Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě"

Transkript

1 Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného významu - žák užívá správné gramatické tvary, spojuje věty do složitějších souvětí, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího - žák poznává začátek a konec věty, vnímá slabiku, rozdíl mezi jménem obecným a vlastním - učí se základům techniky mluveného projevu, přednáší a volně reprodukuje literární texty - určí druhy vět - zná samohlásky dlouhé a krátké, slabikotvorné souhlásky, psaní ú,ů - ovládá výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov - poznává slovní druhy Komunikační a slohová výchova - žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti a porozumí písemným nebo mluveným pokynům - žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - žák volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků tvoří mluvený projev - žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev - žák píše věcně i formálně správně složitější sdělení - žák seřadí dějově ilustrace a vypráví dle nich jednoduchý příběh - rozeznává poezii a prózu, vypravování, pohádku, báseň, říkadlo, hádanku Literární výchova V literární výchově využíváme přirozeného citu pro rytmus a melodii verše a podporujeme intuitivní vnímání pravidel vázaného verše. V poezii rozlišujeme rozpočitadlo, říkadlo, hádanku či básničku s konkrétním obsahem, v próze odlišujeme pohádku a vypravování. Motivujeme dítě k poslouchání četby a samostatnému čtení. - žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu texty přiměřené věku, umí vyjádřit své pocity z přečteného textu. - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Hodnotíme v hodinách čtení, všímáme si zvládání čtení nových textů v učebnicích ostatních předmětů.

2 Matematika - žák zvládá čísla do 100, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, posloupnost přirozených čísel, umí řešit úlohy z reality - zvládá násobení a dělení do 5 a násobení číslem 0, řeší úlohy z reality - orientuje se v čase - určuje základní geometrické tvary, tělesa hranatá a oblá, kreslí a rýsuje čáry, úsečky, porovnává je - zná jednotky délky, umí měřit Prvouka Základním principem členění učiva prvouky je roční cyklus, který v každoročním opakování přináší žákům nové náměty. Žák člověk, který přírodou v jejích proměnách prochází, učí se jí rozumět, chránit ji, žít v ní. Do hodnocení žáků se promítá úroveň a zájem žáků, jejich zkušenosti a postupné vývojové a rozvojové změny. Hudební, výtvarná a tělesná výchova Nápň těchto předmětů vychází ze školního vzdělávacího plánu Škola pro děti a ze zpracovaných tématických planů. V těchto předmětech nehodnotíme nadání či talent žáka, ale sledujeme a podporujeme píli, snahu, svědomitost a pečlivý přístup k zadaným úkolům. Klasifikace Český jazyk stále maximálně podporovat pochvalou, srovnáváním, sebehodnocením. Ve 2. ročníku, kdy již můžeme detailněji rozlišovat, budeme klasifikovat dle těchto pravidel: Opis: opisování psaného textu - známka 1 správné tvary, velikost, sklon, psaní na řádek, nevynechání žádného písmene ani interpunkce, správné hygienické návyky - známka 2 a nižší odchylky ve tvarech a sklonu, velikosti písma (především proporce malého a velkého písmene), vynechávání písmen, interpunkce ve slovech i ve větách Přepis: přepisování tištěného textu do psané podoby (je náročnější než opis, musí si vzpomenout na psanou podobu písmene) - známka 1 správná psaná podoba písma - známka 2 a nižší odchylky od správné podoby písma, vynechávání písmen a interpunkce Diktát slov: - známka 1 všechna písmena ve slově, správné tvary, velikostní proporce, tolerance jedna chyba (háček, čárka, tečka)

3 - známka 2 a nižší chybějící písmena, nesprávné tvary a velikost, chybějící interpunkce Diktát vět: - známka 1 všechna slova a v nich všechna písmena ve správných tvarech, všechna interpunkční znaménka ve slovech i na konci vět, velká písmena na počátku věty, tolerance jedna chyba - známka 2 a nižší dvě a více chyb Chyba je chybou, ať velkou či malou, stále chybou. Proto hodnotíme chyby stejně a bez rozlišení na velké či malé. Více chyb v jednom slově hodnotíme jako 1 chybu. Opakující se chyba je hodnocena jako jedna chyba chyba chyby chyb chyb a více chyb U čtení měříme rychlost a kvalitu (tj. počet a druh chyb, plynulost a výraznost) a porozumění čtenému. Tato i ostatní hlediska jsou do značné míry závislá na osobním pojetí učitele, posuzovací standardy chybějí. Posuzování porozumění čtenému je také jen přibližné, je závislé na schopnosti žáka vyprávět nebo vyjádřit graficky určitý obsah. Matematika Vypracovávání zadaných úkolů klasifikujeme takto: Početní operace: 1. 0 chyb chyby chyb chyb 5. 9 a více chyb Slovní úlohy: 1. 0 chyb 2. chybí odpověď nebo znázornění 3. správný postup a znázornění, chybný výsledek 4. chybí postup nebo znázornění, chybný výsledek, bez odpovědi 5. nesprávný postup Při větším množství slovních úloh je možné získat - známku 2 za jeden chybný výsledek při správném postupu - známku 3 za dva chybné výsledky etc. Přitom zůstávají v platnosti všechna zmíněná kriteria. Geometrie: - známka 1 za znalost základních rovinných obrazců, jejich nakreslení, správné měření, narýsování úsečky, poznávání těles - známka 2 odchylky od tohoto Procentuální stupnice: % % % % 4

4 Prvouka - známka 1 správnost odpovědí k probranému učivu, aktivní přístup v hodinách, správné plnění vědomostních testů, plnění domácích úkolů - známka 2 a níž odchylky od tohoto Hudební výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova - známka 1 plnění úkolu co nejpřesněji, se zaujetím, snaha o co nejlepší výkon v rámci možností a schopností - známka 2 neplnění zadání, ledabylý přístup k plnění úkolu, špatná úprava z nedbalosti, neplnění bezpečnostních pokynů při úkolu Vysvědčení Chování: známka 1 plnění školního řádu a bezpečnostních předpisů Odchylky se řeší: (v tomto pořadí) domluvou, napomenutím výstrahou ohlášením problému rodičům do notýsku třídní důtkou ředitelskou důtkou sníženou známkou z chování Prospěch: nepoužíváme průměrnou známku, ale dbáme na pečlivé prověření žákových znalostí a nabytých vědomostí a hodnotíme celkový přístup k předmětu (aktivita, plnění úkolů, správnost odpovědí)

5

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od 1. 9. 2013. Schváleno pedagogickou radou dne 24. a 25. 6. 2013. Projednáno školskou radou dne 26. 6. 2013. Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více