OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX

2 OBSAH Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů: Spolupráce při vyšetřování Odpovědnost, oznamovací povinnost a výjimky z povinnosti dodržovat obchodní standardy Respekt vůči ostatním Rovné pracovní příležitosti Vzájemný respekt Dostupnost Vyhýbání se střetu zájmů Střety zájmů Zákony o cenných papírech Politické příspěvky Řádné používání majetku a nápadů Ochrana duševního vlastnictví Ochrana zdrojů společnosti Pracoviště a bezpečnost životního prostředí Bezpečnost Životní prostředí Bezpečnost výrobků Záznamy a informace společnosti Finanční výkaznictví a záznamy společnosti Soukromí, bezpečnost a důvěrnost informací Komerční aktivity a spolupráce s vládními orgány Dodržování integrity Protimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže Protikorupční zákony Protibojkotové zákony Obchodní sankce Prodejní a marketingová praxe

3 ÚVOD Ve společnosti Energizer věříme v úplné dodržování všech zákonů a předpisů, které se týkají naší obchodní činnosti. Očekáváme, že i naši kolegové budou vždy dodržovat nejvyšší zásady etické práce. Tento dokument tento závazek znovu potvrzuje. Přečtěte si jej prosím pečlivě a používejte jej jako vodítko pro své chování. Platí pro všechny zaměstnance, vedoucí i členy představenstva společnosti Energizer Holdings, Inc. a jejích dceřiných společností. Každý z nás nese osobní zodpovědnost za etické chování a dodržování ducha i litery našeho Etického kodexu. Musíme zajistit, aby kodex dodržovala celá společnost. Přejeme si, aby každý z vás vždy používal zdravý úsudek a byl příkladem vysokého standardu profesionálního chování. Nikdo nemůže ospravedlnit nelegální nebo neetický čin. Nebudou tolerovány výmluvy, jako například bylo to pro dobro společnosti. Vybudování a řízení silné a mnohostranné organizace je klíčem k dosažení našich obchodních cílů a nezbytnou součástí naší globální firemní kultury. Proto považujeme své zaměstnance za nejcennější aktivum Společnosti. Z tohoto důvodu tento dokument obsahuje naše zásady, jejichž cílem je zajistit bezpečné pracovní prostředí, kde nebude docházet k nezákonné diskriminaci. Tento dokument se dále zabývá dalšími vybranými tématy, jako je mimo jiné dodržování příslušných zákonů, správná obchodní praxe a dodávka kvalitních výrobků zákazníkům. Pokud budete mít k uvedeným informacím dotazy, obraťte se, prosím, na svého nadřízeného, zástupce právního oddělení nebo zástupce oddělení interního auditu. Pokud se setkáte s pochybnými záležitostmi v oblasti financí, účetnictví, auditu nebo boje proti korupci, zavolejte, prosím, na telefonní linku důvěry nebo zašlete dopis na důvěrnou poštovní schránku nebo webovou adresu, které jsou uvedeny na str. 5 tohoto dokumentu. Pokud se setkáte s jakoukoli jinou situací, která může představovat porušení našich standardů chování, neprodleně konzultujte danou záležitost se svým nadřízeným nebo se zástupcem vedení na vašem pracovišti. Případy porušení můžete rovněž ohlásit způsobem uvedeným v příslušném ustanovení Kodexu nebo prostřednictvím důvěrných zdrojů uvedených výše. Osobně vás ujišťuji, že společnost Energizer nebude tolerovat odvetné kroky, pokud v dobré víře vznesete dotaz nebo vyjádříte své obavy v souvislosti s dodržováním těchto standardů, nebo ohlásíte případ jejich porušení. Integrita je vaše osobní odpovědnost a to je zároveň v nejlepším zájmu společnosti Energizer. Vyvíjejme společné úsilí pro zachovávání firemních hodnot a dodržování vysokých morálních standardů. Ward M. Klein Generální ředitel Energizer Holdings, Inc. 3 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER Poznámka: Energizer Holdings, Inc. a její dceřiné společnosti jsou v tomto dokumentu společně nazývány Energizer nebo společnost.

4 PROGRAM SPOLEČNOSTI ENERGIZER PRO DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH A ZÁKONNÝCH NOREM Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Dodržování nejvyšších etických a zákonných norem to je způsob podnikání společnosti Energizer. Jako vodítko nám slouží Program dodržování etických a zákonných norem. Ačkoli správa a monitorování probíhají především na úrovni právního oddělení a oddělní vnitřního auditu, na dodržování etických a zákonných norem se podílí řada dalších skupin, mimo jiné oddělení kontroly, globální oddělení pro dodržování obchodních předpisů, oddělení pro regulační záležitosti, oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost, a oddělení lidských zdrojů. Úspěch Programu závisí především na soustavném řízení a podpoře ze strany vedení na všech úrovních a na bdělosti a opatrnosti každého jednotlivého pracovníka v rámci naší celosvětové organizace. Program nám pomáhá při prevenci a odhalování nepřijatelného chování našich kolegů, společníků a partnerů. Dále nám pomáhá zajistit, aby činnost společnosti probíhala v souladu s platnou legislativou v oblasti občanského a trestního práva a souvisejícími pravidly a nařízeními. Tento Etický kodex (Kodex) představuje základní složku našeho Programu dodržování etických a zákonných norem. Poskytuje vedoucím pracovníkům, členům představenstva a našim zaměstnancům návod, jak se chovat eticky a udělat vždy správnou věc, když jednají jménem společnosti Energizer. Všichni zaměstnanci jsou povinni seznámit se s tímto Etickým kodexem a dodržovat jej. Pokud budete mít dotazy ohledně záležitostí uvedených v tomto dokumentu, kontaktujte právní oddělení nebo oddělení vnitřního auditu. Tento Kodex nepředstavuje pro žádnou osobu pracovní smlouvu ani záruku dalšího pracovního poměru. Tato verze Kodexu ruší všechny předcházející verze. 4 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

5 Oznamování problémů důvěrným způsobem Jako zaměstnanec společnosti Energizer máte povinnost hlásit každé porušení pravidel nebo podezřelou situaci, které by mohly ovlivnit vaše pracovní prostředí, nebo cokoliv, co může společnost finančně nebo právně ohrozit. Oznámení můžete uskutečnit důvěrně a anonymně* zavoláním na bezplatnou telefonní linku AlertLine našeho externího poskytovatele služeb, Global Compliance Services, na tel. (877) Pokud nehovoříte anglicky, je pro vás k dispozici překladatelská služba linky AlertLine. Můžete rovněž zanechat zprávu na naší důvěrné webové adrese: https://energizer.alertline.com. Pokud dáváte přednost dopisu, můžete zaslat důvěrný dopis poštou na: AlertLine PMB Ballantyne Corporate Place Charlotte, North Carolina USA Pokud chcete kontaktovat přímo naše právní oddělení, obraťte se prosím na pana Marka LaVigne na tel. (314) Veškeré ohlášené záležitosti bereme vážně a provádíme v tomto ohledu šetření. Zprávy týkající se finančních záležitostí budou předloženy předsedovi výboru pro audit představenstva společnosti Energizer. Ujišťujeme vás, že když v dobré víře ohlásíte potenciální porušení standardů, nedojde v důsledku toho k vašemu propuštění, převedení na nižší pozici, pozastavení výkonu funkce, vyhrožování, pronásledování nebo jiným odvetným opatřením nebo pomstě. Veškeré ohlášené záležitosti bereme vážně a provádíme v tomto ohledu šetření. Dodržování zákonů: Spolupráce při vyšetřování V písemném i telefonickém hlášení uveďte, prosím, co nejvíce konkrétních informací ohledně situace a místa, které popisujete. Podnikneme okamžité přiměřené kroky bez ohledu na formu hlášení, ale více poskytnutých informací nám umožní rychlejší a efektivnější vyšetřování. Jsme povinni řídit se veškerými platnými zákony a požadavky, které se týkají naší podnikatelské činnosti v rámci i mimo USA. Kromě zákonných požadavků dodržujeme rovněž etické normy a standardy chování ve všech místech našeho působení. V rámci splnění tohoto závazku provádíme periodické audity různých obchodních jednotek, činností a programů společnosti. Vaší povinností je poskytnout úplné a pravdivé odpovědi při provádění auditu, šetření či průzkumu dodržování norem společnosti, stejně jako na přímé dotazy vašich nadřízených nebo právních poradců týkající se profesionálního chování. Pokud obdržíte roční dotazník týkající se dodržování zásad společnosti, je vaší povinností neprodleně jej vyplnit a odevzdat. Uvědomte si, prosím, že použití finančních prostředků nebo majetku společnosti (např. našich elektronických komunikačních zařízení, jako jsou počítače nebo přenosná zařízení) v souvislosti s nezákonnou činností nebo k neoprávněným účelům je přísně zakázáno. Toto se týká mimo jiné poskytování finančních částek veřejným činitelům nebo zakládání tajných nebo nezaúčtovaných fondů. Tento Kodex představuje pouze obecné vodítko. Nemusíte znát podrobně všechny zákony, ale musíte vědět, kde vyhledat pomoc. V případě dotazů kontaktujte svého nadřízeného, oddělení vnitřního auditu nebo zástupce právního oddělení. Můžete rovněž navštívit webovou stránku věnovanou dodržování zásad společnosti zde. 5 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER * Možnost nahlásit obavy anonymně může být zákony některých zemí omezena.

6 Odpovědnost, oznamovací povinnost a výjimky z povinnosti dodržovat obchodní standardy Nesete odpovědnost za dodržování těchto standardů chování. Jejich nedodržení může vést k disciplinárním opatřením, včetně ukončení pracovního poměru. Porušení těchto standardů může znamenat porušení zákona a může vést k uložení sankcí podle občanského nebo trestního práva vám, vašim nadřízeným a/nebo společnosti Energizer. Pokud máte důkazy, že došlo k podvodu nebo jinému porušení těchto standardů chování, jste povinni je oznámit způsobem popsaným v tomto dokumentu. Pokud máte důvod se domnívat, že některé účetní knihy nebo záznamy společnosti nejsou úplné a správné; pokud máte pocit, že jste nuceni sestavovat nebo ničit dokumenty v rozporu se zásadami společnosti; nebo pokud se dozvíte, že účetním, auditorům, právním zástupcům nebo veřejným činitelům byly poskytnuty zavádějící, neúplné nebo falešné informace v souvislosti s jakýmkoli auditem, šetřením nebo podáním státnímu orgánu, jste povinni tuto záležitost neprodleně ohlásit, jak je popsáno v tomto Kodexu. Je nezbytné ohlásit věc okamžitě. Pokud společnost neohlásí určitá porušení těchto standardů, mohou jí být uloženy sankce podle občanského nebo trestního práva. Vůči pracovníkovi, který zatají nebo neohlásí porušení, o kterém věděl, mohou být použita disciplinární opatření stejně přísná jako disciplinární opatření použitá proti osobě, která se dopustila porušení.* Pokud máte důkazy, že došlo k podvodu nebo jinému porušení těchto standardů chování, jste povinni je oznámit způsobem popsaným v tomto dokumentu. Případy porušení můžete ohlásit svému nadřízenému nebo nadřízenému osoby, která se dopustila porušení; zároveň musí být tyto případy ohlášeny viceprezidentu oddělení vnitřního auditu nebo vedoucímu právního oddělení společnosti Energizer, popř. oznámeny prostřednictvím linky důvěry na tel. číslo nebo webovou adresu uvedené v tomto dokumentu. Když v dobré víře ohlásíte potenciální případ porušení zákona nebo těchto standardů chování, nedojde v důsledku toho k vašemu propuštění, převedení na nižší pozici, pozastavení výkonu funkce, vyhrožování, pronásledování nebo jiným odvetným opatřením. Jakékoli výjimky z dodržování těchto standardů musí schválit představenstvo ve vztahu k členům nejvyššího vedení společnosti Energizer a generální ředitel (nebo jím jmenovaná osoba) ve vztahu k ostatním zaměstnancům, kteří nejsou členy vrcholového vedení. Žádná výjimka z dodržování těchto standardů ve vztahu k vedoucím pracovníkům nebude účinná, dokud nebude oznámena osobě odpovědné za sestavení a předložení zprávy na tiskopise 8-K s dostatečnými údaji k sestavení příslušné zprávy, která bude obsahovat veškeré požadované informace. V souladu s federálními zákony o cenných papírech jsme povinni okamžitě oznámit případy výjimek z dodržování standardů ve vztahu k vedoucím pracovníkům. 6 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER * Zákony některých zemí mohou omezovat závazek oznámit některá porušení předpisů i důsledky jejich nenahlášení.

7 RESPEKT VŮČI OSTATNÍM Rovné pracovní příležitosti Zásady proti diskriminaci: Naši pracovníci disponují různorodými schopnostmi, kterými se podílejí na našem úspěchu. Vytváříme pracovní prostředí, které nabízí rovné pracovní příležitosti, a kde si každý pracovník zaslouží rovné zacházení, důstojnost a respekt. V rámci našich zásad poskytujeme rovné příležitosti všem pracovníkům a uchazečům o práci na základě jejich zásluh. Účast v programech financovaných společností není omezena žádným způsobem, který by byl v rozporu se zákonem. Dodržujeme veškeré americké federální, státní a místní zákony a zahraniční zákony, které zakazují diskriminaci na základě následujících kritérií: Rasa, barva pleti nebo původ. Víra nebo náboženství. Pohlaví. Věk. Fyzická nebo mentální nezpůsobilost. Národnost. Sexuální orientace. Status válečného veterána. Genderová identita. Jakákoli jiná charakteristika chráněná zákonem. Nikdo nebude diskriminovat žádnou osobu z důvodu jedné z výše uvedených chráněných charakteristik ve vztahu k jakékoli nabídce nebo podmínkám pracovního poměru. Naším cílem je, aby pracovníci vykonávali své pracovní povinnosti dle svých nejlepších schopností. V zájmu dosažení tohoto cíle vyjdeme přiměřeným způsobem vstříc kvalifikovaným osobám, u nichž víme, že mají určité fyzické nebo duševní omezení. V odůvodněných případech také poskytujeme placené a neplacené pracovní volno. Zásady společnosti zakazují odvetná opatření z důvodu nepřítomnosti na pracovišti vůči osobám, jejichž nepřítomnost byla schválena. Jako dodavatel federální vlády USA podnikáme rovněž kroky na podporu pozitivní diskriminace v rámci zaměstnanecké politiky a monitorujeme a hodnotíme naše programy z hlediska dosažení cílů pozitivní diskriminace. Manažeři, jejichž oblast je zařazena do takového programu, jsou povinni podporovat naše iniciativy v tomto ohledu. Práva na základě plánů zaměstnaneckých požitků: Každý zaměstnanec společnosti Energizer je oprávněn uplatnit nebo se pokusit získat práva na základě plánů zaměstnaneckých požitků společnosti. Žádný zaměstnanec nesmí být diskriminován z důvodu uplatnění nebo získání nebo potenciálního získání práv na základě plánů zaměstnaneckých požitků a nebudou proti němu podniknuty žádné kroky z důvodu tohoto výkonu nebo získání práv. Oznamovací povinnost: Pokud se domníváte, že jste se stali objektem nezákonného obtěžování nebo diskriminace, nebo se dozvíte o případu takového obtěžování nebo diskriminace, informujte svého nadřízeného nebo zástupce oddělení lidských zdrojů, nebo využijte jeden z důvěrných kanálů uvedených v tomto dokumentu. 7 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

8 Vzájemný respekt Respektujeme své spolupracovníky: Každý zaměstnanec společnosti Energizer má právo pracovat v prostředí, kde nedochází k pronásledování a obtěžování. Nebudeme u nikoho tolerovat obtěžování z žádného důvodu, bez ohledu na to, zda vychází z rozdílného charakteru nebo kulturního zázemí našich pracovníků. Naše zásady zakazují chování, které by vedlo ke vzniku zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí. Všichni kolegové by si měli být vědomi, že takové prostředí může vzniknout v důsledku pohrdavých nebo necitlivých poznámek, kroků, gest, vtipů nebo přezdívek nebo vystavení pohoršujících, obscénních, zesměšňujících nebo nevhodných cedulí, plakátů, obrázků, fotografií nebo kreseb. Rovněž nebudeme tolerovat nezákonné sexuální obtěžování, včetně nevítaných sexuálních návrhů, žádostí o poskytování sexuálních služeb nebo jiných nevítaných verbálních nebo fyzických projevů se sexuálním podtextem. Vůči kterémukoli pracovníkovi, který se dopustí obtěžování nebo diskriminace jiného kolegy, včetně ponižujících nebo zesměšňujících vtipů, urážek, zastrašování nebo jiného nevhodného chování, které představuje porušení našich zásad, budou přijata disciplinární opatření, k nimž patří mimo jiné okamžité ukončení pracovního poměru. Je přísně zakázáno používat odvetná opatření proti pracovníkovi, který se účastnil vyšetřování nebo v dobré víře podal stížnost na údajné obtěžování nebo diskriminaci. Tato zásada se týká následujících oblastí pracovněprávních postupů: Najímání a zaměstnávání pracovníků. Školení. Kariérní postup a přesuny zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru. Mzdy a odměny. Je přísně zakázáno používat odvetná opatření proti pracovníkovi, který se účastnil vyšetřování nebo v dobré víře podal stížnost na údajné obtěžování nebo diskriminaci. Oznamovací povinnost: Pokud se domníváte, že jste se stali objektem nezákonného obtěžování nebo diskriminace, nebo se dozvíte o případu takového obtěžování nebo diskriminace, informujte svého nadřízeného nebo zástupce oddělení lidských zdrojů, nebo využijte jeden z důvěrných kanálů uvedených v tomto dokumentu. Dostupnost Dodržujeme veškeré platné federální, státní a zahraniční zákony, kterými se řídí bezbariérový přístup do prostor společnosti pro handicapované osoby. Nové prostory budujeme tak, aby byly přístupné pro každého, a stávající prostory se snažíme učinit co nejpřístupnější. Programy financované společností byste měli pořádat na přístupných místech, v případě potřeby s možností vhodných úprav. V případě dotazů projednejte tuto záležitost se zástupcem oddělení lidských zdrojů nebo se zástupcem právního oddělení. 8 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

9 VYHÝBÁNÍ SE STŘETU ZÁJMŮ Střety zájmů Jako zaměstnanec společnosti Energizer máte povinnost zachovávat loajalitu vůči společnosti. Pokud vaše mimopracovní soukromé aktivity nebo osobní zájmy ovlivní nebo by mohly ovlivnit vaši schopnost činit objektivní rozhodnutí při výkonu vašich pracovních povinností, může to představovat střet zájmů. Nejste oprávněni využívat své postavení u společnosti k získání osobních výhod nebo firemní zdroje k jiným než pracovním účelům. Dále nesmíte nikdy jednat způsobem, který by mohl poškodit naši společnost. Při výkonu vašich pracovních povinnosti pro naši společnost nesmí nastat střet zájmů. Domníváme se, že v následujících situacích může nastat skutečný, potenciální nebo vnímaný střet zájmů, pokud se týkají vás nebo některého člena vaší přímé rodiny (jako jsou např. manžel/ manželka, děti, nevlastní děti, rodiče, sourozenci, rodiče a sourozenci vašeho manžel/manželka a další dospělé osoby žijící s vámi): Spojení s podnikem, který je v současné době konkurentem, zákazníkem, dodavatelem nebo smluvním partnerem společnosti Energizer, ve funkci člena představenstva, zaměstnance nebo konzultanta. Podíl s rozhodujícím nebo podstatným vlivem nebo vlastnictví významného balíku akcií v konkurenční společnosti, firmy zákazníka, dodavatele nebo smluvního partnera společnosti (s výjimkou podílu ve veřejně obchodované společnosti, pokud je výše podílu nevýznamná ve vztahu k celkovému objemu veřejně držených cenných papírů dané společnosti). Formální nebo neformální smlouvy, dohody či ujednání, na základě kterých vznikne osobní prospěch vedoucímu pracovníku, zaměstnanci nebo členu představenstva společnosti Energizer nebo členu jejich přímé rodiny (např. manžel/manželka, děti, nevlastní děti, rodiče, sourozenci, rodiče a sourozenci vašeho manžel/manželka a další dospělé osoby žijící s danou osobou) v důsledku kroků přijatých při výkonu povinností dané osoby jménem společnosti Energizer. Pracovníci, kteří jsou manželé, partneři nebo žijí spolu ve společné domácnosti, nesmějí být v přímém vztahu nadřízený/podřízený, aby nedošlo ke vzniku střetu. Situace, které mohou vést ke střetu zájmů, je nutno oznámit právnímu oddělení nebo oddělení vnitřního auditu, jakmile se o střetu dozvíte nebo před tím, než bude přijato rozhodnutí, které by mohlo být zpochybněno z hlediska střetu zájmů. Situace, které mohou vést ke střetu zájmů, je nutno oznámit právnímu oddělení nebo oddělení vnitřního auditu, jakmile se o střetu dozvíte nebo před tím, než bude přijato rozhodnutí, které by mohlo být zpochybněno z hlediska střetu zájmů. 9 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

10 Zákony o cenných papírech Očekáváme, že všichni naši pracovníci budou dodržovat veškeré federální, státní a zahraniční zákony týkající se cenných papírů a pravidla Newyorské burzy cenných papírů. Během vašeho působení u společnosti Energizer můžete získat neveřejné informace, které jsou důležité pro rozhodnutí investora ohledně koupě nebo prodeje kmenových akcií společnosti. K důležitým neveřejným informacím patří mimo jiné finanční výsledky, plány týkající se akvizice nebo prodeje, informace o nových výrobcích, marketingové strategie nebo informace týkající se jiných významných firemních transakcí. Zákony o cenných papírech a zásady společnosti vám zakazují obchodovat s kmenovými akciemi společnosti Energizer na základě důležitých neveřejných informací, nebo ovlivňovat jiné osoby ve vztahu k obchodování. Obchodování zahrnuje převody z nebo do fondů kmenových akcií v rámci plánů zaměstnaneckých požitků společnosti. Dále nesmíte poskytnout důležité neveřejné informace o společnosti rodinným příslušníkům nebo jiným osobám, které by na základě daných informací mohly potenciálně obchodovat s akciemi nebo cennými papíry společnosti. Dříve, než začnete obchodovat s kmenovými akciemi společnosti, prostudujte si naši brožuru Obchodování s cennými papíry společnosti: pravidla obchodování pro zainteresované osoby (Insider Trading), která vám poskytne základní vodítko. V případě dotazů kontaktujte právní oddělení. Naše zásady dále: Zakazují pracovníkům společnosti spekulovat s cennými papíry společnosti nebo s tržními opcemi na cenné papíry společnosti (obecně nazývané puts a calls ) jejich nákupem a prodejem na základě relativně krátkodobých cenových pohybů. Zakazují zaměstnancům obchodovat formou krátkých pozic s cennými papíry společnosti. Krátká pozice je prodej cenných papírů, které daný zaměstnanec ve skutečnosti nevlastní. Dříve, než začnete obchodovat s kmenovými akciemi společnosti, prostudujte si naši brožuru Obchodování s cennými papíry společnosti: pravidla obchodování pro zainteresované osoby (Insider Trading), která vám poskytne základní vodítko. Politické příspěvky V souladu s federálními zákony společnost Energizer ani její dceřiné společnosti nesmějí poskytovat příspěvky kandidátům do federálního úřadu - v peněžní ani jiné formě, např. prostřednictvím využití pracovní doby a firemního telefonu k získání podpory pro daného kandidáta, nebo zapůjčením majetku společnosti pro účely kampaně. Některé státy rovněž zakazují nebo omezují příspěvky společností na kandidáty do státních nebo místních úřadů. V zájmu zajištění splnění příslušné legislativy týkající se politických příspěvků nesmí společnost poskytnout žádné příspěvky politickým kandidátům bez předchozího souhlasu generálního ředitele společnosti Energizer a vedoucího právního oddělení. Platby zahraničním politickým stranám a kandidátům jménem společnosti Energizer mohou porušovat zákon o korupčních praktikách v zahraničí (Foreign Corrupt Practices Act), stejně jako volební zákony dané cizí země. Uvedené částky je zakázáno poskytovat bez souhlasu generálního ředitele společnosti Energizer a vedoucího právního oddělení. Další informace naleznete v části týkající se protikorupčních zákonů na straně 20. Další záležitosti týkající se politických aktivit společnosti, jako např. lobbování a poskytování darů, obsahuje naše zásada pro politické aktivity. 10 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

11 ŘÁDNÉ POUŽÍVÁNÍ MAJETKU A NÁPADŮ Ochrana duševního vlastnictví Jsme odhodláni hájit svá autorská práva, ochrannou známku, patenty a další majetková práva; současně celosvětově respektujeme platná a vymahatelná práva duševního vlastnictví ostatních. Hodnota technologií, nápadů, výtvorů, inovací a informací může být někdy vyšší než hodnota hmotných položek majetku, např. fyzických aktiv. Práva duševního vlastnictví, řádně zapsaná nebo chráněná, mohou trvat řadu let. Aktiva představující duševní vlastnictví jsou důležitá pro vývoj nových výrobků, zdokonalení výroby, přitahování nových příležitostí a udržení stávajícího rozsahu činnosti ve vysoce konkurenčním prostředí. Duševní vlastnictví představuje např. důvěrné informace, obchodní tajemství a know-how, patentované a nepatentované technologie, ochranné známky, obchodní názvy a osobitý firemní vzhled, informace chráněné autorským právem a obchodní procesy a systémy. Autorská práva: Řada materiálů, které používáme při naší běžné činnosti, je chráněna autorskými zákony, např. knihy, časopisy, audio a video materiály, grafické materiály v elektronické a tištěné podobě, loga, obsah webových stránek a dokumenty jiných společností, obchodní časopisy a technické nákresy. Autorským právem mohou být rovněž chráněny prezentace, školicí materiály a další podklady připravené externími společnostmi. Vyhněte se, prosím, kopírování, distribuci, stahování nebo provádění změn softwaru, dokumentace a dalších materiálů, které jsou chráněny autorským právem, bez platné licence nebo bez předchozího souhlasu majitele práv. Při distribuci materiálů chráněných autorskými právy máte několik možností: Získat souhlas majitele. Navštívit webové stránky centra Copyright Clearance Center (CCC) na adrese a zjistit, zda se na dané materiály vztahuje naše firemní licenční ujednání. Rozeslat původní materiály. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte právní oddělení. Patenty: Společnost se snaží získat celosvětová patentová práva ve vztahu ke všem vlastnitelným vynálezům. Obdobným způsobem společnost respektuje řádně registrovaná a vymahatelná patentová práva třetích osob. Veškeré nevyžádané nápady týkající se patentu nebo vynálezu, které se k vám dostanou, musíte neprodleně postoupit k řešení právnímu oddělení. Je důležité nešířit ani nesdílet tyto nevyžádané nápady s žádnou jinou osobou v rámci společnosti ani mimo společnost. Slušně odmítněte poslouchat nevyžádané nápady týkající se patentu nebo vynálezu, které vám nabídnou třetí osoby např. v rámci telemarketingu nebo při účasti na konferenci. Vzhledem k tomu, že patentová legislativa v jednotlivých zemích se může lišit, je důležité, aby se procesu jakéhokoli vynálezu nebo nápadu nebo jednání o důvěrných informacích týkajících se potenciálně patentovantelných vynálezů od začátku účastnil patentový právník a právní oddělení společnosti. 11 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

12 Ochranné známky: Společnost celosvětově vlastní nebo užívá na základě licence pro své produkty a služby více než ochranných známek; k nejznámějším z nich patří: ENERGIZER, EVEREADY, SCHICK, WILKINSON SWORD, PLAYTEX, BANANA BOAT, HAWAIIAN TROPIC, WET ONES a Králíček Energizer (viz vpravo). Tyto ochranné známky jsou pro naši společnost velice cenné a představují symbol kvality našich výrobků. Správné používání našich ochranných známek zachovává hodnotu těchto cenných aktiv. Nevhodné použití našich ochranných známek by mohlo vést k tomu, že budou používány v běžné komunikaci nebo našimi konkurenty. Jste povinni dodržovat zásady společnosti týkající se ochranných známek a grafických standardů; všude, kde je to vhodné, doporučujeme používat symbol nebo. Nevhodné použití ochranných známek může způsobit, že budou prohlášeny za popisné nebo generické. Pokud by k tomu došlo, konkurenti by toho mohli využít a začít beztrestně používat naše ochranné známky. Zde je několik rychlých a jednoduchých pravidel týkajících se ochranných známek: Ochranná známka musí vypadat jinak než okolní text. Příkladem je odlišení pomocí zvýraznění, kurzívy nebo uvozovek: BANANA BOAT nebo Banana Boat nebo Banana Boat, po čemž vždy následuje oficiální symbol. V angličtině používejte ochrannou známku jako adjektivum popisující podstatné jméno; nikdy nepoužívejte v přivlastňovacím tvaru (ve druhém pádě). Správné použití Baterie ENERGIZER Sponzoruje výrobce baterií ENERGIZER Správné používání našich ochranných známek zachovává hodnotu těchto cenných aktiv. Nesprávné použití: Baterie Energizeru Sponzorováno Energizerem Společnost poskytuje licence a povolení k použití a/nebo vystavení těchto ochranných známek v souladu s licenčními pokyny. Veškeré použití ochranných známek musí schválit právní oddělení společnosti. Důvěrné informace: Důvěrné informace nesmějí být předávány mimo společnost nebo sdíleny s jinými osobami, pokud to nevyžaduje zákon nebo pokud neexistuje důvod je předávat nebo sdělovat. Pokud bude rozhodnuto, že důvěrné informace by měly být předány třetím osobám nebo dokonce osobám v jiné pobočce společnosti, bude pravděpodobně vyžadována ochrana v podobě dohody o zachování mlčenlivosti nebo podání patentové přihlášky. K důvěrným informacím patří mimo jiné: výrobní metody, složení výrobků, interně vyvinutý software, technická data, procesy a zařízení, organizační schémata, marketingové strategie, data týkající se odměňování, seznamy zákazníků, informace o cenách a nezveřejněné finanční informace. Každý pracovník musí postupovat obezřetně tak, aby neztratil důvěrné informace nebo je nezanechal bez dozoru. Nenechávejte informace na místech, kde k nim mají snadný přístup jiné osoby. Neprojednávejte důvěrné informace na veřejných místech. Duševní vlastnictví vyvinuté v rámci společnosti: Duševní vlastnictví vyvinuté pracovníkem společnosti Energizer během jeho pracovního poměru u společnosti se okamžitě stává vlastnictvím společnosti. Jste povinni informovat společnost o každé technologii, kterou během pracovního poměru u společnosti vyvinete, včetně softwaru, know-how, zařízení, procesů a souvisejících návrhů. 12 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

13 Ochrana zdrojů společnosti Každý pracovník společnosti Energizer bude chránit aktiva společnosti, včetně času, materiálu, zásob, zařízení a informací. Následující a jim podobné činnosti zavdávají důvod k disciplinárnímu řízení, které může vyústit v ukončení pracovního poměru a případné trestní stíhání dle příslušného trestního práva: Použití prostředků společnosti k osobním nákupům. Falšování vyúčtování výdajů nebo formuláře pro náhradu výdajů (umělým navyšováním výdajů). Schvalování šeků ve prospěch fantomových poskytovatelů služeb nebo jiných osobních účtů. Prodej majetku společnosti za účelem osobního zisku nebo prospěch z nepřiměřeně vysokých cen účtovaných společnosti. Přijímání úplatků nebo nezákonných provizí v souvislosti s výkonem vaší funkce v rámci společnosti. Nesmíte používat ochranné známky nebo loga společnosti, ani Králíčka Energizer, jinak než pro obchodní účely společnosti. Veškeré komunikační systémy, elektronická pošta, intranet (SharePoint), přístup k internetu a voic jsou považovány za vlastnictví společnosti Energizer a také budou primárně používány pro obchodní účely. Použití komunikačních systémů společnosti pro soukromé účely: Je dovoleno v přiměřené míře používat naše komunikační systémy pro soukromé účely, avšak s ohledem na ustanovení místní legislativy o ochraně soukromí musíte vzít na vědomí, že tato komunikace není soukromá. Vyhrazujeme si právo periodický kontrolovat, monitorovat a zveřejňovat obsah zpráv v SharePointu, u nebo voic u. Proti každému pracovníkovi, který zneužije naše komunikační systémy nebo je bude nadměrně používat pro neobchodní účely, mohou být použita disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru nebo zákazu používání těchto systémů. Složky, účty nebo zprávy konkrétního pracovníka mohou být kontrolovány nebo zveřejněny pouze v případě, že pro to existují přiměřené obchodní důvody, které prověří právní oddělení společnosti Energizer v souladu s příslušnou legislativou. Pracovníci společnosti nesmějí využívat interní komunikační kanály nebo přístup k internetu v práci k umístění, uložení, přenesení, stahování nebo distribuci výhrůžných, lživých (vědomě, záměrně nebo z nedbalosti), pomlouvačných nebo obscénních materiálů, které porušuji zásady společnosti, mimo jiné zásady popsané v části Rovné pracovní příležitosti na straně 7, nebo materiálů, které představují nebo podporují trestný čin, vedou ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušují jakýkoli zákon. Uvedené komunikační kanály dále nesmějí být používány k rozesílání řetězových zpráv, masových ů, osobních oznámení, zpráv, jejichž obsah porušuje zásady společnosti, nebo dokumentů chráněných autorským právem, jejichž šíření nebylo schváleno. Tyto kanály rovněž nesmíte využívat k přístupu k účtům nebo souborům jiných pracovníků bez jejich souhlasu nebo k otevření chybně adresovaných ových zpráv. 13 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

14 PRACOVIŠTĚ A BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST Na všech pracovištích zajišťujeme bezpečné, čisté, zdravé a hygienické pracovní podmínky. Dodržujeme veškeré zákony a nařízení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a očekáváme, že budete svou práci vykonávat bezpečným způsobem. Pokud se dozvíte o výskytu nebezpečných podmínek nebo postupů, okamžitě to oznamte svému nadřízenému, právnímu oddělení nebo zástupci oddělení vnitřního auditu. Rovněž můžete použít některý z důvěrných komunikačních kanálů uvedených v tomto dokumentu. Životní prostředí Společnost Energizer dodržuje veškeré platné federální, státní a zahraniční zákony a nařízení na ochranu životního prostředí. Očekáváme, že všichni pracovníci budou provozovat podnikatelskou činnost společnosti způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Je vaší povinností: Vyhnout se jednání, které by mělo nepřiměřený negativní dopad na životní prostředí. Dodržovat veškeré zásady společnosti týkající se životního prostředí. Spolupracovat s inspektory úřadu na ochranu životního prostředí. Pomáhat přijmout opatření k odstranění nouzové situace, když taková situace nastane. Pokud se stanete svědky vypuštění nebezpečné látky, nevhodné likvidace odpadu nebo jiné situace, která by mohla potenciálně způsobit škodu na životním prostředí, okamžitě upozorněte svého nadřízeného, naše právní oddělení nebo oddělení vnitřního auditu. Nebudeme tolerovat odvetné kroky proti kolegovi, který oznámí vedení nebo státnímu orgánu porušení příslušných zásad ochrany životního prostředí, nebo proti kolegům, kteří se účastní vyšetřování v rámci společnosti. Disciplinární opatření se vztahují i na pracovníky, kteří budou tolerovat nebo dovolí porušování zákonů na ochranu životního prostředí. Každé pracoviště společnosti neprodleně oznámí právnímu oddělení (nebo příslušné kontaktní osobě uvedené níže) veškerá předvolání, stížnosti nebo právní kroky zahájené státním orgánem nebo třetí stranou a týkající se záležitostí životního prostředí. V případě dotazů ohledně záležitostí ochrany životního prostředí a související legislativy kontaktujte zástupce právního oddělení nebo následující osoby: V rámci sekce výrobků pro domácnost Energizer Household Products informujte skupinu pro záležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí Safety, Health & Environmental Affairs Group ( SHEA ) ve Westlake. V rámci sekce osobní péče Energizer Personal Care informujte skupinu pro záležitosti v oblasti zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje Health, Safety, Environmental & Sustainability Group ( HSES ) v Milfordu. Bezpečnost výrobků Snažíme se vyrábět výrobky prvotřídní kvality pro naše zákazníky a spotřebitelskou veřejnost. Naše standardy kvality jsou vždy v souladu s příslušnými zákony a nařízeními a odpovídají uznávaným zásadám správné výrobní praxe nebo je dokonce překračují. Každý neseme svůj díl odpovědnosti za vykonávání své práce takovým způsobem, abychom zachovali kvalitu a bezpečnost našich výrobků. Pokud víte o jakýchkoli činnostech nebo podmínkách, které by mohly ohrozit uvedené standardy, oznamte je, prosím, svému nadřízenému, právnímu oddělení nebo oddělení vnitřního auditu. 14 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

15 ZÁZNAMY A INFORMACE SPOLEČNOSTI Finanční výkaznictví a záznamy společnosti Náš účetní systém a systém vnitřní kontroly zajišťují ochranu majetku společnosti před ztrátou a přesné zhodnocení a vykazování našich výsledků. V rámci vedení finanční dokumentace a výkazů dodržujeme přísné zásady poctivosti a správnosti. Úplné a správné záznamy jsou nezbytným předpokladem řádného řízení podniku a plnění našich závazků vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a akcionářům. Jsou rovněž nezbytné pro splnění požadavků legislativy v oblasti daní a finančního vykazování. Veškeré finanční údaje musejí odrážet naše skutečné transakce a musejí být sestaveny a vykázány v souladu se všeobecně přijatými účetními principy a finanční politikou společnosti Energizer. Je zakázáno vytvářet nevykázaná nebo nezaúčtovaná aktiva nebo fondy. Veškeré transakce a platby musejí být správně, úplně a dostatečně podrobně vykázány v zájmu zajištění úplné prokazatelnosti veškerého majetku a činností společnosti Energizer a získání dat potřebných k sestavení účetní závěrky. Nikdo nesmí z žádného důvodu provádět podvodné či klamné zápisy do účetních knih a záznamů nebo na účty společnosti, ani vynakládat výdaje na jakékoli neoprávněné účely. Informace, které je společnost povinna zveřejňovat (např. ve zprávě předkládané Americké komisi pro cenné papíry a burzy, ve zveřejnění příjmů a v dalších povinně zveřejňovaných hlášeních), budou úplné, správné, srozumitelné a předložené včas. Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a členové představenstva, kteří se podílejí na těchto hlášeních, jsou povinni jednat v dobré víře, odpovědně, s péčí řádného hospodáře, kompetentně a pečlivě, aniž by podali zkreslený popis důležitých skutečností nebo dali přednost osobním zájmům před nezávislým úsudkem. Nikdo nesmí učinit nebo žádat jinou osobu, aby učinila nepravdivé, zavádějící nebo neúplné prohlášení v rámci jakýchkoli veřejných prohlášení nebo podání naší společnosti, v odpovědi na dotazníky používané k sestavení těchto prohlášení nebo v reakci na audit účetní závěrky společnosti. Úplné a správné záznamy jsou nezbytným předpokladem řádného řízení podniku a plnění našich závazků vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a akcionářům. Vedoucí a manažeři v oblasti financí a účetnictví se musejí řídit nejvyššími etickými standardy a prosazovat je. Jsou povinni prosazovat profesionální integritu ve všech ohledech naší finanční organizace. Dále jsou povinni vyměňovat si znalosti a zkušenosti a udržovat schopnosti a dovednosti nutné k plnění jejich funkce. Zaměstnanci, kteří nesou odpovědnost v oblasti účetnictví a financí, jsou povinni informovat špičkové vedení o případném podezření z porušení finanční politiky společnosti, s vědomím, že za to nebudou postihováni. Informace týkající se finančních nesprávností lze také oznámit důvěrně prostřednictvím kanálů uvedených na str. 5. Záznamy společnosti: K zásadám naší společnosti patří efektivní řízení veškerých obchodních záznamů a informací ve všech fázích v souladu s naší zásadou uchování záznamů a příslušnou legislativou. Je naší povinností: Dodržovat veškeré zákony a nařízení, které se týkají uchování určitého typu záznamů. Řídit záznamy v souladu s našimi obchodními potřebami. Zachovat veškeré záznamy, které se mohou týkat probíhajících nebo očekávaných soudních řízení, auditů či vládních šetření. Zajistit, aby v případě pohromy byly k dispozici záznamy, které jsou životně důležité pro naši činnost. Periodicky a systematicky likvidovat záznamy po uplynutí lhůty pro jejich uložení definované v příslušné směrnici, kterou se řídí uchování záznamů. 15 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

16 Soukromí, bezpečnost a důvěrnost informací Ochrana soukromí a bezpečnost osobních informací: Při své práci ve společnosti Energizer budete mít přístup k osobním informacím o jiných zaměstnancích Energizer. V závislosti na vaší práci můžete mít také přístup k osobním informacím o našich zákaznících, dodavatelích nebo jiných osobách. To může zahrnovat citlivé údaje, jako informace o výkonu nebo platech, rodných číslech, zdravotní informace, čísla řidičských průkazů nebo čísla platebních karet. Existuje celá řada amerických federálních, státních a mezinárodních zákonů, které upravují shromažďování osobních informací a nakládání s nimi. Naší zásadou je dodržovat všechny zákony, které platí pro naši organizaci. Naši zaměstnanci smějí shromažďovat a zpracovávat pouze osobní informace, které nezbytně potřebují k výkonu své práce, a nikdy nesmějí do těchto údajů nahlížet z jakéhokoli osobního nebo nevhodného důvodu (například ze zvědavosti nebo za účelem krádeže totožnosti). Proti každému zaměstnanci, který tak učiní, bude uplatněno disciplinární opatření, včetně případného ukončení pracovního poměru a zapojení orgánů činných v trestním řízení. Osobní informace o jiných zaměstnancích nebo třetích stranách nesmíte sdílet s ostatními, kteří nejsou jejich oprávněnými příjemci. Údaje musí být vždy chráněny, aby se na minimum omezilo riziko ztráty, zneužití, pozměňování, zničení nebo neoprávněného přístupu. Zaměstnanci musí zajistit, aby všechny třetí strany (např. obchodní partneři), kterým jsou svěřeny citlivé osobní informace jménem společnosti Energizer, zajistily patřičnou úroveň ochrany těchto údajů. Ve většině případů od nich také musíme zajistit písemné záruky dříve, než jim údaje poskytneme. Zaměstnanci musí zajistit bezpečnost elektronických komunikačních zařízení společnosti, jako jsou laptopy a stolní počítače, chytré telefony a tablety. Musíte dodržovat všechny bezpečnostní normy a požadavky společnosti, včetně okamžitého oznámení ztráty nebo krádeže takového zařízení, aby bylo možno zabránit neoprávněnému přístupu. Některá oddělení společnosti Energizer mohou shromažďovat omezené zdravotní informace o svých zaměstnancích. Může to být z důvodu poskytování zdravotního pojištění nebo invalidních důchodů, zdravotní dovolené nebo pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy. Přístup k těmto informacím je přísně omezen na osoby, které je potřebují k výkonu své práce a jsou vyškolené v dodržování vysoké úrovně soukromí údajů. Údaje se nesmějí sdílet s jinými osobami, které je nepotřebují pro výkon své práce, a nikdy se nepoužívají k rozhodování o zaměstnání. Naši zaměstnanci smějí shromažďovat a zpracovávat pouze osobní informace, které nezbytně potřebují k výkonu své práce, a nikdy nesmějí do těchto údajů nahlížet z jakéhokoli osobního nebo nevhodného důvodu (například ze zvědavosti nebo za účelem krádeže totožnosti). Důvěrné (neveřejné) informace: Kromě osobních informací můžete mít jako zaměstnanec společnosti Energizer přístup k jiným důvěrným, neveřejným informacím. Sem patří všechny neveřejné informace o společnosti, např. seznamy zákazníků a dodavatelů, informace o cenách a nákladech, informace o akvizicích, prodejích, společných podnicích a fúzích, rozhodnutí o duševním vlastnictví a úsilí o získání patentů, autorského práva nebo ochranných známek v USA i v zahraničí, finanční údaje a údaje o výzkumu, know-how, strategické plány, marketingové strategie, techniky a chráněný počítačový software. I když vaše práce může vyžadovat přístup k důvěrným informacím, nesmíte je sdělovat nikomu mimo společnost bez speciálního povolení společnosti Energizer a smlouvy o utajení nebo jiné platné smlouvy o zachování důvěrnosti údajů uzavřené s danou externí stranou. V rámci společnosti smíte o těchto informacích hovořit pouze s příslušnými zaměstnanci, kteří je potřebují znát. Další informace viz Ochrana duševního vlastnictví na straně ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

17 KOMERČNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE S VLÁDNÍMI ORGÁNY Dodržování integrity Integrita v podnikání: Dobrá pověst společnosti Energizer je nesmírně důležitá pro náš úspěch. S našimi zákazníky, distributory, vládou, zástupci a konkurenty musíte vždy jednat poctivě. Očekává se od vás, že se budete snažit podporovat zájmy společnosti, ale musíte tak činit způsobem odpovídajícím nejvyšším etickým standardům. Nikdy se nesmíte zapojovat do neetických obchodních praktik, například: Zcizení obchodního tajemství. Nečestné nebo nepoctivé získávání informací o konkurenci. Znevažování produktů, obchodních praktik nebo služeb konkurentů nebo lhaní o nich. Způsobení porušení právně závazné smlouvy. Placení úplatků nebo nezákonných provizí za účelem získání zakázky. Zkreslování informací o našich produktech a jejich výkonu, prodejních podmínkách nebo pravidlech či jiných významných informací, které pravděpodobně ovlivní prodej. Ve všech obchodních jednáních musíte být pravdomluvní a vyjmout se klamu a lžím. Nesmíte nikoho zneužívat manipulací, zatajováním, zneužíváním privilegovaných informací, zkreslováním faktů nebo jinými neetickými obchodními praktikami. Integrita při uzavírání vládních zakázek: Při práci na vládních zakázkách společnosti buďte pravdomluvní, vyhněte se klamu a lži a nikdy nepraktikujte neetické obchodní metody, např.: Předkládání nepravdivých tvrzení nebo jiná podvodná činnost. Zapojení do aktivit, které představují střet zájmů. Placení úplatků nebo nezákonných provizí. Porušování pravidel vlády o spropitném. Nenahlášení přeplatků vyplacených společnosti vládou. Přijímání darů nebo laskavostí: Vy, ani žádný člen vaší rodiny (např. váš manžel/manželka, děti, nevlastní děti, rodiče, sourozenci, rodiče a sourozenci vašeho manžela/vaší manželky a jiné dospělé osoby, které s vámi žijí ve společné domácnosti) nesmíte od našich současných nebo potenciálních zákazníků, dodavatelů, konzultantů, externích agentur nebo jiných obchodních spolupracovníků požadovat žádné peníze, dárky, služby zdarma nebo speciální laskavosti. Nesmíte přijímat nevyžádané dárky nebo pohoštění, pokud by mohly ovlivnit, nebo vyvolat zdání, že ovlivňují vaše obchodní rozhodnutí jménem společnosti Energizer, nebo zasahovat do vaší schopnosti zachovat si nestrannost při výkonu vašich pracovních povinností. Nikdy nesmíte přijímat hotovost, dárkové poukázky ani jiné hotovostní ekvivalenty, bez ohledu na částku. Avšak rutinní společenské pozornosti, které jsou typicky spojené s legitimními obchodními vztahy (např. dárky minimální hodnoty, pohoštění na pracovních schůzkách apod.) jsou přijatelné, pokud se od nich neočekává, že ovlivní váš nestranný obchodní úsudek. Nesmíte přijímat nevyžádané dárky nebo pohoštění, pokud by mohly ovlivnit, nebo vyvolat zdání, že ovlivňují vaše obchodní rozhodnutí jménem společnosti Energizer, nebo zasahovat do vaší schopnosti zachovat si nestrannost při výkonu vašich pracovních povinností. Můžeme přijmout konkrétnější zásady omezující hodnotu kategorií povolených dárků, pohoštění a jiných obchodních zdvořilostí. Také můžeme vyžadovat, abyste svému vedoucímu nebo jiným zaměstnancům oznámili všechny dárky, které vám byly nabídnuty. V případě dotazů o těchto zásadách si pohovořte se svým vedoucím nebo pracovníkem právního oddělení nebo oddělení interního auditu. 17 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

18 Obchodní dárky: Můžete dávat obchodní dárky nominální hodnoty pouze tehdy, když: Darování takového dárku a jeho hodnota jsou v souladu se všeobecně akceptovanou místní obchodní etikou. Neporušuje to a nemohlo by to být rozumně vykládáno jako možné porušení jakéhokoli platného zákona. Nemáte žádný důvod se domnívat, že přijetí vašeho dárku by porušovalo zásady zaměstnavatele příjemce. Pohoštění, doprava a zábava: Pokud v rámci pracovní činnosti přijímáte nebo poskytujete pohoštění, dopravu a zábavu, vždy dodržujte nejvyšší etické standardy. Jste povinni se ujistit, že tyto výdaje neporušují platné federální, státní nebo zahraniční zákony a nemohou být rozumně vykládány jako důkaz korupce nebo nevhodného účelu. V případě dotazů se předem spojte s právníkem z právního oddělení. Veškeré výdaje na reprezentaci nebo dárky související s pracovní činností musí být řádně zdokumentovány v souladu se zásadami společnosti. Protimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže Protimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže existují na podporu soutěže. Úspěchu v soutěži dosáhneme poctivostí a nabídkou skvělých produktů spotřebitelům a zákazníkům. V obchodní praxi musíte plně dodržovat federální státní a zahraniční protimonopolní zákony. Podle amerických a zahraničních protimonopolních zákonů není nikdy dovoleno uzavírat dohody s konkurenty ohledně cen, zákazníků a prodejních podmínek. Jakékoli diskuse s konkurenty ohledně těchto záležitostí mohou vystavit vás i naši společnost velkým pokutám. Z důvodu tohoto rizika se musíte vyhýbat diskuzím s konkurenty obecně a nikdy byste neměli s konkurencí diskutovat nebo vyjednávat o těchto záležitostech: Ceny nebo slevy. Tvorba cen a nabídek, podvádění při předkládání nabídek. Diskontní sazby, úvěrové podmínky, maximální ceny. Prodejní nebo nákupní podmínky. Přidělování nebo rozdělování trhů, území, zákazníků nebo dodavatelů. Odmítnutí spolupráce s některým zákazníkem nebo dodavatelem, nebo jejich bojkot. Pokud si myslíte, že potřebujete hovořit o cenách, slevách nebo prodejních podmínkách s konkurencí, musíte si nejprve (a to ve všech případech) vyžádat schválení vedoucího právního oddělení. Na schůzích obchodních nebo technických asociací si dávejte pozor na situace, kde nemusí být vhodné, abyste se zúčastnili diskuse s našimi konkurenty. Pokud konkurent začne hovořit o zakázaném tématu, musíte rozhovor okamžitě ukončit a incident nahlásit právnímu oddělení. Pokud vás za jiných okolností kontaktuje konkurent ohledně některého z těchto témat, okamžitě rozhovor ukončete a incident oznamte právnímu oddělení. Pokud si myslíte, že potřebujete hovořit o cenách, slevách nebo prodejních podmínkách s konkurencí, musíte si nejprve (a to ve všech případech) vyžádat schválení vedoucího právního oddělení. 18 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

19 Nesmíte se zapojovat do jednání, které porušuje, nebo pravděpodobně poruší jakékoli protimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže. Pokud pracujete v odbytu, marketingu nebo propagaci, musíte se seznámit s našimi směrnicemi a zásadami upravujícími přijatelnou obchodní praxi společnosti v těchto oblastech, včetně standardů týkajících se tvorby cen a zásad reklamy. Každý pochybný čin, který může být považován za porušení protimonopolního zákona, je třeba okamžitě nahlásit právnímu oddělení. Mějte na paměti, že vaše kroky v těchto situacích nemusí být písemné nebo slovní. Neverbální nebo žádná komunikace může vést k nezákonné dohodě mezi konkurenty, nebo může být tak interpretována. Evropské zákony na ochranu hospodářské soutěže: V zemích Evropské unie (EU) zakazují zákony na ochranu hospodářské soutěže dohody s konkurenty, které: Zakazují exporty do jiných území EU. Omezují záruky na zemi nákupu. Zakazují zákazníkům používat produkty mimo zemi nákupu. Omezují prodej nebo dodávku podle země nebo území. Brání paralelnímu obchodu importu pravého, ale levnějšího zboží z jiných zemí EU. Penalizují dealery, kteří prodávají mimo svá území. Pokud má prodejce dominantní nebo významnou pozici na trhu, zákony EU na ochranu hospodářské soutěže mohou rovněž zakazovat: Požadování po zákaznících, aby nakupovali produkty výlučně od tohoto prodejce. Odmítnutí dodávky stávajícímu zákazníkovi bez rozumného důvodu. Omezování distributorů v prodeji konkurenčních výrobků. Diskriminační ceny nebo jiné prodejní podmínky, nebo nabízení slev na bázi, která není právně přijatelná. Prodávání produktů za ceny pod úrovní průměrných nákladů za účelem likvidace konkurence. Podmiňování prodeje dominantního produktu nákupem jiného produktu. Jakékoli nabídky potenciálně zahrnující některou z výše uvedených záležitosti je třeba předem pečlivě prodiskutovat s právním oddělením. Každý pochybný čin, který může být považován za porušení protimonopolního zákona nebo zákona na ochranu hospodářské soutěže, je třeba okamžitě nahlásit právnímu oddělení. 19 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

20 Protikorupční zákony Uplácení veřejných činitelů ve vlastní zemi je vždy nelegální a v rozporu se zásadami společnosti. Podle amerického zákona o korupčních praktikách v zahraničí, britského zákona proti úplatkářství a zákonů stále se zvyšujícího počtu dalších zemí je také nelegální přímo nebo nepřímo zaplatit hotovost, nabídnout hotovost nebo poskytnout výhody jakémukoli zahraničnímu veřejnému činiteli za účelem získání nebo udržení zakázky nebo jiné nepatřičné výhody při výkonu obchodní činnosti (např. daňové výhody, poskytnutí licence). Podle těchto zákonů veřejný činitel zahrnuje kterékoli představitele či zaměstnance vlády nebo kterýkoli z jejích orgánů, ministerstev, soudů, atd., a také představitele nebo zástupce veřejných mezinárodních organizací, např. Organizace světového obchodu. Pokud se domníváte, že taková platba je odůvodněná, musíte se před podniknutím jakýchkoli kroků poradit s právním oddělením. Poskytnutí platby třetí straně, např. zástupci prodeje, pokud přiměřeně víte nebo můžete očekávat, že platba bude předána veřejnému činiteli, také představuje porušení předpisů. Níže uvedené příklady jednání zástupce představují varovné příznaky, které mohou označovat potenciální porušení předpisů: Zástupce má mimořádně blízký vztah s veřejným činitelem nebo orgánem. Zástupce vystupuje s nepřiměřeným tajnůstkářstvím nebo vás žádá abyste se neptali. Dostáváte uměle navýšené faktury nebo jste požádáni, abyste vraceli neobvyklé přeplatky. Zástupce předkládá nevysvětlené nebo neobvyklé požadavky na prémie nebo vyúčtování výdajů. Zástupce vyžaduje, abyste provedli plavby nesouvisejícím osobám nebo osobám v jiné zemi. V případě dotazů ohledně neobvyklého jednání zástupce okamžitě kontaktujte právní oddělení. Platby zahraničním politickým stranám a kandidátům jménem společnosti Energizer mohou porušovat zákon o korupčních praktikách v zahraničí (Foreign Corrupt Practices Act) a volební zákony dané cizí země. Uvedené částky je zakázáno poskytovat bez předchozího souhlasu generálního ředitele společnosti Energizer a vedoucího právního oddělení. Je nelegální při výkonu pracovní činnosti přímo nebo nepřímo vyplácet hotovost, nabízet vyplacení hotovosti nebo poskytování výhod jakémukoli zahraničnímu veřejnému činiteli za účelem získání nebo udržení obchodu nebo jiné nevhodné výhody při výkonu obchodní činnosti. Mnohé zákony, včetně britského zákona proti úplatkářství, také zakazují komerční úplatkářství. Protibojkotové zákony Americké zákony zakazují společnosti Energizer a našim dceřiným společnostem a jejich zaměstnancům a zástupcům účastnit se nezákonných bojkotů cizích zemí. Požadavky nebo žádosti o účast je třeba okamžitě nahlásit obchodním orgánům USA. Zákon zakazuje tyto bojkotové požadavky: Odmítnutí obchodní činnosti s bojkotovanou firmou v bojkotované zemi. Přijímání diskriminačních opatření proti jakékoli osobě z důvodu rasové příslušnosti, náboženství, pohlaví nebo národnosti. Poskytování informací o rasové příslušnosti, náboženství, pohlaví, národnosti nebo o obchodních vztazích s bojkotovanými zeměmi nebo firmami. Vystavování akreditivů, které obsahují zakázané podmínky a požadavky, včetně vyjednávání nebo vystavení akreditivu, jeho uznávání akceptací nebo placením směnek v jeho rámci. 20 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ENERGIZER

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Obsah Vize a zásady společnosti HVCC... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí... 4 Bezpečnost

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena.

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. ETICKÝ KODEX 2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva, ochranné známky a zapsané ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Logo a design loga Aramark a Starperson

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Microsoft se snaží být více než jen dobrou společností snaží se být vynikající společností. Na cestě k tomuto cíli jsme odhodláni plnit naše poslání spočívající

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex )

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex ) Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání ( Etický kodex ) Vážení kolegové, Společnost Reader s Digest Association, Inc. je známa po celém světě svým etickým, čestným

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více