WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU"

Transkript

1 WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU Program WILD organizace ENGSO bude zahrnovat celkem devět partnerů, a to z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Itálie, Srbska, Švédska a Velké Británie. Hlavní cíle programu jsou: zvyšovat zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve sportu upevňovat kvalifikaci a sebevědomí žen v rozhodovacích pozicích zvyšovat v rámci organizací propagaci možností, kterými ženy mohou přispět k řízení sportu posilovat vytváření sítí kontaktů mezi ženami ve vedoucích pozicích, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni zajistit platformu pro budoucí národní a mezinárodní projekty šířit nejlepší postupy prostřednictvím webových stránek, publikací, seminářů zaměřených na výměnu zkušeností a mezinárodních kontaktů. Klíčové pro úspěch projektu je šířit informace o výsledcích projektu WILD a umožnit následné samostatné národní projekty zúčastněných partnerů i externích organizací. Prostřednictvím vedoucích projektů a mezinárodních partnerů je jedním ze základních výstupů projektu vytvoření kontaktních sítí. 1. PARTNEŘI 1.1 Vedoucí projektu ENGSO (European Non-Governmental Sport Organisation) 1.2 Propagační partneři Propagační partneři budou podporovat program poskytováním odborných znalostí, příležitostmi k vytváření kontaktů a aktivním šířením informací o projektu. EWS (European Women and Sport) WSFF (Women s Sport and Fitness Federation, Velká Británie) 1.3 Partneři pro národní školení Partneři budou organizovat národní školení k doplnění evropských setkání. Dánsko Danmarks Idræts-Forbund/NOC (DIF) Finsko Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) Francie Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) Maďarsko Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) Itálie Università Degli Studi di Roma- Foro Italico (IUSM) Srbsko Olimpijski komitet Srbije (OKS) Švédsko Riksidrottsförbundet (RIF) Velká Británie Central Council of Physical Recreation (CCPR) 1.4 Partneři pro evropská školení Partneři pro evropská školení by do budoucna rádi provozovali národní programy. Proto omezený počet účastníků z partnerské země absolvuje evropská školení v roli pozorovatelů, aby se dozvěděli více o programu a pokud možno se zúčastnili budoucích programů. Projektový tým může v případě zájmu prezentovat pro tyto partnery projekt v jejich zemi (hostitelem setkání by byla daná země, zatímco cestovné je zahrnuto v rozpočtu projektu). Česká rep. Český olympijský výbor (ČOV)

2 2. STRUKTURA PROJEKTU 2.1 Účastníci 6 účastnic z 8 partnerských organizací pro národní školení 3 účastnice z 1 partnerské organizace pro evropská školení (=ČR) 1 koordinátor projektu z CCPR 1 koordinátor/ka ze 8 zbývajících partnerských organizací pro národní a evropská školení 3 instruktoři/instruktorky z 8 partnerských organizací pro národní školení 2 propagační partneři 2.2 Časové rozvržení leden 10 Setkání koordinátorů/ek únor 10 Nábor duben 10 Zahájení a evropské školení (1) červen 10 Národní školení (1) srpen 10 Národní školení (2) říjen 10 Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) leden 11 Národní školení (3) březen 11 Sdílení zkušeností: Propagace v Evropském parlamentu a zpětná vazba bude upřesněno 11 Sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport 2.3 Jak fungují akce, setkání a školení a) Setkání koordinátorů/koordinátorek Toto setkání je určeno pro koordinátory/ky z každé přizvané účastnické nebo pozorovatelské země k naplánování jejich národních programů a/nebo účasti v programu WILD. Cílem setkání je předání zkušeností od koordinátorů z Velké Británie, stejně jako: školení pro školitele zavedení platných výběrových kritérií národních programů předání zkušeností z britského programu WLDP b) Nábor Partneři provedou nábor 6 žen-lídryň pracujících nebo dobrovolně pomáhajících na celostátní úrovni ve své zemi v oblasti sportu a přiřadí je k instruktorům/instruktorkám v dané zemi. Nábor bude založen na standardním způsobu přihlášek. K podpoře náboru a organizaci programu rozvoje žen pro vedoucí pozice ve sportu budou vytvořeny brožury. Doplňkové informace poskytnou rovněž webové stránky projektu WILD. c) Mentoring Vedle rozvoje a evropských školení bude třetí pilíř programu WILD tvořit mentoring. Všem účastnicím bude přiřazen/a instruktor/instruktorka, který/á s nimi bude pracovat během trvání projektu (a také po něm) a pomůže jim osobní radou a celkovou podporou jejich práce a rozvoje. Výdaje budou přiřazovány k akcím mentoringu viz rozpočet. d) Zahájení a evropské školení (1) Zahájení se uskuteční na půdě Evropského parlamentu (EP), aby se zvýšilo povědomí o programu na evropské úrovni. Hostitelem setkání bude ENGSO společně s dalšími přizvanými významnými sportovními organizacemi (např. EWS, EOC, EPC, IOC, UEFA, TAFISA, EHFA). Zástupci zúčastněných sportovních organizací a členové EP budou vyzváni, aby šířili informace o projektu včetně tištěných materiálů, které mají za cíl pomoci státům při organizaci jednotlivých částí projektu. Po zahájení, jehož se zúčastní všechny lídryně, bude následovat jejich první školení v různých evropských institucích týkající se následujících témat: individuální i společné cíle programu role lídrů ve sportu historie a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politika EU a tvorba koncepcí

3 e) Národní školení (1) Lídryně se zúčastní třech seminářů ve svých zemích pod vedením tamních školitelů/školitelek. I když je financování tohoto projektu omezeno na 6 účastnic, národní organizace budou vyzvány, aby rozšířily své národní kurzy i o další potenciální zájemkyně. Náklady navíc při dalších účastnicích budou minimální, ale ponesou je národní organizace. První školení se zaměří na témata osobního rozvoje, jako jsou: komunikační dovednosti ovlivňovací a přesvědčovací schopnosti prezentační styly f) Národní školení (2) Druhé setkání má na programu nástroje tzv. leadershipu, včetně: mediálních dovedností sponzorství a marketingu vedení porad vedení zaměstnanců a dobrovolníků g) Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) Jedním ze všeobecných cílů projektu WILD je zvýšit počet zemí, které v příštích letech zrealizují projekty zaměřené na rozvoj žen pro vedoucí pozice. Proto jsou semináře zaměřené na sdílení zkušeností a předávání již ověřených postupů naprosto zásadní. První takový seminář se uskuteční na ENGSO fóru, kde bude mít 40 zemí příležitost seznámit se s programem a požádat stávající účastníky o spolupráci nebo podporu. Lídryně také navštíví toto fórum a dále se zúčastní školení, které bude rozvíjet osobní dovednosti, jako jsou: sebeuvědomění kulturní povědomí analýzu SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů h) Národní školení (3) Tématem třetího národního školení jsou manažerské dovednosti, což zahrnuje: management změn strategické plánování předcházení a řešení konfliktů i) Sdílení zkušeností a zpětná vazba: Evropský parlament Projekt se vrátí na půdu Evropského parlamentu, kde se odehraje závěrečné shrnující setkání sponzorované členem EP. Koordinátoři/ky se podělí o své zkušenosti z programu, aby zlepšili vývoj podobných projektů do budoucna a předali ještě více informací partnerským organizacím. j) Seminář sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport Projekt WILD bude představen na konferenci Evropské ženy a sport, aby se více propagovaly a sdílely výsledky této iniciativy s širší evropskou veřejností. Jelikož datum konání této konference je třeba ještě potvrdit a mohlo by padnout mimo časový rámec evropského financování, rozpočet na účast se nepožaduje. 3. ADMINISTRACE 3.1 Role koordinátora projektu Roli celoevropského koordinátora bude zastávat CCPR (Velká Británie), který bude: koncipovat a distribuovat veškerou společnou dokumentaci žádat o financování z EU organizovat zahajovací akci v Bruselu organizovat akci pro vytváření evropských kontaktů udílet pokyny národním koordinátorům/kám organizovat setkání koordinátorů/ek spolupracovat s výborem ENGSO a sekretariátem organizace ohledně ENGSO fóra

4 3.2 Role národních koordinátorů/ek zajistit zdroje a financování programu provést nábor a vybrat účastnice projektu provést nábor a vybrat instruktory/instruktorky fungovat jako první kontaktní osoba ohledně informací na národní úrovni organizovat národní školicí dny a zajistit národní školitele objednat dopravu pro mezinárodní akce a hotely a dopravu pro národní akce propagovat WILD v rámci své vlastní organizace a země pracovat na zavádění národní strategie pro rovnost a rozmanitost uvnitř národních sportovních organizací se začleněním prohlášení organizace ENGSO a vize programu WILD 3.3 Role organizace ENGSO poskytovat rady koordinační skupině spolupracovat s evropským koordinátorem ohledně účasti na ENGSO fóru propagovat program WILD v Evropě uvádět informace o programu na webových stránkách a zahrnovat aktualizace do informačních zpravodajů konečnou zodpovědnost za projekt ponese Sallie Barker, členka výkonného výboru ENGSO 3.4 Očekávání národních federací Ačkoli budou účastnice projektu nepřímo zapojeny prostřednictvím partnerských organizací, jsou členkami, dobrovolnicemi nebo zaměstnankyněmi národních sportovních federací. Předpokládá se tedy, že federace podpoří účastnice ze svých organizací a budou pro ně hledat příležitosti k podpoře jejich rozvoje, případným kandidaturám do funkcí a k jejich účasti na setkáních. 3.5 Použití nových technologií Všichni partneři programu WILD budou vyzváni, aby maximálně využívali nově vznikající technologie. WILD bude mít svou vlastní webovou stránku, patřící CCPR s propojením přes webové stránky ENGSO. Stránky budou obsahovat všechny důležité dokumenty, poskytovat informace a podpůrné materiály, propagovat akce a příležitosti, poskytovat informace o financování z EU a představovat partnery a účastníky. Webové stránky budou navrženy, aby obsahovaly: diskusní fóra pro členy podcasty blogy Twitter video hosting To umožní účinnou komunikaci a přenos informací společně s možností přehrát si znovu semináře, hostující řečníky a rozhovory. 3.6 Etické normy Bude učiněno vše pro to, aby se zajistila 100% transparentnost rozhodnutí vztahujících se k programu. Účty programu budou dostupné všem partnerům a účastníkům a evropský koordinátor bude s koordinačním týmem konzultovat všechny změny nebo vývoj programu. Zatímco účastníky programu jsou pochopitelně ženy, bude vynaloženo úsilí, aby mezi národními koordinátory, instruktory a poradci programu byli zastoupeni i muži. Program nebude nikoho diskriminovat na základě věku, náboženství, sexuální orientace, zdravotního stavu nebo kultury a bude aktivně vyzývat ženy z málo zastoupených skupin, aby se do programu přihlásily.

5 4. ŠKOLENÍ A ROZVOJ Ústřední částí programu WILD budou školení a příležitosti k rozvoji poskytnuté každé účastnici individuálně i jako skupině. Cílem je, aby každé školení bylo co nejinteraktivnější a aby pro jednotlivé moduly školení byli nalezeni lektoři, kteří mají různorodé zkušenosti a vzdělání. Evropské moduly školení budou obsahovat: Informační workshopy zaměřené na: budoucí trendy ve sportu role lídrů ve sportu historii a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politiku EU a tvorbu koncepcí Sebeuvědomění: analýza SWOT (silné stránky/slabé stránky/příležitosti/ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů Národní moduly budou obsahovat: Osobní dovednosti: osobní rozvojové plány (personal development plans = PDPs) komunikační dovednosti, včetně prezentačních stylů, vytváření sítí kontaktů ovlivňovací a přesvědčovací dovednosti soft skills, včetně kulturního povědomí, non-verbální komunikace atp. Nástroje leadershipu: mediální školení sponzorství a marketing vedení porad řízení zaměstnanců Manažerské dovednosti: management změn strategické plánování předcházení/řešení konfliktů Během 14měsíčního programu proběhne pět školení. Dvě z nich se budou konat na evropské úrovni a tři na úrovni národní. Evropská školení proběhnou v Bruselu a na akci ENGSO fóra. Finální termíny jednotlivých akcí programu budou rozeslány společně s přihláškami, na nichž bude jasně uveden požadavek zúčastnit se všech dnů školení. 5. EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI Mimo moduly školení a rozvoje a osobní asistence, kterou účastnice získají od svých instruktorů nebo instruktorek, poskytne program WILD také cenné příležitosti navštívit evropské akce a setkat se s kolegy a kolegyněmi a poučit se z jejich zkušeností z jiných evropských zemí. Na evropských setkáních a akcích je cenné, že zvyšují kulturní povědomí, pomáhají účastnicím při vytváření sítí kontaktů, které jsou pro úspěch nezbytně důležité, umožňují sdílení nápadů a již ověřených postupů a povzbuzují účastnice v tom, aby hledaly více příležitostí k zapojení se do evropských akcí a aby se ucházely v budoucnu o evropské posty. Navíc těsná spolupráce s lidmi z jiných zemí podporuje evropskou identitu a posiluje zapojení do EU. 5.1 Vytváření sítí evropských kontaktů U příležitosti zahájení a ukončení projektu se budou konat dvě akce k navázání kontaktů. Ty se uskuteční v bruselských evropských institucích, aby umožnily nejen co nejlepší porozumění evropským politickým procesům, ale také aby vytvořily prostředí pro navázání kontaktů v oblasti sportu. První akce bude obsahovat evropské školení, zatímco závěrečná akce bude využita pro zpětnou vazbu a ponaučení.

6 5.2 ENGSO fórum Každoroční ENGSO fórum konané na podzim je dvoudenní setkání s přednáškami a workshopy. Účastnicím programu WILD poskytne ideální příležitost prodiskutovat řadu problémů týkajících se sportu, navázat více kontaktů v rámci evropské sportovní sítě a rozšířit své znalosti sportovní problematiky EU. Před Fórem budou mít účastnice programu WILD jednodenní setkání, kde obdrží školicí a rozvojový modul. O místu konání ENGSO fóra rozhodne organizace ENGSO a zajištění setkání a koordinaci účastníků bude mít na starosti jeho sekretariát. 5.3 Další příležitosti Všechny účastnice budou mít přístup na webové stránky programu WILD, které budou sloužit k propagaci evropských setkání a akcí a volných míst pro dobrovolníky v rámci národních a evropských federací. Kromě toho webové stránky mohou poskytnout nástroje, zdroje, vodítka a odkazy na informace a akce, které budou užitečné. To účastnicím pomůže v jejich osobním i profesním rozvoji. Národní koordinátor/ka bude také informovat účastnice programu o příležitostech reprezentovat národní zájmy na evropských setkáních a o příležitostech k dobrovolné činnosti nebo pomoci při organizaci evropských aktivit. Národní sportovní federace budou intenzivně nabádány, aby hledaly možnosti pro jejich zástupkyně ke kandidatuře do evropských výborů nebo pro členství v pracovních skupinách. Také by měly účastnicím umožnit navštěvovat evropská setkání zaměřená na sport a zapojit se do jiných sportovně zaměřených národních federací, např. účastnici z národní tenisové federace by měly povzbudit, aby se zúčastnila setkání a kandidovala do Evropské tenisové federace. Celkově se očekává, že síť kontaktů, kterou partneři pomocí programu WILD vytvoří, je povzbudí, aby pořádaly více výměnných pobytů a setkání mezi zeměmi a národními federacemi, čímž získají další zkušenosti a posílí evropská spojenectví. 6. MENTORING 6.1 Role instruktorů/instruktorek Od instruktorů/instruktorek se očekává, že účastnicím projektu poskytnou: osobní podporu coaching zkušenosti rady při vytváření sítí kontaktů ochotu naslouchat Klíčové kvalifikační požadavky na instruktory/instruktorky jsou stanoveny takto: genderová senzitivita znalost struktur evropského sportu zkušenost s vytvářením koncepcí v rámci sportu schopnosti vést a směrovat účastnice 6.2 Nábor instruktorů/instruktorek Instruktoři budou nabírání každou z partnerských organizací pro národní školení. Instruktoři mohou pocházet přímo z jejich organizace, členské federace nebo z externí organizace. Účastnice budou moci požádat o konkrétního instruktora/instruktorku a státy se pokusí je pokud možno zajistit. Pro každou z národních účastnic bude najat/a alespoň jeden instruktor/jedna instruktorka a národní koordinátoři budou také vyzváni, aby najali alespoň dvě rezervní osoby pro případ, že by nastal nějaký problém a instruktor musel zrušit svou účast v programu. 6.3 Výběr Potenciálním instruktorům bude poslán nástin programu a popis povinností instruktora/ky. Instruktor bude naopak vyzván, aby zaslal svůj životopis a dopis vyjadřující jeho zájem o program. Životopis se použije jako pomůcka pro přiřazení instruktora/ky k účastnici.

7 6.4 Přiřazení instruktorů a účastnic Účastnice budou vyzvány, aby nastínily své potřeby a očekávání ohledně instruktora/ky, a také dostanou podklady o jejich osobě. Národní koordinátoři využijí tyto informace, stejně jako svůj osobní úsudek k přiřazení instruktorů/instruktorek k účastnicím. Velká pozornost bude věnována tomu, aby se zajistilo, že nedojde ke střetu zájmů. Pokud nebude možné nalézt vhodné přiřazení na národní úrovni, budou vytvořeny evropské páry. V takovém případě by národní koordinátoři spolupracovali na tom, aby nalezli vhodnou dvojici a pokusili se najmout instruktora/instruktorku s pochopením kultury a prostředí, kde daná účastnice pracuje nebo pomáhá jako dobrovolnice. 6.5 Práce instruktorů První fáze práce mezi instruktory/instruktorkami a účastnicemi se zaměří na osobní plán rozvoje účastnic a dohodnou se hlavní krátkodobé a dlouhodobé cíle pro období trvání programu WILD i po něm. Od instruktorů/ek se také očekává, že se setká s jemu přiřazenými účastnicemi alespoň dvakrát do roka. Záleží na jednotlivcích, zda zvolí evropskou akci pro vytváření kontaktních sítí nebo národní školicí den. Osobní plány rozvoje účastnic budou na těchto setkáních prodiskutovány, v případě nutnosti přepracovány, a navrženy další kroky. Účastnice budou mít také příležitost posílat y, telefonovat nebo používat jiné komunikační kanály ke kontaktování svého instruktora/ky. Instruktoři také budou vyzváni, aby účastnice programu pozvali na akce nebo setkání, která mohou být pro jejich práci nebo rozvoj užitečná. Ačkoli se od účastnic očekává, že budou pracovat především se svým osobním instruktorem/kou, může dojít k situaci, kdy jiný instruktor nabídne pozvání nebo radu. Ke zvládnutí takovýchto požadavků bude na webových stránkách WILD k dispozici seznam instruktorů/ek, jejich konkrétní dovednosti a kontaktní údaje. Účastnice budou požádány, aby tento systém nezneužívaly a v první řadě vždy kontaktovaly svého osobního instruktora/instruktorku. 7. NÁBOR A VÝBĚR 7.1 Nábor Nábor a výběr účastnic programu WILD uskuteční na národní úrovni partnerské organizace pro národní školení. K tomuto účelu bude vytvořena brožura (v angličtině) nastiňující program, výhody pro účastnice a očekávání partnerských organizací. Brožuru vytvoří CCPR a rozešle ji partnerským organizacím k případnému překladu a k distribuci. Na webové stránky ENGSO, CCPR a všech partnerů bude také umístěna výzva-inzerát. Zájemkyně budou požádány, aby kontaktovali v první řadě svého národního koordinátora. 7.2 Přihláška Specifikace typické účastnice bude dodána všem partnerům pro národní školení, kteří budou používat společná výběrová kritéria a stejný formulář přihlášky, jehož návrh vznikne během prvního setkání. Účastnicemi většinou budou ženy, které: v současnosti pracují nebo dobrovolně pomáhají v národních sportovních organizacích v Evropě již mají alespoň základní zkušenost s vedením znají vytváření koncepcí a sportovní politiku, alespoň na národní úrovni se dobře cítí v evropském a multikulturním prostředí jsou oddány budoucnosti ve sportu a mají v tomto směru profesní ambice jsou týmovými hráčkami jsou schopny mluvit a psát anglicky jsou plně podporovány svými sportovními federacemi mají platný pas a schopnost žádat o víza, nejsou-li občankami EU Národní partneři budou smět vytyčit další kritéria, nad rámec výše zmíněných, pokud budou mít cíle specifické pro daný stát nebo jako pomůcku při výběru. Nebude stanoven žádný limit pro minimální nebo maximální věk. Formulář žádosti bude obsahovat požadavky na účastnice a termíny všech setkání v prvním roce. Bude rovněž stanoven termín odevzdání všech přihlášek.

8 7.3 Výběr Aby program dosáhl maximálního úspěchu a návratnosti investic, budou vybrány účastnice s přihlédnutím k jejich potenciálu rozvíjet se a pozitivně ovlivňovat sportovní odvětví na národní a/nebo evropské úrovni. Výběr uskuteční národní koordinátoři, kteří neopomenou tyto zásady: Při posuzovaní žádostí použijí transparentní postup hodnocení, včetně hodnotících tabulek, podle nichž srovnají všechny přihlášky. Deset žen s nejlepším obodováním bude vybráno k pohovoru. Komise při pohovoru bude obsahovat muže i ženy, kteří budou důsledně a otevřeně klást otázky. Všechny žadatelky obdrží písemný dopis vysvětlující, proč byly/nebyly vybrány. Do programu nevybrané žadatelky budou nasměrovány na jiné příležitosti dobrovolnictví nebo trenérství na národní úrovni a dostanou zpětnou vazbu, jak postupovat v budoucnu. Náklady na nábor jsou omezeny na cestovné pro účastnice pohovoru a hodnotitele. Pokud si státy přejí rozšířit výběrový proces a uspořádat výběrový den, bude to na vlastní náklady jejich národní organizace. 8. ŠÍŘENÍ INFORMACÍ Zatímco hlavními částmi programu WILD je zlepšit příležitosti a dovednosti žen pro vedoucí pozice ve sportu, projekt může uspět jen tehdy, když zajistí skutečné příležitosti pro ženy ve sportu v následujících letech. Z tohoto důvodu je šíření informací pro projekt naprosto zásadní. 8.1 Webové stránky Webové stránky budou používány nejen jako nástroj komunikace během konání projektu, ale i po projektu budou zdrojem pro organizace, které chtějí začít své vlastní programy leadershipu pro ženy. Budou obsahovat průvodce, jak byl program WILD vytvořen a jak může fungovat na národní bázi, poskytne poznámky k průběhu a informace v různých jazycích, kontaktní spojení na lídryně, přednášející a koordinátory/ky i odkazy na jiné sítě. 8.2 Tiskové materiály Součástí projektu WILD bude vytvořit tiskové materiály týkající se programu a také připravit analýzu projektu pro budoucí reference. Členové projektu přeloží brožury do svých vlastních jazyků a vedle internetového přístupu k nim je i vytisknou. 8.3 Sítě V rámci projektu se budoucí sportovní lídryně budou školit mezi sebou a pomocí instruktorů/ek, koordinátorů/ek a lektorů/ek a stanou se základem rozsáhlé sítě evropského sportu. Pořádáním akcí v Evropském parlamentu a propojením akcí pomocí organizace ENGSO s jinými mezinárodními organizacemi (např. EWS) mohou mít vytvořené kontakty dlouhodobý účinek na oblast sportu. 8.4 Semináře sdílení zkušeností K tomu, aby se zajistil další rozvoj podobných programů pro ženy, samotné vytvoření studny informací nestačí. Proto program WILD není izolovaný, ale bude zvát zástupce jiných organizací z různých zemí na semináře, aby se dozvěděli víc o projektu. Semináře sdílení zkušeností se uskuteční na ENGSO fóru a v Evropském parlamentu, kam budou pozváni zástupci evropských a mezinárodních organizací, které budou vyzvány k zapojení se do nových verzí programu. 8.5 Hodnocení Krátkodobý úspěch projektu bude záležet na zlepšení dovedností budoucích lídryň a vytvoření přenosného rámce pro budoucí programy, zatímco dlouhodobý úspěch bude znamenat povýšení žen do vedoucích pozic ve sportu. Hodnocení účastnic proběhne před, během a po programu a také se budou hodnotit semináře a národní programy. Aby mohly být vyhodnoceny dlouhodobé cíle projektu, měli by partneři definovat také situaci přístupu žen do vedoucích pozic v řídících sportovních institucích ve svých zemích. Základem této evaluace bude výzkum, který již proběhl ve Velké Británii, a jednou z jeho částí je i dotazník, který je uveden v části 10 tohoto dokumentu. Jeho vyplnění poslouží nejen jako stručné vystižení současné situace, ale stane se i základem pro eventuální dlouhodobé studie úspěšnosti projektu v příštích letech. Dotazníky o

9 složení sportovních organizací budou rozeslány všem členům organizace ENGSO jako součást hodnotícího procesu s cílem pokusit se získat co nejširší obrázek o situaci. Hodnocení dovedností a průzkum bude nutno uskutečnit na národní úrovni, kdy partneři ponesou zodpovědnost za sběr informací. Porovnání a analýzu informací zajistí CCPR, WSFF a nezávislí hodnotitelé ty je sice ještě potřeba ustanovit, momentálně ale již proběhly úvodní diskuse s Fakultou sportovních věd Birckbeck College v Londýně. 9. ROZ PROGRAMU WILD Setkání koordinátorů účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování nájem místnosti diety Nábor účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM brožura cestovné/nábor Evropská setkání účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře ubytování nájem místností diety zahajovací recepce Národní školení účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře (školitelé) ubytování nájem místností diety Prezentace evr. partnerům účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování Partneři EWS a WSFF účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM setkání koordinátorů národní setkání závěrečné setkání

10 Mentoring účastníci koordinátoři instruktoři/ky /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM výdaje Vedení projektu lídři dny za měsíc měsíce /osoba/den CELKEM/ STÁTŮ CELKEM vedení nár. projektu hodnocení Výdaje na propagaci CELKEM ZA ZEMI STÁTŮ CELKEM webové stránky 7000 webové kamery publikace CELKOVÉ NÁKLADY POŽADAVEK NA EU % NÁRODNÍ FINANCOVÁNÍ % NATURÁLNÍ FINANCOVÁNÍ % CELKEM PARTNEŘI CELKEM 1 národní partner 4300 CELKEM 1 evropský partner 2150

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Příklad: okresní správa

Příklad: okresní správa / GENDER TOOLBOX Příklad: okresní správa Cílová skupina (-y): Řídící skupina pro GM, vedoucí pracovníci a pracovnice správy Cíl: Vytvoření implementační koncepce pro zavedení GM na okresní správě Metoda:

Více

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU Erasmus+ decentralizované a centralizované aktivity KA1 MOBILITY 63 % učitelé MŠ, ZŠ, SŠ pracovníci a studenti v odborném vzdělávání pracovníci

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Instruktorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení 13-ti instruktorů, kteří díky projektu získají schopnost

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Lektorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! modifikace intenzivní verze pro lektory Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení LEKTORŮ, kteří díky

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Téma a cílová skupina účastníků by měly být postaveny na různých situacích, například:

Téma a cílová skupina účastníků by měly být postaveny na různých situacích, například: Nadchnout miliony rodin směrnice k realizaci 1. ročníku soutěže v pořádání domácích párty S cílem dosáhnout koordinace mezi třetí vlnou rozvoje podnikání a plněním jednak nového globálního marketingového

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA Projekt Badatelé.cz Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Sdružení TEREZA www.terezanet.cz Ing. Dana Votápková Proč projekt vznikl? návaznost na projekt 3V vědě

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních firem

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

HR Excellence Award OBECNÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Název projektu: Learning Map aneb jak jinak využít potenciál

HR Excellence Award OBECNÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Název projektu: Learning Map aneb jak jinak využít potenciál HR Excellence Award 2009 OBECNÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Název projektu: Learning Map aneb jak jinak využít potenciál zaměstnanců Popis: Interní vzdělávací program pro zaměstnance v rolích školitelů i školených

Více

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Projekt: Realizátor projektu: Délka projektu: Pilotní ověření implementace systému sociálního

Více

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Parents Resources for Information Development and Education = zdroje

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Dotazník pro zřizovatele škol

Dotazník pro zřizovatele škol Dotazník pro zřizovatele škol Vážená paní, vážený pane, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výstupy poslouží k získání metodiky pro hodnocení ředitelů základních škol zřizovatelem z pohledu zřizovatele.

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o partnerství k projektu "Počítáme s vodou"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o partnerství k projektu Počítáme s vodou Rada městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-124-005-13 ze dne 16.7.2013 Smlouva o partnerství k projektu "Počítáme s vodou" 1. schvaluje smlouvu o partnerství mezi městskou

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 4: Mediace a informace Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Pomůcka pro školní koordinátory Školní koordinátor je zodpovědný za průběh projektu na škole (viz níže dílčí aktivity). Konzultant (zástupce Nadace Partnerství)

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Vítáme Vás na modulu. inkluzivní trénink a učení. strana 1

Vítáme Vás na modulu. inkluzivní trénink a učení. strana 1 Vítáme Vás na modulu inkluzivní trénink a učení strana 1 Kdy a kde se uskuteční modul? Datum: Čtvrtek a pátek 16.-17. dubna 2015 Čas: čtvrtek 10:00 18:00 pátek 09:00 17:00 Místo: Hotel Adeba, Pernerova

Více

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Praha, 29. dubna 2014 Daniela Kubíčková Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více