Jazyk a jazyková komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk a jazyková komunikace"

Transkript

1 Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Učí žáky vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. U žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem a psaní. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsah je rozdělen do 3 tématických okruhů, které se a navzájem se prolínají: 1. Komunikační a slohová výchova rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností, komunikačních dovedností, vnímání a sdělení různých jazykových sdělení, správnému a srozumitelnému vyjadřování, osvojení si správné techniky psaní a čtení s porozuměním 2. Jazyková výchova - osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, jako nástroje dorozumívání abeceda, hláskosloví, nauka o slově, věta, tvarosloví, zvuková stránka jazyka 3. Literární výchova postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků, seznámení se základními literárními formami, rozlišování představy d skutečnosti přednes, poslech, porozumění textu, reprodukce a dramatizace podle zadané osnovy, základní literární pojmy Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.

2 Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana ( VDO): Občanská společnost a škola Multikulturní výchova ( MKV): Lidské vztahy; Princip sociálního smíru a solidarity Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Jazyk český se realizuje v ročníku 1. a 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Jazyk český je vyučován v kmenových učebnách, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.

3 Během výuky Jazyka českého jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, programy podporující zájem žáků o jazyk český (interaktivní výstavy, exkurze, vycházky, návštěva knihovny, krátkodobé projekty apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Vzděláváním žáků v jazyce českém lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: - na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení ( práce s učebnicemi, učeními pomůckami, učebním materiálem, PC aj.) - umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty - učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost - vede žáky k vyhledávání a třídění informací - podporuje využití poznatků z různých vzdělávacích oblastí - uplatňuje individuální přístup k žákům Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: - podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení - učí žáky řešit problémové situace, propojovat znalosti z více vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě - vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej - učí žáky srozumitelně vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého, jak přijat konstruktivní kritiku Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel: - důslednou kontrolou podporuje u žáků dodržování pravidel stanovených ve školním řádu - cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci rozvíjeli svou slovní zásobu v daných tématech - vede žáky ke srozumitelné formulaci svých myšlenek a názorů - vyžaduje prezentaci výsledků žákovy práce ( i skupinové) s využitím komunikačních dovedností

4 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální Učitel: - organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny - organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi - učí ohleduplnému a uctivému jednání s druhými lidmi ( poskytnout nebo požádat o pomoc) Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel: - povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o jazyk český a snahu zlepšovat své výsledky - vede žáky ke kladnému vztahu ke svému okolí a kulturnímu dědictví, ochraně státu a státních symbolů - vede k chápání základních společenských zákonů a norem, uvědomování si práv a povinností ve škole i mimo školu Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní Učitel: - důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke kladnému vztahu k práci ( samostatné i týmové) - vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání digitálních nástrojů - vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů - doporučuje žákům využívat různé zdroje informací a učí je hodnotit výsledky své i cizí práce z hlediska kvality, funkčnosti, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví svého i zdraví ostatních

5 1.stupeň Ročník: první OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-1-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Zvládá základní hygienické návyky spojené se čtením Rozumí základním pojmům nezbytným k orientaci v prostoru Rozliší změny ve složitějších situacích Dokáže se orientovat v textu na stránce, na řádku Rozumí jednoduchým pokynům učitele Zná probíraná písmena, rozliší délku samohlásek Zvládá čtení jednoduchých vět, krátkého textu a orientuje se v něm, čtení psacího písma Umí pojmenovat známé prostředky běžného života Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Umí se pojmenovat známé předměty běžného života UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Průpravná diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání Správné sezení a zásady správného zacházení s knihou Rozlišování pojmů Určování změn Orientace na stránce, řádku Čtení zleva doprava Čtení: analyticko-syntetické činnosti věta, slovo, slabika Vyvozování hlásek a písmen délka samohlásek Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání Čtení otevřených slabik, dvojslabičných slov, jednoduchého textu, psacího písma Mluvený projev: technika mluveného projevu nácvik dýchání, tvorby hlasu, TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj- Kreativita PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést žáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

6 Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené se psaním Umí psát písmena, slova, jednoduché věty, číslice, zvládá opisy a psaní diktátů Zná pojem společenský a umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se správná výslovnost, slovní přízvuk, inotace, rytmizace, melodie věty Rozvoj slovní zásoby Mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta Psaní: hry a motivované přípravné cviky pro rozvoj psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce psaní, prvky psacích písmen Hygienické, pracovní a estetické návyky při psaní, správné sezení a zacházení s psacími potřebami Správné psaní malých písmen abecedy velká pouze ta, která se od malých neodlišují tvarem Procvičování naučených písmen a spojování ve slabiky, do slov, psaní jednoduchých vět ( diktáty, opisy) Správné psaní tvarů číslic Forma společenského styku: pozdrav, poděkování, prosba, omluva JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-1-2 Dokáže odlišit délku slabik Délka slabik MKV:

7 ČJL-1-3 Umí rozložit slovo na slabiky, hlásky a naopak Má přiměřenou slovní zásobu Umí si zapamatovat a reprodukovat jednoduchou pohádku, příběh, říkanku pomocí návodných otázek Dokáže dramatizovat jednoduchou pohádku, příběh Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Výslovnost samohláska souhlásek Nácvik analytickosyntetických sluchových cvičení Rozvoj slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Jednoduché literární texty říkanky, básničky Poslech pohádek Reprodukce pohádek navozená otázkami, porozumění textu Dramatizace pohádky či příběhu Základní literární pojmy rozpočitadla, hádanky, říkadla, pohádky Správné zacházení s ilustrovanou knihou a seznámení s dětským časopisem Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá

8 1.stupeň Ročník: druhý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-2-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Zná všechna probraná písmena Umí plynule číst slova v rozsahu probraného učiva Umí dobře číst slova o 3 hláskách Dokáže se orientovat na stránce a v textu Chápe obsah čteného textu a umí odpovědět na otázky týkající se obsahu čteného textu Dokáže správně využívat osvojenou slovní zásobu Umí se samostatně vyjadřovat krátkými větami Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat základní pravidla společenského UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy ( malých i velkých) Dvojslabičná a více slabičná slova složená z otevřených slabik Čtení jednoslabičných slov o 3 hláskách Zavřené slabiky dvojslabičná slova se zavřenou slabikou na konci Čtení skladebně jednoduchých vět, orientace na stránce a v textu Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Rozvoj slovní zásoby Správné používání významu slov a tvoření krátkých vět Krátké samostatné vyprávění, popis obrázku Pojmy poděkování, prosby, TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Kreativita Komunikace Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést žáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

9 styku, umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Zná probraná písmena a číslice Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu omluvy, blahopřání zdokonalování na příkladech praktického života Mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta Psaní: Písmena malé abecedy a číslice správné tvary Velká písmena abecedy pouze tvarově shodná s písmeny malými Spojování slabik ve slova Psaní jednoduchých vět, opis a přepis psacího písma, Slabiky, slova diktát Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-2-2 Dokáže odlišit délku slabik Umí rozložit slovo na slabiky, hlásky a naopak Má přiměřenou slovní zásobu Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit ČJL-2-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Délka samohlásek - výslovnost samohlásek Rozvoj analytickosyntetických sluchových cvičení Tvorba slov a rozšiřování slovní zásoby Srozumitelné samostatné vyjadřování - LITERÁRNÍ VÝCHOVA Jednoduché literární texty říkanky, básničky MKV: Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity Dětské knihy

10 Dokáže reprodukovat krátký příběh podle otázek a obrázků Dokáže se soustředit na poslech textu Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Poslech čteného textu Přednes říkanek, básniček a pohádek Dramatizace jednoduchého textu Reprodukce textu podle otázek a ilustrací Čtení dětské knihy s porozuměním obsahu Druhy tiskovin kniha, časopis, noviny seznámení Zásady správného zacházení s knihou Leporelo Návštěva knihovny 1.stupeň Ročník: třetí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-3-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Umí plynule číst hlásky, slabiky, slova, věty v rozsahu probraného učiva Zvládá zřetelně čtení jednoduchých vět UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: upevnění čtení věta, slovo, slabika, zná rozdíl hláska písmeno Čtení skladebně jednoduchých vět, předložky TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést žáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

11 Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáže se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Umí číst správně měkké, tvrdé slabiky a dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Chápe obsah čteného textu a umí odpovědět na otázky týkající se obsahu čteného textu Zvládá správnou techniku mluveného projevu Umí se samostatně vyjadřovat krátkými větami, popíše obrázek, reprodukuje čtený text Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) Dokáže napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Zná a umí napsat malá a velká písmena abecedy, slabiky, slova, správně navazuje jednotlivá písmena, se slovem, obohacování a zpřesňování slovní zásoby Čtení s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Čtení a výslovnost slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Technika mluveného projevu dýchání, tvorba hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace Rozvoj fonematického sluchu Krátké vypravování vlastní zážitky, reprodukce textu, popis obrázků Formy společenského styku oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Rozvoj neverbální komunikace Psaní: Velká písmena abecedy všechna písmena, správné psaní velkých a malých OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Kreativita Komunikace Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

12 ČJL-3-2 dodržuje vzdálenost mezi slovy, přepíše tištěný text Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě zkontrolovat Umí vyslovovat samohlásky a dodržovat jejich správnou délku Umí rozeznat samohlásky a souhlásky v textu Má přiměřenou slovní zásobu Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit ČJL-3-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Dokáže reprodukovat krátký příběh podle otázek a obrázků vlastními slovy Dokáže se soustředit na poslech textu písmen abecedy, psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech Psaní písmen, slabik, slov, číslic podle nápovědy Správná technika psaní plynulé psaní, opis psacího písma, přepis tištěného textu, sebekontrola Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA Samohlásky a souhlásky - výslovnost samohlásek a souhlásek Délka samohlásky Tvoření slabik Tvorba slov a rozšiřování slovní zásoby Srozumitelné samostatné vyjadřování LITERÁRNÍ VÝCHOVA Poslech předčítaného, čteného textu Přednes říkanek, básniček a pohádek Dramatizace jednoduchého textu a kultura mluveného MKV : Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity EV:

13 Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáže se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení projevu Porozumění textu a jeho pochopení ( realita x pohádka) Reprodukce textu podle otázek a ilustrací Základní literární pojmy rozpočitadlo, hádanka, říkadlo, báseň, pohádka, kniha, časopis, noviny Druhy tiskovin kniha, časopis, noviny rozeznání Pravidla správného chování při kulturních akcích, divadelních představeních 1.stupeň Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-4-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Zvládá zřetelně čtení jednoduchého textu, ovládá tiché čtení Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Slovní přízvuk, intonace Správná výslovnost při čtení TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení

14 Dokáže se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, vypráví vlastní zážitky z praktického života Dokáže popsat jednoduché předměty a činnosti obrázek aj. Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) Dokáže napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezi slovy, zná psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis obrázku, jednoduchého předmětu Vypravování vlastních zážitků ze života Nácvik dialogu na dané téma rozhovor ve dvojici, střídání rolí mluvčí a posluchač Rozvoj slovní zásoby Formy společenského styku oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Psaní: Zpřesnění tvarů písmen a číslic ( sklon písma, velikost, správné spojování aj.) Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Opis a přepis slov a jednoduchého textu Psaní vlastních jmen podle nápovědy, krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá

15 zkontrolovat správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-4-2 Umí vyslovovat samohlásky a dodržovat jejich správnou délku Umí rozeznat samohlásky a souhlásky v textu Umí rozlišit měkké a tvrdé souhlásky a zná pravopis Dokáže správně vyslovovat slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, umí jich napsat Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná otázku a umí na ni odpovědět celou větou Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit Hláskosloví samohlásky, souhlásky, dělení, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, výslovnost krátkých, dlouhých samohlásek, pravopis Slovo členění na slabiky a hlásky, slova stejného a opačného významu Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Věta druhy vět, tvoření vět Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity ČJL-4-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Umí poznat verš a prózu Orientuje se ve čteném textu s pomocí učitele, umí určit hlavní postavy Dokáže se soustředit na poslech textu, vnímá rozdíly pohádka x LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základní orientace v pojmu kniha, noviny, časopis, spisovatel, básník Čtení pohádek a jednoduchý popis hlavních postav, rozlišení místa, času, děje Otázka x odpověď souvislosti EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Dětské knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení

16 realita Dramatizuje jednoduchou pohádku, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny, spisovatel, básník Umí zacházet s knihou Projevuje zájem o dětské knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáže se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení Dramatizace na dané téma Pravidla slušného chování Hygiena čtení EGS: Evropa a svět nás zajímá 1.stupeň Ročník: pátý OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PŘESAHY,

17 VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-5-1 Žák: Zvládá zřetelně čtení jednoduchého textu, ovládá tiché čtení Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáže se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, dokáže tvořit otázky a odpovídat celou větou Dokáže popsat jednoduché předměty a činnosti, volí správnou intonaci, přízvuk, tempo řeči Zvládá mimoslovní komunikaci, volí vhodná gesta Umí vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Plynulé čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Orientace ve čteném textu, slovní přízvuk, intonace Správná výslovnost při čtení Reprodukce čteného textu a reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis obrázku, jednoduchého předmětu Vypravování vlastních zážitků ze života, příběhu Nácvik dialogu na dané téma rozhovor ve dvojici, střídání rolí mluvčí a posluchač, umění naslouchat, respekt k názoru druhých Rozvoj slovní zásoby a neverbální komunikace Pravidla společenského chování - oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj.

18 Dokáže napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezi slovy, ovládá psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě zkontrolovat pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Psaní: Opis psacího a přepis jednoduchého tištěného textu Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Psaní krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-5-2 Umí určovat samohlásky a souhlásky Umí rozeznat, vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky Umí rozlišit měkké, tvrdé a obojetné souhlásky a zná pravopis Dokáže správně vyslovovat slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, umí jich napsat Dokáže řadit slova podle abecedy Pozná podstatná jména a slovesa Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná otázku a umí na ni odpovědět celou větou Hláskosloví výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná B, L,M Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Abeceda řazení slov, orientace v abecedně řazených seznamech Tvarosloví druhy slov Podstatná jména rod, číslo, MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem

19 ČJL-5-3 Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit Umí si přednášet přiměřeně dlouhý text podle vlastního výběru Umí rozlišit báseň a prózu Orientuje se ve čteném textu s pomocí učitele, umí určit hlavní postavy a jejich kladné a záporné vlastnosti Dokáže se soustředit na poslech textu, dokáže mu porozumět a sdělit hlavní myšlenku Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny, spisovatel, básník Umí zacházet s knihou Projevuje zájem o knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáže se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení vlastní jména Slovesa Věta druhy vět, tvoření vět a pořádek slov ve větě Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základní orientace v pojmu kniha, noviny, časopis, spisovatel, básník Čtení delšího a obtížnějšího textu s porozuměním Poslech předčítaného textu, jeho porozumění, hlavní myšlenka, postava a její vlastnosti,(kladné, záporné) Báseň, povídka, pověst, spisovatel, básník, čtenář, kniha, knihovna Přednes básní dle vlastního výběru Dramatizace na dané téma podle jednoduché osnovy Pravidla slušného chování Hygiena čtení EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení

20 2.stupeň Ročník: šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-6-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Prohlubuje si čtenářské dovednosti, ovládá tiché čtení s porozuměním, správnou intonaci a přízvuk Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáže se dobře orientovat v čteném textu Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, dokáže tvořit otázky a odpovídat celou větou Pozná slova spisovná a nespisovná, zvládá mimoslovní komunikaci, volí vhodná gesta Umí souvisle vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace Dokáže se orientovat v zásadách UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Prohlubování čtenářských dovedností - plynulé čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu, intonace, přízvuk Správná výslovnost při čtení Reprodukce čteného textu a reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis osoby Vypravování vlastních zážitků ze života, příběhu Zásady dorozumívání kultivovaný projev, formulace otázek a odpovědí, užívání slov spisovných a nespisovných, srozumitelnost a pochopení obsahu sdělení TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj. Práce s Pravidly českého pravopisu

21 slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku umí napsat žádost, adresu, dokáže se omluvit, sestavit krátké sdělení Zná osobní údaje z životopisu Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezi slovy, ovládá psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě zkontrolovat Rozvoj slovní zásoby a neverbální komunikace Forma společenského styku žádost, omluva Psaní: Opis psacího a přepis jednoduchého tištěného textu Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Psaní krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-6-2 Dokáže řadit slova podle abecedy Zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis Pozná podstatná jména- určí jejich kategorie a slovesa Umí časovat slovesa v přítomném čase Dokáže vyjmenovat osobní zájmena Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná Nauka o slově slova nadřazená, podřazená, a souřadná Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná P, S, V, Z Tvarosloví druhy slov Podstatná jména rod S, Ž, M( životnost, neživotnost), číslo, vlastní jména MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem Práce s Pravidly českého pravopisu

22 ČJL-6-3 otázku a umí na ni odpovědět celou větou Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit Umí si přednášet přiměřeně dlouhý text podle vlastního výběru Umí rozlišit báseň a prózu, vyhledá informace z oblasti literatury Orientuje se ve čteném textu a vyhledá určité pasáže v textu Dokáže se soustředit na poslech textu, dokáže mu porozumět a sdělit hlavní myšlenku Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Získá kladný vztah k některým literárním žánrům Projevuje zájem o knihy, časopisy Slovesa osoba, číslo, čas, přítomný = časování Osobní zájmena Věta druhy vět, tvoření vět a pořádek slov ve větě Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Práce s textem charakteristika děje a jednoduchých postav Poslech a reprodukce předčítaného textu, jeho porozumění, hlavní myšlenka, postava a její vlastnosti,(kladné, záporné) Báseň, povídka, pověst, spisovatel, básník, čtenář, kniha, knihovna Přednes básní dle vlastního výběru Dramatizace na dané téma podle jednoduché osnovy Pravidla slušného chování Hygiena čtení EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení VV: Recitace, dramatizace, čtenářský zážitek vyjádřit kresbou

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. Základní škola Dobříš, Lidická 384 Lidická 384 263 01 Dobříš

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. Základní škola Dobříš, Lidická 384 Lidická 384 263 01 Dobříš ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 Lidická 384 263 01 Dobříš OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 NÁZEV ŠVP. 1.2 PŘEDKLADATEL... 1.3 ZŘIZOVATEL.. 1.4 PLATNOST DOKUMENTU

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

5. Učební osnovy. 5.1. Učební osnovy pro 1. stupeň (povinné předměty) 5.1.1.1. Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. 5.1. Učební osnovy pro 1. stupeň (povinné předměty) 5.1.1.1. Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1. Učební osnovy pro 1. stupeň (povinné předměty) 5.1.1. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Více