Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy) Komunikační a slohová výchova dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - umí správně dýchat, správně vyslovuje, má správný slovní přízvuk - rozvíjení sluchu - zvládá jednoduchá cvičení, nedýchá uprostřed slov - zjišťování vyjadřovacích schopností žáků - nácvik správného dýchání, rytmizace a melodie věty, správný slovní přízvuk - dechová cvičení - plynulé spojování slabik a slov PRV, VV, PČ, M OSV/2 řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem - rozumí pokynům přiměřené složitosti - adekvátně reaguje na jednoduše formulovaný pokyn - krátké mluvené projevy - naslouchání a zapamatování si krátkého příběhu OSV/2 specifické komunikační dovednosti čte s porozuměním jednoduché texty - skládá a čte slabiky - skládá a čte slova ze známých písmen - slabiky otevřené, zavřené - slova čtení otevřených slabik na konci slov, čtení zavřených slabik na konci slov zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu - umí si uvolnit ruku, dodržuje správné držení těla při psaní, správně drží psací náčiní - rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky, pohybové koordinace nutné k výuce psaní - uvolňovací cviky, jednoduché OSV/1 jak se promítá mé já v mém chování

2 říkanky k procvičování uvolnění jednotlivých částí ruky - základní návyky psaní píše písmena a číslice dodržuje správné tvary písmen - umí psát čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky - píše správné tvary písmen a číslic - psaní jednotlivých prvků písmen a číslic - psaní malých a velkých písmen a číslic spojuje písmena a slabiky - dokáže spojit písmena slabiky - dodržuje správné pořadí hlásek ve slabice, slabik ve slově, slov ve větě - psaní slabik a krátkých slov - opis slov, číslic a krátkých slov - psaní podle diktátu převádí slova z mluvené do psané podoby - umí přepsat zadaný text - přepis písmen, slabik, slov OSV/1 zdravé a vyrovnané sebepojetí dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov - hlasitě čte jednoduché věty ze známých samohlásek a souhlásek, se správnou intonací - rozvoj sluchového vnímání formou průpravných her a cvičení - čtení obrázků zleva doprava, orientace na řádku, stránce - čtení jednoduchých vět, zpočátku doplněných obrázky - hlasitě a srozumitelně čte zvládá opis a přepis krátkých vět - umí opsat a přepsat zadaný textu - přepis a opis krátkých vět

3 Jazyková výchova znát všechna písmenka malé a velké abecedy - poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám - rozlišuje písmo tiskací a psací - písmena, malá, velká, tiskací, psací rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky - zná malé a velké souhlásky, rozlišuje jejich délku - zná malé a velké souhlásky - vyvození samohlásek (malých a velkých, krátkých a dlouhých) a,e,i, o,u - vyvození souhlásek (malých a velkých) tvořit slabiky - umí vytvořit, přečíst i napsat slabiky ze známých samohlásek a souhlásek - čtení a psaní slabik ze známých písmen psát velká písmena na začátku věty a ve vlastním jméně - píše velká písmena na začátku věty a ve vlastním jméně - psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastním jméně Literární výchova pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky - pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky podle přednesu učitele - poslech a reprodukce říkanky, básničky - nácvik správné rytmizace a intonace OSV/1 cvičení dovednosti zapamatování dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - umí se soustředit na poslech - umí vyjádřit svůj individuální pocit - naslouchání, koncentrační cvičení

4 reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací z poslechu - s pomocí učitele dokáže reprodukovat krátký text - reprodukce krátké pohádky, krátkého příběhu pomocí otázek, ilustrací a dramatizace - rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovost

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Vzdělávací předmět: ČESKÝ JAZYK Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty,kurzy) rozpozná samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky tvoří slabiky rozliší věty, slova, slabiky, hlásky - umí rozdělit hlásky na samohlásky a souhlásky, vyjmenuje je správně vyslovuje a píše krátké a dlouhé samohlásky - dělí slova na konci řádku - pozná počet slov ve větě Jazyková výchova hláskosloví samohlásky a souhlásky nauka o slově členění slova na hlásky a slabiky, čtení, věta tvoření vět zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) - Komunikační a slohová výchova

6 dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumí pokynům přiměřené složitosti čte s porozuměním jednoduché texty zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržuje správné tvary písmen spojuje písmen i slabik převádí slova z mluvené do psané podoby dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov - čte dvojslabičná slova složená z otevřených slabik - čte zavřené slabiky a slova se zavřenou slabikou na konci - čte věty jednoduché skladbou a obsahem přiměřeným schopnostem žáků - - učí se sebekontrole napsaného, úpravě - zvládá prvky psacích písmen - píše všechna předepsaná písmena malé abecedy a velká jen ta, která se od malých neodlišují tvarem - spojuje písmena ve slabiky a slova - píše krátké věty - přepisuje slabiky, slova a čtení analyticko-syntetické činnosti, vyvozování hlásek a písmen, diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, orientace ve čteném textu naslouchání koncentrační cvičení mluvený projev základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace), vypravování, edukace a reedukace řeči, rozvíjení fonetického sluchu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) psaní rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové koordinace, psaní písmen, slabik, slov, vět, číslic i podle nápovědy, opis psacího písma a přepis jednoduchého tištěného textu, základní hygienické návyky při psaní úprava nadpis, okraje, vzdálenost mezi písmeny a slovy OSV/1 Uvědomění si polohy svého těla při psaní

7 zvládá opis a přepis krátkých vět respektuje základní komunikační pravidla v hovoru jednoduché věty - užívá slušné oslovení, poděkování,prosbu a omluvu formy společenského styku pozdrav, poděkování, prosba, omluv pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - učí se přednášet jednoduchá říkadla, básničky,řeší hádanky - poslouchá nejznámější jednoduché pohádky a krátké příběhy - vypráví jednoduché pohádky a krátké příběhy, dramatizuje a domýšlí příběhy literatura přednes říkanky a krátké básničky poslech předčítaného textu reprodukce a dramatizace podle dané osnovy OSV/1, OSV/2, OSV/3 Dramatizace reálných skutečností OSV/1 Rozvíjení pamětných schopností OSV/1 Vyjádření svých pocitů základní literární pojmy literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň; pohádka

8 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Ročník: 3. Vzdělávací předmět: ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty,kurzy) - Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu věty, slova. Člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. - Odůvodňuje a píše správně i-y po tvrdých a měkkých souhláskách. - Odůvodňuje a píše správně slova se skupinami ě ve slovech. - Odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku vět a u vlastních jmen. - Rozpozná samohlásky a souhlásky. - Čte správně dlouhé a krátké samohlásky a souhlásky. - Skládá a čte všechny druhy slabik a slov. - Poznává jednotlivá písmena. - Zná a pojmenuje všechna písmena velké a malé abecedy. - Dokáže tvořit slabiky. - Rozlišuje zvukovou i grafickou podobu věty, slova, slabiky a hlásky (písmene). - Správně používá psaní velkých a malých písmen. - Slabiky- čtení a psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, se skupinami di-dy, ti-ty, ni-ny. - Psaní velkých a malých Jazyková výchova - Rozpoznání samohlásky a souhlásky (odlišování a výslovnost jejich délky) - Dokončení nácviku neprobraných písmen velké abecedy. - Rozlišování rozdíl věty, slova, slabiky a hlásky. - Opakování již naučených písmen malé a velké abecedy- tiskací. - Písmeno ě ve slovech - Měkké a tvrdé souhlásky - Velká písmena na začátku vět a u vlastních jmen. OSV/1 -

9 písmen u slov na začátku věty a vlastních jmen. - Rozumí písemným i mluveným pokynům přiměřené složitosti. - Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. - Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. - Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. - Čte jednoduché texty se snahou jim porozumět. - Skládá a čte všechny druhy slabik a slov. - Dokáže přečíst s pochopením jednoduchou větu. - Dovede poděkovat, poprosit či poblahopřát. - Zvládá opis a přepis krátkých vět. - Adekvátně reaguje na jednoduše formulovaný mluvený projev. - Tvoří vlastní mluvený projev. - Užívá správný slovní přízvuk. - Zřetelné čtení jednoduchých vět s porozuměním, správné Komunikační a slohová výchova - Prohloubení a ukončení výcviku čtení. - Vedení žáků k upevnění poznávání věty, slova, slabiky, hlásky a písmena. - Obohacování a zpestřování slovní zásoby dětí. - Vedení k vhodnému pojmenovávání. - Respektování základních komunikačních pravidel, formy společenského stylu. - Rozvoj komunikačních dovedností, podpora žákovi přirozené spontaneity řečového projevu v konkrétních situacích. Primární rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti. - Krátké mluvené projevy, reprodukce. - Zřetelné čtení a slovní OSV/1- osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí OSV/2- komunikace, mezilidské vztahy OSV/3- dramatizace reálných situací OSV/1- rozvíjení komunikačních schopností

10 - Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. - Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. - Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. - Píše správně tvary písmena a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. čtení předložky se slovem. - Plynulé čtení textu bez slabikování. - Příprava tichého čtení. - Uvolňuje si ruku, reaguje na upozornění nesprávného držení těla a pera při psaní. Dbá na hygienu zraku. - Opisuje a přepisuje jednoduché texty. - Píše písmena a číslice podle normy psaní. - Správně spojuje písmena a slabiky. - Užívá velká a malá písmena ve slovech i větách. přízvuk. - Syntéza písmen ve slabiky, slova a krátké věty. - Plynulé čtení jednoduchých textů. - Příprava nácviku na tiché čtení. Orientace ve větě. - Psaní - Vedení žáků k sebekontrole napsaného textu a k jeho úpravě. - Rozvoj smyslového vnímání a motoriky. - Opis psacího písma a přepis tištěného textu. - Psaní velkých a malých písmen a číslic- správný tvar, poměr, velikost. - Spojování písmen ve slova a psaní jednoduchých vět. OSV/1- soustředěná četba OSV/1- Uvědomění si polohy svého těla při psaní

11 - Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku. - Přednáší a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky. Literární výchova - Čtení básní a jejich recitace. OSV/1- rozvíjení paměťových schopností - Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Pracuje pečlivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. - Dokáže se koncentrovat na poslech krátkých příběhů. - Dokáže reprodukovat krátký text podle ilustrací či otázek. - Naslouchání poslouchaného textu, koncentrace. OSV/2- komunikace, kooperace a kompetice - Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. - Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. - Práce s kresbami a ilustracemi, hudební nahrávkou - Vyprávění jednoduchého příběhu - Výchova vzbuzení zájmu o čtení knih a časopisů. OSV/1- rozvoj schopností poznávání Propojení s předmětem HUDEBNÍ VÝCHOVA či VÝTVARNÁ VÝCHOVA S vážnými vadami a poruchami řeči spolupráce s rodiči a logopedem. POZNÁMKA: - K výuce využití nástěnných pomůcek a ostatních dostupných pomůcek. - Cvičení pro rozvoj psychomotoriky a dechová cvičení. - Vhodné zařazování rytmizace, gymnastiky mluvidel, mimická a artikulační cvičení, cvičení fonematického sluchu. - Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání a paměti. - Poslech hudby- relaxační pro uvolnění, správnou psychohygienu.

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy) - poznat a určovat druhy vět - významové okruhy slova - dodržovat pořádek slov ve větě - určovat samohlásky a souhlásky - rozlišovat měkké, tvrdé, obojetné souhlásky - ovládat pravopis měkkých a tvrdých souhlásek - poznat podstatná jména - číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy - umí rozlišovat vědy podle druhu a postoje mluvčího - používá správná intonační znaménka. - umí rozlišit začátek a konec větného celku - graficky vyjádří a odliší větu slovo- slabiku hlásku (písmeno) - umí napsat všechna velká a malá písmena abecedy, hůlková písmena - rozpozná samohlásky a jejich délku - gramaticky ovládá měkké a tvrdé souhlásky - pozná názvy osob, zvířat a věcí - umí číst hlasitým i tichým čtením s porozuměním. - rozvíjí slovní zásobu - rozlišuje literární pojmy Jazyková výchova Věta druhy vět podle postoje mluvčího. Věta jako jazykový celek. Začátek a konec věty v řeči a písmu. Věta slovo slabika hláska (písmeno). Pořádek slov ve větě, význam slova ve větě. Slova stejného a opačného významu. Malá a velká písmena. Dělení hlásek. Samohlásky a souhlásky. Délka samohlásek. Souhlásky měkké a tvrdé. Podstatná jména názvy - osob, zvířat, věcí. Práce s textem. Literární výchova Hlasité a tiché čtení s porozuměním. Nácvik a procvičování orientace v textu. Rozlišení pojmu kniha, Využití nástěnných tabulí. Využití dostupných pomůcek Vhodné chvilky rytmizace a gymnastiky mluvidel Cvičení fonematického sluchu Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, sluchová, hmatová cvičení Zraková cvičení, rozvoj paměti Cvičení pro rozvoj psychomotoriky Dechová a hlasová cvičení Relaxační poslech hudby Práce s dětskými časopisy Mimika a artikulace I/Osobnostní a sociální výchova -

13 - ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu - rozlišit prózu a verše - určit ve čteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací - tvořit otázky a odpovídat na ně - popsat jednoduché činnosti, děje - napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení - dbát na úpravný a čitelný projev - v mluveném projevu používat správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči - tvoří vlastní vyprávění dějové linie v poslechu i četbě - rozliší pojem próza poezie - vlastním vyprávěním rozvíjí komunikační schopnosti a dovednosti - dokáže tvořit jednoduché otázky a odpovědi - vytvoří smysluplný jednoduchý popis - používá ve sdělení základní formy společenského styku noviny, časopis, ilustrace, literární text. Čtení a poslech pohádek lidových i umělých, hlavní postava děje Rozlišení pojmu próza a poezie. Zvýšená péče dětem s logopedickými vadami. Jednoduchá mluvní cvičení. Komunikační a slohová výchova Vyprávění jednoduchý jazykový projev Tvoření otázek a odpovědí. Vlastní reprodukce jednoduchých textů. Popis jednoduchých předmětů. Formy společenského styku ( pozdrav, poděkování, omluva, prosba, poděkování, oslovení, rozloučení, krátký vzkaz, blahopřání, SMS zprávy) Užívání správného slovního a větného přízvuku, srozumitelnost vyjadřování. Přirozená hlasová intonace. OSV/1 rozvoj komunikačních dovedností

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: 5. Vzdělávací předmět: ČESKÝ JAZYK Očekávané výstupy z RVP ZV - LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty,kurzy) - správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - řadí slova podle abecedy - aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, řadí slova podle abecedy Jazyková výchova - písmeno ě ve slovech - abeceda - - správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky - rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky, ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik -dodržuje pořádek slov ve větě - poznává a určuje druhy vět - poznává podstatná jména a slovesa - zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov - zdůvodňuje, správně vyslovuje a píše výrazy s předložkami - odůvodňuje a píše správně i-y po tvrdých a měkkých souhláskách - řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl, tvoří věty - rozlišuje věty tázací, oznamovací, rozkazovací, přací -poznává podstatná jména a slovesa - znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slova (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, v- f, h- ch) - výrazy s předložkami - tvrdé a měkké souhlásky - pořádek slov ve větě, tvoření vět - druhy vět tázací, oznamovací, rozkazovací, přací - podstatná jména, slovesa Komunikační a slohová výchova

15 - tvoří otázky a odpovídá na ně - vypravuje vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace - domluví se v běžných situacích - v mluvených projevech volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči - popisuje jednoduché předměty, činnosti, děje - opisuje a přepisuje jednoduché texty - píše správně a přehledně jednoduchá sdělení - píše správné tvary písmen, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy -ovládá psaní hůlkovým písmem - dovede klást otázky a odpovídá na ně celou větou - vypravuje na základě vlastních zážitků a pozorování, dodržuje posloupnost děje - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - používá správnou intonaci, přízvuk, pauzy, tempo řeči - popisuje ústně i písemně jednoduché předměty, činnosti, děje - opisuje věcně i formálně správně jednoduché texty - dokáže napsat vzkaz, pohlednici, dopis včetně adresy - píše písmena a číslice podle normy psaní, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy - píše hůlkovým písmem - otázky a odpovědi - vypravování - vyprávění - základní techniky mluveného projevu - popis - opis psacího písma, přepis jednoduchého tištěného textu - vzkaz, blahopřání, adresa, dopis - technika psaní - plynulé psaní slov - OSV1, OSV 2, OSV 3 - OSV 2 - OSV 2, OSV 3 - OSV 1 - OSV 1 -

16 - čte krátké texty s porozuměním, reprodukuje texty podle jednoduché osnovy - ovládá tiché čtení, orientuje se ve čteném textu - rozlišuje prózu a verše - určuje v textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - čte text s porozuměním, dovede reprodukovat jeho obsah čte tiše s porozuměním, orientuje se ve čteném textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje literární postavy Literární výchova - četba, reprodukce podle dané osnovy - porozumění textu, orientace v textu - próza, verš, rým - hlavní postava a její vlastnosti - OSV 1, OSV 2, OSV 3 - OSV rozlišuje pohádkové prostředí od reálného - dramatizuje jednoduchý příběh - vypravuje zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - rozpozná pohádkové prostředí od reálného - dramatizace, k dramatizaci využívá loutky, maňásky - navštěvuje filmová a divadelní představení, vypravuje příběh podle otázek, beseduje o nich - prostředí reálné a pohádkové - reprodukce a dramatizace podle dané osnovy - porozumění textu, hlavní myšlenka - základní literární pojmy divadelní představení, herec

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk 1. období/ 1. 3. ročník 7 hodin/ týd Vzdělávací obor Český jazyk

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA září - červen Soustředěně a pozorně naslouchá Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: I.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: I. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: I. 1 Časová dotace 6 hodin týdně (1hodina z disponibilní časové dotace) Poznámky Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA BÍLOVEC,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA BÍLOVEC, Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 1. stupeň / 1. období Vyučovací předměty 1. stupeň 1. období pro 1. - 3. ročník 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČJ 2.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné

Více

5.1.Učební osnovy Český jazyk

5.1.Učební osnovy Český jazyk 5.1.Učební osnovy Český jazyk 5. Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více