Příklad dobré praxe III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe III"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE PRO PT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název RVP : M/01 Hotelnictví Název ŠVP : Hotelnictví Předmět: Podnikání v hotelnictví Téma výuky: Organizace a funkce recepce /Front Office/ Cíl výuky: získání souboru vědomostí, dovedností, návyků a postojů vedoucích k uplatnění v budoucí profesi naučit se vést hotelovou agendu při využití ekonomických znalostí a s využitím informačních technologií získání dovednosti verbální komunikace při poskytování základních a doplňkových služeb osvojení a upevnění odborných kompetencí v oblasti organizace recepce a zajištění přijetí hostů k ubytování (Check in ) a odjezd hosta (check out), stejně jako rozvoj manažerských tzv. soft skills (kreativní přístup k problémům, respektování druhých, zodpovědnost za tým, prezentační kompetence, vstřícnost a ochota k hostům sebepotvrzení vlastních schopností a sebedůvěra) Kompetence, které jsou v předmětu rozvíjeny: Komunikativní kompetence žáci se učí vyjadřovat a formulovat své myšlenky a postoje, učí se diskutovat o dané problematice, respektovat odlišné názory, v průběhu výuky jsou jim zadávány úkoly a práce s odbornou problematikou, které se učí zpracovat do písemné podoby. Personální a sociální kompetence při výuce je uplatňována zásada týmové práce při řešení úkolů a zpracování prací, žáci se naučí ohodnotit své schopnosti v týmové práci a pozici v týmu. Přijímá odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání, žák rozvíjí dovednost aplikovat získané poznatky. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologii a pracovat s informacemi žáci využívají informační technologie při řešení praktických příkladů, při vyhledávání informaci a orientaci v oboru. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tím, že budou mít přehled o uplatnitelnosti na trhu práce a o možnostech dalšího profesního rozvoje, získají takové kompetence studovaného oboru, aby byli adaptabilní, flexibilní a projevovali určitou míru kreativity v rámci svého začlenění na trhu práce. Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): s předmětem ekonomika, řízení hotelu, komunikace, IT a cizí jazyk Hodinová dotace: 2 hodiny

3 Učivo: INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Činnosti Front Office Přijetí hosta Check in a odjezd hosta Check out Klíčová slova: Front Office, Check in, Check out, garance platby, inkaso, registrace hosta, up selling Metody: Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, samostatné a skupinové práce žáků. Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím různých vzorků, s využitím didaktických pomůcek videa naučné a instruktážní filmy. Prakticky je procvičováno řešení jednotlivých neobvyklých situací modelové situace. Výuka probíhá s použitím interaktivních metod a metod orientovaných na výkon žáka. Interaktivní metody umožňují využívat emocionální komponentu učebního procesu. Úkolem učitele je povzbuzovat proces učení a minimalizovat překážky v učení, např. obavy, úzkost. Učitel cílevědomým formováním skupinové atmosféry a pravidel vzájemného styku vytváří pocit jistoty a vzájemné důvěry. Při výuce je kladen důraz na respektování individuálních dispozic žáků a na jejich sebereflexi. Před zahájením tematického celku seznámí učitel žáky s požadavky pro průběžné hodnocení ve formě kritérií, úkoly, témata diskusních příspěvků a případové studie k jednotlivým tematickým celkům. Realizace: Didaktické pomůcky a prostředky k dosažení cíle písemná příprava příprava prezentace problémových témat příprava výukového DVD Front Office interaktivní tabule, diaprojektor, PC Úvodní část vyučovací hodiny seznámení s cílem hodiny, jejím obsahem a průběhem, zápis do třídní knihy. /Žáci si osvojí a upevní základní znalosti, dovednosti a postoje pro provoz a řízení příjmové části ubytovacího zařízení/. nastolení úkolu (problému), spočívající v tom, aby žáci v následně vytvořených skupinách posoudili a vyhodnotili význam či důležitost příjmové části ubytovacího zařízení pro přímý styk se zákazníkem a také posoudili význam komunikačních dovedností při poskytování základních a doplňkových služeb seznámení s časovým plánem (harmonogramem) jednotlivých fází vyučovací hodiny/dvouhodinového bloku/

4 Organizační část vyučovací hodiny A/ Učitel předmětu provede prezentaci problémových témat k danému učivu, s nímž byli žáci seznámení v předešlé hodině. Prezentace je zaměřena na přijetí k ubytování, pobyt a odjezd hosta. B/ Poté je žákům prostřednictvím výukového DVD představí jako příklad z praxe scénář příjezdu, pobytu a odjezdu hosta. Zadání pro žáky Při sledování filmové ukázky sledujte scénář příjezdu hostů do hotelu a činnosti jednotlivých pracovníků recepce. Zaměřte se na dojmové faktory při komunikaci s hosty na příjem, registraci hosta, péči o hosta během pobytu v hotelu a vyúčtování s hostem. Po zhlédnutí filmové ukázky učitel zadá žákům úkol, na kterém budou pracovat ve skupině. Zadání úkolu: Simulace modelových situací 1. Přijměte a potvrďte rezervaci hosta, proveďte úkony s ní spojené v rezervačním systému 2. Proveďte registraci hosta, poskytněte relevantní informace. 3. Proveďte vyúčtování hosta, kvalifikovaně zodpovězte případné dotazy, vyřiďte stížnost. B/ Učitel rozdělí žáky do tří členných skupin tak, aby byly složeny ze žáků s odlišnými komunikativními schopnostmi i dispozicemi a zadá úkol. Stanoví časový harmonogram přípravy simulace modelových situací. Seznámí žáky se způsobem prezentace modelových situací a rovněž s kritérii hodnocení. C/ Pro nastolení motivace a kompetence žáků pro skupinovou týmovou) práci a zapojení všech žáků do skupinové práce umožnit členům jednotlivých skupin zvolit si např. název (označení), popř. si vytvořit jednoduché logo či motto (slogan) skupiny. D/ Vytvořit podmínky pro volbu mluvčího skupiny, který po dokončení práce skupiny bude výsledky práce skupiny prezentovat učiteli a ostatním skupinám; mluvčí bude současně korigovat, případně moderovat chod skupiny a dbát na dodržování výše uvedených pravidel. E/ Ověřit pochopení cíle vyučovací hodiny, pravidel pro jeho dosažení a způsobu práce ve skupině a mezi skupinami ve formě dotazů. Provedení a reflexe úkolu A/ Skupiny pracují, učitel sleduje a vyhodnocuje komunikaci ve skupině a aktivitu jejich členů. B/ Učitel pomáhá mluvčím skupin realizovat dodržování pravidel.

5 C/ Učitel ukončí práci týmů v souladu s vyhlášeným časovým harmonogramem. D/ Učitel zajistí organizaci prezentace modelové situace jednotlivých týmů kompletní obsazení týmu se dostaví k počítači s hotelovým softwarem a realizují časově omezenou simulaci. Prezentace a obhajoba práce nad úkolem A/ Jednotlivé skupiny prezentují řešení ostatním skupinám. B/ Mluvčí obhajují své názory a způsoby řešení ve vztahu k ostatním skupinám i učiteli. C/ S obhajobou řešení se prostřídají všichni mluvčí skupin. Kontrola splnění výukového cíle vyhodnocení práce skupin A/ Učitel vyhodnotí správná i špatná řešení, přičemž své závěry srozumitelně zdůvodní. B/ Učitel poukáže na shodná řešení (správná i špatná) a vysvětlí jejich pravděpodobné příčiny. C/ Učitel ohodnotí a klasifikuje práci jednotlivých skupin jako celku i jednotlivců (členů skupin) s ohledem na jejich vlastní aktivitu a podíl na výsledcích práce skupiny. D/ Na závěr učitel vyhlásí pořadí týmů. Kontrola výukového a výchovného cíle A/ Učitel přiblíží žákům smysl zvolené výukové metody a to především ve vztahu k rozvoji klíčových kompetencí a mezipředmětových vazeb. B/ Učitel slovně okomentuje způsob práce jednotlivých skupin, poukáže na případné nedostatky v práci skupiny, ale vyzdvihne i pozitivní jevy, které zaznamenal při práci ve skupinách i u jednotlivců. Výsledky: Stanovené cíle výuky se naplňují podle toho, jaká skupina žáků /třída/se sejde. Žáci si vyzkoušeli práci v náhodně vytvořených týmech (skupinách), ověřit si výběr vhodné strategie při vyjednávání o konkrétních problémech s ohledem na rozdílnost přidělených sociálních rolí (nahlížení na problém z různých úhlů pohledu). Při provedeném rozboru hodiny se jednotlivé skupiny hodnotí, vyjadřují a hodnotí svou roli, kterou v modelových situacích hráli. Často je diskuze v závěru hodiny hodně aktivní a přínosná. Reflexe: Žáci jsou motivováni k uspokojování potřeb zákazníků

6 k sledování vývojových trendů a k inovacím k rozvíjení komunikativních dovedností k udržení standardu služeb odpovídajícímu typu ubytovacího zařízení Žáci jsou si vědomí významu příjmové části ubytovacího zařízení pro přímý styk se zákazníkem.

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Podnikání nástavba denní

Podnikání nástavba denní RVP 64 41 - L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání nástavba denní Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Délka a forma vzdělávání:

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Délka a forma vzdělávání: ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Střední odborné učiliště stravování

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

školní vzdělávací program Kadeřník

školní vzdělávací program Kadeřník školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 66-51-H/01 Prodavač " Spokojenost zákazníka - náš cíl" 66-51-H/01Prodavač Verze 1. z 12. 11. 2008 Platnost od 1.9.2009 Obsah

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více