena mezi nejúspěšnější v oborové kategorii Stavebnictví. Výrobní program V roce 2007 tvořila největší objem prací bytová výstavba, která dosáhla 57 procent z celkového objemu, a to hlavně díky bytovému komplexu Harfa II, Harfa III a Stodůlky. Výstavba objektů občanské vybavenosti dosáhla 31 procent z celkového objemu, a průmyslová výstavba tvořila 12 procent z celkového objemu. Specializovaná střediska uskutečnila v roce 2007 stavební práce v objemu zhruba 581 mil. Kč, tj. 26,5 procenta z celkového obratu firmy, z čehož největší středisko - Středisko monolitických konstrukcí -dosáhlo objemu zhruba půl miliardy korun. Společnost v současné době nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. The Czech Construction Market The building industry is a reliable indicator of the overall state of the economy and the results achieved in this field show the direction in which the economy will head. Since the overall building production in the Czech Republic showed a significant growth tendency in 2007, the increased demand for building production can be expected in the coming years as well. The Company s Position on the Construction Market in the Czech Republic Company Průmstav, a.s. has had a strong place on the construction market for many years now. It realises residential, commercial, industrial and office buildings throughout the entire Czech Republic. One of the main activities is made up of monolithic reinforced concrete structures. The company performs this work through the Centre of Monolithic Structures. This centre carries out a volume of work worth approximately CZK 500 million, thus preserving its leading position in the field. Průmstav, a.s. has long maintained a significant position among the construction companies in the Czech Republic. The company was once again recognised in the Czech 100 Best survey and it was ranked among the most successful in the category of Construction. Production Programme In 2007 residential construction made up the largest volume of work, reaching 57 percent of the total volume, Thanks especially to the Harfa II, Harfa III and Stodůlky residential complexes. The construction of buildings for civic amenities reached 31 percent of the total volume and industrial construction made up 12 percent of the total volume. Specialised centres carried out construction work in the volume of approximately CZK 581 million, i.e percent of the company s overall turnover, from which the largest centre, the Centre of Monolithic Structures, achieved a volume of approximately half a milliard crowns.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group 2 Výroční zpráva/annual report 2010 Management společnosti / Company

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti Výroční zpráva Annual Report 2014 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007 VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007 Obsah 4 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 6 II. Vybrané hospodářské ukazatele za rok 2007 6 III. Základní údaje

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů ( výroční zpráva annual report 2012 Síla bez kompromisů výroční zpráva (annual report 2012 ( obsah 1. Základní údaje o společnosti 6 2. Nejvýznamnější události roku 2012 8 3. Úvodní slovo generálního

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více