AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, OLOMOUC sekretariát odboru tel.: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Schváleno: Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/37/2015 ze dne Platnost od: Účinnost: rok 2016 Zveřejnění Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup

2 Obsah 1. Obecná ustanovení Akční plán rozvoje sociálních služeb Síť sociálních služeb Akční plán na rok Síť sociálních služeb na rok Požadovaná výše dotace na zajištění Plnění opatření SPRSS pro roky Tabulka č. 1 Síť sociálních služeb na rok Tabulka č. 2 Požadovaná výše dotace na zajištění

3 Použité zkratky: MPSV ČR OK PS SPRSS POSTUP Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Olomoucký kraj Pracovní skupiny, dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky Postup pro aktualizaci sociálních služeb Olomouckého kraje 3

4 Textová část 1. Obecná ustanovení Plánování rozvoje sociálních služeb je strategický proces, v jehož průběhu jsou zjišťovány potřeby osob na daném území a hledány možnosti jejich uspokojení s využitím dostupných zdrojů. Výstupem tohoto procesu je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na dané období, ve kterém jsou definovány rozvojové aktivity vycházející ze zjištěných potřeb a dostupných zdrojů pro jejich uspokojení Akční plán rozvoje sociálních služeb Akční plán rozvoje sociálních služeb (dále jen Akční plán ) je jednoletým prováděcím dokumentem ke střednědobému plánu, jehož prostřednictvím jsou realizovány rozvojové cíle v oblasti sociálních služeb, včetně jejich aktualizace na základě nově identifikovaných potřeb. Akční plán na příslušný rozpočtový rok je nedílnou součástí střednědobého plánu. Při jeho sestavování OK postupuje v souladu s platnými právními předpisy a schválenými postupy. Obsahem Akčního plánu je (1) aktualizovaná síť sociálních služeb na území OK, určená k financování v rámci disponibilních finančních prostředků na tento účel na daný rok; (2) celkové náklady na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na daný rok a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky (3) seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce Síť sociálních služeb Síť sociálních služeb je souhrnem sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje. Tvoří ji sociální zapsané v registru dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují sociální občanům OK na území OK, jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji a splňují kritéria hospodárnosti a účelného využití dotace. 4

5 Východiskem pro stanovení sociálních služeb na daný rok je síť sociálních služeb stanovená v předcházejícím roce, která je modelována v souladu se specifickými cíli a opatřeními střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb dle Postupu pro aktualizaci sociálních služeb Olomouckého kraje. Samotné zařazení do negarantuje poskytovateli sociální poskytnutí dotace ve výši celkových nákladů. Konkrétní výše podpory (účelová dotace MPSV ČR, rozpočet OK, individuální projekty OK) na daný rok pro jednotlivé sociální zařazené v síti, bude určena v průběhu jednotlivých dotačních řízení (podprogramů) Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, schváleného orgány kraje. 2. Akční plán na rok 2016 Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne schválilo svým usnesením č. UZ/12/39/2014 strategický dokument pro oblast plánování rozvoje sociálních služeb s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky Tento strategický dokument reflektuje záměr zajistit základní dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, určuje priority rozvoje sociálních služeb pro dané období a je výsledkem procesu zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb na území OK. Prostřednictvím Akčního plánu na rok 2016 jsou realizovány rozvojové aktivity tohoto SPRSS na rok Síť sociálních služeb na rok 2016 Východiskem pro stanovení sociálních služeb na rok 2016 byla síť sociálních služeb stanovená v roce Síť byla modelována na základě níže uvedených priorit. Priority pro modelaci sociálních služeb pro rok 2016 (1) Rozvoj sociálních služeb v souladu se specifickými cíli, (2) s vazbou na projekty schválené před rokem 2015, jejichž realizace nebyla doposud dokončena. Způsob modelace sociálních služeb pro rok 2016 Zařazeny do byly nové, které splnily podmínky stanovené POSTUPem a současně jsou v souladu s prioritami pro modelaci sociálních služeb pro rok Zařazeny do byly, které: 5

6 jsou v souladu se specifickými cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky ; vznikly či vznikají z důvodu realizace investičních projektů schválených a podpořených v období platnosti předchozího střednědobého plánu; nahradily či nahrazují (zcela či částečně) ze vyřazené, přičemž cílová skupina, které je služba určena, zůstává nezměněna; byly součástí služeb na rok 2015, avšak z důvodu změny právní formy poskytovatele nebo změny na jiný druh sociální z důvodu potřebnosti a za účelem zvýšení kvality sociální při zachování cílové skupiny, dochází k novému řízení o registraci (oprávnění k poskytování sociálních služeb) a tím ke změně identifikátoru ; jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje, dostupnými finančními a jinými zdroji, s přesahem lokální působnosti. Do byly rovněž zařazeny, které působí na území Olomouckého kraje, jejichž působnost má však nadregionální a celostátní charakter a jako takové jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím účelové dotace administrované MPSV ČR (Program podpory B). Vyřazeny ze byly, které: pozbyly registraci, tzn. jejich oprávnění k poskytování sociálních služeb zaniklo nebo zanikne (z důvodu změny právní formy poskytovatele nebo z jiného důvodu); jsou nahrazeny nově zařazenou službou; byly součástí služeb pro rok 2015, avšak nepodaly žádost o dotaci v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb Olomouckého kraje; byly součástí služeb pro rok 2015, avšak nečerpaly dotaci v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb Olomouckého kraje z důvodu nesplnění podmínek. Konkrétní podoba sociálních služeb na rok 2016 je uvedena v tabulkové části; Tabulka č. 1 Síť sociálních služeb Požadovaná výše dotace na zajištění Na základě 101a), odst. 3., písm. c) zákona o sociálních službách, kraj předkládá MPSV ČR žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok; žádost obsahuje požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové roky. 6

7 V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o sociálních službách, akční plán ve své tabulkové části (Tabulka č. 2 Požadovaná výše dotace na zajištění ) obsahuje: celkové náklady na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2015 a výši požadavku na dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb (dále jen dotace ), jak byly uvedeny v žádostech o dotaci podávaných poskytovateli sociálních služeb prostřednictvím aplikace OK -poskytovatel a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sociálních služeb v letech Při kalkulaci bylo využito vzorců stanovených v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, které zohledňují princip vícezdrojového financování sociálních služeb a jsou v souladu s platnou legislativou a metodikou MPSV ČR. V predikci výhledu na roky 2017 a 2018 byla zohledněna míra inflace ve výši 1 % při zachování kontinuity vícezdrojového financování. 3. Plnění opatření SPRSS pro roky Zařazením nových sociálních služeb do sociálních služeb Olomouckého kraje byly naplněny následující opatření pracovních skupin (dále jen PS ): PS 2 Osoby se Opatření 4.1 Zajištění působnosti sociální pro skupinu osob s mentálním a kombinovaným s přidruženými projevy problémového chování či s poruchou autistického spektra, s kapacitou max. 18 osob v regionu Šternberska. Opatření 5.1 Zajištění působnosti chráněného bydlení pro skupinu osob s chronickým duševním onemocněním s kapacitou max. 6 osob v regionu Šumperska a Jesenicka, max. 3 osob v regionu Prostějovska (opatření naplněno v části týkající se regionu Prostějovska). Opatření Zajištění působnosti ambulantní i terénní formy sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným s kapacitou max. 6 osob v rámci Šternberska a Uničovska (opatření naplněno v části týkající se regionu Šternberska). 7

8 PS 3 Senioři Opatření 1.1 Adaptace pobytových sociálních služeb pro seniory v závislosti na vzrůstající potřebnost specializované péče. Opatření 3.1 Zajištění působnosti pobytové formy odlehčovací pro seniory s kapacitou max. 6 lůžek v rámci regionu Prostějovska. Evaluační zpráva o naplňování veškerých cílů a opatření SPRSS za rok 2015 bude zpracována na počátku roku Cílem evaluační zprávy bude informovat odbornou i laickou veřejnost o míře naplnění rozvojových cílů a opatření SPRSS, které mají vliv na síť sociálních služeb OK. 8

9 Tabulková část Tabulka č. 1 Síť sociálních služeb na rok 2016 Druh azylové domy Sociální Šternberk, azylové domy Statutární město Olomouc azylové domy Charita Olomouc azylové domy azylové domy "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" Armáda spásy v České republice, z. s azylové domy PONTIS Šumperk o.p.s azylové domy Město Zábřeh azylové domy Armáda spásy v České republice, z. s azylové domy Statutární město Olomouc azylové domy ELIM - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice azylové domy Azylové centrum Prostějov, o.p.s azylové domy Azylové centrum Prostějov, o.p.s azylové domy ELIM - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice azylové domy ESTER z. s azylové domy Město Zábřeh azylové domy Charita Kojetín azylové domy Uničov, azylové domy Charita Olomouc azylové domy azylové domy centra denních služeb centra denních služeb centra denních služeb centra denních služeb centra denních služeb centra denních služeb Uničov, "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" Charita Zábřeh Sociální pro seniory Olomouc, příspěvková Charita Hranice Jsme tady, o.p.s Společnost pro podporu lidí s mentálním v České republice, o. s., Okresní Šumperk Charita Kojetín denní stacionáře "JASNĚNKA"

10 Druh 10 denní stacionáře Pamatováček, o.p.s denní stacionáře Charita Prostějov denní stacionáře Charita Javorník denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Prostějov, příspěvková Klíč - centrum sociálních služeb, Sociální města Přerova, p.o denní stacionáře DC 90 o.p.s denní stacionáře Klíč - centrum sociálních služeb, denní stacionáře JITRO Olomouc, o.p.s denní stacionáře Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, denní stacionáře PONTIS Šumperk o.p.s denní stacionáře Charita Zábřeh denní stacionáře Charita Zábřeh denní stacionáře denní stacionáře Spolusetkávání Přerov, zapsaný ústav Penzion pro seniory Jeseník Domov u rybníka Víceměřice, Domov Sněženka Jeseník, Domov Větrný mlýn Skalička, Domov ADAM Dřevohostice, Klíč - centrum sociálních služeb, Domov Na Zámku, příspěvková Domov Paprsek Olšany, Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Domov Na zámečku Rokytnice, Centrum Dominika Kokory, služba v současnosti nemá přidělen identifikátor služba v současnosti nemá přidělen identifikátor

11 Druh Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková Domov u rybníka Víceměřice, Domov pro seniory Tovačov, Prostějov, příspěvková Domov důchodců Prostějov, Domov pro seniory Radkova Lhota, Domov pro seniory a Mohelnice, Domov důchodců Štíty, Sociální města Přerova, p.o Institut Krista Velekněze Domov důchodců Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Domov pro seniory Soběsuky, Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Charita Javorník Domov důchodců Červenka, Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková Centrum Dominika Kokory, Domov důchodců Libina, Charita Konice DOMOV PRO SENIORY LUDMÍROV Domov důchodců Šumperk, Sociální Šternberk, Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková Domov pro seniory Javorník, Domov důchodců Jesenec, Domov důchodců Hrubá Voda, Dům pro seniory Uničov s.r.o Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková

12 Druh Domov seniorů Hranice, Domov Na zámečku Rokytnice, Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková Česká katolická charita Charita Javorník domy na půl cesty chráněné bydlení chráněné bydlení chráněné bydlení Domov pro seniory Kostelec na Hané, Penzion pro seniory Jeseník Domov u rybníka Víceměřice, Domov pro seniory Tovačov, Domov se zvláštním Bílsko, o. p. s. Domov seniorů Hranice, Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně služba v současnosti nemá přidělen identifikátor Charita Javorník Domov důchodců Libina, Domov pro seniory Radkova Lhota, Prostějov, příspěvková Domov důchodců Šumperk, Domov důchodců Hrubá Voda, Domov důchodců Štíty, Sociální města Přerova, p.o. Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Sociální pro seniory Olomouc, příspěvková Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková Klíč - centrum sociálních služeb, chráněné bydlení Penzion pro seniory Jeseník chráněné bydlení Charita Prostějov chráněné bydlení Penzion pro důchodce Loštice,

13 Druh chráněné bydlení chráněné bydlení chráněné bydlení chráněné bydlení chráněné bydlení chráněné bydlení intervenční centra Společnost pro podporu lidí s mentálním v České republice, o. s., Okresní Šumperk Domov u rybníka Víceměřice, Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Domov důchodců Šumperk, Prostějov, příspěvková Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková služba v současnosti nemá přidělen identifikátor kontaktní centra Společnost Podané ruce o.p.s kontaktní centra Společnost Podané ruce o.p.s kontaktní centra Darmoděj z.ú kontaktní centra PONTIS Šumperk o.p.s kontaktní centra o.s. KAPPA-HELP krizová pomoc Charita Olomouc krizová pomoc PONTIS Šumperk o.p.s denní centra denní centra denní centra denní centra denní centra denní centra Charita Olomouc Azylové centrum Prostějov, o.p.s Charita Šternberk "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" Charita Šternberk Armáda spásy v České republice, z. s Společnost Podané ruce o.p.s Pro Vás Společnost Podané ruce o.p.s o.s. KAPPA-HELP Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava Společnost Podané ruce o.p.s Armáda spásy v České republice, z. s

14 Druh 14 Charita Hranice Oblastní charita Přerov Darmoděj z.ú Charita Olomouc PONTIS Šumperk o.p.s noclehárny Statutární město Olomouc noclehárny noclehárny Armáda spásy v České republice, z. s. "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" noclehárny Charita Olomouc noclehárny noclehárny Uničov, ELIM - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice noclehárny Azylové centrum Prostějov, o.p.s noclehárny Charita Olomouc Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková Národní rada osob se ČR Charita Olomouc Bílý kruh bezpečí, z.s Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská Olomouckého kraje Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská Olomouckého kraje Společnost Podané ruce o.p.s Spolek Trend vozíčkářů Olomouc TyfloCentrum Olomouc, o. p. s VIDA o. s PONTIS Šumperk o.p.s Oblastní unie neslyšících Olomouc SOZE P-centrum, spolek

15 Druh odlehčovací SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská Olomouckého kraje Společnost Podané ruce o.p.s Charita Zábřeh Oblastní charita Přerov Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská Olomouckého kraje o.s. InternetPoradna.cz Žebřík, o. s Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Společnost pro podporu lidí s mentálním v České republice, o. s., Okresní Šumperk odlehčovací Charita Prostějov odlehčovací Charita Zábřeh odlehčovací PONTIS Šumperk o.p.s odlehčovací Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně odlehčovací DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s odlehčovací Hospic na Svatém Kopečku odlehčovací Prostějov, příspěvková služba v současnosti nemá přidělen identifikátor osobní asistence DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s osobní asistence Občanské sdružení Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům osobní asistence Maltézská pomoc, o.p.s osobní asistence Spolek Trend vozíčkářů Olomouc osobní asistence ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravot. přerov. Regionu osobní asistence SPOLU Olomouc osobní asistence Charita Zábřeh osobní asistence Charita Šumperk osobní asistence Charita Hranice osobní asistence Sociální města Přerova, p.o osobní asistence Podané ruce - osobní asistence Sociální Lipník nad Bečvou,

16 Druh Sociální města Přerova, p.o Městys Hustopeče nad Bečvou Občanské sdružení AMANS Charita Šternberk Charita Hranice Charita Hranice Charita Zábřeh Charita Šternberk Uničov, Sociální pro seniory Olomouc, příspěvková Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek POMADOL s. r. o Obec Česká Ves - Dům s pečovatelskou službou Středisko pečovatelské Jeseník, Domov důchodců Šumperk, PONTIS Šumperk o.p.s Charita Javorník Sociální Šternberk, Obec Čechy Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Charita Šternberk Charita Konice Kojetín, Domov seniorů Hranice, Oblastní charita Přerov Charita Šumperk SOUŽITÍ 2005, o.p.s Domov důchodců Městys Brodek u Přerova Město Moravský Beroun Charita Prostějov Domov pro seniory a Mohelnice, Prostějov, příspěvková

17 Druh 17 Charita Olomouc podpora samostatného bydlení podpora samostatného bydlení podpora samostatného bydlení raná péče raná péče raná péče Společnost pro podporu lidí s mentálním v České republice, o. s., Okresní Šumperk Klíč - centrum sociálních služeb, Charita Olomouc "Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s." Středisko rané péče SPRP Olomouc Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s raná péče Slezská diakonie následné péče Darmoděj z.ú následné péče P-centrum, spolek ESTER z. s P-centrum, spolek Maltézská pomoc, o.p.s Charita Kojetín ECCE HOMO ŠTERNBERK Darmoděj z.ú "Sdružení SOS dětských vesniček" Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková Charita Olomouc Charita Šternberk Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s Romodrom o. p. s Oblastní charita Přerov

18 Druh pro seniory a osoby se pro seniory a osoby se pro seniory a osoby se pro seniory a osoby se pro seniory a osoby se pro seniory a osoby se sociálně terapeutická dílna sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny Help - in, o.p.s Charita Valašské Meziříčí Středisko rané péče SPRP Olomouc Člověk v tísni, o.p.s Oblastní unie neslyšících Olomouc TyfloCentrum Olomouc, o. p. s SPOLU Olomouc Maltézská pomoc, o.p.s Charita Olomouc Společnost Mana, o. p. s Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Sdružení MOST K ŽIVOTU Charita Olomouc ESTER z. s Zahrada 2000 o. s sociální rehabilitace TyfloCentrum Olomouc, o. p. s sociální rehabilitace DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s sociální rehabilitace Oblastní unie neslyšících Olomouc sociální rehabilitace o.s. InternetPoradna.cz sociální rehabilitace ESTER z. s sociální rehabilitace Duševní zdraví, o.p.s sociální rehabilitace Tyfloservis, o.p.s sociální rehabilitace Sdružení MOST K ŽIVOTU sociální rehabilitace Zahrada 2000 o. s

19 Druh 19 sociální rehabilitace SPOLU Olomouc sociální rehabilitace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc sociální rehabilitace Společnost Mana, o. p. s sociální rehabilitace sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče telefonická krizová pomoc telefonická krizová pomoc Charita Šternberk služba v současnosti nemá přidělen identifikátor Vojenská nemocnice Olomouc Interna Zábřeh s.r.o Odborný léčebný ústav Paseka, Oblastní unie neslyšících Olomouc o.s. InternetPoradna.cz služba v současnosti nemá přidělen identifikátor terapeutické komunity ESTER z. s terénní programy o.s. KAPPA-HELP terénní programy Společnost Podané ruce o.p.s terénní programy Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva terénní programy ESTER z. s terénní programy Společnost Podané ruce o.p.s terénní programy Drom, romské středisko terénní programy Charita Olomouc terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s terénní programy Darmoděj z.ú terénní programy Azylové centrum Prostějov, o.p.s terénní programy Člověk v tísni, o.p.s terénní programy Společnost Podané ruce o.p.s terénní programy Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava terénní programy Společnost Podané ruce o.p.s tísňová péče Slezská diakonie tlumočnické týdenní stacionáře týdenní stacionáře Oblastní unie neslyšících Olomouc Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Domov Sněženka Jeseník,

20 Druh týdenní stacionáře Klíč - centrum sociálních služeb, Tabulka č. 2 Požadovaná výše dotace na zajištění Druh Náklady Rok Žádosti o dotaci Předpokládaná výše krajem požadované dotace Predikce na Predikce na Predikce na rok 2016 rok 2017 rok 2018 azylové domy centra denních služeb denní stacionáře domy na půl cesty chráněné bydlení intervenční centra kontaktní centra krizová pomoc denní centra noclehárny odlehčovací osobní asistence podpora samostatného bydlení raná péče následné péče pro seniory a osoby se sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče telefonická krizová pomoc terapeutické komunity terénní programy tísňová péče

21 tlumočnické týdenní stacionáře CELKEM

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Jeseník denní stacionáře Učíme se samostatně bydlet Dofinancování provozu sociální služby Terapeutická komunita Trend pro rok 2012

Jeseník denní stacionáře Učíme se samostatně bydlet Dofinancování provozu sociální služby Terapeutická komunita Trend pro rok 2012 komise 2. kolo Charita Javorník Lidická 89 Javorník 790 70 Javorník u Jeseníku Jeseník denní stacionáře Učíme se samostatně bydlet 215 794 69 000 69 000 Občanské sdružení Ester Zálesí 111 790 70 Javorník

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 3 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příspěvek na provoz Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

Více

Výsledky schválená výše dotace

Výsledky schválená výše dotace Šumperk 48005894 Šumperk 48005894 Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/4a

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Příloha č. 1 Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 doporučené návrhy

Příloha č. 1 Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 doporučené návrhy Příloha č. 1 Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních slžeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 doporčené návrhy Oblast A) Člověk v tísni, o.p.s. A) ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2014/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 8

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk:

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42.1 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 druhá část Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech

Více

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2013/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství 10. a) příspěvkových organizací v oblasti školství v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství,

Více

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 ORP // příslušná k sídlu zařízení název poskytovatele IČO druh sociální služby registrační

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 Příloha č. 5 Minimální síť u pro rok 2017 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu komunitního plánování u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ 2018-2020 Do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

6. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

6. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 8 50,00 1 300,00

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 215 Evidenční číslo GSO-1/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 : 75959 Registrovaná

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2016

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2016 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ADRA, Klikatá 1238/90c, 15800 Praha 5 - Košíře IČO:61388122 ADRA, Klikatá 1238/90c, 15800 Praha 5 - Košíře IČO:61388122 Armáda spásy v České republice,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM SMĚRNICE Olomouckého kraje č. 6/2015 ze dne 2. 4. 2015, kterou se mění směrnice č. 6/2014 schválená Radou Olomouckého kraje pod č. UR/49/29/2014 ze dne 29. 9. 2014 PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2017

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2017 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI ADRA, Dobrovolníci u seniorů v 170 000 Kč zařízeních poskytujících 1 Markova 600/6, 15800 sociální a zdravotnické služby Praha 5 - Jinonice 2 IČO:61388122 ADRA, Markova 600/6,

Více

Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz. Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha

Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz. Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha Přehled stavebních investičních akcí u s předpokládanou hod Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel Tab. č. 34 GSO-001/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc ANO Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 00 IČ: 75095009 Registrovaná sociální služba raná péče 264 978 60 000 22,64 0 204 978 15 000 35 000 GSO-002/15

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více