Jazyk a jazyková komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk a jazyková komunikace"

Transkript

1 Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Učí žáky vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. U žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem a psaní. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsah je rozdělen do 3 tématických okruhů, které se a navzájem se prolínají: 1. Komunikační a slohová výchova rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností, komunikačních dovedností, vnímání a sdělení různých jazykových sdělení, správnému a srozumitelnému vyjadřování, osvojení si správné techniky psaní a čtení s porozuměním 2. Jazyková výchova - osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, jako nástroje dorozumívání abeceda, hláskosloví, nauka o slově, věta, tvarosloví, zvuková stránka jazyka 3. Literární výchova postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků, seznámení se základními literárními formami, rozlišování představy d skutečnosti přednes, poslech, porozumění textu, reprodukce a dramatizace podle zadané osnovy, základní literární pojmy Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.

2 Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana ( VDO): Občanská společnost a škola Multikulturní výchova ( MKV): Lidské vztahy; Princip sociálního smíru a solidarity Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Jazyk český se realizuje v ročníku 1. a 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Jazyk český je vyučován v kmenových učebnách, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.

3 Během výuky Jazyka českého jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, programy podporující zájem žáků o jazyk český (interaktivní výstavy, exkurze, vycházky, návštěva knihovny, krátkodobé projekty apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Vzděláváním žáků v jazyce českém lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: - na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení ( práce s učebnicemi, učeními pomůckami, učebním materiálem, PC aj.) - umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty - učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost - vede žáky k vyhledávání a třídění informací - podporuje využití poznatků z různých vzdělávacích oblastí - uplatňuje individuální přístup k žákům Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: - podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení - učí žáky řešit problémové situace, propojovat znalosti z více vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě - vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej - učí žáky srozumitelně vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého, jak přijat konstruktivní kritiku Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel: - důslednou kontrolou podporuje u žáků dodržování pravidel stanovených ve školním řádu - cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci rozvíjeli svou slovní zásobu v daných tématech - vede žáky ke srozumitelné formulaci svých myšlenek a názorů - vyžaduje prezentaci výsledků žákovy práce ( i skupinové) s využitím komunikačních dovedností

4 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální Učitel: - organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny - organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi - učí ohleduplnému a uctivému jednání s druhými lidmi ( poskytnout nebo požádat o pomoc) Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel: - povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o jazyk český a snahu zlepšovat své výsledky - vede žáky ke kladnému vztahu ke svému okolí a kulturnímu dědictví, ochraně státu a státních symbolů - vede k chápání základních společenských zákonů a norem, uvědomování si práv a povinností ve škole i mimo školu Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní Učitel: - důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke kladnému vztahu k práci ( samostatné i týmové) - vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání digitálních nástrojů - vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů - doporučuje žákům využívat různé zdroje informací a učí je hodnotit výsledky své i cizí práce z hlediska kvality, funkčnosti, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví svého i zdraví ostatních

5 1.stupeň Ročník: první OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-1-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Zvládá základní hygienické návyky spojené se čtením Rozumí základním pojmům nezbytným k orientaci v prostoru Rozliší změny ve složitějších situacích Dokáže se orientovat v textu na stránce, na řádku Rozumí jednoduchým pokynům učitele Zná probíraná písmena, rozliší délku samohlásek Zvládá čtení jednoduchých vět, krátkého textu a orientuje se v něm, čtení psacího písma Umí pojmenovat známé prostředky běžného života Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Umí se pojmenovat známé předměty běžného života UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Průpravná diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání Správné sezení a zásady správného zacházení s knihou Rozlišování pojmů Určování změn Orientace na stránce, řádku Čtení zleva doprava Čtení: analyticko-syntetické činnosti věta, slovo, slabika Vyvozování hlásek a písmen délka samohlásek Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání Čtení otevřených slabik, dvojslabičných slov, jednoduchého textu, psacího písma Mluvený projev: technika mluveného projevu nácvik dýchání, tvorby hlasu, TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj- Kreativita PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést žáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

6 Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené se psaním Umí psát písmena, slova, jednoduché věty, číslice, zvládá opisy a psaní diktátů Zná pojem společenský a umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se správná výslovnost, slovní přízvuk, inotace, rytmizace, melodie věty Rozvoj slovní zásoby Mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta Psaní: hry a motivované přípravné cviky pro rozvoj psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce psaní, prvky psacích písmen Hygienické, pracovní a estetické návyky při psaní, správné sezení a zacházení s psacími potřebami Správné psaní malých písmen abecedy velká pouze ta, která se od malých neodlišují tvarem Procvičování naučených písmen a spojování ve slabiky, do slov, psaní jednoduchých vět ( diktáty, opisy) Správné psaní tvarů číslic Forma společenského styku: pozdrav, poděkování, prosba, omluva JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-1-2 Dokáže odlišit délku slabik Délka slabik MKV:

7 ČJL-1-3 Umí rozložit slovo na slabiky, hlásky a naopak Má přiměřenou slovní zásobu Umí si zapamatovat a reprodukovat jednoduchou pohádku, příběh, říkanku pomocí návodných otázek Dokáže dramatizovat jednoduchou pohádku, příběh Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Výslovnost samohláska souhlásek Nácvik analytickosyntetických sluchových cvičení Rozvoj slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Jednoduché literární texty říkanky, básničky Poslech pohádek Reprodukce pohádek navozená otázkami, porozumění textu Dramatizace pohádky či příběhu Základní literární pojmy rozpočitadla, hádanky, říkadla, pohádky Správné zacházení s ilustrovanou knihou a seznámení s dětským časopisem Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá

8 1.stupeň Ročník: druhý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-2-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Zná všechna probraná písmena Umí plynule číst slova v rozsahu probraného učiva Umí dobře číst slova o 3 hláskách Dokáže se orientovat na stránce a v textu Chápe obsah čteného textu a umí odpovědět na otázky týkající se obsahu čteného textu Dokáže správně využívat osvojenou slovní zásobu Umí se samostatně vyjadřovat krátkými větami Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat základní pravidla společenského UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy ( malých i velkých) Dvojslabičná a více slabičná slova složená z otevřených slabik Čtení jednoslabičných slov o 3 hláskách Zavřené slabiky dvojslabičná slova se zavřenou slabikou na konci Čtení skladebně jednoduchých vět, orientace na stránce a v textu Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Rozvoj slovní zásoby Správné používání významu slov a tvoření krátkých vět Krátké samostatné vyprávění, popis obrázku Pojmy poděkování, prosby, TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Kreativita Komunikace Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést žáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

9 styku, umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Zná probraná písmena a číslice Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu omluvy, blahopřání zdokonalování na příkladech praktického života Mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta Psaní: Písmena malé abecedy a číslice správné tvary Velká písmena abecedy pouze tvarově shodná s písmeny malými Spojování slabik ve slova Psaní jednoduchých vět, opis a přepis psacího písma, Slabiky, slova diktát Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-2-2 Dokáže odlišit délku slabik Umí rozložit slovo na slabiky, hlásky a naopak Má přiměřenou slovní zásobu Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit ČJL-2-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Délka samohlásek - výslovnost samohlásek Rozvoj analytickosyntetických sluchových cvičení Tvorba slov a rozšiřování slovní zásoby Srozumitelné samostatné vyjadřování - LITERÁRNÍ VÝCHOVA Jednoduché literární texty říkanky, básničky MKV: Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity Dětské knihy

10 Dokáže reprodukovat krátký příběh podle otázek a obrázků Dokáže se soustředit na poslech textu Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Poslech čteného textu Přednes říkanek, básniček a pohádek Dramatizace jednoduchého textu Reprodukce textu podle otázek a ilustrací Čtení dětské knihy s porozuměním obsahu Druhy tiskovin kniha, časopis, noviny seznámení Zásady správného zacházení s knihou Leporelo Návštěva knihovny 1.stupeň Ročník: třetí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-3-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Umí plynule číst hlásky, slabiky, slova, věty v rozsahu probraného učiva Zvládá zřetelně čtení jednoduchých vět UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: upevnění čtení věta, slovo, slabika, zná rozdíl hláska písmeno Čtení skladebně jednoduchých vět, předložky TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést žáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

11 Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáže se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Umí číst správně měkké, tvrdé slabiky a dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Chápe obsah čteného textu a umí odpovědět na otázky týkající se obsahu čteného textu Zvládá správnou techniku mluveného projevu Umí se samostatně vyjadřovat krátkými větami, popíše obrázek, reprodukuje čtený text Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) Dokáže napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Zná a umí napsat malá a velká písmena abecedy, slabiky, slova, správně navazuje jednotlivá písmena, se slovem, obohacování a zpřesňování slovní zásoby Čtení s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Čtení a výslovnost slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Technika mluveného projevu dýchání, tvorba hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace Rozvoj fonematického sluchu Krátké vypravování vlastní zážitky, reprodukce textu, popis obrázků Formy společenského styku oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Rozvoj neverbální komunikace Psaní: Velká písmena abecedy všechna písmena, správné psaní velkých a malých OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Kreativita Komunikace Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

12 ČJL-3-2 dodržuje vzdálenost mezi slovy, přepíše tištěný text Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě zkontrolovat Umí vyslovovat samohlásky a dodržovat jejich správnou délku Umí rozeznat samohlásky a souhlásky v textu Má přiměřenou slovní zásobu Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit ČJL-3-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Dokáže reprodukovat krátký příběh podle otázek a obrázků vlastními slovy Dokáže se soustředit na poslech textu písmen abecedy, psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech Psaní písmen, slabik, slov, číslic podle nápovědy Správná technika psaní plynulé psaní, opis psacího písma, přepis tištěného textu, sebekontrola Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA Samohlásky a souhlásky - výslovnost samohlásek a souhlásek Délka samohlásky Tvoření slabik Tvorba slov a rozšiřování slovní zásoby Srozumitelné samostatné vyjadřování LITERÁRNÍ VÝCHOVA Poslech předčítaného, čteného textu Přednes říkanek, básniček a pohádek Dramatizace jednoduchého textu a kultura mluveného MKV : Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity EV:

13 Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáže se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení projevu Porozumění textu a jeho pochopení ( realita x pohádka) Reprodukce textu podle otázek a ilustrací Základní literární pojmy rozpočitadlo, hádanka, říkadlo, báseň, pohádka, kniha, časopis, noviny Druhy tiskovin kniha, časopis, noviny rozeznání Pravidla správného chování při kulturních akcích, divadelních představeních 1.stupeň Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-4-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Zvládá zřetelně čtení jednoduchého textu, ovládá tiché čtení Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Slovní přízvuk, intonace Správná výslovnost při čtení TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení

14 Dokáže se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, vypráví vlastní zážitky z praktického života Dokáže popsat jednoduché předměty a činnosti obrázek aj. Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) Dokáže napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezi slovy, zná psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis obrázku, jednoduchého předmětu Vypravování vlastních zážitků ze života Nácvik dialogu na dané téma rozhovor ve dvojici, střídání rolí mluvčí a posluchač Rozvoj slovní zásoby Formy společenského styku oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Psaní: Zpřesnění tvarů písmen a číslic ( sklon písma, velikost, správné spojování aj.) Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Opis a přepis slov a jednoduchého textu Psaní vlastních jmen podle nápovědy, krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá

15 zkontrolovat správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-4-2 Umí vyslovovat samohlásky a dodržovat jejich správnou délku Umí rozeznat samohlásky a souhlásky v textu Umí rozlišit měkké a tvrdé souhlásky a zná pravopis Dokáže správně vyslovovat slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, umí jich napsat Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná otázku a umí na ni odpovědět celou větou Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit Hláskosloví samohlásky, souhlásky, dělení, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, výslovnost krátkých, dlouhých samohlásek, pravopis Slovo členění na slabiky a hlásky, slova stejného a opačného významu Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Věta druhy vět, tvoření vět Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity ČJL-4-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Umí poznat verš a prózu Orientuje se ve čteném textu s pomocí učitele, umí určit hlavní postavy Dokáže se soustředit na poslech textu, vnímá rozdíly pohádka x LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základní orientace v pojmu kniha, noviny, časopis, spisovatel, básník Čtení pohádek a jednoduchý popis hlavních postav, rozlišení místa, času, děje Otázka x odpověď souvislosti EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Dětské knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení

16 realita Dramatizuje jednoduchou pohádku, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny, spisovatel, básník Umí zacházet s knihou Projevuje zájem o dětské knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáže se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení Dramatizace na dané téma Pravidla slušného chování Hygiena čtení EGS: Evropa a svět nás zajímá 1.stupeň Ročník: pátý OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PŘESAHY,

17 VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-5-1 Žák: Zvládá zřetelně čtení jednoduchého textu, ovládá tiché čtení Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáže se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, dokáže tvořit otázky a odpovídat celou větou Dokáže popsat jednoduché předměty a činnosti, volí správnou intonaci, přízvuk, tempo řeči Zvládá mimoslovní komunikaci, volí vhodná gesta Umí vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace Dokáže se orientovat v zásadách slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Plynulé čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Orientace ve čteném textu, slovní přízvuk, intonace Správná výslovnost při čtení Reprodukce čteného textu a reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis obrázku, jednoduchého předmětu Vypravování vlastních zážitků ze života, příběhu Nácvik dialogu na dané téma rozhovor ve dvojici, střídání rolí mluvčí a posluchač, umění naslouchat, respekt k názoru druhých Rozvoj slovní zásoby a neverbální komunikace Pravidla společenského chování - oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj.

18 Dokáže napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezi slovy, ovládá psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě zkontrolovat pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Psaní: Opis psacího a přepis jednoduchého tištěného textu Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Psaní krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-5-2 Umí určovat samohlásky a souhlásky Umí rozeznat, vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky Umí rozlišit měkké, tvrdé a obojetné souhlásky a zná pravopis Dokáže správně vyslovovat slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, umí jich napsat Dokáže řadit slova podle abecedy Pozná podstatná jména a slovesa Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná otázku a umí na ni odpovědět celou větou Hláskosloví výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná B, L,M Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Abeceda řazení slov, orientace v abecedně řazených seznamech Tvarosloví druhy slov Podstatná jména rod, číslo, MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem

19 ČJL-5-3 Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit Umí si přednášet přiměřeně dlouhý text podle vlastního výběru Umí rozlišit báseň a prózu Orientuje se ve čteném textu s pomocí učitele, umí určit hlavní postavy a jejich kladné a záporné vlastnosti Dokáže se soustředit na poslech textu, dokáže mu porozumět a sdělit hlavní myšlenku Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny, spisovatel, básník Umí zacházet s knihou Projevuje zájem o knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáže se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení vlastní jména Slovesa Věta druhy vět, tvoření vět a pořádek slov ve větě Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základní orientace v pojmu kniha, noviny, časopis, spisovatel, básník Čtení delšího a obtížnějšího textu s porozuměním Poslech předčítaného textu, jeho porozumění, hlavní myšlenka, postava a její vlastnosti,(kladné, záporné) Báseň, povídka, pověst, spisovatel, básník, čtenář, kniha, knihovna Přednes básní dle vlastního výběru Dramatizace na dané téma podle jednoduché osnovy Pravidla slušného chování Hygiena čtení EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení

20 2.stupeň Ročník: šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-6-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Prohlubuje si čtenářské dovednosti, ovládá tiché čtení s porozuměním, správnou intonaci a přízvuk Dokáže správně a plynule číst předložku se slovem Umí používat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáže se dobře orientovat v čteném textu Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, dokáže tvořit otázky a odpovídat celou větou Pozná slova spisovná a nespisovná, zvládá mimoslovní komunikaci, volí vhodná gesta Umí souvisle vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace Dokáže se orientovat v zásadách UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Prohlubování čtenářských dovedností - plynulé čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu, intonace, přízvuk Správná výslovnost při čtení Reprodukce čteného textu a reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis osoby Vypravování vlastních zážitků ze života, příběhu Zásady dorozumívání kultivovaný projev, formulace otázek a odpovědí, užívání slov spisovných a nespisovných, srozumitelnost a pochopení obsahu sdělení TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj. Práce s Pravidly českého pravopisu

21 slušného chování a umí používat v praktickém životě základní pravidla společenského styku umí napsat žádost, adresu, dokáže se omluvit, sestavit krátké sdělení Zná osobní údaje z životopisu Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezi slovy, ovládá psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodržuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáže si napsané po sobě zkontrolovat Rozvoj slovní zásoby a neverbální komunikace Forma společenského styku žádost, omluva Psaní: Opis psacího a přepis jednoduchého tištěného textu Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Psaní krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, držení těla, úchop tužky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-6-2 Dokáže řadit slova podle abecedy Zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis Pozná podstatná jména- určí jejich kategorie a slovesa Umí časovat slovesa v přítomném čase Dokáže vyjmenovat osobní zájmena Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná Nauka o slově slova nadřazená, podřazená, a souřadná Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná P, S, V, Z Tvarosloví druhy slov Podstatná jména rod S, Ž, M( životnost, neživotnost), číslo, vlastní jména MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem Práce s Pravidly českého pravopisu

22 ČJL-6-3 otázku a umí na ni odpovědět celou větou Dokáže se správně vyjadřovat, používat správná slova a srozumitelně mluvit Umí si přednášet přiměřeně dlouhý text podle vlastního výběru Umí rozlišit báseň a prózu, vyhledá informace z oblasti literatury Orientuje se ve čteném textu a vyhledá určité pasáže v textu Dokáže se soustředit na poslech textu, dokáže mu porozumět a sdělit hlavní myšlenku Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Získá kladný vztah k některým literárním žánrům Projevuje zájem o knihy, časopisy Slovesa osoba, číslo, čas, přítomný = časování Osobní zájmena Věta druhy vět, tvoření vět a pořádek slov ve větě Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Práce s textem charakteristika děje a jednoduchých postav Poslech a reprodukce předčítaného textu, jeho porozumění, hlavní myšlenka, postava a její vlastnosti,(kladné, záporné) Báseň, povídka, pověst, spisovatel, básník, čtenář, kniha, knihovna Přednes básní dle vlastního výběru Dramatizace na dané téma podle jednoduché osnovy Pravidla slušného chování Hygiena čtení EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení VV: Recitace, dramatizace, čtenářský zážitek vyjádřit kresbou

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více