WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU"

Transkript

1 WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU Program WILD organizace ENGSO bude zahrnovat celkem devět partnerů, a to z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Itálie, Srbska, Švédska a Velké Británie. Hlavní cíle programu jsou: zvyšovat zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve sportu upevňovat kvalifikaci a sebevědomí žen v rozhodovacích pozicích zvyšovat v rámci organizací propagaci možností, kterými ženy mohou přispět k řízení sportu posilovat vytváření sítí kontaktů mezi ženami ve vedoucích pozicích, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni zajistit platformu pro budoucí národní a mezinárodní projekty šířit nejlepší postupy prostřednictvím webových stránek, publikací, seminářů zaměřených na výměnu zkušeností a mezinárodních kontaktů. Klíčové pro úspěch projektu je šířit informace o výsledcích projektu WILD a umožnit následné samostatné národní projekty zúčastněných partnerů i externích organizací. Prostřednictvím vedoucích projektů a mezinárodních partnerů je jedním ze základních výstupů projektu vytvoření kontaktních sítí. 1. PARTNEŘI 1.1 Vedoucí projektu ENGSO (European Non-Governmental Sport Organisation) 1.2 Propagační partneři Propagační partneři budou podporovat program poskytováním odborných znalostí, příležitostmi k vytváření kontaktů a aktivním šířením informací o projektu. EWS (European Women and Sport) WSFF (Women s Sport and Fitness Federation, Velká Británie) 1.3 Partneři pro národní školení Partneři budou organizovat národní školení k doplnění evropských setkání. Dánsko Danmarks Idræts-Forbund/NOC (DIF) Finsko Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) Francie Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) Maďarsko Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) Itálie Università Degli Studi di Roma- Foro Italico (IUSM) Srbsko Olimpijski komitet Srbije (OKS) Švédsko Riksidrottsförbundet (RIF) Velká Británie Central Council of Physical Recreation (CCPR) 1.4 Partneři pro evropská školení Partneři pro evropská školení by do budoucna rádi provozovali národní programy. Proto omezený počet účastníků z partnerské země absolvuje evropská školení v roli pozorovatelů, aby se dozvěděli více o programu a pokud možno se zúčastnili budoucích programů. Projektový tým může v případě zájmu prezentovat pro tyto partnery projekt v jejich zemi (hostitelem setkání by byla daná země, zatímco cestovné je zahrnuto v rozpočtu projektu). Česká rep. Český olympijský výbor (ČOV)

2 2. STRUKTURA PROJEKTU 2.1 Účastníci 6 účastnic z 8 partnerských organizací pro národní školení 3 účastnice z 1 partnerské organizace pro evropská školení (=ČR) 1 koordinátor projektu z CCPR 1 koordinátor/ka ze 8 zbývajících partnerských organizací pro národní a evropská školení 3 instruktoři/instruktorky z 8 partnerských organizací pro národní školení 2 propagační partneři 2.2 Časové rozvržení leden 10 Setkání koordinátorů/ek únor 10 Nábor duben 10 Zahájení a evropské školení (1) červen 10 Národní školení (1) srpen 10 Národní školení (2) říjen 10 Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) leden 11 Národní školení (3) březen 11 Sdílení zkušeností: Propagace v Evropském parlamentu a zpětná vazba bude upřesněno 11 Sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport 2.3 Jak fungují akce, setkání a školení a) Setkání koordinátorů/koordinátorek Toto setkání je určeno pro koordinátory/ky z každé přizvané účastnické nebo pozorovatelské země k naplánování jejich národních programů a/nebo účasti v programu WILD. Cílem setkání je předání zkušeností od koordinátorů z Velké Británie, stejně jako: školení pro školitele zavedení platných výběrových kritérií národních programů předání zkušeností z britského programu WLDP b) Nábor Partneři provedou nábor 6 žen-lídryň pracujících nebo dobrovolně pomáhajících na celostátní úrovni ve své zemi v oblasti sportu a přiřadí je k instruktorům/instruktorkám v dané zemi. Nábor bude založen na standardním způsobu přihlášek. K podpoře náboru a organizaci programu rozvoje žen pro vedoucí pozice ve sportu budou vytvořeny brožury. Doplňkové informace poskytnou rovněž webové stránky projektu WILD. c) Mentoring Vedle rozvoje a evropských školení bude třetí pilíř programu WILD tvořit mentoring. Všem účastnicím bude přiřazen/a instruktor/instruktorka, který/á s nimi bude pracovat během trvání projektu (a také po něm) a pomůže jim osobní radou a celkovou podporou jejich práce a rozvoje. Výdaje budou přiřazovány k akcím mentoringu viz rozpočet. d) Zahájení a evropské školení (1) Zahájení se uskuteční na půdě Evropského parlamentu (EP), aby se zvýšilo povědomí o programu na evropské úrovni. Hostitelem setkání bude ENGSO společně s dalšími přizvanými významnými sportovními organizacemi (např. EWS, EOC, EPC, IOC, UEFA, TAFISA, EHFA). Zástupci zúčastněných sportovních organizací a členové EP budou vyzváni, aby šířili informace o projektu včetně tištěných materiálů, které mají za cíl pomoci státům při organizaci jednotlivých částí projektu. Po zahájení, jehož se zúčastní všechny lídryně, bude následovat jejich první školení v různých evropských institucích týkající se následujících témat: individuální i společné cíle programu role lídrů ve sportu historie a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politika EU a tvorba koncepcí

3 e) Národní školení (1) Lídryně se zúčastní třech seminářů ve svých zemích pod vedením tamních školitelů/školitelek. I když je financování tohoto projektu omezeno na 6 účastnic, národní organizace budou vyzvány, aby rozšířily své národní kurzy i o další potenciální zájemkyně. Náklady navíc při dalších účastnicích budou minimální, ale ponesou je národní organizace. První školení se zaměří na témata osobního rozvoje, jako jsou: komunikační dovednosti ovlivňovací a přesvědčovací schopnosti prezentační styly f) Národní školení (2) Druhé setkání má na programu nástroje tzv. leadershipu, včetně: mediálních dovedností sponzorství a marketingu vedení porad vedení zaměstnanců a dobrovolníků g) Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) Jedním ze všeobecných cílů projektu WILD je zvýšit počet zemí, které v příštích letech zrealizují projekty zaměřené na rozvoj žen pro vedoucí pozice. Proto jsou semináře zaměřené na sdílení zkušeností a předávání již ověřených postupů naprosto zásadní. První takový seminář se uskuteční na ENGSO fóru, kde bude mít 40 zemí příležitost seznámit se s programem a požádat stávající účastníky o spolupráci nebo podporu. Lídryně také navštíví toto fórum a dále se zúčastní školení, které bude rozvíjet osobní dovednosti, jako jsou: sebeuvědomění kulturní povědomí analýzu SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů h) Národní školení (3) Tématem třetího národního školení jsou manažerské dovednosti, což zahrnuje: management změn strategické plánování předcházení a řešení konfliktů i) Sdílení zkušeností a zpětná vazba: Evropský parlament Projekt se vrátí na půdu Evropského parlamentu, kde se odehraje závěrečné shrnující setkání sponzorované členem EP. Koordinátoři/ky se podělí o své zkušenosti z programu, aby zlepšili vývoj podobných projektů do budoucna a předali ještě více informací partnerským organizacím. j) Seminář sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport Projekt WILD bude představen na konferenci Evropské ženy a sport, aby se více propagovaly a sdílely výsledky této iniciativy s širší evropskou veřejností. Jelikož datum konání této konference je třeba ještě potvrdit a mohlo by padnout mimo časový rámec evropského financování, rozpočet na účast se nepožaduje. 3. ADMINISTRACE 3.1 Role koordinátora projektu Roli celoevropského koordinátora bude zastávat CCPR (Velká Británie), který bude: koncipovat a distribuovat veškerou společnou dokumentaci žádat o financování z EU organizovat zahajovací akci v Bruselu organizovat akci pro vytváření evropských kontaktů udílet pokyny národním koordinátorům/kám organizovat setkání koordinátorů/ek spolupracovat s výborem ENGSO a sekretariátem organizace ohledně ENGSO fóra

4 3.2 Role národních koordinátorů/ek zajistit zdroje a financování programu provést nábor a vybrat účastnice projektu provést nábor a vybrat instruktory/instruktorky fungovat jako první kontaktní osoba ohledně informací na národní úrovni organizovat národní školicí dny a zajistit národní školitele objednat dopravu pro mezinárodní akce a hotely a dopravu pro národní akce propagovat WILD v rámci své vlastní organizace a země pracovat na zavádění národní strategie pro rovnost a rozmanitost uvnitř národních sportovních organizací se začleněním prohlášení organizace ENGSO a vize programu WILD 3.3 Role organizace ENGSO poskytovat rady koordinační skupině spolupracovat s evropským koordinátorem ohledně účasti na ENGSO fóru propagovat program WILD v Evropě uvádět informace o programu na webových stránkách a zahrnovat aktualizace do informačních zpravodajů konečnou zodpovědnost za projekt ponese Sallie Barker, členka výkonného výboru ENGSO 3.4 Očekávání národních federací Ačkoli budou účastnice projektu nepřímo zapojeny prostřednictvím partnerských organizací, jsou členkami, dobrovolnicemi nebo zaměstnankyněmi národních sportovních federací. Předpokládá se tedy, že federace podpoří účastnice ze svých organizací a budou pro ně hledat příležitosti k podpoře jejich rozvoje, případným kandidaturám do funkcí a k jejich účasti na setkáních. 3.5 Použití nových technologií Všichni partneři programu WILD budou vyzváni, aby maximálně využívali nově vznikající technologie. WILD bude mít svou vlastní webovou stránku, patřící CCPR s propojením přes webové stránky ENGSO. Stránky budou obsahovat všechny důležité dokumenty, poskytovat informace a podpůrné materiály, propagovat akce a příležitosti, poskytovat informace o financování z EU a představovat partnery a účastníky. Webové stránky budou navrženy, aby obsahovaly: diskusní fóra pro členy podcasty blogy Twitter video hosting To umožní účinnou komunikaci a přenos informací společně s možností přehrát si znovu semináře, hostující řečníky a rozhovory. 3.6 Etické normy Bude učiněno vše pro to, aby se zajistila 100% transparentnost rozhodnutí vztahujících se k programu. Účty programu budou dostupné všem partnerům a účastníkům a evropský koordinátor bude s koordinačním týmem konzultovat všechny změny nebo vývoj programu. Zatímco účastníky programu jsou pochopitelně ženy, bude vynaloženo úsilí, aby mezi národními koordinátory, instruktory a poradci programu byli zastoupeni i muži. Program nebude nikoho diskriminovat na základě věku, náboženství, sexuální orientace, zdravotního stavu nebo kultury a bude aktivně vyzývat ženy z málo zastoupených skupin, aby se do programu přihlásily.

5 4. ŠKOLENÍ A ROZVOJ Ústřední částí programu WILD budou školení a příležitosti k rozvoji poskytnuté každé účastnici individuálně i jako skupině. Cílem je, aby každé školení bylo co nejinteraktivnější a aby pro jednotlivé moduly školení byli nalezeni lektoři, kteří mají různorodé zkušenosti a vzdělání. Evropské moduly školení budou obsahovat: Informační workshopy zaměřené na: budoucí trendy ve sportu role lídrů ve sportu historii a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politiku EU a tvorbu koncepcí Sebeuvědomění: analýza SWOT (silné stránky/slabé stránky/příležitosti/ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů Národní moduly budou obsahovat: Osobní dovednosti: osobní rozvojové plány (personal development plans = PDPs) komunikační dovednosti, včetně prezentačních stylů, vytváření sítí kontaktů ovlivňovací a přesvědčovací dovednosti soft skills, včetně kulturního povědomí, non-verbální komunikace atp. Nástroje leadershipu: mediální školení sponzorství a marketing vedení porad řízení zaměstnanců Manažerské dovednosti: management změn strategické plánování předcházení/řešení konfliktů Během 14měsíčního programu proběhne pět školení. Dvě z nich se budou konat na evropské úrovni a tři na úrovni národní. Evropská školení proběhnou v Bruselu a na akci ENGSO fóra. Finální termíny jednotlivých akcí programu budou rozeslány společně s přihláškami, na nichž bude jasně uveden požadavek zúčastnit se všech dnů školení. 5. EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI Mimo moduly školení a rozvoje a osobní asistence, kterou účastnice získají od svých instruktorů nebo instruktorek, poskytne program WILD také cenné příležitosti navštívit evropské akce a setkat se s kolegy a kolegyněmi a poučit se z jejich zkušeností z jiných evropských zemí. Na evropských setkáních a akcích je cenné, že zvyšují kulturní povědomí, pomáhají účastnicím při vytváření sítí kontaktů, které jsou pro úspěch nezbytně důležité, umožňují sdílení nápadů a již ověřených postupů a povzbuzují účastnice v tom, aby hledaly více příležitostí k zapojení se do evropských akcí a aby se ucházely v budoucnu o evropské posty. Navíc těsná spolupráce s lidmi z jiných zemí podporuje evropskou identitu a posiluje zapojení do EU. 5.1 Vytváření sítí evropských kontaktů U příležitosti zahájení a ukončení projektu se budou konat dvě akce k navázání kontaktů. Ty se uskuteční v bruselských evropských institucích, aby umožnily nejen co nejlepší porozumění evropským politickým procesům, ale také aby vytvořily prostředí pro navázání kontaktů v oblasti sportu. První akce bude obsahovat evropské školení, zatímco závěrečná akce bude využita pro zpětnou vazbu a ponaučení.

6 5.2 ENGSO fórum Každoroční ENGSO fórum konané na podzim je dvoudenní setkání s přednáškami a workshopy. Účastnicím programu WILD poskytne ideální příležitost prodiskutovat řadu problémů týkajících se sportu, navázat více kontaktů v rámci evropské sportovní sítě a rozšířit své znalosti sportovní problematiky EU. Před Fórem budou mít účastnice programu WILD jednodenní setkání, kde obdrží školicí a rozvojový modul. O místu konání ENGSO fóra rozhodne organizace ENGSO a zajištění setkání a koordinaci účastníků bude mít na starosti jeho sekretariát. 5.3 Další příležitosti Všechny účastnice budou mít přístup na webové stránky programu WILD, které budou sloužit k propagaci evropských setkání a akcí a volných míst pro dobrovolníky v rámci národních a evropských federací. Kromě toho webové stránky mohou poskytnout nástroje, zdroje, vodítka a odkazy na informace a akce, které budou užitečné. To účastnicím pomůže v jejich osobním i profesním rozvoji. Národní koordinátor/ka bude také informovat účastnice programu o příležitostech reprezentovat národní zájmy na evropských setkáních a o příležitostech k dobrovolné činnosti nebo pomoci při organizaci evropských aktivit. Národní sportovní federace budou intenzivně nabádány, aby hledaly možnosti pro jejich zástupkyně ke kandidatuře do evropských výborů nebo pro členství v pracovních skupinách. Také by měly účastnicím umožnit navštěvovat evropská setkání zaměřená na sport a zapojit se do jiných sportovně zaměřených národních federací, např. účastnici z národní tenisové federace by měly povzbudit, aby se zúčastnila setkání a kandidovala do Evropské tenisové federace. Celkově se očekává, že síť kontaktů, kterou partneři pomocí programu WILD vytvoří, je povzbudí, aby pořádaly více výměnných pobytů a setkání mezi zeměmi a národními federacemi, čímž získají další zkušenosti a posílí evropská spojenectví. 6. MENTORING 6.1 Role instruktorů/instruktorek Od instruktorů/instruktorek se očekává, že účastnicím projektu poskytnou: osobní podporu coaching zkušenosti rady při vytváření sítí kontaktů ochotu naslouchat Klíčové kvalifikační požadavky na instruktory/instruktorky jsou stanoveny takto: genderová senzitivita znalost struktur evropského sportu zkušenost s vytvářením koncepcí v rámci sportu schopnosti vést a směrovat účastnice 6.2 Nábor instruktorů/instruktorek Instruktoři budou nabírání každou z partnerských organizací pro národní školení. Instruktoři mohou pocházet přímo z jejich organizace, členské federace nebo z externí organizace. Účastnice budou moci požádat o konkrétního instruktora/instruktorku a státy se pokusí je pokud možno zajistit. Pro každou z národních účastnic bude najat/a alespoň jeden instruktor/jedna instruktorka a národní koordinátoři budou také vyzváni, aby najali alespoň dvě rezervní osoby pro případ, že by nastal nějaký problém a instruktor musel zrušit svou účast v programu. 6.3 Výběr Potenciálním instruktorům bude poslán nástin programu a popis povinností instruktora/ky. Instruktor bude naopak vyzván, aby zaslal svůj životopis a dopis vyjadřující jeho zájem o program. Životopis se použije jako pomůcka pro přiřazení instruktora/ky k účastnici.

7 6.4 Přiřazení instruktorů a účastnic Účastnice budou vyzvány, aby nastínily své potřeby a očekávání ohledně instruktora/ky, a také dostanou podklady o jejich osobě. Národní koordinátoři využijí tyto informace, stejně jako svůj osobní úsudek k přiřazení instruktorů/instruktorek k účastnicím. Velká pozornost bude věnována tomu, aby se zajistilo, že nedojde ke střetu zájmů. Pokud nebude možné nalézt vhodné přiřazení na národní úrovni, budou vytvořeny evropské páry. V takovém případě by národní koordinátoři spolupracovali na tom, aby nalezli vhodnou dvojici a pokusili se najmout instruktora/instruktorku s pochopením kultury a prostředí, kde daná účastnice pracuje nebo pomáhá jako dobrovolnice. 6.5 Práce instruktorů První fáze práce mezi instruktory/instruktorkami a účastnicemi se zaměří na osobní plán rozvoje účastnic a dohodnou se hlavní krátkodobé a dlouhodobé cíle pro období trvání programu WILD i po něm. Od instruktorů/ek se také očekává, že se setká s jemu přiřazenými účastnicemi alespoň dvakrát do roka. Záleží na jednotlivcích, zda zvolí evropskou akci pro vytváření kontaktních sítí nebo národní školicí den. Osobní plány rozvoje účastnic budou na těchto setkáních prodiskutovány, v případě nutnosti přepracovány, a navrženy další kroky. Účastnice budou mít také příležitost posílat y, telefonovat nebo používat jiné komunikační kanály ke kontaktování svého instruktora/ky. Instruktoři také budou vyzváni, aby účastnice programu pozvali na akce nebo setkání, která mohou být pro jejich práci nebo rozvoj užitečná. Ačkoli se od účastnic očekává, že budou pracovat především se svým osobním instruktorem/kou, může dojít k situaci, kdy jiný instruktor nabídne pozvání nebo radu. Ke zvládnutí takovýchto požadavků bude na webových stránkách WILD k dispozici seznam instruktorů/ek, jejich konkrétní dovednosti a kontaktní údaje. Účastnice budou požádány, aby tento systém nezneužívaly a v první řadě vždy kontaktovaly svého osobního instruktora/instruktorku. 7. NÁBOR A VÝBĚR 7.1 Nábor Nábor a výběr účastnic programu WILD uskuteční na národní úrovni partnerské organizace pro národní školení. K tomuto účelu bude vytvořena brožura (v angličtině) nastiňující program, výhody pro účastnice a očekávání partnerských organizací. Brožuru vytvoří CCPR a rozešle ji partnerským organizacím k případnému překladu a k distribuci. Na webové stránky ENGSO, CCPR a všech partnerů bude také umístěna výzva-inzerát. Zájemkyně budou požádány, aby kontaktovali v první řadě svého národního koordinátora. 7.2 Přihláška Specifikace typické účastnice bude dodána všem partnerům pro národní školení, kteří budou používat společná výběrová kritéria a stejný formulář přihlášky, jehož návrh vznikne během prvního setkání. Účastnicemi většinou budou ženy, které: v současnosti pracují nebo dobrovolně pomáhají v národních sportovních organizacích v Evropě již mají alespoň základní zkušenost s vedením znají vytváření koncepcí a sportovní politiku, alespoň na národní úrovni se dobře cítí v evropském a multikulturním prostředí jsou oddány budoucnosti ve sportu a mají v tomto směru profesní ambice jsou týmovými hráčkami jsou schopny mluvit a psát anglicky jsou plně podporovány svými sportovními federacemi mají platný pas a schopnost žádat o víza, nejsou-li občankami EU Národní partneři budou smět vytyčit další kritéria, nad rámec výše zmíněných, pokud budou mít cíle specifické pro daný stát nebo jako pomůcku při výběru. Nebude stanoven žádný limit pro minimální nebo maximální věk. Formulář žádosti bude obsahovat požadavky na účastnice a termíny všech setkání v prvním roce. Bude rovněž stanoven termín odevzdání všech přihlášek.

8 7.3 Výběr Aby program dosáhl maximálního úspěchu a návratnosti investic, budou vybrány účastnice s přihlédnutím k jejich potenciálu rozvíjet se a pozitivně ovlivňovat sportovní odvětví na národní a/nebo evropské úrovni. Výběr uskuteční národní koordinátoři, kteří neopomenou tyto zásady: Při posuzovaní žádostí použijí transparentní postup hodnocení, včetně hodnotících tabulek, podle nichž srovnají všechny přihlášky. Deset žen s nejlepším obodováním bude vybráno k pohovoru. Komise při pohovoru bude obsahovat muže i ženy, kteří budou důsledně a otevřeně klást otázky. Všechny žadatelky obdrží písemný dopis vysvětlující, proč byly/nebyly vybrány. Do programu nevybrané žadatelky budou nasměrovány na jiné příležitosti dobrovolnictví nebo trenérství na národní úrovni a dostanou zpětnou vazbu, jak postupovat v budoucnu. Náklady na nábor jsou omezeny na cestovné pro účastnice pohovoru a hodnotitele. Pokud si státy přejí rozšířit výběrový proces a uspořádat výběrový den, bude to na vlastní náklady jejich národní organizace. 8. ŠÍŘENÍ INFORMACÍ Zatímco hlavními částmi programu WILD je zlepšit příležitosti a dovednosti žen pro vedoucí pozice ve sportu, projekt může uspět jen tehdy, když zajistí skutečné příležitosti pro ženy ve sportu v následujících letech. Z tohoto důvodu je šíření informací pro projekt naprosto zásadní. 8.1 Webové stránky Webové stránky budou používány nejen jako nástroj komunikace během konání projektu, ale i po projektu budou zdrojem pro organizace, které chtějí začít své vlastní programy leadershipu pro ženy. Budou obsahovat průvodce, jak byl program WILD vytvořen a jak může fungovat na národní bázi, poskytne poznámky k průběhu a informace v různých jazycích, kontaktní spojení na lídryně, přednášející a koordinátory/ky i odkazy na jiné sítě. 8.2 Tiskové materiály Součástí projektu WILD bude vytvořit tiskové materiály týkající se programu a také připravit analýzu projektu pro budoucí reference. Členové projektu přeloží brožury do svých vlastních jazyků a vedle internetového přístupu k nim je i vytisknou. 8.3 Sítě V rámci projektu se budoucí sportovní lídryně budou školit mezi sebou a pomocí instruktorů/ek, koordinátorů/ek a lektorů/ek a stanou se základem rozsáhlé sítě evropského sportu. Pořádáním akcí v Evropském parlamentu a propojením akcí pomocí organizace ENGSO s jinými mezinárodními organizacemi (např. EWS) mohou mít vytvořené kontakty dlouhodobý účinek na oblast sportu. 8.4 Semináře sdílení zkušeností K tomu, aby se zajistil další rozvoj podobných programů pro ženy, samotné vytvoření studny informací nestačí. Proto program WILD není izolovaný, ale bude zvát zástupce jiných organizací z různých zemí na semináře, aby se dozvěděli víc o projektu. Semináře sdílení zkušeností se uskuteční na ENGSO fóru a v Evropském parlamentu, kam budou pozváni zástupci evropských a mezinárodních organizací, které budou vyzvány k zapojení se do nových verzí programu. 8.5 Hodnocení Krátkodobý úspěch projektu bude záležet na zlepšení dovedností budoucích lídryň a vytvoření přenosného rámce pro budoucí programy, zatímco dlouhodobý úspěch bude znamenat povýšení žen do vedoucích pozic ve sportu. Hodnocení účastnic proběhne před, během a po programu a také se budou hodnotit semináře a národní programy. Aby mohly být vyhodnoceny dlouhodobé cíle projektu, měli by partneři definovat také situaci přístupu žen do vedoucích pozic v řídících sportovních institucích ve svých zemích. Základem této evaluace bude výzkum, který již proběhl ve Velké Británii, a jednou z jeho částí je i dotazník, který je uveden v části 10 tohoto dokumentu. Jeho vyplnění poslouží nejen jako stručné vystižení současné situace, ale stane se i základem pro eventuální dlouhodobé studie úspěšnosti projektu v příštích letech. Dotazníky o

9 složení sportovních organizací budou rozeslány všem členům organizace ENGSO jako součást hodnotícího procesu s cílem pokusit se získat co nejširší obrázek o situaci. Hodnocení dovedností a průzkum bude nutno uskutečnit na národní úrovni, kdy partneři ponesou zodpovědnost za sběr informací. Porovnání a analýzu informací zajistí CCPR, WSFF a nezávislí hodnotitelé ty je sice ještě potřeba ustanovit, momentálně ale již proběhly úvodní diskuse s Fakultou sportovních věd Birckbeck College v Londýně. 9. ROZ PROGRAMU WILD Setkání koordinátorů účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování nájem místnosti diety Nábor účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM brožura cestovné/nábor Evropská setkání účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře ubytování nájem místností diety zahajovací recepce Národní školení účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře (školitelé) ubytování nájem místností diety Prezentace evr. partnerům účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování Partneři EWS a WSFF účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM setkání koordinátorů národní setkání závěrečné setkání

10 Mentoring účastníci koordinátoři instruktoři/ky /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM výdaje Vedení projektu lídři dny za měsíc měsíce /osoba/den CELKEM/ STÁTŮ CELKEM vedení nár. projektu hodnocení Výdaje na propagaci CELKEM ZA ZEMI STÁTŮ CELKEM webové stránky 7000 webové kamery publikace CELKOVÉ NÁKLADY POŽADAVEK NA EU % NÁRODNÍ FINANCOVÁNÍ % NATURÁLNÍ FINANCOVÁNÍ % CELKEM PARTNEŘI CELKEM 1 národní partner 4300 CELKEM 1 evropský partner 2150

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení 1 2 Model spolupráce s knihovnami k zajištění udržitelnosti výsledků projektů celoživotního učení Metodický materiál

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Mládež v akci. Průvodce programem

Mládež v akci. Průvodce programem Mládež v akci Průvodce programem platný od 1. ledna 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež v akci?...

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO VNITRA ČR ÚŘAD VLÁDY ČR MINISTERSTVO INFORMATIKY

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

Rozmanitost v práci Přehled dobrých firemních postupů v sektoru telekomunikací

Rozmanitost v práci Přehled dobrých firemních postupů v sektoru telekomunikací Rozmanitost v práci Přehled dobrých firemních postupů v sektoru telekomunikací Rovné příležitosti pro všechny Zvyšování povědomí a podpora 1. Odkaz 2007 - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny:

Více

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Pro účely projektu FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ vypracovala analytická skupina pod vedením Mgr. Jaromíry K o t í k o v é OBSAH 1) Jobrotation 3 1.1. Koncepce rotace

Více

EVROPSKÝ PROCES SOCIÁLNÍ OCHRANY A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 2008 2010: Čím může přispět v místní praxi?

EVROPSKÝ PROCES SOCIÁLNÍ OCHRANY A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 2008 2010: Čím může přispět v místní praxi? EVROPSKÝ PROCES SOCIÁLNÍ OCHRANY A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 2008 2010: Čím může přispět v místní praxi? Obsah 1 Úvod.................................. 1 2 Co je sociální OMK?......................... 2 3

Více

Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2)

Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2) Evropská komise Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2) Vzdělávání a odborná příprava Obsah Obsah... 2 Úvod 4 Oddíl 1: Obecné informace o

Více