VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 Obsah Contents Finanční a provozní ukazatele Úvodní slovo předsedy představenstva Profil společnosti Orgány společnosti Významné události roku 2007 Významné stavby roku 2007 Organizační struktura společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Průměrný počet pracovníků společnosti Zpráva dozorčí rady Specializovaná střediska Společnosti s majetkovou účastí Průmstav, a.s. Galerie projektů Finanční část Identifikační a kontaktní údaje Financial and Operational Indicators A Word of Introduction from the Chairman of the Board Company Profile Executive Structure of the Company Key Events of the Year 2007 Important Constructions in 2007 The Company s Organisational Structure Report on the Company s Business Activities and the State of its Property Average Number of Company Employees The Supervisory Board s Report Specialized Centres Companies with Průmstav, a.s. Ownership Interest Gallery of Projects Financial Part Identification Data and Directory

4 v 2 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operational Indicators Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues in TCZK Zisk (před zdaněním) v tis. Kč Pre-tax Profit in TCZK Vlastní kapitál v tis. Kč Equity Capital in TCZK Počet pracovníků Number of Employees Přidaná hodnota v tis. Kč Added Value in TCZK Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Added Value per Employee in TCZK Aktiva celkem v tis. Kč Total Assets in TCZK

5 3 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operational Indicators Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of Company in TCZK Přidaná hodnota v tis. Kč Added Value in TCZK

6 4 Úvodní slovo předsedy představenstva A Word of Introduction from the Chairman of the Board Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři, dovolujeme si Vám předložit jako každoročně výroční zprávu akciové společnosti Průmstav, a.s. za rok Růst stavební produkce v České republice pokračoval i v roce 2007 obdobným tempem jako v letech předešlých a dosáhl hodnoty 6,7 procenta. Tento nárůst se projevil i v pozemním stavitelství, a to zvláště v oblasti výstavby bytů, kde bylo dokončeno bytů (nárůst 38 procent) a byla zahájena výstavba zhruba bytů. Celková produkce stavebnictví překročila poprvé hodnotu půl bilionu korun a dosáhla výše 511 mld. korun. Na druhé straně v některých obdobích roku bylo stavebnictví limitováno nedostatkem pracovních sil jak v oblasti hlavní stavební výroby, tak ve specializovaných profesích a poprvé po mnoha letech se objevil nedostatek některých druhů stavebních hmot, způsobený růstem trhu nejen českého, ale i v sousedních zemích. Rok 2007 byl však pro naši společnost Průmstav, a.s. celkově úspěšný. Společnost s více než padesátiletou historií je osvědčeným dodavatelem stavebních prací v pozemním stavitelství na celém území České republiky. Společnost Průmstav, a.s. se zabývá výstavbou bytových, obchodních, průmyslových a administrativních objektů na celém území České republiky. Nezanedbatelný je rovněž podíl rekonstrukcí, a to i objektů patřících do městských památkových zón a chráněných památkových objektů. Významnou část realizovaných zakázek tvoří monolitické železobetonové konstrukce. Naše společnost dosáhla v roce 2007 obratu 2,154 mld. Kč (nárůst o dvě procenta) a čistého zisku 24,248 mil. Kč. V uplynulém roce Průmstav, a. s. zaměstnával 486 pracovníků, což je o 24 zaměstnanců více než v roce Z významných zakázek realizovaných v roce 2007 si dovoluji připomenout rekonstrukci hotelu Hilton Old Town, bytové projekty Harfa II. a III. etapa, přístavbu a rekonstrukci školy v Praze Kunraticích, podzemní garáže v Praze 6, rekonstrukci Krajského soudu v Kutné Hoře, dokončení Hotelu Metropol v Praze a bytové projekty Nové Stodůlky, Zbraslav a Letňany. Dear Madams, Dear Sirs, Dear Shareholders and Business Partners, Just like every year, we would like to present to you the annual report of the Průmstav, a.s. joint-stock company for the year The growth of construction in the Czech Republic in 2007 continued at a tempo similar to previous years and reached a value of 6.7 percent. This growth also appeared in building construction, especially in the area of the construction of flats, where 41,650 flats were completed (a growth of 38 percent) and the construction of approximately 44,000 flats was begun. For the first time construction as a whole exceeded the value of a half billion crowns, reaching an amount of CZK 511 milliard. On the other hand in some periods of the year construction was limited by a lack of manpower both in the area of the main construction work as well as in specialised professions and for the first time in many years a lack of some kinds of building materials appeared, caused by the growth not only on the Czech market but also in neighbouring countries. The year 2007 was successful on the whole for Průmstav, a.s., however. The company, with more than fifty years of history, is a tried-and-true supplier of construction work in building construction on the entire territory of the Czech Republic. Průmstav, a. s. is involved in the construction of residential, commercial, industrial and office buildings throughout the Czech Republic. The share of reconstructions is also considerable, and that includes buildings that belong to urban reservations and protected monuments. A significant part of the implemented orders are made up of monolithic reinforced concrete constructions. Our company achieved a turnover of CZK milliard in 2007 (an increase of two percent) and a net profit of CZK million. Průmstav, a. s. employed 486 employees in the past year, which is 24 more employees than in The significant orders implemented in 2007 included the reconstruction of the Hilton Old Town hotel, the Harfa residential projects (2nd and 3rd phases), the the extension and reconstruction of the school in Prague-Kunratice,

7 5 Úvodní slovo předsedy představenstva A Word of Introduction from the Chairman of the Board Z průmyslových staveb bych rád zmínil zakázky Čepro Roudnice nad Labem a SETUZA Ústí nad Labem. Kromě dosažení standardních cílů obchodní politiky došlo v roce 2007 k mimořádné události v životě firmy Průmstav, a.s. Po patnácti letech vlastnictví společnosti managementem uzavřeli akcionáři Průmstavu smlouvu o prodeji 75 procent akcií a naplnili tím dlouhodobý cíl společnosti najít silného strategického partnera, kterým se stala společnost VINCI Construction S.A.S. ze skupiny VINCI, největší světové skupiny spojující stavebnictví a koncese. Transakce byla dokončena prodejem 75 procent akcií společnosti Průmstav, a. s. zapsáním do seznamu akcionářů ke dni 30. března Koncern VINCI zaměstnává více než pracovníků ve více než 80 zemích světa. Skupina VINCI nyní působí na českém trhu ve všech svých aktivitách prostřednictvím několika dceřiných společností: SMP, FCC, VINCI Construction Grands Projets v oblasti pozemních a inženýrských staveb; SSŽ ve výstavbě dopravních cest; Kastt a TPI v oblasti energií; Europark v koncesích a nově Soletanche Bachy v oblasti speciálního zakládání. V roce 2007 dosáhl obrat skupiny VINCI v České republice více než 1 mld. eur. Věříme, že skupina VINCI představuje pro Průmstav, a.s. silného partnera s optimálním zázemím a zkušenostmi v oboru, což je pro další rozvoj Průmstavu, a.s. klíčové. Stávající akcionáři zůstali ve vedení společnosti a nadále se podílejí na jejím řízení. Věřím, že v budoucnosti Průmstav, a.s. posílí své postavení na stavebním trhu a to jak v tradičních oborech pozemního stavitelství tak v projektech PPP s využitím podpory členů skupiny VINCI. Napříště budeme rozvíjet Průmstav, a.s. ve spojení s velkou nadnárodní skupinou, v rámci které existuje řada synergických efektů využitelných pro naše klienty. Vysoce si vážím ocenění Průmstavu, a. s. v anketě Českých 100 nejlepších a vyhodnocení v oborové kategorii, stejně jako nominace na titul Stavba roku za přestavbu administrativní under ground garages in Prague 6, the reconstruction of the Regional Court in Kutná Hora, the completion of the Hotel Metropol in Prague and the Nové Stodůlky, Zbraslav and Letňany residential projects. I would also like to mention the Čepro Roudnice nad Labem and SETUZA Ústí nad Labem orders from among the industrial constructions. Apart from achieving the standard business policy goals, an exceptional event occurred in the history of Průmstav, a. s. in After fifteen years of ownership of the company by the management, the shareholders of Průmstav entered into a contract for the sale of 75 percent of the shares, thereby fulfilling the company s long-term goal to find a strong strategic partner, which became VINCI Construction S.A.S. from the VINCI group, the world s largest group combining construction and concessions. The transaction was completed by the sale of 75 percent of Průmstav, a. s. s shares with the entry in the list of shareholders as of March 30th, The VINCI concern employs more than 142,000 employees in more than 80 countries around the world. The VINCI group now operates on the Czech Market in all of its activities through several subsidiary companies: SMP, FCC, VINCI Construction Grands Projets in the areas of building and engineering construction; SSŽ in the construction of roads; Kastt and TPI in the area of energy; Europark in concessions and newly Soletanche Bachy in the area of specialised foundations. In 2007 the VINCI group achieved a turnover of more than EUR 1 milliard in the Czech Republic. We are certain that the VINCI group represents a strong partner for Průmstav, a.s. with an optimal background and experience in the field, which is key for the further development of Průmstav, a.s. The existing shareholders remained in the leadership of the company and continue to contribute to its management. Henceforth we are going to develop Průmstav, a.s. in connection with a large multinational group, within which there are several synergic effects our clients can make use of. We highly appreciate Průmstav, a. s. s recognition in the Czech 100 Best survey and the evaluation in the

8 6 Úvodní slovo předsedy představenstva A Word of Introduction from the Chairman of the Board budovy Sportturist na Hotel Metropol v Praze. Tato naše stavba získala i cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Nakonec bych se rád zmínil o firemním systému ochrany životního prostředí. V oblasti uplatňování normy ČSN EN ISO 14001:2005 pokračovala společnost v naplňování environmentální politiky a plnění daných cílů především na všech stavbách zásadním dodržováním legislativy v této oblasti a výchovou všech zúčastněných osob na staveništích. V měsíci srpnu 2007 proběhl recertifikační audit a po splnění všech požadavků normy byl Průmstavu vydán certifikát s platností do 30. září Předpoklady vývoje českého hospodářství, stav zakázkové náplně, kvalitní vztahy s opakovanými zákazníky, potenciál budoucí spolupráce se skupinou VINCI a víra ve schopnosti týmu vlastních pracovníků nám umožňují dívat se do roku 2008 se střízlivým optimismem. Jménem představenstva bych chtěl poděkovat zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům za spolupráci v roce departmental categories, just like the nomination for the title Building of the Year for the reconstruction of the Sportturist office building into the Hotel Metropol in Prague. This building also received the award from the Association of Businesses in Construction in the Czech Republic. Lastly, I would like to mention the company s system of environmental protection. In the area of applying the ČSN EN ISO 14001:2005 standard, the company continued in carrying out the environmental policy and fulfilling the given goals, primarily on all the buildings with the fundamental adherence to legislation in this area and the training of all the involved persons at the construction sites. In the month of August 2007, the recertification audit was carried out and after fulfilling all the requirements for the standard, the certificate was issued to Průmstav, valid until September 30th, The expectations of the development of the Czech economy, the state of the order content, the quality relations with repeat customers, the potential of future cooperation in the VINCI group and the belief in the abilities of our own team of employees lets us look forward to the year 2008 with conservative optimism. In the name of the board of directors, I would like to thank the employees, customers and suppliers for their cooperation in Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and General Director

9 7

10 8 Profil společnosti Company Profile Obecná charakteristika. Průmstav, a.s. působí jako stavební společnost v celé oblasti pozemního stavitelství na území České republiky. Ve svých začátcích se společnost specializovala převážně na průmyslové stavby, situace na stavebním trhu si však vynutila rozšíření výrobního programu. Základní informace. Za představenstvo společnosti jedná ve všech záležitostech společnosti vždy předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Akcie: ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jme novité hodnotě 1000,- Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1. prosince 2006 došlo k rozdělení společnosti Průmstav, a.s., odštěpením se založením dvou nových společností, a to společnosti AB Štětkova, a.s., se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: a společnosti Areál Průmstav, a.s., se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: , na které přešla příslušná část obchodního jmění rozdělované společnosti Průmstav, a.s., v souladu s ustanoveními Projektu rozdělení. Průmstav, a.s. je stavební společnost, která byla původně založena jako specializovaný podnik pro výstavbu průmyslových objektů. Nyní působí jako univerzální stavební společnost v celé oblasti pozemního stavitelství a od loňského roku je součástí společnosti VINCI Construction S.A.S. ze skupiny VINCI, největší světové skupiny spojující stavebnictví a koncese. Společnost v minulosti ani v současné době nemá žádné organizační složky v zahraničí. General Characteristics. Průmstav, a.s. operates as a construction company in the entire area of building construction on the territory of the Czech Republic. At its inception the company specialised primarily in industrial construction, though the situation on the construction market called for an expansion to the production programme. Basic Information. The Chairman of the Board of Directors or the Vice-Chairman of the Board of Directors always acts on behalf of the Board of Directors in all of the company s affairs together with another member of the Board of Directors. Shares: 50,000 registered shares in posted form in the nominal value of CZK On the basis of the company general meeting s decision from December 1st, 2006, Průmstav, a.s. was divided and two new companies were established, specifically AB Štětkova, a.s., with its registered offices at Štětkova 18, Prague 4, Postal Code: and Areál Průmstav, a.s., with its registered offices at Štětkova 18, Prague 4, Postal Code: , to which the relevant part of the commercial assets of the divided company Průmstav, a.s. were transferred in accordance with the provisions of the Division Project. Průmstav, a.s. is a construction company that was originally founded as a specialised enterprise for the construction of industrial buildings. It now operates as a universal construction company in the entire area of building construction and since last year it is part of VINCI Construction S.A.S. from the VINCI group, the world s largest group connecting construction and concessions. Neither in the past nor at present, the company hasn t had any organizational units abroad

11 9 Profil společnosti Company Profile Důležité mezníky ve vývoji firmy Výstavba rudných dolů a hutí, n. p. Realizace průmyslových staveb, celostátní působnost, (6700 pracovníků) Průmstav Praha, n. p. Národní podnik Výstavba rudných dolů a hutí byl přejmenován na Průmstav Praha, n. p. realizace průmyslových staveb a kom plexní bytové výstavby. Svým rozvojem se zařadil mezi největší stavební firmy v ČSSR, ( zaměstnanců) Průmstav Praha s. p. Průmstav Praha byl rozdělen na samostatné státní podniky vytvořené z jednotlivých závodů a ředitelství podniku. Nástupnickou organizací se stal bývalý závod 01, který si ponechal obchodní jméno Průmstav Praha s. p., (700 zaměst nanců) Průmstav spol. s r.o. V rámci privatizace byl státní podnik Průmstav Praha transformován na soukromou stavební společnost při zachování obchodního názvu Průmstav a firemního loga. Ochrannou známku získala společnost v roce Průmstav, a. s. Změna formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Průmstav, a. s., společnost skupiny VINCI Dochází k převodu 75 procent akcií Průmstavu, a. s. na skupinu VINCI Construction S.A.S. Important Milestones in the Company s Development. October 28th, 1951 Výstavba rudných dolů a hutí, n. p. The implementation of industrial buildings, operating country-wide (6700 employees). January 1st, 1953 Průmstav Praha, n. p. The state enterprise Výstavba rudných dolů a hutí was renamed as Průmstav Praha, n. p. The implementation of industrial buildings and complex residential construction As it develops it ranks among the largest construction companies in the Czechoslovak Socialist Republic (10,000 employees). January 1st, 1991 Průmstav Praha, s. p. Průmstav Praha was divided into independent state enterprises created from the individual plants and company directors. The succession organisation was the former závod 01, which kept the name Průmstav Praha s. p., (700 employees). August 1st, 1992 Průmstav spol. s r.o. During the course of privatisation the state enterprise Průmstav Praha was transformed into a private construction company while keeping the name Průmstav and the company logo. The company obtained the trademark in February 28th, 1997 Průmstav, a. s. The form of the company was changed from a limited liability company to a joint-stock company Průmstav, a. s., a company of the VINCI group 75 percent of the Průmstav, a. s. shares are transferred to the VINCI Construction S.A.S.

12 10 Orgány společnosti Executive Structure of the Company Představenstvo společnosti Průmstav, a.s. Ing. Ivan Bauer, MBA (*1953) Předseda představenstva Ing. Vojtěch Janoušek (*1974) Místopředseda představenstva Jean Louis Choulot (*1954) Člen představenstva Ing. Miroslav Netrefa (*1956) Člen představenstva Ing. Ladislav Urban (*1976) Člen představenstva (do 25. dubna 2008) Ing. Dame Ndiaye (*1969) Člen představenstva (od 25. dubna 2008) Board of Directors of Průmstav, a.s. Ing. Ivan Bauer, MBA (*1953) Chairman of the Board of Directors Ing. Vojtěch Janoušek (*1974) Vice-Chairman of the Board of Directors Jean Louis Choulot (*1954) Member of the Board of Directors Ing. Miroslav Netrefa (*1956) Member of the Board of Directors Ing. Ladislav Urban (*1976) Member of the Board of Directors (to 25th April 2008) Ing. Dame Ndiaye (*1969) Member of the Board of Directors (from 25th April 2008) Dozorčí rada společnosti Průmstav, a.s. Rainer Hans Kurt Beisel (*1963) Předseda dozorčí rady Eric Zeller (*1955) Eric Abadie (*1951) Ing. Pavel Hromádka (*1961) Pavel Matějka (*1953) Ing. David Kozík (*1961) Supervisory Board of Průmstav, a.s. Rainer Hans Kurt Beisel (*1963) Chairman of the Supervisory Board Eric Zeller (*1955) Eric Abadie (*1951) Ing. Pavel Hromádka (*1961) Pavel Matějka (*1953) Ing. David Kozík (*1961)

13 t 11 Významné události roku Key Events of the Year 2007 Leden: Zahájení stavby Polyfunkčního domu v Praze 15 Petro vicích Dokončení stavby Pražské strojírny Vinoř Únor: Zahájení stavby Obnova skladovacích kapacit PH Roudnice nad Labem. Dokončení stavby Bytového domu Mlynářka v Praze 5 Košířích Březen: Firma KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora Duben: Zahájení stavby Nová Harfa III v Praze 9 Dokončení stavby Výroba FAME v Ústí nad Labem Květen: Zahájení stavby Haly BOMA v Kunicích u Říčan Zahájení stavby Plazmové tavírny ve Vestci u Prahy Červen: Zahájení rekonstrukce Hotelu Renaissance v Praze 1 Dokončení stavby Hotelu Metropol v Praze 1 Červenec: Zahájení stavby rezidence West Building v Praze 4 Srpen: Dokončení stavby ZŠ Kunratice Září: Dokončení rekonstrukce zámku Filipov Říjen: Zahájení stavby Obchodního centra Outlet EXIT 66 Listopad: Dokončení rekonstrukce hotelu Renaissance Praha 1 (Hilton Old Town) Prosinec: Vstup a finanční podíl na Nadaci VINCI v České republice Zahájení stavby chovného zázemí ptáků v ZOO Praha January: Construction of the multifunctional building in Prague 15 Petrovice started. Construction of Prague Engineering Works Vinoř completed February: Reconstruction of fuel storage capacity begun in Roudnice nad Labem. Construction of the Mlynářka block of flats in Prague 5 Košíře started March: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. performed the audit and issued its auditor s report April: Construction of Nová Harfa III begun in Prague 9 Construction of FAME production unit completed in Ústí nad Labem May: Construction of BOMA Hall begun in Kunice u Říčan Construction of Plasma Smelting Plant begun in Vestec u Prahy June: Reconstruction of the Hotel Renaissance begun in Prague 1 Construction of the Hotel Metropol begun in Prague 1 July: Construction of West Building residence begun in Prague 4 August: Construction of Kunratice Elementary School begun September: Reconstruction of Filipov Chateau completed October: Construction of Outlet EXIT 66 Shopping Centre begun November: Reconstruction of Hotel Renaissance completed in Prague 1 (Hilton Old Town) December: Entry and financial share in the VINCI Foundation in the Czech Republic Construction of the bird breeding facilities begun in the Prague ZOO

14 v 12 Významné stavby roku 2007 Stavby dokončené v roce 2007 Bytová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel dokončení BD Mlynářka Praha 5-Košíře Central Group a.s. únor Bytový areál Patria Letňany Praha 18-Letňany Ekospol a.s. září BD Zbraslav 3A1, 3A2, 3A3, 3A4 Praha 5-Zbraslav Zahradní čtvrť a.s říjen BD Nové Stodůlky C, D Praha 5-Stodůlky Central Group a.s. září Občanská výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel dokončení Hotel Metropol Praha 1-Staré Město Special Tours Prague spol. s r.o. červen St. úpravy BELLEVUE Špindlerův Mlýn Orco Investment, a.s. srpen ZŠ Kunratice Praha 4-Kunratice Hl.m.Praha srpen Rekonstrukce Okresního soudu Kutná Hora ČR-Okresní soud v K.Hoře září Rekonstrukce zámku Filipov PRECIZ stavební podnik s.r.o. září Podzemní garáže Kafkova-Wuchterlova Praha 6-Dejvice MČ Praha 6 říjen Rekonstrukce ubytovacího objektu Tisá ČR-Ministerstvo obrany listopad Hotel Renaissance (Hilton Old Town) Praha 1 Gestin Holding a.s. listopad Průmyslová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel dokončení Pražské strojírny Vinoř Pražská strojírna a.s. leden Rekonstrukce laboratoří Praha 2 Revmatologický ústav únor Výroba FAME Ústí nad Labem Chemoprojekt a.s. duben Hala BOMA Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA listopad

15 t 13 Important Constructions of the Year 2007 Buildings Completed in 2007 Blocks of Flats Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Completion Mlynářka Residential Building Prague 5-Košíře Central Group a.s. February Patria Letňany Residential Complex Prague 18-Letňany Ekospol a.s. September Zbraslav 3A1, 3A2, 3A3, 3A4 Residential Building Prague 5-Zbraslav Zahradní čtvrť a.s October Nové Stodůlky C, D Residential Building Prague 5-Stodůlky Central Group a.s. September Civil Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Completion Hotel Metropol Prague 1-Old Town Special Tours Prague spol. s r.o. June Structural treatment of BELLEVUE Špindlerův Mlýn Orco Investment, a.s. August Kunratice Elementary School Prague 4-Kunratice City of Prague August Reconstruction of District Court Kutná Hora Czech Republic - District Court in Kutná Hora September Reconstruction of Chateau Filipov PRECIZ stavební podnik s.r.o. September Kafkova-Wuchterlova Underground Garages Prague 6-Dejvice Prague 6 City District October Reconstruction of Accommodations Tisá Czech Republic Ministry of Defense November Hotel Renaissance (Hilton Old Town) Prague 1 Gestin Holding a.s. November Industrial Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Completion Pražské strojírny Vinoř Pražská strojírna a.s. January Reconstruction of Laboratories Prague 2 Rheumatological Institute February FAME Production Unit Ústí nad Labem Chemoprojekt a.s. April BOMA Hall Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA November

16 v 14 Významné stavby roku 2007 Stavby zahájené v roce 2007 Bytová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel zahájení Nová Harfa III Praha 9 Finep Harfa k.s. duben Bytový komplex Bedřichov Špindlerův Mlýn PB Real a.s. duben Polyfunkční dům Praha15-Petrovice Skanska CZ a.s. leden West Building bytový dům Praha 4 FCC a.s. červenec Nové Stodůlky objekt I Praha 5 Central Group a.s. srpen Botanica Vidoule III Praha 5 Skanska CZ a.s. říjen Občanská výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel zahájení Rekonstrukce hotelu Renaissance Praha 1 Gestin Holding a.s. červen Dostavba ÚSP Palata Praha 1 Hl. m. Praha září Obchodní centrum Outlet EXIT 66 Loket BDL Czech a.s. říjen ČVUT zastřešení atria Praha 6 ČVUT Praha listopad Chovné zázemí ptáků Praha 7 ZOO Praha prosinec Průmyslová výstavba Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel název stavby město objednatel zahájení Obnova skladovacích kapacit PH Roudnice n. L. Chemoprojekt a.s. únor Hala BOMA Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA květen Plazmová tavírna Vestec Safina a.s. květen

17 t 15 Important Constructions of the Year 2007 Buildings Started in 2007 Blocks of Flats Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Start Nová Harfa III Prague 9 Finep Harfa k.s. April Bedřichov Residential Complex Špindlerův Mlýn PB Real a.s. April Multifunctional Building Prague 15-Petrovice Skanska CZ a.s. January West Building Block of Flats Prague 4 FCC a.s. July Nové Stodůlky Building I Prague 5 Central Group a.s. August Botanica Vidoule III Prague 5 Skanska CZ a.s. October Civil Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Start Reconstruction of Hotel Renaissance Prague 1 Gestin Holding a.s. June Completion of ÚSP Palata Prague 1 City of Prague September Outlet EXIT 66 Shopping Centre Loket BDL Czech a.s. October ČVUT Covered Atria Prague 6 ČVUT Praha November Bird Breeding Facilities Prague 7 Prague ZOO December Industrial Construction Průmstav as the Main Contractor Building Name Location Customer Start Renewal of Fuel Storage Capacity Roudnice n. L. Chemoprojekt a.s. February BOMA Hall Kunice u Říčan Zdeněk Janoušek-BOMA May Plasma Smelting Plant Vestec Safina a.s. May

18 16 Organizační struktura společnosti Generální ředitel Ing. Ivan Bauer, MBA Útvar generálního ředitele Zástupce generálního ředitele Ing. Vojtěch Janoušek Personální oddělení Sekretariát Oddělení reportingu Právní oddělení Obchodní ředitel Josef Kameš Úsek obchodního ředitele Zástupce pro marketing Ing. Dan Makula Zakázkové oddělení Výrobně technický ředitel Ing. David Kozík Úsek výrobně-technického ředitele vedoucí výroby Roman Hryčovec Technická skupina Ekonomický ředitel Ing. Miroslav Netrefa Úsek ekonomického ředitele Vedoucí OIS (účtárny, IT) Ing. Pavel Hromádka Finanční oddělení Cenové oddělení Oddělení subdodávek Oddělení controlingu Obchodní oddělení Oddělení reklamy a propagace Provozní cenové oddělení Řízení dokumentace IMS (včetně jakosti, BOZP a ŽP) Investiční oddělení Oddělení hospodářské správy STŘEDISKA STAVEB Specializovaná výrobní střediska Středisko 221 Ing. Jan Bína Středisko 237 Ing. Petr Vaněk Servisní střediska Středisko betonových konstrukcí Ing. Miloš Strnad Středisko 224 Pavel Hornsteiner Středisko 254 Ing. Martin Hájek Středisko mechanizace Roman Musil Středisko sádrokartonových konstrukcí Ing. Petr Chovanec Středisko 225 Ing. Radek Hynk Středisko 256 Ing. Jaroslav Kalina Středisko dopravy Jan Šolín Středisko hliníkových konstrukcí Aleš Suchomel Středisko 225 Ing. Karel Martínek Středisko 282 Ing. Michal Bláha Geodetické středisko Ing. Pavel Cincibus Středisko povrchových úprav Ladislav Rybníček Středisko 236 Ing. Rudolf Mikula Středisko 283 Ing. Ivo Woleský Středisko zásobování Tomáš Kolský

19 t 17 The Company s Organisational Structure General Director Ing. Ivan Bauer, MBA GENERAL DIRECTOR S UNIT Deputy General Director Ing. Vojtěch Janoušek Personal Department Secretariat Reporting Department Legal Department Commercial Director Josef Kameš COMMERCIAL DIVISION Marketing Representative Ing. Dan Makula Sales Department Production and Technical Director Ing. David Kozík Production and Technical Division Site manager Roman Hryčovec Technical Group Economic Director Ing. Miroslav Netrefa Economic division Head of OIS (Accounting, IT) Ing. Pavel Hromádka Financial Department Prices Department Subcontracts Department Controlling Department Commercial Department Promotions Department Operating Price Department IMS Document Management (including QM, Safety) Investment Depatment Economic Administration Department construction centres specialized production centres Centre 221 Ing. Jan Bína Centre 237 Ing. Petr Vaněk service centres Concrete Structure Centre Ing. Miloš Strnad Centre 224 Pavel Hornsteiner Centre 254 Ing. Martin Hájek Mechanisation Centre Roman Musil Gypsum Plasterboard Centre Ing. Petr Chovanec Centre 225 Ing. Radek Hynk Centre 256 Ing. Jaroslav Kalina Transport Centre Jan Šolín Aluminium Struct. Centre Aleš Suchomel Centre 225 Ing. Karel Martínek Centre 282 Ing. Michal Bláha Geodesy Centre Ing. Pavel Cincibus Surface Treatment Centre Ladislav Rybníček Centre 236 Ing. Rudolf Mikula Centre 283 Ing. Ivo Woleský Supplies Centre Tomáš Kolský

20 18 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Report on the Company s Business Activities and the State of its Property Stavební trh ČR Spolehlivým ukazatelem celkového stavu ekonomiky je stavebnictví a výsledky dosažené v tomto oboru ukazují, jakým směrem se bude ekonomika vydávat. Jelikož celková stavební výroba v České republice vykazovala v roce 2007 výrazně růstové tendence, lze i v nejbližších letech předpokládat zvýšenou poptávku po stavební produkci. Postavení společnosti na stavebním trhu v ČR Společnost Průmstav, a.s. má své pevné místo na stavebním trhu již řadu let. Realizuje bytové, obchodní, průmyslové a administrativními objekty na celém území České republiky. Jednu z hlavních činností tvoří železobetonové monolitické konstrukce. Tyto práce společnost realizuje prostřednictvím Střediska monolitických konstrukcí. Ročně toto středisko uskuteční objem prací zhruba za 500 mil. Kč a zachovává si tak přední postavení v oboru. Průmstav, a.s. si dlouhodobě udržuje významné místo mezi stavebními společnostmi v České republice. Také v roce 2007 byla společnost oceněna v anketě Českých 100 nejlepších a zařazena mezi nejúspěšnější v oborové kategorii Stavebnictví. Výrobní program V roce 2007 tvořila největší objem prací bytová výstavba, která dosáhla 57 procent z celkového objemu, a to hlavně díky bytovému komplexu Harfa II, Harfa III a Stodůlky. Výstavba objektů občanské vybavenosti dosáhla 31 procent z celkového objemu, a průmyslová výstavba tvořila 12 procent z celkového objemu. Specializovaná střediska uskutečnila v roce 2007 stavební práce v objemu zhruba 581 mil. Kč, tj. 26,5 procenta z celkového obratu firmy, z čehož největší středisko - Středisko monolitických konstrukcí -dosáhlo objemu zhruba půl miliardy korun. Společnost v současné době nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. The Czech Construction Market The building industry is a reliable indicator of the overall state of the economy and the results achieved in this field show the direction in which the economy will head. Since the overall building production in the Czech Republic showed a significant growth tendency in 2007, the increased demand for building production can be expected in the coming years as well. The Company s Position on the Construction Market in the Czech Republic Company Průmstav, a.s. has had a strong place on the construction market for many years now. It realises residential, commercial, industrial and office buildings throughout the entire Czech Republic. One of the main activities is made up of monolithic reinforced concrete structures. The company performs this work through the Centre of Monolithic Structures. This centre carries out a volume of work worth approximately CZK 500 million, thus preserving its leading position in the field. Průmstav, a.s. has long maintained a significant position among the construction companies in the Czech Republic. The company was once again recognised in the Czech 100 Best survey and it was ranked among the most successful in the category of Construction. Production Programme In 2007 residential construction made up the largest volume of work, reaching 57 percent of the total volume, Thanks especially to the Harfa II, Harfa III and Stodůlky residential complexes. The construction of buildings for civic amenities reached 31 percent of the total volume and industrial construction made up 12 percent of the total volume. Specialised centres carried out construction work in the volume of approximately CZK 581 million, i.e percent of the company s overall turnover, from which the largest centre, the Centre of Monolithic Structures, achieved a volume of approximately half a milliard crowns.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Bosch vyhlašuje Cenu Bosch - Technik roku 2007/2008 Cílem je zvýšení atraktivity a prestiže technického vzdělávání v České republice

Bosch vyhlašuje Cenu Bosch - Technik roku 2007/2008 Cílem je zvýšení atraktivity a prestiže technického vzdělávání v České republice Tisková zpráva Všeobecné informace Bosch vyhlašuje Cenu Bosch - Technik roku 2007/2008 Cílem je zvýšení atraktivity a prestiže technického vzdělávání v České republice Duben 16, 2007 COM2/CZ2007 Témata

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více