MASARYKOVA UNIVERZITA. Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA katedra pedagogiky Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D. Autor práce: Jana Dumová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen prameny uvedené v seznamu literatury. v Brně dne 5.května 2008 Jana Dumová

3 Poděkování Děkuji panu Mgr. Jiřímu Havlovi za vstřícný přístup, odborné vedení a přínosné rady při tvorbě této diplomové práce. Také bych chtěla poděkovat rodině za trpělivost.

4 OBSAH 1. ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Úvod, cíl k teoretické části Zralost dítěte pro povinnou školní docházku Činitelé ovlivňující osvojování učiva Metody ve výuce čtení Metody syntetické Metody analytické Metoda analyticko syntetická Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti Hry rozvíjející smyslové vnímání Hry na rozvoj motoriky Hry pro rozvoj mluvní dovednosti Hry na rozvíjení koordinace PRAKTICKÁ ČÁST Úvod, cíl k praktické části Sborník didaktických her Abecedník Karty na čtení Pracovní listy ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY PŘÍLOHY 86

5 Mozek člověka pracuje podle jízdního řádu z útlého dětství. 1. ÚVOD W. Penfield Atributem lidství mohou být přívlastky Homo sapiens - člověk rozumný, Homo ludens člověk hravý. Nemůže nikomu vládnout, dokud se nenaučí vládnout sám sobě. Své moudrosti. Proto se učí, vzdělává, aby se mohl moudrým stát. Lidský jedinec vše pozoruje, napodobuje, tak se i učí, proto důležitou roli sehrává vhodné prostředí, ve kterém se tvoří, ukazuje, radí, pomáhá a nabízí dostatek podnětů. Vznikající činnost, označována jako proces učení, tak může probíhat přirozeně, nenásilně. Zúčastněné složky v procesu - rodina, společnost, pedagogové, škola, ale i média - by měly spolupracovat, aby se činnost stala efektivní. V tomto procesu, kde má každý svoje místo, se rozvíjíme a vzájemně se ovlivňujeme. Při svém vývojovém růstu si jedinec ani neuvědomuje, jak je okolím ovlivňován, jak sám může někoho ovlivnit. Jednoho dne zjistí, že dělá činnosti, které dříve pozoroval u osoby blízké, kopíruje ji a napodobuje. Až v dospělosti jsem si uvědomila, jak podnětné prostředí jsem měla a jak silně jsem byla ovlivňována moudrou ženou, učitelkou. Ve třetí třídě jsem se jako žákyně seznámila s paní učitelkou s úsměvem na tváři a se srdcem na dlani, která milovala děti, ráda si hrála, byla plná optimismu a pozitivní energie, kterou předávala formou příjemného hlasu, když něco četla, vyprávěla, recitovala či zpívala. Prováděla nás procesem učení na prvním stupni, učila, mnohé nejasnosti vysvětlovala a někam nás směrovala. Její přístup člověka pedagoga k nám, dětem byl na svoji dobu nezvyklý, o to více účinný. Vše, co dělala, vedla k tomu, aby každý z nás mohl být v něčem úspěšný. Dodnes mám tyto rady i styl práce uloženy v paměti. Její výukové metody byly, dle mého mínění, dokonalé. Tvůrčí prostředí s využitím běžných věcí kolem nás, se kterými se dalo hrát, učit se, rozvíjet se, a to úplně přirozeně, mě silně zasáhly

6 Ovocný sad a zeleninová zahrada školníka se staly našimi učebnami. Jak pro výuku prvouky, vlastivědy, přírodovědy, hudební a výtvarné výchovy, tak i pro upevnění učiva z matematiky sčítání, násobení stromů, sazenic; z českého jazyka - slova nadřazená, podřazená,. ; byl využíván i v hodinách tělesné výchovy. Vzdělávali jsme se v příjemném prostředí, kde jsme mohli pozorovat, ochutnávat a hrát si. Takto získané poznatky byly trvalejší, protože byly spojeny s prožitky. Nejraději jsem však měla hodiny čtení. Výuka probíhala velmi často ve školní knihovně. Listovali jsme v knihách, seznamovali se s nimi, vstřebávali atmosféru a osobitou vůni této místnosti. Objevovali jsme zajímavé obrázky, lákající nás ke čtení textu. Později jsme knihy využívali k vyhledávání informací, samostatnému vzdělávání. Tak bylo docíleno, že jsme přicházeli na nové a nové argumenty, proč se nedívat na televizi, ale raději si něco přečíst. I zde jsme hráli hry, např. kdo najde červenou knihu jako první, kdo najde slova s písmenem,...v knihách jsme hledali, sami i nacházeli, byl to pro nás zdroj informací k poučení i k pobavení, k rozšiřování vědomostí, a to nás naplňovalo. O potřebnosti čtení jsme jen teoreticky nemluvili, jak je to v dnešním školním prostředí dosti časté, ale prakticky tyto učební pomůcky využívali, pracovali s nimi. Právě kniha a čtení pro mě byly platné vstupenky do fantazie, kde jsem mohla snít, prožívat dobrodružství s hlavními hrdiny, ale také možnost, jak najít odpovědi na nevyřešené otázky, které mě trápily. Z knihy se stala kamarádka, která mě všude doprovází, radí mi, pomáhá. Tehdy, na prvním stupni základní školy, jsem se díky čtení a knihám naučila mít ke vzdělání velmi pozitivní vztah a ten trvá dodnes. Uvědomila jsem si, že číst a něčemu se učit je krásné. Někdy si ani neuvědomujeme, jakou moc v sobě mohou mít školní zahrada, knihovna, a tvořivě zaměřený učitel, který dětem dokáže nenásilně předávat lásku k moudrosti, využívat ve vzdělávacím procesu podnětné prostředí a prožitek, hrát si, učit. Často se na tyto komponenty ve vyučování zapomíná a to je škoda. Snažím se proto nacházet nové cesty poznání, po nichž by mohli žáci jít, vyhledávat, tvořit, učit se a přitom si hrát

7 Ukazovat dětem nejen výuku na PC, která k dnešní době neodmyslitelně patří, ale i využívat zajímavé knihy, časopisy, jednoduché pomůcky, se kterými lze pracovat, vzájemně komunikovat a rozvíjet osobnost. Názorností a hrou dětem rozšiřovat obzor znalostí, vědomostí, ale i slovní zásobu (bohužel dnešním dětem často chybí), potřebnou ke komunikaci jak ve slovním, tak v písemném projevu. Knihou motivovat a zaujmout. Takto chci navázat na práci jedné paní učitelky, která pro mě mnoho znamenala

8 S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. 2. TEORETICKÁ ČÁST J.A.Komenský 2.1 Úvod, cíl k teoretické části Jako všechno, tak i vzdělávací proces prošel několika etapami vývoje a neustále je měněn a doplňován. Jedno z období procesu učení se vyznačovalo fyzickou náročností, jiné bylo zaměřené na drilovou metodu, další doplněno o výchovnou pomůcku - rákosku, a další zase. Úspěšnost při osvojování učiva však byla malá. Zcela novou tvář učebnímu procesu dal vzdělanec, velký pedagog Jan Amos Komenský, který do výuky zakomponoval prožitkovost a názornost. Učební materiály spojil s činností smyslů tj. do učebnic doplnil obrázky a propojil je s názornými pomůckami, se kterými se dalo hrát. Takto bylo osvojování učiva dětem usnadňováno. Vytvořil podnětné prostředí, ve kterém se děti pohybovaly, pozorováním vyvozovaly a vzdělávaly se. Z jeho myšlenek se čerpá dodnes. V knize Informatorium školy mateřské uvedl, že Děti vždycky rády dělají něco, protože krev mladá tiše státi nemůž. A to jest hrubě dobře: nercili jim toho brániti nesluší, alebrž i zamýšleti jim, aby vždycky co dělati měly. Nechť jsou mravenečkové vždycky se okolo něčeho čmýrající, nosící, vláčící, skládající, překládající: toliko aby rozumně dělali, což dělají, pomáhati jim a ukazovati všeho mustr, by pak titěrky byly (jakož v jiném jich cvičiti nejprve nelze) neliknovati se pohráti s nimi (Komenský, 1992, s. 87) Je to možnost, jak dítěti samotnému usnadnit začátek vzdělávacího procesu, při kterém si osvojuje novou činnost, učení. Z psychologického hlediska, dle J. Čápa, termín učení označuje všechno získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života. Výsledkem lidského učení může být osvojení vědomostí, dovedností, návyků a postojů, ale také změna psychických procesů, stavů a vlastností. (Čáp, 1980, s. 45) - 5 -

9 G. Petty ve své knize označil pojem učení jako aktivní proces, při kterém by měly být myšlenky, znalosti a dovednosti používány a aktivně procvičovány, nejen poslouchány při výkladu. Informace, znalosti a dovednosti z procesu je třeba si utřídit a ověřit v praxi. Učení má lepší výsledky, pokud je motivováno touhou uspět, a nikoli strachem z neúspěchu. (Petty, 1996, s ) Na počátku aktivního procesu učení by si žák měl osvojit: odpovídající chování a jednání v dané skupině všeobecné znalosti o přírodě znalosti a dovednosti v matematice (práce s čísly a jednoduchými početními operacemi) dovednosti čtení, psaní v mateřském jazyce. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Pro přehlednost je obor rozdělen do tří složek: 1. Komunikační a slohová výchova, v níž si žák osvojuje činnosti: čtení - praktické (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu) - věcné (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, ) naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjadřování kontaktu s partnerem) - věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) - vyjadřování závislé na komunikační situaci - komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, - základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování, ) - 6 -

10 - mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) písemný projev - základní hygienické návyky - technika psaní - žánry písemného projevu: adresa, 2. Jazyková výchova, v níž si žák osvojuje učivo: zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek, výslovnost, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slova, stavba slova tvarosloví, skladba, pravopis 3. Literární výchova, v níž si žák osvojuje učivo: poslech literárních textů zážitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod základní literární pojmy literární druhy a žánry: hádanka, říkanka, báseň, (RVP pro ZV, s ) Osvojit si dovednost čtení by měla být pro výuku činnost prvořadá, na kterou se postupně navazuje. Žák se musí naučit číst, aby si mohl rozšiřovat obzor poznání (a z praktického hlediska zjistit, jaké úkoly má plnit). Čtení je chápáno jako kulturní činnost, která umožňuje dítěti rozšířit jeho další poznání. (Santlerová, 1995, s. 22) - 7 -

11 Jak je vůbec dítě přivedeno ke knize, ke čtení? Touto činností je dítě obklopeno již od útlého dětství. Jsou mu předčítány pohádky, básně, zpívány písničky, je motivováno a ke čtení vlastnímu pozvolna přiváděno. Rodina mu poskytuje podněty ke čtení pasivně, na činnost aktivní cíleně připravuje pedagog, škola. Aktivní činnost lze nazvat vlastní čtení. Jak je to s knihou? V dnešní době bohužel kniha bývá poněkud opomíjena a děti přestávají mít o čtení zájem. Asi nejsou ke čtení dostatečně motivovány. Pohádky napsané v knize jsou často vyměněny za televizní, či na PC a knihy zůstávají v pozadí. Možná je to způsobeno i tím, že lidé mezi sebou nedostatečně komunikují. V této uspěchané době si rodina na sebe neumí udělat čas, povídat si, sednout a společně si něco přečíst. A co to má za následek? Děti, které nečtou knihy, mají málo rozvinutou slovní zásobu, nedostatečné vyjadřovací schopnosti, s tím související klesající kultivovanost projevu. To je problém, který by se měl opravdu řešit. Možnosti motivace ke knize, čtení, by měla nabídnout škola (pedagog), aby se zastavila čtenářská negramotnost. Pedagog musí umět žáky zaujmout nejen profesionálním přístupem, ale i činností v procesu učení, tj. využíváním zajímavých knih, aktivní práce s nimi, hry a dostatečné motivace napomoci k tomu, že si dítě co nejdříve najde cestu ke své první knize. Vždyť v knihách je bohatství, které je nevyčíslitelné. Při četbě lze za pomoci fantazie a představ cestovat, zažívat dobrodružství, jen tak si snít. O to by neměly být dnešní děti ochuzeny. Jak děti ovlivňovat a motivovat pro čtení jsem si určila jako cíl diplomové práce, především její praktické části. Chtěla bych ukázat možnou cestu, jak děti přivézt ke knize. Na této cestě si děti hrají, soutěží a nenásilně vstupují do procesu elementárního čtení (psaní). Názornými pomůckami a aktivní činností samy něco objevují, učí se

12 V teoretické části diplomové práce budou řešeny aspekty, které mohou do výuky zasahovat a samotný proces učení ovlivňovat. Pro elementární výuku, nejen čtení, je zapotřebí tyto aspekty sladit, aby činnost byla efektivní a pro žáky i pedagogy příjemná. Je třeba prověřit, zda je dítě pro výuku zralé. Školní zralost bude v diplomové práci řešena v teoretické části v oddílu: 2.2 Zralost dítěte pro povinnou školní docházku. Je třeba také zhodnotit podmínky pro vzdělávání daného žáka, tj. činitele ovlivňující osvojování učiva, což je rozepsáno v oddílu: 2.3 Činitelé ovlivňující osvojování učiva. I výběr vhodné metody, která bude dětem vyhovovat, je důležitý. Rozdělení metod čtení bude posouzeno v oddílu: 2.4 Metody ve výuce čtení. Zvolenou metodu je možno doplnit didaktickou hrou, která dítě všestranně rozvíjí a napomáhá mu lépe učivo pochopit, nedostatky odstranit. Didaktické hry budou hodnoceny v oddílu: 2.5 Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti

13 2.2 Zralost dítěte pro povinnou školní docházku Začátek povinné školní docházky, nástup do první třídy je nejen pro dítě, ale i pro rodiče a pedagogy velmi náročné období. Na všechny zúčastněné strany zpočátku působí několik stresových faktorů, které by měly být včasně odbourány. Mezi stresové faktory pro dítě lze zařadit především nové prostředí školy, kolektiv, změnu režimu, aktivní a cílenou činnost, tzn. dítě je uměle vsazeno do nového kolektivu jeho vrstevníků, se kterými je nuceno spolupracovat, komunikovat i uspět, má omezenost pohybu při vyučování, neboť musí sedět v lavici, vykonávat cílenou činnost zadanou autoritou pedagoga a ještě se přizpůsobit pracovním podmínkám. Každá tato činnost je pro dítě nová, velmi zatěžující. Proto je velmi důležité, aby škola i rodina spolupracovaly, tím usnadnily danému dítěti tuto etapu. Dítě zralé pro školní docházku by toto období mělo zvládnout bez větších problémů. Proto je posuzování školní zralosti tak důležité. Co znamená pojem školní zralost? Školní zralost (školní připravenost, školní způsobilost, školní zdatnost) je výsledkem biologického procesu zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti jedince. Procesy učení a zrání jsou na sobě navzájem závislé a doplňují se. (Mikulenková, 2000, s. 46) V pedagogicko psychologickém pojetí znamená stav dítěte projevující se v takové úrovni jeho organismu, která mu umožňuje adaptaci na prostředí školy. V oblasti školské legislativy je školní zralost chápána jako podmínka pro zahájení povinné školní docházky po dovršení šestého roku věku, kdy má být dítě tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. (Průcha a kol., 2003, s. 24) Zralost dítěte je také chápána jako připravenost jedince na určitou etapu svého vývoje z hlediska fyzického, psychického i tělesného, kdy dítě musí odpovídat určitým předpokladům, které se u jedinců stejného věku posuzují

14 Kritéria školní zralosti a) Tělesná zralost je dána věkem dítěte. Při nástupu do školy dochází k těmto změnám: tělesný vývoj - výška, váha, osvalení omezení pohybu - během vyučovací hodiny sedět v lavici potřeba dostatečného vyvinutí zádového a páteřového svalstva, aby nedocházelo k tělesným deformacím nutnost dostatečného rozvinutí drobného svalstva ruky jemná motorika b) Rozumová zralost nemusí vždy souhlasit s biologickým věkem dítě. Je zaměřena na zralost v oblasti: percepce pozornosti v předškolním věku u dětí převažuje spontánní a neúmyslná pozornost, pro školní úspěšnost je nutné ji rozvíjet tak, aby byla úmyslná, záměrná, regulovaná vůlí dítěte analytického myšlení dítě má rozvinutou schopnost vydělování jednotlivých částí z celku (slova, písmena z věty), důležité pro čtení logického zapamatování u dětí se rozvíjí paměť záměrná, úmyslná (musí si zapamatovat poznatky, které si později vybaví), zpočátku převažuje paměť mechanická dobré úrovně vyjadřovacích schopností při vstupu do školy musí mít dítě přiměřeně rozvinuté vyjadřovací schopnosti, výslovnost (bez vady řeči), dostatečnou slovní zásobu (asi 3,5 tisíc slov) c) Emoční (citová) zralost přiměřené sebevědomí když si věří, lépe plní úkoly schopnost ovládat své impulzivní reakce dítě dokáže překonávat překážky vyvinutí úsilí, i když je činnost pro dítě nezajímavá schopnost částečně ovládat přirozenou spontánnost d) Sociální zralost schopnost stát se součástí třídy, která je stabilní a danou skupinou mít potřebu se s touto skupinou stýkat a být s nimi rád naučit se spolupracovat ve skupině přijmout dospělého jako autoritu být členem skupiny poměrně stejného věku a přizpůsobovat se jí, přijmout platné normy, práva i povinnosti potlačení egocentrické tendence

15 2.3 Činitelé ovlivňující osvojování učiva Pro správné osvojování učiva je důležité vytvořit vhodné podmínky, které osvojování učení dítěti usnadní. Existuje mnoho činitelů, kteří do procesu pozitivně, někdy negativně zasahují. Příčiny a podmínky, nazvané jako činitelé, zasahující do procesu, lze utřídit do dvou hlavních skupin, které se dále dělí do podskupin: a) Vnitřní činitelé - podmíněné osobností dítěte: biologické předpoklady žáka, jeho vlastnosti a přítomný stav psychické procesy a vlastnosti žáka zralost, návyky, dovednosti a vědomosti žáka zformované v předchozím vývoji žákova metoda učení žákova motivace a autoregulace b) Vnější činitelé - podmíněné školou učivo edukační prostředí obsazenost tříd učební požadavky na dítě tradice, vybavenost pomůckami - podmíněné osobností učitele vlastnosti učitele učitelův postoj k dětem samotným způsob, styl práce s dětmi vyučovací metody - podmíněné rodinou materiální zabezpečení rodiny struktura rodiny žáka postavení dítěte v rodině Tito činitelé jsou spolu ve vzájemné interakci. Je třeba je sladit tak, aby proces učení probíhal přirozeně a nenásilně a všichni zúčastnění žáci měli přibližně stejné podmínky pro vzdělávání

16 2.4 Metody ve výuce čtení Pro úspěšnost ve vyučovacím procesu je důležité vhodný výběr metody. Pro výuku čtení lze metody rozdělit do dvou základních skupin: Metody syntetické - vycházejí z jednotlivých prvků (písmen, hlásek) a jsou následně spojovány do celků slov (v psané i mluvené formě). Metody analytické - naopak vycházejí z celku slova a postupně jsou rozkládány na jednotlivé prvky (písmena, hlásky). Metoda analyticko syntetická Metody syntetické Metoda písmenková Byla to nejstarší metoda, kterou používali již staří Řekové a Římané. Tato metoda se používala až do poloviny 19. století. U nás byla úředně zakázána v roce Děti se nejprve učily abecedu nazpaměť (od začátku do konce i pozpátku), učily se pojmenovat písmena i jejich tvary. Po zvládnutí této etapy se učily číst po slabikách - př. slabika cha se četla: cé-há-a. Následovala etapa spojování slabik do slov - př. slovo chata se četlo: cé, há, a cha; té, a ta cha-ta, zpočátku mechanické čtení, až později se zabývaly smyslem slov a vět, čtení logické. Nedostatky této metody: byly v tom, že odpísmenkované slovo se slovu mluvenému nepodobovalo, bylo to jen bezduché odříkávání slabik beze smyslu. Naučit se číst touto metodou bylo obtížné a zdlouhavé

17 Metoda hláskovací Je založena na postupném osvojení samohlásek, pak souhlásek ve skupinách.nečte se jméno písmena, ale vyslovuje hláska, kterou se písmeno vyznačuje.místo abecedního pojmenování písmen děti čtou hlásky, hlásky spojují ve slabiky a slabiky ve slova (slabiky: m-a = ma, m-e = me, m-i = mi, slova: m-a = ma,l-ý = lý = malý). Metoda skriptologická (čtení psaním) Metoda vycházela ze sluchového rozkladu věty na slova, slov na slabiky a slabik na hlásky. Zároveň si také děti kreslením procvičovaly ruku a připravovaly se tak na psaní. Učitel napsal psací písmeno na tabuli, děti si jej opsaly na tabulky své. Postupně se učily další písmena, která dále spojovaly do slabik. Využívala se nejprve (při psaní i čtení) velká písmena psací, potom i tiskací písmo. Nejdříve se učily: a) slabiky se samohláskou ma, te b) s dvojhláskou mou, tau c) slabiky o třech písmenech mat, les d) se slabikotvorným r, l - krk, vlk e) se skupinami souhlásek slunce, ples Metoda mnemotechnicko skriptologická Metoda používá nápovědných obrázků. Obrázky označují slovo, náslovnou hlásku i písmeno. Např. cibule - obrázek stočený jako c, slovo cibule, písmeno C, náslovná hláska c. Metoda náslovných hlásek Metoda založena na odposlouchávání zpravidla první náslovné hlásky, např. u slova anděl se odposlouchala hláska a, ucho hláska u. Tato metoda je využívána i v dnešní škole při vyvozování hlásky jako součást metody analyticko- syntetické

18 Metoda fonomimická ( normálních hlásek) Metoda měla odstranit potíže při rozkladu slov na hlásky. Vychází z hlásek, které se mohou chovat jako citoslovce, dětem jsou předváděny jako zvukové obrázky spojené s gestikulací a mimikou, př. husa syčí sssssss, na kočku se volá ččč. I první slabika se četla také jako citoslovce: bé, mú, koko,. U nás se tato metoda nevžila, i když její prvky lze najít v Komenského díle Schola ludus, na Slovensku však byla používána. Metoda normálních slabik Metoda, která se snažila odstranit potíže při spojování písmen ve slabiky. Autorem je pravděpodobně Čeněk Holub. Metoda normálních slabik je původní česká metoda a stala se základem mnoha českých a slovenských slabikářů. Využívala návodných obrázků, které pomáhaly při vyvozování prvních slabik: obrázek makovice, přečtení obrázku po slabikách ma-ko-vi-ce, první slabika ma. Výhoda metody: žáci poznávali slabiky ze známých slov. Nevýhoda metody: žáci dlouho spojovali slabiku s nápovědným obrázkem, obtížněji chápali význam slabiky se slovem novým (př. la-vi-ce, lampa, vidlička, cestička). V mnoha slabikářích byly zpočátku slabiky ve slovech odděleny mezerou nebo krátkou čárkou. Pomáhalo to žákům při optickém členění slova. Oddělování slabik bylo dobré používat jen ze začátku, aby později neztěžovalo přehlédnutí celého slova. Metoda fonetická Vychází se při ní z pozorování mluvidel a jejich utváření při vyslovování jednotlivých hlásek. Žáci pozorují učitele a napodobují ho při vyslovování hlásek nebo i podle obrázků hláskovacích tabulek: hláska M - rty mírně otevřít, náhle je přimknout, hlas ven. Začínalo se důkladným procvičením výslovnosti jednotlivých hlásek, samohlásek, pak souhlásek. Metoda byla rozšířená hlavně v Německu

19 Metoda Petrákova (metoda postupného a kontrolního průvodního čtení) Metoda Petrákova je založena na používání jen tiskacího písma (velké a malé tiskací abecedy), kdy žáci čtou a píší tímto písmem a učí se poznávat hlásky průběžně během celého školního roku. Psací písmo je odvozováno od písma tiskacího až později. Jde o metodu postupného připojování písmen a následného čtení slov. Žáci čtou slovo postupně: Např. slovo sud s s - u = su su d = sud Tato metoda se využívá v západoevropských zemích, u nás byla v Živé abecedě Aleny Ladové (1991), dříve ve slabikářích autorů - J. Kožíšek a J. Kubálek. Metoda slabiková metoda souhlásková Při použití této metody se přidávají k jedné souhlásce samohlásky: ma, me, mi, mo, mu, nebo se spojují všechny souhlásky s jednou samohláskou: ma, ta, ja, Čtou se věty, ve kterých je pouze jedna samohláska, např. Máňa má kanára. K vyvození slabik dětem pomáhaly i nápovědné obrázky. Metoda genetická (Kožíškova) Metoda je založena na principu historického písma. Vede žáky zkrácenou cestou vývojem písma od prvních začátků, kdy člověk vyjadřoval své myšlenky kresbou a symboly, až po dnešní písmo. Nejdříve se žáci naučí číst a psát písmena velké tiskací abecedy hůlkovým písmem ve formě zkratek (A. Alenka, písmeno s tečkou je znakem určitého spolužáka, osoby x písmeno E bez tečky znamená písmeno a hlásku E). Tuto metodu používal J. Kožíšek ve své učebnici Poupata, která se používala na českých školách v letech

20 2.4.2 Metody analytické Metoda Jacototova Autorem této metody byl J. Jacotot ( ), který učil touto metodou číst dospělé ve Francii.Výuka začala vypravováním a rozhovorem o tom, co se bude číst. Potom učitel žákům ukázal větu, kterou jim přečetl. Žáci jej napodobovali tak dlouho, až dovedli ukázat kterékoliv slovo a také ho i ve větě přečíst. Pak rozkládali slova na slabiky a slabiky na hlásky. Metoda začala být používána od r Metoda normálních slov (Vogelova) Vycházela z metody Jacototovy. Základní jednotkou bylo slovo, které se rozkládalo na hlásky a pak se opět spojovalo. Např. učitel zvolil slovo CEP, žáci předmět kreslí, slovo rozloží na písmena, nakonec slovo opět skládají. Cvičení bylo zakončeno povídáním. Nejvíce byla metoda rozšířena ve 40. letech 19. století v Německu, při které Vogel využíval 98 normálních slov, které obsahovaly celou abecedu.u nás tuto metodu používal G.A.Lindner v učebnici Kniha maličkých, kde pracoval s 21 slovy. Metoda se neujala. Metoda Rostoharova a Mertova M. Rostohar vycházel od normálních slov, otevřených slabik: j á, m y, t y. Slovo rozkládal po stránce sluchové na hlásky, písmena barevně rozlišoval, využíval skládací abecedu. F. Merta vycházel z jednoslabičných slov a z uzavřených slabik: hůl, pes, kůl. Psaní odděloval od čtení. Při rozboru slova žáci analyzovali zrakově i sluchově, z poznaných písmen skládali slova nová. Merta vycházel z toho, že když žák umí slovo rozložit a složit, dokáže i číst

21 Metoda globální Autorem metody je belgický lékař O. Decroly. Byla vytvořena pro předškolní děti a děti duševně opožděné. Základem této metody je tvarová psychologie. Žáci vnímají celky (např. slova, věty), které jsou zachovány tak dlouho, dokud sami žáci nedojdou k jeho rozboru.metoda se opírá o zjištění očních pohybů zaznamenaných při čtení. Jednotkou čtení je myšlenkový pochod, při kterém je důležité pochopit smysl přečteného. Mezi prvními státy, kde se metoda velmi rozšířila, bylo Rusko. Na konci 19. století je známá jako metoda americká. Etapy výuky globální metodou: Období přípravy cvičení na rozvoj paměti, pozornosti, mluvní cviky, vypravování podle obrázků, předčítání, snaha vzbudit u dítěte zájem o čtení. Období paměti - nejnáročnější etapa, kdy si žáci představují a snaží si zapamatovat obrazy exponovaných slov, kdy jsou jim předkládány slova nebo krátké věty jako celky. Opakováním si zapamatují obraz tištěného slova a jsou schopni přečíst slovo, aniž by znali jednotlivá písmena. Cílem je porozumění textu. Období analýzy děti jsou přivedeny k rozboru vět na slova, samy dojdou k analýze slov na slabiky, hlásky (písmena). Období syntézy procvičuje se syntéza slov a vět pomocí různých her (doplňovaček, přesmyček). Období výcviku čtení sledují se individuální odlišnosti žáků ve čtení. Probíhá docvičování, procvičuje se čtení obtížnějších slov, zdokonaluje se znalost abecedy. Nevýhody globální metody: přetěžování dětí v období paměti děti se prý neučí číst prací, ale hrou zaostávání ve čtením u mnoha dětí Výhody globální metody: zvýšila zájem učitelů, rodičů o problematiku prvopočátečního čtení i o děti vycházela z poznatků psychologie navázala na českou tradici, hlavně na F. Kožíška motivovala děti přiměřeně náročnou a zajímavou dětskou četbou

22 2.4.3 Metoda analyticko - syntetická (hlásková, zvuková) Metoda založena na pochopení hláskové stavby. Jejím tvůrcem u nás byl J. V. Svoboda (Školka, Malý čtenář). Vycházel z mluvené řeči, děti se učily analyzovat slova na slabiky a hlásky. Po vyvození hlásky, se děti učily poznávat písmeno, číst otevřené slabiky (me, ma, mo,.). Využíval při práci skládací abecedu. Až později začal s grafickým vyjádřením s psaním. Jeho zásady obsahuje i hlásková metoda. Při výuce se vychází z mluveného slova, kdy se používá analýza i syntéza. Analýzou rozumíme rozklad slova na slabiky a hlásky, syntéza je spojování hlásek ve slabiky, slabiky ve slova. Při čtení tedy děti znají všechny hlásky, ze kterých se slabika skládá, s nimi i pracují. Elementární výcvik je rozvržen do 3 etap: 1. Etapa jazykové přípravy žáků na čtení: V této etapě byla využita Živá abeceda, kdy děti rozlišovaly podobné zvuky, hlásky = fonetický sluch. Děti jsou vedeny ke správnému a zřetelnému vyslovování. Rozlišují slova a věty, učí se chápat vztah mezi slabikou a hláskou. Poznávají souhlásky m, s, l, p a samohlásky a, e, i, o, u dlouhé i krátké. Cvičí analýzu a syntézu slabik složených z těchto hlásek. Důležité je, aby se děti naučily slabiku vyslovovat co nejdříve naráz. Jinak by se mohl vytvořit špatný návyk artikulace jednotlivých hlásek, který se těžko odnaučuje. Učitel musí dávat pozor, aby žáci nevyslovovali hlásky šeptem a pak nahlas (dvojí čtení). 2. Etapa slabičně analytického způsobu čtení: Má čtyři fáze: a) čtení otevřené slabiky ve slovech (máma) b) čtení zavřené slabiky na konci slov (les) c) čtení otevřené slabiky trojpísmenné (sto) a slova se dvěma souhláskami uprostřed (babička) d) čtení slov se slabikotvorným r, l (krk,vlk), slova s písmenem ě dě, tě, ně, bě, pě, vě a slabikami di, ti, ni

23 V této etapě byl využit Slabikář, rozlišuje se fonetický sluch, cvičí analýza a syntéza slov. Děti určují počet hlásek, slabik, jejich pořadí ve slabice, ve slově. Tímto procvičováním se předchází záměně a přehazování písmen. Děti znají všechna písmena abecedy (malá, velká, tiskací, psací). 3. Etapa plynulého čtení slov: Označována jako poslabikářové období, kdy se technika čtení u dítěte plně automatizuje. Děti by už měly číst plynule, správně a s porozuměním jak slova, tak jednoduché krátké věty. Umět odpovídat na otázky týkající se obsahu věty, správně používat přízvuk a intonaci ve větě

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více