Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník : 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník : 6."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník : 6. Žák: Poslech s porozuměním - rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, které se týkají osvojovaných témat - kalendářní roku, svátků a oslav narozenin, volného času a domácích prací - zachytí konkrétní informace v pronášeném projevu, který se vztahuje ke kalendářnímu roku - s vizuální oporou rozumí obsahu textu o svátcích ve Velké Británii a vyhledá v něm konkrétní informace Mluvení - zeptá se na základní informace týkající a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, zájmech, volnočasových aktivitách a dalších osvojovaných tématech - mluví o každodenních činnostech v domácnosti - v krátkých větách popíše svůj den a kalendářní rok Čtení s porozuměním - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, které se vztahují ke kalendářnímu roku, každodenním činnostem, 1 AJ6 Mluvnice - přítomný čas prostý kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny - příslovce častosti děje - řadové číslovky - předložky času Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostateně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby - fonetická abeceda - znělé a neznělé th - výslovnost koncového -s/-es - pravopis slov osvojené slovní zásoby - přízvuk slov - intonace ve větě Slovní zásoba Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV - Kreativita - Poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy Ov- pomoc v domácnosti EGS - Evropa a svět nás zajímá Z cestování, evropské země MKV - Multikulturalita (svátky ve Velké Británii) MEDV - Tvorba mediálního sdělení (vánoční pohlednice) ENV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

2 Žák: volnočasovým aktivitám či domácím pracem - rozumí obsahu textu o měření času a vyhledá v něm konkrétní číselné údaje - Psaní - -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše o svém způsobu života, o volnočasových aktivitách, každodenních činnostech - měsíce v roce, datum, kalendářní rok - každodenní činnosti a volnočasové aktivity - domácí práce - oslava narozenin - práce se slovníkem Tematické okruhy - domov, volný čas, škola - reálie anglicky mluvících zemí školní rok a svátky ve Velké Británii Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy Př život surikat a jiných zvířat - klasifikace zvířat Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně (školní výlet na statek) - rozumí tématu telefonického rozhovoru a vyhledá v něm konkrétní informace - rozumí popisu zvířete a pozná, o jaké zvíře se jedná - s vizuální oporou rozumí textu o zvířatech a domácích mazlíčcích ve Velké Británii Mluvení - reaguje na jednoduché písemné sdělení - popíše aktuální činnosti lidí a pohyb zvířat - se spolužákem vede telefonický rozhovor na téma aktuální činnost, - mluví o svém oblíbeném zvířeti - odpoví na otázky týkající se domácích mazlíčků v ČR Mluvnice - přítomný čas průběhový kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny - přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový - předmětná zájmena Zvuková a grafická podoba jazyka - výslovnost samohlásek iː / ɪ - pravopis slov osvojené slovní zásoby - přízvuk slov - intonace ve větě Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným temtickým Čj četba jako volnočasová aktivita -komiks M čísla a početní operace F měření času D dopravní prostředky v minulosti Projektové vyučování popis zvířete 2 AJ6

3 Žák: Čtení s porozuměním - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - rozumí obsahu komiksového příběhu a vyhledá v něm konkrétní informace - vrozumí obsahu textu o životě, zvycích a stravě cibetek a vyhledá v textu konkrétní informace - s vizuální oporou rozumí obsahu textu o klasifikaci zvířat okruhům a komunikačním situacím. Práce se slovníkem. - zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, strava Tematické okruhy - aktuální činnosti, zvířata, každodenní činnosti - reálie zemí příslušných jazykových oblastí domácí mazlíčci a zvířata ve Velké Británii Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy Psaní - napíše jednoduchý text týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - napíše o svém oblíbeném zvířeti, kde uvede jeho popis, zvyky, popíše jeho životní prostředí a stravu. Poslech s porozuměním - rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného textu o minulých činnostech - rozumí obsahu textů, které popisují trávení prázdnin a nevydařenou dovolenou, a vyhledá v nich konkrétní informace - s vizuální oporou rozumí textu o dopravních prostředcích v minulosti Mluvení - Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementrání chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - sloveso to be v minulém čase kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny - minulý čas pravidelných a nepravidelných 3 AJ6

4 Žák: - vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - mluví o cestě na prázdniny, uvede použité dopravní prostředky, mluví o místech a budovách spojených s cestováním - zeptá se spolužáka, kde byl a co dělal v minulých dnech, jak strávil prázdniny, a na stejné otázky odpoví Čtení s porozuměním - rozumí obsahu neformálního textu, osobního u kamarádovi z prázdnin a vyhledá v něm konkrétní informace - rozumí obsahu textu, který popisuje cestu na prázdniny a vyhledá v něm konkrétní informace, rozumí obsahu pohlednice kamarádovi z prázdnin - s vizuální oporou rozumí obsahu textu o tom, jak Britové trávili dovolenou v minulosti a o minulosti dopravních prostředků a vyhledá v něm konkrétní informace Psaní - reaguje na jednoduché písemné sdělení - napíše pohlednici či kamarádovi z prázdnin sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny Zvuková a grafická podoba jazyka - výslovnost samohlásek koncového ed / - d - výslovnost æ / aː - pravopis slov osvojené slovní zásoby - přízvuk slov - intonace ve větě Slovní zásoba - prázdniny, dovolená - cestování, dopravní prostředky - práce se slovníkem Tematické okruhy - cestování, počasí reálie anglicky mluvících zemí jak Britové tráví a trávili dovolenou Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy 4 AJ6

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. AJ7 Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -rozpozná nejvýznamnější pamětihodnosti Londýna -pojmenuje běžné lesní plody a zvířata -vyjádří své ekologické postoje zvuková a grafická podoba jazyka ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby tematické okruhy - příroda a město společnost a její problémy reálie zemí příslušných EGS poznáváme Londýn ENV vztah člověka k prostředí Př ekologie Chraňte Zemi zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - popíše lidské smysly -pohovoří o zásadách stravovacích návyků mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka ( jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění ) tematické okruhy - péče o zdraví stravovací návyky OSV morální rozvoj pomoc tělesně postiženým lidem Vz stravovací návyky rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat -stručně popíše planety sluneční soustavy -porovná jejich základní vlastnosti zvuková a grafická podoba jazyka slovní a větný přízvuk ENV sluneční soustava Z planety sluneční soustavy rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované slovní zásoba práce se slovníkem tematické okruhy - kultura EGS zvyky a tradice VB a Skotska D význam studia historie informace reálie zemí příslušných 1

6 -přečte data na číselné ose -vyhledá informace o původu a kulturních tradicích obyvatel VB -najde informace o zimním židovském svátku -charakterizuje území Skotska AJ7 Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech -ověří znalosti reálií o VB a Irsku -charakterizuje život a kulturní dědictví Vikingů -vymyslí kvíz nebo křížovku v rámci opakování slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím tematické okruhy - reálie zemí příslušných OSV kreativita kvíz x křížovka Z země Evropy vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - pohovoří o Kanadě, o životě původních obyvatel -převypráví příběh indiánské princezny -charakterizuje 1.severoamerické kolonie, život otroků -vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí zvuková a grafická podoba jazyka slovní a větný přízvuk George Washington tematické okruhy - reálie zemí příslušných MKV solidarita se všemi etnickými skupinami Ov princip solidarity reaguje na jednoduché písemné sdělení -orientuje se v plánku města New York -stručně charakterizuje území Austrálie slovní zásoba práce se slovníkem tematické okruhy - reálie zemí příslušných příroda a město 2 ENV ochrana přírody Př ohrožené druhy živočichů Projektové vyučování: New York, Australia

7 -popíše volně žijící zvířata, jejich vlastnosti AJ7 Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy EGS-poznáváme Evropu a svět mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - pojmenuje mořské živočichy, hovoří o cestování - vyjádří svůj postoj k poctivosti a nepoctivosti ve škole zvuková a grafická podoba jazyka - intonace tematické okruhy - cestování škola MKV multikulturalita cizí jazyk jako nástroj dorozumění Nj cizí jazyky a cestování napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat -orientuje se na nádraží, zjistí vhodný spoj, koupí si jízdenku -vede telefonický rozhovor - charakterizuje osobu -popíše nehodu a úraz, vyjádří vlastní zdravotní potíže -sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně -přečte a převypráví pohádku -charakterizuje hlavního hrdinu literárního díla -vyhledá a přednese základní údaje o spisovateli slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím my hobbies tematické okruhy - rodina volný čas zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka tematické okruhy - kultura OSV - organizace volného času Vz využití volného času MEDV význam literatury pro život Čj charakteristika hrdiny literárního díla 3

8 Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Anglický jazyk Ročník : 8 AJ8 Žák: Poslech s porozuměním rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, které se týkají osvojovaných témat rozumí životopisu svého vrstevníka, známé osobnosti a vyhledá v něm konkrétní informace rozliší jednotlivé mluvčí a činnosti, které dělali o víkendu, rozliší jejich pocity, rozumí popisu způsobu života typické britské rodiny Mluvení zeptá se na základní informace týkající a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích zeptá se kamaráda, co dělal o víkendu a jak se cítil, a na stejné otázky odpoví mluví o sobě, své rodině a svých kamarádech, zapojí se do krátkých rozhovorů o oblíbených činnostech pozve kamaráda na nějakou akci, reaguje na pozvání na akci popíše způsob života typické české rodiny Čtení s porozuměním vyhledá požadované informace v Mluvnice přítomný čas průběhový přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves vztažná zájmena spojky a prostředky textové návaznosti Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostateně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby fonetická abeceda pravopis slov osvojené slovní zásoby přízvuk slov, intonace ve větě krátké a dlouhé samohlásky Slovní zásoba životní etapy volnočasové aktivity, co máme či nemáme rádi pozvání moderní technologie, média - práce se slovníkem Tematické okruhy Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV Kreativita Poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV -Multikulturalita MEDV - Tvorba mediálního sdělení Čj sloh (popis) Z základní informace o Spojeném Království AJ8 1

9 jednoduchých každodenních autentických materiálech rozumí popisu života svého vrstevníka a rodiny a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí obsahu komiksového detektivního příběhu a najde v něm konkrétní informace Psaní vyplní základní údaje v rodokmenu své rodiny použije slovní spojení nebo jednoduché věty při popisu člena rodiny a životního příběhu člena rodiny rodina, volný čas, sport, každodenní činnosti pocity a nálady reálie anglicky mluvících zemí rodinný život ve Velké Británii - AJ8 Projektové vyučování můj život v budoucnosti Poslech s porozuměním rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu rozhovoru a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí slyšenému textu, který se týká předpovědí vztahujících se na způsob života lidstva v budoucnosti, v textu vyhledá specifické informace Mluvení zeptá se spolužáka na plány do budoucna a na podobné otázky odpoví, mluví o svých plánech a představách do budoucna adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co hodlá dělat, kam půjde, nebo nabídne pomoc Mluvnice budoucí čas will vyjádření rozhodnutí a nabídky - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny vyjádření budoucího děje pomocí be going to - vyjádření předpovědi do budoucna - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny 1. kondicionál Zvuková a grafická podoba jazyka pravopis slov osvojené slovní zásoby dvojhlásky Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím. Práce se slovníkem. vesmír domov a pracoviště AJ8 2

10 AJ8 Čtení s porozuměním rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace rozumí obsahu rozhovoru o cestování vesmírem a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí komiksovému příběhu, dotazníku volba povolání dopravní prostředky, cestování Tematické okruhy cestování volba povolání reálie anglicky mluvících zemí - doprava a dopravní prostředky ve Velké Británii rozumí textu o dopravě a dopravních prostředcích ve Velké Británii a vyhledá v něm konkrétní informace Psaní napíše jednoduchý text - popis osob, míst, popis cesty či události, v dotazníku vyplní základní údaje týkající se jeho budoucnosti napíše text o svých plánech do budoucna, kde použije prostředky textové návaznosti (spojky). Poslech s porozuměním rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného rozhovoru mezi přáteli a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí popisu činnosti v minulosti rozumí obsahu zpráv o katastrofách, interview, popisu události rozumí textu o vzniku Spojeného království a vyhledá v něm specifické informace identifikuje, ze které části Spojeného království Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementrání chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) minulý čas průběhový kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny minulý čas průběhový vs minulý čas prostý spojky a prostředky textové návaznosti, např. but, however Zvuková a grafická podoba jazyka AJ8 3

11 AJ8 jednotliví mluvčí pochází Mluvení vypráví jednoduchou událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života zeptá se kamaráda na činnosti v minulosti a v uplynulých dnech a na podobné otázky adekvátně odpoví popíše události na obrázku, popíše místnosti v domě či bytu a zařízení jednotlivých místností popíše průběh neobvyklé události Čtení s porozuměním rozumí popisu činnosti v minulosti rozumí novinovému článku a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí textu o vzniku Spojeného království a vyhledá v něm specifické informace rozumí textu o časových pásmech a vyhledá v něm konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace Psaní napíše krátký text o ČR a jejím vzniku napíše text o zemi dle vlastního výběru, kde používá prostředky textové návaznosti, např. but, however,., text vhodně člení do odstavců fonetická abeceda pravopis slov osvojené slovní zásoby přízvuk slov, intonace ve větě souhlásky Slovní zásoba každodenní činnosti a volnočasové aktivity přírodní katastrofy bydlení, domy, nábytek - práce se slovníkem Tematické okruhy bydlení, domov příroda a město moderní technologie a média reálie anglicky mluvících zemí - Anglie, Wales, Skotsko, Irsko vznik Spojeného království AJ8 4

12 AJ8 AJ8 5

13 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. AJ9 Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života -určí příbuzenské vztahy, znázorní rodokmen -charakterizuje osobnost, pocity, postoje -představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a umí slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím tematické okruhy - rodina pocity a nálady OSV sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské vztahy EGS Evropa a svět nás zajímá - cestování Z poznáváme cizí země zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích -orientuje se v programu výměnného zájezdu zvuková a grafická podoba jazyka ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby památky v Praze tematické okruhy - kultura cestování Projektové vyučování: My favourite town MKV multikulturalita výměnné zájezdy Ov vztah k našemu hlavnímu městu reaguje na jednoduché písemné sdělení -vystihne podstatné momenty ze společného zájezdu, vede si deník -pohovoří o Halloweenu zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka a postcard from a school trip tematické okruhy - cestování reálie zemí příslušných EGS Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice Halloween Vv masky na Halloween 1

14 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně -vyjádří vlastní pocity -objasní účel běžných aktivit zvuková a grafická podoba jazyka intonace my favourite place tematické okruhy příroda a město AJ9 Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy ENV vztah člověka k prostředí Čj sloh popis oblíbeného místa napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat -představí sebe, svoji rodinu -představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí slovní zásoba práce se slovníkem a letter to my future host family tematické okruhy - kultura škola MEDV tvorba mediálního sdělení dopis hostitelské rodině Čj dopis do zahraničí rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat -orientuje se v časech podle jízdních řádů -pohovoří o návštěvě u lékaře -vybere a popíše vhodné oblečení mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka ( jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění ) my fashion style tematické okruhy - péče o zdraví nákupy a móda OSV sociální rozvoj komunikace v různých situacích Ov pravidla slušného chování vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -pohovoří o oblíbeném sportu -popíše pracovní postup, věc slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním OSV osobnostní rozvoj dovednosti pro učení a studium Ov volba povolání -vyjádří vlastní zájmy a dovednosti s ohledem na volbu povolání situacím dotazník osobní údaje my favourite sport my plans to the future 2

15 AJ9 tematické okruhy - sport volba povolání Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace -charakterizuje období vlády královny Alžběty I. -ověří základní fakta o průmyslové revoluci ve Velké Británii zvuková a grafická podoba jazyka slovní a větný přízvuk období průmyslové revoluce objevy a vynálezy Charles Dickens tematické okruhy - reálie zemí příslušných EGS Jsme Evropané klíčové mezníky evropské historie D,F objevy a vynálezy, průmyslová revoluce vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech -charakterizuje období vlády královny Viktorie -najde základní fakta o nejvýznamnějších bitvách v britské historii -ověří historická fakta o Divokém západu a zlaté horečce v Kalifornii slovní zásoba práce se slovníkem tematické okruhy - reálie zemí příslušných EGS Evropa a svět nás zajímá významné události ve světě D historické bitvy mluví o své rodině, kamarádech, škole, zvuková a grafická podoba jazyka ovládání MEDV mediální sdělení a realita volném čase a dalších osvojovaných tématech - nastíní děj a charakterizuje hlavní hrdiny knížek -charakterizuje literární postavy -poskytne základní informace o autorovi pravopisu slov osvojené slovní zásoby J.R.R.Tolkien Pán prstenů tematické okruhy - kultura film, kniha x skutečnost Čj význam knihy pro rozvoj člověka 3

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6. NJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6. mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech sestaví vypravování o sobě,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. DNJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Anglický jazyk. 9. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 9. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 6 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 9. ročník CJ 9 1 01 CJ 9 1 01.1 CJ 9 1 02 CJ 9 1 02.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické OSV - Poznávání lidí. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou

Více

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy DRJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Anglický jazyk. 6. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 6. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 5 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 6. ročník (CJ 9 1 01) (CJ 9 1 01.1) (CJ 9 1 02) (CJ 9 1 02.1) s pomocí učitele rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Francouzský jazyk. 7. ročník. Poslech s porozuměním

Francouzský jazyk. 7. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 6 Fj časová dotace: 2 hod / týden Francouzský jazyk 7. ročník (DCJ 9 1 01) (DCJ 9 1 01.1) (DCJ 9 1 01.2) (DCJ 9 1 02) (DCJ 9 1 02.1) rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Francouzský jazyk. 8. ročník. Poslech s porozuměním

Francouzský jazyk. 8. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 7 Fj časová dotace: 2 hod / týden Francouzský jazyk 8. ročník Poslech s porozuměním (DCJ 9 1 01) (DCJ 9 1 01.1) (DCJ 9 1 01.2) (DCJ 9 1 02) rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, rozumí obsahu

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky. Poslech s porozuměním - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností - rozpozná známá slova a slovní

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě.

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě. 7.1.2 Anglický jazyk (AJ BVJ, AJ - RVJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 2. ročníku 2 disponibilní hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku po 3 hodinách týdně. Ve 4.

Více

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 7.ročník učebnice PROJECT III. ( third edition) Vzdělávací obsah 1. lekce - pojmenuje běžné etapy lidského života - rozumí čtenému stručnému popisu života svého vrstevníka - porovná svůj

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce. 1. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1. 1. 5 Další cizí jazyk Časová dotace 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Předmět je zaměřen

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Anglický jazyk Ročník : 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

POSLECH S POROZUMĚNÍM

POSLECH S POROZUMĚNÍM Cílové zaměření předmětu ve 5. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu ve 5. ročníku směřuje k: získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu osvojení potřebných jazykových

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Úvod do anglické konverzace -

Úvod do anglické konverzace - Úvod do anglické konverzace - UAK67 Charakteristika vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka,a to zejména při poslechu s porozuměním

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.1.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Next Move stupeň

Next Move stupeň Next Move 5 2. stupeň Unit 1 Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně požadované informace zaznamená - rozumí obsahu jednoduché

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 2 2. stupeň Module One Lidé a místa Veřejná životní styl Osobní moje rodina a místo, kde žiji Společenská preference Pracovní popis člověka Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Anglický jazyk. Počet vyučovacích hodin za týden

Anglický jazyk. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 3 3 3 4 4 4 4 27 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk AJ3 3. přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení čte slova a slovní spojení v rozsahu probrané slovní zásoby se správnou výslovností označí napsané slovo podle diktátu zvuková a

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ)

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Výuka anglického jazyka je zaměřena na komunikační

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 3 3 3 3 3 3 3 21 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Očekávané ročníkové výstupy: 1) Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 2) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Španělský jazyk (Šj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva

Více

Anglický jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku KOMPETENCE K UČENÍ

Anglický jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Anglický jazyk Anglickému jazyku je věnována v 6. 9. ročníku tříhodinová dotace. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Němčina druhý jazyk

Němčina druhý jazyk 5.1.3 5.1.3 Němčina druhý jazyk DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 7. ročník 5.1.3/01 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí významu výuky cizích jazyků v současnosti MKV 25., GM 16. rozumí otázkám a pokynů,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Průřezová témata. Očekávané výstupy. Školní výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák:

Průřezová témata. Očekávané výstupy. Školní výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák: NJ3 3. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně opakuje pozdravy a německá jména oslovuje spolužáky jmény

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 6.ročník. učebnice PROJECT II. ( third edition ) Vzdělávací obsah 1. lekce - - rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu - vyhledá v krátkém čteném textu osobní údaje - popíše

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Řečové dovednosti: Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2 5.1.2 Anglický jazyk ANGLICKÝ JAZYK - 3. ročník 5.1.2/01 Výstupy ŠVP Učivo Průřezová témata, přesahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák: osvojí si slovní zásobu v rámci

Více

Francouzský jazyk. Jazykové prostředky. Tematické okruhy. význam. Pravopis. zájmová činnost. projevu ve známých výrazech Gramatické kategorie na

Francouzský jazyk. Jazykové prostředky. Tematické okruhy. význam. Pravopis. zájmová činnost. projevu ve známých výrazech Gramatické kategorie na Francouzský jazyk ročník TÉMA G5 Tematické okruhy zájmová činnost tradice ni službu, informaci jednoduchý argument Porozumění a poslech běžně rozumí známým výrazům a větám se vztahem k osvojovaným tématům;

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více